Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Algemeen

In dit hoofdstuk worden per beleidsartikel de mutaties getoond tussen de stand ontwerpbegroting 2021 en de stand ontwerpbegroting 2022. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De mutaties uit de eerste suppletoire begroting en de reeks incidentele suppletoire begrotingen zijn reeds toegelicht in de memorie van toelichting op de eerste suppletoire begroting 2021 en de memorie van toelichting op de incidentele suppletoire begrotingen 2021. Deze mutaties worden daarom niet in dit verdiepingshoofdstuk toegelicht. Voor de uitgaven en ontvangsten geldt dat de tabellen met de specificatie van de nieuwe mutaties alleen zijn opgenomen als er mutaties hebben plaatsgevonden.

Mutaties die op meer dan één beleidsartikel betrekking hebben worden hieronder toegelicht. Het betreft de budgettaire verwerking van de:

 • 1. leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven;

 • 2. loon- en prijsbijstelling (lpo);

 • 3. Regeerakkoordmaatregelen.

1. Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinancieringsuitgaven

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de mutaties als gevolg van de raming van de leerlingen- en studentenontwikkeling en de studiefinanciering weer. Zie de tabel belangrijkste beleidsmatige mutaties in de beleidsagenda voor een toelichting.

Tabel 92 Leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Primair onderwijs

‒ 10.402

‒ 35.523

‒ 50.489

‒ 70.750

‒ 91.910

‒ 150.897

3

Voortgezet onderwijs

‒ 63.033

‒ 34.176

‒ 29.081

‒ 13.934

‒ 11.532

7.135

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

1.300

89.421

105.621

56.264

22.199

7.392

6

Hoger beroepsonderwijs

0

243.350

325.429

384.671

431.011

458.164

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

155.773

210.602

250.562

286.753

322.936

11,12,13

Studiefinanciering (relevant)

55.086

107.038

84.308

98.807

120.802

140.926

Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling en studiefinanciering

‒ 17.049

525.883

646.390

705.620

757.323

785.656

2. Loon- en prijsbijstelling (lpo)

De loon- en prijsbijstelling(lpo) 2021 is uitgekeerd aan de departementen. In onderstaande tabellen wordt de uitgekeerde loonbijstelling en prijsbijstelling per begrotingsartikel weergegeven.

Tabel 93 Uitgekeerde relevante loonontwikkeling tranche 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Primair onderwijs

248.231

246.591

244.833

244.321

244.108

243.112

3

Voortgezet onderwijs

175.956

174.949

174.816

174.782

174.064

172.012

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

84.075

79.089

86.161

81.957

81.782

81.507

6

Hoger beroepsonderwijs

65.643

66.462

66.373

66.790

67.246

67.199

7

Wetenschappelijk onderwijs

85.057

86.452

87.311

88.274

88.992

89.151

8

Internationaal beleid

121

113

113

113

113

113

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

3.522

3.683

3.611

3.681

3.681

3.682

11

Studiefinanciering

1.668

1.591

1.618

1.665

1.732

1.734

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

32

32

32

33

33

33

13

Lesgelden

176

179

179

183

183

192

14

Cultuur

10.506

10.678

11.001

10.960

10.921

10.921

15

Media

170

102

102

102

102

102

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

16.995

16.905

16.866

16.856

16.854

16.854

25

Emancipatie

223

231

250

251

261

261

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

4.976

4.946

4.953

4.903

4.895

4.885

Totaal1

697.351

692.003

698.219

694.871

694.967

691.758

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000).

