Base description which applies to whole site

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

De meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen is sinds 2021 vervangen door de Strategische Evaluatie Agenda (SEA), zoals aangekondigd in de derde voortgangsrapportage van de Operatie Inzicht in Kwaliteit.32 De SEA biedt de mogelijkheid om naast de planning van het ex-post evalueren en verantwoorden van begrotingsartikelen door middel van de «klassieke» beleidsdoorlichtingen deze te verbreden naar een onderbouwde en strategische programmering van onderzoek en evaluatie gedurende de gehele beleidscyclus. De programmering van de onderzoeksactiviteiten volgt zowel thema's uit de beleidsagenda bij deze begroting als thema's aangedragen door beleidsdirecties. Voor de onderzoeken en evaluaties voor 2021 en 2022 worden nu concrete activiteiten in gang gezet. De planning voor de jaren vanaf 2023 is nog in ontwikkeling en kan nog wijzigen door externe ontwikkelingen of hernieuwde prioriteiten.

Met deze SEA is een ontwikkeling gaande naar een meer passende agendering om het evaluatieonderzoek zo nauw mogelijk aan te laten sluiten op het (beleids)thema, op de fase in de beleidscyclus en op de inzichtbehoefte. De thema’s uit de beleidsagenda vormen daarbij de kapstok, met daarnaast thema's aangedragen door de beleidsdirecties. De inzichtbehoefte verschilt per thema en onderwerp. Het vervullen van de inzichtbehoefte kan zowel door middel van ex-ante, ex-durante als ex-post evaluaties of onderzoeken. De verschillende typen evaluaties zijn er op gericht om het inzicht te vergroten in de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en leveren zo input voor het verbeteren van beleid.

In de tabel hieronder zijn per thema de geplande onderzoeken en evaluaties opgenomen. Een toelichting hierop vindt u in bijlage 4 van deze begroting.

Tabel 8 Thema 1: Een financieel gezond Nederland

Titel/ onderwerp

Type onderzoek

Afronding

Begrotingsartikel

Aanpak van belastingontwijking

   

Monitoring royalty, dividend en rentestromen FDI

Monitoring

Jaarlijks

1

Adviescommissie doorstroomvennootschappen (Ter Haar 2)

Ex-durante onderzoek

2021

1

Analyse Country-by-country reporting NL (CbCR)

Ex-durante onderzoek

2021

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: structureel verlieslatende bedrijven en betaalde belasting

Ex-durante onderzoek

2021

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: verschillen tussen fiscale en commerciële winstbepaling

Ex-durante onderzoek

2021

1

Nader onderzoek belastingdruk multinationals: het beperken van de aftrekbaarheid van aandeelhouders/-hoofdkantoorkosten en/of royalty's

Ex-durante onderzoek

2021

1

Nader onderzoek effecten (OESO-) voorstellen belasten digitale onderdelen economie

Ex-ante evaluatie

2021-2022

1

Vervolgonderzoek structureel verliesgevende bedrijven

Ex-durante onderzoek

2022

1

Effectmeting bronbelasting

Monitoring

2023

1

Onderzoek belang verdragennetwerk

Ex-durante onderzoek

2023

1

Monitoring van het overtredersbegrip (art. 67o AWR)

Monitoring

2023

1

Onderzoek naar effecten maatregelen tegen belastingontwijking: generieke renteaftrekbeperking, aanvullende CFC-maatregel en maatregelen tegen hybride mismatches.

Beleidsevaluatie

2024

1

Betere beleidsvoorbereiding fiscaliteit

   

Herziening integraal afwegingskader (IAK)

Ex-durante onderzoek

2021

n.v.t.

Onderzoek actualisatie forfaits op basis van rekenrente en levensverwachting

Ex-durante onderzoek

2022

1

Nader onderzoek fiscale regelingen

Ex-durante onderzoek

2022

1

Pilot toegevoegde waarde nationale impact assessment

Ex-ante evaluatie

2022

1

Onderzoek fiscaal crisis- en stimuleringsbeleid

Ex-ante evaluatie

2023

1

Evaluatie Fiscale Regelingen

   

Evaluatie bijzondere regelingen BPM en MRB

Beleidsevaluatie

2021

11

Evaluatie fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Beleidsevaluatie

2021

1

Evaluatie kleine ondernemersregeling btw

Beleidsevaluatie

2021

1

Evaluatie verlaagd gebruikelijk loon dga’s startups

Beleidsevaluatie

2021

1

Evaluatie afprek specifieke zorgkosten

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie ETK-regeling

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie Fiscale regelingen ondernemerschap

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie landbouwvrijstelling

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie reisaftrek OV

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie verlaagd btw-tarief alle goederen/diensten (incl. elektronische boeken)

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie Brede Weersverzekering

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie innovatiebox

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie werkkostenregeling

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluaties EIA/MIA/Vamil

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie giftenaftrek

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie faciliteiten ANBI's

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie heffingskortingen/tariefsstructuur box 1

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie 30%-regeling

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie aftrek speur- en ontwikkelingswerk

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie hypotheekrenteaftrek, EWF e.d.

