Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda

In het kader van operatie Inzicht in Kwaliteit van het kabinet wordt het gebruikelijke overzicht met een planning van beleidsdoorlichtingen omgevormd tot een Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Net als 2021 betreft 2022 een overgangs- en leerjaar met de SEA waardoor de agenda een eerste uitwerking betreft en waarbij ook nog een enkele traditionele beleidsdoorlichting zal worden uitgevoerd. De overgang naar een SEA is nader toegelicht in de beleidsagenda, onderdeel ‘Strategische Evaluatieagenda'.

In deze ‘Bijlage evaluatie- en overig onderzoek’ worden de beleidsthema’s in de SEA toegelicht en nader uitgewerkt met onderliggende instrumentevaluaties. Aanvullend volgt een overzicht met overige evaluaties die niet direct onder een beleidsthema zijn te plaatsen.

De SEA is gericht op onderstaande beleidsthema’s die het merendeel van de EZK-begroting afdekken. Deels gaat het om het verbeteren van methoden van onderzoek en opzetten van monitors en deels om het verkrijgen van inzicht in effecten van belangrijke beleidsmaatregelen. In deze evaluatiebijlage wordt toegelicht welke onderliggende evaluatieplanning hiermee samenhangt. Indien in de kolom «toelichting onderzoek» geen toelichting wordt vermeld, gaat het om reguliere periodieke evaluaties. In de kolom «vindplaats» staan links naar afgeronde onderzoeken, Kamerbrieven of relevante monitors die input vormen voor vervolgonderzoek en voor het syntheseonderzoek van het beleidsthema.

Tabel 107 SEA-uitwerking: Steun- en herstelbeleid Corona

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Steun- en herstelbeleid Corona

Synthese

2026

Dit beleid dient ter ondersteuning en herstel van het bedrijfsleven tijdens en na Covid-19. Hierbij wordt samen opgetrokken met FIN en SZW. Ieder departement neemt de verantwoordeljikheid voor de eigen maatregelen.

2 en 3

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

De overheid heeft inmiddels meer dan 200 financiële steunmaatregelen getroffen om werkenden en bedrijven door de coronacrisis te helpen. Eind 2020 verstuurden de ministers van Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een Kamerbrief met daarin een eerste uitwerking van de evaluatieplanning (Kamerstuk 35 420, nr. 227). Het gaat daarbij vooralsnog om een planning van de evaluaties van individuele steunmaatregelen, zoals de NOW, TOZO en TVL/TOGS. Ook bevat de brief een overzicht van de monitoringsactiviteiten. De ministeries werken de evaluatie-aanpak momenteel verder uit met behulp van enkele onafhankelijke deskundigen vanuit de wetenschap en de planbureaus. Hiernaast werkt het CPB in 2021 aan een eerste analyse van macro-economische effecten. Vooralsnog richt dit evaluatietraject zich op de kern van de steunmaatregelen: de budgettair meest omvangrijke maatregelen op het terrein van SZW, EZK en FIN die zich primair richten op baanbehoud en het steunen van ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis. Hieronder wordt ingegaan op de stand van kennis, kennisbehoefte en evaluatieplanning van de belangrijkste maatregelen die door EZK zijn opgesteld. Vanwege de aard van diverse EZK-coronamodules (o.a. leningen en garanties met een langere looptijd) zijn enkele evaluaties ten opzichte van de brief van december 2020 later ingepland. Hiervoor vindt tussentijdse monitoring plaats via de algemene monitor Coronamaatregelen. De evaluaties zijn ingedeeld bij het thema Steun- en herstelbeleid Corona.

Kamerstuk 35 420, nr. 227

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Monitor Coronamaatregelen ter ondersteuning bedrijfsleven

ex-durante

2020 e.v.

Monitor om inzicht te krijgen in gebruikers van steunmaatregelen en een traject om de databronnen op microniveau van alle ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven te koppelen aan het ABR van het CBS voor impact-analyses (B&I, RvO, CBS). Deze data-infrastructuur biedt de basis voor een evaluatie van het noodpakket (verwacht vanaf 2023), waarvan betrokken departementen (FIN, SZW en EZK) gebruik kunnen maken.

