Base description which applies to whole site

7.3 Bijlage moties en toezeggingen

Tabel 52 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving

Vindplaats + bronnummer

Stand van zaken (juli 2021)

 

​Motie van de leden Belhaj en Boswijk over tijdens besloten debatten beschikken over vertrouwelijke stukken

WGO Jaarverslag en Slotwet 2020, 29-6-2021

35830 X, nr. 9

In behandeling

 

​Gewijzigde motie van de leden Ceder en Van Wijngaarden over decoraties uit het normale stelsel mogelijk maken voor Dutchbatters (t.v.v. 26122-52)

Tweeminutendebat Dutchbat-III, 23-6-2021

26122, nr. 56

In behandeling

 

​Gewijzigde motie van de leden Ceder en Van Wijngaarden over voorkomen dat uitkeringen aan Dutchbatters in beslag genomen worden (t.v.v. 26122-53)

Tweeminutendebat Dutchbat-III, 23-6-2021

26122, nr. 57

In behandeling

 

​Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een nationaal herdenkingsmonument voor Srebrenica (t.v.v. 26122-54)

Tweeminutendebat Dutchbat-III, 23-6-2021

26122, nr. 58

In behandeling

 

​Motie van het lid Belhaj c.s. over duidelijke kaders voor toekomstige experimenteeromgevingen.

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving, 26-5-2021

32761, nr. 184

In behandeling

 

​Motie van het lid Belhaj c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond het LIMC

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving, 26-5-2021

32761, nr. 186

In behandeling

 

Motie van het lid Belhaj c.s. over een beleidsvisie voor informatiegestuurd optreden.​

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving, 26-5-2021

32761, nr. 187

In behandeling

 

​Motie van het lid van Wijngaarden over het versterken van de positie van juridische experts binnen Defensie

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving, 26-5-2021

32761, nr. 188

In behandeling

 

​Motie van het lid Belhaj c.s. over aanbeveling 2 van de functionaris gegevensbescherming niet uitvoeren

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving, 26-5-2021

32761, nr. 193

In behandeling

 

​Motie lid van Dijk: wenst een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van NAVO landen bij de oorlog in Afghanistan

Plenair debat art. 100 Afghanistan, 22-4-2021

27925, nr. 772

In behandeling

 

​Motie van het lid van der Lee c.s. over de opzet voor een onafhankelijk overkoepelend onderzoek tijdig aan de Kamer verstrekken.

Plenair debat art. 100 Afghanistan, 22-4-2021

27925, nr. 775

In behandeling

 

​v Helvert CDA, CU, SP, PVV en PvdA: Roept het kabinet op om de RCR te stoppen en een alternatieve locatie te zoeken voor de SMART-L Radar.

Nota Overleg Materieel, 3-2-2021

27830, nr. 332

In behandeling

 

v Helvert CDA: ​verzoekt de regering, de omstreden verkoop van de handvuurwapens terug te draaien, de verkochte wapens terug te kopen en de (nog te achterhalen) wapens alsnog te vernietigen.

Nota Overleg Materieel, 3-2-2021

27830, nr. 334

Uitgevoerd

Afgedaan in Kamerbrieven 22054, nr. 335 en 2021D14289 inzake de verkoop van MP5's in de Maltese Wapenhandel

​Motie Karabulut (27 925, nr 760 gewijzigd) verzoekt de regering, de Kamer volgens het aangepaste beleid te informeren over de militaire inzet boven Irak en de gevolgen daarvan en betrokkenheid bij het doelontwikkelingsproces te bewerkstelligen.

plenair debat art 100 brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS, 17-12-2020

27925, nr. 762

In behandeling

 

Motie van het lid Belhaj c.s. over een commissie voor advies over recht op een uitkering voor wie een aandoening hebben die niet op de ziektelijst staat

Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021, 8-12-2020

35570 X, nr. 60

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief ontwikkelingen op personeelsgebied, kamerstuk 35570 X nr. 84

Fritsma ​PVV: Verzoekt de regering om een einde te maken aan de praktijk dat middels door Defensie verstrekte leningen de kas van het Turkse leger wordt gespekt.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 36

In behandeling

 

​vd Bosch VVD: Verzoekt de regering de mogelijkheden in kaart te brengen om een dergelijke dag (voor achttienjarigen) ook in Nederland in te voeren.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 37

In behandeling

 

​Van den Nieuwenhuizen GL: Verzoekt de regering, een voorstel te doen voor het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies, bij voorbeeld middels vertrouwelijke briefings aan de vaste commissie defensie.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 38

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Uitvoering van de motie van het lid Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies, 35570 X, nr. 101

​vd Nieuwenhuizen GL en Belhaj D66: Verzoekt de regering, scenario's op te stellen voor mogelijke routes van specialisatie van defensie binnen haar internationale partnerschappen en deze scenario's voor te leggen aan de Kamer.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 39

In behandeling

 

​vd Nieuwenhuizen GL, VVD, D66, CDA: Verzoekt de regering, de bij de naamgeving van marineschepen betrokken instanties binnen defensie de uitdrukkelijke wens vanuit de Kamer mee te geven dat tenminste twee van de nieuw te verwerven marineschepen, waaronder fregatten, naar vrouwen met een grote betekenis voor de Nederlandse vrijheid worden vernoemd.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 40

In behandeling

 

​v Helvert CDA en Kerstens PvdA: Verzoekt de regering een externe commissie tbv Chroom 6 in te stellen om deze vraag te onderzoeken en advies ter zake uit te brengen.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 41

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief Beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 enarbeidsomstandigheden op defensielocaties, 35570 X, nr. 92

​Gewijzigde motie van de leden Van Helvert en Stoffer over de exportkansen van de drie aanbieders voor de Nederlandse marinebouw in kaart brengen.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 63

In behandeling

 

​Belhaj D66: Verzoekt de regering op basis van de defensievisie aan te geven hoe dreigingen het meest effectief en in welk verband ( nationaal, bilateraal niveau, EU- en NAVOverband), het best geadresseerd kunnen worden; en daarbij vervolgens aan te geven op welke dreigingen Nederland het best kan focussen in het kader van de verdere uitwerking van het strategisch kompas van de EU, en de Kamer te informeren over de ontwikkelingen en de Nederlandse inzet voor het aankomend strategisch dialoog.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 47

In behandeling

 

Kerstens PvdA, SP en GL:​ Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat ten aanzien van de inmiddels herhaaldelijk door de Veteranenombudsman in dezen gedane aanbevelingen bij zijn eerstvolgende Klachtmonitor duidelijke verbeteringen te zien zijn.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 48

In behandeling

 

​Kerstens PvdA en GL:Verzoekt de regering te handelen in de geest van bedoelde compensatie regeling nabestaanden Indonesie en bovenstaand vereiste te schrappen dan wel buiten werking te stellen.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 49

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief van BZ mede namens MinDef, 26049, nr. 90

Kerstens PvdA, CDA en D66: ​Verzoekt de regering in het eerste kwartaal van 2021 een dergelijk «masterplan» (over personeelsplanning) aan de Kamer te doen toekomen.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 50

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief HR-transitie Defensie van 28 mei 2021, Kamerstuk 35570 X, nr. 91

Kerstens PvdA: ​Verzoekt de regering op zo kort mogelijke termijn te onderzoeken of Defensie voor bedoelde regeling in aanmerking komt en de Kamer zo snel mogelijk te informeren.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 51

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied van 16 februari 2021, 35570 X, nr. 84 + Personeelsrapportage 2020 van 19 mei 2021, 35570 X, nr. 90

Voordewind CU, CDA, D66: ​Verzoekt de regering om met de middelen uit de defensiebegroting met prioriteit alles te doen wat nodig is om het personeel te verwerven dat vereist is om de materiële gereedheid significant te verbeteren.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 52

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief Personeelsrapportage 2020 van 19 mei 2021, 35570 X, nr. 90

​Stoffer SGP: Verzoekt de regering, te onderzoeken of Nederland hier (ontwikkeling van MGCS) in een vroeg stadium bij betrokken kan worden.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 53

In behandeling

 

Stoffer SGP en VVD: ​Verzoekt de regering, de defensievisie aan te vullen met een nader uitgewerkt kader voor de wijze waarop taakspecialisatie kan vormgegeven inclusief de voor- en nadelen daarvan.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 54

In behandeling

 

Stoffer SGP en CDA: ​Verzoekt de regering, bij evaluatie van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) te betrekken hoe daarin de notie kan worden opgenomen dat mede ten behoeve van investeringen in en instandhouding van materieel gestreefd wordt naar het realiseren van de NAVO-norm.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 55

In behandeling

 

Belhaj c.s. over de kamer te informeren over de lessen die geleerd kunnen worden over de toekomstige locatiekeuzes van Defensievastgoed

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn, 20-2-2020

33358, nr. 22

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Project ‘Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen’ (KNM), 27830, nr. 328

Ozturk DENK: ​Verzoekt de regering voldoende middelen in te zetten voor goede begeleiding van militairen en veteranen, die naar aanleiding van hun actieve militaire carrière een PTSS hebben opgelopen.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 56

In behandeling

 

motie Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 27

In behandeling

 

motie Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 29

In behandeling

 

motie van Helvert c.s. over een andere locatie voor de radar zoeken

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 24

In behandeling

 

Motie Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinecluster

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 30

In behandeling

 

Motie van de leden van den Bosch en van Helvert over de interne aanwijzing over extern optreden

WGO 30-11-2020

35570 X, nr. 21

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief ontwikkelingen op personeelsgebied, kamerstuk 35570 X nr. 84

Motie van de leden Kerstens en Karabulut over onderzoek naar inkomensverlies door het stoppen van de uitkering gewezen militairen voor de pensioenleeftijd

WGO 30-11-2020

35570 X, nr. 25

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief ontwikkelingen op personeelsgebied, kamerstuk 35570 X nr. 84

Van den Nieuwenhuijzen cs Over het al dan niet uitbreiden van de medische staf en het verwerven van voorraden medische goederen.