Tabel 94 Uitgekeerde relevante prijsontwikkeling tranche 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

Primair onderwijs

27.564

27.384

27.177

27.127

27.124

27.792

3

Voortgezet onderwijs

26.831

26.675

26.663

26.637

26.546

27.024

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

24.769

23.304

25.397

24.160

24.108

24.030

6

Hoger beroepsonderwijs

17.506

17.724

17.703

17.813

17.936

17.925

7

Wetenschappelijk onderwijs

34.773

35.357

35.712

36.105

36.400

36.460

8

Internationaal beleid

119

113

113

113

113

113

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

230

229

234

230

230

231

11

Studiefinanciering

9.273

26.400

26.912

27.376

27.819

28.163

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

1.318

1.292

1.260

1.239

1.225

1.221

13

Lesgelden

105

106

107

109

109

115

14

Cultuur

12.168

11.210

11.063

11.053

10.996

11.095

15

Media

16.174

16.553

16.637

16.718

16.965

17.061

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

7.867

7.837

7.827

7.824

7.821

7.821

25

Emancipatie

70

72

79

79

85

85

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

1.222

1.149

1.148

1.132

1.134

1.134

Totaal1

179.989

195.405

198.032

197.715

198.611

200.270

1

Hierbij is de ontvangen loon- en prijsbijstelling op de HGIS-middelen vanuit het Ministerie van BZ niet meegenomen. Het totaal aan ontvangen loon- en prijsbijstelling over de jaren bedraagt respectievelijk 2.140, 2.056, 2.012, 1.990, 1.990 en 1.990 (€ x 1.000).

3. Regeerakkoordmaatregelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de budgettaire verwerking op de OCW-begroting van de diverse maatregelen uit het Regeerakkoord. Alle maatregelen zijn al in eerdere begrotingen verwerkt. In deze begroting is nog de laatste mutatie op de middelen voor werkdruk doorgevoerd.

Tabel 95 RA maatregelen per maatregel en sector (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 

G32 Voor- en vroegschoolse educatie

         

1

Primair onderwijs

40.000

130.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

 

G33 Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. € 20 miljoen voor kleine scholen)

         

1

Primair onderwijs

108.000

297.500

373.604

401.750

381.646

353.500

394.000

450.000

450.000

 

G34 Modernisering cao primair onderwijs

         

1

Primair onderwijs

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

 

G35 Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

         

3

Voortgezet onderwijs

40.000

70.000

120.000

120.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

 

G36 Fundamenteel onderzoek OCW

         

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

95.000

155.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

 

G37 Toegepast onderzoek

         

6

Hoger beroepsonderwijs

15.000

20.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

10.000

18.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

G38 Onderzoeksinfrastructuur

         

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

45.000

55.000

0

0

0

0

0

0

0

 

G40 Cultuur en Historisch Democratisch bewustzijn

         

14

Cultuur

25.000

50.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

 

G41 Nederlandse scholen in het buitenland

         

1

Primair onderwijs

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

 

G42 Media/onderzoeksjournalistiek

         

15

Media

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

G43 RA Intensivering Erfgoed en monumenten

         

14

Cultuur

98.500

137.000

60.000

25.000

0

0

0

0

0

 

G44 Aanpak laaggeletterdheid

         

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

G45 Onderwijsachterstandenbeleid en hoogbegaafde

         

1

Primair onderwijs

10.000

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

3

Voortgezet onderwijs

5.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

 

G46 Doelmatiger onderwijs

         

1

Primair onderwijs

‒ 6.666

‒ 30.664

‒ 45.663

‒ 60.996

‒ 60.996

‒ 60.996

‒ 60.996

‒ 60.996

‒ 60.996

3

Voortgezet onderwijs

‒ 5.171

‒ 23.786

‒ 35.420

‒ 47.313

‒ 47.313

‒ 47.313

‒ 47.313

‒ 47.313

‒ 47.313

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

‒ 2.754

‒ 12.666

‒ 18.862

‒ 25.195

‒ 25.195

‒ 25.195

‒ 25.195

‒ 25.195

‒ 25.195

6

Hoger beroepsonderwijs

‒ 1.913

‒ 8.800

‒ 13.104

‒ 17.503

‒ 17.503

‒ 17.503

‒ 17.503

‒ 17.503

‒ 17.503

7

Wetenschappelijk onderwijs

‒ 2.854

‒ 13.129

‒ 19.551

‒ 26.116

‒ 26.116

‒ 26.116

‒ 26.116

‒ 26.116

‒ 26.116

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

‒ 642

‒ 2.955

‒ 4.400

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

‒ 5.877

 