2 en 3

zie: Monitor Coronamaatregelen

Onderzoek overkoepelende macro-economische effecten (CPB)

ex-durante

2021

Het CPB is in december 2020 door FIN (i.s.m. EZK en SZW) verzocht een analyse te maken van de macro-economische effecten van de opeenvolgende steunpakketten die door het kabinet tijdens de Coronacrisis zijn ingezet en de eerste resultaten in de zomer van 2021 te publiceren. Doel is inzicht krijgen in hoeverre de steunpakketten de economische schade van de Coronamaatregelen hebben beperkt en daarmee lessen te trekken voor de toekomst.Specifiek is aandacht gevraagd voor de samenstelling van de steunpakketten met indien mogelijk onderscheid naar een aantal grote maatregelen zoals de TVL, NOW, TOZO en Uitstel van Belastingbetaling. Daarnaast worden de economische uitkomsten in Nederland waar mogelijk afgezet tegen de ontwikkelingen in het buitenland. Deze analyses bieden een basis voor het trekken van lessen voor de toekomst en dienen als bouwstenen voor vervolgevaluaties.

2 en 3

 

BMKB-C

ex-post

2025/2026

Ondersteunen ondernemers

2

 

GO-coronamodule

ex-post

2025/2026

Ondersteunen ondernemers (de reguliere evaluatie in 2020 kon nog niet ingaan op de corona-module).

2

Kamerstuk 35 420, nr. 154

Overbruggingskredieten en aflossing met rentekorting verschaft door Qredits

ex-post

2025/2026

Ondersteunen ondernemers

2

 

Corona Overbruggingslening (COL) verschaft door Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

ex-post

2025/2026

Ondersteunen (innovatieve) ondernemers

2

 

Garantieregeling Kleine Kredieten Corona

ex-post

2025/2026

Ondersteunen kleine ondernemers

2

 

TVL/TOGS

ex-post

2023

Ondersteunen ondernemers MKB

2 en 3

 

Garantieregeling evenementen

ex-post

2022

Ondersteunen specifieke doelgroep

2

 

TOA (Time Out Arrangement)

ex-post

2024/2025

Betreft een lening voor een doorstart die wordt verstrekt via Qredits.

2

 
Tabel 108 SEA-uitwerking: Ondernemerschap

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Ondernemerschap

Synthese

2025

 

2

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

In 2020 heeft een doorlichting plaatsgevonden van artikel 2 en 3. Daarnaast heeft recentelijk ook een meta-evaluatie van het kapitaalmarktinstrumentarium plaatsgevonden. De conclusie daarbij is dat het deel van de beleidsmix dat de toegang tot kapitaalmarktfinanciering beoogt te vergroten (met garanties en kredietenfaciliteiten) er in slaagt additionaliteit bij de ondersteunde bedrijven te realiseren. Bedrijven verwerven op de kapitaalmarkt additionel+A31e financiering voor hun bedrijfsactiviteiten, die zonder overheidsondersteuning niet verworven zouden zijn. Op het terrein van de fiscale ondernemerschapsbevordering is relatief weinig bekend over de additionaliteit. Dialogic stelde eerder vast dat additionaliteit niet aannemelijk lijkt op het terrein van fiscale ondernemerschapsstimulering, in de zin dat het niet bijdraagt aan meer innovatie en ondernemersgroei. Deze instrumenten richten zich echter niet louter op innovatiebevordering, maar zijn ook bedoeld om ondernemerschap in algemene zin te bevorderen. De evaluatieplanning is er op gericht om in 2025 een nieuw synthese onderzoek te doen naar de thema’s op het gebied van ondernemerschap.

Kamerstuk 32 359, nr. 4 – bijlage Innovatieve Samenleving

Instrumentevaluaties / monitor:

     

BMKB

ex-post

2021

Dit betreft de reguliere evaluatie, exclusief corona

2

 

Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering

ex-post

2020

Dit betreft de reguliere evaluatie, exclusief corona

2

Kamerstuk 35 420, nr. 154

Toerisme / NBTC

ex-post

2024

 

2

 

Evaluatie NFIA

ex-post

2020

 

2

Kamerstuk 32 637, nr. 415

Fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging

ex-post

2021

 

2

 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

ex-post

2021

Dit betreft de reguliere evaluatie van de ROM's. Coronamaatregelen worden apart geëvalueerd, hoewel deze wel effect gehad kunnen hebben op het reguliere instrumentarium. In die hoedanigheid wordt dit wel aangestipt.

