Base description which applies to whole site
+

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de gezaghebbende nationale autoriteit voor toezicht op marktinstrumenten (waaronder EU ETS en de wet- en regelgeving voor hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging) die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer – en daarmee aan een klimaat neutrale samenleving. Daarbij begeleidt de NEa het proces van uitvoering van deze marktinstrumenten.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. Daarnaast geven we – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig een ZBO is. Het gaat daarbij waar het emissiehandel betreft om het verlenen en actualiseren van emissievergunningen, het onderhouden van het CO2-register en toezicht en handhaving van de wetgeving. Daarnaast heeft de NEa een nieuwe taak toebedeeld gekregen vanuit het Ministerie van Financiën voor de uitvoering van de CO2-heffing. Voor wat betreft biobrandstoffen gaat het om uitvoering en toetsing van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit.

Tabel 72 Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

- Omzet

10.439

11.047

13.299

13.390

13.199

13.185

13.171

waarvan omzet moederdepartement

6.946

7.446

8.543

8.725

8.716

8.707

8.698

waarvan omzet overige departementen

3.493

3.601

4.756

4.665

4.483

4.478

4.473

waarvan omzet derden

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

55

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

10.494

11.047

13.299

13.390

13.199

13.185

13.171

        

Lasten

       

Apparaatskosten

9.164

10.727

12.235

12.235

12.235

12.235

12.235

- Personele kosten

6.333

7.237

9.193

9.193

9.193

9.193

9.193

waarvan eigen personeel

5.890

6.305

8.002

8.002

8.002

8.002

8.002

waarvan inhuur externen

137

630

800

800

800

800

800

waarvan overige personele kosten

306

302

391

391

391

391

391

- Materiële kosten

2.831

3.490

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

waarvan apparaat ICT

590

1.682

713

713

713

713

713

waarvan bijdrage aan SSO's

1.338

1.146

1.479

1.479

1.479

1.479

1.479

waarvan overige materiële kosten

903

662

850

850

850

850

850

Rentelasten

0

0

51

54

40

26

12

Afschrijvingskosten

434

320

1.013

1.101

924

924

924

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

434

320

1.013

1.101

924

924

924

Overige lasten

2

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

2

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

9.600

11.047

13.299

13.390

13.199

13.185

13.171

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

894

0

0

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

        

Saldo van baten en lasten

894

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK is een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke en niet wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa en CO2 Minimumprijs, beperking inzet kolen elektriciteitsopwekking en vernieuwing ICT (EH Portaal). Daarnaast heeft de NEa een nieuwe taak, het opleggen en het innen van de CO2-heffing.

Omzet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Dit betreft een vergoeding voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer (EV). Voor 2022 zal de opdracht in dit kader worden uitgebreid. Zo zal de NEa nieuwe taken gaan uitvoeren op het terrein van toezicht, zowel voor inspectie als indirect daaraan gerelateerde taken.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De NEa levert meer personele inzet, op de reguliere en nieuwe taken en in de advisering op beleid. Voor een aantal nieuwe taken, waarvoor nog politieke besluitvorming zal plaatsvinden, zijn de werkzaamheden en personele inzet nog niet bekend. Voor de begroting is een inschatting gemaakt aan gewenste fte’s voor deze nieuwe werkzaamheden.

Overige personele kosten

De overige personele kosten betreffen onder andere de kosten van vorming en opleiding, de reiskostenvergoeding woon-werk, en de reiskosten binnen- en buitenland. Bij het ramen van deze kosten is enerzijds rekening gehouden met de stijging van het aantal fte’s, echter ook met het aantal reisbewegingen vanwege de coronacrisis en het mogelijk meer hybride werken. Doordat de loonkosten stijgen, stijgen ook de budgetten voor externe inhuur en de vorming en opleidingskosten. Beide zijn een percentage van de totale loonkosten. Over de uitvoering van hybride werken wordt Rijksbreed nog nagedacht. Dit is nog niet specifiek verwerkt in deze begroting.