G47 Terugdraaien taakstelling OCW

         

91

Nominaal en Onvoorzien

244.000

415.000

410.000

338.000

183.000

183.000

183.000

183.000

183.000

 

G48 Terugdraaien Taakstelling Groen Onderwijs

         

3

Voortgezet onderwijs

0

3.606

5.075

5.326

4.905

4.501

4.501

4.501

4.501

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

0

1.993

2.834

2.989

2.672

2.387

2.387

2.387

2.387

6

Hoger beroepsonderwijs

0

1.088

1.648

1.866

1.789

1.685

1.685

1.685

1.685

7

Wetenschappelijk onderwijs

0

2.313

3.443

3.819

3.634

3.427

3.427

3.427

3.427

 

G49 Halvering Collegegeld eerstejaars hoger onderwijs

         

6

Hoger beroepsonderwijs

48.602

112.100

111.266

113.527

112.079

114.831

114.831

114.831

114.831

7

Wetenschappelijk onderwijs

21.398

52.900

53.734

56.473

57.921

60.169

60.169

60.169

60.169

Totaal

1.068.500

1.742.500

1.817.604

1.698.750

1.477.646

1.453.500

1.494.000

1.550.000

1.550.000

Tabel 96 Uitgaven artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

12.142.752

12.059.996

11.972.475

11.946.944

11.937.519

 

Mutatie 3e Nota van wijziging 2021

102.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021

250

0

0

0

0

 

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

20.500

0

0

0

0

 

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

900

0

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

259.848

‒ 35.523

‒ 50.489

‒ 70.750

‒ 91.910

 

Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021

30.500

0

0

0

0

 

Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021

1.682

‒ 1.682

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

963.909

1.374.906

463.222

263.019

277.478

 

Nieuwe mutaties

‒ 41.354

34.971

37.893

57.378

104.306

 

1. Overheveling werkdrukmiddelen vanuit de Aanvullende Post

0

0

0

40.500

96.500

 

2. Overig

‒ 41.354

34.971

37.893

16.878

7.806

 

Stand ontwerpbegroting 2022

13.480.987

13.432.668

12.423.101

12.196.591

12.227.393

12.162.162

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. Overheveling derde tranche van de werkdrukmiddelen vanuit de Aanvullende Post;

 • 2. De onderuitputting in 2021 op de coronamiddelen uit het Nationaal Programma Onderwijs voor Inhaal- en Ondersteuningsprogramma's.

Tabel 97 Ontvangsten artikel 1 Primair onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

10.461

9.308

9.208

9.208

9.208

 

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

5.500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

12.900

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

28.861

9.308

9.208

9.208

9.208

9.208

Tabel 98 Uitgaven artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

8.970.169

8.917.863

8.910.930

8.908.074

8.872.493

 

Mutatie 3e Nota van wijziging 2021

56.000

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021

250

0

0

0

0

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

129.800

0

0

0

0

 

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

47.300

0

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

169.367

‒ 34.176

‒ 29.081

‒ 13.934

‒ 11.532

 

Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021

‒ 31.250

0

0

0

0

 

Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021

149.493

‒ 149.493

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

755.871

968.635

290.486

200.069

199.413

 

Nieuwe mutaties

‒ 27.863

‒ 37.207

‒ 14.867

‒ 1.315

‒ 1.037

 

Stand ontwerpbegroting 2022

10.219.137

9.665.622

9.157.468

9.092.894

9.059.337

9.014.085

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. De mutatie van € 27,9 miljoen in 2021 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de onderuitputting op de middelen voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's van € 24 miljoen en door de overboeking naar PO voor de arbeidsmarkttoelage ter hoogte van € 10 miljoen.

