Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 128 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

Motie van de leden El Yassini/Jasper van Dijk; De Tweede Kamer verzoekt de regering om kort na de publicatie van de EU-lhbti-strategie de Kamer te informeren welke concrete stappen zij gaan zetten, op basis van de lhbti-strategie, om de inspanningen van de Europese Commissie te ondersteunen om een einde te maken aan discriminatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen binnen de Europese Unie.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 343).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 22112, nr. 3002).

Motie van het lid Jasper van Dijk c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat circa 15% van de scholen geen aandacht besteedt aan seksuele diversiteit) voor het eind van het jaar concrete maatregelen te treffen tegen scholen die zich hieraan onttrekken.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 345).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 357).

De motie van het lid Bergkamp c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering de belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren.

(Kamerstukken II 218/19, 30420, nr. 307).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 357).

Motie van het lid van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te borgen dat abortuszorg in Nederland beschikbaar blijft voor vrouwen uit het buitenland die in Nederland op een veilige manier de zwangerschap willen beëindigen.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 347).

Is staand beleid. De motie wordt uitgevoerd door de huidige praktijk voor te zetten.

Motie van de leden El Yassini en Regterschot; De Tweede Kamer verzoekt de regering om nog voor het kerstreces 2020 de uitwerking van de eerdere motie af te ronden en in samenwerking met Nederlandse gemeentes een plan van aanpak te maken zodat dak- en thuisloze lhbti-jongeren op een veilige opvanglocatie kunnen rekenen, zodat ze in ieder geval met de kerst niet buiten staan.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 342).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 357).

De motie van het lid Sjoerdsma; De Tweede Kamer verzoekt de regering alle elementen uit het regenboogstembusakkoord zo snel als mogelijk uit te voeren.

(Kamerstukken II 2017/18, 30420, nr. 275).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 357).

De motie van het lid Özütok c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe de kwaliteitseis «gender» in het integraal afwegingskader wordt toegepast en hoe dit leidt tot inzicht in gendereffecten, en de Kamer hierover te informeren bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage Emancipatie.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 126).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 29 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 352).

Motie van het lid Bergkamp c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor 1 juni 2021 de aanbevelingen van de adviesgroep, zoals een streefcijferregeling, verder uit te werken zodat een volgend kabinet hier uitvoering aan kan geven.

(Kamerstukken II 2020/21, 35628, nr. 10).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 360).

Motie van de leden Van den Hul en Bergkamp; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in dat verbeterplan in te gaan op de volgende adviezen van Movisie, waaronder: •zorg voor voldoende veilige kleinschalige (crisis)opvangplekken voor lhbti-jongeren die ook toegankelijk zijn voor jongeren onder de 18 jaar, met een passend individueel begeleidingstraject; •verbind binnen de Regenboogsteden deze thematiek aan het lokale Regenboogprogramma en stem deze af met uitvoeringsorganisaties; •zorg voor bekendheid van de problematiek van dakloze lhbti-jongeren bij de relevante regionale hulpinstanties, bijvoorbeeld in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 351).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 357).

De motie van de leden Bergkamp en Yesilgöz-Zegerius; De Tweede Kamer verzoekt de regering zich bij een passende volgende gelegenheid in de EU uit te spreken over het naleven van het Coman-arrest in alle EU-lidstaten en daarover verslag te doen aan de Kamer.

(Kamerstukken II 2018/19, 30420, nr. 309).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30420, nr. 337).

De motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe de structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen kan worden versterkt, en de Kamer daarover vóór de zomer van 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 96).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 396).

Motie van het lid Van Strien c.s.; De Tweede Kamer de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om op korte termijn in overleg te treden met het Interprovinciaal Overleg (IPO), en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Veiligheidsregio’s om het belang te benadrukken dat er flexibel en ruimhartig omgegaan moet worden met de vergunningverlening voor culturele ondernemers, zodat door hen snel ingespeeld kan worden op nieuwe mogelijkheden die verdere stappen binnen het openingsplan bieden en de Kamer te informeren over de uitkomst van dit gesprek.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 423).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 423).

De motie van de leden Laan-Geselschap en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering meer bekendheid te geven aan gerestaureerd erfgoed en de Pieter van Vollenhovenprijs te continueren.

(Kamerstukken II 2017/18, 32820, nr. 253).

Aan de motie is uitvoering gegeven met het instellingenbesluit van de Commissie herbestemming Monumenten van 30 november 2018 (Stcrt. 2018-67031).

De motie van de leden Ellemeet en Asscher; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van cultuurinstellingen en wat mogelijke belemmeringen zijn voor mensen met een beperking.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 94).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 6 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 391).

Motie van het lid Van den Berge c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de taskforce culturele en creatieve sector, Platform Aanvang!, vertegenwoordigers van individuele makers, andere betrokken organisaties en instellingen die aanvullende steun ontvangen, om te komen tot maximale afspraken om ervoor te zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers – inclusief zzp’ers en freelancers – terechtkomt.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 102).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 155).

De motie van het lid El Yassini c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het initiatief van NNN in samenhang met de initiatieven die in Eindhoven bestaan en in ontwikkeling zijn, te verbinden is aan rijkssteun in het kader van het cultuurbeleid, en over de uitkomst daarvan de Kamer voor de begrotingsbehandeling dit najaar te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 355).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 383).

De motie van het lid Dik-Faber; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij gemeenten aan te dringen op het betrekken van kerkinterieurs bij de op te stellen kerkenvisies; verzoekt de regering tevens een beperkt aanwijzingsprogramma op te stellen waarmee een aantal Rijksmonumentale kerkgebouwen in samenhang met hun interieur, aangewezen wordt tot interieurensembles, zoals de Erfgoedwet mogelijk maakt.

(Kamerstukken II 2018/19, 32820, nr. 277).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van de leden Van den Hul en Belhaj; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW kunnen worden aangepast zodat steun niet met de NOW wordt verrekend.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 136).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 155).

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen de cultuurbegroting ruimte te maken om Scapino Ballet op te nemen in de basisinfrastructuur 2021–2024 voor 1,764 miljoen euro per jaar (peil 2018) en hiervoor de ruimte binnen het aankoopfonds musea te gebruiken.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 360).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 383).

De motie van de leden Ellemeet en Asscher; De Tweede Kamer verzoekt de Minister om een alomvattend onderzoek te doen naar de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector sinds de coronacrisis.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 356).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van het lid van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket met prioriteit in te zetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 101).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 155).

Motie van de leden Kwint en Ellemeet; De Tweede Kamer verzoekt de regering op weg naar de komende begroting in kaart te brengen of het aantal plekken voor jonge makers door het nieuwe kabinetsbeleid stijgt en niet afneemt, en hierin specifiek, maar niet alleen, de gevolgen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati mee te nemen.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 360).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

De motie van het lid Asscher c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of het één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea bijdraagt aan het bereiken van nieuwe bezoekers.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 101).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van het lid Hermans c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten gezamenlijk vormgeeft aan het testen op veilige toegang tot het sociale leven; verzoekt de regering om samen met genoemde partijen begin april een aantal pilots te starten, zodat voor een goede invoering van deze vorm van testen breed inzicht verzameld wordt; verzoekt de regering de Tweede Kamer binnen twee weken te informeren over welke pilots gestart zullen worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1066).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 6 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1178).

De motie van het lid Belhaj c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen de OCW-begroting ruimte te maken voor financiële ondersteuning van Noorderslag voor een periode van vier jaar van circa 0,6 miljoen euro per jaar (peildatum 2018) en hiervoor de ruimte binnen het aankoopfonds musea te gebruiken.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 359).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 383).

De motie van de leden Asscher en Belhaj; De Tweede Kamer verzoekt de regering erop toe te zien dat fair practice het uitgangspunt blijft.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 365).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 383).

Motie van het lid Paternotte c.s.; 'De Tweede Kamer (overwegende dat de kunstcollecties onder auspiciën van de koninklijke familie en de door leden van de familie beheerde stichtingen in een periode van eeuwen zijn gegroeid, en doorgaans niet is geregistreerd of cultuurbezit uit hoofde van het ambt of op persoonlijke gronden is verworven) verzoekt de regering in overleg met de koninklijke familie en de Commissie Collectie Nederland te verkennen hoe dit in kaart gebracht kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 108).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 155).

De motie van de leden Ellemeet en Belhaj; De Tweede Kamer (constaterende dat het behoud en beheer de verantwoordelijkheid is van eigenaren en constaterende dat we zicht hebben op de staat van de rijkscollectie, maar niet op publieke collecties die daarbuiten vallen) verzoekt de regering de staat van deze publieke collecties, in samenspraak met hun eigenaren, te verkennen en de resultaten hiervan mee te nemen in de gesprekken met de stedelijke cultuurregio’s; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 95).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

De motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat de verhouding bij culturele en creatieve mbo-opleidingen is tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt, en de Kamer hierover voor 1 januari 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 343).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

De motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met organisaties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie te onderzoeken hoe scholen actief kunnen worden gestimuleerd en ondersteund om gebruik te maken van de mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 104).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020. (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van het lid Geluk-Poortvliet; De Tweede Kamer verzoekt de Minister het gesprek aan te gaan met beide partijen om ze te bewegen er met elkaar uit te komen en als terugvalmogelijkheid te verkennen om de subsidie van circa € 205.000 voor CODART voortaan via een andere instelling in de Erfgoedwet, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, te laten lopen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 104).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021. (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 155).

Motie van de leden Paternotte en Geluk-Poortvliet ; (constaterende dat de Raad voor Cultuur positief heeft geadviseerd over de aanvraag van Frascati en PLAN Brabant voor de BIS-periode 2021–2024) ; verzoekt de regering in gesprek te gaan met beide instellingen om te onderzoeken of het mogelijk is om een oplossing te vinden voor de stimulering van de groep jonge theatermakers, die specifiek door deze instellingen een kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, en de Kamer hierover voor de stemmingen over de cultuurbegroting te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 109).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 december 2020, (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 401).

Motie van de leden Paternotte en El Yassini ; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen hoe het aanschaffen van kunst van individuele kunstenaars aantrekkelijker wordt, en de Kamer daarover voor het meireces 2021 te rapporteren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 107).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 253).

Motie van het lid Van der Berg c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de aanvullende tegemoetkoming evenementen te verlengen tot 3 september.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1364).

Deze motie is afgedaan met de brief ‘Nadere uitwerking aanvullende steun voor evenementen’ van 28 juli 2021 met Kamernummer 2021Z14028 van het ministerie van EZK.

De motie van het lid Lucas; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de voor- en nadelen van een aparte noodregeling voor onderwijsinstellingen in de Faillisementswet te onderzoeken, en de Kamer hierover te informeren voor Prinsjesdag 2016.

(Kamerstukken II 2015/16, 31524, nr. 281).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33495, nr. 120).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer van mening dat het niet te verdedigen is dat er nog altijd een verschil in beloning bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en voortgezet onderwijs anderzijds; spreekt uit de loonkloof te willen dichten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 164).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 204).

De motie van de leden Rog en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering de ondersteuning van aankomende pabostudenten te intensiveren door het zelfstudiemateriaal op de site «Goed voorbereid naar de pabo» te verrijken, zodat elke aankomende pabostudent zich zelfstandig kan voorbereiden op instroom in de pabo; verzoekt de regering tevens, om de stoomcursussen ter voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo open te stellen voor alle havo-afgestudeerden die naar de pabo willen en voor alle mbo-afgestudeerden die het keuzedeel «instroom pabo» niet hebben gevolgd.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 53).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

De motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering hbo-instellingen op te roepen het bedrijfsleven nauw te betrekken bij de vormgeving van het onderwijsprogramma van een Ad-opleiding met het oog op het kennen en kunnen van de student; in de door de Minister toegezegde monitor expliciet kwalitatief onderzoek te doen naar de betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven bij de vormgeving van het onderwijs binnen de Ad-opleiding.

(Kamerstukken II 2016/17, 34678, nr. 16).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Onderwijsraad om advies te vragen over hoe het hoger onderwijs inclusiever kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 227).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet gelijk mee op te laten lopen met de verhoging van de AOW-leeftijd.

(Kamerstukken II 2016/17, 34550 VIII, nr. 23).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de instellingen maatwerk toe kunnen passen in de toelating en indien nodig desbetreffende wet- en regelgeving daarvoor aan te passen; verzoekt de regering tevens, om de Kamer voor de beantwoording over het wetsvoorstel Variawet hoger onderwijs hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 57).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 30 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 57).

Motie van het lid Rudmer Heerema; De Tweede Kamer (constaterende dat de Kamer op 10 oktober 2019 heeft gevraagd om een deel van de toelatingseisen voor de pabo te versoepelen, zodat ook zeer gemotiveerde aankomende studenten een kans maken; constaterende dat niet elke pabo-instelling zich aan deze regels houdt) verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de toelatingseisen voor alle pabo-instellingen gelijk zijn zodat elke gemotiveerde student de kans krijgt om docent te worden in het primair onderwijs; verzoekt de regering om ook elders verworven competenties en bewezen werk- en denkniveau meegewogen te laten worden in de toelating voor de pabo, en de Kamer te informeren over de uitwerking hiervan.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 115).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 december 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 387). en met de brief van 12 oktober 2020 (Kamerstukken 2020/21, 27923, nr. 412).

De motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de opdracht mee te nemen dat het onderzoek redelijke normen moet opleveren voor de staf-studentratio in verschillende opleidingsdomeinen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 806).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 903).

De motie van de leden Bruins en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen of en hoe, naast het stimuleren van de regionale overlegstructuur, een landelijke overlegstructuur kan worden ingericht tussen het hoger beroepsonderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven waar niet-vrijblijvende afspraken gemaakt worden over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, naar voorbeeld van of middels aansluiting bij de overlegtafels van SBB.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 831).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 896).

Motie van de leden Paternotte en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de betrokkenheid van de medezeggenschap bij deze keuze te bevestigen richting de hogescholen en universiteiten; verzoekt de regering tevens, te inventariseren welke instellingen onderwijsactiviteiten in de avond en het weekend hebben georganiseerd, en de Kamer voor de volgende begrotingsbehandeling daarover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 852).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

Motie van de leden Paternotte en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering naast maximale inzet om studievertraging te voorkomen, de Kamer te informeren over onvermijdelijke vertraging en waar nodig studenten te ondersteunen die hierdoor in de problemen komen en specifiek te bezien of de ov-jaarkaart opnieuw verlengd moet worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 71).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

Motie Van der Molen c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het kader van Prinsjesdag 2020 opnieuw de mogelijkheid te verkennen dat studenten die al aanspraak konden maken op een voucher geen voucher ontvangen, maar dat in plaats daarvan vijf jaar na afstuderen hun schuld verminderd wordt met € 1.835 en er, indien oud-studenten geen schuld van € 1.835 hebben, wordt overgegaan tot contante uitbetaling.

(Kamerstukken II 2019/20, 24724, nr. 172).

Aan de motie is geen uitvoering gegeven omdat deze onuitvoerbaar is. Dit heeft de minister van OCW tijdens de begrotingsbehandeling 2020 met de Tweede Kamer gecommuniceerd. De motie wordt daarmee als «afgedaan» beschouwd.

De motie van de leden Paternotte en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen om studenten en docenten in opleidingscommissies te laten meebeslissen over de invulling van de studiekeuzecheck.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 823).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

Motie van het lid Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderwijsinstellingen te vragen rekening te houden met studenten die op een van de weekenddagen om religieuze reden een rustdag eerbiedigen, zodat onderwijsinstellingen coulant omgaan met een eventuele aanwezigheidsplicht.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 867).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de Minister in gesprek met onderwijsinstellingen te garanderen dat opleidingen altijd alternatieve toetsvormen beschikbaar stellen en het bestaan hiervan breed onder de aandacht brengen bij studenten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 423).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

Motie van de leden Futselaar en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat de politieke verhoudingen omtrent het leenstelsel zijn verschoven; van mening dat het fundamenteel oneerlijk zou zijn indien een specifieke generatie studenten als enige is uitgesloten van de voordelen van een vorm van beurs), te onderzoeken wat de technische en financiële mogelijkheden zijn voor compensatie, hiervoor een aantal scenario’s te ontwikkelen en deze uiterlijk in april 2021 naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 65).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 66).

De motie van de Paternotte en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regeringom het Nibud versneld advies te vragen over de wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken waarbij de aannames rond de rentestanden worden heroverwogen en – wanneer dit advies er aanleiding toe geeft – de huidige wegingsfactor voor studieschulden op een verantwoorde manier te verlagen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 87).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32847, nr. 676).

De motie van het lid Bruins c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo snel mogelijk in kaart te brengen in welke mate laagdrempelige psychische hulpverlening aanwezig is in alle mbo-, hbo en wo-instellingen, en op basis daarvan een actieplan te ontwikkelen om best practices te delen en een landelijk dekkend aanbod van laagdrem-pelige psychische hulpverlening op mbo-, hbo- en wo-instellingen te realiseren.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 75).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

De motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget de student-docentratio per discipline in kaart te brengen; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken hoe een daling in deze ratio binnen een nieuwe bekostigingssystematiek kan worden voorkomen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 754).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 903).

De motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering bekostigde hogescholen en universiteiten aan te sporen om, binnen de voorwaarden die daar voor gelden, samenwerking met bedrijfsscholen op te zoeken, zowel binnen als buiten het experiment leeruitkomsten en om bedrijfsscholen aan te sporen samenwerking op te zoeken met private instellingen die opleidingen in het hoger onderwijs verzorgen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het STAP-budget en de Kamer hierover voor de zomer van 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 830).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 896).

   

Motie van de leden Van der Molen en Paternotte; De Tweede Kamer (overwegende dat de doorstroomnorm kan helpen door studenten die onvoldoende studievoortgang bereikt hebben met goede begeleiding en duidelijke afspraken voor het tweede jaar, extra tijd te geven om te kijken of ze toch op de goede plek zitten) verzoekt de regering om de interesse onder instellingen te peilen om hieraan mee te doen, te inventariseren wat hiervoor nodig is, en de Kamer voor 1 juli 2021 hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 56).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een landelijke website op te (laten) zetten – met audiodescriptie en in begrijpelijk taal omwille van de toegankelijkheid – met alle informatie over waar deze studenten allemaal recht op hebben en welke voorzieningen er allemaal voor hen beschikbaar zijn.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 426).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van de leden Wiersma en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, van Onderwijs in samenwerking met de Minister van Economische Zaken en Klimaat beleid te formuleren waarbij met name op grond van macrodoelmatigheid en ons toekomstig verdienvermogen regie wordt gevoerd op een gewenste instroom van buitenlandse studenten en onderzoekers, waaronder sturingsinstrumenten voor instroom.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 83).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 893).

Motie van het lid Wiersma en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om mogelijk te maken dat instellingen binnen de huidige goedgekeurde kwaliteitsafspraken schuiven binnen de kwaliteits-middelen, om zo op instellingsniveau meer financiële ruimte mogelijk te maken om de kwaliteit van onlineonderwijs te verbeteren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 44).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering in lijn met het rapport Kennis in het vizier te komen tot nieuwe afwegingskaders, heldere procedures en duidelijke afspraken om maatschappelijk verantwoord vorm te geven aan kennisontwikkeling die raakt aan defensie en veiligheid; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of China dient te worden toegevoegd aan de lijst met landen waar de taskforce toezicht studenten en onderzoekers risicolanden zich over buigt.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 858).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 27 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 894).

De motie van de leden Tielen en van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering hogescholen en universiteiten met bèta- en technische opleidingen te stimuleren om gezamenlijk op te trekken jegens scholieren om hen te helpen de best bij hun capaciteiten passende studiekeuze te maken.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 771).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32637, nr. 448).

Motievan het lid Bouali c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering zich in te zetten om in bilateraal of EU-verband met het VK te bekijken op welke wijze, in navolging van het Erasmusprogramma, de uitwisseling van studenten aan beide zijden van het Kanaal kan worden bestendigd.

(Kamerstukken II 2020/21, 35393, nr. 27).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 21501-34, nr. 351).

De motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn bij instellingen binnen het mbo, hbo en wo erop aan te dringen om te komen tot een risico-inventarisatie rond de cyberveiligheid met zo nodig het borgen van een systeemtest, en de Kamer voor het voorjaarsreces 2020 over de respons te informeren; verzoekt de regering tevens, om onderwijsinstellingen en studentenorganisaties tot afspraken te laten komen met betrekking tot veiligheidsstandaarden, en hierover de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 113).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 872).

De motie van de leden Wiersma en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering het onderdeel talent als standaardonderdeel mee te nemen in handelsmissies, waar mogelijk speciale talentmissies op te zetten waarin op basis van wederkerigheid afspraken worden gemaakt over uitwisseling, samenwerking bedrijfsleven, diploma-erkenning, borging van veiligheid, en de Kamer over deze strategie én de uitwerking ervan te informeren in het voorjaar.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 35).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 893).

De motie van de leden Van der Molen en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de beleidsdoorlichting 2020 in kaart te brengen wat het totaalbedrag aan studieschuld is, het niet-inbare gedeelte daarvan en de prognoses voor de komende jaren.

(Kamerstukken II 218/19, 35007, nr. 19).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31511, nr. 43).

Motie van het lid Futselaar; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met de onderwijsinstellingen in het najaar met een inventarisatie van de totale studievertraging te komen en indien nodig met een voorstel te komen voor eventuele vervolgstappen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 861).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

De motie van de leden El Yassini en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de Minister van OCW om in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen over hoe zij hun verantwoordelijkheden vormgeven om studenten met een beperking in het mbo en hoger onderwijs te begeleiden, zodat de studenten gereed zijn om de arbeidsmarkt te betreden, en de Kamer hierover voor het einde van 2019 te informeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 424).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

De motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering de onderwijsinstellingen te laten borgen, daar waar een inspanningsverplichting onvoldoende wordt gepleegd, een plan van aanpak op te stellen om de Engelse taalvaardigheid van docenten te verhogen, en de Kamer hier voor de zomer van 2020 over te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 65).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 30 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 886).

De motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de algemene maatregel van bestuur waarin het niveau van het Nederlands uitgewerkt wordt uiterlijk 1 juni 2020 naar de Kamer wordt gestuurd.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 43).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 15 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 897).

De motie van de leden Bruins en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering kabinet, om niet te wachten op de uitkomsten van de commissie Onderwijsbevoegdheden met het doorvoeren van een aantal maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler maken en daarmee aantrekkelijker voor studenten en zijinstromers, zonder aan kwaliteit in te boeten.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 402).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

Motie Klaver c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk ook het hbo- en wo-onderwijs weer de ruimte te geven voor anderhalvemeteronderwijs, waarbij het

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1006).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1006).

streven is dat iedere student een dagdeel per week naar de onderwijsinstelling kan.

  

De motie van de leden Paternotte en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering een actieplan te ontwikkelen om de stay rate van internationale studenten in Nederland na afstuderen te verhogen, en hierover de Kamer voor het tweede kwartaal van 2020 te rapporteren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 30).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 893).

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Neso’s te evalueren, en deze evaluatie tevens mee te nemen in de uitvoering van de aanstaande internationale kennisstrategie.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 64).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 11 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 876).

Motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de VSNU en de VH en samen met universiteiten en hogescholen ondernemerschaps-vaardigheden mee te nemen in het in de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek genoemde leertraject brede vaardigheden en het mbo hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in de voortgangsrapportage over de strategische agenda te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 43).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

De motie van het lid Özdil; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een grootschalig kwantitatief onderzoek te verrichten om de problematiek onder studenten van hogescholen en universiteiten in kaart te brengen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 716).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul; De Tweede Kamer (constaterende dat het studentenwelzijn heeft te lijden onder de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, die grote impact hebben op studenten; overwegende dat de capaciteit van studiebegeleiding en psychologische ondersteuning onder druk staan) verzoekt de regering om in overleg met instellingen en studentenorganisaties te onderzoeken wat instellingen nodig hebben om daarin te voorzien.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 121).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

De motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om alternatieve instrumenten te onderzoeken die de kansenongelijkheid niet aanwakkeren, zoals een loting, en de uitkomsten van dit onderzoek niet alleen met de Kamer maar ook met instellingen te delen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 42).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de samenhang tussen het bindend studieadvies en de (bekostiging van) switch te onderzoeken.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 759).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan om het bindend studieadvies te vervangen door een advies dat enkel adviserend is.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 48).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

De motie van de leden Kuik en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen hoe de WEB en de WHW aangepast kunnen worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak via de OER geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor zowel het onderwijsprogramma, de examens als het ondersteuningsaanbod.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 425).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

Motie van het lid Bruins c.s.; De Tweede Kamer roept de regering op, om studenten die op het mbo en h.o. in de avond praktijklessen moeten volgen uit te zonderen van de regels omtrent de avondklok.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 173).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 20 april 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 25295, nr. 1135).

Motie van de leden Jetten en Segers; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek met het hoger onderwijs te gaan over maatregelen die veilig fysiek onderwijs mogelijk kunnen maken en te bezien of hiermee ook het hoger onderwijs zo snel als mogelijk gedeeltelijk geopend kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1004).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 8 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1032).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de inspectie studentenwelzijn mee te nemen in de Staat van het Onderwijs.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 429).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

De motie van de leden van Hul en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering, overwegende dat voor studenten met een beperking bij de overgang van middelbare school naar vervolgopleiding veel kennis en maatwerk verloren gaat;

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 427).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

met een voorstel te komen hoe de warme overdracht kan worden bevorderd vanuit vooropleidingen, met inachtneming van de privacy van deze studenten.

  

Motie van het lid Futselaar; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU om online proctoring af te schalen en erop toe te zien dat online proctoring echt alleen gebruikt kan worden als er geen enkele alternatieve toetsingsvorm mogelijk is, conform de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 115).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

De motie van de leden Van der Molen en Futselaar; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor de zomer van 2020 definitieve duidelijkheid over de uitkomsten van Beter Benutten te schetsen.

(Kamerstukken II 2019/20, 25268, nr. 179).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31511, nr. 39).

De motie van het lid Futselaar; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de Vereniging Hogescholen en de VSNU in gesprek te gaan om afspraken te maken om het actief werven van internationale studenten te beperken.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 38).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 898).

De motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de zomer te komen tot een plan van aanpak voor een leerbanenoffensief in het hbo, met daarin concrete ambities aan te bieden duale-opleidingen, alsmede ook lange termijn doelen, en verzoekt zo ook te komen tot een overlegtafel tussen het hoger onderwijs en het georganiseerde landelijke bedrijfsleven.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 828).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 896).

De motie van de leden Van Meenen en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt de regering, zo snel mogelijk na afronding van de pilot ombuds-persoon en voor het herfstreces een voorstel over de vormgeving van een ombudspersoon bij hogescholen en universiteiten naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 114).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 240).

De motie van de leden Tielen en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de hoofdoorzaken van switch en uitval in de verschillende onderwijsdomeinen, hoeveel switch en uitval jaarlijks kosten en wat verhoging van het studiesucces oplevert en de Kamer hierover in het voorjaar van 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 770).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het reeds aangekondigde gesprek met onder-wijsinstellingen over het bindend studieadvies te verbreden naar een gesprek over adequate sturingsinstrumenten voor onderwijsinstellingen op toelating en selectie voor en tijdens de opleiding.

(Kamerstukken II 2020/21, 35582, nr. 15).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

Motie van het lid Pouw-Verweij; De Tweede Kamer roept het kabinet op, om te onderzoeken of er coronaproof studieplekken kunnen worden gecreëerd waar studenten kunnen studeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1154).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 23 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1063).

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de uitwerking van de plannen rondom de brede ontwikkeling van studenten, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden, actief de samenwerking te zoeken met studie- en studentenverenigingen, verzoekt de regering eveneens om samen met studie- en studentenverenigingen scenario’s uit te werken om bij eventuele gedeeltelijke opening van het hoger onderwijs ook te kijken naar op welke manier activiteiten van studie- en studentenverenigingen weer mogelijk zijn.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 193).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 493).

De motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de stuurgroep Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT binnen het lopende plan van aanpak expliciete doelen te stellen voor het beschikbaar stellen van colleges en open onlinecursussen; verzoekt de regering tevens, om met onderwijsinstellingen in gesprek te gaan om reeds beschikbare onlinecursussen open te stellen voor iedere Nederlander, en de uitkomsten hiervan met de Kamer te delen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 817).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

De motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de VSNU en Vereniging Hogescholen teneinde een goede overdracht tussen onderwijsinstellingen voor studenten met een functiebeperking te faciliteren en bestaande belemmeringen weg te nemen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 431).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

Motie van de leden Kuik en Van Meenen ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de instellingen in gesprek te gaan hoe actief het sociale aspect van de opleiding gefaciliteerd kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 117).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 493).

Motie van het lid Veldman c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te treden met het Veiligheidsberaad om te bezien of studentenverenigingen op dezelfde manier als studie- en sportverenigingen veilig de kans kunnen krijgen om informatieve wervings- en introductieactiviteiten te organiseren, mits uiteraard binnen de gestelde maatregelen en met goedkeuring van hogeronderwijsinstellingen, veiligheidsregio en gemeente.

(Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 490).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 augustus 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 504).

De motie van de leden Wiersma en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om tevens, samen met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, te komen tot een zowel offensieve als concurrerende internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs, waarin ook de verbetering van de procedures, de blijfkans, de faciliteiten rond onderwijs en huisvesting alsook concrete economische perspectieven aan bod komen, en de Kamer hierover te informeren in het voorjaar van 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 34).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 893).

De motie van het lid Özütok; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij instellingen en vertegenwoordigers aan te dringen op maatregelen die zowel de bekendheid als de vindbaarheid van de vertrouwenspersonen op onderwijsinstellingen verhogen, en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 111).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 240).

De motie van de leden Özütok en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering met instellingen en vertegenwoordigers in gesprek te gaan over versterking van de onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen, en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 110).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 240).

De motie van het lid Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering parallel aan de verkenning naar informele scholing, te bezien of en hoe de Inspectie van het Onderwijs een toezichthoudende rol kan krijgen op die elementen van het onderwijs die worden georganiseerd door bedrijven.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 71).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29614, nr. 157).