VAO Personeel 30-6-2020

35300, nr. 76

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief ontwikkelingen op personeelsgebied, 35570 X nr. 84

Kerstens en cs: over de aanwending van de onderbesteding van Veteranendag.

VAO Personeel 30-6-2021

35300, nr. 79

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief 'Reactie op de motie van het lid Kerstens c.s. over de na Veteranendag resterende gelden bestemmen ten behoeve van veteranen; Kamerstuk 30139 nr. 238

Bosman cs: onafhankelijk onderzoek vervroegd uittreden militairen en RVU-heffing.

VAO Personeel 30-6-2022

35300, nr. 80

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief en rapport Commissie Onderzoek Regeling Vervroegde Uittreding Militairen, Kamerstuk 35570 X, nr. 102

Voordewind: verzoekt de regering te wachten met de bouw van de radar tot het ALS-onderzoek er is.

AO Vastgoed 11-6-2020

34919, nr. 60

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Project Militair Radarstation Herwijnen: aanvullende informatie omtrent alternatieve locaties, gezondheid en ICNIRP-2020 richtlijnen, Kamerstuk 31936, nr. 806

Gewijzigde motie van het lid Diks over onderzoeken van incidenten bij militaire inzet in coalitieverband (t.v.v. 35363, nr. 3)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers, 19-12-2019

35363, nr. 4

In behandeling

 

Kerstens over de randvoorwaarden van een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever

VAO Personeel, 19-12-2019

35300, nr. 50

In behandeling

 

​Helvert c.s. over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 26

In behandeling

 

​De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 19

In behandeling

 

​Bosman c.s. over bewapening voor de Reaper

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 23

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief over de behoeftestelling MQ-9 Reaper, Kamerstuk 30806, nr. 52

​Belhaj en Voordewind over het beschermingsbeleid voor tolken.BS 2019022088

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 32 en 35300 X, nr. 44

In behandeling

​Afgedaan met kamerbrief staatssecretaris J&V inzake Reactie op motie beschermingsbeleid tolken uit Afghanistan, 19637, nr. 2573

​Kerstens over middelen uit RVU-boetes ten goede laten komen aan Defensiemedewerkers

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 35

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

​Voordewind c.s. over voormalige Turkse delen van het F-35-programma naar NL halen

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 38

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Antwoorden op de feitelijke vragen over de eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35, Kamerstuk 26488, nr. 462

​Stoffer over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

Plenair debat begroting 2020, 7-11-2019

35300 X, nr. 39

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Aanbieden commercieel-vertrouwelijke definitieve business case GrIT, 35728, nr. 2

Belhaj c.s.: over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding (27925, nr. 678)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers, 27-11-2019

27925, nr. 678

In behandeling

Afgedaan met kamerbrief voortgangsrapportage brede veiligheidsinzet Irak, 27925, nr. 722

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden (t.v.v. 27925, nr. 668)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers, 5-11-2019

27925, nr. 671

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief voortgangsrapportage brede veiligheidsinzet Irak, 27925, nr. 722

Motie Sjoerdsma c.s. over interparlementair netwerk standing committees

NO Initiatiefnota Europees Leger, 23-9-2019

35189, nr. 6

In behandeling

 

​Motie Diks en Kerstens over het monitoren van mogelijke gezondheidsgevolgen voor het Defensiepersoneel

VAO militair radarstation Herwijnen, 11-9-2019

31936, nr. 654

In behandeling

 

​Motie Voordewind c.s. over het in kaart brengen van alternatieve locaties voor het radarstation

VAO militair radarstation Herwijnen, 11-9-2019

31936, nr. 655

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen, 31936, nr. 718

​Motie Kerstens c.s. over ook andere wetenschappelijke instituten betrekken bij het onderzoek naar de gezondheidseffecten van cumulatieve straling

VAO militair radarstation Herwijnen, 11-9-2019

31936, nr. 656

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen, 31936, nr. 718

​Diks: verzoekt de regering, in samenwerking met alle betrokken instanties en de IOM, te komen tot een meer nauwkeurige monitoring van het aantal personenj dat in het Nederlandse Search-and-Rescuegebied wordt gered, zelfstandig de Carabische eilanden bereikt en omkomt dan wel vermist raakt, en de Kamer hierover bij het Jaarverslag van de Kustwacht Caribisch Gebied te informeren.

AO Materieelprojecten, 11-9-2019

27830, nr. 286

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Jaarverslag 2020 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied, 35570 X, nr. 89

​Karabulut en Kerstens: verzoekt de regering deze specifieke groep PTSS-patiënten zo spoedig mogelijk in kaart te brengen; verzoekt de regering tevens het gewijzigde PTTS-protocol zo spoedig mogelijk in te voeren,

Notaoverleg Veteranenbeleid, 24-06-2019

30139, nr. 217

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Reactie op de gewijzigde motie van de leden Karabulut en Kerstens over spoedig invoeren van het gewijzigde PTSS-protocol, 30139, nr. 219

​Diks en Stoffer: verzoekt de regering, met de ministeries van Defensie, van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijke campagne te ontwikkelen die leidt tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan,

Notaoverleg Veteranenbeleid, 24-06-2019

30139, nr. 216

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2020 ‒ 2021, 30139, nr. 243

​Kerstens: inzicht in kosten en omvang flexibele schil

WGO Jaarverslag, 19-6-2019

35200 X, nr. 10

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief HR-transitie Defensie van 28 mei 2021, 35570 X, nr. 91

​Belhaj: over voortgang implementatie DAP 1325

WGO Jaarverslag, 19-6-2019

35200 X, nr. 11

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

Kerstens: verzoekt de regering, ingeval Defensie in het gelijk wordt gesteld (bezwaar tegen RVU boetes) de daarmee gepaard gaande bedragen ten goede te laten komen aan de medewerkers van Defensie, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsvoorwaardenruimte.

AO Personeel, 9-4-2019

35000 X, nr. 117

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

Belhaj: Verzoekt de regering, en specifiek het ministerie van Defensie, in de afweging tussen chroom-6-houdende verf of gelijkwaardige alternatieven, het financieel-economische aspect de laagste prioriteit te geven binnen budgettaire kaders van Defensie en indien dit een afweging zal zijn hierover expliciet de Kamer te informeren,

AO Chroom-6, 9-4-2019

35000 X, nr. 121

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Toezeggingen over chroom-6, 35000 X, nr. 147

Belhaj: verzoekt de regering, en specifiek het Ministerie van Defensie, om zo spoedig mogelijk actief te stoppen met het werken met chroom-6-houdende verf, het vervangingsproces en certificeringsproces te versnellen en chroomvrije verfsystemen te implementeren

AO Chroom-6, 9-4-2019

35000 X, nr. 120

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Toezeggingen over chroom-6, 35000 X, nr. 147

Diks: verzoekt de regering, het besluit over de instelling en de opdracht van de commissie vergemakkelijk toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten op de kortst mogelijke termijn te nemen en deze commissie in staat te stellen om zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk haar werk op een zorgvuldige wijze af te ronden.

AO Chroom-6, 9-4-2019

35000 X, nr. 124

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief 25883, nr. 352

Kerstens: verzoekt de regering, voor eens en altijd duidelijk te maken dat het bij het melden van misstanden en calamiteiten onder druk laten ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen niet aan de orde is.

AO Personeel, 9-4-2019

35000 X, nr. 118

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

Belhaj: verzoekt de regering, alle mogelijke maatregelen te treffen om blootstelling aan en gezondheidsschade veroorzaakt door uitstootgassen van burnpits zo veel als mogelijk te voorkomen.

AO Personeel, 9-4-2019

35000 X, nr. 113

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, om de nota Defensie Industrie Strategie en de Innovatiestrategie Defensie aan te vullen met voorstellen die volgen uit het plan van aanpak Defensie Operationele Energiestrategie.

