Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 89 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam subsidie(regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

Bestuur en Regio

1.1

Oorlogsgravenstichting (OGS)

3501

3778

3578

3578

3472

3572

3572

Evaluatie subsidieregeling 2016

2022

2023

1.1

Kenniscentrum Europa decentraal

536

440

440

440

440

440

440

Verlenging subsidieregeling per 2017

2021

2022

1.1

COELO- informatieverstrekking aan burgers over lokale lasten

183

130

130

130

0

0

0

Evaluatie subsidieregeling 2021

2026

2021

1.1

Subsidieregeling grensoverschrijdende jongerenevenementen

56

150

150

150

0

0

0

geen

2023

2024

1.1

Subsidie bevolkingsdaling

111

123

129

131

8

0

0

Programma Bevolkingsdaling 2014

2021

incidenteel

1.1

Subsidies bestuur en regio1

574

1649

285

254

657

665

665

geen

2023

incidenteel

1.1

POK - Multiproblematiek1

0

2000

2000

2000

2000

0

0

geen

2023

incidenteel

1.1

POK - Antidiscriminatie1

0

150

150

150

150

150

150

geen

2023

incidenteel

            

Democratie

1.2

Subsidiering Politieke partijen2

23.770

28.310

27.708

27.688

27.665

23.944

23.944

Het publieke belang van politieke partijen 2018

2023

geen einddatum in de wet

1.2

Pro Demos

7.510

8.125

8.740

8.740

8.725

8.725

8.725

Evaluatie Subsidie Pro Demos 2021

2026

2021

1.2

Nationaal Comite 4 en 5 mei

116

118

118

118

118

118

118

Evaluatie over vrijheid onderhouden 2021

2026

2021

1.2

Verbinding inwoner en overheid1

5.161

3.665

1.521

1.519

1.507

1.507

1.507

geen

2023

diverse subsidies

1.2

Weerbaar bestuur1

1.298

899

988

844

268

334

334

geen

2023

diverse subsidies

1.2

Stichting Professor mr. J.R. Thorbecke Leerstoel

0

99

0

0

66

0

0

Evaluatie 2018

2023

2024

1.2

Professionaliseringsfonds burgemeesters

899

889

889

889

889

889

889

Evaluatie 2020

2024

2024

1.2

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers1

2.079

1.968

1.538

1.532

1.511

1.161

1.161

geen

2023

diverse subsidies

            

Woningmarkt

3.1

Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)(inclusief de beschikking geldelijke steun EW 84)

3.463

3.300

4.800

8.600

10.000

5.600

500

Evaluatie BEW 2009

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2025

3.1

Binnenstedelijke transformatiefaciliteit3

0

20.000

0

0

0

0

0

geen

2022

incidenteel

3.1

Subsidies Woningmarkt4

5.689

7.401

3.206

3.206

3.163

3.163

3.163

Evaluatie 2016

2021

2022

            

Energietransitie en Duurzaamheid

4.1

Energietransitie en duurzaamheid4

13.046

10.029

30.475

4.875

4.252

1.452

3.852

Beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2021

2021

4.1

Energiebesparing Koopsector

51.490

92.900

12.790

5.410

3.400

800

1.500

Evaluatie energiebesparing koopsector

2022

2024

4.1

Energiebesparing Huursector(Stimuleringsregeling energieprestatie huursector)

101.499

35.800

18.951

0

0

0

0

Evaluatie STEP

Betreft betalingen van verplichtingen uit verleden.

2019

4.1

Warmtefonds

67.000

27.400

114.200

97.400

74.000

77.000

77.000

geen

2022

2030

4.1

Renovatieversneller

0

0

9.000

18.750

29.750

39.750

0

geen

2023

2025

4.1

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

28.796

21.000

26.000

32.500

20.000

28.000

38.000

geen

2023

2023

4.1

Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (wordt gemaakt)

0

0

40.000

40.000

40.000

40.000

0

geen

2025

2025

4.1

Kennis- en innovatieprogramma bouwproductie stikstof

0

1.500

1.500

1.500

0

0

0

geen

  
            

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit4

13.690

14.366

8.565

4.289

2.935

2.737

2.153

Beleidsdoorlichting Energie en Bouwkwaliteit 2014

2021

2021

            