De motie van de leden Westerveld c.s; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat, conform de initiatiefwet-Bisschop c.s., de onderwijsinspectie toezicht houdt op de wettelijke deugdelijkheidseisen en een stimulerende rol heeft ten aanzien van eigen aspecten van kwaliteit van de besturen en scholen zelf; overwegende dat in de inspectiekaders een onderscheid wordt gemaakt tussen deze rollen, maar dat dit niet altijd gebeurt in de rapportages; overwegende dat onder meer voorkomen moet worden dat anderen dan de beroepsgroep zelf het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar gaan beoordelen) ook in de rapportages duidelijk onderscheid te maken tussen de twee rollen van de onderwijsinspectie.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 142).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 209).

Motie van het lid Futselaar c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het nationaal plan specifiek ruimte vrij te maken voor thuiszitters.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 202).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 220).

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te treden met het onderwijs om te benadrukken dat tolken altijd toegang moeten krijgen tot het onderwijs en te verzekeren dat doven en slechthorenden niet benadeeld worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 163).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Klaver c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het onderwijs te ondersteunen in het realiseren van meer brede brugklassen en late selectie; verzoekt de regering, tevens om met het onderwijsveld en gemeenten een landelijk plan van aanpak op te stellen om kansenongelijkheid tegen te gaan.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 880).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

Motie van het lid van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering de samenwerkingsverbanden op te dragen maximale coulance toe te passen bij de herindicatie van toelaatbaarheids-verklaringen voor komend schooljaar, waardoor scholen niet verplicht zijn de aanvraagprocedure te doorlopen en zelf een inschatting kunnen maken over de toelatingsprocedures voor het schooljaar 2020–2021.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 111).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

Motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer (constaterende dat het lerarentekort in het speciaal onderwijs nog nijpender vormen aanneemt dan in andere onderwijssectoren en daardoor bijvoorbeeld leerlingen op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Groningen nu al tien weken niet meer dan vier dagen in de week les krijgen en er in Amsterdam halverwege dit schooljaar nog zeker 30 vacatures zijn op de 27 scholen voor speciaal onderwijs) verzoekt de regering, om in kaart te brengen om hoeveel scholen dit gaat en verzoekt de Minister, om in gesprek te gaan met sociale partners om juist voor het onderwijs aan deze kwetsbare leerlingen een oplossing te zoeken.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 290).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 20 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 355).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de actiegroep Van VSO naar GVO, vakbonden en werkgevers in gesprek te gaan en afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, contracten en een betere beloning van leerkrachten.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 560).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

De motie van de leden Rudmer Heerema en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie passend onderwijs in kaart te brengen hoe effectief samenwerkingsverbanden opereren, welke verschillen er tussen samenwerkingsverbanden zijn, onder meer wat betreft aanbod en organisatievorm, en hoe de vereveningsopgave eruitziet ten opzichte van de reserveposities; verzoekt de regering tevens, om daarbij op basis van de evaluatieonderzoeken en de ervaringen met samenwerkingsverbanden te onderzoeken welke verschillende organisatiemogelijkheden er zijn om passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te kunnen geven.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 314).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering samenwerkingsverbanden en scholen op te roepen per direct te stoppen met het vragen van een (verplichte) eigen bijdrage aan ouders van hoogbegaafde kinderen, tevens aan samenwerkingsver-banden en scholen aan te geven welke middelen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen en dat zij moeten voorzien in de ondersteuning van deze leerlingen, en de resultaten hiervan met de Kamer voor het komende voorjaarsreces te delen.

(Kamerstukken II 201/20, 31497, nr. 339).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van de leden Jetten en Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering met het onderwijs tot een plan en afspraken te komen om de ontstane achterstanden en ongelijkheid ongedaan te maken; verzoekt de regering, de kosten en baten van ongewijzigd beleid en van dit plan in beeld te brengen, de besteding van de al beschikbaar gestelde middelen daarbij te betrekken, en bij de voorjaarsbesluitvorming afspraken te maken over eventuele aanvullende financiering.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 879).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

Motie lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat de Minister de samenwerkingsverbanden de tijd wil geven om bovenmatige reserve af te bouwen en hierop pas wil handhaven vanaf 2024, over het boekjaar 2023) verzoekt de regering, om vanaf 2022 al te handhaven, over het boekjaar 2021, zodat dit geld komend jaar wordt uitgegeven waarvoor het bedoeld is, namelijk passend onderwijs voor kinderen, betere ondersteuning van leraren en het verkleinen van het aantal thuiszittende kinderen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 49).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vso-leerlingen de garantie te geven dat zij hun huidige opleiding mogen afmaken, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20 jaar.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 170).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 24 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 209).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een specifiek plan te maken in overleg met ouderorganisaties om ook thuiszitters mee te nemen in het Nationaal Plan Onderwijs, bijvoorbeeld door het nog beter inzetten van afstandsonderwijs voor deze groep, zoals ook voorgesteld in de verbeterplannen passend onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 191).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 220).

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar hoeveel leerlingen de entreeopleiding via het praktijkonderwijs willen volgen, maar dit vanwege financiële redenen niet doen, en tevens te onderzoeken op welke manier het geregeld kan worden dat deze leerlingen ook een ov-kaart krijgen en hoeveel dit zou kosten.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 448).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 24 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 474).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of een vertegenwoordiging van ouders met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte standaard meegenomen kan worden in de kwaliteitsbeoordeling van de onderwijsinspectie.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 343).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 573).

De motie van het lid kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering de huidige wettelijke belemmeringen en inperkingen voor het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs weg te nemen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 86).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering nog dit jaar afspraken te maken met de samenwerkingsverbanden over het zo snel mogelijk inzetten van reserves

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr.326).

Aan de motie is uitvoering gegeven per brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat goed onderwijs jongeren voorbereidt op hun verdere leven; overwegende dat er vooral in de gesloten jeugdzorg geen passend onderwijsaanbod is) te regelen dat ook jongeren die verblijven in een jeugdzorginstelling onderwijs krijgen dat bij hen past.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 XVI, nr. 81).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 21 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 393).

De motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het afwegingskader dat samen met cliëntenorganisaties wordt ontwikkeld op te nemen dat een beschikking om een kind met een handicap naar het regulier onderwijs te laten gaan voor een langere tijd afgegeven kan worden dat voor een half jaar.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 357).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 573).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenspraak met de sector te bezien hoe het toezicht op het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs beter kan aansluiten bij de praktijk op de scholen.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 224).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

Motie van het lid Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt kabinet, om, samen met het onderwijsveld en andere betrokken organisaties, te komen met een definitie van de doelgroep van passend onderwijs, de te behalen doelen en de langetermijnontwikkeling, en daaropvolgend te starten met de ontwikkeling van een monitor om te zien of de besteding van de middelen doeltreffend en efficiënt is; verzoekt het kabinet tevens de Kamer daarover te informeren voor 1 april aanstaande, zodat dit kan worden meegenomen in de kabinetsformatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 388).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 395).

Motie van het lid Van der Staaij; De Tweede Kamer verzoekt de regering als uitgangspunt te hanteren dat de scholen voor speciaal onderwijs open zijn, tenzij scholen zelf redenen zien om hiervan met het oog op het personeel of de leerlingen af te wijken.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 929).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief 21 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de leeftijdsgrenzen te versoepelen zodat alle leerlingen in het vso en pro tenminste een jaar langer mogen blijven ongeacht hun leeftijd.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 190).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 24 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 209).

Motie van het lid van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de reserves van de samenwerkingsverbanden per direct terug te vorderen en deze in overleg met de Kamer opnieuw ten behoeve van de ondersteuning van kinderen en hun leraren te bestemmen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 67).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 573).

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om passende financiële of andere sancties in te stellen voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die eigen bijdrages vragen omdat kinderen hoogbegaafd zijn; verzoekt de regering tevens, nogmaals alle schoolbesturen en samenwerkingsverbanden nadrukkelijk te informeren dat het verboden is om eigen bijdrages te vragen voor het passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 41).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om initiatieven als Samen naar School-klassen officieel te erkennen als onderwijsprogramma’s, zodat ouders niet langer een leerplichtontheffing moeten aanvragen en Samen naar School-klassen onderdeel kunnen uitmaken van een samenwerkingsverband en zodoende ook deels door onderwijsgeld bekostigd kunnen worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 348).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen of sociaaleconomische factoren en het opleidingsniveau van de ouders een rol spelen in de mate waarin een kind ondersteuning krijgt.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 347).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

De motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering bindende afspraken te maken met alle betrokken partijen over het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen inclusief jaarlijks te behalen doelen, en de Kamer daarover voor de zomer te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 351).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 134).

De motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met ouderorganisaties, samenwerkingsverbanden en leraren te komen tot een formulering van een landelijke norm voor basisondersteuning per schoollocatie en deze gelijk met de evaluatie passend onderwijs voor te leggen aan de Kamer.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 328).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering een sanctiebeleid op te stellen voor scholen die, ondanks de aangenomen moties, nog steeds een eigen bijdrage vragen aan ouders van hoogbegaafde kinderen, en deze met de Kamer te delen voor het voorjaarsreces van 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 341).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De Tweede Kamer verzoekt de regering de lesuitval en de geschatte effecten op de kansenongelijkheid te monitoren, en de Kamer hierover te informeren voor het einde van het kalenderjaar.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 225).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 december (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 566).

De motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering de huidige thuiszittersproblematiek regionaal in kaart te brengen en te categoriseren naar redenen van thuiszitten en ondersteuningsvraag; verzoekt de regering tevens ervoor zorg te dragen dat in samenspraak met betrokken partijen alle dossiers van thuiszitters opnieuw bekeken worden, met als doel het in gezamenlijkheid vinden van een passende plek in ons onderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 350).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 24 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 134).

Motie van het lid Ploumen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een nationaal plan onderwijs op te stellen waarin in ieder geval leerachterstanden zo veel mogelijk worden voorkomen en ingehaald, de ventilatie in scholen op orde wordt gebracht, crisisbanen worden ingezet om leraren te ontlasten, ouders meer worden ondersteund bij het geven van thuisonderwijs door middel van corona-verlof en de voorbereidingen worden getroffen om scholen wanneer veilig te heropenen mede door de inzet van sneltesten, en de Kamer hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 884).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII nr. 185 ).

De Tweede Kamer verzoekt de regering de belangenvertegenwoordiging van de leerlingen van het vso te ondersteunen en deze een plek te geven aan alle relevante tafels.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 217).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 573)

De motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met het onderwijsveld en uitvoeringsorganisaties over hoe de professional centraal wordt gesteld, zodat bij de aanvraag voor extra ondersteuning een verklaring van de docent of schoolleider waar mogelijk voldoende is.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 294).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De motie van de leden Beertema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt de regering met een actieplan te komen om nog voor het einde van de regeerperiode het aantal thuiszitters in ieder geval ten minste te halveren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 346).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 134).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, de Kamer te informeren met welk concreet voorstel hij gaat komen om dit soort Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs te voorkomen, met daarbij een tijdsplan qua implementatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 383).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 576).

De motie van de leden Meenen en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering tegelijk met de evaluatie van de Wpo ook een inventarisatie van de behoefte aan speciaal onderwijs op de BES-eilanden te maken, en deze aan de Kamer te doen toekomen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 145).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 208).

De motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om erop toe te zien dat kinderen met een speciale zorgbehoefte zo veel als redelijkerwijs mogelijk een onderwijsaanbod kunnen krijgen binnen redelijke afstand van huis.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 325).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

Motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen in hoeverre een regio-overstijgende specialistische school zoals het Hoenderloo College een bijdrage kan leveren aan het wegwerken van deze wachtlijsten; verzoekt de regering tevens, in overleg met de gemeente Apeldoorn en diverse aanbieders van speciaal onderwijs ervoor zorg te dragen dat de speciale functie van het huidige Hoenderloo College bewaard blijft in de vorm van een school voor speciaal onderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 114).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een brede coalitie op te bouwen in ieder geval bestaande uit leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 327).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de twee keer 20 miljoen euro in te zetten om kinderen te helpen die nu thuiszitten, bijvoorbeeld door hen van middelen en begeleiding te voorzien.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 47).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 134).

De motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de desbetreffende samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en eventuele andere betrokkenen te werken aan een passend onderwijsaanbod specifiek voor hoogbegaafde kinderen dat aansluit op de behoefte van deze kinderen, en hierover de Kamer voor de zomer van 2020 en daarna periodiek te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 340).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van de leden Westerveld en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat de kosten van samenwerkingsverbanden zijn.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 318).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De Tweede Kamer verzoekt de regering om, in samenwerking met gemeentes, leerlingen met leerachterstanden te identificeren en te onderzoeken hoe deze kwetsbare jongeren kwalitatief onderwijs (in kleine groepen) op locatie kunnen blijven volgen om leerachterstanden weg te werken en eventuele verdere leerachterstanden te voorkomen, rekening houdend met de coronamaatregelen.

(Kamerstukken II 2021/21, 25295, nr. 861).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat de regering het voornemen heeft om in twee regio’s pilots op te zetten en daarmee ruimte te bieden om de collectieve financiering van zorg in onderwijs in de praktijk vorm te geven), elke regio die verzoekt om een pilot en de daarbij horende regelruimte die gelegenheid te geven, en de mogelijkheid daartoe actief bekend te maken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 353).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 361).

Motie van de leden Tielen en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering opnieuw in gesprek te gaan met gemeenten en gezamenlijk de overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid te snijden, en de Kamer voor het einde van dit kalenderjaar hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 28760, nr. 104).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat docenten en studenten via de medezeggenschap betrokken worden bij het besluit van colleges van bestuur bij het schrappen of samenvoegen van opleidingen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 453).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Westerveld en Özdil; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met studentenorganisaties en de MBO Raad een handreiking op te stellen voor de deelnemersraden en ondernemingsraden over hoe zij om kunnen gaan met de verschillende opties voor medezeggenschap bij samenwerkingscolleges.

(Kamerstukken II 2017/18, 34691, nr. 11).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Kuik en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen wat er, zowel financieel als juridisch, nodig is om meesteropleidingen te introduceren in het bekostigde onderwijsstelsel, dit met branches en de MBO Raad te bespreken en voor de zomer van 2020 aan de Kamer voor te leggen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 57).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 478).

Motie van de leden Kuiken en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen welke knelpunten er zijn en welke oplossingen er gevonden kunnen worden voor het volgen van keuzedelen bij een andere instelling, en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 452).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

De motie van het lid Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering om weerbaarheidslessen als het gaat om drugs en ondermijning onderdeel te laten zijn van de strategie om het ronselen van jongeren te voorkomen.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 116).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 30 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/2020, 29240, nr. 120).

De motie van het lid Smals c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de MBO Raad beleid te ontwikkelen om ouderbetrokkenheid te stimuleren om zo voortijdig schoolverlaten te verminderen, en de Kamer voor de zomer van 2020 daarover te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 26695, nr. 129).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 1019).

De motie van de leden Kwint en Özdil; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met enkele gemeenten en MBO's een proef vorm te geven om studenten na het behalen van een entreeopleiding of mbo niveau 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt en hierover in de jaarlijkse brief over voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie voorjaar 2018 over te rapporteren.

(Kamerstukken II 2017/18, 34775 VIII, nr. 120).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 133).

De motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met Dedicon hun taak uit te breiden en toestemming te geven om de bestemmingsreserve aan te wenden voor de benodigde middelen.

(Kamerstukken II 2018/19, 34638, nr. 5).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 389).

De motie van de leden Özdil en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering om instellingen te stimuleren om ongebruikte onderwijsbenodigdheden van studenten terug te nemen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 409).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 31524, nr. 498).

De motie van de leden El Yassini en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scholen te verplichten lesmaterialen of boeken die niet ter ondersteuning van de les zijn gebruikt, terug te kopen van studenten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31524, nr. 413).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 Kamerstukken II 2020/2021, 31524, nr. 498).

De motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering op korte termijn in gesprek te gaan met onderwijs-instellingen en werkgeversorganisaties en hen op te roepen meer passende stageplekken te creëren voor mbo-studenten en daarover de Kamer te informeren voor de zomer van 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 450).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, nr. 1009).

De motie van de leden Wiersma en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een onderzoek te doen naar meerwaarde van internationalisering bij specifiek mbo-instellingen in grensregio’s, met daarin specifiek meegenomen hoe we meer Duitse mbo-studenten kunnen stimuleren om te studeren in Nederland en andersom, en hierover de Tweede Kamer te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 36).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

Motie van het lid Bruins c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap te continueren voor de jaren 2021 en 2022 met € 200.000 per jaar en de dekking hiervoor te zoeken op artikel 4 van de begroting (middelbaar beroepsonderwijs).

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 77).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 30012, nr. 135).

Mptie van het lid Van der Molen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de MBO Card in stand te houden en deze middelen niet toe te voegen aan de koepelregeling cultuureducatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 88).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat de aard is van deze extra activiteiten en wat de gevolgen zouden zijn van het afschaffen van de vrijwillige bijdrage in het mbo, en de Kamer hier in het voorjaar van 2020 over te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 452).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De motie van het lid Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de evaluatie van het «servicedocument schoolkosten» expliciet de aanbeveling van de JOB mee te nemen in hoeverre het mogelijk is om mbo-studenten de mogelijkheid te bieden om per onderwijsperiode materialen aan te schaffen in plaats van voor het gehele jaar.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 198)

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 31524, nr. 498).

De motie van de leden Paternotte en Tielen; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met Codam te onderzoeken op welke wijze jongeren in het eerste deel van het Codamonderwijsprogramma een volwaardige startkwalificatie kunnen behalen, en met Codam, werkgevers en de VNG een alternatieve tegemoetkoming in het levensonderhoud voor jongeren te verkennen.

(Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 398).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 20 augustus 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 425).

Motie van het lid Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling 2021 de Kamer te informeren over de bestuurlijke afspraken met de gemeenten waarbij expliciet wordt gemaakt hoe de middelen voor laaggeletterdheid ingezet worden en hoe daarbij met name de NT1-groep bereikt kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 103).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

Motie van de leden Van den Hul en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te waarborgen dat mbo-instellingen deze mbo-studenten ook tijdens de stages ten minste basisondersteuning bieden.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 374).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 389).

De motie van de leden Kuik en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de zomer van 2020 het wetsvoorstel verlengde kwalificatieplicht naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2019/20, 26695, nr. 128).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2020 (Kamerstukken

De motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering proactief in samenwerking met gemeenten dit knelpunt (de verschillen in de indeling van de RMC- en arbeidsmarktregio’s) op te lossen en de regio’s zodanig op elkaar af te stemmen dat gemeenten een integraal beleid kunnen voeren.

(Kamerstukken II 2017/18, 34812, nr. 10).

Aan de motie in uitvoering gegeven met de regeling van 2 april 2020 over voortijdig schoolverlaten (Stcrt-2020-20218).

De motie van de leden Van den Hul en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering het Rijkstraineeshipprogramma te herzien en daarbij in kaart te brengen wat er nodig zou zijn om deze middels een uitbreiding ook toegankelijk te maken voor studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 448).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Kuik en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een strategie «kansopleidingen» op te stellen waarin geschetst wordt wat er nodig is om opleidingen aantrekkelijker te maken; verzoekt de regering tevens, om deze strategie voor de zomer van 2020 naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 454).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Amhaouch en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in kaart te brengen welke drempels bedrijven ervaren wanneer zij een bijdrage willen leveren aan het techniekonderwijs, en hoe deze kunnen worden weggenomen.

(Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 392).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 27 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32637, nr. 438).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering met scholen, politie en het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan om het doen van aangifte zo laagdrempelig mogelijk te maken; verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij door SBB geconstateerde discriminatie het slachtoffer maximaal wordt ondersteund zodat – wanneer het slachtoffer dit wil – er door het slachtoffer aangifte wordt gedaan en een klacht wordt ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 205).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Van Meenen en Jasper van Dijk; De Tweede Kamer constaterende dat, anders dan in het primair- en voortgezet onderwijs, er geen instemmingsrecht is van de medezeggenschap op fusies in het middelbaar beroepsonderwijs; verzoekt de regering, een voorstel uit te werken voor een wettelijk instemmingsrecht op fusies voor medezeggenschapsraden in het mbo.

(Kamerstukken II 2013/14, 31288, nr. 380).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van het lid Straus c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om:1.in overleg te treden met de ambassade van Duitsland om te kijken hoe het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland beter onder de aandacht kan worden gebracht;2.het «Mach mit!»-programma bij scholen onder de aandacht te brengen en op die manier studenten te enthousiasmeren voor het vak Duits.

(Kamerstukken II 2013/14, 31524, nr. 203).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

Motie van de leden Klaver en Jetten; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor het eind van januari sneltestlocaties op te zetten op mbo-, hbo-, en wo-instellingen die dit willen, met als doel het frequent testen van studenten en docenten, wat meer ruimte kan bieden voor regulier onderwijs en het fysiek doorgang vinden van de tentamenweken.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 781).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief t van 23 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 995).

Motie van de leden Futselaar en Van den Berge; Tweede Kamer verzoekt de regering , in gesprek te gaan met JOB, MBO Raad en SBB om ervoor zorg te dragen dat de kosten voor de aanvraag van een vog niet voor de rekening van de mbo-student komen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 453).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De motie van de leden Berge en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering SBB in samenwerking met mbo-studenten een app te laten ontwikkelen waar studenten op laagdrempelige wijze melding kunnen doen van (vermoede) stagediscriminatie en deze app te koppelen aan het meldpunt bij SBB, zodat een goed beeld kan ontstaan van aard en omvang van stagediscriminatie bij mbo-studenten.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 15).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 477).

De motie van het lid Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met JOB, SBB en MBO Raad te komen tot kaders voor een keuzedeel waarbinnen zeggenschap een specifiek aandachtsgebied is.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 16).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

De motie van de leden Renkema en Hijnk; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met MBO Raad, Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en mbo-studenten in gesprek te gaan over de vraag hoe het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) beter onder de aandacht van mbo-studenten gebracht kan worden; verzoekt de regering tevens of de klachten over zorgstages betrokken kunnen worden bij vernieuwing van de accreditatie en de Tweede Kamer hierover voor de zomer te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 29282, nr. 404).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29282, nr. 420).

Motie van de leden Jetten en Dijkhoff; De Tweede Kamer verzoekt de regering om een garantiefonds voor grote evenementen en festivals in te richten dat erop gericht is onverzekerbare risico’s af te dekken, en dit besluit te nemen voor 1 februari 2021.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 878).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 19 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/2021, 35420, nr. 309).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de publieke omroep te komen tot een afspraak waarin artiesten gewoon fatsoenlijk betaald worden voor hun diensten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 132).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering erop toe te zien dat rechthebbenden worden betrokken in de gesprekken op basis van het bibliothekenconvenant, zodat concrete afspraken gemaakt kunnen worden over het afdragen van leenrechtvergoedingen bij uitleningen vanuit de Bibliotheek op school, met als doel dat rechthebbenden ten minste vanaf 1 januari 2021 vergoedingen zullen ontvangen.

(Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 61).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer constaterende dat mbo-studenten lang niet altijd dezelfde korting op hun studiemateriaal kunnen ontvangen als studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs; overwegende dat dit oneerlijk is,

(Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 65).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 april 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 66).

verzoekt de regering de knelpunten die dit veroorzaken in kaart te brengen en met aanbieders van studiemateriaal in gesprek te gaan om dit te verbeteren.

  

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s., De Tweede Kamer verzoekt de regering uiterlijk begin februari 2021, onder andere samen met PersVeilig en nieuwsorganisaties/uitgeverijen te onderzoeken hoe freelancejournalisten (financieel) ondersteund kunnen worden bij het nemen van benodigde voorzorgsmaatregelen en/of beveiligingsmaatregelen na bedreiging, bijvoorbeeld door het samen met betrokken partijen realiseren van een voorziening in beheer van PersVeilig en hieraan een relevante bijdrage te leveren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VI, nr. 34).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 31 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VI, nr. 104).

Motie van het lid Ellemeet c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de verschillende betrokken organisaties de opdracht te geven om tot één gezamenlijk programma leesbevordering te komen waarin ook aansluiting is met Cultuureducatie met kwaliteit.

(Kamerstukken II 2018/19, 32820, nr. 310).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 13 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 105).

Motie van de leden El Yassini en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering tevens ervoor zorg te dragen dat de btw-verlaging op digitale publicaties ook daadwerkelijk tot een prijsverlaging van publicaties leidt door in gesprek te gaan met uitgevers, ze duidelijk te maken dat de btw-verlaging is bedoeld voor de consument en hierbij het middel naming-and-shaming niet te schuwen; verzoekt de regering tevens, om de eventuele financiële ruimte die binnen de begrotingen van bibliotheken zou ontstaan door de prijsdalingen, in te zetten voor de verhoging van het aanbod van content jeugd binnen e-books voor de openbare bibliotheek naar 75%.

(Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 60).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 5 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 407).

Motie Jasper van Dijk; De Tweede Kamer verzoekt de regering sponsoring van en sluikreclame in op kinderen gerichte video’s op videoplatforms aan banden te leggen met bijvoorbeeld sancties.

(Kamerstukken II 2019/20, 32827, nr. 188).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 20 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35361, nr. 25).

Motie van de leden Kwint en El Yassini ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met spoed in gesprek te gaan met de betrokken branches, zoals die zich verenigd hebben in de campagne Bewaar je ticket, om zo spoedig mogelijk in kaart te brengen wat nut, noodzaak en geschatte kosten van een zogenaamde voucherbank, zoals ook ingericht voor de reisbranche, zouden kunnen zijn.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 105).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 184).

Motie El Yassini; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te inventariseren hoe vaak online-influencers reclame maken voor onvrije landen zonder dat dit inzichtelijk wordt gemaakt voor hun volgers, en hierover de Kamer te rapporteren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32827, nr. 190).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 20 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35361, nr. 25).

Motie van het lid Geluk-Poortvliet ; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek en de toegang daartoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 103).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering via het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep of anderszins ervoor zorg te dragen dat niemand die voor de publieke omroep werkt, of dit nu in dienstverband of in opdracht is, meer geld betaald krijgt voor zijn werkzaamheden voor de publieke omroep dan de WNT-norm.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 130).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 214).

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bestaande uitzondering in artikel 45d, tweede lid, Auteurswet op een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand weg te nemen, zodat de verplichte collectieve uitoefening van de vergoedingsaanspraak voor filmmakers en -acteurs mogelijk wordt als filmproducenten toestemming hebben gegeven aan aanbieders van video on demand-diensten voor het beschikbaar stellen voor het publiek van hun filmwerken via die diensten

(Kamerstukken II 2020/21, 35454, nr. 9).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 19 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 28).

Motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering met journalisten, fotografen, vakbonden en andere betrokkenen te bespreken hoe minimum tarieven in de journalistieke sector zo spoedig mogelijk overeen kunnen worden gekomen en de Kamer voor de zomer van 2020 over de uitkomsten te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300VIII, nr. 133).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 19 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 28).

Motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de beïnvloeding de derde geldstroom op wetenschappelijk onderzoek én een historisch overzicht betreffende de omvang van de derde geldstroom op te stellen, en vervolgens de resultaten van dit onderzoek voor 1 januari 2021 met de Kamer te delen.

(Kamerstukken II 201/20, 31288, nr. 805).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 891).

Motie van het lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om diversiteit van de onderzoeksgroep niet mee te laten wegen als kwaliteitsaspect bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen, uitgezonderd programma’s die expliciet gericht zijn op specifieke doelgroepen.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 235).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Wiersman c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om binnen het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie geen cijfers c.q. barometer bij te houden met betrekking tot de etnische of migratieachtergrond van studenten en medewerkers; verzoekt de regering, eveneens het adviestraject aan het Rathenau Instituut met betrekking tot het verzamelen van dit soort data te staken.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 230).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering af te zien van beleidsinzet op het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 233).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk met relevante stakeholders in gesprek te gaan over de vraag hoe de aanbeveling van de commissie-Weckhuysen te implementeren, om te zorgen voor een betere balans tussen middelen voor ongebonden onderzoek en strategisch onderzoek bij NWO, en de uitkomsten van dit overleg met de Kamer te delen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 866).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

Motie van de leden Van den Berge en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de kenniscoalitie om te onderzoeken hoe in de toekomst aan de 3%-norm voldaan kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 51).

Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 889).

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer te informeren over welke maatregelen zij overweegt als de streefcijfers niet worden gehaald en daarbij ook de Westerdijk Talentimpuls te betrekken.

(Kamerstukken II 2018/19, 29338, nr. 196).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 september 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 29338, nr. 220).

Motie van het lid Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer (constaterende dat er een gat van circa €82 miljoen euro is om de vertraging van onderzoekers te dekken, hetgeen betekent dat een derde van hen geen steun ontvangt;) verzoekt de regering te onderzoeken hoe zij dit gat kan dichten zonder dit ten koste te laten gaan van de onderwijskwaliteit door bezuinigingen van instellingen of contracten die niet verlengd worden waardoor kostbaar onderzoek verloren gaat.

(Kamerstukken II 2020/21, 35750 VIII, nr. 195).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35740, nr. 2).

Motie Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering in haar toezichtkader te borgen dat de toegankelijkheid en de kwaliteit en het aanbod van het onderwijs niet mogen afhangen van het wel of niet afstaan van het intellectueel eigendom, en de Kamer voor de zomer 2020 te informeren op welke manier de regering dit gaat vormgeven; verzoekt de regering tevens, in overleg met de VSNU en DutchSE de eenduidige richtlijn al per september 2020 te borgen en daarnaast te overleggen op welke wijze studentondernemers onafhankelijk juridisch advies kan worden geboden over de beste manier waarop zij met hun eigendomsrecht kunnen omgaan, en hierover de Kamer in september 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 842).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 23 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 877).

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering actief en expliciet te toetsen en te waarborgen dat de inzet op diversiteit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 234).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van de leden Paternotte en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met NWO te onderzoeken of het tweejaarlijks uitzetten van de aanvraagronde voor onderzoek door consortia in de NWA bijdraagt aan de verbetering van de honoreringspercentages.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 66).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 249).