NO DIS, 18-2-2019

31125, nr. 98

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, op deze voorgaande punten aan de Kamer duidelijkheid te bieden en een ethisch en juridisch kader te ontwikkelen waarbinnen het onderzoek, de ontwikkeling en de toepassing van human enhancement gaan plaatsvinden, en de Kamer hierover voor de zomer van 2019 te informeren.

NO DIS, 18-2-2019

31125, nr. 97

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Reactie op de motie van het lid Bruins Slot c.s. over een ethisch en juridisch kader voor human enhancement, 31125, nr. 105

Bruins Slot: verzoekt het kabinet het ontwerp, de ontwikkeling, bouw, instandhouding en eindregie van onderzeeboten binnen de gouden driehoek te accommoderen.

NO DIS, 18-2-2019

31125, nr. 96

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Onderzoeksfase Vervanging Onderzeeboten, 34225, nr. 24

​Bruins Slot c.s. over meer reservisten werven bij de Rijksoverheid

NO Reservisten, 11-2-2019

35059, nr. 7

In behandeling

 

​Bosman c.s. over in gesprek gaan met onderwijsinstellingen over reservistenwerving

NO Reservistenbeleid, 11-2-2019

35059, nr. 5

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief Personeelsrapportage midden 2020, 35570 X, nr. 5

​Bosman c.s. over het informeren via de dienstplichtbrief

NO Reservistenbeleid, 11-2-2020

35059, nr. 6

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief toezeggingen en moties inzake reservisten, 35059, nr. 9

Belhaj: verzoekt de regering, na één jaar het functioneren van de IVD, het MID en de COID te evalueren, het personeel (burgers en militairen) te betrekken bij deze evaluatie en de onderzoeksopzet van de evaluatie vooraf aan de kamer voor te leggen.

AO Veiligheid en integriteit, 7-2-2019

35000 X, nr. 97

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, bij onderzoeken naar en bij de afhandeling van klachten door het MID, de COID en de Inspectie Veiligheid Defensie, de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen, door personen (niet zijnde de melder zelf en/of getuigen) die een rol hebben gespeeld waarover de melding gaat, niet te betrekken in het onderzoek en/of bij de afhandeling van klachten; verzoekt de regering, bij gevraagde en ongevraagde onderzoeken van de Inspectie Veiligheid Defensie en de COID, de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen door personen die een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het te onderzoeken beleid niet te betrekken in het doen van onderzoek.

AO Veiligheid en integriteit, 7-2-2020

35000 X, nr. 90

Deels uitgevoerd

​Gerapporteerd in Kamerbrief Reactie op de motie van het lid Belhaj over het waarborgen van onafhankelijkheid van onderzoeken door IVD en COID, 35000 X, nr. 106

Stoffer en Verhoeven: verzoekt de regering, een Ruslandstrategie op te stellen en deze in 2019 aan de Kamer voor te leggen.

Plenair debat Rusland, 20-12-2018

33694, nr. 37

In behandeling

 

Verhoeven en Bruins Slot: verzoekt de regering het initiatief te nemen om internationale overeenstemming te bereiken over de praktische toepassing van het bestaande internationale recht op het digitale domein en de Kamer hierover te informeren.

Plenair debat Rusland, 20-12-2018

33694, nr. 35

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Internationale rechtsorde in het digitale domein, ​33694, nr. 47

Stoffer: verzoekt de regering, deze samenwerking verder te optimaliseren door meer gebruik te maken van dual-use-innovatie en het waar mogelijk bevorderen van afspraken over reële toegang voor Nederlandse bedrijven tot door Defensie ontwikkelde kennis.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 64

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Defensie Cyber Strategie te verbreden met de inzet van cybersoldaten om Nederland te beschermen als cyberaanvallen in de ruimte dreigen de samenleving te ontwrichten, en de Kamer daarover te informeren.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 52

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, te voorzien in draadloos breedbandinternet van goede kwaliteit, thuiswifi, voor alle legering binnen Defensie, daartoe een plan te maken en de Kamer daarover uiterlijk voorjaar 2019 te informeren.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 51

Uitgevoerd

Kamerbrief Stand van zaken vastgoed Defensie, 34919, nr. 35

Belhaj: draagt de regering op de Tweede Kamer eerst te informeren over alle financiële implicaties en nut en noodzaak van het voornemen tot de heroverweging van het Marine Etablissement Amsterdam alvorens stappen worden gezet met betrekking tot de heroverweging.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 58

Uitgevoerd

Kamerbrief Voortgang bestuurlijk overleg Marineterrein in Amsterdam, 34919, nr. 50

Popken: verzoekt de regering, vanaf volgend jaar in de Defensiebegroting cyber en space duidelijk te specificeren en uit te werken, zodat inzichtelijk wordt welke activiteiten c.q. doelstellingen gesteld worden en welke financiële middelen hiervoor beschikbaar gesteld worden.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 46

Uitgevoerd

Wordt jaarlijks meegenomen in de begroting.

Bruins Slot en Stoffer: verzoekt de regering, interdepartementaal in overleg te treden om ruimte te creëren voor maatschappelijke diensttijd bij Defensie.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 53

Uitgevoerd

​Afgedaan met kamerbrief Personeelsrapportage midden 2020, 35570 X, nr. 5

Stoffer en Bruins Slot: verzoekt de regering, de Franse en Duitse regering formeel op de hoogte te brengen van de Nederlandse bezwaren tegen een Europees leger, en actief samenwerking te zoeken met de regeringen van andere EU-lidstaten voor een effectief gezamenlijk tegenwicht.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 63

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 24 januari 2019, over de EU Defensieraad, 21501 28, nr. 185

Kerstens: verzoekt de regering, uiterlijk in de volgende Veteranennota een uitgewerkt plan daartoe te presenteren alsook vertegenwoordigers van het thuisfront bij die uitwerking te betrekken.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 59

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2018–2019, 30139, nr. 218

Bruins Slot: verzoekt de regering, indien het dit jaar niet tot een arbeidsvoorwaardenakkoord komt, nog voor de jaarwisseling met een aanvullend voorstel te komen, waaruit de waardering voor het Defensiepersoneel concreet blijkt.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 50

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Eenmalige uitkering voor defensiepersoneel, ​35000 X, nr. 72

Diks en belhaj: verzoekt de regering, in aanloop naar de herijking van de Defensievisie in 2020 een inspraaktraject in te zetten om de Kamer, Defensiepersoneel en de samenleving te betrekken bij fundamentele keuzes over de toekomstige inrichting van Defensie.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 47

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Aanvullende antwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over de visie op de toekomst van Defensie van 22 januari 2019, 34919, nr. 32

Belhaj: verzoekt de regering om, in de volgende begroting en jaarverslag inzichtelijk te maken wat de financiële middelen zijn van multicultureel netwerk, Vrouw en Defensie, Homoseksualiteit en Krijgsmacht en Jong Defensie.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 56

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Opbrengsten programma Behoud en Werving, 34919, nr. 38

Voordewind: verzoekt de regering, zorg te dragen dat Nederland voor het motoronderhoud van de Nederlandse F-35’s niet afhankelijk wordt van motoronderhoud in Turkije.

Begrotingsbehandeling 2019, 21-11-2018

35000 X, nr. 62

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Antwoorden op de feitelijke vragen over de eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35, Kamerstuk 26488, nr. 462

Kerstens: over gezamenlijk aanbod op de arbeidsmarkt door Defensie, de brandweer en de politie.

WGO Personeel, 12-11-2018

35000 X, nr. 30

Uitgevoerd

DCPL en Nationale Politie doen ook gezamenlijke werving voor Defensie en politie.

Karabulut en Kerstens: verzoekt de regering om samen met de vakbonden, en gedragen door het Defensiepersoneel, een goede cao overeen te komen.

WGO Personeel, 12-11-2018

35000 X, nr. 28

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

Diks: verzoekt de regering, jaarlijks bij het jaarverslag een integraal inzicht te verschaffen in de actieplannen, programma's en trajecten die tot doel hebben de bedrijfsvoering bij de Defensieorganisatie te verbeteren, de onderlinge samenhang toe te lichten en de geboekte resultaten in kaart te brengen.

WGO Personeel, 12-11-2018

35000 X, nr. 27

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Jaarverslag Ministerie van Defensie 2018, 35200 X, nrs. 1,3 en 4

Belhaj: verzoekt de regering, om voor het programma Behoud en Werving duidelijke doelstellingen te formuleren, met een tijdsplanning en de daarbij benodigde financiële middelen en over de voortgang voortaan bij het jaarverslag te rapporteren.

WGO Personeel, 12-11-2018

35000 X, nr. 31

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Opbrengsten programma Behoud en Werving, 34919, nr. 38

Diks: verzoekt de regering, te onderzoeken of Fast Track Procurement als standaardoptie kan worden overwogen voor het versnellen van het verwerven van uitrusting voor militairen die op korte termijn op missie of oefening gaan, zodat deze spoedverwervingen, als het niet anders kan, buiten de regulier van toepassing zijnde administratieve regels maar binnen de wettelijke kaders kunnen plaatsvinden, en de Kamer hierover te informeren.