2

 

Qredits

ex-post

2021

Dit betreft de reguliere evaluatie, exclusief corona

2

 

Regeldruk

ex-post

2021

 

2

 

Fiscale regelingen startups

ex-post

2021

 

2

 

Ondernemerspleinen / KVK

ex-post

2023

 

2

 

Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2014-2020)

ex-post

2024

 

2

 

Fiscale ondernemerschapsregelingen

ex-post

2022

 

2

 

Groeifaciliteit

ex-post

2023

 

2

 

Seed Capital regeling

ex-post

2023

 

3

 

Dutch Venture Initiative

ex-post

2023

 

3

 

Vroege Fase Financiering

ex-post

2023

 

3

 

Agentschapsdoorlichting RVO

overig

2021

 

1, 2, 3, 4 en 5

 

Invest-NL

overig

2022

 

2

 

Dutch Alternative Credit Instrument (DACI)

ex-post

2026

 

3

 

Dutch Future Fund (DFF)

ex-post

2026

 

3

 
Tabel 109 SEA-uitwerking: Digitalisering

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Digitalisering

Synthese

2023

 

1 en 2

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

Digitalisering transformeert onze economie en maatschappij. In deze wereldwijde ontwikkeling worden digitale technologieën op steeds meer plekken, in steeds meer domeinen en voor steeds meer vraagstukken ingezet. Het kabinet heeft in 2018 de rijksbrede Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) gepresenteerd, met de ambitie dat Nederland dé digitale koploper van Europa wordt en blijft. Op dit moment loopt de beleidsdoorlichting inzake beleidsartikel 1 goed functionerende economie en goed functionerende markten, waar digitalisering een belangrijk onderdeel van is. De verwachting is dat dit najaar het rapport aan Tweede Kamer wordt aangeboden. Voor enkele recente beleidsinitiatieven op het terrein van digitalisering zal deze beleidsdoorlichting te vroeg zijn om betrouwbare uitspraken te doen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Wel zal waar mogelijk worden gereflecteerd op de stand van zaken en de manier waarop dit beleid kan worden gemonitord ten behoeve van toekomstige evaluaties.

 

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Monitor Nederlandse Digitaliserings Strategie (NDS)

ex-durante

2020 e.v.

Er gaat een jaarlijkse update van deze «Monitor Nederland Digitaal» naar de Kamer (o.a. 25 juni 2020).

 

Monitor NDS

Agentschapsdoorlichting Telecom

overig

2020

 

1

Doorlichting Agentschap Telecom

Cyberweerbaarheid

overig

2020

 

1

Cyberweerbaarheid onder zzp'ers

Digitale agenda / ICT-beleid

ex-post

2022

 

2

 
Tabel 110 SEA-uitwerking: Innovatiebeleid

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Innovatiebeleid

Synthese

2025

 

2 en 3

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

In 2020 heeft een doorlichting plaatsgevonden van artikel 2 en 3. Innovatie is van groot belang voor het welzijn en de welvaart van alle Nederlanders. Het beeld dat uit de evaluaties naar voren komt over de beleidsmix van het bedrijvenbeleid bevestigt in grote lijnen het beeld dat ook al de voorgaande beleidsdoorlichting naar voren is gekomen. Van instrumenten die zich direct richten op R&D- en innovatiebevordering (Innovatiekrediet, WBSO, Innovatiebox, MIT en SBIR) is het aannemelijk dat de interventies doeltreffend zijn. Vooral voor de fiscale innovatiestimulering (WBSO) en ook voor de Innovatiekredieten zijn substantiële additionele effecten van het beleid vastgesteld. Ook van de innovatiemaatregelen die zich richten op kennisoverdracht tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven en op publiek-private onderzoeksamenwerking (PPS, zoals de TKI’s), een kerndoel van het beleid en een belangrijk middel om innovaties tot stand te laten komen, is het aannemelijk dat ze in meer of mindere mate additionaliteit realiseren, zo laten de evaluaties zien. De evaluatieplanning is erop gericht om in 2025 opnieuw een syntheseonderzoek uit te kunnen voeren voor het thema innovatie.