De motie van het lid Vos; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vast te houden aan de brede opvatting van valorisatie;

(Kamerstukken II 2016/17, 34550 VIII, nr. 122).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 247).

verzoekt de regering tevens om te monitoren hoe valorisatie wordt uitgelegd bij het toekennen van NWO-subsidies, en de Kamer daarover jaarlijks te informeren.

  

Motie van de leden Wiersma en El Yassini; De Tweede Kamer(constaterende dat het oprichten van een nationaal kenniscentrum voor diversiteit onderdeel is van het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek) verzoekt de regering, om de invulling, uitrol en instelling van een dergelijk kenniscentrum op te schorten; verzoekt de regering, eveneens om over de vervolgstappen binnen het proces van het nationaal actieplan eerst de Kamer vooraf te informeren, alvorens er volgende stappen worden gezet.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 238).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van de leden Westerveld en Paternotte; De Tweede Kamer, (van mening dat de alfa-, gamma- en medische wetenschappen een weergaloze bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving;) verzoekt de regering in de verkenning van het aangekondigde investeringsfonds deze wetenschapsgebieden expliciet mee te nemen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 85).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35300, nr. 83).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de sector de wenselijkheid en de mogelijkheid te onderzoeken van een herverdeling van de over te hevelen sectormiddelen voor bèta/techniek richting algemene universiteiten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 757).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 september 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 784).

Motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering de VSNU te vragen om bij de uitvoering van haar valorisatieagenda met relevante partijen een eenduidige richtlijn op te stellen voor studenten die met intellectueel eigendom van hen of de universiteit een bedrijf willen starten, waarin het uitgangspunt moet zijn «maximale slagingskans van het op te starten bedrijf»; verzoekt de regering tevens, te rapporteren hoe de middelen voor kennisbenutting ondernemerschap door de gehonoreerde consortia van de NWA ingezet worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 43).

Aan de motie is uitvoering geven met de brief van 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 249).

De motie van het lid De Groot; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met medische tijdschriften met als doel om de transitie naar proefdiervrije innovatie te bevorderen en drempels voor de publicatie op basis van alternatieve methodes weg te nemen, door meer transparantie te genereren over de keuze voor de methodiek (met of zonder dierproeven) en de onderliggende data.

(Kamerstukken II 2018/19, 32336, nr. 102).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32336, nr. 108).

Motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering de problematiek van het lerarentekort in de praktijk in kaart te brengen door landelijk te gaan registreren.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 192).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brieven van 16 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 387). en 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 418).

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om inzichtelijk te maken hoeveel geld schoolbesturen nu uitgeven aan personeel dat niet in loondienst is en dit uit te splitsen naar personeel en bestuurders zoals interim--managers.

(Kamerstukken II 2018/19, 27923, nr. 324).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

Motie van de leden Van Meenen en Van Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in te zetten op stimulering van brede brugklassen, dubbele schooladviezen en latere selectie, zodat we alle kinderen de kans bieden terecht te komen op het juiste niveau.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 559).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 576).

Motie Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat het kabinet ondanks een aangenomen motie nog altijd niet de actuele omvang van het lerarentekort registreert;) nu eindelijk het actuele tekort, en de manier waarop scholen dit oplossen, op een website te registreren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 165).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 418).

Motie Marijnissen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in nauw overleg met de onderwijssector, gedurende de schoolsluiting veilige alternatieven te ontwikkelen waardoor kinderen weer naar school kunnen op een manier die veilig is voor leerling en docent, en hierin mogelijkheden mee te nemen zoals sneltesten, 1,5 meter afstand, een mondkapjesplicht wanneer leerlingen niet op hun stoel zitten en bijvoorbeeld halve klassen in het lokaal terwijl de andere helft thuis de les volgt.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 882).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Van der Staaij; De Tweede Kamer verzoekt de regering om, voor het geval dat gehele heropening op 25 januari niet verantwoord zou zijn, scenario’s voor te bereiden zodat gekozen kan worden voor in ieder geval gedeeltelijke heropening, dan wel opening met aanvullende maatregelen om de veiligheid op school te waarborgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 889).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen om de klassen op de scholen met de 10% meeste achterstandsleerlingen te verkleinen tot 23 leerlingen per klas, en de Kamer hierover voor de Tweede Kamerverkiezingen te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 62).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27923 nr. 416).

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering nog voor 12 februari een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort naar de Kamer te zenden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 161).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 april (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 417).

Motie van de leden Asscher en Pieter Heerma; De Tweede Kamer overwegende dat onderzoek uitwijst dat de leerachterstand van veel kinderen in gezinnen met laagopgeleide ouders fors is toegenomen; verzoekt de regering de Kamer zo snel mogelijk een concreet voorstel te zenden hoe deze kinderen begeleid kunnen worden en onderwijsachterstand kan worden voorkomen.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 699).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

Motie van het lid Rudmer Heerema c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om conform de subsidieregeling voor dans- en muziekopleiding in het voortgezet onderwijs, een subsidieregeling in te stellen voor leerlingen in de basisschoolleeftijd, zodat zij een tegemoetkoming in de reiskosten kunnen ontvangen, en dit te dekken uit artikel I «overige subsidies».

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 538).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 569).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om scholen te ondersteunen bij een effectieve inzet van onderwijsassistenten.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 375).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 14 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 418).

Motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de uitwerking van de steunmaatregelen voor de cultuursector en in samenwerking met de provincie Fryslân te borgen dat conform de afspraken uit de Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer en de motie-Dik-Faber c.s. aan de zorgplicht voor de Friese taal en cultuur wordt voldaan.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 79).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Paternotte en Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering, te onderzoeken of de basisscholen van asielzoekers-centra een vast zomerprogramma aan asielkinderen kunnen bieden tijdens zomervakanties.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 XV, nr. 16).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 19 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 577).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, in overleg met de onderwijsinspectie te komen tot een uitvoerbaar en hanteerbaar toetsingskader voor de deugdelijkheid van onderwijskundige concepten, en de Kamer hierover voor de volgende begrotingsbehandeling te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35102, nr. 17).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 183).

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering voorrang te verlenen aan vitale sectoren ook in de verdeling van de sneltestcapaciteit.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 73).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de sneltesten, zodra ze gevalideerd zijn, onmiddellijk effectief en verantwoord in te zetten op scholen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 558).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

De motie van het lid Kuzu; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het primair onderwijs een doel te stellen om te komen tot een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten en de Kamer daarover in het voorjaar van 2020 te informeren, tezamen met voorstellen hoe deze doelen bereikt gaan worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 89).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 3 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 30420, nr. 337).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met het COA te zorgen voor een stabiele wifiverbinding en voldoende devices, zodat ook vluchtelingenkinderen onderwijs kunnen volgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 171).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om mee te helpen het sponsorconvenant aan te scherpen met als doel kindermarketing buiten de deur te houden en actief toe te zien op de naleving, niet alleen bij scholen maar ook bij de aanbieders van de lespakketten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 80).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

Motie van het lid Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het sponsorconvenant uit te breiden met een verbod op sponsoring uit onvrije landen of instanties uit onvrije landen en bij de definitie van ‘onvrij land’ aan te sluiten bij bijvoorbeeld het rapport ‘Freedom in the World’ van de Amerikaanse organisatie ‘Freedom House’, waarbij het gaat om landen die onze kernwaarden of vrijheden afwijzen, zoals godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 230).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 576).

Motie van de leden Van den Hul en Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de presentatie van de plannen in februari reeds een schets te geven van de (structurele) financiering van de plannen en de Kamer hiervan op de hoogte te houden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 160).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

Motie van de leden Bruins en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om met ‘Studenten helpen Scholieren’, VSNU, VH, de universitaire lerarenopleidingen en de Pabo’s tot een plan te komen om studenten die naast hun studie in het onderwijs willen werken te bereiken en te begeleiden, ondersteunen en/of helpen naar een (bij)baan in het basis- en voortgezet onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 197).

Aan de motie is uitvoering gegeven per brief van 14 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 418).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de middelen voor onderwijs en voor ondersteuning en zorg in onderwijs te ontschotten.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 352).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 18 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 361).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat in de nieuwe opzet van de prestatiebox middelen alleen kunnen worden besteed aan het doel waarvoor zij zijn bestemd behoudens middelen die bestemd zijn voor vrije besteding zoals de werkdrukmiddelen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 536).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 549).

De motie van het lid Van der Molen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, te onderzoeken of een dergelijk project als Sterk in je werk ook kan worden opgezet voor het onderwijs, en de Kamer daarover voor de zomer te berichten.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 403).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van de leden Asscher en Klaver; De Tweede Kamer verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden gecontroleerd en dat waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden genomen.

(Kamerstukken II 2019/20, 25295, nr. 473).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 augustus 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 552).

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer (constaterende dat er nog steeds signalen zijn van leraren die worden gedwongen fysiek aanwezig te zijn op school ondanks het feit dat zijzelf of iemand in hun huishouden in de risicogroep valt voor het coronavirus; overwegende dat problemen rondom gedwongen fysieke aanwezigheid op schoolniveau moeten worden opgelost, maar idealiter zich überhaupt nooit zouden voordoen) verzoekt de regering hierover in overleg te treden met werkgevers- en werknemersorganisaties en hun te verzoeken gedwongen fysieke aanwezigheid van leraren te voorkomen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 562).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer, overwegende dat er scholen zijn die de toelating van kinderen afhankelijk maken van een verklaring waarin de ouders moeten tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen; verzoekt het Kabinet een eind te maken aan dit soort verklaringen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 33 ).

Aan de motie is uitvoering gegeven de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 572).

Motie van het lid Bruins c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de Kamer voor 1 maart aanstaande te informeren over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona en de ondersteuning en financiering waarop scholen voor de langere termijn kunnen rekenen, en bij uitwerking te borgen dat schoolteams de ruimte krijgen om op schoolniveau te bepalen welke interventies en maatregelen het beste werken voor hun leerlingen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 158).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met scholen en aanbieders van afstandsonderwijs te kijken wat nodig is om ieder kind dat tijdelijk niet naar school kan toch kosteloos afstandsonderwijs te laten volgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 226).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27020, nr. 118).

Motie van de leden Kwint en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met de vijf grote steden om in kaart te brengen in hoeveel van de noodplannen docenten in het basisonderwijs wel extra geld krijgen, maar die in het vso niet en samen met deze gemeenten deze omissie te verhelpen.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 113).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer (constaterende dat de Minister ruimte biedt aan scholen met een lerarentekort in de G5 om maximaal 22 uur in de maand onbevoegden in te zetten; constaterende dat deze maximaal 22 uur per maand als onderwijstijd wordt gezien; constaterende dat de eis dat deze onbevoegden een onderwijsopleiding volgen, wordt losgelaten; overwegende dat dit het beroep van leraar devalueert door les gegeven door onbevoegden ook onderwijs te noemen) verzoekt de regering om deze maximaal 22 uur niet als onderwijs te zien.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 112).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering een adequaat sanctiebeleid op te stellen om deze besturen alsnog te dwingen tot deelname aan de regionale samenwerking ter bestrijding van het lerarentekort.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 380).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 387).

Motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het onderzoek naar de toereikendheid van de onderwijsfinanciering ook de mogelijke effecten van een minimumper-centage van de lumpsum dat in het primair en voortgezet onderwijs aan onderwijzend personeel en ondersteuning wordt uitgegeven in kaart te brengen.

(Kamerstukken II 2018/19, 31293, nr. 437).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 548).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering zo spoedig mogelijk de uitkomsten van de inventarisatie over de luchtkwaliteit op scholen te delen met alle gemeenten, en hen nogmaals te wijzen op de beschikbare subsidie van 30% door het Rijk en er zowel bij gemeenten als bij schoolbesturen op aan te dringen de noodzakelijke verbeteringen van de ventilatie op scholen onverwijld door te voeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 563).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 579).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering voor- en nadelen in kaart te brengen van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en hierbij rekening te houden met de menselijke maat, goed bestuur en regionale factoren.

(Kamerstukken II 2018/19, 35104, nr. 16).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 565).

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het deel van de prestatieboxmiddelen dat niet is aangewend voor de daartoe bestemde doelen in overleg met werknemers en werkgevers in te zetten voor het bestrijden van het lerarentekort, bijvoorbeeld door het verder verhogen van de salarissen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 537).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 549).

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering in een aangepaste versie van de coronakaart of anderszins inzicht te verschaffen in onder welke omstandigheden het sluiten van de scholen of andere onderwijsmaatregelen overwogen zullen worden; verzoekt de regering, tevens duidelijkheid te verschaffen over de rol die GGD’s hebben bij het besluit om scholen al dan niet te sluiten.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 561).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer (constaterende dat het door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gegunde Data Protection Impact Assessment – voor intimi ook wel: DPIA – oftewel gegevensbeschermingseffectbeoordeling, zich enkel richt op Google en niet op toepassingen die in het onderwijs gebruikt kunnen worden) verzoekt de regering op korte termijn zo’n DPIA uit te voeren op alle internationale technologiebedrijven, toegespitst op toepassingen die in het Nederlandse onderwijs gebruikt worden, en de Kamer hier periodiek over te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32034, nr. 34).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 1 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32034, nr. 39).

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en inhoudelijk experts met urgentie een concrete uitwerking van de gemeenschappelijke kern voor scholen te ontwikkelen, inclusief tijdpad, waarbij het verbeteren van de burgerschapsopdracht centraal staat, en de Kamer hierover voor maart 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352 nr. 22).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke manier de medezeggenschap meer te zeggen krijgt over de selectieprocedure van toezichthouders.

(Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 95).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35240, nr. 4).

Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering te borgen dat ook buitenlandse initiatiefnemers die in Nederland een nieuwe school of een nieuwe dependance willen openen, vooraf worden getoetst op hun plan hoe zij het burgerschapsonderwijs willen vormgeven.

(Kamerstukken II 2019/20, 35050, nr. 32).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal 2 jaar toegang te geven tot de duimregeling.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 187).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 208).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, om meer samenwerking tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs te stimuleren en daartoe knelpunten weg te halen, zodat meer hybride vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen speciaal en regulier onderwijs, zoals klassen voor kinderen uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs, en de Kamer hierover voor 1 april 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 386).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 576).

Motie van het lid Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering de eindtermen voor het bètacurriculum op het vmbo met prioriteit op te pakken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 534).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 585).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een onderzoek te doen naar het direct bekostigen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en coöperatieve vormen van samenwerking, waarbij wordt betrokken hoe dit kan bijdragen aan een versterkte positie van schoolleiders en een betere verantwoording over het onderwijsgeld, en de Kamer hierover voor het eind van 2018 te informeren.

(Kamerstukken II 2017/18, 34950 VIII, nr. 10).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat deze leerlingen blijvend kunnen beschikken over het aan hen ter beschikking gestelde device en de bijbehorende internetaansluiting.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 169).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of goede voorbeelden uit andere sectoren, zoals het puntenstelsel, ook ingevoerd kunnen worden in het onderwijs.

(Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 96).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 15 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 548).

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om duidelijk naar de vervoerssector te communi-ceren dat leerlingen in het leerlingenvervoer vanaf 1 juli geen mondkapje meer hoeven te dragen en dus niet geweigerd kunnen worden; verzoekt de regering tevens, er ook op toe te zien dat er voldoende beschermingsmiddelen en -materialen zijn voor bestuurders en begeleiders in het leerlingenvervoer.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 193).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van het ministerie van VWS (2020D37666) van 28 september 2020 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 210).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg met docenten, lokale bestuurders, scholen en ouders te komen tot een aanvullend, samenhangend plan met concrete maatregelen die tot doel hebben om dit soort intimidatie tegen te gaan, moeilijke onderwerpen bespreekbaar te houden en de veiligheid van docenten zo veel als mogelijk te garanderen.

(Kamerstukken II 2020/21, 29754, nr. 577).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII nr. 152).

Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overeenstemming met de vakbonden, LBVSO en andere belanghebbenden te komen tot aangepaste examens, waarbij onder andere wordt gekeken naar het bieden van extra herkansingen en het toepassen van maatwerk per leerling bij het al dan niet afleggen van mondelinge examens en presentaties, en hier voor het verkiezingsreces de Kamer over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 179).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 februari 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 442).

Motie van de leden Bruins en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het onderwijs structureel te faciliteren in het professionaliseren, opleiden en ondersteunen van leraren binnen het domein burgerschapsonderwijs, en de profielorganisaties daarbij te betrekken; verzoekt de regering tevens om in dit kader het bestaande aanbod extra onder de aandacht te brengen bij leraren en in overleg met het onder-wijsveld te bezien of dit aanbod afdoende is, zodat leraren optimaal ondersteund worden om omstreden onderwerpen te blijven behandelen in de klas.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 19).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 152).

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de inspectie in het funderend onderwijs meer onaangekondigde bezoeken te laten afleggen.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 226).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering geïndiceerde toptalenten op reguliere scholen meer ondersteuning te bieden door de faciliteiten behorende bij de beleidsregel LOOT open te stellen voor die reguliere scholen waar individuele geïndiceerde topsporttalenten onder toezicht van de stichting LOOT samen met de betreffende bereidwillige school een contract kunnen afsluiten, waardoor zowel school als topsporttalent samen werken aan een zo optimaal mogelijke ondersteuning in de combinatie onderwijs en topsport. Verzoekt tevens de stichting LOOT te vragen om als expertisecentrum op te treden voor die scholen waar individuele geïndiceerde topsporttalenten een contract mee afsluiten.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 82).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Jetten en Asscher; De Tweede Kamer verzoekt de regering het kabinet, begin januari te beoordelen of het basisonderwijs en kinderopvang eerder dan 18 januari weer fysiek opengesteld kunnen worden, bijvoorbeeld maandag 11 januari.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 809).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

De motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering na oplevering van de definitieve cijfers te laten onderzoeken of het mogelijk te veel aan de kwartiermaker betaalde salaris bij de kwartiermaker teruggevorderd kan worden.

(Kamerstukken II 2018/19, 27923, nr. 364).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Van Brenk; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met het voortgezet onderwijs om scholen en docenten te ondersteunen bij gevoelige onderwerpen.

(Kamerstukken II 2020/21, 29754, nr. 568).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 152).

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om alles in het werk te stellen en elke mogelijkheid te verkennen om de zorgelijke situatie op het Cornelius Haga Lyceum te beëindigen en tot die tijd de school intensief te volgen.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 129).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 29614, nr. 156).

De motie van het lid Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering alsnog de mentor of vertrouwenspersoon bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs toe te staan om examenvragen te herhalen en/of een verhelderende opmerking te maken, waarbij de examinator als deskundige de integriteit van het examen bewaakt.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 456).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om aan het begin van het nieuwe schooljaar in kaart te brengen hoeveel schoolbesturen niet zelf kunnen voorzien in devices verzoekt de regering tevens, om bij de volgende Schoolkostenmonitor te onderzoeken hoe veel ouders bijdragen aan ICT-benodigdheden en devices, waar het verschil tussen kosten gerapporteerd door ouders en scholen vandaan komt, en hierbij specifiek in te gaan op de situatie van leerlingen in het VSO en thuiszitters.

(Kamerstukken II 2019/20, 32034, nr. 37).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27020, nr. 118).

De motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voortvarendheid onderzoek te laten verrichten naar de reikwijdte en een wettelijke uitwerking van het toezicht op de openbare orde in het onderwijs, zowel voor bekostigde als niet-bekostigde scholen.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 127).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van de leden Rog en Bruin; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld en de Inspectie van het Onderwijs een duidelijk kader op te stellen waaruit de reikwijdte van het inspectietoezicht met betrekking tot de burgerschapsopdracht moet blijken, en de Tweede Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te berichten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 21).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 24 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 474).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer spreekt uit dat naast de brede burgerschapsopdracht van het onderwijs, de kenniscomponent over democratie en rechtsstaat een sterkere positie moet krijgen in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld door het vak geschiedenis en staatsinrichting en/of maatschappijleer/maatschappij-kunde over meerdere schooljaren, meerdere uren per week te verplichten, waarbij deze lessen door gekwalificeerde leraren worden gegeven en in ieder geval het thema «democratie en rechtstaat» voor alle leerlingen een volwaardig onderdeel van het examen zal worden; verzoekt de regering, hierover zo spoedig mogelijk met betrokken partijen in overleg te treden en de Kamer uiterlijk 1 april 2021 over de opbrengsten van dat overleg te informeren, zodat de opbrengst kan worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 20).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 8 maart 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31332, nr. 105).

De motie van de leden Meenen en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Wet sociale veiligheid te verbreden naar leraren en onderwijsondersteunend personeel.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 115).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met het CvTE te kijken naar de beschikbaarheid van examinatoren en de mogelijkheden om voor de leerlingen voor wie het behalen van de certificaten noodzaak is vanwege vervolgopleiding of leeftijd, wel een herkansing te bieden.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 192).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De motie van het lid Westerveld c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met het CvTE te kijken naar de beschikbaarheid van examinatoren en de mogelijkheden om voor de leerlingen voor wie het behalen van de certificaten noodzaak is vanwege vervolgopleiding of leeftijd, wel een herkansing te bieden.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 192).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven, gebruikmakend van onder andere de laatste wetenschappelijke inzichten, internationale vergelijkingen en de inzet van alle beschikbare middelen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 167).

Aan de motie is uitvoering gegeven met brief van 7 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie Kwint c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de mbo-raad afspraken te maken dat in het geval een leerling of student afhaakt in de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding zij altijd gegarandeerd zijn van een passende plek op een vmbo, entree-opleiding of mbo niveau 2 plek.

(Kamerstukken II 2019/20, 35336, nr. 20).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 484).

Motie van het lid Van Meenen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering deelcertificaatkandidaten in vso en op de vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen te bieden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 188).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 208).

Motie van het lid Futselaar c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de verdere uitwerking van het nationaal plan extra waarborgen in te bouwen om te voorkomen dat onderwijsgeld weglekt naar particuliere bureaus.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 201).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 219).

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, om de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie de opdracht te geven: –de opbrengsten van de ontwikkelteams technisch en inhoudelijk op bruikbaarheid te beoordelen; –te adviseren over de werkopdracht aan de curriculumexperts; –de op te leveren conceptonderwijsdoelen te beoordelen en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan het terugdringen van overladenheid en het bevorderen van kansengelijkheid; –hierbij richtinggevende aanbevelingen voor verbetering te doen aan de Tweede Kamer en het kabinet; –de Tweede Kamer en het kabinet te adviseren over de opdracht aan de permanente curriculumcommissie.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 527).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 4 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 574).

Motie van de leden Van Meenen en De Hoop; verzoekt de regering, bij de verdeling van de NPO-gelden de werkdrukmiddelensystematiek onverkort toe te passen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 231).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 25 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 255).

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken hoe de schoolbesturen in rechte kunnen opkomen tegen een ander oordeel dan «zeer zwak» en daarbij mee te nemen op welke wijze de inspectie gemotiveerd dient te reageren op de zienswijze van het schoolbestuur, en de Kamer hierover binnen zes maanden te berichten.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 222).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen in overleg met in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands te hernieuwen en dit los te behandelen van de curriculum-herziening.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 109).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 9 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 585).

Motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met docenten, hun beroepsorganisaties en vakbonden om te kijken hoe de positie van docenten ten opzichte van hun werkgever versterkt kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 65).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering, om binnen de gefaciliteerde trainingen op het gebied van burgerschap expliciet aandacht te besteden aan handvatten hoe leraren om dienen te gaan met radicalisering binnen hun klas;

(Kamerstukken II 2020/21, 35353, nr. 23).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 152).

verzoekt de regering, eveneens om de bekendheid bij leraren, schoolleiders en schoolbesturen te vergroten op welke manier zij het beste kunnen handelen wanneer ze te maken krijgen met gevaarlijk en geradicaliseerd gedachtegoed binnen hun lessen en op hun school.

  

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te onderzoeken wat nodig is in het primair en voortgezet onderwijs om kinderen met achterstanden maatwerk te bieden, en de Kamer hierover uiterlijk 1 juli 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 170).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 10 juli 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

De Tweede Kamer verzoekt de Regering voor 1 oktober aanstaande met voorstellen te komen om de aanvragen alsnog toe te kennen en de 2.400 afgewezen leraren daarover te informeren, zoals bijvoorbeeld een kasschuif waarbij een deel van de middelen voor de lerarenbeurs van volgend jaar naar voren wordt gehaald.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 215).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 22 september 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31511, nr. 43).

Motie van de leden Asscher en Van Weyenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering een concreet actieplan te maken over de wijze waarop de scholen op een veilige manier open kunnen zijn, met daarin richtlijnen waarin wordt opgenomen hoe sneltesten in het onderwijs kunnen worden ingezet, een stappenplan bij welke besmettingsgraad welke maatregelen moeten worden genomen om het onderwijs door te laten gaan en hoe onderwijsachterstanden en andere schade bij kinderen zo veel mogelijk kan worden beperkt.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 669).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 16 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 154).

Motie van de leden Van der Molen en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, bij het herijkingsmoment tevens duidelijk aan te geven waarom hij al dan niet heeft besloten een extra herkansingsmogelijkheid mogelijk te maken bovenop de aanvullende waartoe de Minister al had besloten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 172).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 12 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 442).

Motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer (constaterende dat er 282 miljoen extra is vrijgemaakt voor het voorkomen en bestrijden van achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis; overwegende dat het van belang is dat deze middelen preventief ingezet kunnen worden, dus om achterstanden te voorkomen; overwegende dat het tevens van belang is dat deze middelen niet besteed hoeven te worden aan bureaucratische verantwoording maar aan onderwijs;) verzoekt de regering, de verantwoording over deze middelen te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 68).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 17 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 151).

Motie van de leden Van den Hul en Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het laten inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt; verzoekt de regering verzoekt de regering tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 196).

Aan de motie is uitvoering gegeven met de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 220).

De motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende dat de overheid niet mag bepalen hóé scholen werken aan burgerschap en integratie, maar dat zij er wel op moet toezien dát scholen dat doen; constaterende dat het bevoegd gezag evident handelt in strijd met de wettelijke plicht om in enige mate gestalte te geven aan burgerschap en integratie wanneer activiteiten in de school gericht zijn tegen integratie; voorts overwegende dat het niet aannemelijk geacht mag worden dat het bevoegd gezag voldoet aan de zorgplicht voor psychische en sociale veiligheid op school wanneer jihadisten of terroristen invloed op de school kunnen uitoefenen), op basis van de huidige onderwijswetgeving inzake burgerschap en veiligheid bekostigingssancties te treffen wanneer de genoemde situaties zich voordoen.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 126).

Aan de motie is uitvoering gegeven door de indiening van het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs op 28 november 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35352, nr. 1).

Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; De Tweede Kamer (constaterende dat Nederland en Vlaanderen binnen de Taalunie samen-werken om de studie van het Nederlands buiten het eigen taalgebied te promoten. constaterende dat in Europees perspectief Nederland en België extreem weinig hierin investeren en deze investering steeds minder wordt, overwegende dat met het amendement «middelen voor de internationale Neerlandistiek infrastructuur» een eenmalige additionele investering voorgesteld wordt voor de internationale neerlandistiek) verzoekt de Minister, om met haar Vlaamse collega’s in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat ook Vlaanderen haar bijdrage levert en de Kamer voor het zomerreces hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 146).

Aan deze motie is uitvoering gegeven doordat de Tweede Kamer hierover op 8 juli 2021 mondeling is geïnformeerd tijdens het tweeminutendebat Reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 247).

Tabel 129 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij onderwijsinstellingen indringend onder de aandacht te brengen om bij incidenten waarbij geweld, wapens en drugs betrokken zijn, altijd aangifte te doen en de rol van aangever van het slachtoffer over te nemen, met dien verstande dat het slachtoffer zelf het laatste woord heeft over wel of niet aangifte doen.

(Kamerstukken II 2019/20, 29240, nr. 117).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd met de beleidsreactie op de Monitor Sociale Veiligheid.

De motie van de leden Bergkamp en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in welke mate niet medisch noodzakelijke ingrepen plaatsvinden bij jonge interseksekinderen en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling in 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 35300 VIII, nr. 131).

Naar verwachting zal het onderzoek prevalentie genitale operaties starten in het najaar van 2021 en uiterlijk in de zomer 2022 gereed zijn. Er komt een tussentijdse rapportage richting Tweede Kamer.

De motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering een genderspecifiek onderzoek te doen naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld, en hoe de positie van kwetsbare vrouwen en kinderen bij de aanpak van dergelijk geweld kan worden verbeterd.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 130).

Het tweede deel van het onderzoek wordt momenteel afgerond. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Motie van het lid Van den Hul en Diks; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de aankomende tussenevaluatie van de Beijing-agenda inzichtelijk te maken wat de kabinetsbrede genderstrategie is om de verplichtingen die voortvloeien uit het Beijing Platform for Action daadwerkelijk te realiseren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 XVII, nr. 39).

Bij het opstellen van de komende emancipatienota (die de kabinetsbrede genderstrategie vormt) en na het aantreden van het nieuwe kabinet, zal rekening worden gehouden met de internationale verplichtingen inclusief de Beijing Platform for Action en de Sustainable Development Goals (SDG). Zo sluiten de gekozen emancipatie onderwerpen beter aan bij de internationale verplichtingen.

Motie van het lid Van den Berge c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met organisaties die sociale, psychologische en economische ondersteuning bieden aan eenoudergezinnen en met voorstellen te komen om deze ondersteuning aan alleenstaande ouders te versterken.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 348).

Het bestuursoverleg heeft plaatsgevonden. Als vervolg hierop wordt met gemeenten gesproken om verder te verkennen welke behoefte er is aan een landelijk (digitaal) platform voor alleenstaande moeders in combinatie met lokaal aanbod en informatie voor deze doelgroep vrouwen.

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de sociaaleconomische Raad te vragen de mogelijk-heden te verkennen van een verlofregeling voor slachtoffers van geweld achter de voordeur van maximaal tien dagen.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 350).

In overleg met SZW is afgesproken om de motie breder in te vullen, in lijn met het artikel uit het ILO Verdrag 190, over de rol van werkgevers bij huiselijk geweld. Het idee is om een onderzoeks- en adviesvraag uit te zetten, waarbij tevens gekeken wordt naar de optie van verlof.