WGO Materieel, 5-11-2018

27830, nr. 273

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Defensie Projectenoverzicht 2019, ​27830, nr. 292

Belhaj; verzoekt de regering om over de planning en uitvoeringsvoortgang van de centraal te verwerven en te leveren kleding en uitrusting, jaarlijkse naar de Kamer te rapporteren; verzoekt de regering om op hoofdlijnen naar de kamer te rapporteren over de afhandelingen van problemen met kleding en uitrusting gemeld bij het interventieteam.

WGO Materieel, 5-11-2018

35000 X, nr. 24

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Defensie Projectenoverzicht 2019, ​27830, nr. 292

Van Raan en Kerstens: Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur.

Plenair debat luchthavenbesluit, 5-7-2018

34932, nr. 6

In behandeling

 

Kerstens: verzoekt het kabinet in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren.

Plenair debat luchthavenbesluit, 5-7-2018

34932, nr. 9

In behandeling

 

Helvert: verzoekt de regering de toenadering van Turkije tot Rusland en de aanschaf van het S-400 systeem door Turkije in het kader van de NAVO aan de orde te stellen.

VAO NAVO, 5-7-2018

28676, nr. 294

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 3 en 4 oktober 2018 te Brussel, 28676, nr. 303

Diks: verzoekt de regering, bij gemandateerde materieelverwervingsprojecten van defensie met een financiële omvang van meer dan €100 miljoen de A-brieven ter behandeling aan de Kamer voor te leggen en geen onomkeerbare stappen te zetten voorafgaand aan deze behandeling, voor dergelijke projecten of indien geen B-brief wordt verzonden in de A-brief uitgebreid te informeren over de risico's van het project en het al dan niet voorhanden zijn van verwervingsalternatieven.

VAO Materieel, 5-7-2018

27830, nr. 254

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Materieelprojectenoverzicht 2018, 27830, nr. 259

Van den Bosch: verzoekt de regering met concrete voorstellen te komen om de in de veteranenwet vastgelegde zorgplicht volledig in de praktijk te brengen en de Kamer hier binnen een jaar over te informeren.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 187

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2018–2019, 30139, nr. 218

Van den Bosch: verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de financiering van het Nationaal Fonds Ereschuld ook open te stellen voor derden om additioneel in te investeren, opdat dit een écht nationaal fonds kan worden, en de Kamer hier voor de behandeling van de Defensiebe-groting 2019 over te informeren.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 188

Uitgevoerd

Kamerbrief Reactie op motie van het lid Van den Bosch c.s. over medefinanciering Nationaal Fonds Ereschuld door derden, ​30139, nr. 203

Bruins Slot en Kerstens: verzoekt de regering om, in overleg met betrokken organisaties zoals de samenwerkende veteranenontmoetingscentra, het vfonds, het Veteraneninstituut en betrokken gemeenten te werken aan een passende ondersteuning van de inloophuizen voor komende jaren en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 189

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Inloophuizen veteranen 30139, nr. 207 en kamerbrief Inloophuizen veteranen 30139, nr. 211

Belhaj: verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om het dragen van een militair uniform door niet actief dienende veteranen tijdens veteranenevenementen mogelijk te maken en bestaande regelingen daarvoor aan te passen.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 190

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Draagrecht uniformen veteranen, 30139, nr. 212

Belhaj: verzoekt de regering, spoed te betrachten bij het afhandelen van het aanpassen van het voorzieningenstelsel en maximaal gebruik te maken van de voorlopige voorziening wanneer veteranen in afwachting zijn van een definitieve toekenning.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 191

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2018–2019, 30139, nr. 218

Belhaj: verzoekt de regering om, onderzoek naar moral injury te stimuleren en moral injury een vast onderdeel van het curriculum van opleidingen van de Nederlandse Defensie Academie te laten gelden.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 192

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2018–2019, 30139, nr. 218

Belhaj: verzoekt de regering, te onderzoeken in welke mate het noodzakelijk is om externe medische adviseurs te betrekken bij het schaderegelingsproces en te onderzoeken of dit op een andere wijze (intern) georganiseerd kan worden, en hierover de Kamer te informeren voor november 2018.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 193

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Reactie op de motie van het lid Belhaj c.s. over externe medische adviseurs, 30139, nr. 205

Diks: verzoekt de regering in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verbeteren van de aandacht voor veteranen in gemeenten.

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 194

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Inloophuizen veteranen 30139, nr. 211

Kerstens: verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze andere ministeries en de private sector, daaronder in de eerste plaats begrepen de (Nederlandse) defensie-industrie breder kunnen bijdragen aan het veteranenbeleid en de Kamer hierover te informeren

NO Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 200

Uitgevoerd

Kamerbrief Reactie op motie van het lid Van den Bosch c.s. over medefinanciering Nationaal Fonds Ereschuld door derden, ​30139, nr. 203

Van Dijk: verzoekt de regering de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie van de munitieopslag over te nemen, en onderzoek te doen of dit probleem ook speelt bij de administratie van de voorraad van explosieven.

WGO Jaarverslag, 20-6-2018

34950 X, nr. 9

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de ondertekening van het contract met de te selecteren leverancier voor GrIT te laten voorafgaan door een nieuw BIT-advies, waarbij ook ingegaan wordt op de implementatie van eerdere aanbevelingen door het BIT; verzoekt de regering tevens, de Kamer over dit uitgebrachte BIT-advies te informeren, tijdig voorafgaand aan de contractondertekening.

VAO IT, 19-6-2018

31125, nr. 88

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Derde BIT-advies programma ‘Grensverleggende IT’ (GrIT), 31125, nr. 104

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Kamer tijdig te informeren als het programma GrIT duurder wordt dan de initiële reservering dan wel dat de functiona-liteit wordt verminderd of het niveau van IT-dienstverlening naar beneden wordt gesteld, omdat het maximum van de reservering bereikt is.

VAO IT, 19-6-2018

31125, nr. 87

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Aanbieden commercieel-vertrouwelijke definitieve business case GrIT, 35728, nr. 2

Motie Stoffer: constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het bbp in 2024; overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024; verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aange-nomen motie-Dijkgraaf over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie na 2020.

NO Defensienota, 28-5-2018

34919, nr. 17

Uitgevoerd

Afgedaan tijdens begrotingsbehandeling Defensie 2019, 21 november 2018

Motie bruins Slot: overwegende dat de inzet van drones vaker plaatsvindt en steeds eenvoudiger wordt voor niet-statelijke actoren; overwegende dat Defensie nog niet over voldoende counterdrones-middelen beschikt; verzoekt de Minister, in te zetten op het ontwikkelen van counterdrones-capaciteiten en de Kamer hierover te informeren.

NO Defensienota, 28-5-2018

34919, nr. 14

Uitgevoerd

Aanhangsel Handelingen 2018/19, nr. 2248

Motie Diks: overwegende dat gelet op de destabilisering van Venezuela en de daarmee gepaard gaande politieke onvoorspelbaarheid in dat land een robuuste verdediging van de Caribische eilanden noodzakelijk is, en een verder geïntegreerde verdediging met andere westerse mogendheden bovendien kosten kan besparen; verzoekt de regering, te bezien of en hoe een verregaande vorm van geïntegreerde en gezamenlijk verdediging van het Caribisch gebied met andere westerse mogendheden mogelijk en wenselijk is, en daarbij tevens de mogelijkheid van wederzijdse verdediging te onderzoeken.

NO Defensienota, 28-5-2018

34919, nr. 13

Uitgevoerd

Afgedaan in kamerbrief Stand van zaken van de bilaterale defensiesamenwerking met de strategische partners van Defensie, 33279, nr. 29

Motie Diks: constaterende dat in de Defensienota een bedrag van 20 miljoen euro structureel voor cyberdefensie wordt vrijgemaakt en hiermee gedurende deze kabinetsperiode slechts één cyberoperatie kan worden uitgevoerd; verzoekt de regering bij de nog uit te werken cyberstrategie expliciet te onderzoeken of de beschikbare capaciteit van het Defensie Cyber Commando voldoende is om cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden, en tevens te onderzoeken of en hoe cyber offensief – indien opportuun en proportioneel – ingezet zou kunnen worden in het kader van het verdedigen van de internationale rechtsorde.

NO Defensienota, 28-5-2018

34919, nr. 11

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Defensie Cyber Strategie, 33321, nr. 9

Motie Belhaj en Voordewind: verzoekt de regering, wetgeving voor te bereiden voor het instellen van een Defensie Materieel begrotingsfonds.