 • 2. De mutatie van € 37,2 miljoen in 2022 wordt voor een groot deel verklaard door een overboeking naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie) voor de werkzaamheden van de gelijke kansen alliantie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (€ 12,7 miljoen) en door de overboeking voor de arbeidsmarkttoelage naar artikel 1 (Primair Onderwijs) (€ 24,5 miljoen).

 • 3. De mutatie van € 14,9 miljoen in 2023 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een overboeking naar artikel 1 (Primair Onderwijs) voor de arbeidsmarkttoelage (€ 14,3 miljoen).

Tabel 99 Ontvangsten artikel 3 Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

 

Stand ontwerpbegroting 2022

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

7.391

Tabel 100 Uitgaven artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.838.265

4.551.759

4.958.146

4.716.547

4.706.546

 

Mutatie 2e Nota van wijziging 2021

11.500

0

0

0

0

 

Mutatie 3e Nota van wijziging 2021

52.000

0

0

0

0

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

3.000

0

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

282.109

119.421

105.621

56.264

22.199

 

Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021

23.200

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

147.785

420.405

104.869

106.922

95.977

 

Nieuwe mutaties

‒ 4.886

‒ 25.687

3.405

9.559

9.670

 

1. Overboeking aanpak jeugdwerkloosheid aan SZW

0

‒ 34.500

0

0

0

 

2. Gelijke Kansen Alliantie

0

12.666

0

0

0

 

3. Overig

‒ 4.886

‒ 3.853

3.405

9.559

9.670

 

Stand ontwerpbegroting 2022

5.352.973

5.065.898

5.172.041

4.889.292

4.834.392

4.813.672

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. middelen voor de verlenging van de aanpak jeugdwerkloosheid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen worden overgeheveld naar SZW-begroting;

 • 2. een intensivering van de Gelijke Kansen Alliantie in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn van artikel 3 (Voortgezet onderwijs) overgeboekt naar artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneducatie).

Tabel 101 Ontvangsten artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Nieuwe mutaties

1.200

0

0

0

0

 

1. Terugbetaling Edudelta

1.200

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

5.200

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Toelichting op nieuwe mutaties

Ontvangsten

1. Door sterk teruglopende leerlingen- en studentenaantallen kwam de continuïteit van onderwijs bij Edudelta in het geding. Een toekomstbestendige oplossing werd gevonden in de overdracht van onderwijsactiviteiten aan verschillende instellingen uit de regio. Het Ministerie van OCW heeft circa € 2,5 miljoen aan transitiekosten betaald om een soepele overgang van leerlingen, studenten en docenten naar de scholen in de regio te faciliteren. Deze kosten zijn vooraf in 2018 ten laste gekomen van bekostiging van alle onderwijsinstellingen aangezien hier geen dekking voor was op de OCW-begroting. Tevens is ook afgesproken dat de middelen die overbleven na de liquidatie van Edudelta weer achteraf worden toegevoegd aan de bekostiging van de onderwijsinstellingen. Het eigen vermogen van Edudelta komt uit op € 1,2 miljoen en wordt in 2021 terugbetaald aan het Ministerie van OCW.

Tabel 102 Uitgaven artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.688.678

3.734.684

3.729.825

3.753.303

3.778.843

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021

 

11.317

0

0

0

0

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

 

3.000

0

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

 

410.000

559.350

325.429

384.671

431.011

 

Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021

 

3.600

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

202.523

243.068

81.529

70.727

71.306

 

Nieuwe mutaties

‒ 6.244

‒ 57.327

‒ 53.895

‒ 41.704

‒ 40.311

 

1.

Overheveling praktijkgericht onderzoek

0

‒ 57.278

‒ 55.229

‒ 55.229

‒ 53.229

 

2.

Overig

‒ 6.244

‒ 49

1.334

13.525

12.918

 

Stand ontwerpbegroting 2022

4.312.874

4.479.775

4.082.888

4.166.997

4.240.849

4.265.700

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. inbedding van het praktijkgericht onderzoek hbo in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en de daaraan gekoppelde overheveling van het budget van artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid).