Motie Geluk-Poortvliet/Bergkamp; De Tweede Kamer verzoekt de regering de effecten op emancipatie en gelijke behandeling te betrekken in het bredere onderzoek naar toepassing van algoritmen door het Ministerie van BZK.

(Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 340).

OCW levert momenteel bij (de start van) verschillende onderzoeken input op het onderwerp gendergelijkheid en zorgt ervoor dat dit op de agenda staat.

De motie van het lid Beckerman c.s. ; De Tweede Kamer constaterende dat zowel de Raad voor Cultuur als de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed knelpunten signaleren in de uitvoering van de Erfgoedwet waaronder: • 1.Gemeenten die hun taken nu niet goed of niet goed genoeg (kunnen) uitvoeren terwijl zij er met de Omgevingswet nieuwe taken bij krijgen. • 2.Het onder druk staan van de kwaliteit van archeologisch onderzoek bij bedrijven. • 3.Te grote onzichtbaarheid van archeologie bij een breed publiek; overwegende dat de Erfgoedwet in 2021 geëvalueerd moet worden en de Minister reeds enkele onderzoeken heeft aangekondigd; verzoekt de regering de Erfgoedwet met de sector en betrokkenen breed te evalueren met aandacht voor onder andere bovenstaande knelpunten en een internationale vergelijking te maken om te leren van andere landen; verzoekt de regering voorts, de Kamer bij deze evaluatie te betrekken en voorafgaand het plan van aanpak van de evaluatie naar de Kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2018/19, 32820, nr. 293).

Op 29 juni 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangepaste planning van de evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans. (Kamerstukken II, 2020/21, 32820, nr. 437). De uitkomst van deze onderzoeken worden in 2022 gedeeld met de Tweede Kamer.

Motie van de leden Van den Hul en Belhaj ; (overwegende dat vanuit de cultuursector het initiatief is ontstaan om met een aanvullende routekaart te komen, waarin mogelijkheden komen om op een veilige manier meer publiek toe te laten bij concerten en voorstellingen) verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over hoe de voorstellen van deze aanvullende routekaart van de culturele sector aan kunnen sluiten op de huidige routekaart.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 110).

De Tweede Kamer wordt in september 2021 door het ministerie van VWS geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Motie lid Beckerman c.s. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet het belang van de popsector te onderschrijven; –in overleg met gemeenten en provincies te komen tot een gedeelde visie op wat nodig is voor een levendige popcultuur; –tevens in overleg met de sector in kaart te brengen of en hoe binnen het generiek cultuurbeleid een breder investeringsfonds, versterking van de popkoepels, een richtsnoer voor honoraria en uitbreiding van de programma’s die bedoeld zijn om muziekinstrumenten beschikbaar te stellen, de popketen kunnen versterken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35813, nr. 3).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Aukje de Vries c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering vóór 13 augustus aanstaande op basis van de lessen vanuit de fieldlabs de afgelopen weken en de gesprekken met de evenementensector zo snel mogelijk testen voor toegang mogelijk te maken voor evenementen en festivals, zodat deze veilig georganiseerd kunnen worden; verzoekt de regering, dit voorstel te voorzien van een OMT-advies.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1361).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Van Raan c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Sociaal Creatieve Raad en te bespreken hoe de Sociaal Creatieve Raad bij vraagstukken van maatschappelijk belang betrokken kan worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 368).

Naar aanleiding van de motie heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Het gesprek heeft ertoe geleid dat er nu op ambtelijk niveau gesprekken met SCR plaatsvinden. Hierin wordt met SCR gespard over de rol van de SCR en hoe zij deze kunnen vormgeven. En daarnaast leveren deze gesprekken waardevolle input op voor beleidsontwikkeling op het gebied van de inzet van creatieve industrie voor maatschappelijke vraagstukken. De Tweede Kamer zal in het najaar 2021 hierover geïnformeerd worden.

De motie van het lid Wuite c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met de culturele en creatieve sector en lokale overheden voorstellen te verkennen voor herstel om de sector sterker uit de crisis te laten komen, waarbij in ieder geval aandacht is voor een verbeterde arbeidsmarktpositie voor makers en zzp’ers, inclusief het naleven van de Fair Practice Code, het verstevigen van de sector in maatschappelijke vraagstukken en cultuureducatie, en het vergroten van het verdienvermogen met een financieel gezonde infrastructuur; verzoekt de regering tevens, de Kamer over de stand van zaken vóór de begrotingsbehan-deling cultuur 2022 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 424).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Ploumen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of de cultuursubsidieperiode eenmalig verlengd kan worden met een periode van twee jaar en deze tijd te benutten om het bestel te evalueren, en de Kamer hier voor de begrotings-behandeling cultuur over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 419).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie het lid Werner c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden te verkennen van een langjarige verhoging van het indemniteitsplafond als onderdeel van de algemene verkenning naar het herstel van de culturele en creatieve sector.

(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 422).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Kops en Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat een voltijdbonus van 5% per kwartaal kost, oplevert en hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 33).

Bij brief van 9 december 2020 heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken (Kamerstukken II 2020/2021, 27923, nr. 413). Adviesaanvraag over o.a. de voltijdsbonus is in samenwerking met VWS verstuurd aan het College voor de Rechten van de Mens. Het advies wordt verwacht in het najaar van 2021 en dan zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.

De motie van de leden Straus en Ypma; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat scholen hun jaarverslagen en inspectierapporten op hun website publiceren.

(Kamerstukken II 2014/15, 34000 VIII, nr. 56).

Het wetsvoorstel is aangenomen en is op 1 januari 2021 in werking getreden. In het najaar van 2021 wordt de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs hierop aangepast voor het verslagjaar 2021 en verder.

De motie van het lid Bruins c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen hoe ook voor kleine scholen meer maatwerk in de regelgeving kan worden aangebracht als het gaat om verantwoording en medezeggenschap.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 74).

De Tweede Kamer wordt einde van 2021 op basis van de uitkomsten van de pilot en de verwerkingsresultaten over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de rapportage aan de Kamer de voortgang van de individuele instellingen en de financiële voortgang hierin mee te nemen indien de jaarverslagen daartoe aanleiding geven.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 273).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Molen en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen hoe niet-bekostigd onderwijs van grotere meerwaarde kan zijn voor studenten; verzoekt de regering, bij de verduidelijking in de WHW over het verzorgen van onderwijs aan de doelgroep (werkende) volwassenen door instellingen in het hoger onderwijs voldoende waarborgen op te nemen om een gelijk speelveld tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen te garanderen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 810).

Bij de (mogelijke) verduidelijking in de WHW zal worden ingegaan op het speelveld van bekostigde en niet-bekostigde instellingen. Dit wordt overgelaten aan een nieuw kabinet.

De motie van het lid Rudmer Heerema c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering per direct een plan van aanpak te maken om een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind te creëren en per zomer 2020 een experiment te starten waarbij pabo-instellingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen aan een pilot voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jongere en oudere kind, en de eventuele toelatingseisen en bevoegd gezag daarop aan te passen; verzoekt de regering tevens, om per collegejaar 2021–2022 de gespeciali-seerde pabo gericht op het jongere en oudere kind voor alle pabo-instellingen mogelijk te maken, en de Kamer voor 1 januari 2021 te informeren over de voortgang hierop.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 401).

Over de uitvoering van deze motie is de Tweede Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 409). Over de voortgang in de brief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 417). Uitvoering pilots eerste jaar wordt geëvalueerd, en lopen door in studiejaar 2021-2022.

Motie van het lid El Yassini; De Tweede Kamer vraagt de regering te onderzoeken of de aanpak zoals die plaatsvindt in het Toptraject van Saxion aanknopingspunten biedt voor trajecten gericht op doorstroom naar het hoger onderwijs wo, naar de associate degree, en wat voor die samenwerking, ook bestuurlijk, dan eventueel geregeld moet worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35606, nr. 26).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Rog en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de instellingen te vragen om bij de inschrijving van studenten een vraag op te nemen over het opleidingsniveau van de ouders.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 236).

De privacy impact analyse staat uit voor een reactie bij de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Er is een uitvoeringstoets gevraagd aan Studielink. In het najaar 2021 wordt een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Motie van de leden Peters en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te onderzoeken hoe voor instellingen die een opleiding aanbieden in het buitenland middels de 25%-mogelijkheid wettelijk verplicht kan worden dat studenten 25% van het onderwijs fysiek in Nederland volgen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 21).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Paternotte en Van der Woude; De Tweede Kamer verzoekt de regering de hogescholen en universiteiten actief te ondersteunen om studentenuitwisselingen zo veel mogelijk doorgang te laten vinden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 9).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Van Meenen en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering er voor te zorgen dat het voor onderwijsinstellingen niet mogelijk is om meer instellingscollegegeld dan de bekostiging van de opleiding en het tarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld te vragen.

(Kamerstukken II 2017/18, 315524, nr. 357).

Motie in uitvoering via maximering instellingscollegegeld. Invoering afhankelijk van voortgang WTT.

Motie van het lid van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekendheid van het levenlanglerenkrediet en de STAP-regeling te vergroten voor bovenstaande categorieën personen die niet in loondienst zijn – bijvoorbeeld door het inzetten van ambassadeurs – en de Kamer hier voor het einde van het jaar over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 30012, nr. 131).

De Tweede Kamer is bij brief van 13 november 2020 (Kamerstukken II 22/21, 30012, nr. 135). geïnformeerd over de aanpak. In voorbereiding is een campagne in 2021 met communicatie-activiteiten rond leven lang ontwikkeld waaronder aandacht voor het levenlanglerenkrediet en groepen die minder gebruik maken van scholing.

Motie van het lid Van der Molen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om voor de mbo’ers die doorstromen naar het hbo de 1 februari-regeling aan te passen naar een 1 september-regeling en dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, waarbij de extra kosten gedekt worden uit de lumpsum van het hoger beroepsonderwijs (artikel 6).

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 55).

Het wetsvoorstel wordt uitgewerkt en is in de zomer 2021 in internetconsultatie gegaan. De Tweede Kamer wordt naar verwachting met het wetsvoorstel rond het kerstreces geïnformeerd.

Motie van het lid Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te verkennen hoe de onderzoeksbekostiging voor hogescholen met wo-opleidingen in de toekomst mogelijk gemaakt kan worden, en de Kamer daar voor de zomer van 2021 over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35582, nr. 14).

Momenteel worden gesprekken gevoerd met de betrokken instellingen en de koepelorganisaties. In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer per brief geïnformeerd.

De motie van het lid Van Meenen c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in het najaar met voorstellen te komen die eisen stellen aan de onderbouwing van gehanteerde selectiecriteria, gericht op kansengelijkheid en de kwantiteit van selectiecriteria te maximeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 31288, nr. 713).

De Tweede Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken bij brief van 8 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

De motie van het lid Wiersma c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met studentenorganisaties en instel-lingen, te komen tot een nadere aanpak voor het profileringsfonds en daarin mee te nemen hoe de bekendheid wordt vergroot, hoe additionele ontmoedigende eisen worden voorkomen, hoe toereikendheid decentraal wordt geborgd en dat eventuele concurrentie tussen categorieën overmacht en niet-overmacht wordt geïnventariseerd en de Kamer over deze aanpak te informeren voor de zomer van 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 45).

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Wiersma en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering de pilot Flexstuderen zo snel als mogelijk wettelijk te verankeren, zodat in ieder geval uiterlijk per 1 september 2023 het betalen per studiepunt structureel mogelijk wordt bij alle opleidingen en instellingen; verzoekt de regering tevens, om op basis van de tussenevaluatie van de pilot Flexstuderen het wetsvoorstel voor het wettelijk verankeren van de pilot voor te bereiden en als nodig de eindevaluatie te vervroegen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 841).

Het onderzoek van Berenschot over wat voor gevolgen flexstuderen heeft op de organisatie, administratie en financiën van flexstuderen is in februari 2021 opgeleverd. De eindevaluatie wordt naar verwachting begin oktober afgerond en medio oktober 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met wetenschappers, docenten en studenten in gesprek te gaan met het oog op modernisering van de wetgeving.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 87).

Per 1 februari is een evaluatie naar de Wet versterking bestuurskracht gestart. In dat kader worden ook verdere gesprekken gevoerd met studenten, docenten en onderzoekers over de modernisering van wetgeving. De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over de uitvoering van de motie inzake modernisering van wet- en regelgeving.

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om verschillende scenario’s uit te werken om sneller in te kunnen grijpen in het geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs, door zowel te kijken naar mogelijkheden om de procedure binnen de Wet bescherming graden en namen hoger onderwijs te verbeteren, alsook naar andere wettelijke mogelijkheden, en de Kamer hierover te informeren in het voorjaar van 2021.

(Kamerstukken II 2020/21, 35582, nr. 20).

In het kader van het onderzoek naar andere wettelijke mogelijkheden wordt overleg gepleegd met het ministerie van Justitie en Veiligheid, teneinde de mogelijkheid van direct beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te verkennen om zo de procedure tot ingrijpen te versnellen. De Tweede Kamer wordt hierover na de zomer 2021 geïnformeerd.

Motie van het lid Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Vereniging Hogescholen en de VSNU met als doel de omvang van het schaduwonderwijs terug te dringen;verzoekt het kabinet, om ervoor zorg te dragen dat studenten kwalitatief goede begeleiding ontvangen indien zij dit nodig hebben, zodat zij geen gebruik hoeven maken van schaduwonderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 16).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Paternotte en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering aan hogescholen en universiteiten te vragen om voor studenten die hun Engelse taalvaardigheid willen verbeteren, facultatieve activiteiten te ontwikkelen en het bestaande aanbod te inventariseren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 31).

Momenteel zijn er gesprekken gaande met de koepels voor inventarisatie hoe invulling gegeven kan worden aan deze motie. De Tweede Kamer wordt voor het eind van het jaar 2021 hierover geïnformeerd.

De motie van de leden Van der Molen en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs om een beeld op te halen wat instellingen en opleidingen doen op het vlak van persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, en de Kamer over dit beeld te informeren voor 1 december 2020.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 812).

Zodra de Inspectie van het Onderwijs en de NVAO hun onderzoek hebben afgerond wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Naar verwachting zal dat in het najaar van 2021 zijn.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met de NVAO te bezien of de accreditatiekaders passend zijn waar het gaat om studenten met een functiebeperking en die waar nodig aan te scherpen.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 855).

Over de mogelijke wijzigingen in het accreditatiekader zal de Tweede Kamer in het voorjaar 2022 worden geïnformeerd.

Motie van de leden Wiersma en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met onderwijsinstellingen, zowel universiteiten en hogescholen als mbo-instellingen, en studenten- en studieverenigingen een strategie te ontwikkelen om het gebruik van initiatieven als Studie Actief Certificaten te intensiveren en de bekendheid bij werkgevers hierover te vergroten; verzoekt de regering tevens, om de beste praktijken voor erkenning van extracurriculaire activiteiten, als Studie Actief Certificaten, binnen overleggen met de VSNU, de VH en de MBO Raad te delen en te inventariseren, en over de voortgang hiervan de Kamer periodiek te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 45).

De Tweede Kamer zal na de zomer van 2021 over de voortgang worden geïnformeerd.

De motie van het lid Tielen; De Tweede Kamer verzoekt de regering vooraf door de NVAO te laten controleren of de kwaliteitsafspraken die op instellingsniveau zijn gemaakt meetbaar zijn én of deze bijdragen aan de kwaliteitsdoelen die de instellingen en hun partners zelf gesteld hebben, zodat tijdige aanpassingen mogelijk zijn.

(Kamerstukken II 2017/18, 31288, nr. 643).

In de voortgangsrapportage van de strategische agenda is ingegaan op het landelijk beeld van de NVAO. In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over alle instellingen die dan voor de 2e keer zijn beoordeeld.

De motie van de leden Paternotte en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een voorstel te doen voor het toevoegen van loting aan het instrumentarium voor selectie dat instellingen kunnen toepassen bij capaciteitsfixi.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 822).

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en is controversieel verklaard.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met hogescholen en universiteiten afspraken te maken met het doel dat er geen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduw-onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 17).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Bruins c.s. ; De Eerste Kamer verzoekt de regering de verdeling van het voor deze maatregel beschikbare budget opnieuw te bezien indien bij de evaluatie blijkt dat de compensatie per instelling niet toereikend is en er daarbij naar te streven dat alle instellingen budgetneutraal de halvering van het wettelijk collegegeld kunnen invoeren.

(Kamerstukken I 2017/18, 34911, nr. H).

Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door Berenschot. Naar verwachting is de evaluatie gereed in het najaar van 2021.

De motie van het lid Ganzenvoort c.s. ; De Eerste Kamer verzoekt de regering bij de toelichting op toekomstig voor te hangen AMvB’s te streven naar op onderzoek gebaseerde argumentaties.

(Kamerstukken I 2017/18, 34911, nr. G).

Bij elke voorgehangen AMvB wordt dit zoveel mogelijk betrokken.

De Tweede Kamer verzoekt de regering zolang studievoorschotvouchers blijven bestaan en het STAP-budget algemeen beschikbaar wordt gesteld, ervoor te zorgen dat deze oud-studenten naast hun voucher ook aanspraak kunnen maken op het STAP-budget.

(Kamerstukken II 2019/20, 25268, nr. 180).

Geregeld in de (concept) STAP-regeling. Deze regeling is eind maart 2021 voor voorhang naar de Tweede Kamer gestuurd. Op het moment dat deze regeling in werking treedt, is aan deze motie uitvoering gegeven.

De motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het criterium meerwaarde concreet uit te werken en hierbij te onderbouwen hoe deze voldoende kritisch is om hiermee onnodige verengelsing tegen kan worden gegaan en dit uiterlijk 1 juni 2020 naar de kamer te sturen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 62).

Uitgewerkt in AMvB uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde, hangt thans voor bij de Tweede Kamer. Is controversieel verklaard door de Tweede Kamer.

De motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om studenten die aanspraak maken op het profileringsfonds uit te zonderen in de rendementscijfers zoals de categorie «bachelorrendement» die hogescholen en universiteiten moeten aanleveren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 813).

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Wiersma en Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering actief op zoek te gaan naar gelijkgestemde landen, om in Europa mogelijkheden te verkennen om tot nadere afspraken rond studentmobiliteit te komen, en de Europese Commissie aan te sporen om tot voorstellen te komen, en hierover in het voorjaar van 2020 een terugkoppeling te geven aan de Tweede Kamer.

(Kamerstukken II 2019/20, 35282, nr. 32).

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar van 2021 een brief over de uitvoering van deze motie.

Motie van de leden Rudmer Heerema en Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs (HB-BO), de VSNU, de VH, de PO-Raad en de VO-raad te onderzoeken of hoogbegaafde leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs die meer uitdaging nodig hebben gebruik kunnen maken van onderdelen van of structurele dagdelen in het hoger onderwijs; verzoekt de regering eveneens, met dezelfde gesprekpartners te onder-zoeken op welke manieren «een zachte landing» bewerkstelligd kan worden voor hoogbegaafde leerlingen die doorstromen naar het hoger onderwijs, en de resultaten hiervan te delen met de Kamer.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 368).

De Tweede Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2021 over de uitvoering van deze motie met een brief geïnformeerd.

De motie van het lid Ypma c.s. ; De Tweede Kamer (overwegende dat leraren professionals zijn die ruimte en zeggenschap verdienen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun vak); verzoekt de regering te bevorderen dat: - in de nascholing en professionalisering van leraren gerichte aandacht is voor het omgaan met verschillen, het gebruik van ICT en curriculum-ontwikkeling; - het opleiden van nieuwe generaties leraren binnen opleidingsscholen, een samenwerking van school en lerarenopleiding, wordt geïntensiveerd, zodat theorie en praktijk meer dan nu met elkaar worden verweven; - er overeenstemming komt over het ontwikkelen van brede, vakoverstijgende educatieve bachelors en masters, zowel op hbo- als wo-niveau, die studenten voorbereiden op het moderne beroep van leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs; - er universitaire opleidingen voor het primair onderwijs worden ontwikkeld; verzoekt de regering te bevorderen dat de lerarenopleidingen, in zowel hbo als wo, hun curriculum aanpassen aan en het lerarenregister rekening houdt met de ontwikkelingen die verder uitgewerkt worden onder onderwijs2032.

(Kamerstukken II 2015/16, 31293, nr. 289).

Onderwijs2032 heeft inmiddels plaatsgemaakt voor curriculum.nu Lerarenopleidingen zijn betrokken bij de ontwikkeling vernieuwing curriculum funderend onderwijs. De programma’s van de opleidingen zullen worden aangepast aan de nieuw te ontwikkelen kerndoelen en eindtermen.

De motie van de leden Rog en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord over de differentiatie op de pabo, het per volgend studiejaar mogelijk te maken dat studenten naast de huidige pabo ook kunnen kiezen voor een gespecialiseerde pabo gericht op het jonge kind of een gespecialiseerde pabo gericht op het oudere kind en de eventuele toelatingseisen en bevoegdheidseisen daarop aan te passen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 55).

In het plenaire debat over het lerarenbeleid op 19 februari 2020 heeft de Tweede Kamer haar wensen ten aanzien van differentiatie op de pabo aangescherpt in de hiermee samenhangende motie met identieke stand van zaken: Over de uitvoering van deze motie is de Tweede Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/2020, 27923, nr. 409). en over de voortgang in de brief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt d.d. 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/2021, 27923, nr. 417). Uitvoering pilots eerste jaar wordt geëvalueerd, en lopen door in studiejaar 2021-2022.

Motie van het lid Sazias; De Tweede Kamer verzoekt de regering voorlichting over het levenlanglerenkrediet te intensiveren en het levenlanglerenkrediet ook optimaal toegankelijk te maken voor lager opgeleiden.

(Kamerstukken II 2020/21, 30012, nr. 132).

De Tweede Kamer is bij brief van 13 november 2020 (Kamerstukken 2020/2021, 30012, nr. 135). geïnformeerd over de aanpak. In voorbereiding is een campagne die zal starten in de tweede helft van 2021 met communicatie-activiteiten rond leven lang ontwikkelen waaronder aandacht voor het levenlanglerenkrediet en groepen die minder gebruik maken van scholing.

Motie van de leden Wörsdörfer en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te gaan met verschillende betrokken partijen, zoals het Landelijk Opleidingsoverleg en de verschillende opleidingen, maar ook beroepsverenigingen en het platform van lectoren, leernetwerken en kenniskringen, om structurele aandacht te vragen voor deze thema’s in de curricula van deze opleidingen

(Kamerstukken II 2020/21, 31015, nr. 205).

In samenwerking met de koepelorganisaties is bij de betreffende partijen aandacht gevraagd voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de betreffende curricula. In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Wassenberg en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in kaart te brengen welke ondersteuning de onderwijsinstellingen nodig hebben om, in het geval de anderhalvemetermaatregel na de zomer niet zou worden losgelaten, onderwijs en tentamens toch zo veel mogelijk fysiek te organiseren en zo min mogelijk gebruik te maken van online proctoring.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 268).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Özdil; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Nuffic te vragen om, in overleg met de lerarenopleidingen, het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te faciliteren.

(Kamerstukken II 2017/18, 31288, nr. 622).

Aan de motie wordt in het najaar van 2021 uitvoering gegeven.

Motie van het lid Van der Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering kaders op te stellen om de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands te laten zijn, met uitzonderingen als een andere taal doelmatiger blijkt te zijn zonder dat belangen van derden daardoor geschaad worden.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288,nr. 857).

Volgens de Algemene bestuurswet is dit aan Hoger onderwijsinstellingen zelf. Er staan gesprekken gepland over mogelijke invulling van de uitvoering van de motie.

De motie van de leden Kwint en Van de Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen wat er voor nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken, en de Kamer dit voor de zomer te laten weten.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 19).

De kamerbrief over de positie van zwangere studenten in het hoger onderwijs zal in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Motie van de leden Paternotte en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering om op korte termijn het CPB te vragen de effecten van investeringen in kennis in kaart te brengen, dan wel het initiatief te nemen om de effecten beter in de kaart te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 89).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

De motie van de leden Westerveld en kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met scholen afspraken te maken met het doel dat er geen reclame wordt gemaakt voor private aanbieders van schaduwonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 507).

Doordat het draaiende houden van het onderwijs nu prioriteit heeft, wordt de uitvoering van de motie uitgesteld tot na de coronacrisis.

Motie van de leden Van Meenen en Van Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het bestaande aanbod van entreeopleidingen in het praktijkonderwijs wettelijk te verankeren en ervoor zorg te dragen dat er geen negatieve neveneffecten ontstaan voor pr.o.-leerlingen op het gebied van examinering en branchecertificering en zonder dat er kansenongelijkheid kan ontstaan voor leerlingen in verschillende delen van het land.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 447).

Deze motie wordt meegenomen in het traject rondom het verbeteren van de samenwerking tussen praktijkonderwijs en het mbo. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Meenen en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering ook voor passend onderwijs inzichtelijk te maken wat de belangrijkste regels zijn voor administratie en verantwoording en welke ruimte de wet- en regelgeving biedt.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 292).

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties bij de organisatie en invulling te betrekken en hiervoor te faciliteren en deze steunpunten op het niveau van een samenwerkingsverband te laten aansluiten op bestaande (regionale) initiatieven.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 375).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie lid Rog c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, te monitoren dat het geld voor ondersteuning ook daadwerkelijk doeltreffend wordt besteed aan de ondersteuning van leerlingen en leraren en dat de leraren hier, net als bij de werkdrukmiddelen, voldoende inspraak op hebben.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 387).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van de leden Nijboer en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de SER te vragen een nader verkenning te doen naar hoe (ongelijke) kansen zich opstapelen, welke effecten dit heeft op een succesvolle loopbaan en de mogelijkheden tot een leven lang ontwik-kelen, en daarbij voort te borduren op eerdere hieraan gerelateerde SER-adviezen en met betrokkenheid van het SER-jongerenplatform.

(Kamerstukken II 2018/19, 35162, nr. 8).

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vóór de zomer van 2020 een concreet wetsvoorstel rondom de verplichting van samenwerkingsverbanden om een doorzettingsmacht te regelen ter consultatie aan te bieden en voor 1 oktober 2020 naar de Kamer te sturen; verzoekt de regering tevens, een overzicht te geven van de concrete resultaten van de aangekondigde versnellingsaanpakken om het aantal thuiszitters te verminderen, en de Kamer hierover voor het zomerreces 2020 te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 354).

De Internetconsultatie is reeds gestart. De Tweede Kamer wordt hier in het najaar van 2021 over geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer (overwegende dat er reeds lange tijd een politieke wens bestaat om initiatieven voor thuiszitters, waar men poogt zorg en onderwijs te combineren, beter mogelijk te maken; constaterende dat het kabinet pas in 2023 wil beginnen met een experiment om te kijken wat er gebeurt wanneer bepaalde wet- en regelgeving niet van toepassing wordt verklaard;) verzoekt de regering niet nog drie jaar hiermee te wachten en zo snel als mogelijk dit experiment te laten starten en hierbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven die nu in de knel zitten.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 376).

Deze motie wordt meegenomen met het experiment onderwijszorgarrangementen dat in augustus 2022 van start gaat. De Tweede Kamer wordt hier ter zijner tijd over geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering per direct de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs te gaan monitoren en deze cijfers te delen met de Kamer; verzoekt de regering, tevens in overleg met samenwerkingsverbanden en schoolbesturen oplossingen te zoeken voor leerlingen die op een wachtlijst staan, zodat zij zo snel als mogelijk naar school kunnen, en in de toekomst wachtlijsten te voorkomen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 377).

De Tweede Kamer wordt voor het kerstreces 2021 over deze motie geïnformeerd.

De motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering een pilot te starten waarbij een aantal schoolbesturen met zowel primair als voortgezet onderwijs binnen hun bestuur de vrijheid krijgen om zo flexibel mogelijk om te kunnen gaan met de instroom in het primair onderwijs en de doorstroom naar het voortgezet onderwijs, rekening houdend met het individuele niveau en snelheid van de leerling.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 38).

Wegens de corona omstandigheden is oplevering van dit eindrapport vertraagd. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om breder onderzoek te doen naar wat stijgende druk op kinderen en hun stressniveau doet en wat de samenhang hiertussen is en het gebruik van aanvullend schaduwonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 506).

De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het vervolgonderzoek over aanvullend onderwijs dat dit jaar zal plaatsvinden. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden te realiseren door onafhankelijke personen, met een zwaarwegende stem voor ouders en leraren in de invulling van het toezicht.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 373).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Bischop en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering een vergelijking op te stellen van het niveau van basisondersteuning van de samenwerkingsverbanden, de verdeling en de bereikbaarheid van specialistische voorzieningen in samenwerkingsver-banden en de doorlooptijd als het gaat om extra ondersteuningsaanvragen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 380).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de verbeteraanpak te bezien in welke situaties de verrekening bij grensverkeer tot onrechtvaardige situaties leidt en te zoeken naar concrete oplossingen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 381).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering concrete doelstellingen te formuleren over hoe, waarmee en door wie de kansenongelijkheid zal worden aangepakt; verzoekt de regering, tevens om achterstanden in kaart te brengen en te monitoren welke effecten de interventies gericht op de bestrijding van kansenongelijkheid hebben in de praktijk.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 178).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van den Hul c.s.; De Tweede Kamer (overwegende dat een waarschijnlijk grote groep leerlingen is ondergeadviseerd als resultaat van het afgelasten van de eindtoets vanwege covid-19 en deze onderadvisering de kansenongelijkheid nog verder vergroot;)

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 194).

De eerste monitoringsrapportage is op 10 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr.568). naar de Tweede Kamer verzonden. De volgende rapportage volgt in het najaar van 2021.

verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over hoe deze groep Ieerlingen in beeld komt en biijft, welke maatregelen worden genomen zodat deze groep leerlingen alsnog de kans krijgen die zij verdienen en hoe de voortgang wordt gemonitord.

  

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de Minister, om in overleg te treden met de lerarenopleidingen over hoe passend onderwijs beter geborgd kan worden in het curriculum.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 324).

