Base description which applies to whole site

2.6 Overzicht coronamaatregelen

De afgelopen periode is voor een groot deel getekend door de COVID-19 crisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die door Defensie zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op https://www.rijksfinancien.nl/corona-visual.

Tabel 5 Overzicht coronamaatregelen op de defensiebegroting (bedragen x € 1 miljoen)

Art.

Omschrijving maatregel

Bestemd voor:

20201

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vindplaats

1

Inzet FNIK

Totaal

17,5

5,0

      
  

Inzet Karel Doorman

9,9

       
  

Arbo-middelen thuiswerken 2020

5,0

       
  

Inzet FNIK in NL

2,6

       

3

Koninklijke Landmacht

Aangepaste veldlegering bij oefeningen

0,1

8,6

      

3

Koninklijke Landmacht

Hotelkosten bij quarantaine bij oefeningen

0,0

0,3

      

6

Investeringen

Nagekomen COVID-19 afrekeningen

0,0

       

6

Investeringen (DMF)

Persoonlijke beschermingsmiddelen

3,3

6,7

      

7

DMO

IT-middelen

5,0

       

7

DMO

IT-middelen (onderhoud, support etc.)

3,7

       

8

DOSCO

COVID-19 indirecte kosten personeel

2,0

       

8

DOSCO

Inzet medisch personeel en materieel

4,0

       

8

DOSCO

Lagere ontvangsten van declaratie zorg

7,0

       

9

Algemeen

Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19 (Werkgarantie)

 

7,0

7,0

     

12

Gereserveerde COVID-19 middelen

Initieel 10 miljoen, herschikt naar COVID-19 maatregelen artikel 6 (Nagekomen afrekeningen) en artikel 7 (IT-middelen)

0,0

       
 

Totaal

 

42,6

27,6

7,0

     
1

Van een aantal maatregelen uit 2020 loopt de realisatie in 2021 door.

Een toelichting op de afgeronde maatregelen is te vinden in het jaarverslag 2020 Defensie. Hieronder volgt een toelichting op de maatregelen die genomen zijn en budgettaire gevolgen hebben voor het jaar 2021 en verder:

  • Inzet FNIK: dit betreft diverse inzet van Defensie in het kader van COVID-19.

  • Aangepaste veldlegering bij landmachtoefeningen en tenten op kazernes: vanwege COVID-19 gelden momenteel extra eisen aan de voorzieningen van de veldlegering. De uitgaven betreffen vooral tenten en toebehoren (onder andere kachels, bedden, sanitair en verbindingen).

  • Hotelkosten bij quarantaine bij oefeningen: militairen die voor of gedurende deelname aan een oefening in quarantaine moeten worden in hotelkamers en vakantieparken ondergebracht indien huisvesting op een kazerne niet mogelijk is.

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: DMO heeft twee keer € 5 miljoen toegewezen gekregen voor de aanschaf en voorraadvorming van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de inzet van defensiepersoneel.

  • Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19 (Werkgarantie): veel sectoren en bedrijven ontslaan momenteel personeel, omdat zij in financieel opzicht in zwaar weer zijn geraakt door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Met de motie-Kerstens (35570 X, nr. 51) is het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor deze samenwerkingsinitiatieven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Het kabinet heeft in 2021 en 2022 in totaal € 14 miljoen beschikbaar gesteld voor het initiatief van Defensie dat hierbij aansluit. De komende twee jaar zullen hiermee schaarse categorieën personeel, veelal in de technische en maritieme vakgebieden, ingeleend worden. Hiermee draagt Defensie bij aan het behoud van schaarse kennis in Nederlandse topsectoren, helpt het bedrijven die in economisch zwaar weer zitten door mensen tijdelijk over te nemen en wordt voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terecht komen. Tegelijkertijd wordt zo ook de gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht vergroot.

Vanwege de onzekerheid over het verloop van de COVID-19 pandemie valt op dit moment niet te voorzien of er in 2022 nog extra aanvullende uitgaven plaats zullen vinden.

Licence