Tabel 103 Ontvangsten artikel 6 Hoger beroepsonderwijs (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.213

1.213

1.213

1.213

1.213

16

Tabel 104 Uitgaven artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

5.552.647

5.643.236

5.699.250

5.762.008

5.809.080

 

Mutatie amendementen 2021

‒ 400

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021

 

8.683

0

0

0

0

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

 

3.000

0

0

0

0

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

 

280.000

394.773

210.602

250.562

286.753

 

Mutatie 9e incidentele suppletoire begroting 2021

 

44.700

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

237.373

232.077

118.046

99.494

100.734

 

Nieuwe mutaties

2.504

1.156

2.506

21.512

22.179

 

Stand ontwerpbegroting 2022

6.128.507

6.271.242

6.030.404

6.133.576

6.218.746

6.267.608

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

 • 1. Betreft aanvulling op de naar universiteiten overgehevelde NWO-onderzoekmiddelen uit de SEO-regeling en de sectorplannen bèta en techniek.

Tabel 105 Ontvangsten artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

16

16

16

16

16

 

Stand ontwerpbegroting 2022

16

16

16

16

16

16

Tabel 106 Uitgaven artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

11.855

11.212

11.212

11.215

11.215

 

Mutatie amendement 2021

400

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

3493

2556

2556

2756

2556

 

Nieuwe mutaties

0

600

600

600

600

 

Stand ontwerpbegroting 2022

15.748

14.368

14.368

14.571

14.371

14.371

Tabel 107 Ontvangsten artikel 8 Internationaal beleid (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

99

99

99

99

99

 

Stand ontwerpbegroting 2022

99

99

99

99

99

99

Tabel 108 Uitgaven artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

163.803

170.723

167.926

170.735

170.735

 

6e incidentele suppletoire begroting 2021

500

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

10.990

5.762

8.845

5.911

4.911

 

Nieuwe mutaties

15.047

29.234

8.826

4.917

‒ 68

 

Stand ontwerpbegroting 2022

190.340

205.719

185.597

181.563

175.578

174.727

Tabel 109 Ontvangsten artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.000

‒ 2.000

 

Nieuwe mutaties

10

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

6.510

6.500

6.500

7.000

7.000

7.000

Tabel 110 Uitgaven artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

4.767.938

5.501.405

5.575.672

5.631.684

5.680.018

 

Mutatie 2e Nota van wijziging 2021

5.500

0

0

0

0

 

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e incidentele suppletoire begroting 2021

3.970

0

0

0

0

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

310.258

266.733

282.699

266.527

253.385

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

7.585

103.106

173.011

121.987

122.788

 

Nieuwe mutaties

1.087.648

‒ 1.034.422

11.087

11.487

2.562

 

1. Nationaal Programma Onderwijs niet-relevant

25.000

5.000

0

0

0

 

2. OV-kasschuif

1.050.000

‒ 1.050.000

0

0

0

 

3. Overige mutaties

12.648

10.578

11.087

11.487

2.562

 

Stand ontwerpbegroting 2022

6.182.899

4.836.822

6.042.469

6.031.685

6.058.753

6.074.591

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. de niet-relevante boeking van de SF maatregelen in het Nationaal Programma Onderwijs;

 • 2. een kasschuif op verzoek van de openbaarvervoerbedrijven als gevolg van de door corona onder druk staande liquiditeitspositie van deze bedrijven.

Tabel 111 Ontvangsten artikel 11 Studiefinanciering (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.005.737

1.062.958

1.112.207

1.168.825

1.227.432

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

142.252

148.993

153.858

140.044

127.759

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.147.989

1.211.951

1.266.065

1.308.869

1.355.191

1.403.705

Tabel 112 Uitgaven artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

72.432

71.040

69.323

68.153

67.401

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

‒ 6.324

‒ 5.194

‒ 4.593

‒ 3.669

‒ 2.818

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

1.350

1.325

1.292

1.272

1.258

 

Nieuwe mutaties

‒ 64

‒ 54

‒ 62

‒ 69

‒ 56

 

