Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 132 Subsidies artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

21.237

23.723

23.724

23.724

23.724

23.724

23.724

geen

2022

20221

 

Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023

12.239

13.319

13.319

13.319

13.319

13.319

13.319

geen

2023

2023

 

Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen2

13.102

13.879

14.408

14.936

15.465

15.465

15.465

geen

2023

2023

 

Academische ziekenhuizen en SBD's voor onderwijs aan zieke leerlingen2

6.239

7.628

7.876

7.876

7.876

7.876

7.876

2018

2022

2022

 

Aanpassen lesmateriaal voor visueel gehandicapte en dyslectische leerlingen(Dedicon)

4.154

4.154

4.154

4.154

4.154

4.154

4.154

geen

2022

2021

 

Techniekpact

1.290

364

     

geen

geen

2021

 

Woord en gebaar

35

35

35

35

35

35

35

2014

2022

2021

 

Goed worden, goed blijven (PO-Raad)

2.739

2.592

2.592

1.194

   

20203

2022

2023

 

Nederlands Gebarencentrum

487

487

487

487

487

487

487

geen

2022

2021

 

Ouderorganisatie

1.072

1.064

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2014

2022

2021

 

Stichting gedragswerk

566

750

750

750

750

750

750

2015

2022

2021

 

Onderwijsconsulenten (Stichting Ondersteuning scholen en ouders)

5.495

5.570

5.236

2.438

2.500

2.500

2.500

geen

2023

2023

 

Ondersteuning aanpak lerarentekort

549

250

10.650

10.650

10.650

10.650

10.650

2015

2026

2026

 

Kaderregeling Subsidiëring onderzoek en wetenschap: Pre COOL-onderzoek (NWO)

450

      

2015

geen

2020

 

Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs

93

      

geen

geen

2020

 

Subsidieregeling andere eindtoetsen PO

3.552

3.636

5.800

5.800

5.800

5.800

5.800

2019

2023

2023

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-programma’s onderwijs 2020–2021

115.835

80.360

     

nvt

2022

2021

 

Regeling extra hulp voor de klas

 

204.000

        
 

Nationaal Onderwijsmuseum

550

550

550

550

550

550

550

geen

2022

2021

 

Landelijke Geschillencommissie

1.035

1.368

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

2017

2022

2021

 

Versterking ICT en externe connectiviteit (SIVON)

1.212

2.335

2.807

3.803

   

geen

2023

2023

 

Extra ondersteuning kwetsbare leerlingen (SIVON)

9.300

20.500

     

geen

2022

2021

 

Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

1.853

3.333

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

geen

2023

2023

 

Ondersteuning nieuwkomers (PO-Raad)

287

346

333

83

   

geen

2022

2021

 

Curriculum.nu (Stichting Leerplanontwikkeling)

3.200

4.436

4.806

1.046

   

geen

2022

2021

 

Overige beschikkingen op basis Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en SLOA

7.482

9.769

6.058

12.090

17.812

19.174

20.613

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

214.053

404.448

113.785

113.135

113.322

114.684

116.123

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

2

Wettelijke grondslag op basis van de Wet op het primair onderwijs.

3

Evaluatie via monitor bestuursakkoord PO 2017.

Tabel 133 Subsidies artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Art. 3

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Instellingssubsidie Kennisnet

19.240

21.358

19.755

19.755

16.088

16.088

16.088

2018

2021

20211

 

Instellingssubsidie stichting School en Veiligheid

2.224

2.246

1.411

1.411

1.411

1.411

1.411

2020

nnb

20211

 

Instellingssubsidie INGRADO

1.710

1.710

550

550

550

550

550

2020

nnb

20211

 

Instellingssubsidie Combo/Laks

356

369

369

369

369

369

369

 

2021

20211

 

Instellingssubsidie Nuffic

1.100

50

50

50

50

50

50

2019

nnb

20211

 

Instellingssubsidie stichting Lowan

409

331

331

331

331

331

331

2020

nnb

20211

 

(Instellings)subsidie continuering en doorontwikkeling Boris (vso/pro)

932

634

634

634

634

634

634

 

2021

20211

 

Instellingssubsidie Erkennen leerwerktrajecten vmbo

350

524

524

524

524

524

524

2020

nnb

20211

 