Ruimtelijke ordening

5.1

Basisregistraties subsidieregeling Geonovum

815

300

1.500

1.500

1.500

0

0

geen

2021

2021

5.1

Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie

810

380

380

380

380

380

380

geen

2025

2019

5.1

Programma Ruimtelijk Ontwerp

246

300

300

300

300

300

300

Evaluatie 2016

2025

2021

5.1

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

38

110

10

0

0

0

0

geen

2025

incidenteel

            

Overheidsdienstverlening, Informatiebeleid en Informatiesamenleving

6.2

Overheidsdienstverlening1

4.110

2.172

1.939

1.917

1.917

1.917

1.917

geen

2025

incidenteel

            

Investeringspost digitale overheid

6.6

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid1

10.013

5.013

1.629

0

0

0

0

geen

2021

incidenteel

            

Werkgevers- en bedrijfsvoeringbeleid

7.1

Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

1.300

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Evaluatie subsidieregeling CAOP 2019

2022

7.1

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA)

250

0

0

0

0

0

0

geen

Maakt deel uit van de subsidieregeling CAOP

7.1

Subsidie overlegstelsel1

760

898

1.801

1.801

1.801

1.801

1.801

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Fysieke werkomgeving Rijk(Bedrijfsvoeringsbeleid)

200

200

200

200

200

200

200

Evaluatie subsidieregeling CfPB 2019

2024

2024

7.1

Code Verantwoord Marktgedrag (Bedrijfsvoeringsbeleid)1

5

5

5

5

5

5

5

geen

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Bedrijfvoeringsbeleid

0

300

0

0

0

0

0

   

7.1

European Institute for Public Administration

175

175

0

0

0

0

0

Evaluatie 2015-2019

 

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Vereniging voor overheidsmanagement1

100

100

100

0

0

0

0

geen

 

jaarlijkse subsidieverstrekking

7.1

Kwaliteitsmanagement Rijksdienst

0

25

25

25

25

0

0

   

7.1

Subsidies A&O / IFHR1

982

363

562

662

662

662

662

geen

incidenteel

            

Groningen versterken en perspectief

10.1

Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

18

7.470

0

0

0

0

0

geen

2024/2025

2025

10.1

Woonbedrijf3

1.466

3.027

3.028

1.949

0

0

0

 

2025

incidenteel

10.1

Diverse subsidies3

77.808

2.212

650

0

0

0

0

 

incidenteel

10.1

Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen (Bestuursakkoord Groningen)

0

198.325

134.500

0

0

0

0

 

2026/2027

2026

10.1

Verduurzaming en verbetering gebouwen van woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen (Bestuursakkoord Groningen)

0

56.000

39.500

39.500

0

0

0

geen

  

10.1

Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen

0

72.397

0

0

0

0

0

geen

2022/2023

2021

10.1

Tegemoetkoming aan huurders

0

2.181

0

0

0

0

0

geen

2022

2021

10.1

Nieuwbouwregeling

0

1.500

0

0

0

0

0

geen

2026

2025

10.1

Industrie

0

839

839

839

839

839

0

geen

2026

2025

            

Algemeen

12.1

Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam

50

53

53

53

53

53

53

Evaluatie 2017

2022

2023

12.1

Stichting Parlementaire Geschiedenis

215

209

209

209

209

209

209

Evaluatie 2019

2024

2024

12.1

Subsidies algemeen1

720

858

832

598

524

409

408

geen

 

incidenteel

            

Totaal subsidies (regelingen)

430.548

642.701

507.013

315.731

244.491

247.882

    
1

Het subsidieverzoek wordt incidenteel ingediend, beoordeeld en vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van de verantwoording geevalueerd.

2

Doorlopend, op basis van de huidige Wet financiering politieke partijen. De wet is in 2018 geëvalueerd en voortgezet.

3

Deze subsidies worden in de beleidsevaluatie/beleidsdoorlichtingen meegenomen.

4

Subsidie wordt verstrekt obv Subsidiebesluit Experimenten en kennisoverdracht wonen. Jaarlijks wordt aan de hand van beoordeling van activiteitenplan en begroting een beschikking opgesteld.

Licence