Stand ontwerpbegroting 2022

67.394

67.116

65.960

65.687

65.785

66.107

Tabel 113 Ontvangsten artikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.167

3.103

3.025

2.971

2.938

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

‒ 984

‒ 929

‒ 888

‒ 844

‒ 809

 

Stand ontwerpbegroting 2022

2.183

2.174

2.137

2.127

2.129

2.135

Tabel 114 Uitgaven artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

13.997

14.149

14.221

14.562

14.556

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

41

117

185

151

102

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

281

285

286

292

292

 

Nieuwe mutaties

‒ 387

‒ 302

‒ 342

‒ 384

‒ 313

 

Stand ontwerpbegroting 2022

13.932

14.249

14.350

14.621

14.637

15.654

Tabel 115 Ontvangsten artikel 13 Lesgelden (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

247.018

254.513

260.287

265.335

270.104

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

‒ 75.000

‒ 65.000

0

0

0

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

16.725

25.967

31.006

20.694

12.066

 

Stand ontwerpbegroting 2022

188.743

215.480

291.293

286.029

282.170

281.453

Tabel 116 Uitgaven artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.001.772

973.450

982.955

980.442

975.877

 

Mutatie 2e Nota van wijziging 2021

264.000

15.000

15.000

15.000

0

 

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

24.000

0

0

0

0

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

10.000

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

95.220

25.518

24.804

23.992

23.052

 

Mutatie 10e incidentele suppletoire begroting 2021

20.000

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

3.856

969

‒ 15.716

‒ 6.892

8.889

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.418.848

1.014.937

1.007.043

1.012.542

1.007.818

1.010.217

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Het bedrag van de nieuwe mutaties bestaat grotendeels uit:

 • een overboeking naar artikel 1 (Primair onderwijs) van de middelen voor cultuureducatie en museumbezoek in het primair onderwijs tot en met het schooljaar 2023-2024 (2022: € 10,8 miljoen, 2023 € 25,5 miljoen en 2024 € 15,0 miljoen);

 • een overboeking van voor speelfilms geoormerkte middelen voor het Filmfonds vanuit artikel 15 (Media) (€ 5,0 miljoen in 2022 en 2023, daarna structureel € 6,3 miljoen), zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 15 (Media);

 • een overboeking van het Ministerie van BZK van middelen uit de bestuurlijke afspraken voor het aardbevingsgebied Groningen (Kamerstukken II 2020/21, 33529, nr. 830), bestemd voor het behoud en onderhoud van erfgoedpanden in dat gebied (€ 2 miljoen in 2021, € 5 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023);

 • een desaldering uit het Museaal Aankoopfonds naar aanleiding van de moties van het lid Geluk-Poortvliet c.s.(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 360) over toevoeging van het Scapino Ballet aan de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (jaarlijks € 1,9 miljoen) en van het lid Belhaj c.s. (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 359) over financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag in de periode 2021-2024 (jaarlijks € 0,6 miljoen).

Tabel 117 Ontvangsten artikel 14 Cultuur (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

494

494

494

494

494

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

12.814

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

2.682

2.549

2.549

2.549

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

15.990

3.043

3.043

3.043

494

494

Toelichting op nieuwe mutatiesOntvangstenDe belangrijkste mutatie betreft de desaldering uit het Museaal Aankoopfonds, zoals toegelicht bij de uitgavenmutaties (jaarlijks € 2,5 miljoen in de periode 2021-2024).

Tabel 118 Uitgaven artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.033.170

1.054.914

1.054.973

1.063.797

1.072.554

 

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

5.491

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

26.500

17.700

16.739

16.820

17.067

 

Nieuwe mutaties

0

‒ 19.092

‒ 26.467

‒ 30.842

‒ 36.412

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.065.161

1.053.522

1.045.245

1.049.775

1.053.209

1.056.576

Tabel 119 Ontvangsten artikel 15 Media (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

155.700

160.200

155.700

160.200

155.700

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

9.300

0

0

0

0

 

Nieuwe mutaties

0

‒ 14.090

‒ 21.465

‒ 24.540

‒ 30.110

 

Stand ontwerpbegroting 2022

165.000

146.110

134.235

135.660

125.590

123.690

Toelichting op nieuwe mutaties

Ontvangsten

De ontvangsten van de STER worden aangepast voor de nieuwe erkenningsperiode. Hiervoor heeft de STER een nieuwe raming ingediend voor de periode 2022 tot en met 2026.