Deze motie wordt meegenomen in de integrale evaluatie en toekomst/verbeteragenda passend onderwijs. De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van den Hul en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector er zorg voor te dragen dat op alle onderwijsinstellingen op korte termijn een aanspreekpunt voor leerlingen en studenten met zorgbehoeften aanwezig is.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 305).

De Tweede Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de positie van dit soort (boven)regionale voorzieningen wat betreft financiën, bureaucratische en bestuurlijke complexiteiten, en de wijze waarop een landelijk dekkend aanbod van deze voorzieningen gegarandeerd kan worden, en de Kamer hierover voorafgaand aan het debat over de evaluatie van passend onderwijs te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 27020, nr. 110).

In de beantwoording van het Schriftelijk Overleg inzake de beleidsinventarisatie en een herbezinning betreffende het residentieel onderwijs (verzonden 9 juli 2021, (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 393). is aangegeven dat er na de zomer regioregisseurs aan de slag zullen gaan om in de zeven JeugdzorgPlus-regio’s het gesprek te voeren over de organisatie van residentieel onderwijs. De wijze waarop het onderwijs bij bovenregionale voorzieningen is georganiseerd is onderdeel van dit gesprek. Per regio zal er een plan worden opgesteld voor mogelijke herinrichting van het residentieel onderwijs.

Motie Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om direct werk te maken van de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen door ruimte te scheppen via experimenteerbepalingen met het doel dat deze initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen met voldoende innovatie- en onderwijsgelden, en worden gefaciliteerd en ondersteund; verzoekt de regering, tevens de Kamer voor 1 januari te infomeren over hoe dit geregeld gaat worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 382).

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer over deze motie geïnformeerd.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om erop toe te zien dat de Tyltylschool De Maasgouw met de ouders tot overeenstemming komt over het ontwikkelingsperspectief van hun kind, en afspraken maakt over de zorgondersteuning (inhoudelijk en qua middelen) voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 410).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering, het schoolondersteuningsprofiel niet langer verplicht te stellen voor scholen, maar de extra ondersteuningsmogelijk-heden te laten beschrijven in de schoolgids.

(Kamerstukken II 2017/18, 31497, nr. 267).

De Tweede Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met het onderwijsveld te onderzoeken of het mogelijk is binnen de regels voor vavo maatwerk te bieden en te bevorderen dat alle instellingen voor vavo deelnemen aan een samenwer-kingsverband voor passend onderwijs.

(Kamerstukken II 2017/18, 31497, nr. 275).

Deze motie is gedeeltelijk uitgevoerd. Per 1 januari 2019 moeten mbo-instellingen (waar het vavo onder valt) verplicht deelnemen aan het op overeenstemmingsgericht overleg (oogo) met de samenwerkingsverbanden en de gemeenten. Het NJi ontwikkelt een handreiking die dit gesprek ondersteunt. Voor het overige deel wordt voor deze motie nog bezien hoe dit verder uitgewerkt gaat worden en ter zijner tijd wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd.

De motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met de VO-raad scholen actief te ontmoedigen om in hun school gebruik te maken van particuliere instituten voor betaald aanvullend onderwijs; verzoekt de regering tevens, om daarnaast scholen juist aan te moedigen zelf – of in samenwerking met andere scholen – indien nodig gratis aanvullend onderwijs aan te bieden.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 505).

Doordat het draaiende houden van het onderwijs nu prioriteit heeft, wordt de uitvoering van de motie uitgesteld tot na de coronacrisis.

Motie Rudmer Heerema c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de ondersteuning bij hoogbegaafdheid te borgen in de landelijke basisnorm en zo te borgen dat iedere school voor hoogbegaafde leerlingen een ondersteuningsaanbod heeft, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht of andere drempels voor worden opgeworpen, waarbij bijvoorbeeld particulier onderwijs uiteindelijk ook de best passende plek kan zijn.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 379).

In de volgende voortgangsrapportage Passend Onderwijs (voorjaar 2022) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om vast te leggen dat voor een wijziging in de tlv of een verlaging van de categorie van de tlv een aanpassing van het ontwikkelingsperspectief en overeenstemming met ouders nodig is.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 411).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Kwint en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om scenario’s uit te werken voor ophoging van de landelijke basisnorm, onder meer met betrekking tot de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, en de Kamer daarover voor het voorjaars-reces te informeren; verzoekt de regering, eveneens het kenniscentrum begaafdheid de opdracht te geven onderzoek te doen waarom het samenwerkingsverbanden en scholen nog onvoldoende lukt om onderwijsmiddelen ter ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen goed in zetten en het kenniscentrum de opdracht te geven om scholen meerjarig te onder-steunen in het efficiënt en effectiever inzetten van de beschikbare middelen zodat hier een goed aanbod tot stand komt voor hoogbegaafde leerlingen, zonder dat hiervoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 378).

In de volgende voortgangsrapportage Passend Onderwijs (voorjaar 2022) wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Motie van de leden Kwint en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met onderwijs, ouders en deskundigen de knelpunten in de financiering van onderwijs voor zorgleerlingen in relatie tot de toelaatbaarheidsverklaringen in kaart te brengen, en verbeteringen voor te stellen, met als uitgangspunt dat de schoolgang van een kind nooit mag betekenen dat het minder zorg kan krijgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 409).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer (overwegende dat onderwijsaanbod op een zorgboerderij soms dreigt te verdwijnen, omdat schoolbesturen in de regio niet over willen gaan tot de ondersteuning van deze initiatieven) verzoekt de regering om ter bescherming van dit soort initiatieven doorzettingsmacht bij de onderwijsinspectie te beleggen, teneinde een schoolbestuur een aanwijzing te kunnen geven om de samenwerking met een initiatief dat onderwijs buiten school aanbiedt aan te gaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 31497, nr. 300).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering het LBVSO officieel te erkennen als onafhankelijke vereniging met eigen bestuur en hen structureel te betrekken bij besluitvorming, net als andere leerlingenvertegenwoordigingen als LAKS en JOB.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 169).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in kaart te brengen hoe de verhouding tussen informeel en formeel aanbod voor laaggeletterden er momenteel uitziet, en daarbij inzichtelijk te maken bij hoeveel roc’s laaggeletterden nog terechtkunnen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 93).

De uitvoering van deze motie loopt. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma Tel mee met Taal.

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering een heldere toelichting te maken bij ieder wetsvoorstel.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 85).

Verwachting is dat er voor het herfstreces 2021 duidelijkheid is over hoe deze motie uit te voeren.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met het onderwijs te bewerkstelligen dat iedere leerling op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van het meldpunt en het nut van melden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 13).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van der Woude en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering instellingen uitdrukkelijk mee te geven om binnen hun argumentatie om af te wijken van de keuzelijst te onderbouwen op welke manier de afwijkende actie zich in de praktijk heeft bewezen, de effectiviteit zeer voor de hand ligt of wetenschappelijk is onderbouwd en dit ter instemming voor te leggen aan de medezeggenschapsraad en de onderbouwing bij de afwijking vast te leggen in het jaarverslag.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 266).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Wiersma en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering binnen de aanpak voor werkgevers specifieke aandacht te bieden aan het ondersteunen van het mkb, bijvoorbeeld via de taalakkoorden die met individuele werkgevers en branches worden gesloten.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 88).

De uitvoering van deze motie loopt. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma Tel mee met Taal.

De motie Kwint en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, in overleg met studenten, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten te formuleren onder welke uitzonderlijke voorwaarden online proctoring wel kan worden ingezet, conform de motie-Futselaar.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 263).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Kwint c.s.; De Tweede Kamer verzoekt het kabinet, in gesprek te gaan met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU om ervoor te zorgen dat fysiek onderwijs de norm is, en behoudens dwingende omstandigheden alleen bij hoge uitzondering en met instemming van studenten en docenten tot afstandsonderwijs mag worden overgegaan.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 262).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering samenwerking in praktijkgericht onderzoek tussen de verschillende sectoren binnen het beroepsonderwijs te bevorderen, te stimuleren dat practoraten in het mbo worden doorontwikkeld en van het practoraat een beschermde titel te maken.

(Kamerstukken II 2016/17, 34412, nr. 21).

Er is subsidie toegekend aan Stichting Ieder MBO een practoraat, om hiermee een verdere invulling te geven aan practoraten.

Motie van het lid Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om maximaal drie jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer te voorzien van een evaluatie in hoeverre de regel dat alleen één vo-school en één mbo-instelling een verticale scholen-gemeenschap kunnen vormen, een beperking is voor het vormen van verticale scholengemeenschappen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35606, nr. 25).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer, overwegende dat een bindend studieadvies grote gevolgen kan hebben voor de toekomst van jongeren; verzoekt de regering binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet de Kamer, in samenwerking met de JOB, te rapporteren over het aantal uitgebrachte negatieve bindend studieadviezen, het aantal klachten dat hierover is binnengekomen, en de manier waarop mbo-instellingen omgaan met het toelatingsrecht, het bindend studieadvies en de begeleiding in het eerste jaar.

(Kamerstukken II 2015/16, 34457, nr. 22).

Het Rapport monitor Toelatingsrecht met uitkomsten BSA wordt voor het herfstreces 2021 verwacht.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering de bekendheid van de gelijke positie van de student te vergroten door organisaties als de VNG, MKB-Nederland, VNO-NCW, VH, VSNU en andere daarover actief te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35252, nr. 18).

De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Kuik en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te gaan met de mbo-sector hoe recht gedaan kan worden aan de positie van jongeren onder de 18 in het mbo en hun in ieder geval voorrang te geven bij het krijgen van het fysieke onderwijs vanaf september.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 197).

Over de uitvoering van de motie wordt gerapporteerd voor de begrotingsbehandeling in oktober 2021.

De Tweede Kamer (constaterende dat de subsidie voor onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap, zoals de inzet van een gebarentolk, alleen kan worden toegekend aan personen jonger dan 30 jaar; overwegende dat bij het wegnemen van de belemmeringen die personen ondervinden bij het volgen van onderwijs als gevolg van ziekte of gebrek, een leeftijdgrens geen rol mag spelen) verzoekt de regering, artikel 19a van de Wet overige OCW-subsidies te herzien op dit punt, of een aparte regeling te treffen voor personen die nu geen aanspraak kunnen maken op deze voorziening.

(Kamerstukken II 2020/21, 34562, nr. 12).

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor het kerstreces 2021.

Motie van het lid Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in gesprek te gaan met de MBO Raad en JOB met als doel in dit door corona getekende studiejaar het BSA niet onverkort toe te passen, maar om recht te doen aan de buitengewone omstandigheden en een niet bindend advies toe te passen, en de Kamer uiterlijk 1 april over de uitkomsten van deze gesprekken te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 449).

De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces 2021 geïnformeerd.

De motie Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de mogelijkheden van één gemeenschappelijk wettelijk kader voor het gehele voortgezet onderwijs en het mbo te onderzoeken dat tegemoetkomt aan de wensen en de onderscheiden posities van de verschillende geledingen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35606, nr. 27).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Paternotte en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering een inventarisatie te maken welke bewezen effectieve maatregelen onderwijsinstellingen kunnen nemen ter bevordering van het studentenwelzijn en ervoor te zorgen dat de instellingen hiervan gebruik kunnen maken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 260).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met het onderwijsveld te onderzoeken op welke wijze ervoor gezorgd kan worden dat scholen samen de verantwoordelijkheid krijgen een minimaal dekkend aanbod in de regio in stand te houden, hier de omgekeerde doelmatigheidstoets in mee te nemen, en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35606, nr. 24).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Kuik en Wiersma; De Tweede Kamer, constaterende dat uit onderzoek blijkt dat tussen de 34% en de 40% van de werknemers in de schoonmaak, bouw, industrie, productie, landbouw en keuken nauwelijks kan lezen en schrijven, verzoekt de regering om allereerst met deze sectoren in gesprek te gaan om doelstellingen te formuleren om de laaggeletterdheid in die sectoren terug te dringen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 89).

De uitvoering van deze motie loopt. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Motie van de leden Van den Berge en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 137).

Op dit moment wordt bekeken hoe deze motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat ieder stagebedrijf dat erkend wordt een hand-out krijgt met informatie over hoe discriminatie tijdens de selectie herkend en voorkomen kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 12).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering met centrumgemeenten concrete, en meetbare, afspraken te maken over onder andere het aanbieden van actieve hulp aan het gemeenteloket, de begeleiding en doorverwijzing naar taalhuizen en het succesvol geholpen aantal mensen.

(Kamerstukken II 2018/19, 28760, nr. 95).

De uitvoering van deze motie loopt. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Motie Kuik en Smals; De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de maatschappelijk partners binnen het mbo te onderzoeken wat een reële richtlijn is om effectief burgerschapsonderwijs vorm te geven, en daarbij expliciet te maken welke inzet de mbo-instelling minimaal moet leveren om effectief burgerschapsonderwijs te geven.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 466).

Op dit moment loopt er onderzoek naar een richtinggevend kwaliteitskader voor Burgerschap en LOB. Deze motie wordt in dit onderzoek meegenomen.

Motie van de leden Bruins en Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en bestaande aanbieders van excellentietrajecten, en met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 78).

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met onderwijs, werkgevers en regionale actoren mogelijkheden te verkennen om het stagetekort te verkleinen, bijvoorbeeld door versnelde certificering van leerwerkbedrijven, duostages of kennisdeling.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 119).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Wiersma en Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de uitwerking van de plannen binnen het Nationaal Programma Onderwijs ook het plan van een ‘opleidingsfonds’ mee te nemen, waarbij ondernemers in de meest getroffen sectoren gedurende de looptijd van een leerbaan extra hulp kunnen krijgen, met als doel om het aantal praktijkplekken juist in de herstelfase aan te jagen en te borgen, en de Kamer over deze uitwerking te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 192).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Westerveld en Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de doelgroep en cliënten-organisaties te inventariseren wat er nodig is om een passend onderwijs-aanbod te bieden aan mensen met een handicap en/of neurodivergente personen en wat daarvoor nodig is qua ondersteuning, lesmiddelen en andere voorwaarden; verzoekt de regering tevens, om aan de hand van deze aanbevelingen afspraken te maken met het vervolgonderwijs, met het doel dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met een handicap of neurodivergente mensen om een vervolgopleiding of delen daarvan te volgen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 18).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Lucas; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Kamer jaarlijks te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de cross-overkwalificaties en jaarlijks te bezien of het in generiek beleid omgezet kan worden.

(Kamerstukken II 2015/16, 31524, nr. 284).

De Tweede Kamer is op 16 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 483).

De motie van de leden Westerveld en Van den Berge; De Tweede Kamer verzoekt de regering onderzoek te doen naar de beweegredenen van technisch geschoolden om voor een niet-technische baan te kiezen, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 32637, nr. 395).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Van den Berge en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in het kader van de evaluatie van de Burgerschapsagenda mbo 2017–2021 specifiek aandacht te besteden aan: •de kwaliteit en professionalisering van docenten burgerschap; •de aansluiting tussen de leerdoelen van burgerschapsonderwijs in het mbo en de leerdoelen van maatschappijleer in het vmbo.

(Kamerstukken II 2019/20, 35336, nr. 16).

Op dit moment loopt er een onderzoek naar een richtinggevend kwaliteitskader voor Burgerschap en LOB. Deze motie wordt in dit onderzoek meegenomen. In het kader van de curriculumherziening in het voortgezet onderwijs wordt gekeken naar de leerdoelen maatschappijleer; de aansluiting met de kwalificatie-eisen in het mbo is daarbij een aandachtspunt.

Motie Smals en Kuik; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe de burgerschapsopdracht binnen het mbo meer uniform ingevuld kan worden, zodat het burgerschapsonderwijs resulteert in meer kennis en kunde over de democratische rechtsstaat in Nederland, en dit mee te nemen in de evaluatie van de burgerschapsagenda.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 468).

Op dit moment loopt er een onderzoek naar een richtinggevend kwaliteitskader voor Burgerschap en LOB waarin deze motie wordt meegenomen.

Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering een deskundig team op te richten, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen, dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven kan ondersteunen in de aanpak van stagediscriminatie, en dat tevens kabinet en Kamer kan adviseren over maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 50).

Op dit moment wordt bekeken hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering het mogelijk te maken om pr.o.-docenten zelf entree-examens tot het mbo te laten afnemen, alsmede de ruimte te bieden om als assessor entree-examens af te nemen bij andere pr.o.-scholen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 450).

De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met JOB en de MBO Raad afspraken te maken over de facilitering van studentenraden, bijvoorbeeld met landelijke urennormen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35000 VIII, nr. 62).

De Tweede Kamer zal in het najaar van 2021 nader geïnformeerd worden.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat het effect is van de diplomabe-kostiging als rendementsprikkel op het toelatingsrecht, de doorstroming en het BSA.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 445).

De Tweede Kamer zal voor het herfstreces 2021 worden geïnformeerd.

Motie Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek met de sector te bevorderen dat in het onderwijs over basiswaarden, zoals mensenrechten, aandacht wordt geschonken aan de Grondwet én de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; verzoekt de regering tevens, te bezien of de onderwijsinspectie beter toezicht kan houden op de structurele inbedding van mensenrechten in het burgerschapsonderwijs.

(Kamerstukken II 2019/20, 31524, nr. 467).

Op dit moment worden ambtelijke gesprekken gevoerd met het College voor de Rechten van de Mens, de MBO Raad en de Inspectie van het Onderwijs over de invulling van deze motie.

Motie van de leden Westerveld en Wassenberg; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in aanvulling op het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar stagediscriminatie specifiek stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld te brengen.

(Kamerstukken II 2020-21, 35570 VIII, nr. 271).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met de SBB te bezien of een aanscherping of expliciet vermelden van het tegengaan van discriminatie in de voorwaarden voor erkenning van een stagebedrijf kan bijdragen aan de bestrijding van stagediscriminatie.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 11).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering , om een langetermijnvisie te ontwikkelen voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden; verzoekt de regering, tevens om met het onderwijsveld, leerlingen en ouders tot een gezamenlijke aanpak te komen om deze schreefgroei tegen te gaan, en de Kamer op de hoogte te houden.

(Kamerstukken II, 2020/21, 35830 VIII, nr. 19).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Sneller, El Yassini, Molen en Van der Graaf; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de Mediabegrotingsbrief van najaar 2021 een eerste schets van deze aanvullende criteria voor het aantonen van maatschappelijke binding van omroepen op te nemen, inclusief een systeem voor controle daarvan; verzoekt de regering, voorts te zorgen dat in de komende concessieperiode de stand van zaken ten opzichte van deze criteria al inzichtelijk wordt gemaakt door omroepen; verzoekt de regering, ten slotte te zorgen dat deze aanvullende criteria voor de concessieperiode die aanvangt in 2027 kunnen worden gehanteerd en ruim daarvoor in de Mediawet zijn verankerd.

(Kamerstukken II 2020/21, nr. 35554, nr. 15).

De Tweede Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berge, Snels en Renkema; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt de regering in gesprek te gaan met fotografenverenigingen over het voorlichten van gebruikers van fotomateriaal op internet en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht.

(Kamerstukken II 2020/21, 35454, nr. 10).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

De Tweede Kamer verzoekt de regering om een compact resultatenoverzicht te maken, met daarin: –de concrete, meetbare doelstellingen voor leesvaardigheid voor zowel p.o., vo als volwassenen; –de samenhang tussen alle op zichzelf staande leesinitiatieven; –op welke wijze en met welke resultaatverplichting deze initiatieven bijdragen aan de doelstellingen om de leesvaardigheid van de diverse leeftijdsgroepen te verbeteren; en de Kamer voor de zomer van 2021 hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 108).

Met de brief van 20 mei 2021 is de Tweede Kamer over de voortgang van de actieagenda voor het Leesoffensief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 112).

De Tweede Kamer verzoekt de regering deelname aan de Regeling Letterhoeke voort te zetten.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 76).

De Tweede Kamer is over deze motie geïnformeerd bij de beantwoording van Kamervragen, Aanhangsel van de Handelingen 2019-2020, nr. 3298.

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub.

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VIII, nr. 126).

De indieners van deze motie hebben een amendement over dit onderwerp opgesteld (Kamerstukken II 2018/19, 35042, nr. 9). dat op 9 april 2019 met algemene stemmen is aangenomen (Handelingen II 2018-2019, nr. 72, item 20, p. 1). Indien wetsvoorstel 35042 ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is het doel van de motie bereikt.

Motie van het lid Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is de voordelen van samenwerking te delen maar de eigen identiteit van de omroepen beter te borgen door het hanteren van een erkenningenhouder in plaats van een erkenninghouder, en de Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 21).

De Tweede Kamer wordt over deze motie geïnformeerd bij de jaarlijkse Mediabegrotingsbrief medio november van 2021.

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Belhaj; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de collectie van Muziekweb en de toegang ertoe veilig te stellen, en de Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 33846, nr. 64).

Met de partijen bij het bibliotheekconvenant is afgesproken dat Muziekweb/CDR de gelegenheid krijg een plan op te stellen. De KB heeft dit plan op 1 juni 2021 ingediend bij Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In oktober 2021 komt de minister met een reactie op deze brief.

Motie van het lid Bruins c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Rinnooy Kan in ieder geval uitgebreid in te gaan op hoe in de tweede geldstroom meer ruimte kan worden gecreëerd voor vrij en ongebonden onderzoek en hoe dat samengaat met een sterkere coördine-rende rol voor NWO binnen de wetenschap.

(Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 859).

De Tweede Kamer wordt aan het einde van de zomer van 2021 geïnformeerd middels een Kamerbrief met de beleidsreactie evaluatie NWO.

Motie van de leden Kerstens en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg te treden met vakbonden en werkgevers om te onderzoeken hoe tot een aanpak van de hoge werkdruk en het structurele overwerk gekomen kan worden.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 120).

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderzoek te doen naar de uitval van zwangere vrouwen in de wetenschap.

(Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 228).

De Tweede Kamer is over deze motie geïnformeerd met de brief van 9 juli 2021 Voortgang nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 250).

Motie van de leden Westerveld en Kuiken; De Tweede Kamer constaterende dat de regering 360 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om ventilatie aan te pakken, waarvan 260 miljoen pas inzetbaar is in 2022 en 2023;) verzoekt de regering, om de 260 miljoen al beschikbaar te maken voor dit jaar; verzoekt de regering, tevens om urgentie te betrachten in het oplossen van ventilatieproblemen bij scholen en deze zomer hierop al extra inzet te plegen.

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1368).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van de leden Kwint en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in te zetten op alleen wetenschappelijk bewezen leesmethodes.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 110).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Bruins en Van den Molen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in gesprek te gaan met de PO-Raad om te zorgen dat het onderscheid tussen «lio als werknemer» en «lio als stagiair» opgeheven wordt en dat alle lio’s een passende beloning ontvangen.

(Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 399).

Er is met de PO-Raad gesproken en afgesproken dat dit thema bij de volgende herziening van de cao wordt meegenomen. Daarbij blijft waarschijnlijk wel het onderscheid tussen een lio-medewerker (die volledig zelfstandig voor de klas staat en onderwijs verzorgt) en de lio-stagiair (die vanuit zijn studie nog een stage moet lopen op een school en daarin ook begeleiding ontvangt, en niet zelfstandig voor de klas staat).

Motie van het lid Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te verkennen of zij een voortvarende uitbreiding van het aantal jongerenrechtbanken mogelijk kan maken, en de Tweede Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 28).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Wilders; De Tweede Kamer verzoekt de regering per ommegaande van ventilatie topprioriteit te maken en de juiste ventilatie te verlangen in de horeca, scholen, bedrijven en winkels, en goede adviezen te geven voor ventilatie thuis

(Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1362).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Bisschop c.s. De Tweede Kamer verzoekt de regering samen met de vereniging van leerplichtambtenaren (Ingrado) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) te werken aan betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 88).

De Tweede Kamer heeft het onderwerp thuisonderwijs controversieel verklaard.

Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Nispen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en hen actief te wijzen op de naderende wettelijke verplichting conform het amendement-Rudmer Heerema/Van Nispen (35 102, nr. 23) met betrekking tot het geven van twee uur bewegingsonderwijs per week, te laten inventariseren wat er beschikbaar is, wat er nodig is en wat er ontbreekt aan accommodaties om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs, en hen te wijzen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het bieden van voldoende sportaccommodaties om dit mogelijk te maken.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 272).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om de invoering van digitale hulpmiddelen nadrukkelijk te monitoren op kansengelijkheid.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 243).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Bisschop c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering bij de herziening van de kerndoelen recht te doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal, basisscholen vrijheid te laten behouden wanneer zij beginnen met onderwijs in het Engels met inachtneming van een nader te bepalen eindniveau - en meer oog te hebben voor de beheersing van grenstalen; verzoekt de regering tevens onderzoek te laten doen naar manieren om Engels en grenstalen te leren op een manier die bijdraagt aan het versterken van het Nederlands, vooral ook bij leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand, en het Ontwerpteam 2032 te verzoeken dit onderzoek te vertalen naar wijzen waarop ook leerlingen met een taalontwikkelingsachterstand in staat gesteld worden het eindniveau voor Nederlands, Engels en de grenstalen te realiseren.

(Kamerstukken II 2015/16, 31293, nr. 302).

Op 9 juli 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de huidige stand van zaken (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 585). Op het moment dat er gestart wordt met de ontwikkeling van kerndoelen, dan wordt deze motie daarbij betrokken.

De gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet Gratis schoolboeken specifiek in te gaan op de mogelijkheid om devices zoals laptops en tablets onder de Wet Gratis Schoolboeken te scharen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 176).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze evaluatie geïnformeerd.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om te bewerkstelligen dat er aanvullende maatregelen worden genomen tegen en dat er meer bewustwording komt over het probleem van onderadvisering van leerlingen met een migratieachtergrond en een lagere sociaaleconomische status en hiertoe tevens bestaande maatregelen te intensiveren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 242).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan om gezamenlijk tot afspraken te komen om meer vaste aanstellingen te realiseren en het aantal kleine banen terug te brengen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 234).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van het lid Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering mede op basis van ervaringen van de huidige experimenteerscholen te verkennen in hoeverre met het oog op het bieden van passend onderwijs een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken nodig en mogelijk is die met kwalitatieve waarborgen is omgeven.

(Kamerstukken II 2018/19, 31293, nr. 467).

Op 1 augustus 2020 is het Experiment Ruimte in Onderwijstijd gestart waarbinnen 20 basisscholen mogen afwijken van onder andere de vijfdaagse schoolweek en de vakantieregeling. Geëvalueerd wordt of deze afwijkingen een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit. Na afloop van het experiment (in 2025) zal worden bekeken of de wet- en regelgeving wordt aangepast.

Motie van het lid Van Raan; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte van leraren omtrent kennis en lesmaterialen rondom duurzaamheid; verzoekt de regering tevens, de samenwerkende non-profitorganisaties voor duurzaam onderwijs te betrekken bij dit onderzoek.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 529).

Deze motie wordt meegenomen in monitoringsonderzoek NRO voor de bijstelling van het curriculum .

Motie van het lid Kwint; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken wat de effecten zijn van het geheel uit de lumpsum halen van de docent en de resultaten hiervan voor de zomer van 2021 met de Kamer te delen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 556).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Paul; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenspraak met het onderwijsveld op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording van de inzet van de middelen zoals door de ARK bedoeld, om tussentijds te monitoren of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet en om scholen nadrukkelijk te bevragen op het behalen van de doelen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 233).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden De Hoop en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering concreet te maken op welke wijze en met welke bijbehorende middelen de kansengelijkheid die verband houdt met de leesvaardigheid zal worden verbeterd, en de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 111).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om pabostudenten als deel van het Nationaal Programma Onderwijs de mogelijkheid te bieden om als keuzevak of extra curriculaire activiteit kinderen te tutoren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 230).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering een fonds in te richten waarmee het huidige budget voor bewegingsonderwijs vanuit de prestatiebox, eerst voor twee jaar, beschikbaar komt voor innovatieve plannen van scholen in samenwerking met alo’s om de wettelijke verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te halen en het bewegen in brede zin steviger op school te verankeren, en de Kamer periodiek te informeren over de voortgang hiervan en gaat over tot de orde van de dag.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 42).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 op de hoogte gehouden over de nadere uitwerking van de monitoring over de besteding van de gelden.

Motie van de leden Paul en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken welke van de zogenaamde best practices als het gaat om de monitoring binnen het Nationaal Programma Onderwijs, zoals bijvoorbeeld resultaatmonitor of de rapportage van scholen over de schoolscan, een meer blijvend karakter kan krijgen binnen het onderwijs, zodat dit meer inzicht geeft op belangrijke aspecten van het onderwijsstelsel zonder dat dit zorgt voor extra bureaucratie of werkdruk voor leraren, en hierover de Kamer te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35830 VIII, nr. 10).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

De motie van leden Bisschop en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken hoe op korte termijn meer maatwerk kan worden geboden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 75).

De Tweede Kamer wordt in het najaar geïnformeerd over de internetconsultatatie van het wetsvoorstel bevoegdheden schoolonderwijs aan het jonge kind en aan het oudere kind,

Motie van het lid Wiersma; De Tweede Kamer verzoekt de regering. met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek te gaan om te inventariseren welke digitale leermiddelen er momenteel door scholen worden gebruikt en of deze volledig voldoen aan de strenge Europese regels die gelden voor de privacy van leerlingen en hierover de Kamer te informeren voor 1 maart 2021.

(Kamerstukken II 2019/20, 32024, nr. 38).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd met een brede brief over privacy.

Motie van het lid Peters c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering proactief de plannen en begrotingen van scholen met het grootste negatieve herverdeeleffect te volgen, deze scholen indien nodig te adviseren en zo vrijwel uit te sluiten dat de effecten binnen drie jaar niet zouden kunnen worden opgevangen; verzoekt het kabinet, te onderzoeken of het nodig en mogelijk is om te komen met een coulanceregeling voor de enkele scholen die ook na het vierde jaar na invoering van de wet nog last hebben van het negatieve herverdeeleffect, mits zij kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om deze effecten zo goed mogelijk op te vangen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35605, nr. 10).