Subsidie activiteitenplan Stichting Platforms vmbo

942

1.175

1.175

1.175

1.175

1.175

1.175

2020

nnb

20211

 

Subsidie Platform Beta en Techniek (Tecwijzer)

800

797

500

500

500

500

500

2020

nnb

20211

 

Voortgezet Leren (vo-raad)

6.547

3.300

3.000

2.696

3.000

3.000

3.000

2020

nnb

20211

 

Bundelbeschikking vo-raad (burgerschap, professionaliseren leraren, regionale samenwerking)

2.662

1.352

1.352

1.352

1.352

1.352

1.352

2020

nnb

20211

 

Steunpunt Passend onderwijs (vo-raad)

650

745

753

753

753

753

753

2020

nnb

20211

 

Schoolleidersregister SRVO

1.338

1.029

700

500

500

0

0

2020

nnb

20211

 

Regeling vrijroosteren leraren fase 2 & 3

2.913

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

2019

2022

2022

 

Regeling doorstroom po-vo

9.862

13.932

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

geen

2023

2023

 

Regeling doorstroom VMBO-HAVO/MBO

10.876

6.752

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

geen

2023

2023

 

Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021 ‒ 2023

6.933

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.209

geen

nnb

2023

 

Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO

191

200

200

200

200

200

200

nvt

2023

2023

 

Subsidie pilots Nieuwe leerweg

9.337

8.988

9.825

9.925

0

0

0

nvt

nnb

2023

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021

94.146

69.871

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo

680

680

680

680

680

680

680

nvt

2024

2024

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas

0

112.000

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Capaciteitentoets vo

 

10.000

10.000

5.833

   

nvt

nnb

2023

 

Regeling Brede Brugklassen

0

0

102.000

0

0

0

0

   
 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

6.107

25.195

16.670

18.797

18.594

19.161

19.341

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

180.305

295.238

210.479

106.035

86.711

86.778

87.167

   
1

De regelingen/verleningen worden jaarlijks getoetst en opnieuw toegekend.

Tabel 134 Subsidies artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Art. 4

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Praktijkleren

213.500

306.194

295.358

196.905

204.038

200.369

200.369

2018

2022

2022

 

Leven Lang Ontwikkelen:

3.895

6.916

6.782

2.285

313

318

318

   
 

1. Subsidieregeling Flexibilisering MBO

3.737

6.620

5.680

1.920

0

0

0

nvt

nnb

2024

 

2. Overig

158

296

1.102

365

313

318

318

divers

divers

divers

 

Actieplan Laaggeletterdheid/Subsidieregeling Tel mee met Taal

16.031

20.487

15.283

15.181

14.517

12.268

12.268

2019

2024

2024

 

Loopbaanorientatie

3.275

1.976

1.809

1.579

1.329

1.329

1.329

2020

nnb

2022

 

Vakwedstrijden MBO

3.200

4.191

4.191

4.191

1.048

0

0

nvt

nnb

2024

 

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

69.745

33.465

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2021

 

Extra hulp voor de klas

0

104.000

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

Zelftesten

0

3.900

0

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

Overige subsidies:

12.509

18.873

26.424

13.968

14.992

15.057

13.750

   
 

1. Gelijke Kansen Alliantie

4.167

8.183

12.666

0

0

0

0

nvt

nnb

2022

 

2. Overig

8.342

10.690

13.758

13.968

14.992

15.057

13.750

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

322.155

500.002

349.847

234.109

236.237

229.341

228.034

   
Tabel 135 Subsidies artikel 6 (bedragen x € 1.000)

Art. 6

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (Stcrt. 2020, 10893)

 

379

2.556

2.556

2.556

2.556

2.556

Geen

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

2026

 

Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 109)

 

7.845

     

Geen

Geen

2022

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas (Stcrt. 2021, 21730)

 

18.000

     

Geen

2022

2022

 

Sneltesten (Stcrt. Nog te publiceren)

 

3.600

     

Geen

nnb

2021

 

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 32823)

 

1.050

pm1

pm1

pm1

  

Geen

2026

2026

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen2

1.062

820

784

76

76

76

76

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

1.062

31.694

3.340

2.632

2.632

2.632

2.632

   
1

Hoogte subsidieplafond wordt jaarlijks bekend gemaakt in de Staatscourant

2

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 136 Subsidies artikel 7 (bedragen x € 1.000)