Tabel 120 Uitgaven artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.134.749

1.129.340

1.126.994

1.126.365

1.126.200

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

43.951

49.574

29.190

27.907

26475

 

Nieuwe mutaties

2.759

62.715

58.264

56.454

54.409

 

1. Overheveling Praktijkgericht onderzoek

0

57.278

55.229

55.229

53.229

 

2. Overig

2.759

5.437

3.035

1.225

1180

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.181.459

1.241.629

1.214.448

1.210.726

1.207.084

1.204.501

Toelichting op nieuw mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. van hogescholen wordt verwacht dat zij een centrale rol in de Nederlandse en internationale kennisinfrastructuur vervullen. Voor praktijkgericht onderzoek hebben hogescholen direct toegang tot de competitieve onderzoekgeldstroom voor het hbo bij het NWO. Het praktijkgericht onderzoek in het hbo is inmiddels structureel ingebed in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid en wordt daarom vanaf het jaar 2022 volledig overgeheveld naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid).

Tabel 121 Ontvangsten artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

101

101

101

101

101

 

Stand ontwerpbegroting 2022

101

101

101

101

101

101

Tabel 122 Uitgaven artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

14.147

14.610

15.862

15.951

16.659

17.005

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

8.019

‒ 23

204

208

229

 

Mutatie begroting 2021

‒ 54

‒ 46

‒ 20

0

0

 

Bijdrage Alliantie Werk en Gezin

‒ 34

‒ 46

‒ 20

0

0

 

Ophoging instellingssubsidie SSV

‒ 50

0

0

0

0

 

Bijdrage Theater aan Zet

30

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

22.112

14.541

16.046

16.159

16.888

17.005

Tabel 123 Ontvangsten artikel 25 Emancipatie (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Tabel 124 Uitgaven artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

585.126

614.383

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

0

585.126

614.383

0

0

0

Tabel 125 Ontvangsten artikel 91 Nog onverdeeld (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Tabel 126 Uitgaven artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

277.179

272.376

272.684

269.451

269.228

 

Mutatie 9e suppletoire begroting 2021

750

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

25.789

11.214

11.810

12.755

13.114

 

Nieuwe mutaties

‒ 12.165

‒ 7.179

‒ 6.835

‒ 4.203

2.555

 

1. Overboekingen (intern)

‒ 6.722

‒ 6.769

‒ 6.927

‒ 6.928

93

 

2. Overboekingen met andere departementen

323

‒ 171

‒ 187

‒ 218

‒ 321

 

3. Kasschuiven

‒ 5.766

‒ 239

279

2.943

2.783

 

Stand ontwerpbegroting 2022

291.553

276.411

277.659

278.003

284.897

282.990

Toelichting op nieuwe mutaties

Uitgaven

Dit saldo betreft onder meer:

 • 1. een interne overboeking van het budget dat gereserveerd stond voor beheer en onderhoud van de OCW VDI-werkplek dat nu structureel overgeboekt wordt naar het DUO artikel;

 • 2. mede als gevolg van de coronacrisis lopen diverse programma’s en projecten vertraging op. Daarnaast wordt jaarlijks gereserveerd voor vervanging van hardware. Deze middelen worden middels een kasschuif naar het jaar geschoven waar de kosten worden verwacht. Tevens wordt het kasritme van de middelen voor het Lerarenportfolio aangepast, zodat deze in lijn komen met de uitgaven.

Tabel 127 Ontvangsten artikel 95 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

567

567

567

567

567

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2022

567

567

567

567

567

567

Licence