Kamerstuk 32 359, nr. 4 – bijlage Innovatieve Samenleving

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Monitor Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

ex-durante

Eerste resultaten in 2021

De Monitoring en effectmeting (M&E) van het innovatiebeleid (Innovatiehelix, voorheen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid) is in opbouw. Op deze wijze zullen eerste data verzameld worden. Dit kan later input vormen voor de evaluatie-aanpak die nog in de «Expertcommissie Evaluatiemethoden» nader uitgewerkt dient te worden.

2

 

Eureka / Eurostars / JTI’s

ex-post

2020

 

2

Kamerstuk 33 009, nr. 1711

Ruimtevaart

ex-post

2023

 

2

 

Intellectueel Eigendomsbeleid

ex-post

2023

 

2

 

Evaluatie Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

ex-post

2023

 

2

 

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

ex-post

2021

 

2

 

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, Wageningen Research)

ex-post

2021

 

2

Kamerstuk 32 637, nr. 453

Evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)

ex-post

2022

 

2

 

Innovatiebox

ex-post

2023

In samenwerking met FIN; FIN heeft het voortouw.

2

 

Fundamenteel en toegepast onderzoek

ex-post

2022

 

3

 

Innovatiekrediet

ex-post

2023

 

3

 

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

ex-post

2021

 

2

 

NWO

ex-post

2020

Betreft een algemene evaluatie van NWO door OCW.

2

Kamerstuk 29 338, nr. 221

NWO-TTW

ex-post

2022

Betreft specifiek het EZK-gefinancierde deel NWO-TTW

2

 

Evaluatie MIT

ex-post

2022

 

2

 

WBSO

ex-post

2024

 

2

 

SBIR

overig

2024

 

2

 

Deep Tech Fund

ex-post

2026

 

3

 

NGF - project AiNed bijdrage EZK

ex-post

2028

Betreft een projectevaluatie als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF)

2

 

NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK

ex-post

2028

Betreft een projectevaluatie als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF)

2

 

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

ex-post

2029

Betreft een projectevaluatie als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF)

2

 

NGF - project Groenvermogen

ex-post

2030

Betreft een projectevaluatie als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF)

2

 

NGF - project Health RI

ex-post

2029

Betreft een projectevaluatie als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF)

2

 
Tabel 111 SEA-uitwerking: Expertcommissie evaluatiemethoden

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Expertcommissie evaluatiemethoden (Theeuwes 2.0)

Overig: Ontwikkeling evaluatie-aanpak

2021

Als vervolg op de aanbevelingen van de beleidsdoorlichting van het bedrijvenbeleid. Onderzoek staat in het teken van een doorontwikkeling en aanvulling van bestaande evaluatiepraktijk met evaluatieaanpakken die kunnen worden benut voor systeem- en transitie-evaluaties, zoals het missiegedreven innovatiebeleid (inclusief de bijdrage hieraan van de topsectoren) en het CO2-reductiebeleid.

1/2/3/4

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

In 2012 verscheen het eindrapport van de expertcommissie onder leiding van wijlen prof. Jules Theeuwes. De commissie, ingesteld op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, verzamelde Nederlandse evaluatie-experts en adviseerde het departement over de vraag op welke wijze en met welke concrete evaluatiemethoden de instrumenten van het Nederlandse innovatie- en bedrijvenbeleid het beste konden worden geëvalueerd.1

 

De afgelopen jaren zijn de aanbevelingen van de commissie Theeuwes de leidraad geweest bij alle evaluaties die bij EZK zijn uitgevoerd in het kader van het bedrijvenbeleid.2

 

