Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Inzet

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Die opdracht is een afgeleide van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Grondwet. Deze leidt tot drie hoofdtaken:

 • 1. Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 • 2. Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

 • 3. Ondersteuning (onder alle omstandigheden) van de civiele autoriteiten bij de handhaving van de openbare orde, de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de bestrijding van rampen en incidenten en de beheersing van crises, zowel nationaal als internationaal.

Alle drie de hoofdtaken vergen meer inzet vanwege de toegenomen instabiliteit in de wereld. Om deze taken te kunnen uitvoeren stelt Defensie militaire eenheden gereed die daarvoor kunnen worden ingezet.

De Minister is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en daadwer-kelijk inzetten van eenheden om de veiligheid van het eigen en bondge-nootschappelijk grondgebied te handhaven. Verder is de Minister in samenwerking met bondgenoten verantwoordelijk voor de uitvoering van bijdragen aan missies voor conflictpreventie, crisisbeheersing en vredesopbouw, wereldwijd. Het Koninkrijk der Nederlanden draagt daarmee bij aan de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. De eenheden kunnen ook worden ingezet voor nationale taken en het verlenen van (internationale) noodhulp.

Onder Beleidsartikel 1 Inzet wordt een overzicht geboden van de inzet van de krijgsmacht. Dit betreft de bijdragen van Defensie aan crisisbeheersingsoperaties, contributies aan common funded NAVO- en EU-operaties, inzet voor nationale en koninkrijkstaken en overige inzet. Het artikel is daartoe uitgebreid met een niet-financieel overzicht voor de structurele inzet voor nationale en koninkrijkstaken, bijvoorbeeld door de KMar en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). In Beleidsartikel 1 is ook de begroting opgenomen van de additionele uitgaven voor inzet onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten. In de beleidsartikelen 2 tot en met 5 wordt de taakuitvoering begroot voor marine, landmacht, luchtmacht, de marechaussee en de aan hen gemandateerde inzet, voor zover deze niet valt onder artikel 1.

Van diverse bijdragen loopt het mandaat op 31 december 2021 af. Tijdens het uitkomen van deze begroting heeft over de verlenging, uitbreiding of beëindiging daarvan nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De bijdragen die dat betreft, zijn derhalve met «PM» in tabel 9 opgenomen. Daarnaast zijn de landen waarin die bijdragen plaatsvinden in oranje op de overzichtskaart missies weergegeven. De landen waarbinnen de mandaten van de missies in 2021 nog niet aflopen, zijn groen op de kaart weergegeven.

In VN-verband zal Nederland bijdragen blijven leveren aan VN-missies in het Midden Oosten (UNDOF, UNTSO en UNIFIL).

Daarnaast is besloten tot deelname aan danwel verlenging, uitbreiding of beëindiging van de Nederlandse bijdragen aan de volgende missies:

 • Resolute Support Mission (Afghanistan): beëindiging per 1 juli 2021;

 • Force Protection Middle East (FPME, Jordanië): beëindiging per 31 december 2021;

 • Veiligheidsinzet in Irak: uitbreiding met een Force Protection eenheid in Erbil tot 31 december 2021;

 • United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA): deelname met een C-130 detachement van 15 november 2021 tot 15 mei 2022;

 • TAKUBA: deelname met twee stafofficieren vanaf maart 2021;

 • Partnership for Actions in Western Africa (PAWA): deelname met twee stafofficieren vanaf juni 2021.

Defensie blijft Vessel Protection Detachments (VPD's) inzetten ter bescherming van de koopvaardij. Dit wordt begroot en verantwoord onder overige inzet.

De tabel waarin de indicatieve nationale inzet is weergegeven is geactualiseerd.

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

109.842

203.962

162.677

165.113

167.282

168.245

168.485

        

Uitgaven

153.751

234.711

190.426

192.592

194.761

195.724

195.964

waarvan juridisch verplicht

  

19%

    
        

Opdrachten

153.751

234.711

190.426

192.592

194.761

195.724

195.964

- Internationale Inzet (BIV)

127.381

213.182

182.785

184.952

187.120

188.083

188.323

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

20.198

9.484

3.374

3.373

3.374

3.374

3.374

- Overige inzet

6.172

12.045

4.267

4.267

4.267

4.267

4.267

        

Programma ontvangsten

6.638

2.157

2.907

2.907

2.907

2.907

2.907

- Internationale Inzet (BIV)

6.173

1.407

1.407

1.407

1.407

1.407

1.407

- Overige inzet

465

750

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Budgetflexibiliteit

Het aandeel «juridisch verplicht» heeft betrekking op de uitgaven voor levering van goederen en/of diensten van de lopende missies. Voor 2022 is 19% juridisch verplicht. De voorziening voor de verwachte verlenging van de huidige missies of voor nieuwe missies is juridisch gezien nog niet verplicht.