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie middelingsregeling

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk WBSO

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie differentiatie OVB starters

Beleidsevaluatie

2025

1

Evaluatie vrijstelling uitkering wegens 25- of 40-jarig dienstverband

Beleidsevaluatie

2025

1

Evaluatie heffingsverminderingen verhuurderheffing (tijdelijke vrijstelling tijdelijke woniningen, verduurzaming en nieuwbouw )

Beleidsevaluatie

2025

1

Versterking kaders financieel Beheer, controle en verantwoording

   

Werkwijze CW3.1 kader

Ex-post evaluatie

2021 ‒ 2022

n.v.t.

Strategische Evaluatie Agenda

Procesevaluatie

2021 ‒ 2022

n.v.t.

Kabinetsreactie IBO Agentschappen

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

2021

n.v.t.

Evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Ex-post evaluatie

2021 ‒ 2022

n.v.t.

Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

Ex-post evaluatie

2021 ‒ 2022

n.v.t.

Evaluatie regeling auditcommissies

Ex-post evaluatie

2022 ‒ 2023

n.v.t.

1

Voor evaluaties van fiscale regelingen zijn het ministerie van Financiën en het betreffende vakdepartement beide verantwoordelijk. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het belastingstelsel en begroting bezien is dat het ministerie van Financiën en vanuit de (specifieke) beleidsdoelen is dat het betreffende beleidsdepartement.

Tabel 9 Thema 2: Een sterke en duurzame economie in internationale context

Titel/ onderwerp

Type onderzoek

Afronding

Begrotingsartikel

Versterking van de economie

   

Beleidsdoorlichting Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsdoorlichting

2022 ‒ 2023

5

Beleidsevaluatie anti-omkoping

Beleidsevaluatie

2022

5

Evaluaties aandeelhouderschap staatsdeelnemingen

Beleidsevaluatie

Doorlopend

3

Beleidsevaluatie MVO

Beleidsevaluatie

2021

3+5

Beleidsevaluatie Groenmaatregelen

Beleidsevaluatie

2021

5

Evaluatie van Wet transparant toezicht financiële markten

Beleidsevaluatie

2022

2

ZBO-evaluatie AFM en DNB

Monitoring

2021

2

Evaluatie implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Beleidsevaluatie

2021

2

Evaluatie Wet Toezicht Trustkantoren

Beleidsevaluatie

2024

2

Evaluatie afwikkelingsproces rentederivaten

Beleidsevaluatie

2021

1

Evaluatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Beleidsevaluatie

2021

2

Evaluatie doeltreffendheid en effecten art. 4:24a Wft

Beleidsevaluatie

2021 ‒ 2022

2

Beleidsdoorlichting artikel 12

Beleidsdoorlichting

2025

12

Beleidsdoorlichting artikel 11

Beleidsdoorlichting

2026

11

Onderzoek ontwikkelingen in de markt voor uitvoering premieregelingen

Beleidsevaluatie

2022

2

Evaluatie garantieregeling WAKO (kernongevallen)

Beleidsevaluatie

2022

2

Evaluatie FEC

Beleidsevaluatie

2023

2

Evaluatie UBO register

Beleidsevaluatie

2023

2

Vergroening Belastingstelsel

   

Monitoring stimulering elektrische auto’s ‘hand aan de kraan’

Beleidsevaluatie

Jaarlijks

1

Onderzoek gedragseffecten WLTP-implementatie

Beleidsevaluatie

2021

1

Onderzoek onbelaste reiskostenvergoeding

Ex-durante onderzoek

2021

1

Tussenevaluatie klimaatakkoord mobiliteit

Beleidsevaluatie

2022

1

Vervolgonderzoek elasticiteiten energiebelasting (effect vlakkere tariefsstructuur)

Ex-durante onderzoek

2022

1

Onderzoek naar prikkels in de energiebelasting bij de overstap van bedrijven van fossiele energiebronnen naar een schonere en meer duurzame economie’