In 2020 verscheen een geactualiseerd overzicht van alle uitgevoerde evaluaties (2014-2019) als onderdeel van een integrale beleidsdoorlichting van het bedrijvenbeleid. De Theeuwes-aanpak heeft de evaluatiepraktijk bij EZK aanzienlijk vooruit geholpen, maar ook bleek, zoals de commissie zelf al had voorzien, dat de aanpak niet voor alle types van beleidsinterventies feitelijk toepasbaar is.3

 

Voor instrumentevaluaties (met één interventie, één gebruiker en één helder omschreven en meetbaar doel) is de aanpak een deugdelijke evaluatiestandaard en zijn -onder voorwaarden- kwantitatieve methoden toepasbaar. Echter, voor systeemevaluaties en transitievraagstukken ontbreekt echter een dergelijke «gouden» standaard en staat de methodeontwikkeling, ook internationaal, nog in de kinderschoenen. Met de evaluatie van de topsectorenaanpak is daarmee door EZK een begin gemaakt, maar er is behoefte aan de ontwikkeling van een nieuwe (internationale) evaluatiestandaard voor dit type van evaluaties.4

 
  

De hierboven genoemde Expertcommissie wordt gevraagd:

 

* Een visie te ontwikkelen op de hierboven geschetste evaluatiepraktijk en -strategie van EZK.

 

* Een overzicht te bieden van de wetenschappelijk beschikbare evaluatiemethodieken voor uiteenlopende beleidsvraagstukken in het innovatiebeleid (actoren, netwerken, systemen, transities, publieke belangen). Het betreft hier zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden (of een slimme combinatie daarvan) waarmee betrouwbaar de effectiviteit van beleid inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarbij wordt gevraagd ook aandacht te besteden aan de rol van monitoring bij evaluatie en aan de legitimiteit van overheidsingrijpen (marktfalen, systeemfalen en transitiefalen).

 

* Advies te geven voor een concrete evaluatie-aanpak bij in ieder geval de volgende beleidsinterventies (voorlopige groslijst):

 

-       Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid;

 

-       Transitieprogramma verduurzaming energie-intensieve industrie;

 

-       Evaluatie van het CO2-reductiebeleid (Klimaatbeleid).

 
1

2

Zie

3

Beleidsdoorlichting artikelen 2 en 3 van de EZK-begroting. Doeltreffendheid en doelmatigheid instrumenten bedrijvenbeleid: Een overzicht op basis van de meest recente evaluaties (zie Kamerstuk 32 359, nr. 4 – bijlage Innovatieve Samenleving).

4

Zie: .

Tabel 112 SEA-uitwerking: Klimaatbeleid

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Klimaatbeleid

Synthese

2024

De Klimaatwet bepaalt dat iedere vijf jaar een herijking van de opgave plaatsvindt. Deze opgavegerichte doorlichting Klimaatbeleid is een syntheseonderzoek van meerdere instrumentenevaluaties van betrokken departementen. Het brengt de samenhang tussen de instrumentenevaluaties in beeld en zal antwoord geven op evaluatievragen op systeemniveau. In oktober 2020 is een eerste opzet van de integrale doorlichting naar de Tweede Kamer gestuurd als bijlage van de Klimaatnota, inclusief een overzicht van instrumentevaluaties die door de betrokken departementen worden uitgevoerd. In oktober 2021 zal een nader uitgewerkte opzet naar de Tweede Kamer worden gestuurd als bijlage van de Klimaatnota.

4

 

Toelichting integrale doorlichting Klimaatbeleid:

 

De Monitoring & Evaluatie van het Klimaatbeleid loopt mee als pilot in de operatie Inzicht in Kwaliteit om het Rijksbrede belang te benadrukken, én een buitenboordmotor te hebben die nodig is om de komende jaren te komen tot een lerende evaluatiestructuur die beleid voorziet van resultaten op het moment dat de vaste momenten in de beleidscyclus (Klimaatwet, INEK) daarom vragen.