NO Defensienota, 28-5-2018

34919, nr. 19

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Hoofdlijnen Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF), 27830, nr. 281

Diks: verzoekt de regering, tijdelijke ontheffingen vanwege operationele noodzaak voortaan altijd te laten vergezellen door een formeel vastgelegde schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde veiligheidschecks waaruit blijkt dat de munitie gedurende deze periode veilig kan worden gebruikt, en na het verstrijken van de tijdelijke ontheffing de typeclassificatie alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 116

Uitgevoerd

Afgedaan in Kamerbrief beantwoording kamerrvagen van het lid Karabulut (SP) over ongelukken met de SM-2 raket op Duitse en Amerikaanse oorlogsbodems, Kamerstuk 2018D41904 en met verslag Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020, 35300 X, nr. 47

Belhaj: verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke) commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 110

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerbrief Lijst van vragen en antwoorden over de Jaarrapportage 2019 Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, 34919, nr. 41

Motie Karabulut en Ploumen verzoekt de regering, het tijdelijke externe meldpunt open te houden tot de behandeling van de definitieve aanbevelingen van de commissie-Giebels door de Tweede Kamer.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 117

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Eindrapport commissie Giebels en openhouden extern meldpunt, 34775 X, nr. 130

Van Dijk: verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 112

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, een onafhankelijke visitatiecommissie in te stellen ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak integrale veiligheid en integriteit bij Defensie, die jaarlijks over de stand van zaken van het verbetertraject rapporteert aan de bewindslieden van Defensie en de Kamer, en halfjaarlijks aan de Kamer te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en de aanbevelingen van deze visitatiecommissie

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 113

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Nadere informatie over maatregelen plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’, 34919, nr. 24

Belhaj: verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 109

In behandeling

 

Diks: verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat slachtoffers van misbruik binnen defensieorganisatie op geen enkele wijze worden beperkt in hun communicatie met externen over de misbruikzaak, anders dan ter voorkoming van onderlinge beïnvloeding hangende het onderzoek.

AO Veiligheid en integriteit, 16-5-2018

34775 X, nr. 115

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Ontwikkelingen op personeelsgebied bij Defensie, 35300 X, nr. 54

Sjoerdsma over: verzoekt de regering, zonder militairen in gevaar te brengen, gedetailleerder te rapporteren over militaire wapeninzet.

VAO ISIS, 21-12-2017

27925, nr. 625

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage in de strijd tegen ISIS, 27925, nr. 629

Van Ojik: overwegende dat klimaatverandering in Mali een bedreiging is voor de voedselproductie en watervoorziening, en daarmee een bron voor conflict; overwegende dat Nederland bij de aanpak van conflicten een integrale aanpak voorstaat waar defensie, diplomatie en ontwikkeling hand in hand gaan; verzoekt de regering om, samen met internationale en Malinese partners te bezien hoe meer kan worden gedaan om klimaatverandering als bron van conflict in Mali tot staan te brengen,

VAO Vredesmissies, 12-12-2017

29521, nr. 357

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021 (artikel 100) 29521, nr. 368

Belhaj: verzoekt de regering om, de diversiteit en het diversiteitsbewustzijn in alle geledingen van Defensie te versterken door in te zetten op een inclusieve cultuur wat resulteert in zowel instroom als behoud van medewerkers uit groepen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn; en hierbij specifiek te kijken naar de regelgeving en (bedrijfsvoerings-)voorschriften die belemmeringen zouden kunnen opwerpen voor de hier voor genoemde groepen en dit te betrekken bij de beleidsnota Diversiteit en Inclusiviteit

VAO Personeel, 12-12-2017

34775 X, nr. 63

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie, 35000 X, nr. 12

Dijkgraaf: verzoekt de regering, zo mogelijk in de komende Defensienota, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een langjarige financieringssystematiek te komen.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 57

Uitgevoerd

​Begrotingsbehandeling 21 november 2018, 35000 X

Voordewind: verzoekt de regering, de tweedaagse geestelijkeverzorgingsconferentie ook tot vast onderdeel te maken van de opleiding van de landmachtcadetten en de deelname van militairen aan de geestelijkeverzorgingsconferenties voorafgaande aan uitzendingen te stimuleren.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 51

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Personeelsrapportage Defensie over 2017, 34775 X, nr. 102

Bruins Slot: verzoekt de regering het onderzoek naar het delegeren van personeelsbesluiten te benutten om commandanten meer bevoegdheden en bijbehorende middelen op personeelsgebied te geven en daartoe met concrete maatregelen te komen.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 38

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Rapportage adaptieve krijgsmacht, ​33763, nr. 146

Bruins Slot: verzoekt de regering, de effecten van het AOW-pensioengat inzichtelijk te maken, integraal af te wegen en nader te bezien bij de Defensienota.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 39

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid, 34919, nr. 1

Bruins Slot: verzoekt de regering, te investeren in cyber als volwaardig vijfde militaire domein en daarbij ook in te zetten op een grotere rol van Defensie in het kader van de derde hoofdtaak, om zo samen met civiele veiligheids-partners op te kunnen treden tegen digitale bedreigingen en aanvallen.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 40

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Defensie Cyber Strategie, 33321, nr. 9

Belhaj: verzoekt de regering, de Kamer over het groeipad voor uitgaven aan research and development en innovatie te informeren bij het aanbieden van de Defensienota en bij de volgende aanvullende nota van wijziging of de suppletoire begroting (die de verdere verdeling van de extra middelen van Rutte III realiseert) inzichtelijk te maken.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 45

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief 35000 X, nrs. 2 en 18

Belhaj: verzoekt de regering om, de mogelijkheden te onderzoeken om de huidige maximalisering van leeftijd bij de aanbieding van betrekkingen te verruimen en daarmee bij te dragen aan de adaptieve krijgsmacht.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 46

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Rapportage adaptieve krijgsmacht, ​33763, nr. 146

Ploumen en Voordewind: verzoekt de regering, jaarlijks een thuisfrontcheck uit te voeren waarbij wordt gekeken naar de uitkomsten en leerpunten om de bestaande dienstverlening te laten aansluiten op deze uitkomsten zodat tegemoetgekomen wordt aan de behoefte van het thuisfront.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 48

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Veteranennota 2017–2018, 30139, nr. 186

Ploumen en Karabulut: verzoekt de regering, te waarborgen dat er ook na het melden van een incident een mogelijkheid tot nazorg is

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 49

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Rapport «Onderzoek naar een sociaal veilige werkomgeving bij Defensie», 35000-X, nr. 13 en kamerbrief Beleidsreactie eindrapport commissie-Giebels, 35000 X, nr. 75

Diks en Van de Molen: verzoekt de regering, te bezien hoe Defensie bij kan dragen aan deze Elfwegentocht door bijvoorbeeld experimenten te doen met alternatieve brandstoffen of in die periode geen of veel minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34775 X, nr. 37

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Evaluatie van de Operationele Energiestrategie, ​33763, nr. 142

Agema en Popken. Regering dient een einde te maken aan de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren.

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34665 X, nr. 35

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Agema en Popken over de Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren, 34775 X, nr. 67

​Voordewind: verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze in het toetsingskader voor deelname aan internationale missies duidelijke, controleerbare criteria voor de veiligheid en de medische zorg voor Nederlandse militairen tijdens internationale missies opgenomen kunnen worden, en de Kamer hierover te informeren,

Begrotingsbehandeling 2018, 23-11-2017

34665 X, nr. 52

In behandeling

 

Karabulut et al.: over het verzoek de commissie die onafhankelijk en extern onderzoek gaat doen naar intimidatie en seksueel geweld , voldoende middelen en mogelijkheden te geven om ook de praktijk mede bij de operationele eenheden te onderzoeken.

VAO Personeel, 13-11-2017

34775 X, nr. 21

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Commissie sociaal veilige werkomgeving, 34775 X, nr. 61

Motie De Roon over het plaatsen van langeafstandkruisraketten op nieuwe fregatten.

Begrotingsbehandeling 2017, 17-11-2016

34550 X, nr. 34

In behandeling

 

Günal-Gezer/Vuijk: over een overzicht van de toegekende prijsbijstelling, de verdeling daarvan over de investeringsprojecten en exploitatie-uitgaven en de mate waarin de prijsbijstelling toereikend is.

WGO Materieel, 2-11-2015

34300 X, nr. 35

Uitgevoerd

Afgedaan met de defensiebegroting 2017, 34550 X, nr. 2

Knops: over het bij de uitvoering van de motie-Van der Staaij voorzien in een structurele oplossing voor de problematiek van onvoldoende ontvangen prijsbijstelling en stijgende kosten van defensiematerieel.

WGO Jaarverslag, 17-6-2015

34200 X, nr. 9

Uitgevoerd

Afgedaan in Regeerakkoord «Vertrouwen in de Toekomst»

verzoekt de regering, de problemen met de informatievoorziening en ICT bij Defensie binnen het nu gereserveerde budget op te lossen en indien dit niet mogelijk is geen extra geld uit te trekken zonder de Kamer daarover vooraf te informeren

VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie 18-12-2014

31125, nr. 48

Uitgevoerd

Afgedaan met Kamerbrief Voortgangsrapportage IT en ERP, Kamerstuk 31125, nr. 72 + BIT-advies Grensverleggende IT, Kamerstuk 31125, nr. 115 + het delen van de CV business case GrIT, Kamerstuk 35728, nr. 2

Van Tongeren/Smaling over de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van de aanplant van compensatiebos.