Art. 7

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling open en online onderwijs (Stcrt. 2017, 43113)

1.844

2.001

2.008

2.044

2.044

2.044

2.044

Geen

2022

2022

 

Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs (Stcrt. 2021, 109)

 

7.396

     

Geen

Geen

2022

 

Subsidieregeling extra hulp voor de klas (Stcrt. 2021, 21730)

 

12.000

     

Geen

2022

2022

 

Sneltesten (Stcrt. Nog te publiceren)

 

3.000

     

Geen

nnb

2021

 

Instellingssubsidie stichting Nuffic1

 

14.235

14.507

14.456

14.456

14.456

14.456

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Studiekeuze123

 

2.559

2.616

2.559

2.559

2.559

2.559

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie stichting Vluchteling Studenten UAF

 

2.511

2.511

2.511

2.511

2.511

2.511

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Studentenwelzijn (Ecio)

 

835

794

794

794

794

751

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

 

265

271

271

271

255

255

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Instellingssubsidie Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

 

255

255

255

255

255

255

Geen

Geen evaluatie voorzien

loopt meerjarig door

 

Overige subsidies ≤ € 1 miljoen2

1.815

2.117

1.966

2.013

1.706

1.722

1.722

divers

divers

divers

 

Totaal subsidie(regelingen)

3.659

47.174

24.928

24.903

24.596

24.596

24.553

   
1

Inclusief aantal niet-wettelijke taken die vanaf 2022 worden verlegd, afgebouwd of beeindigd.

2

In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de overige subsidies van het betreffende begrotingsartikel doorgelicht.

Tabel 137 Subsidies artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Art. 8

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Stichting Ons Erfdeel

185

185

185

185

185

185

185

 

2023

loopt meerjarig door

 

Stichting Nuffic

0

824

824

824

824

824

824

 

2025

loopt meerjarig door

 

Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training

3.154

3.957

3.957

3.957

3.957

3.957

3.957

2020

2024

loopt meerjarig door

 

Internationalisering onderwijs

‒ 1

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

1.020

 

2024

loopt meerjarig door

 

Duitsland Instituut Amsterdam

803

820

760

760

760

760

760

2020

2025

loopt meerjarig door

 

Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)

600

613

600

600

600

600

600

2013

2025

loopt meerjarig door

 

Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur

134

107

157

157

157

157

157

 

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

 
 

Overige incidentele subsidies

74

176

85

85

85

85

85

 

Gezien aard regeling geen evaluatie voorzien

 
 

Totaal subsidie(regelingen)

4949

7702

7588

7588

7588

7588

7588

   
Tabel 138 Subsidies artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Art. 9

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

            
 

Regeling Lerarenbeurs

50.094

65.000

76.586

60.892

59.550

54.550

54.550

2015

2021

 
 

Regeling zijinstroom

35.540

39.740

39.240

39.240

39.240

39.240

39.240

2017

2021

 
 

Onderwijsassistenten

2.750

2.750

2.750

2.750

     

2023

 

Regeling korte scholingstrajecten vo

1.882

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

   
 

Regionale aanpak personeelstekort

17.779

18.540

19.439

19.439

19.439

19.439

19.439

 

2021

 
 

LOF en MBO pioniers

824

568

     

2019

 

2021

 

MBO instructeursbeurs

351

1.841

1.841

1.841

1.841

1.841

1.841

   
 

pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021

 

256

256

256

    

2022

2023

 

Bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt

285

285

285

71

      
 

Regeling Schoolkracht

 

5.000

      

2022

2022

 

Overige beschikkingen op basis van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (https://wetten.overheid.nl/BWBR0037603/2021-01-19)

2.061

4.193

6.533

6.947

7.310

6.310

5.310

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

111.566

140.573

149.330

133.836

129.780

123.780

122.780

   
Tabel 139 Subsidies artikel 14 (bedragen x € 1.000)

Art. 14

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Verbreden inzet cultuur

17.117

7.620

9.331

10.374

11.878

13.986

13.986

nvt

2024

2024

 

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

8.337

8.356

8.356

8.356

8.356

8.213

8.213

2019

2021

2024

 

Programma leesbevordering

3.900

4.215

3.967

3.418

3.418

3.418

3.418

2019

2022

2024

 