 

In het Klimaatplan is opgenomen dat het kabinet een evaluatieplan voor het nationaal klimaatbeleid ontwikkelt. De (opbouw van de) monitor en de beleidstheorie daarachter, vormen de basis voor de integrale evaluatie. De evaluatie is een synthese onderzoek en zal samenhang brengen in de evaluaties van instrumenten die in het klimaatbeleid een rol spelen en uitgevoerd worden door de verschillende departementen en daarnaast antwoord geven op evaluatievragen op systeemniveau. Beoogd is dat voorafgaand aan het nieuwe Klimaatplan in 2024 een inhoudelijke doorlichting van het Klimaatbeleid kan plaatsvinden, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke evaluaties in voorafgaande jaren. Reeds geplande relevante evaluaties in sectoren Gebouwde Omgeving, Landbouw & Landgebruik en Mobiliteit zijn weergegeven op de SEA’s/evaluatieplanningen van respectievelijk BZK, LNV en IenW. De relevante evaluaties op de begroting van EZK voor de sectoren Elektriciteit en Industrie zijn:

 

Instrumentevaluaties sector Elektriciteit en Industrie:

     

Monitor Klimaatbeleid

ex-durante

2020 e.v.

Bij de Klimaatnota verscheen in 2020 voor het eerst de Monitor Klimaatbeleid. Deze Monitor biedt een objectief inzicht, zowel kwalitatief als kwantitatief, in de voortgang van het beleid in het Klimaatplan (dat voor een belangrijk deel is bepaald door het Klimaatakkoord).

2 en 4

Kamerstuk 32 813, nr. 609

Studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal

ex-ante/ex-durante

2021

Ambtelijke studiegroep die vanuit een brede blik analyseert wat de gevolgen van een aangescherpte Europese reductiedoelstelling is voor 2030 en wat vanuit Nederland mogelijke strategieën zijn om hier invulling aan te geven.

4

Kamerstuk 32 813, nr. 664

Fiscale regelingen Energiebelasting

ex-post

2021

In samenwerking met FIN; FIN heeft het voortouw.

4

Kamerstuk 31 239, nr. 330

Evaluatie Opslag Duurzame Energie

ex-post

2021

Evaluatie en toekomstverkenning ODE

4

Kamerstuk 30 196, nr. 752

Evaluatie SDE+

ex-post

2021

 

4

 

Evaluatie TSE-Mooi/DEI+/HER

ex-post

2022

 

4

 

Evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA)

ex-post

2023

In samenwerking met FIN; EZK heeft het voortouw.

4

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

ex-post

2025

 

4

 

Evaluatie SDE++

ex-post

2023

Bij de SDE++ staat het doel van 49 procent emissiereductie in 2030 en kosteneffectiviteit om dit doel te bereiken centraal. De SDE++ is het belangrijkste subsidie-instrument om dit klimaatdoel te halen.

4

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

ex-post

2026

 

4

 

Sectorevaluatie CO2-reductieaanpak energie-intensieve Industrie

ex-ante

2021

Hierbij is aangesloten bij een door de OECD uit te voeren onderzoek in 2020/21 voor EZK en DG Reform van de Europese Commissie naar het Nederlandse CO2- reductiebeleid voor de Nederlandse industrie (informele ex-ante beleidsdoorlichting).

2 en 4

Policies for a climate-neutral industry; lessons from the Netherlands

Compensatieregeling Energie-intensieve bedrijven (ETS)

ex-post

2022/2023

 

4

 

Evaluatie Subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

ex-post

2024

 

2

 

Evaluatie minimumprijs elektriciteitssector1

ex-post

n.t.b.

In samenwerking met FIN; EZK heeft het voortouw.

4

 

Evaluatie nationale CO2-heffing industrie2

ex-post

2024

In samenwerking met FIN; EZK heeft het voortouw.

2 en 4

 

MKB-impacttoets

overig

2020

 

4

Kamerstuk 32 637, nr. 423

1

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen.

2

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen en in 2021 in werking treedt.

Tabel 113 SEA-uitwerking: Herziening regelgevend kader

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Evaluaties van herziening in regelgevend kader (o.a. Energiewet en Warmtewet)

Synthese

2027

Betreft synthese van evaluaties van gewijzigde Elektriciteit- en gaswet en Warmtewet.