Ex-durante onderzoek

2022

1

Evaluatie afvalstoffenbelasting

Beleidsevaluatie

2023

1

Eindevaluatie klimaatakkoord mobiliteit

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie CO2-heffing industrie

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie vliegbelasting

Beleidsevaluatie

2025

1

Evaluatie CO2-minimumprijs

Beleidsevaluatie

2025

1

Beter belasten vermogen

   

Nader onderzoek vermogensstatistieken en aanmerkelijk belang

Ex-durante onderzoek

2021

1

Verkenning naar vrijstellingen overdrachtsbelasting

Ex-durante onderzoek

2021

1

Evaluatie Vpb vrijgestelde en fiscale beleggingsinstelling

Beleidsevaluatie

2022

1

Onderzoek naar brede vermogensbelasting incl vastgoed (relatie met IBO)

Ex-ante evaluatie

2022

1

Toekomst schenk- en erfbelasting

Ex-durante onderzoek

2022

1

Evaluatie gebruikelijkloonregeling

Beleidsevaluatie

2022

1

IBO vermogensverdeling

Ex-durante onderzoek

2022

1

Onderzoek actualisatie leegwaarderatio verhuurde woningen

Beleidsevaluatie

2022

1

Evaluatie box 3 (vermogensparameters)

Beleidsevaluatie

2025

1

Overige onderzoeken belastingstelsel

   

Evaluatie bankenbelasting

Beleidsevaluatie

2021

1

Vervolgonderzoek (grens)effecten verhoging tabaksaccijns

Ex-durante onderzoek

2022

1

Evaluatie KOA (kansspelen op afstand)

Beleidsevaluatie

2024

1

Evaluatie artikelen 3:4 en 3:5 van de Algemene douanewet

Beleidsevaluatie

2026

1

Monitor opbrengst minimumkapitaalregel banken en verzekeraars

Monitoring

2026

1

Tabel 10 Thema 3: Belastingdienst op orde: betrouwbaar, benaderbaar en behulpzaam

Titel/ onderwerp

Type onderzoek

Afronding

Begrotingsartikel

Evaluatie inningsproces

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie verbeteringen dienstverlening

Beleidsevaluatie

2023-2024

1

Evaluatie toezicht Belastingdienst

Beleidsdoorlichting

2024

1

Eindevaluatie programma Managementinformatie en Risicomanagement (MI/RM)

Beleidsevaluatie

2023

1

Evaluatie Internationale uitwisseling van fiscale informatie Grote Ondernemingen

Beleidsevaluatie

2024

1

Effectgericht sturen (Douane)

Monitoring

2022-2025

9

Meer aandacht voor de belastingplichtige

   

Eenvoud in het belastingstelsel vanuit perspectief burger

Ex-durante onderzoek

2022

1

Monitoring van de openbaarmaking fiscale vergrijpboetes

Monitoring

2024

1

Tabel 11 Thema 4: Toeslagen: herstellen en opbouwen

Titel/ onderwerp

Type onderzoek

Afronding

Begrotingsartikel

Meer aandacht voor de belastingplichtige

   

Evaluatie AWIR, uitvoering en dienstverlening toeslagen

Beleidsevaluatie

2022

13

Onderzoek niet-gebruik toeslagen

Ex-durante onderzoek

2022

13

Evaluatie hersteloperatie toeslagen

Beleidsevaluatie

2025

13

Tabel 12 Evaluaties coronamaatregelen

Titel/ onderwerp

Type onderzoek

Afronding

Begrotingsartikel

Alternatieve beleidsdoorlichting Internationale financiële betrekkingen

Synthese onderzoek

2021 ‒ 2025

4

Monitoring crisismaatregelen corona

Beleidsevaluatie

2021

1

Evaluatie fiscale crisismaatregelen corona

Beleidsevaluatie

2023

1

Coronagerelateerde garanties

   

Herverzekering leverancierskredieten

Beleidsevaluatie

2022-2023

5

SURE

Beleidsevaluatie

2024-2025

4

Garantie aan DNB inzake IMF

Beleidsevaluatie

2024-2025

4

Garantie EIB - pan-Europees garantiefonds

Beleidsevaluatie

2024-2025

4

Steunmaatregelen KLM

Beleidsevaluatie

2024-2025

3

Europees herstelinstrument (NGEU)

Beleidsevaluatie

2024-2025

4

32

Deze Strategische Evaluatie Agenda is een uitwerking van de versterking van het Rijksbrede evaluatiestelsel vanuit de Operatie Inzicht in Kwaliteit en is aangekondigd in de derde Voortgangsrapportage (kamerstukken II 2019-2020, 31 865 nr. 168). Alle departementen werken vanaf de begroting voor 2021 in principe met deze SEA.

Licence