Creatieve Industrie

2.161

1.437

1.728

1.728

1.728

2.015

2.015

1

  
 

Monumentenzorg

4.443

137

0

0

0

0

0

   
 

Erfgoed en fysieke leefomgeving

36

0

0

0

0

0

0

2

 

2022

 

Specifiek cultuurbeleid

143.062

125.180

20.708

21.012

19.806

15.642

15.642

   
 

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

0

4.696

2.412

2.016

2.016

1.366

1.366

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

179.056

151.641

46.502

46.904

47.202

44.640

44.640

   
1

Deze subsidies zijn veelal programma’s en activiteiten, die niet het karakter hebben van een subsidieregeling. Om die reden is niets ingevuld onder «laatste evaluatie», «volgende evaluatie» en onder «einddatum subsidie (regeling)». De middelen worden beschikt en verantwoord door het Ministerie van OCW op basis van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid. De verantwoording bevat een activiteitenverslag of bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening die voorzien is van een accountantsverklaring. Naast evaluatie is ook monitoring toegevoegd, omdat dit ook inzicht biedt in de voortgang en effectiviteit van beleid. In 2021 vindt tevens een beleidsdoorlichting plaats.

2

Onder de noemer erfgoed en fysieke leefomgeving worden diverse maatregelen ingezet die tot doel hebben de positie van erfgoed in de fysieke leefomgeving te versterken. De evaluatie van deze maatregelen vindt plaats in de erfgoedbalans (2022). De maatregelen borduren voort op het programma Erfgoed en Ruimte dat in 2019 is geëvalueerd.

Tabel 140 Subsidies artikel 15 (bedragen x € 1.000)

Art. 15

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid

360

724

727

728

728

728

728

Geen

  
 

R.A. onderzoeksjournalistiek

1.822

5.359

5.360

5.360

5.360

5.360

5.360

Geen

2023

 
 

lokale journalistiek en versterking v/d samenwerking tussen RPO en lokaal

0

3.548

1.045

0

0

0

0

Geen

  
 

RPO en Lokale publieke omroep (motie Sneller)

1.040

0

0

0

0

0

0

Geen

  
 

Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen

9.652

0

0

0

0

0

0

Geen

  
 

Steunfonds lokale informatievoorziening

28.168

7.191

0

0

0

0

0

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

41.042

16.822

7.132

6.088

6.088

6.088

6.088

   
Tabel 141 Subsidies artikel 16 (bedragen x € 1.000)

Art. 16

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

 

Stichting NLBIF

566

566

0

0

0

0

0

2014

2021

Jaarlijks

 

Naturalis Biodiversity Center

6.513

6.664

7.230

7.230

7.230

7.230

7.230

2014

2021

Jaarlijks

 

BPRC

11.406

10.918

10.918

10.918

10.918

10.918

10.918

2014

2021

Jaarlijks

 

NEMO/NCWT

3.460

3.534

3.534

3.534

3.534

3.534

3.534

2014

2021

Jaarlijks

 

STT

221

231

231

231

231

231

231

2014

2021

Jaarlijks

 

Subsidieregeling Stichting AAP

1.032

1.084

1.084

1.084

1.084

1.084

1.084

Geen

Geen

2033

 

LNVH

0

150

150

150

150

150

0

Geen

Geen

2025

 

Nationale Coördinatie

377

3.669

4.636

4.879

4.879

4.822

5.502

2014

2021

Jaarlijks

 

Totaal subsidie(regelingen)

23.575

26.816

27.783

28.026

28.026

27.969

28.499

   
Tabel 142 Subsidies artikel 25 (bedragen x € 1.000)

Art. 25

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie-(regeling) (jaartal)

          

2018 Beleidsdoorlichting 2014-2018

  
 

Subsidieregeling emancipatie 2011

 

93

0

0

0

0

0

0

   
 

Subsidie-regeling gender- en lhbti-gelijkheid 2017-2022

instellingssubsidies

8.447

8.685

8.791

8.895

8.895

8.895

0

   
  

projectsubsidies

2.240

3.361

3.111

3.114

3.134

3.645

0

   
 

Totaal subsidie(regelingen)

 

10.780

12.046

11.902

12.009

12.029

12.540

0

   
Licence