AO AWACS, 13-5-2014

33750 XII, nr. 86

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Stand van zaken AWACS en de Navo-vliegbasis Geilenkirchen, ​34300 XII, nr. 69

Eijsink c.s. over monitoren van geluidscontouren rond vliegbases Volkel en Leeuwarden.

NO Toekomst van de krijgsmacht, 6-11-2013

33763, nr. 22

Uitgevoerd

Afgedaan met kamerbrief Uitvoering motie-Eijsink over het geluid van de F-35, ​33763, nr. 96 en kamerbrief Instellingsbesluit Stuurgroep «Uitvoering motie geluidsmeetnetten» (Kamerstuk 33 763, nr. 22), ​33763, nr. 121

Tabel 53 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats + bronnummer

Stand van zaken (juli 2021)

De minister van Defensie zegt toe voor het einde van het zomerreces 2021 de Kamer te zullen informeren over de beperkende maatregelen in het verre Oosten als gevolg van corona voor Zr.Ms. Evertsen als onderdeel van de carrier strike group.

CD Missies/ operaties, 08-7-2021

2021D29294

Afgedaan in Kamerstuk 29521, nr. 424

De minister van Defensie informeert de Kamer over (de afwikkeling van) de schijnaanval van Russische gevechtsvlietuigen op de Zr.Ms. Evertsen.

WGO Jaarverslag en Slotwet, 29-6-2021

2021D26567

In behandeling

In de volgende begroting wordt expliciet aandacht besteed aan de proeftuinen met betrekking tot het decentraal budget.

CD Personeel, 23-6-2021

2021D26576

Afgedaan met de «p-rapportage midden 2021»

De minister stuurt haar brief aan de Veteranenombudsman over het geval van verlopen rijbewijzen van in Duitsland gestationeerde militairen aan de Kamer.

Notaoverleg Veteranen, 22-6-2021

2021D25599

Afgedaan in Kamerstuk 30139, nr. 246

De minister van Defensie informeert de Kamer in de volgende Veteranennota nader over de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek naar welzijn en zorgbehoefte van ISAF-veteranen.

Notaoverleg Veteranen, 22-6-2021

2021D25599

In behandeling

De minister van Defensie informeert de Kamer in de volgende Veteranennota nader over het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

Notaoverleg Veteranen, 22-6-2021

2021D25599

In behandeling

De minister van Defensie informeert de Kamer in de volgende Veteranennota over de stand van zaken met betrekking tot revalidatietrajecten van veteranen.

Notaoverleg Veteranen, 22-6-2021

2021D25599

In behandeling

De Minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota’s ook in te zullen gaan op de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-Borstlap inzake Dutchbat-III (toezegging aan het lid Piri).

CD Missies/ Operaties Dutchbat-III, 08-6-2021

26122, nr. 55

In behandeling

De minister van Defensie informeert de Kamer over het versnellen van procedures van de coalitiepartners (met name het Verenigd Koninkrijk) om tolken naar de betreffende landen te halen.

CD Afghanistan, 02-6-2021

35570 X, nr. 105

Afgedaan in Kamerstukken 35570 X, nr. 113 en 35570 X, nr. 94

De minister van Defensie stuurt de Kamer, zo mogelijk binnen één week, een brief waarin de versnellingen in de procedures worden gemeld die tot nu toe zijn gerealiseerd en welke versnellingen nog mogelijk zijn.

CD Afghanistan, 02-6-2021

35570 X, nr. 105

Afgedaan in Kamerstukken 35570 X, nr. 113 en 35570 X, nr. 94

De minister van Defensie zendt de verkorte vragenlijst van de IND vóór 3 juni 2021 aan de Kamer.

CD Afghanistan, 02-6-2021

35570 X, nr. 105

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 94

De minister zendt de resultaten van haar gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken over de (mogelijkheid van) stationering van een vertaler op de ambassade in Kabul vóór 3 juni 2021 aan de Kamer.

CD Afghanistan, 02-6-2021

35570 X, nr. 105

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 94

De staatssecretaris van Defensie zegt toe in de komende P-rapportages of personeelsbrief in te zullen gaan op eventuele ontwikkelingen in het oplossen van de resterende langlopende zaken.

CD Veiligheid en Integriteit, 01-6-2021

35570 X, nr. 104

Doorlopend

In het verslag van de NAVO Defensie Ministeriële vermeldt de minister van Defensie welke overzichten van disruptieve technologieën al dan niet met de Kamer kunnen worden gedeeld.

CD NAVO Defensieministeriële, 25-5-2021

28676, nr. 367

Afgedaan in Kamerstuk 2021Z11901

In het verslag van de NAVO Defensie ministeriële wordt aandacht besteed aan de ambities van Nederland op het gebied van klimaat versus die van de NAVO.

CD NAVO Defensie Ministeriële 25-5-2021

28676, nr. 367

Afgedaan in Kamerstuk 2021Z11901

In het verslag van de NAVO Defensie ministeriële wordt een update van de cijfers inzake het halen van de 2%-norm en de brutobedragen opgenomen.

CD NAVO Defensieministeriële, 25-5-2021

28676, nr. 367

Afgedaan in Kamerstuk 2021Z11901

De minister zendt het zogenaamde PFCA als bijlage bij het verslag van de EU Defensieraad aan de Kamer.

CD Defensieraad, 20-4-2021

21501 28, nr. 218

Afgedaan in Verslag (VTC) Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 6 mei 2021, Kamerstuk 21501 28, nr. 220

De staatssecretaris zendt ieder in het kader van GrIT uitgebracht BIT-advies aan de Kamer.

AO Grensverleggende IT, 10-12-2020

31125, nr. 117

Afgedaan in Kamerstuk 31125, nr. 119

De staatssecretaris zegt toe de definitieve business case GrIT (of een deel ervan) naar de Kamer te zullen versturen.

AO Grensverleggende IT, 10-12-2020

31125, nr. 117

Afgedaan in Kamerstuk 35728, nr. 2

De staatssecretaris verwacht het IBO Vastgoed in juni 2021 de Kamer te doen toekomen

Begrotingsbehandeling 2021, 3-12-2020

Plenair verslag 33e vergadering Donderdag 3 december 2020

Afgedaan in Kamerstukken 34919, nr. 77 en 34919, nr. 79

De minister van Defensie zegt toe in de volgende Veteranennota ook te zullen ingaan op eventuele voortzetting van het project Horse Power.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Afgedaan in Kamerstuk 30139 nr. 243

De minister van Defensie zegt toe in gesprek te zullen gaan met de veteranenopvang in Tilburg of een faciliteit kan worden ingericht voor een proefperiode van één jaar voor de professionele opvang van moeilijk bereikbare veteranen met psycho-sociale klachten, en de Kamer hierover schriftelijk te zullen informeren, zo enigszins mogelijk uiterlijk medio januari 2021.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 84

De staatssecretaris van Defensie zegt toe direct na ontvangst van de reactie van het RIVM schriftelijk aan de Kamer te zullen rapporteren over de beantwoording van de vragen diebij het RIVM zijn uitgezet over de categorieën en ziektes in relatie tot verschillende stoffen.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 84

De staatssecretaris van Defensie zegt toe een commissie in te stellen om een brede impact-analyse uit te voeren voor de situatie waarbij de uitgangspunten van de uitkeringsregeling Chroom-6 worden losgelaten (bijvoorbeeld voor de groep (gewezen) Defensiemedewerkers die buiten de bestaande regeling vallen en ernstig ziek zijn) en zal de Kamer hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Vervangen door motie 35570 X, nr. 28. Motie in behandeling. Laatst gerapporteerd in Kamerstuk 35570 X, nr. 84

De staatssecretaris van Defensie zegt toe in gesprek te zullen gaan met de initiatiefnemer van de kaartenactie m.b.t. de UGM-problematiek om nader te achterhalen wat de problematiek precies inhoudt, en zal de Kamer hierover direct na dit gesprek schriftelijk informeren.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Afgedaan in Kamerstuk, 35570 X, nr. 108

De staatssecretaris van Defensie zegt toe nader onderzoek te zullen initiëren of er specifiek voor de POMS een aparte schadevergoedingsregeling kan worden opgezet, en de Kamer hierover schriftelijk te zullen informeren.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Uitgevoerd in Kamerstuk, 35570 X, nr. 92

De staatssecretaris van Defensie zegt toe zo enigszins mogelijk in het voorjaar van 2021 schriftelijk aan de Kamer te zullen berichten hoe de voorgestelde vergoedingsregelingchroom-6 Defensie zich verhoudt tot het rapport van de commissie-Heerts en andere ontwikkelingen op dit terrein.