Materiële kosten

De materiële uitgaven betreffen onder andere ICT beheer- en onderhoudskosten, communicatie en facilitaire kosten. De materiele kosten zijn gestegen, dit zit hem met name in verwachte kosten van de directe domeinen. De afname van de ICT kosten is gerelateerd aan het feit dat de kosten voor het EHP worden geactiveerd in plaats van in de reguliere kosten op te nemen.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op immateriële activa zijn hoger dan voorheen. Dit heeft te maken met de activering van het Emissiehandel portaal. Daarnaast zijn als gevolg van doorontwikkeling de kosten voor het register voor energie van vervoer hoger, hetgeen ook leidt tot hogere afschrijvingen.

Tabel 73 Kasstroomoverzicht over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

5.212

1.386

2.186

2.639

3.000

3.184

3.368

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

10.928

11.047

13.299

13.390

13.199

13.185

13.171

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 11.984

‒ 10.647

‒ 12.286

‒ 12.289

‒ 12.275

‒ 12.261

‒ 12.247

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.056

400

1.013

1.101

924

924

924

 

-/- totaal investeringen

‒ 1.014

 

‒ 900

0

0

0

0

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.014

0

‒ 900

0

0

0

0

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

‒ 990

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

326

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

‒ 140

0

‒ 560

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

400

900

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 804

400

340

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

2.338

2.186

2.639

3.000

3.184

3.368

3.552

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruit ontvangen bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van de Registers Emissie Handel, Energie voor Vervoer en voor de ontwikkeling van het Emissiehandel Portaal.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor de doorontwikkeling van de registers Emissie Handel en Energie voor Vervoer. En voor de bouw van het Emissiehandel Portaal en CO2-register.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Uitgangspunt van de NEa is dat zij op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel, hernieuwbare energie voor vervoer en brandstofkwaliteit binnen Nederland vervult. In onderstaande tabel zijn de indicatoren voor de komende jaren weergegeven.

Tabel 74 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

       

Naleving ETS (per broeikasgasinstallatie)

13.924

11.849

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naleving EV (per deelnemersrol)

49.541

52.188

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Tarieven/uur

       

Laag

69

68

68

68

68

68

68

Midden

93

92

89

89

89

89

89

Hoog

118

116

117

117

117

117

117

Omzet per productgroep (x € 1000)

       

Naleving ETS

6.946

6.036

7.933

7.935

7.926

7.917

7.908

Naleving EV

3.493

3.601

4.756

4.665

4.483

4.478

4.474

Bijstook Biomassa

0

320

0

0

0

0

0

EH Portaal

 

1.090

560

740

740

740

740

CO2 heffing

0

0

50

50

50

50

50

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

68,7

64

84

84

84

84

84

Saldo van baten en lasten (%)

8,52%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicatoren

       

Naleving ETS

       

% vergunningsaanvragen binnen wettelijke termijn afgehandeld

83%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

% Meldingen binnen wettelijke termijn afgehandeld

89%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

% jaarlijks uitgevoerd toezicht programma

69%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% vragen binnen de gestelde termijn afgerond

84%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

        

Naleving EV

       

Opleveringsdatum rapportage Naleving jaarverplichting t-1 EV en brandstoffen luchtverontreiniging

29-6-2020

<15 juli

<15 juli

<15 juli

<15 juli

<15 juli

<15 juli

% jaarlijks toezichtprogramma is uitgevoerd

116%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% vragen binnen de gestelde termijn afgerond

84%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

        

Algemeen

       

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

63%

>70%

>80%

>80%

>80%

>80%

>80%

Toelichting

Vanaf 2022 gaat de sturing voor zowel naleving ETS als voor naleving EV in overeenstemming met de opdrachtgevers plaatsvinden op basis van budgetten en indicatoren. Door nieuwe taken en beleidsadvisering is het niet reëel de eerdere sturingstypologiën te hanteren. Hierdoor wordt er geen tarief meer berekend per deelnemersrol dan wel per broeikasinstallatie.

Naleving ETS

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Naleving EV

Het gaat hier om het percentage van het totaal aantal tijdig opgeleverde rapportages naleving jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis, zoals vastgesteld in de tarievennotitie.

Licence