In beleidsartikel 1 Inzet wordt de inzet van de krijgsmacht begroot. Het financiële instrument «opdrachten» omvat de uitgavencategorieën:

 • 1. Internationale inzet (BIV), zoals crisisbeheersingsoperaties;

 • 2. Financiering nationale inzet krijgsmacht (FNIK);

 • 3. Overige inzet.

Overzicht missies

Figuur 6 Overzicht missies

Toelichting uitgaven per missie
Tabel 7 Overzicht Internationale inzet (BIV) (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)

18.000

    

Resolute Support Mission (RSM)

10.000

    

Veiligheidsinzet in Irak

PM

    

Enhanced Forward Presence (EFP)

PM

    

Snelle Inzetbare Capaciteiten (SIC)

3.600

    

Taskforce Takuba

3.100

    

Missies Algemeen

17.300

17.300

17.300

17.300

17.300

Personeelszorg

3.100

3.100

3.100

3.100

3.100

Contributies

39.000

42.000

45.000

46.400

46.700

Kleinschalige bijdragen aan missies

PM

2.960

2.960

2.960

2.960

Srebrenica arrest (in artikel 9 Algemeen)

15.000

    

Dutchbat III (commissie Borstlap)

300

300

300

300

300

Geheime Uitgaven (in artikel 11 Geheim)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal

144.400

70.660

73.660

75.060

75.360

Toelichting per missie

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission (Mali)

De Nederlandse bijdrage bestaat uit een C-130 transportvliegtuig en ondersteunend personeel ten behoeve van de VN-missie MINUSMA. Het Nederlandse C-130 detachement zal worden ingezet voor de duur van zes maanden, van 15 november 2021 tot 15 mei 2022. Er is nog geen besluitvorming over de verlenging, uitbreiding of beëindiging van de inzet van de stafofficieren en de IPO's.

Resolute Support Mission (Afghanistan)

De Nederlandse inzet in Afghanistan is in juni 2021 beëindigd. De financiële reeks betreft de reset van het materieel dat uit Afghanistan terug naar Nederland is getransporteerd.

Veiligheidsinzet in Irak

Er is nog geen besluitvorming over de verlenging, uitbreiding of beëindiging van deze inzet.

Enhanced Forward Presence (Litouwen)

Er is nog geen besluitvorming over de verlenging, uitbreiding of beëindiging van deze inzet.

Taskforce Takuba (Mali)

Nederland draagt met twee stafofficieren bij in de staf van de Taskforce Takuba. Daarnaast levert Nederland een financiële bijdrage aan de common costs van de Taskforce.

Contributies

Nederland draagt met contributies bij aan de gemeenschappelijke uitgaven voor crisisbeheersingsoperaties van de NAVO en de EU. Deze contributies staan los van een eventuele Nederlandse deelname aan een specifieke missie van de NAVO of de EU. Ook de jaarlijkse bijdrage aan de Strategic Airlift Capability (SAC) C-17, gehuisvest op Papa Air Base te Hongarije, is onderdeel van de contributies. Dit is een internationaal samenwerkingsverband van twaalf landen, waaronder tien NAVO-lidstaten, en voorziet in een deel van de behoefte aan strategic airlift.

Kleinschalige bijdragen

In onderstaand overzicht staan de kleinschalige Nederlandse bijdragen met een financiële omvang van minder dan € 2,5 miljoen per jaar. De personele omvang van de bijdragen varieert in tijd gedurende de missie van nul tot de maximale omvang. Over de eventuele verlenging, uitbreiding of beëindiging van diverse kleinschalige bijdragen wordt in het najaar van 2021 een besluit genomen.