WGO Personeel/ Materieel, 30-11-2020

35570 X, nr. 72

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X nr. 92

De minister zegt toe het schematische overzicht van de toekomstige procedure te sturen

Notaoverleg Burgerslachtoffers, 07-10-2020

27925, nr. 750

Afgedaan in Kamerstuk 27925, nr. 746

De minister informeert de Kamer over de onderzoeksvragen (van de onafhankelijke commissie) zodra deze zijn vastgesteld, alsmede over de voortgang van het onafhankelijke onderzoek.

Notaoverleg Burgerslachtoffers, 07-10-2020

27925, nr. 750

In behandeling

De staatssecretaris van Defensie zegt toe uiterlijk 1 februari 2021 de Kamer nader te zullen informeren over de wijze waarop vervolg zal worden gegeven aan de werkzaamheden van de visitatiecommissie.

AO Veiligheid Defensie, 08-9-2020

35570 X, nr. 4

Afgedaan in Kamerstuk 34919, nr. 76

De Minister van Defensie stuurt de evaluatie van het rapport van de IVD in Juni naar de Tweede Kamer.

AO Personeel, 18-6-2020

35300, nr. 86

Afgedaan in Kamerstuk 35300 X, nr. 69

Staatssecretaris informeert de kamer over resterende punten wat betreft AOW-gat en RVU boetes. De Staatssecretaris zegt toe het gesprek aan te willen gaan met de Kamer over andere zaken die nog spelen.

AO Personeel, 18-6-2020

35300, nr. 86

Deels afgedaan, gerapporteerd in 35300-X, nr. 62

Staatssecretaris informeert Kamer (schriftelijk) over nader onderzoek van de paritaire commissie dat voor het eind van het jaar (2020) wordt afgerond.

AO Personeel, 18-6-2020

35300, nr. 86

Afgedaan in Kamerstuk 35300 X, nr. 85

Minister informeert de Kamer in het derde kwartaal (schriftelijk) over de geleerde lessen mbt COVID-19 en Defensie.

AO Personeel, 18-6-2020

35300, nr. 86

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 10

Bij toekomstige missies wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe de voortgang van de missie zal worden gemeten en in de artikel 100-brieven wordt standaard een paragraaf opgenomen waarin de aandachtspunten en risico's worden benoemd, en de maatregelen die we willen nemen om die te beperken.

Plenair debat over misleiding VS t.a.v. de oorlog in Afghanistan, 06-2-2020

Plenaire verslag (stenogram)

Doorlopend, o.a. gerapporteerd in Kamerstukken 29521, nr. 417 en 27925, nr. 755

De minister van Defensie onderzoekt of/hoe het PESCO-projecten met de Kamer kan worden gedeeld, aangezien deze nu «government use only» is gerubriceerd. Zij informeert de Kamer hierover

AO EU Defensieraad, 03-3-2020

21501-28, nr. 200

Afgedaan in Kamerstuk 21501-28, nr. 201

Niet in de geannoteerde agenda’s, maar in de verslagen van de EU Defensieraden informeert de minister van Defensie de Kamer voortaan over de voortgang en stand van zaken van de Europese Defensiesamenwerking.

AO EU Defensieraad, 03-3-2020

21501 28, nr. 200

Doorlopend

De ontwikkeling van de prijzen voor exploitatie en investeringen zal de minister van Defensie – conform de aanbeveling van het CBS – ook de komende jaren blijven volgen. In het jaarverslag en de begroting zal de minister u hierover informeren.

Nota naar aanleiding van het verslag, 03-2-2020

35280, nr. 7

In behandeling

Over de wijze waarop de Kamer nader geïnformeerd kan worden over instandhouding ten aanzien van vastgoed, komt de minister van Defensie graag terug in de eerste begroting van het DMF.

Nota naar aanleiding van het verslag, 3-2-2020

35280, nr. 7

Afgedaan in Kamerstuk 35570 K

N.a.v. verzoek Stoffer (SGP)De Minister van Defensie zegt toe te investeren in de verbetering van het politieke bewustzijn en de informatievoorziening op het bestuursdepartement van Defensie.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija, 27-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan in Kamerstuk 28362, nr. 56

De staatssecretaris van Defensie informeert de Kamer op reguliere momenten, bijvoorbeeld in het kader van het jaarverslag, over de invulling van de motie Van Helvert m.b.t. inzet klimaatgelden voor verduurzaming Defensievastgoed.

AO Vastgoed, 26-11-2019

34919, nr. 49

Doorlopend, gerapporteerd in Kamerstruk 27830 313

De minister van Defensie brengt de komende periode in kaart of en op welke wijze het opnemen van de relevante personele uitgaven vorm zou kunnen krijgen. De Kamers worden hierover in de eerste begroting van het DMF nader geïnformeerd.

Brief Minister van Defensie met beantwoording vragen Vaste Commissie voor Defensie, 14-11-2019

35280, nr. 5

Afgedaan in Kamerstuk 35 570 K

De staatssecretaris neemt het verschil in beloning tussen KMar en Politie mee in het onderzoek van de herziening van het loongebouw.

Begrotingsbehandeling Defensie, 07-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

De minister zegt toe bij de geannoteerde agenda’s van de Raad Buitenlandse Zaken-Defensie een update aan de Kamer te sturen over de ontwikkelingen over Europese Defensiesamenwerking.

AO EU Defensieraad, 06-11-2019

21501 28, nr. 195

Doorlopend

De minister informeert de Kamer nader over de invulling van Veteranenzorg.

WGO Personeel/ Materieel, 30-10-2019

35300 X, nr. 47

Afgedaan in Kamerstuk 30139, nr. 234

De minister informeert de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het Marine Etablissement Amsterdam, zodra het overleg met de gemeente Amsterdam dat toestaat.

WGO Personeel/ Materieel, 30-10-2019

35300 X, nr. 47

Afgedaan met Kamerstuk 34919, nr. 50

De minister stelt het onderwerp interne sanctiemogelijkheden aan de orde tijdens de NAVO Defensie ministeriële en rapporteert hierover in het verslag van die vergadering.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 16-10-2019

28676, nr. 327

Afgedaan, gestalte gegeven in verslag met Kamerstuk 28676, nr. 325

De minister zegde toe dat zij een onderzoek zal (laten) uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het openstellen van de Nederlandse krijgsmacht voor EU burgers

Nota Overleg Krijgsmacht van en voor Europeanen, 23-9-2019

35189, nr. 9

In behandeling

De minister onderzoekt of zij de SG aanwijzing inzake speciale operaties aan de Kamer kan sturen. Indien dit mogelijk is, wordt deze aanwijzing aan de Kamer toegezonden.

AO MIVD, 03-7-2019

29924, nr. 187

In behandeling

Uiterlijk bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp inzake de co-locatie voor de MIVD en AIVD informeert de minister van Defensie de Kamer over de voortgang van dit project. Daarnaast geeft zij ook aan of en welke mogelijkheden tot versnelling er zijn.

AO MIVD, 03-7-2019

29924, nr. 187

Uitgevoerd

De minister verwerkt de rapportage over de voortgang in de zorg in de volgende Veteranennota.

Notaoverleg Veteranenbeleid, 24-6-2019

30139, nr. 220

Afgedaan in Kamerstuk 30139, nr. 234

Staatssecretaris van Defensie zegt toe de twee scenario’s na uitwerking (op zijn vroegst begin 2020) aan de Kamer te zullen toesturen, inclusief een schets van de belangrijkste risico’s (waaronder langer doorgaan met het huidige systeem).

AO IT, 4-9-2019

31125, nr. 107

Afgedaan in Kamerstuk 31125, nr. 115

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te betrekken bij de herziening van het DMP.

AO Materieel, 25-4-2019

27830, nr. 285

In behandeling

De Staatssecretaris informeert de Kamer bij het volgende Materieel Projectenoverzicht over de inrichting van een evaluatie van internationale aanschaftrajecten van materieel.

AO Materieel, 25-4-2019

27830, nr 285

Afgedaan in Kamerstuk 27830, nr. 313

De Staatssecretaris van Defensie zegt toe de Kamer bij de begrotingen en bij de verantwoordingsstukken te zullen informeren over de experimenten en ervaringen m.b.t. innovatief partnerschap.

Notaoverleg Defensie Industrie Strategie, 18-2-2019

31125, nr. 102

Doorlopend; gerapporteerd in Kamerstuk 27830, nr. 303

De staatssecretaris van Defensie zal in de komende jaarverslagen integriteit het aantal meldingen van misstanden melden, inclusief de daarna genomen maatregelen.

AO Integrale aanpak Veiligheid en integriteit, 17-1-2019

35000 X, nr. 95

Doorlopend

De minister informeert de Kamer dit jaar over het onderzoek inzake vitale infrastructuur. Dit i.r.t. de Cyber strategie.

AO verzamel AO, 16-1-2019

35000, nr. 87

Afgedaan; zie ook Kamerstuk 26643, nr. 673

In de jaarverslagen zal inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van de realisatie van doelstellingen op het gebied de energiestrategie (nulmeting in 2019 en realisatie vanaf 2020).