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs.

Motie van het lid Segers c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de minister, een onderzoeksnetwerk op te zetten van onderwijsinstellingen, -professionals en wetenschappers met als doel kennis en goede praktijken aan te reiken en actief toe te passen en kennisdeling te bevorderen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 250).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om pr.o. als instroomniveau expliciet op te nemen in alle adviezen en scholen indringend te adviseren daar niet van af te wijken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 451).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Kwint en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering te bevorderen dat internationale technologiebedrijven die actief zijn in het Nederlandse onderwijs zonder voorbehoud het privacyconvenant ondertekenen, en indien nodig ondertekening te verplichten.

(Kamerstukken II 2019/20, 32034, nr. 33).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd met een brede brief over privacy.

Motie van het lid Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in beeld te brengen of kleine geïsoleerde scholen door onbedoelde effecten van de vereenvoudigde bekostiging in zware problemen komen en deze scholen indien nodig te ondersteunen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35605, nr. 11).

De motie wordt meegenomen in de evaluatie van de Wet vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs.

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering indien de inspectie van het onderwijs gehinderd en of bedreigd wordt in de uitoefening van de functie, direct tot alle wettelijk mogelijke sancties over te gaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 122).

De Tweede Kamer wordt in de eerstvolgende verzamelbrief over deze motie geïnformeerd.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering met voorstellen te komen om in alle onderwijssectoren een wet voor maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in te voeren.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 121).

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven door middel van het wetsvoorstel uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. De indiening van het wetsvoorstel vindt plaats in september 2021.

De motie van de leden Kuik en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering (overwegende, dat het in het kader van het vergroten van kansen voor leerlingen belangrijk is dat leerlingen die na het officiële keuzemoment voor een extra vak alsnog willen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo ook ondersteund worden in de overstap van de ene schoolsoort naar de andere) bij scholen onder de aandacht te brengen dat er voor deze groep leerlingen altijd de mogelijkheid kan worden geboden tot het aanbieden van een doorstroomprogramma, waarbij scholen dat niet allemaal afzonderlijk hoeven aan te bieden, maar het ook in gezamenlijkheid kunnen regelen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35195, nr. 21).

De Tweede Kamer wordt voor einde van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering te kijken of pabostudenten, maar eventueel ook studenten die sociaal werk of een andere mogelijk relevante opleiding doen, hun stage kunnen doen bij kinderen die dit nodig hebben, en waar nodig ook betaald studenten te vragen om kinderen te helpen met thuisonderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 166).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van het lid Van Baarle; De Tweede Kamer verzoekt de regering om nadrukkelijker te borgen dat leerlingen betrokken worden bij de totstandkoming van de herstelplannen van scholen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 241).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van het lid van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat er een toeslag komt voor brede scholengemeenschappen op één locatie om kansengelijkheid en tegengaan van segregatie te bevorderen) om brede scholengemeenschappen met twee locaties binnen een beperkte straal gelijk te stellen aan brede scholengemeenschappen op één locatie en hun ook deze toeslag uit te keren.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 446).

De motie is in uitvoering, de Tweede Kamer wordt hier in de eerstvolgende veegbrief over geïnformeerd.

Motie van het lid Michon-Derkzen c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering een verkenning uit te voeren in samenwerking met het Rode Kruis en verschillende onderwijspartijen, zoals de VO-raad en docentenvakgroepen, om te bezien op welke manier EHBO-kennis en vaardigheden op korte termijn het beste overgebracht kan worden binnen het voortgezet onderwijs en de Kamer hierover voor de zomer van 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35565, nr. 3).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

De motie van het lid Rog; De Kamer verzoekt de regering bij toekomstige onderhandelingen over de sectorakkoorden in het onderwijs ook de vertegenwoordigers van schoolleiders en leraren te betrekken.

(Kamerstukken II 2014/15, 31289, nr. 241).

Deze motie blijft ‘on hold’ tot er een nieuw regeerakkoord is.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering om in samenwerking met leerlingen, leraren, ouders, schoolleiders en besturen uit beide sectoren te komen tot een omschrijving van de hoofdlijnen van de begroting met ten minste het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, de allocatie van middelen binnen het bestuur, de inzet van reserves en materiële lasten.

(Kamerstukken II 2018/19, 31293, nr. 448).

Afgesproken is dat het wetsvoorstel medio 2022 afgerond wordt. De Tweede Kamer wordt hierna zo snel mogelijk geïnformeerd.

De motie van het lid Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in samenwerking met gemeenten meer regie te voeren op een divers aanbod van verschillende typen brugklassen.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 194).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Paternotte en Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om proactief, in overleg met scholen, vervolgopleidingen en jongeren, concrete voorstellen op te stellen voor specifieke maatwerkroutes van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 72).

Ondanks de aandacht die nodig is om het onderwijs dit jaar goed vorm te geven i.v.m. de coronacrisis, is het gesprek in 2021 met de sectorraden over de maatwerkroutes inmiddels begonnen. Informatie over vervolggesprekken is nog niet beschikbaar.

Motie van de leden Westerveld en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om het maximum van € 600.000 toeslag voor een kleine geïsoleerde brede scholengemeenschap te verhogen tot het toegezegde maximum van € 800.000 door het bedrag per leerling te verhogen.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 445).

De motie is uitgevoerd, de Tweede Kamer wordt hier in het najaar van 2021 over geïnformeerd.

Motie van het lid Bisschop c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de aangekondigde algemene maatregel van bestuur aandacht te schenken aan de wijze waarop de lasten voor kleine scholen kunnen worden beperkt, waaronder de keuzemogelijkheid om meetinstrumenten voor sociale veiligheid in te kopen dan wel deze zelf te ontwikkelen.

(Kamerstukken II 2017/18, 29240, nr. 79).

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer over deze motie geïnformeerd.

De motie van het lid Rog c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering verzoekt het kabinet, op de kortst mogelijke termijn te bezien of de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Onderwijs uitgebreid kan worden voor alle onderwijssectoren met «maatschappelijke verantwoor-delijkheid», antidemocratische gedragingen of antidemocratisch gedach-tegoed en het schorsen van bestuurders, en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk te berichten.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 118).

Aan deze moties wordt, uitvoering gegeven met het wetsvoorstel uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. De indiening van het wetsvoorstel zal in september 2021 plaatsvinden.

Motie van de leden Jasper van Dijk en Kuiken; De Tweede Kamer verzoekt de regering indien de inspectie de toegang tot een school wordt ontzegd, niet te aarzelen om in te grijpen door middel van financiële sancties dan wel over te gaan tot sluiting van de school.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 125).

De Tweede Kamer wordt in de eerstvolgende verzamelbrief over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Segers en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering , in het voorjaar van 2022 de Kamer te informeren over de voortgang van de besteding van de NPO-middelen en dan te bezien of scholen de ruimte moet worden geboden de besteding van de NPO-middelen in drie schooljaren te doen.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 236).

De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Hierin is aangegeven dat in het voorjaar van 2022 verder gekeken wordt naar deze motie (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 255). De Tweede Kamer wordt hierover voor het zomerreces van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Peters en Bisschop; De Tweede Kamer verzoekt de regering de periode waarbinnen de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs moeten worden besteed met twee schooljaren te verlengen als dat tussentijds nodig blijkt.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 232).

De Tweede Kamer is op 25 juni 2021 per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Hierin is aangegeven dat in het voorjaar van 2022 verder gekeken wordt naar deze motie (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 255). De Tweede Kamer wordt hierover voor het zomerreces van 2022 geïnformeerd.

Motie van de leden Van Meenen en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de verbetering van het curriculum eerste en hoogste prioriteit te geven aan de basiskennis en -vaardigheden Neder-lands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 522).

Aan de motie wordt invulling gegeven met het bijstellen van examenprogramma’s Nederlands, wiskunde, Engels en maatschappijleer voor vmbo, havo en vwo. Hierover is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31332, nr. 105).

Motie van het lid Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de pabo’s ervoor te zorgen dat het curriculum van de pabo tijdens de curriculumherziening van het funderend onderwijs wordt aangepast en herzien op basis van de tussentijdse uitkomsten, en dat het curriculum van de pabo meer in lijn loopt met het proces van de curriculumherziening; verzoekt de regering tevens, dit proces te monitoren, en periodiek de Kamer hierover te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 41).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek het aandeel Nederlands onderzoek in de menukaart te versterken, in ieder geval voor wat betreft de leesbevordering.

(Kamerstukken II 2020-21, 35570 VIII, nr. 238).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Motie van de leden Rog en Van Meenen; De Tweede Kamer verzoekt de regering in overleg met de onderwijssector en de inspectie, te verkennen hoe voorkomen kan worden dat de indicator «onderbouwren-dement» kansenbelemmerend en risicomijdend gedrag bij scholen onbedoeld versterkt en op dit punt toe te werken naar een nieuwe vorm van toezicht, en de Kamer daarover te informeren voor de Voorjaarsnota.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 53).

De Tweede Kamer wordt in september 2021 geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Westerveld en Van den Hul; De Tweede Kamer verzoekt de regering te zorgen dat leraren en scholen bij het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen en eindtermen stevig betrokken blijven, en daarvoor de benodigde ondersteuning en middelen beschikbaar te stellen; verzoekt de regering tevens, om heldere afspraken te maken met de vertegenwoordigers van leraren en vakverenigingen over hun betrokkenheid bij het proces en bij de wetenschappelijke curriculumcommissie.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 523).

Leraren, schoolleiders, vakverenigingen en hun vertegenwoordigers worden betrokken bij het proces en de voortgang van de wetenschappelijke curriculumcommissie. Ook zullen zij actief worden betrokken bij de ontwikkeling van concept kerndoelen en de bijstelling van examenprogramma’s.

Motie van het lid Van den Hul c.s. ; De Tweede Kamer verzoekt de regering om bij de nadere uitwerking van de kerndoelen voor po en vo ook voorstellen op te nemen over hoe racisme, discriminatie, antisemitisme, koloniaal verleden en migratiegeschiedenis stevig verankerd worden in het curriculum.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 540).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering om na invoering van de wet te blijven monitoren wat dit vereenvoudigde bekostigingsmodel voor gevolgen heeft voor brede schoolgemeenschappen en segregatie, en de Kamer jaarlijks te informeren.

(Kamerstukken II 2019/20, 35354, nr. 15).

De Tweede Kamer wordt met de Staat van het Onderwijs 2022 (over het jaar 2021) opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken omtrent segregatie. De Staat van het Onderwijs verschijnt in maart/april 2022. Er wordt op dit moment een segregatie-onderzoek aanbesteed, waar een jaarlijkse monitor deel van uitmaakt. De eerste monitor zal verschijnen in het voorjaar van 2023.

Motie van het lid Beertema; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onderwijsinterventies waarvan de effectiviteit niet bewezen is of die niet zeer aannemelijk is, uit te sluiten van financiële toerusting in het kader van het Nationaal Programma en gaat over tot de orde van de dag.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 186).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken in hoeverre prestatiedruk in het onderwijs ten koste gaat van maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en studenten.

(Kamerstukken II 2017/18, 31289, nr. 365).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over deze motie.

De motie van de leden Jasper van Dijk en Rudmer Heerema; De Tweede Kamer verzoekt de regering (van mening dat de Minister van OCW onderwijsbestuurders moet kunnen ontslaan indien door leidinggevenden antidemocratische en anti-integratieve opvattingen worden verspreid), een voorstel te doen om bestuurders op deze gronden te kunnen ontslaan.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 124).

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven met het wetsvoorstel uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. De indiening van het wetsvoorstel zal in september 2021 plaatsvinden.

De motie van het lid Van Dijk; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat de Minister, ondanks ernstige misstanden op het Cornelius Haga Lyceum, de school niet kan sluiten) het mogelijk te maken dat een school bij dergelijk wanbeleid kan worden gesloten.

(Kamerstukken II 2018/19, 29614, nr. 123).

Aan deze motie wordt uitvoering gegeven met het wetsvoorstel uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium. De indiening van het wetsvoorstel zal in september 2021 plaatsvinden.

De motie van het lid Westerveld; De Tweede Kamer verzoekt de regering met scholen afspraken te maken over het registreren van incidenten die van invloed zijn op de (sociale) veiligheid van leerlingen; verzoekt de regering tevens, in de monitor sociale veiligheid een beeld te geven van het aantal incidenten op scholen en de aard hiervan.

(Kamerstukken II 2018/19, 29240, nr. 105).

In verband met corona is de monitor in 2020 uiteindelijk niet doorgevoerd. De Tweede Kamer zal in december 2021 worden geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor 2021.

Motie van het lid Bruins; De Tweede Kamer verzoekt de regering (constaterende dat het traject Curriculum.nu bouwstenen heeft opgeleverd die bruikbaar zijn voor een vervolg, maar dat er nog wel vragen zijn te stellen over samenhang en overladenheid;) ook in het vervolgtraject vakverenigingen sterk te betrekken.

(Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 535).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

De motie van de leden Kuiken en Paternotte; De Tweede Kamer verzoekt de regering de Gwendoline van Puttenschool concrete voorstellen te doen gericht op een passende aansluiting op het hbo in Nederland op basis van de vigerende praktijk op de school.

(Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 146).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 geïnformeerd over de AMvB Saba comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES.

De motie van de leden Kuik en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering in de nog op te stellen AMvB geen wettelijke doorstroomvoorwaarde voor de overstap van havo naar vwo op te nemen, zodat dit een vrijwillige keuze wordt, maar wel deelname van de leerling aan een doorstroomprogramma in de zomer verplicht te maken.

(Kamerstukken II 2019/20, 35195, nr. 15).

De Tweede Kamer is op 5 juni 2020 geïnformeerd in het AMvB Staatsblad 2020, 171. Ook is er in de brief van 15 september 2020 ingegaan op deze motie (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

Motie van de leden Heerema en Rog; De Tweede Kamer verzoekt de regering, om de burgerschapsopdracht ook op B4-scholen van toepassing te verklaren, op een wijze die past bij het bijzondere karakter van deze scholen, nieuwe B4-scholen op dit punt vooraf te toetsen en dit in de Regeling aanwijzing internationale en buitenlandse scholen vast te leggen, en hierover de Kamer in het voorjaar van 2021 te informeren.

(Kamerstukken II 2020/21, 35352, nr. 25).

In het najaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer een beleidsreactie op het rapport Toezicht b4-scholen.

Motie van het lid Westerveld c.s.; De Tweede Kamer verzoekt de regering om onafhankelijk onderzoek te doen naar de manier waarop examens in het vso worden afgenomen en daarin te kijken naar de inhoud van de examens, de manier van afnemen, het proces eromheen en of de examens wel passen bij de belevingswereld van de vso-leerling.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 430).

In de brief van 12 februari 2021 ‘Staatsexamen vo’ (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 443). is de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de stand van zaken van deze motie. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2021 verder worden geïnformeerd.

Motie van het lid De Hoop; De Tweede Kamer verzoekt de regering om beter recht te doen aan de verscheidenheid binnen de groep staatsexamenkandidaten, en de Kamer te informeren over hoe zij dit invult.

(Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 458).

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze motie geïnformeerd.

Motie van de leden Bisschop en Peters; De Tweede Kamer verzoekt de regering, interventies waar scholen en ouders direct samenwerken, een duidelijker eigenstandige positie te geven in de menukaart.

(Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 236).

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de motie kan worden vormgegeven.

Tabel 130 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

tz_OCW_2020_61 De minister zal de Tweede Kamer nader informeren over de verdere uitvoering van de motie om te onderzoeken wat nodig is in primair en voortgezet onderwijs om maatwerk te bieden voor die kinderen met achterstanden.

Parlementair agendapunt [17-06-2020] - Debat Onderwijs en Corona II in het primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 185).

T02913 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vragen van de leden Ganzevoort (GroenLinks) en Van Apeldoorn (SP), toe de mogelijkheden te verkennen om de naleving en uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) beter afdwingbaar te maken. De Kamer wordt hierover nog dit kalenderjaar geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [12-05-2020] - WGO Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (Eerste Kamer)

De Eerste Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31293, nr. 571).

T02461 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bruijn (VVD), Schalk (SGP) en Sent (PvdA), toe de evaluatie van de wet ook naar de Eerste Kamer te sturen. In de evaluatie wordt mede ingegaan op de additionele mogelijkheden om kleine scholen in stand te houden en op het aantal scholen dat gebruikmaakt van de mogelijkheid om een samenwerkingsschool te vormen. Daarbij wordt tevens aangegeven welk deel daarvan onder een bijzonder bestuur komt te vallen en welk deel onder een openbaar bestuur.

Parlementair agendapunt [11-07-2017] - Wetsvoorstel Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

De Eerste Kamer is op 17 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35570 VIII, nr. A).

tz_OCW_2020_65 In het kader van het noodplan lerarentekorten G5 ontvangt de Tweede Kamer informatie over hoeveel gebruik wordt gemaakt van de G5-middelen en geboden mogelijkheden.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 09 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

tz_OCW_2020_71 De minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van de inventarisatie ‘Landelijk Coördinatieteam Ventilatie’

Parlementair agendapunt [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 555).

tz_OCW_2018_178 In 2020 ontvangt de Tweede Kamer de evaluatie van de sectorakkoorden.

Parlementair agendapunt [01-11-2018] - Begrotingsbehandeling (OCW) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolg. Eerste termijn regering en tweede termijn Tweede Kamer

De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 549).

T02941 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer ongevraagd toe haar het door de Tweede Kamer bij motie verzochte onderzoek over schaalgrootte in het onderwijs toe te sturen.

Parlementair agendapunt [09-06-2020] - Afschaffen van de Fusietoets in het Funderend Onderwijs + Wet Meer Ruimte voor nieuwe Scholen het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104).

De Eerste Kamer is op 1 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31293, nr. 565).

tz_OCW_2019_28 Inzake de huisvesting en problemen over de normering: De minister zegt toe dat hij bij het eerstvolgende overleg met de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG, dit onderwerp zal bespreken. Als daar iets uitkomt wat met Tweede Kamer gedeeld moet worden, zal hij dat zeker doen.

Parlementair agendapunt [12-02-2019] - VAO Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, Aanhangsel van de Handelingen 1571).

tz_OCW_2020_86 De minister BVOM zegt toe de Tweede Kamer voor de kerst een brief te sturen over de verantwoording van de onderwijsbekostiging.

Parlementair agendapunt [08-10-2020] - AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey Rapport)

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII nr. 175).

T02911 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe een integrale beleidsagenda segregatie op te stellen.Toezegging brede agenda tegen segregatie. De Minister is bereid om een negatieve zienswijze inzake segregatie extra gewicht te geven en waar nodig nieuwe scholen aanwijzingen te geven dat ze hun plan inclusiever moeten maken. Om antisegregatiebeleid in de educatieve agenda afdwingbaar te maken en daarin de inspectie een zwaardere rol geven. De bereidheid is er om een integrale aanpak van segregatie te initiëren en daarover met de Kamers in gesprek te gaan.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen 35 050Behandeling Verslag Eerste Kamer 2019/2020, nr. 26, item 6.

De Eerste Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 571).

tz_OCW_2019_45 De minister zegt toe dat hij bij de evaluatie van de sectorakkoorden ook een kader zal schetsen van mogelijke prioritaire onderwerpen die voor een doelfinanciering in aanmerking zouden kunnen komen. Hij zegt tevens toe dat de besturenorganisaties en vakbonden worden betrokken bij het overleg hierover.

Parlementair agendapunt [06-03-2019] - Lumpsum bekostiging in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 12 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293 nr. 549).

tz_OCW-2020-66 De minister zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk informeren over zijn overleg met Amsterdam over inzet van de G5-middelen voor VSO-docenten.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

tz_OCW_2020_7 De Tweede Kamer ontvangt een brief over de resultaten van een gesprek met de inspectie over het benodigde wettelijk instrumentarium om onderwijsconcepten te kunnen beoordelen.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

De Tweede Kamer is op 15 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 183).

tz_OCW_2019_213 Inzake het LerarenOntwikkelfonds: Als uit de evaluatie (eerste kwartaal 2020) blijkt dat het echt een succes is en dat er meer geld nodig is, ga ik een inspanningsverplichting aan om te kijken of we dat in het lopende jaar kunnen regelen.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

tz_OCW_2020_74 De minister komt nog terug op de wijze waarop de € 500 mln. wordt besteed en de mogelijk resterende € 56 mln.

Parlementair agendapunt [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

In het Algemeen overleg van 3 september 2020 en het VAO van 10 september 2020 over Onderwijs en corona (primair en voortgezet onderwijs) is de Tweede Kamer mondeling geïnformeerd.

tz_OCW_2020_9 De eerstvolgende periodieke evaluatie van de deugdelijkheidseisen vindt voor de zomer plaats.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

De Tweede Kamer is op 15 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 183).

tz_OCW_2019_92 Het onderzoek naar de mogelijkheid voor het afleggen van examens op verschillende niveaus (conform passage regeerakkoord) is eind 2019 gereed en bereikt de Tweede Kamer met beleidsreactie in het voorjaar van 2020.

Parlementair agendapunt [12-06-2019] - ExamensToetsing en examinering in het voortgezet onderwijs.

De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 426).

tz_OCW_2019_188 De ministers hebben inmiddels een commissie ingesteld die nog voor de zomer van 2020 met voorstellen voor een heel nieuw bevoegdhedenstelsel moet komen, met als doel, het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 415).

tz_OCW_2020_32 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer 2020 te informeren over een eerste schets van het advies van de Commissie Onderwijsbevoegdheden.

Parlementair agendapunt [19-02-2020] - Plenair debat leraren

De Tweede Kamer is op 1 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 415).

tz_OCW_2019_43 In het voorjaar van 2020 ontvangt de Tweede Kamer het onafhankelijk onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid van de lumpsumbekostiging (waaronder de materiële bekostiging). Ook de motie van het lid Van Meenen inzake bekostiging per school wordt hierin meegenomen.

Parlementair agendapunt [06-03-2019] - Lumpsum bekostiging in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

T02696 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD) toe met de VO-raad en de MBO Raad in gesprek te gaan over de wenselijkheid en mogelijkheid van verwerking van doorstroomgegevens.

Parlementair agendapunt [19-02-2019] - Bundeling en aanpassing van regels over de registers mbt onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) in de Eerste Kamer(kamerstuk 34878)

Op 23 september 2020 heeft de Commissie OCW Eerste Kamer bevestigd dat deze toezegging is nagekomen.

tz_OCW_2019_162 Voor de zomer van 2020 ontvangt de Tweede Kamer een eerste rapportage over het bevoegdhedenstelsel, waaronder de specialisatie Jonge kind binnen de pabo.

Parlementair agendapunt [09-10-2019] - AO Leraren

De Tweede Kamer is op 1 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 415).

Inzake de motie van het lid Rog (35000-VIII, nr. 50): de minister zal aan de VO-raad vragen of zij willen inventariseren bij hun leden wat gesprekken over de werkdruk opleveren en wat dat voor beeld geeft. Hij zal dat bij zijn bestuurlijk overleg met hen aan de orde stellen en vervolgens de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten daarvan.

Parlementair agendapunt [01-11-2018] - Begrotingsbehandeling (OCW) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vervolg. Eerste termijn regering en tweede termijn Tweede Kamer

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 573).

tz_OCW_2020_63 De minister informeert de Tweede Kamer over de casus Magister en de redenen voor de prijsverhoging.

Parlementair agendapunt [17-06-2020] - Debat Onderwijs en Corona II in het primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

T02942 De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe de aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf nog dit jaar op te pakken en uit te werken.

Parlementair agendapunt [09-06-2020] - Afschaffen van de Fusietoets in het Funderend Onderwijs + Wet Meer Ruimte voor nieuwe Scholen het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisehet wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35104).

De Eerste Kamer is op 8 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31289, nr. 468).

tz_OCW_2018_197 Betreffende de LOB-agenda's in het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo): In het najaar van 2019 zal OCW de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken, of we goed op koers zijn en/of aanvullende maatregelen nodig zijn om de ambities waar te maken.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake OCW-begroting 2019 (35 000 - VIII, nr. 15)

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

tz_OCW_2020_69 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer een overzicht van het exacte aantal geslaagden voor de examens vo.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 13 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 432).

tz_OCW_2020_98 De minister voor BVOM zegt toe in gesprek te gaan met de betrokkenen van recente casussen en met hen en vertegenwoordigers te bekijken of datgene wat er nu al ligt ook echt afdoende is en of er meer nodig is met betrekking tot veiligheid van docenten, en de Tweede Kamer daarover voor het kerstreces te informeren.

Parlementair agendapunt [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 152).

tz_OCW_2019_116 De onderzoeken naar ontwikkelingen binnen het havo, zoals brede uitstroom en de daarvoor benodigde ondersteuning van docenten, zijn eind 2019 gereed en bereiken de Tweede Kamer begin 2020. Daarin wordt ook het afnemend onderwijsveld betrokken.

Parlementair agendapunt [17-06-2019] - Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

tz_OCW_2019_125 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar een terugkoppeling van gesprekken met o.a. de VTOI over de kwaliteit van intern toezicht en de bekostiging daarvan.

Parlementair agendapunt [19-06-2019] - Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het Funderend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 15 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 548).

tz_OCW-2020_68 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het verloop inzake de herstelopdrachten die de onderwijsinspectie aan het bestuur van Cheider heeft gegeven.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2020_70 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer het onderzoek met een geactualiseerd beeld van het toelatingsbeleid voortgezet onderwijs in de grote steden.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 572).

tz_OCW_2019_124 De eerder toegezegde resultaten van de gesprekken over het onderwijsresultatenmodel komen einde van het jaar (2019) naar de Tweede Kamer.

Parlementair agendapunt [19-06-2019] - Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het Funderend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2021_21 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer nadere informatie over de functiemix vo

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2020_75 De minister zegt toe te gaan monitoren hoeveel leerlingen thuis zitten vanwege corona, of er achterstanden zijn en zo ja, hoe groot deze zijn.

Parlementair agendapunt [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2020_62 De minister zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk rapporteren over de gesprekken met ouderorganisaties over de ervaringen van ouders (met onderwijstijd) in de afgelopen periode en de wijze waarop de school daar navraag naar heeft gedaan.

Parlementair agendapunt [17-06-2020] - Debat Onderwijs en Corona II in het primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2019_139 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar de brede inventarisatie naar open en gesloten jeugdzorg. Daarin wordt ook het inspectieonderzoek naar residentieel onderwijs meegenomen.

Parlementair agendapunt [26-06-2019] - AO Passend Onderwijs; Voortgang en evaluatie

De Tweede Kamer is op 21 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 393).

In de dertiende voortgangsrapportage komt een analyse van de instroom in het speciaal onderwijs.

Parlementair agendapunt [31-01-2019] - Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2020_19 De Tweede Kamer ontvangt nadere informatie over de bezoeken van «Veilig thuis» en het aandeel van conflicten over wel of geen Passend onderwijs.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2020_13 De minister zal onderzoeken of het mogelijk is (en de Tweede Kamer hierover) rapporteren of een vertegenwoordiging van ouders met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte standaard meegenomen kan worden in de kwaliteitsbeoordeling van de onderwijsinspectie (reactie op motie Kamerstuk 31497, nr. 343 van het lid Westerveld).

Parlementair agendapunt [28-01-2020] - VSO Ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs (31 497, nr. 336)

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2019_24 Er komt een Onderwijsraadadvies over passend onderwijs.

Parlementair agendapunt [31-01-2019] - Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

De evaluatie van deze wet zal plaatsvinden in het kader van het Onderwijsverslag 2015.

Parlementair agendapunt [14-03-2012] - Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32 812)

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2020_11 De Tweede Kamer ontvangt een brief met informatie n.a.v. het gesprek met "boze ouders"(manifest).

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

T01570 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Flierman (CDA), Ganzevoort (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en de Lange (OSF) toe om (1) het ECPO te verzoeken de tijdens het debat genoemde wensen van de Eerste Kamer - waaronder het invoeringstraject - mee te nemen in het evaluatiekader, (2) het evaluatiekader aan de Kamer te sturen, (3) het passend onderwijs te evalueren en een halfjaarlijkse monitor aan de Kamer te zenden, alsmede (4) de wetgeving aan te passen indien dit nodig blijkt uit de evaluatie en/of monitoring.

Parlementair agendapunt [02-10-2012] - Passend OnderwijsHerziening organisatie en financiering in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs (passend onderwijs) onder nummer 33.106 + Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs onder nummer 32.812.

De Eerste Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2020_14 In de eindevaluatie Passend onderwijs, die de Tweede Kamer in juni ontvangt, zal ook een reactie worden meegenomen op het Onderwijsraadadvies uit maart, het inspectierapport uit april en het NRO-onderzoek uit mei.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW-2019_136 De Tweede Kamer ontvangt het onderzoek naar het leerrecht en de beleidsreactie daarop op niet al te lange termijn.

Parlementair agendapunt [04-07-2019] - VAO Passend Onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2020_102 De minister zegt toe schriftelijk te rapporteren over de resultaten van de gesprekken inzake het VSO, onder andere inzake LBVSO en VSO naar GVO.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2019_198 Betreffende wachtlijsten in het speciaal onderwijs: De minister zal in de decemberbrief, de lerarenbrief, de Tweede Kamer daar verder over rapporteren.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2020_20 Bij de volgende rapportage wordt de Kamer geïnformeerd over de gesprekken met LEKSO en de PO-Raad over de wachtlijsten in het speciaal onderwijs.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2020_100 De minister zegt toe dat hij, voor het kerstreces, schriftelijk zal reageren op de vraag hoe de prestatieboxmiddelen kunnen worden ingezet voor thuiszitters.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2020_64 De Tweede Kamer ontvangt voor het debat over de evaluatie Passend onderwijs een brief van de ministeries van OCW en VWS over het raakvlak onderwijs-zorg en de stelselverantwoordelijkheid. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de verdere ontwikkelingen rond de Hoenderloo Groep, de opvang van de leerlingen en de behoefte aan een voortzetting of doorstart van de school in de regio.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

De Tweede Kamer is op 10 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 372).

tz_OCW_2019_180 Inzake de vraag is de minister bereid om ondersteuning voor zorgleerlingen direct toe te kennen, de docent hierin te vertrouwen en pas achteraf te controleren: In de eerdere overleggen met de Tweede Kamer over passend onderwijs hebben de ministers laten weten dat ze dit soort vraagstukken meenemen in de evaluatie van het passend onderwijsbeleid dat in het voorjaar van 2020 beschikbaar komt. In dat kader zijn zij bezig met een veldtraject waar alle partijen betrokken zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten en het veldtraject worden er conclusies getrokken en wordt bepaald hoe zij in de komende jaren verder gaan met passend onderwijs. Begin juni 2020 wordt dit aan de Tweede Kamer aangeboden.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2019_174 Inzake samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp in de regio verbeteren: de inspiratieregio's doen ervaring op met de verschillende aanpakken van de knelpunten, waarbij de meest succesvolle landelijk kunnen worden overgenomen. Uiterlijk in het voorjaar van 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 10 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 372).

tz_OCW_2020_105 De Tweede Kamer ontvangt een schriftelijke reactie op de vraag over de rol van de onderwijsinspectie bij individuele gevallen/casussen.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 576).

tz_OCW_2019_38 De minister informeert de Tweede Kamer vóór de zomer van 2019 over de achtergronden bij de CBS-cijfers over uitstroom uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (uitstroom naar profiel «dagbesteding» in plaats van verdergaan met onderwijs).