Tabel 8 Overzicht kleinschalige bijdragen aan missies in personeel

Overzicht kleine missies

Max personele omvang *

European Union Border Assistance Mission at the Rafah Crossing Point (EUBAM Rafah)**

(3)

European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)

5

European Union ATALANTA (EU ATALANTA)**

3

European Union Naval Force Mediterrenean (EU NAVFOR MED) IRINI**

3

European Union Trainings Mission in Mali (EUTM Mali)**

5

European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH)**

4

European Union Liaison and Planning Cell (EULPC)**

1

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

2

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

1

United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)

12

Partnership for Action in Western Africa (PAWA)

2

Combined Maritime Forces (CMF)

2

Netherlands Liaison Team CENTCOM (NLTC)

2

United States Security Coordinator (USSC)

3

Air Task Force Middle East (ATF ME)

11

*personele omvang varieert in tijd gedurende de missie van 0 tot maximale omvang

**nog geen besluit over verlenging, uitbreiding of beëindiging van het lopende mandaat

 
Opbouw regionale vredeshandhavingscapaciteit

Programma’s voor regionale vredeshandhavingscapaciteit worden door derden (met name door het Ministerie van Buitenlandse Zaken) gefinan-cierd en mede door Defensie uitgevoerd.

Global Peace Operations Initiative (GPOI)

Het GPOI-samenwerkingsprogramma draagt bij aan de versterking van de capaciteit van Afrikaanse partnerlanden, zodat zij kunnen deelnemen aan multinationale operaties onder leiding van de VN of de Afrikaanse Unie.

Nederland zet enkele tientallen militairen in voor verschillende trainingen.

Toelichting op nationale inzet

Structurele nationale takenDefensie voert structurele taken uit ten behoeve van civiele overheden. De financiële middelen van deze structurele taken zijn opgenomen in de verschillende begrotingsartikelen van Defensie. Deze structurele taken zijn vastgelegd in wet- of regelgeving, inclusief ministeriële besluiten, maar ook convenanten of arrangementen. Onder de structurele taken vallen de taken van de Koninklijke Marechaussee, de Kustwachten in Nederland en het Caribisch gebied, luchtruimbewaking, de Bijzondere Bijstandseen-heden en de Explosievenopruiming.

Militaire bijstand en steunverlening (Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK))

Defensie verleent militaire bijstand voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Deze inzet wordt bekostigd vanuit dit artikel via de afspraken die zijn gemaakt in het convenant FNIK. Deze bijstand wordt zowel door de Koninklijke Marechaussee geleverd als door andere eenheden van Defensie. Daarnaast wordt bijstand verleend in geval van een ramp of crisis, of de vrees voor het ontstaan daarvan.

De tabel indicatieve inzet voor 2022 geeft de geprognosticeerde nationale inzet weer, aangezien bijstandsverzoeken niet (altijd) te voorspellen zijn. De inzet van Defensie in Limburg vanwege de overstromingen in dit gebied in de zomer van 2021 is daarvan een voorbeeld. In 2022 vindt in Nederland het internationale evenement 'Invictus Games' plaats. Dit evenement leidt tot een verhoogde inspanning voor wat betreft bijstand Politiewet Openbare Orde en Veiligheid. Verder wordt voor 2022 verwacht dat het aantal steunverlenings- en bijstandsaanvragen weer het niveau zullen bereiken van voor de COVID-19 pandemie.

Tabel 9 Indicatieve nationale inzet

Grondslag/Activiteit

Soort

Aantal

Krijgsmachtonderdeel

Explosieven opruiming

ruimingen

2000

landmacht/FNIK

Explosieven opruiming Noordzee

ruimingen

35

marine

Quick Reaction Alert (onderscheppingen luchtruim)

onderscheppingen

4

luchtmacht

Strafrechtelijke handhaving rechtsorde (Politiewet)*

aanvragen

135

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Handhaving openbare orde en veiligheid (Politiewet)

aanvragen

25

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Wet veiligheidsregio

aanvragen

25

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

Militaire steunverlening in het openbaar belang

aanvragen

30

Alle krijgsmachtonderdelen (FNIK)

KB 1987 inzet krijgsmacht in Aruba, Curacao en Sint Maarten - harde bijstand

aanvragen

29

marine/landmacht/FNIK

KB 1987 inzet krijgsmacht in Aruba, Curacao en Sint Maarten - zachte bijstand

aanvragen

3

marine/landmacht

Wet BES

aanvragen

3

marine/landmacht/FNIK

*duikassistentie wordt veelal binnen deze grondslag/activiteit uitgevoerd

Het Single National Point of Contact Host Nation Support (SNPOC HNS) voorziet voor 2022 vier grote doorvoeroperaties van buitenlandse eenheden door Nederland, waaronder Defender '22. Ten opzichte van de afgelopen jaren is er een duidelijk stijging van het aantal doorvoeroperaties waarneembaar.

Toelichting op ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de eventuele vergoedingen van de EU, NAVO, VN en partnerlanden voor de door Nederland geleverde diensten of ingezette personele en materiële middelen. Ook wordt de bijdrage van de reders voor de inzet van VPD’s hier geraamd.

Licence