Notaoverleg Defensie Energiestrategie, 10-9-2018

34895, nr. 8

Doorlopend; gerapporteerd in Kamerstuk 34919, nr. 74

De minister van Defensie zegt toe in de komende voortgangsrapportages en evaluaties van militaire missies nader in te zullen gaan op de effecten van lopende missies op de gereedheid van de Defensie-organisatie in brede zin.

AO voortgang missies/ operaties, 27-6-2018

29521, nr. 366

Doorlopend

De minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota meer in te zullen gaan op de langere termijn, en dit tweejaarlijks te zullen herhalen. (Start 2019).

Notaoverleg Veteranen, 26-6-2018

30139, nr. 201

Doorlopend Laatst gerapporteerd in Kamerstukken 30139, nr. 220 en 30139, nr. 243

De minister zegt toe de Kamer te informeren over alle stappen die worden gezet op het gebied van militaire mobiliteit, inclusief de uitkomsten van de interdepartementale inventarisatie naar de fysieke, procedurele en juridische knelpunten op het gebied van militaire mobiliteit.

AO EU Defensieraad, 25-4-2018

21501 28, nr. 174

Afgedaan in Kamerstukken 21501 33, nr. 834 en 35570 X, nr. 75

De minister informeert de Kamer over de financiële en personele consequenties van de NAVO commandostructuur vóór de NAVO Defensie Ministeriële van juni 2018.

AO NAVO Defensie ministeriele, 08-2-2018

28676, nr. 284

Afgedaan in Kamerstuk 33279, nr. 32

De minister zendt een overzicht naar aanleiding van de inventarisatie van grensoverschrijdende militaire mobiliteit aan de Kamer en zij zal de datum waarop deze toezending zal geschieden zo spoedig mogelijk aan de Kamer meedelen.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 08-2-2018

28676, nr. 284

Afgedaan in Kamerstuk 21501-33, nr. 834

De minister informeert de Kamer over de gevolgen van de nieuwe commandostructuur van de NAVO voor het Joint Forces Command in Brunssum.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 31-10-2017

28676, nr. 279

Afgedaan in Kamerstuk 33279, nr. 32

De minister van Defensie zegt toe in de volgende evaluaties het aantal militairen en het aantal missies te vermelden.

AO Evaluatie missies/ operaties, 13-9-2017

29521, nr. 350

Doorlopend

De minister informeert de Kamer over de aangepaste commandostructuur, die in oktober 2017 wordt besproken, zodra dat mogelijk is.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 22-6-2017

28676, nr. 275

Afgedaan in Kamerstuk 33279, nr. 32

De minister zegt toe om in de Jaarverslagen het stoplichtmodel te implementeren voor de maatregelen ter versterking van de basisgereedheid.

WGO Jaarverslag Ministerie van Defensie 2016, 14-6-2017

34725 X, nr. 11

Doorlopend; laatst gerapporteerd in Kamerstuk 34919, nr. 78

Minister Defensie zegt toe in oktober 2017, en vervolgens ieder jaar in oktober, een vervolgrapportage m.b.t. het Total Force Concept aan de Kamer te doen toekomen.

AO Personeel Defensie, 26-1-2017

34550 X, nr. 74

Afgedaan met kamerstuk 35000 X, nr. 136

De Kamer blijft regulier betrokken en geïnformeerd worden bij/over de uitwerking van alle afspraken van de NAVO-top in Warschau. De manier waarop zal de minister nog bepalen.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 13-10-2016

28676, nr. 257

Afgedaan. Hierover is de Tweede Kamer geinformeerd in kamerbrieven 33279, nr. 32; 28676, nr. 348; 28676, nr. 345; 28674, nr. 342; 29521, nr. 408; 28676, nr. 334; 28676, nr. 333

De minister stuurt de afgeronde onderzoeken van het RZO meteen naar de Kamer (en niet 1x per jaar).

Notaoverleg Veteranen, 20-6-2021

30139, nr. 164

Doorlopend

De minister gaat nog duidelijker aangeven in rapportages en brieven wat het aandeel van pensioenen en uitkeringen is.

WGO Slotwet Ministerie van Defensie 2015, 16-6-2016

34475 X, nr. 15

Doorlopend, laatst gerapporteerd in Kamerstukken 35570 X, nr. 1 en 35570 X, nr. 2

De minister houdt de Kamer op de hoogte van de gesprekken met het ministerie van VWS en de consequenties voor het calamiteitenhospitaal en de rol 4 als een deel van de financiering wordt stopgezet.

AO Personeel Defensie, 21-4-2016

34300 X, nr. 116

Afgedaan in Kamerstuk 35570 X, nr. 84

De Kamer ontvangt bij de begroting jaarlijks inzicht in de effecten van het wel/niet toekennen van prijscompensatie door de minister van Financiën.

WGO vaststelling begrotingsstaten voor het jaar 2016 onderldeel materieel, 02-11-2015

34300 X, nr. 68

Doorlopend

De minister zal in de volgende Materieelprojectenoverzichten nadere toelichting geven op de keuzes die voor bepaalde  materieelprojecten gemaakt zijn. Daarbij wordt ingegaan op de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor andere materieelprojecten. Dit met als voorbeeld dit jaar om de MALE UAV voor aantal jaar uit te stellen.

WGO vaststelling begrotingsstaten voor het jaar 2016 onderldeel materieel, 02-11-2015

34300 X, nr. 68

Doorlopend. Gerapporteerd in Kamerstuk 27830, nr. 313

De minister van Defensie zal de Kamer informeren over de gevolgen voor de nationaliteit van de actief dienende militair, die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS (betreft vraagstuk van statelijke/niet-statelijke actoren).

AO MIVD 09-9-2015

29924, nr. 135

In behandeling

De minister van Defensie zal de Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de actief dienende militair die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS, zodra de vertrouwelijkheid zich daartegen niet meer verzet.

AO MIVD 09-9-2015

29924, nr. 135

In behandeling

De minister van Defensie informeert de Kamer twee keer per jaar  met een integrale rapportage (IV, ICT en ERP) over de uitvoering van het ICT-plan, uitgedrukt in produkt, tijd en geld. De eerste rapportage is in september 2015 en betreft de eerste verfijning van de uitwerking van het high level IT-ontwerp.

AO Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP, 23-6-2015

31125, nr. 60

Afgedaan. De Kamer wordt hierover geinformeerd met het Defensie Projectenoverzicht (DPO).

De minister van Defensie neemt voortaan bij artikel-100 brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgend aarvan voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

WGO Jaarverslag en Slotwet 2014, 17-6-2015

34200, nr. 15

Doorlopend. Laatst gerapporteerd in 27925, nr. 769,

De Kamer wordt bij toekomstige aanschaf van meer F-35 toestellen opnieuw vooraf geïnformeerd, echter niet meer met een DMP-D brief.

AO DMP-D vervanging F-16, 26-2-2015

26488, nr. 384

Doorlopend

De ministers van Defensie en buitenlandse Zaken zeggen toe het gender-aspect, daar waar relevant, bij missies mee te nemen in een volgende evaluatie.

AO kleine operaties, 26-11-2014

29521, nr. 282

Doorlopend. Laatst gerapporteerd 27925, nr. 755, 27925, nr. 732

De Kamer wordt bij toekomstige oepraties/missies voortaan geinformeerd over de mogelijke gevolgen van de betreffende missie voor de personeelscapaciteit bij de (ondersteunende) onderdelen van de Krijgsmacht.

AO Personeel, 27-5-2014

33750, nr. 69

Doorlopend

De inzet van de minister is om de toekomstige geannoteerde agenda's en verslagen van NAVO-bijeenkomsten te verbeteren qua informatie over inhoud van de agendapunten en het Nederlandse standpunt.

AO NAVO Defensie Ministeriële, 18-2-2014

28676, nr. 200

Doorlopend. Laatst gerapporteerd in 2021Z11901

De minister zegt toe de Kamer te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het UAV-project, indien deze zich voordoen.

AO Drones/UAV, 05-2-2014

30806, nr. 22

Afgedaan in Kamerstuk 27830, nr. 206

De minister stuurt de rapporten van de Raad voor Zorg en Onderzoek weer standaard naar de Kamer.

AO Personeel, 16-4-2013

33400, nr. 82

Afgedaan

Per missie zal in het vervolg op voorhand een inschatting van de kosten voor de zorg worden aangegeven. De kosten voor nazorg zullen ook worden meegenomen in de evaluatie van missies.

AO Personeel 25-3-2009

31700 X, nr. 109

Doorlopend, Laatst gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr. 755 en 27925, nr. 732

In de toekomst zal de minister van Defensie in artikel-100 brieven en stand van zaken-brieven, wanneer van toepassing, ingaan op civiele dienstverlening tijdens uitzendingen.

AO Civiele Dienstverlening, 23-10-2008

31700 X, nr. 58

Doorlopend, Laatst gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr. 755 en 27925, nr. 732

Licence