Parlementair agendapunt [21-02-2019] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 212).

TZ_OCW_2019_182 Inzake tijdpad SER advies gelijke kansen:in de adviesaanvraag aan de SER vragen de ministers advies in het voorjaar van 2020 uit te brengen.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 26 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 442).

tz_OCW_2020_28 De minister BVOM zegt toe voor de zomer van 2020 de Tweede Kamer extra voorstellen over thuiszitters toe te sturen.

Parlementair agendapunt [19-02-2020] - VAO Onderwijs en zorg

De Tweede Kamer is op 24 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 26695, nr. 134).

tz_OCW_2020_15 De Kamer ontvangt in februari de uitwerking van het regeerakkoord inzake het leerrecht.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2020_16 In de volgende rapportage Passend onderwijs wordt een overzicht opgenomen van de ondersteunende functionarissen in en rond het passend onderwijs.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2019_137 De minister zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de resultaten van de gesprekken met bestuurders van samenwerkingsverbanden die bovenmatig hoge reserves hebben en wat de juridische mogelijkheden zijn om in te grijpen.

Parlementair agendapunt [26-06-2019] - AO Passend Onderwijs; Voortgang en evaluatie

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 371).

tz_OCW_2019_17 De minister komt met voorstellen voor een nieuw bekostigingsmodel lwoo-pro.

Parlementair agendapunt [31-01-2019] - Passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 413).

tz_OCW_2020_72 De minister houdt de Tweede Kamer op de hoogte van de ontwikkelingen rond de herkansingen in het VSO en van de vertegenwoordiging van VSO-leerlingen in het overleg met het ministerie.

Parlementair agendapunt [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2020_73 De minister zegt toe het probleem van mondkapjes van bepaalde groepen leerlingen in het leerlingenvervoer aan de orde te laten komen in het overleg met de vervoerders.

Parlementair agendapunt [03-09-2020] - Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276).

tz_OCW_2020_35 De minister OCW zegt toe in gesprek te gaan met VNG, vertegenwoordigers van podia en vertegenwoordigers van gezelschappen over het beeld met betrekking tot diversiteit in de programmering op podia en een eventuele negatieve financiële prikkel met betrekking tot de programmering van rijksgesubsidieerde gezelschappen.

Parlementair agendapunt [04-03-2020] - AO Toepassing «Fair practice Code»

De Tweede Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 155).

tz_OCW_2020_34 De minister OCW zegt toe voor de begrotingsbehandeling 2021 het onderzoek over diversiteit in het aanbod van podia naar de Kamer te sturen en ook een eerdere versie van dit onderzoek spoedig aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Parlementair agendapunt [04-03-2020] - AO Toepassing «Fair practice Code»

De Eerste Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35300 VIII, nr. 155).

tz_OCW_2019_107 De minister zegt toe dat er in het beleid rond beladen erfgoed en roofkunst geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet (verkoop, teruggave et cetera) voordat de respectieve beleidskaders hierover met de Tweede Kamer zijn besproken. Zij sprak een mogelijk voorbehoud uit voor urgente kwesties, al zal de Kamer ook daarbij worden meegenomen.

Parlementair agendapunt [05-06-2019] - AO inzake Erfgoed en monumenten

De Tweede Kamer is op 4 maart 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 390). Daarnaast is op 29 januari 2021 de Beleidsvisie Collecties uit een koloniale context aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 405).

T02714 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Backer (D66), toe dat de subsidiëring van groene monumenten ook via de subsidieregeling voor de particuliere woonhuiseigenaren kan lopen, waarbij het groen er integraal bij gerekend wordt.

Parlementair agendapunt [11-12-2018] - Belastingplan met o.a. de behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)

Op 22 september 2020 heeft de Eerste Kamer via de Korte aantekeningen vergadering commissie OCW laten weten dat wat haar betreft deze toezegging is nagekomen ( Korte aantekeningen 22 september 2020) ).

tz_OCW_2019_206 De Kamer wordt nader geïnformeerd over de mogelijkheden rond gratis opening van musea op één dag per maand en welke initiatieven er in gemeenten al zijn.

Parlementair agendapunt [18-11-2019] - wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 155).

tz_OCW_2019_204 De Kamer ontvangt voor de zomer van 2020 een brief met de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van de popsector.

Parlementair agendapunt [18-11-2019] - wetgevingsoverleg begrotingsonderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brie geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 404).

tz_OCW_2019_215 De Kamer ontvangt een brief over de voortgang van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in medialand, de ‘ faire practice code’ en de casus rond de CAO van cameramensen.

Parlementair agendapunt [25-11-2019] - Wetgevingsoverleg Begrotingsbehandeling , onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 19 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 28).

Tz_2020_ ....De minister van BZK zegt toe samen met de minister van Basis- Voortgezet Onderwijs en Media in gesprek te gaan met de NPO over het vertolken van verkiezingsdebatten

Plenair debat Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal (34 562) d.d. 8 september 2020 (Handelingen II 2020/21, nr. 98, item 28)

De Tweede Kamer is op 12 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/2021, nr. 35165, nr. 32).

tz_OCW_2020_110 De minister BVOM zegt toe in gesprek te gaan met betrokken partijen over de arbeidsmarktontwikkelingen in de mediasector en de Tweede Kamer daarover in het voorjaar, nog voor de verkiezingen, te informeren

Parlementair agendapunt [30-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 19 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35554, nr. 28).

tz_OCW_2020_111 De minister BVOM zegt toe de Tweede Kamer een brief te sturen over de mogelijkheden die er zijn om de geschreven pers te ondersteunen en daarin tenminste in te gaan op een verlaging van het btw-tarief, de distributieheffing en de mededingingsregels en daarbij ook in te gaan op de uitvoerbaarheid van deze mogelijkheden.

Parlementair agendapunt [30-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 20 april 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32827, nr. 112).

tz_OCW_2020_79 De minister van OCW zegt toe in gesprek te gaan over waarom er voor consumenten van digitale publicaties nog geen prijsdaling heeft plaatsgevonden ondanks de verlaging van de BTW op digitale publicaties en de Tweede Kamer daarom te informeren voor 1 februari 2021.

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur (33 846, nr. 59)

De Tweede Kamer is op 10 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1644).

tz_OCW_2020_106 Het onderzoek naar de invloed van de Corona-crisis op de cultuursector (zoals de daling van de omzet, werkgelegenheid, betaling in zzp-ers) is in het voorjaar van 2021 gereed en zal aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Parlementair agendapunt [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur

De Tweede Kamer is op 7 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 418).

tz_OCW_2018_208 De minister laat, in overleg met de minister van Economische Zaken, een extern onderzoek uitvoeren naar de effecten van het prijsbeleid (wordt ook internationaal gekeken). De minister hoopt de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [03-12-2018] - Media (Begrotingsonderdeel)

De Tweede Kamer is op 10 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 32728, nr. 198).

tz_OCW_2019_217 De minister zegt toe dat tezamen met het wetsvoorstel i.v.m. implementatie van de ‘ audiovisuele mediadienstenrichtlijn’ de Tweede Kamer een brief ontvangt over de vormgeving van de bescherming van minderjarigen voor online reclame.

Parlementair agendapunt [25-11-2019] - Wetgevingsoverleg Begrotingsbehandeling , onderdeel Media

De Tweede Kamer is op 20 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35361, nr. 25).

T03057 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Blécourt-Wouterse (VVD), toe de mogelijkheid van een protocol voor het genrebeleid open te zullen houden.

Parlementair agendapunt [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, nr. G).

T03059 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe om de wijziging om aandacht te besteden aan de regio op de nationale zenders te evalueren en deze evaluatie naar de Eerste Kamer te sturen.

Parlementair agendapunt [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 35554, nr. G).

tz_OCW_2020_80 De minister van OCW zegt toe voor het WGO Cultuur over de uitvoering van de motie zoals ingediend door het lid van den Berge c.s. te rapporteren (naar verwachting in een verzamelbrief).

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en advies Raad voor Cultuur (33 846, nr. 59)

De Tweede Kamer is op 13 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 396).

tz_OCW_2020_91 De minister volgt scherp de gevolgen van de crisis voor de studenten: welzijn, studievertraging, werkdruk, onderwijskwaliteit en de financiële positie van de instellingen. De inspectie monitort dat en de Tweede Kamer wordt hierover in november geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII)

De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

tz_OCW_2019_183 Inzake specifieke koopkrachtberekeningen voor studenten: de uitkomsten van de beleidsdoorlichting (art. 11 studiefinanciering) kunnen worden gebruikt om te bezien hoe vervolgonderzoek het beste kan worden vormgegeven, of dat middels het studentenonderzoek of op een andere manier moet worden gedaan.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 februari 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 XV, nr. 94).

tz_OCW_2020_95 KNAW en VSNU zijn nu aan het kijken hoe ze het rolling-grantfonds kunnen uitrollen. De voorstellen zal de minister ook aan de Tweede Kamer doen toekomen.

Parlementair agendapunt [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII)

De Tweede Kamer is op 12 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 225).

tz_OCW_2017_32 De wet invoering associate degree-opleiding wordt na vier jaar gemonitord (aangezien de hele cyclus doorlopen moet zijn). De Minister zegt toe dat mochten er echter na twee jaar signalen zijn over een gebrekkige aansluiting van werkgevers of dat het verkeerd gebruikt wordt en de wet niet tot de emancipatie en verheffing leidt, maar juist tot het apart zetten van studenten die misschien wat meer aandacht vragen, dan wordt de balans opgemaakt, wordt de thermometer erin gehouden en worden op dat moment al maatregelen genomen. In de monitoring wordt ook het punt van de stage(begeleiding) meegenomen.

Parlementair agendapunt [29-06-2017] - Associate Degree (AD)

De Tweede Kamer is op 22 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 914).

tz_OCW_2020_45 De minister OCW zegt toe een beeld van het aantal studenten dat uit beeld is geraakt door de coronacrisis aan de Tweede Kamer te doen toekomen in de zomer of in het najaar.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Onderwijs en Corona IV Hoger onderwijs

De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

tz_OCW_2019_83 De Tweede Kamer wordt per brief nader geïnformeerd over bij motie (34735-15) verzochte gedifferentieerde beoordeling, die de kwaliteit van de instelling inzichtelijk maakt voor studenten

Parlementair agendapunt [15-05-2019] - Voorinvesteringen Hoger Onderwijs

De Tweede Kamer is op 11 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 901).

tz_OCW_2019_176 In het eerste kwartaal van 2020 komt de beleidsreactie op het KNAW-briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak van het Platform voor de Talen. De lerarenopleidingen zullen hierin worden meegenomen.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 871).

tz_OCW_2020_26 Eind 2020 ontvangt de Kamer een stand van zaken betreffende de Strategische Agenda en in het najaar komen de voorstellen voor bekostiging van hoger onderwijs. Daarin wordt ook ingegaan op het punt van het lid Futselaar inzake krimp bij hoge scholen in de toekomst.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 maart 2021 en op 22 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 903) en (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

tz_OCW_2018_83 In het najaar van 2020 ontvangt de Kamer een landelijk beeld van de plannen inzake besteding Studievoorschot. In het najaar van 2022 ontvangt de Tweede Kamer de voortgang van de plannen. De uiteindelijke evaluatie ontvangt de Tweede Kamer in 2026.

Parlementair agendapunt [20-06-2018] - AO Sectorakkoorden (HO)

De Tweede Kamer is op 22 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 904).

tz_OCW_2020_4 Voor de zomer ontvangt de Kamer het inspectieonderzoek naar de voorzieningen rond cyberveiligheid binnen de Universiteit Maastricht. Begin februari wordt de Kamer voorzien van de informatie die dan voorhanden is inzake de casus Maastricht.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 426).

T02722 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe haar te informeren over de stand van zaken van de kwaliteitsafspraken en de mate van betrokkenheid van de medezeggenschap bij de hoger onderwijsinstellingen.

Behandeling Eerste Kamer van de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35.007)28-5-2019

De Tweede Kamer is op 22 maart 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 894).

tz_OCW_2020_81 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer later dit jaar te informeren over het stagetekort in het hoger onderwijs en in deze brief mee te nemen hoe het stagetekort zich ontwikkelt en de mogelijke aanpak.

Parlementair agendapunt [07-10-2020] - Debat over Onderwijs en Corona mbo / ho incl. Stages

De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 479).

T02622 Naar aanleiding van een vraag van het lid Bruin (VVD), is toegezegd om de instroom van eerstejaars in alle sectoren in de gaten te houden en mee te nemen in de Monitor Beleidsmaatregelen.

Parlementair agendapunt [10-07-2018] - Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

De Eerste Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31288, nr. K).

tz_OCW_2020_23 Vóór het zomerreces ontvangt de Kamer de brede brief over selectie in het hoger onderwijs. Daarin wordt ook het instrument «loting» meegenomen, waarvoor instellingen zelf kunnen kiezen.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2020/21, 31288, nr. K).

De Minister zal de Tweede Kamer voorzien van een onderzoek naar de effecten van extra financiële bijdragen aan onderwijs (zoals van honoursprogramma's).

Parlementair agendapunt [29-10-2015] - Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

De Tweede Kamer is op 19 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 883).

tz_OCW_2020_44 De minister OCW zegt toe te onderzoeken voor welke tekortsectoren, naast onderwijs en zorg, een financiële tegemoetkoming in de kosten voor studenten eventueel mogelijk zou kunnen worden gemaakt en de Tweede Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Onderwijs en Corona IV Hoger onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 35).

tz_OCW_2020_1 Rond de zomer ontvangt de Kamer de evaluatie van de pilots van de Ombudsfuncties in de wetenschap. Daarin wordt o.a. ingegaan op de toegang van studenten.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 240).

tz_OCW_2020_93 De minister zal met studentenorganisaties en onderwijsinstellingen bespreken of eerstejaars die afgelopen zomer niet mee konden doen aan de introductie, wellicht komend jaar wel mee kunnen doen als introducties dan weer mogelijk zijn.

Parlementair agendapunt [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII)

De Tweede Kamer is op 22 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 493).

tz_OCW_2020_77 De minister van OCW zegt toe voor de begrotingsbehandeling van OCW de Tweede Kamer te informeren over de stappen die worden gezet richting nieuwe bestuurlijke afspraken met gemeenten over de aanpak van laaggeletterdheid.

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

tz_OCW_2019_225 In het eerste kwartaal ontvangt de Kamer schriftelijke informatie over de voortgang van het wetsvoorstel inzake de verlengde kwalificatieplicht.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - VAO VSV en Jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

De Tweede Kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019/20, 29544, nr. 1019).

De Minister zegt toe dat in de experimenteer-AMvB, gericht op het creëren van regelruimte voor experimenten met kwalificatiedossiers, óók ruimte wordt gemaakt voor opleidingen die al willen starten met het examineren van keuzedelen.

Parlementair agendapunt [13-12-2017] - MBO

De Tweede Kamer is geïnformeerd met de toezending van het besluit van 18 december 2018, houdende bepalingen voor een experiment met beroepsopleidingen en kwalificaties met een regionale specialisatie in het middelbaar beroepsonderwijs (Staatsblad, 2019, 2).

tz_OCW_2019_90 Minister Koolmees zegt toe dat in de Uitvoeringstoets die het UWV opstelt, er nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de fraude risico's.

Parlementair agendapunt [11-06-2019] - Leven lang ontwikkelen

De Tweede op 11 november 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2019/20, 30012, nr. 123).

tz_OCW_2018_22 Vóór de zomer van 2019 ontvangt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage over de LOB-agenda’s.

Parlementair agendapunt [07-03-2018] - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

De Tweede Kamer is op 26 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 489).

TZ_OCW_2019_167 In de brede evaluatie van het Techniekpact, die de Tweede Kamer voor eind 2019 ontvangt, wordt ook ingegaan op de verschillen van de instroom- en uitstroomcijfers tussen de mbo-niveaus 1 en 4.

Parlementair agendapunt [30-10-2019] - WGO Begrotingsonderzoek

De Tweede Kamer is op 27 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 32637, nr. 438).

tz_OCW_2020_53 Voor de OCW-begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer inzicht in de ontwikkelingen in de stagemarkt; hoeveel plekken er via het actieplan zijn gerealiseerd, en hoe de tekorten zich ontwikkelen. De minister zegt toe de ontwikkeling van ‘stages bij het Rijk’ met andere ministeries te bespreken.

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer is op 2 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 31524, nr. 477).

tz_OCW_2015_170 De Minister geeft aan dat zij verschillende mogelijkheden ziet voor een stagebeurs voor mbo-docenten, zodat er meer kennis over de beroepspraktijk in het klaslokaal komt, via de lerarenbeurs en de scholingsmiddelen uit de cao's. Zij zal hierover niet in een aparte brief rapporteren aan de Tweede Kamer, maar samen met andere initiatieven.

Parlementair agendapunt [29-10-2015] - Begrotingsbehandeling OCW 2e termijn

De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

tz_OCW_2019_201 Inzake de meesterroute voor specialistisch vakmanschap: De minister zal bij gesprekken over een dergelijke verkenning gelijk ook de vakscholen betrekken.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 478).

In 2020 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over afschaffing van de onderwijsovereenkomst en versterking van de positie van de mbo-student in de wet.

Parlementair agendapunt [24-04-2019] - AO Studenten met een beperking in mbo en ho

De Tweede Kamer is op 4 november 2020 geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35625 nr. 1).

tz_OCW_2019_219 In het voorjaar van 2020 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het overleg met de VNG over een dekkend aanbod van vavo.

Parlementair agendapunt [14-11-2019] - AO Leven Lang Leren samen met MSZW

De Tweede Kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 1019).

tz_OCW_2020_83 De minister OCW zegt toe in november een bredere update aan de Tweede Kamer te zenden inzake corona en het mbo en ho, en daarin in ieder geval de ventilatie van gebouwen in mee te nemen.

Parlementair agendapunt [07-10-2020] - Debat over Onderwijs en Corona mbo / ho incl. Stages

De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 479).

tz_OCW_2020_56 De minister zal de Tweede Kamer zo vroeg mogelijk in het najaar informeren over haar overleg met de MBO Raad over een pilot ter voorkoming van stagediscriminatie en mbo-instellingen verantwoordelijk te maken voor sollicitatieprocedures voor de eerste leerplekken en stages tijdens de opleiding. In deze brief zal de minister ook ingaan op de motie Van den Hul inzake omzetting stagegarantie in leveringsplicht (31524-411). Evenals op de motie motie van de leden Van den Berge en Kuik over een app voor laagdrempelige melding van stagediscriminatie (35252-15).

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De tweede kamer is 2 oktober 2020 op per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 477).

TZ_OCW_2019_171 Vóór de zomer van 2020 ontvangt de Kamer het CBS-onderzoek inzake de uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt, met specifiek aandacht voor groenpluk, mulitproblematiek en migratieachtergrond.

Parlementair agendapunt [31-10-2019] - AO Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

De Tweede kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 1019).

tz_OCW_2019_211 Inzake circulariteit (o.m. kringlooplandbouw, red.) in de kwalificatiestructuur: bij een volgende voortgangsrapportage over het mbo, als er een logisch moment is om het over de kwalificatiestructuren te hebben, zal de minister de Tweede Kamer melden hoe de sector daartegen aankijkt.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 23 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 129).

tz_OCW_2019_153 Inzake de vergoede en onvergoede stages in mbo en ho wordt de Kamer nader geïnformeerd over de mogelijke achtergronden van de verschillen binnen de verschillende sectoren.

Parlementair agendapunt [25-09-2019] - AO Middelbaar beroepsonderwijs

De tweede Kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 1019).

TZ_OCW_2020_57 De Tweede Kamer ontvangt in het najaar de evaluatie van de versterking van de salarismix voor leraren in de Randstadregio's.

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

tz_OCW_2019_194 De minister gaat het CBS vragen om te kijken hoe groot die groenpluk is en op welke plekken er ook een vrijwillige overstap gezien wordt.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede Kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 1019).

tz_OCW_2019_210 De evaluatie van de functiemix in het mbo vindt in 2020 plaats (voor de begroting).

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

De Tweede kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

tz_OCW_2019_224 Vóór de zomer ontvangt de Kamer informatie over de functiemix.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - VAO MBO

De Tweede Kamer is op 15 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 481).

tz_OCW_2020_55 De minister komt in het najaar terug op de suggestie om in de lob (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) meer aandacht te besteden aan kansberoepen.

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer is op 26 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 489).

tz_OCW_2019_222 Vóór de zomer ontvangt de Kamer een update over de stagevergoeding.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - VAO MBO

De Tweede Kamer is op 8 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29544, 1019).

tz_OCW_2020_84 De minister OCW zegt toe in november het vernieuwde servicedocument aan de Tweede Kamer te sturen.

Parlementair agendapunt [07-10-2020] - Debat over Onderwijs en Corona mbo / ho incl. Stages

De Tweede Kamer is op 24 november 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 479).

tz_OCW_2019_157 De Kamer ontvangt medio 2020 de evaluatie van het servicedocument (in relatie tot het niet gebruiken van studiematerialen) en de noodzaak voor verdere regelgeving.

Parlementair agendapunt [25-09-2019] - AO Middelbaar beroepsonderwijs

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

tz_OCW_2019_223 Vóór de zomer ontvangt de Kamer een rapportage over het terugnemen van niet gebruikte schoolboeken.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - VAO MBO

De Tweede Kamer is op 8 juli 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 498).

De minister BVOM zegt toe de Kamer in het voorjaar een brief te sturen over de voor- en nadelen van het beschikbaar maken van het studentenreisproduct en daarin ook de gevolgen voor DUO mee te nemen.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

De Tweede Kamer is op 24 juni 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31289, nr. 474).

tz_OCW_2021_4 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer een brief te sturen over flexibilisering bij kwalificatie.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

Het CDA heeft in het debat gevraagd of keuzedelen bij een andere instelling gevolgd kunnen worden. Dit heeft het CDA in het VAO omgezet in een motie. Aan deze motie is uitvoering gegeven met de brief van 2 juli 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 31524, nr. 495).

tz_OCW_2020_48 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer in september te informeren over de vorm en verankering van de ombudsfunctie op universiteiten.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 240).

tz_OCW_2020_49 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer nog voor de zomer een brief te sturen over digitale dreigingen voor kennisinstellingen en de afspraken die hierover in samenwerking met het veld worden gemaakt.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 3 juli 2020 per brief (Kamerstukken II 2019/20, 31288, nr. 872).

tz_OCW_2020_2 In het voorjaar van 2020 ontvangt de Tweede Kamer het actieplan meer diversiteit in de wetenschap.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 29338, nr. 220).

tz_OCW_2020_51 De minister OCW zegt toe voor de begrotingsbehandeling een brief aan de Tweede Kamer te doen toekomen over de knelpunten met betrekking tot de toetreding tot coalition/plan S.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 9 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 881).

tz_OCW_2020_50 De minister OCW zegt toe in het najaar de Tweede Kamer te informeren over een eenduidige visie of kader met betrekking tot de lectoraten.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 18 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 892).

tz_OCW_2020_47 De minister OCW zegt toe in het najaar het nationaal actieplan diversiteit en inclusie aan de Tweede Kamer te doen toekomen en daarin ook aandacht te schenken aan sociale veiligheid.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 1 september 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 220).

tz_OCW_2020_46 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de financiële situatie van universiteiten in het licht van uitgesteld wetenschappelijk onderzoek.

Parlementair agendapunt [24-06-2020] - AO Wetenschapsbeleid

De Tweede Kamer is op 7 oktober 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 29338, nr. 223).

tz_OCW_2020_87 In het voorjaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer het advies van adviesgroep Vinkenburg over hoe het SER-advies ‘Meer vrouwen aan de top’ vertaald kan worden naar de (semi-) publieke sector, daarbij gaat het kabinet ook in op de vervolgstappen die zij voor zich ziet.

Parlementair agendapunt [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

De Tweede Kamer is op 11 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 30420, nr. 354).

T02700 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Lintmeijer (GroenLinks) en Meijer (SP), toe aan de verantwoordelijke bewindslieden het verzoek over te brengen om de Eerste Kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het tegengaan van onnodige geslachtsregistratie.

https://www.eerstekamer.nl/toezegging/onnodige_geslachtsregistratie_34

De Eerste Kamer is op 3 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 27859, nr. 145).

tz_OCW_2019_54 De Tweede Kamer ontvangt een brief met een reactie van de minister op de aanbevelingen van de rapporteur mensenhandel.

Parlementair agendapunt [27-03-2019] - Sociale veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer is op 1 juli 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 28638, nr. 183).

tz_OCW_2019_44 Naar aanleiding van het onderzoeken van de toepasbaarheid van de aanpassing van de langdurige afschrijftermijnen binnen de reserveringen, rapporteert de minister in het najaar over de uitkomsten van de gesprekken hierover met de Raad voor de jaarverslaglegging en accountants.

Parlementair agendapunt [06-03-2019] - Lumpsum bekostiging in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer is op 22 januari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 175).

Opnieuw wordt toegezegd dat de Tweede Kamer bij de volgende voortgangsrapportage geïnformeerd wordt over hoe greep te krijgen is op de omvang van het personeel dat niet in loondienst is.

Parlementair agendapunt [11-10-2018] - AO Leraren

De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

tz_OCW_2020_30 De minister BVOM zegt toe de Kamer voor de zomer van 2020 te informeren over nieuwe cijfers over contractsoorten van leraren.

Parlementair agendapunt [19-02-2020] - Plenair debat leraren

De Tweede Kamer is op 9 december 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 413).

tz_OCW_2019_113 De reactie op het TIAS-onderzoek over sturing van het onderwijs in ons onderwijsbestel wordt meegenomen in de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies over de educatieve infrastructuur. De Onderwijsraad werkt nu aan dat advies, dat naar verwachting in het najaar door de Onderwijsraad wordt gepubliceerd.

Parlementair agendapunt [17-06-2019] - Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is op 5 februari 2021 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 31288, nr. 899).

Tabel 131 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

tz_OCW_2016_92 In 2020 volgt de evaluatie van de Wet overheveling buitenonderhoud po.

Parlementair agendapunt [19-04-2016] - VAO Onderwijshuisvesting PO/VO

De evaluatie is uitgesteld in verband met Corona en IBO-huisvesting.

tz_OCW_2016_159 De Staatssecretaris gaat om de tafel zitten met de sociale partners en de inspectie om te bekijken of de huidige systematiek van de verklaringen omtrent het gedrag kan worden verbeterd, ook in het licht van een aantal zaken die recentelijk hebben gespeeld.

Parlementair agendapunt [05-10-2016] - Wetsvoorstel Lerarenregister

Het onderzoek bevindt zich in de afrondende fase, het rapport en de beleidsreactie worden zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer gezonden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Bijsterveld (CDA) en Kops (PVV), toe het percentage onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal pas te wijzigen na discussie met de Kamers over de resultaten van de evaluaties.

Parlementair agendapunt [22-09-2015] - Wetsvoorstel Aanbieden van Onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse Taal voor het Primair Onderwijs

De Eerste Kamer zal begin 2023 worden geïnformeerd.

tz_OCW_2019_11 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over mogelijk onbedoelde effecten van de doordecentralisatie van huisvesting op de financiële reserves.

Parlementair agendapunt [24-01-2019] - AO Leraren

De evaluatie is uitgesteld in verband met Corona en IBO-huisvesting.

tz_OCW_2019_160 De minister zal een onderzoek laten doen naar een eventuele alternatieve inrichting van de klachtenregeling. De uitgangspunten die daarbij worden genoemd zijn: eenduidige jurisprudentie, eenduidige werkwijze, professionele klachtbehandeling en onafhankelijkheid van commissies.

Parlementair agendapunt [25-09-2019] - VSO Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (35 000 VIII, nr. 213)

Op dit moment is de offerteaanvraag in de afrondende fase. Het streven is om de offerteaanvraag uiterlijk in september uit te sturen zodat in het najaar van 2021 het onderzoek kan worden gestart.

tz_OCW_2019_185 Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee, op basis van het regeerakkoord, duidelijke eisen worden gesteld aan het beroep op de vrijstelling voor thuisonderwijs.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Het dossier thuisonderwijs is door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

tz_OCW_2019_197 Inzake Europese scholen: in 2020 zal uiteindelijk de definitieve locatiekeuze plaatsvinden.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Het besluit over de locatie ligt in december 2021 voor bij de Board of Governors. Hierna zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.

tz_OCW_2020_43 De minister zegt toe aan de Tweede Kamer een inventarisatie of analyse te doen toekomen van welke digitale platforms er door scholen worden gebruikt en of deze veilig zijn.

Parlementair agendapunt [16-06-2020] - VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in VO en MBO (32 034, nr 32)

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2021 geïnformeerd met een brede brief over privacy.

tz_OCW_2020_85 De minister BVOM zegt toe de Tweede Kamer een brief te zenden met daarin een overzicht van mogelijkheden van niveaudifferentiatie in het funderend onderwijs.

Parlementair agendapunt [08-10-2020] - AO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging (McKinsey Rapport)

De Tweede Kamer zal in de eerstvolgende veegbrief geïnformeerd worden over deze toezegging.

tz_OCW_2021_20 De indicator lerarentekort is beschikbaar voor de Tweede Kamer in het najaar

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Over de voortgang van het ontwikkelen van de indicator wordt de Tweede Kamer in de brief over onderwijsarbeidsmarkt in december 2021 geïnformeerd.

tz_OCW_2021_24 De minister blijft de Tweede Kamer op de hoogte houden van de uitvoering inzake een website met een overzicht van de lerarentekorten

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer is in juni over deze toezegging geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 27923, nr. 418). De volgende stand van zaken komt in de brief over de onderwijsarbeidsmarkt in december.

tz_OCW_2017_10 Het wetsvoorstel, waarin medezeggenschapsraden een grotere rol krijgen bij advies en instemming, zal voor het zomerreces bij de Kamer worden ingediend.

Parlementair agendapunt [10-05-2017] - Werkdruk in het basisonderwijs

De Tweede Kamer wordt medio 2022 nader geïnformeerd over deze toezegging.

Voor het einde van 2018 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin instemmingsrecht wordt geregeld op hoofdlijnen van de begroting van een school. Daarin wordt óók het adviesrecht geregeld op beleid m.b.t. groepsgrootte.

Parlementair agendapunt [18-04-2018] - AO Groepsgrootte in het basisonderwijs en de Werkdruk in het Primair Onderwijs

De Tweede Kamer wordt medio 2022 geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2020_5 In de volgende brief aan de Kamer over sociale veiligheid zal de minister verslag doen van zijn overleg met de Po- en Vo-raad over het tegengaan van online pesten van lhbt'ers.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 over deze toezegging geïnformeerd met de beleidsreactie bij de evaluatie van de Wet veiligheid op school.

tz_OCW_2020_67 De Tweede Kamer kan het wetsvoorstel inzake uitbreiding bestuurlijk instrumentarium eind januari 2021 tegemoet zien.

Parlementair agendapunt [01-07-2020] - AO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en Kwetsbare leerlingen

Dit wetsvoorstel wordt in het najaar van 2021 ingediend.

tz_OCW_2020_96 De minister voor BVOM zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de evaluatie van de werking van de onafhankelijke commissie die uitlatingen door sleutelfiguren onderzoekt in het hoger onderwijs en de mogelijkheid van een dergelijke commissie voor het funderend onderwijs en zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de evaluatie van de werking van de onafhankelijke commissie die uitlatingen door sleutelfiguren onderzoekt in het hoger onderwijs en de mogelijkheid van een dergelijke commissie voor het funderend onderwijs.

Parlementair agendapunt [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd wanneer er een nieuw kabinet is.

tz_OCW_2021-13 Betreffende het leesoffensief: de ministers komen dit najaar bij de Tweede Kamer met een uitgewerkt actieplan zien hoe dat offensief precies vormgegeven wordt.

Parlementair agendapunt [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

Met de brief van 20 mei 2021 is de Tweede Kamer over de voortgang van de actieagenda voor het Leesoffensief geïnformeerd (Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 112).

tz_OCW_2017_38 Aan het einde van het jaar is het wetsvoorstel gereed om samenwerkingsverbanden te verplichten een doorzettingsmacht te regelen.

Parlementair agendapunt [05-07-2017] - Voortgangsrapportage Passend Onderwijs

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar van 2022 aan de Tweede Kamer voorgelegd. In de voortgangsrapportage over passend onderwijs in het najaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken.

tz_OCW_2020_21 De Kamer ontvangt het wetsvoorstel inzake de doorzettingsmacht.

Parlementair agendapunt [05-02-2020] - AO Onderwijs en Zorg

Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in het najaar van 2022 aan de Tweede Kamer voorgelegd. In de voortgangsrapportage over passend onderwijs in het najaar van 2021 ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken.

tz_OCW_2020_99 Voor de zomer van 2021 ontvangt de Kamer de uitwerking van de norm voor basisondersteuning.

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgangsrapportage over passend onderwijs.

tz_OCW_2020_101 De routekaart Inclusief onderwijs is in de eerste helft van 2021 gereed en wordt aan de Kamer gestuurd

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgangsrapportage over passend onderwijs.

tz_OCW_2020_103 De Kamer ontvangt de uitwerking van een directe bekostiging van het praktijkonderwijs (voor de (kabinets)formatie)

Parlementair agendapunt [16-11-2020] - Passend onderwijs notaoverleg Evaluatie onderzoek

Naar verwachting wordt het onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

tz_OCW_2021_22 Na de zomer ontvangt de Tweede Kamer de regulier voortgangsrapportage Passend onderwijs (inclusief de voortgang van de routekaart)

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgangsrapportage over passend onderwijs.

tz_OCW_2021_23 De Tweede Kamer wordt op de hoogte gehouden over de school de Monnikskap te Nijmegen

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Momenteel wordt bezien hoe de uitwerking van de toezegging kan worden vormgegeven.

tz_OCW_2021_25 De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de gemene deler van de plannen van de samenwerkingsverbanden i.v.m. de afbouw van de reserves

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021geïnformeerd over deze toezegging.

tz_OCW_2021_9 De minister zal vóór de zomer 2021 de Tweede Kamer informeren over de mogelijk nieuwe AMvB voor de zak/slaag regeling van volgend jaar, waarin de motie van het lid Van Meenen c.s. wordt meegenomen.

Parlementair agendapunt [13-04-2021] - Tweeminutendebat Besluit EindExamens + kabinetsreactie moties examens voortgezet speciaal onderwijs

De Tweede Kamer is op 7 juli 2021 per brief geïnformeerd over het proces van integrale besluitvorming over de examens 2022 dat dit najaar plaatsvindt (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII, nr. 276). De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 verder geïnformeerd.

tz_OCW_2014_20 De Minister zegt toe dat een reactie op het cijfermatig overzicht over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het onderwijs (van Stamos, juli 2013), onderdeel mbo, wordt meegenomen in een van de volgende brieven over het mbo.

Parlementair agendapunt [12-03-2014] - Algemeen overleg mbo kwalificatiedossiers gecombineerd met Macrodoelmatigheid in het MBO

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2021 via de arbeidsmarktbrief geïnformeerd.

T02334 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe de algemene maatregel van bestuur over de hoofdlijnen van de begroting voor het mbo te zijner tijd bij de Eerste Kamer voor te hangen.

Parlementair agendapunt [07-06-2016] - EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

De Eerste Kamer wordt in het derde kwartaal van 2021 geïnformeerd.

tz_OCW_2019_192 De Kamer wordt nader geïnformeerd over het profileringsfonds.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Er wordt uitvoering gegeven aan de toezegging, onderliggend wetsvoorstel treedt in 2022 in werking.

tz_OCW2020_39 De minister OCW zegt toe voor het nieuwe studiejaar de Tweede Kamer te informeren over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Kuik en Westerveld over de aanpassing van WJW en de WEB voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte.

Parlementair agendapunt [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De minister van OCW heeft in haar brief van 5 oktober 2020 (Kamerstukken II, 2020/2021, 31497, 389) de Tweede Kamer geïnformeerd dat eind 2020 een onderzoek afgerond is hoe de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) aangepast kunnen worden.Dit onderzoek heeft mede door corona vertraging opgelopen. Afronding van het onderzoek is nu voorzien in het vierde kwartaal van 2021.

tz_OCW_2020_36 De minister OCW zegt toe een ja na inwerkingtreding van de wet de Tweede Kamer te informeren over de ervaringen met de werking van de mbo-verklaring.

Parlementair agendapunt [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer wordt in augustus 2022, een jaar na inwerkingtreding van de wet, geïnformeerd over de ervaringen met de werking van de mbo-verklaring.

tz_OCW_2020_40 De minister OCW zegt toe bij de evaluatie van het mbo-studentenfonds in ieder geval de verdeling van de middelen en of deze op de juiste plek terecht komen mee te nemen.

Parlementair agendapunt [03-03-2020] - Wetsvoorstel Versterking in het MBO

De Tweede Kamer wordt voor eind 2022 geïnformeerd.

tz_OCW_2020_54 De minister komt in het najaar terug op de mogelijkheid van een soort richtlijn voor de kwaliteit waaraan de stagebegeleiding vanuit de onderwijsinstellingen minimaal moet voldoen.

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

De Tweede Kamer wordt na de zomer van 2021 geïnformeerd.

tz_OCW_2020_58 De minister komt in het najaar terug op de mogelijkheid van ‘een erkenning’ voor een inclusieve leer-werkplek.

Parlementair agendapunt [18-06-2020] - AO Onderwijs en corona III Mbo

OCW heeft van SBB een advies over inclusief leerbedrijf ontvangen. Dit advies wordt betrokken in de verbeteragenda passend onderwijs mbo. In de voortgangsrapportage van deze agenda, voorzien in het voorjaar van 2022, zal hierop nader worden ingegaan.

tz_OCW_2020_82 De minister OCW zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de besteding van de achterstandsmiddelen in het mbo.

Parlementair agendapunt [07-10-2020] - Debat over Onderwijs en Corona mbo / ho incl. Stages

De middelen voor het inhaal- en ondersteuningsonderwijs zijn in 2021 verlengd in het NPO. De Tweede Kamer wordt voor eind 2021 geïnformeerd over de resultaten.

tz_OCW_2020_78 De minister van OCW zegt toe de Tweede Kamer later dit jaar te informeren over de effecten van de uitbraak van COVID-19 op het aanbod oor laaggeletterden in gemeenten.

Parlementair agendapunt [23-09-2020] - VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

De Tweede Kamer zal in de eerstvolgende voortgangsrapportage over de uitvoering van het actieprogramma Tel mee met Taal geïnformeerd worden over de effecten van de uitbrak van COVID-19 op het aanbod voor laaggeletterden in gemeenten. Naar verwachting wordt de voortgangsrapportage in het najaar van 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd.

tz_OCW_2021_18 In het najaar ontvangt de Tweede Kamer het landelijk beeld inzake de voortgang van het omlaag brengen van het aantal laaggeletterden

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_14 De Minister zegt toe een verkenning te starten naar de verschillende medezeggenschapsregimes in het po/vo, mbo en ho.

Parlementair agendapunt [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021 Voor de begrotingsbehandeling ontvangt de Tweede Kamer het vervolgadvies inzake macrodoelmatigheid, voorzien van beleidsreactie.

Parlementair agendapunt [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_17 Voor de zomer ontvangt de Tweede Kamer een brief met de stand van zaken M-jaar

Parlementair agendapunt [16-06-2021] - Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35606)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_8 De minister BVOM zegt toe een brief te sturen over de mogelijkheid van mbo leraren als examinatoren.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_6 De minister BVOM zegt toe een reactie aan de Tweede Kamer te sturen op het advies van Van Schoonhoven in samenhang met het wettelijke traject versterking samenwerking praktijkonderwijs en mbo.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

tz_OCW_2021_3 De minister van OCW zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de salarismix mbo buiten de Randstad en na de cao-onderhandelingen de Kamer een appreciatie te sturen van de uitkomsten.

Parlementair agendapunt [13-01-2021] - AO mbo (+ praktijkonderwijs)

Momenteel wordt bekeken op welke wijze uitvoering zal worden gegeven aan deze toezegging.

T02067 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe een ex ante raming van de macro-economische effecten van het wetsvoorstel en de effecten van de maatregelen op arbeid mee te nemen bij de wetsevaluatie.

Parlementair agendapunt [20-01-2015] - Plenair debat over de Wet studievoorschot hoger onderwijs (34 035)

In de beleidsdoorlichting studiefinanciering is hier kort op ingegaan. Gezien de complexiteit van deze vraag en de mogelijkheid dat het leenstelsel in een volgend kabinet aangepast zou kunnen worden, wordt na het nieuwe Regeerakkoord bezien welke verdere acties in gang gezet moeten worden met betrekking tot dit onderzoek.

T02330 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toe dat in 2020/2021 een evaluatie zal plaatsvinden waarin in ieder geval worden meegenomen de praktische uitwerking van het instemmingsrecht van de opleidingscommissie op de Onderwijs en Examenregeling (OER) en hoe dit recht zich verhoudt tot de rechten van andere medezeggenschapsorganen waaronder die van de faculteitsraad, tot het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in het mbo en tot het collegegeldvrij besturen.

Parlementair agendapunt [07-06-2016] - EK behandeling Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

Het onderzoek is gestart in februari 2021 en zal in juli 2021 worden opgeleverd. De Eerste Kamer zal hierover na de zomer 2021 worden geïnformeerd.

T02419 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Bruijn (VVD), Rinnooy Kan (D66) en Nooren (PvdA), toe om een kabinetsreactie (waarbij mogelijk de WRR betrokken wordt) aan de Eerste Kamer te sturen inzake het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en het al dan niet omgaan met discriminatoire uitingen ten opzichte van andere grondrechten in een brede (onderwijs-overstijgende) context.

Parlementair agendapunt [21-02-2017] - EK debat bescherming Namen en Graden HO 21 februari

De uitvoering van deze toezegging zal worden meegenomen in de beleidsreactie van de minister van OCW op de lopende verkenning van de Inspectie van het Onderwijs naar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het hoger onderwijs. Die verkenning zal naar verwachting na de zomer naar de Eerste en Tweede Kamer worden gezonden.

De inwerkingtreding van de wijziging van de WHW en de WEB gericht op de randvoorwaarden voor Engelstalige opleidingen is voorzien op 1 maart 2020 en zal de Tweede Kamer tijdig bereiken.

Parlementair agendapunt [21-06-2018] - AO Internationalisering in het hoger onderwijs

AMvB uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde ingediend. De Tweede Kamer heeft deze AMvB controversieel verklaard.

T02623 Toezegging Eerste Kamer aan lid prof. dr. J.A. Bruijn (VVD) over compensatie instellingen (Verlaagd wettelijk collegegeld. 34.911) Naar aanleiding van een vraag van het lid Bruijn (VVD), toezegging aan de Eerste Kamer gedaan om bij de compensatie via de studentgebonden financiering in de gaten te houden of er grote verschillen optreden tussen de instellingen.

Parlementair agendapunt [10-07-2018] - Verlaagd wettelijk collegegeld (Wet halvering collegegeld) Behandeling wetsvoorstel

Deze toezegging is onderdeel van het onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door Berenschot. Naar verwachting is de evaluatie gereed in het najaar van 2021.

T02723 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Nooren (PvdA), Martens (CDA), Baay-Timmerman (50PLUS), Rinnooy Kan (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe een grootschaliger vervolgonderzoek over de psychische problematiek onder studenten uit te laten voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke vereisten van het kwantitatief bevragen van deze doelgroep.

Behandeling Eerste Kamer van de Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35.007)

Een eerste landelijke kwantitatieve meting naar de mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs vindt plaats in maart/april 2021. De resultaten volgen in november 2021. Vanaf 2023 geven OCW en VWS gezamenlijk een opdracht voor een langlopende monitor mentale gezondheid en middelengebruik. Er wordt vervolgens elke twee jaar een monitor uitgevoerd.

tz_OCW_2019_191 De resultaten van het onderzoek door het RIVM naar de mentale gezondheid van studenten wordt rond de zomer van 2020 verwacht.

Parlementair agendapunt [06-11-2019] - Begrotingsbehandeling OCW, onderdeel onderwijs

Het onderzoek is vanwege Corona uitgesteld. De resultaten worden november 2021 opgeleverd en naar de Tweede Kamer verzonden.

tz_OCW_2019_228 De Kamer ontvangt de conceptregeling over de beoordelingskaders voor de capaciteitsfixus vóór de vaststelling van de desbetreffende ministeriële regeling.

Parlementair agendapunt [11-12-2019] - WGO Wet Taal en Toegankelijkheid

Op dit moment ligt het Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid bij de Eerste Kamer en is controversieel verklaard. Ook het werk aan de conceptregeling ligt daarom op dit moment stil.

tz_OCW_2020_24 In het kader van flexibilisering van het hoger onderwijs ontvangt de Kamer voor eind 2020: een wettelijke verankering van het experiment 'leeruitkomsten'; in een variawet wetgeving om belemmeringen weg te nemen voor flexibilisering van het onderwijs aan specifieke doelgroepen.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

Eindevaluatie leeruitkomsten is in mei 2021 opgeleverd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Wetsvoorstel is in de fase van internetconsultatie.

tz_OCW_2020_25 De Kamer ontvangt een brief over de uitwerking van het plan van hbo-instellingen inzake beroepsmasters in het hbo.

Parlementair agendapunt [10-02-2020] - Notaoverleg Strategische Agenda hoger onderwijs

De Tweede Kamer zal, nadat de Vereniging Hogescholen haar plannen heeft afgerond, in het najaar van 2021, hierover worden geïnformeerd.

tz_OCW_2020_97 De minister voor BVOM zegt toe de minister van OCW te vragen de Tweede Kamer op de hoogte te stellen van de voortgang van het opnemen van kennis en vaardigheden op het gebied van burgerschap en sociale veiligheid in het curriculum van lerarenopleidingen.

Parlementair agendapunt [09-11-2020] - Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Na de zomer 2021 wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

tz_OCW_2020_92 Begin voorjaar 2021 zal het wetsvoorstel Loting bij de Tweede Kamer worden ingediend

Parlementair agendapunt [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII)

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en controversieel verklaard.

tz_OCW_2020_94 Het Nibud zegt t.a.v. het Nibud-studentenonderzoek echt de tijd nodig te hebben tot het najaar 2021. De minister zal hun nog een keer vragen of er misschien eerder al deelresultaten zijn op te leveren. De minister zal dat gesprek nog een keer met hen voeren.

Parlementair agendapunt [15-10-2020] - Begrotingsbehandeling, onderdeel Onderwijs, (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VIII)

In het najaar van 2021 verschijnt het deelonderzoek naar studenten uit het hoger onderwijs, en naar mbo-studenten. De Tweede Kamer zal hierover op dat moment worden geïnformeerd.

tz_OCW_2021_19 De eerste stand van zaken betreffende de uitvoering van DUO ontvangt de Tweede Kamer in januari 2022

Parlementair agendapunt [17-06-2021] - WGO Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs

Momenteel wordt bezien hoe de uitvoering van de toezegging kan worden vormgegeven.

T02448 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Martens (CDA), Bruijn (VVD) en Nooren (PvdA), toe over twee jaar met de VSNU en het Rectoren College te overleggen over de uitbreiding van het ius promovendi, over vijf jaar de wetswijziging te evalueren en die mee te nemen bij de Balans van de wetenschap in 2022. De naleving van de handreiking, het transnationale aspect, het toenemende aantal Engelstalige masteropleidingen en de aansluiting van die opleidingen op de beroepspraktijk worden daarbij betrokken.

Parlementair agendapunt [06-06-2017] - Debat bevordering Internationalisering in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Er is vertraging bij de oplevering van het rapport dat als basis fungeert voor het gesprek met het Rectoren College. Na het gesprek met het Rectoren College gaat het rapport (met de bevindingen) richting de Eerste Kamer.

tz_OCW_2019_75 De minister zegt toe dat zij de mogelijkheid onderzoekt een advies in te winnen over «de waarde van wetenschap» bij WRR of KNAW en/of andere adviesorganen.

Parlementair agendapunt [14-05-2019] - Wetenschapsbeleid

Planning is om in december 2021 een advies naar Tweede Kamer te sturen.

tz_OCW_2020_89 Het prevalentie-onderzoek (ZONMW) naar intersekse kinderen ontvangt de Tweede Kamer in de tweede helft van 2021.

Parlementair agendapunt [02-11-2020] - Wetgevingsoverleg Emancipatie

Het prevalentieonderzoek wordt pas opgeleverd in de zomer van 2022 en de Tweede Kamer wordt tussentijds geïnformeerd over de bevindingen.

T02200 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een motie van het lid Gerkens (SP), toe de wet formeel na vijf jaar te evalueren, maar als er signalen zijn, die signalen er binnen drie jaar uit te lichten om de Kamer er apart over te informeren.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] - Erfgoedwet (definitief)

De Eerste Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd over de gewijzigde Planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans (Kamerstukken I 2020/21, 34109, nr. K).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toe rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn.

Parlementair agendapunt [08-12-2015] - Erfgoedwet (definitief)

De minister heeft de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schnabel (D66), toegezegd rapporten van deskundigencommissies met betrekking tot de vervreemding van cultuurgoederen door andere publiekrechtelijke rechtspersonen dan gemeenten, provincies en Rijk in principe openbaar te maken als die aan haar toegezonden zijn. De Erfgoedwet trad op 1 juli 2016 in werking. Er zijn sindsdien nog geen rapportages door deskundigencommissies uitgebracht. Indien er in de toekomst rapportages zullen worden uitgebracht worden deze op de website van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gepubliceerd.

tz_OCW_2017_59 De Minister zegt toe dat in de volgende Erfgoedmonitor aandacht besteed wordt aan de kennis en kunde van conservatoren van musea.

Parlementair agendapunt [13-11-2017] - Wetgevingsoverleg (WGO) Cultuur

De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd dat in de Erfgoedmonitor aandacht besteed wordt aan de kennis en kunde van conservatoren van musea. In de volgende versie van de Erfgoedbalans zal aandacht besteed worden aan de kennis en kunde van conservatoren van musea. De Tweede Kamer is op 29 juni 2021 per brief geïnformeerd over de gewijzigde Planning evaluatie Erfgoedwet, beleidsdoorlichting cultuur en Erfgoedbalans (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 437).

tz_OCW_2019_105 De minister blijft de kwaliteit van archeologisch onderzoek bewaken, onder andere op het gebied van de effecten van het certificeringsstelsel, het niveau van specialistische kennis bij universiteiten en de ondersteuning voor kleine gemeenten. In samenwerking met het Convent van Gemeentelijke Archeologen wordt de toezichthoudende rol van de provincies op het gebied van erfgoed geïnventariseerd. Bij de evaluatie van de Erfgoedwet in 2021 zal de Tweede Kamer over een en ander worden geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [05-06-2019] - AO inzake Erfgoed en monumenten

Op 10 februari 2021 is hierover een brief naar de Tweede Kamer gegaan (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 406). Hierin is opgenomen dat de Tweede Kamer eind 2021 een reactie kan verwachten. Dit zal 1 mei 2022 worden.

tz_OCW_2020_109 De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2021 een brief met de resultaten van de gesprekken inzake het proces over het herontwerp van het stelsel, waaronder met de Sociaal Creatieve Raad

Parlementair agendapunt [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur

In de cultuursector zijn gesprekken over het cultuurstelsel voorzichtig op gang gekomen. De situatie rond Corona speelt hier uiteraard doorheen. In het debat kwam ook ter sprake de huidige situatie eerst even te laten ‘uittrillen’. Ook is de Raad voor Cultuur gevraagd welke lessen we kunnen trekken voor de toekomst. Over de stand van deze reflecties wordt de Kamer in het najaar van 2021 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bikker (ChristenUnie), toe deze erkenningsperiode van 2016-2020 geen verdere wijzigingen in het publieke mediabestel door te voeren.

Parlementair agendapunt [02-02-2016] - Plenair overleg Wetsvoorstel Media

In het Regeerakkoord is opgenomen dat er de komende periode geen wijzigingen in het bestel zullen plaatsvinden. Voor de huidige kabinetsperiode kan worden verondersteld dat daarmee de toezegging gestand is gedaan.

tz_OCW_2020_108 Het feit dat «kwijtschelding van gemeentelijke huur niet meetelt voor de omzetbepaling van de NOW-regeling» wordt meegenomen in het controleprotocol voor accountants. Indien er relevante signalen zijn dat dit eerder wèl is meegeteld, en er bezwaren zijn ingediend, zal de minister de Kamer informeren of hierop wordt geacteerd

Parlementair agendapunt [23-11-2020] - Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur

SZW heeft op basis van de vaststellingen die bij het UWV zijn ingediend, geconcludeerd dat er geen vaststellingen zijn ontvangen waarin de huurkwijtschelding alsnog als omzet is meegeteld. Ook zijn er tot op heden geen gevallen gebleken waarin een werkgever in bezwaar is gegaan vanwege een onterecht meegenomen huurverlaging.

T03061 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe haar het onderzoek naar due prominence toe te zullen sturen.

Parlementair agendapunt [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

Zoals in de Mediabegrotingbrief 2021 aangekondigd, is dit onderzoek eind 2020 opgestart. De Eerste Kamer wordt in het najaar over dit onderzoek geïnformeerd.

T03062 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Bikker (ChristenUnie), toe de proeve van een nieuwe omroepstelsel ook naar de Eerste Kamer te sturen en daarin aandacht te besteden aan objectiveerbare criteria.

Parlementair agendapunt [08-12-2020] - Wijziging van de Mediawet 2008 met het oog op de versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep (Antwoord regering en re- en dupliek)

De Eerste Kamer wordt hierover in het najaar van 2021 geïnformeerd.

T03078 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de termijnen en doorlooptijden van een aanvraag voor een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal in de aangepaste dienstenprocedure te monitoren en de Kamer hierover te informeren.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Deze toezegging wordt meegenomen in de gestarte procedure (april 2021) rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start. De Eerste Kamer zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

T03079 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Janssen (SP), toe om bij het monitoren van de werkwijze van de ACM ook de nieuwe taak van de ACM in de dienstenprocedure te monitoren, te weten het uitvoeren van een markteffectanalyse bij de aanvraag van een nieuw aanbodkanaal, in het bijzonder ten aanzien van de Wet openbaarheid van bestuur. De Eerste Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Deze toezegging wordt meegenomen in de gestarte procedure (april 2021) rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start. De Eerste Kamer zal hier tijdig over worden geïnformeerd.

T03080 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66), toe om het onderzoek naar de veiligheid van journalisten uit te breiden met een onderzoek naar nepnieuws en desinformatie bij de publieke omroep.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Aan de toezegging is uitvoering gegeven met de brief van 30 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 28684, nr. 213). en de brief van 8 juli 2021 (Kamerstukken II 2021/21, 32827, nr. 214). over de bedreiging van journalisten en het rapport van PersVeilig.

T03081 De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Blécourt-Wouterse (VVD), toe om bij elke aanvraag van een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal de ACM te verzoeken om de zienswijze van belanghebbenden (o.a. commerciële partijen) te betrekken en hierop terug te komen in het advies.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Deze toezegging wordt meegenomen in de gestarte procedure (april 2021) rond de wijzigingsaanvraag van NPO Gemist/Start. De Eerste Kamer zal hier tijdig over geïnformeerd worden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Veldhoen (GroenLinks), toe om de Eerste Kamer op de hoogte te brengen indien blijkt dat niet alle inkomsten bij de publieke omroep worden meegenomen in het onderzoek naar de financiering van de publieke omroep.

Parlementair agendapunt [02-02-2021] - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (35042)

Het toegezegde onderzoek wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van artikel 15 in 2021.

tz-OCW_2021_12 Inzake jeugdcontributie: de Verzamelwet OCW zal na de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Parlementair agendapunt [13-04-2021] - VSO Stand van Zaken Leesoffensief

Met de brief van 20 mei 2021 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de actieagenda voor het Leesoffensief (Kamerstukken II 2020/21, 28760, nr. 112 ).

tz_OCW_2016_43 Bij de nieuwe ronde van jaarverslagen, ontvangt de Tweede Kamer een update van de stand van zaken betreffende openbaarheid van jaarverslagen.

Parlementair agendapunt [02-03-2016] - Financiële Situatie in het Onderwijs

Het wetsvoorstel is aangenomen en is op 1 januari 2021 in werking getreden. In het najaar van 2021 wordt de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs hierop aangepast voor verslagjaar 2021 en verder.

tz_OCW_2020_3 De Kamer ontvangt een brief over de resultaten van het overleg van de minister met de inspecteurs-generaal van OCW en SZW over de samenwerking en rolverdeling.

Parlementair agendapunt [22-01-2020] - AO Sociale Veiligheid in het onderwijs

In het najaar van 2021 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de beleidsreactie bij de Wet veiligheid op school (po/vo).

tz_OCW_2015_218 In de tweede helft van 2016 ontvangt de Tweede Kamer een verkennende studie over faillissement van scholen.

Parlementair agendapunt [07-12-2015] - Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs - van kramp naar kans

De beantwoording van prejudiciële vragen het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak FNV tegen Smallsteps B.V. (ECLI:EU:C:2017:489) heeft consequenties gehad over toelaatbaarheid de doorstart naar faillissement (ook wel pre-pack genoemd). Het wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen I (waarin o.a. de pre-pack een wettelijke basis zou krijgen) is om deze reden aangehouden bij de Eerste Kamer in afwachting van het wetsvoorstel Overgang van onderneming in faillissement (WOVOF). De Eerste Kamer heeft vervolgens de behandeling van de WCO I aangehouden in afwachting van dit wetsvoorstel. Inmiddels is de voortgang betreffende de WOVOF aangehouden omdat de Hoge Raad een prejudiciële procedure aanhangig heeft gemaakt bij het HvJEU in de zaak Heiploeg waarvan de uitkomst van belang kan zijn voor het vraagstuk van de positie van werknemers in een faillissement. Om een zorgvuldige heroverweging te maken over of aanpassing van onderwijswetgeving nodig is op het gebied van faillissementen in het onderwijs is het van belang de ontwikkelingen met betrekking tot bovengenoemde wetsvoorstellen over de pre-pack af te wachten.

Het wetvoorstel inzake zwangerschapsverlof voor mbo-studenten ontvangt de Tweede Kamer begin 2019.

Parlementair agendapunt [07-03-2018] - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Het zwangerschapsverlof voor mbo-studenten is opgenomen in de Wet versterken positie mbo-studenten. Deze wet is reeds gepubliceerd (Stb. 2020, 234) en op 1 augustus 2020 zijn de maatregelen voor zwangere mbo-studenten, de maatregelen met betrekking tot de doorstroomregeling en de terminologiewijziging van ‘deelnemer’ naar ‘student’ in werking getreden (Stb. 2020, 276). De onderdelen die betrekking hebben op het mbo-studentenfonds en de mbo-verklaring treden per 1 augustus 2021 in werking.

Licence