4

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

De nieuwe Energiewet (wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteit en Gaswet) is ter consultatie voorgelegd. Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid vijf jaar na inwerkingtreding (ca. 2022) geëvalueerd worden. Dit zal waarschijnlijk in 2027 gebeuren. Ook de wijziging van de Warmtewet (Warmtewet 2.0) zal op zijn vroegst op 1 januari 2022 in werking treden. Deze wet zal net als de Energiewet naar alle waarschijnlijkheid vijf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd worden, dus op zijn vroegst in 2027.

 

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Evaluatie N-1 (Besluit uitvalsituaties hoogspanningsnet)

ex-post

2022

 

4

 

Evaluatie totstandkoming toetsing Investeringsplannen landelijke netbeheerders

ex-post

2022

 

4

 

Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

overig

2020

 

4

Kamerstuk 31 239, nr. 317

Evaluatie Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

ex-post

2020

 

4

Kamerstuk 34 627, nr. 51

Tussenevaluatie Regeling Duurzame Scheepsbouw

overig

2023

 

4

 

Evaluatie Besluit experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit

overig

2021

Evaluatie is gestart en wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

4

 

Voortzetting gaswinning uit kleine velden op zee en op land

overig

2020

 

4

Kamerstuk 35 462, nr. 3

Evaluatie Rekenmeesterfunctie en Socio-economisch Energieonderzoek

overig

2020

 

4

Evaluatie Rekenmeesterfunctie en Socio-economisch Energieonderzoek

Expertisecentrum Warmte

ex-post

2022

 

4

 

WarmtelinQ

ex-post

2024

 

4

 

Garantieregeling Geothermie

ex-post

2023

 

4

 

Evaluatie Energiewet

ex-post

2027

 

4

 

Evaluatie Warmtewet

ex-post

2027

 

4

 
Tabel 114 SEA-uitwerking: Goed functionerende markten voor bedrijven en consumenten

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Goed functionerende markten voor bedrijven en consumenten

Synthese

2021

In 2021 vindt de beleidsdoorlichting plaats van artikel 1 van de EZK-begroting.

1

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

Op dit moment loopt de beleidsdoorlichting inzake beleidsartikel 1 goed functionerende economie en goed functionerende markten, waar digitalisering ook een belangrijk onderdeel van is. De verwachting is dat dit najaar het rapport aan Tweede Kamer wordt aangeboden. Voor enkele recente beleidsinitiatieven op het terrein van digitalisering zal deze beleidsdoorlichting te vroeg zijn om betrouwbare uitspraken te doen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Wel zal waar mogelijk worden gereflecteerd op de stand van zaken en de manier waarop dit beleid kan worden gemonitord ten behoeve van toekomstige evaluaties.

 

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

ex-post

2024

 

1

 

Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet

ex-post

2022

 

1

 

Raad voor Accreditatie

ex-post

2021

 

1

 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

ex-post

2021

 

1

Kamerstuk 25 268, nr. 195

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

ex-post

2022

 

1

 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

ex-post

2021

 

1

 

Adviesgroep Gids Proportionaliteit

ex-post

2021

Evaluatie is gestart en wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

1

 
Tabel 115 SEA-uitwerking: Een veilig Groningen met perspectief

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Een veilig Groningen met perspectief

Overig

2023

Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

5

 

Toelichting met stand van inzicht:

 

In verband met de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen is de geplande beleidsdoorlichting komen te vervallen. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de aardgaswinning in Groningen is op 11 februari 2021 ingesteld. De commissie voert haar werkzaamheden uit op basis van een onderzoeksvoorstel (Kamerstuk 35 561, nr. 2) dat op 9 februari 2021 is goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Kamerstuk 35 561, nr. 2

Instrumentevaluaties / monitor:

     

Evaluatie Tijdelijke wet Groningen (inclusief Instituut Mijnbouwschade Groningen)

ex-post

2022

 

5

 

Waardevermeerderingsregeling i.c.m. schademeldingen

ex-post

2022

Regeling loopt nog; evaluatie is doorgeschoven naar 2022.

5

 

Meerjarenplanning van overige geplande evaluaties/doorlichtingen die niet of deels onder voornoemde thema's vallen:

Tabel 116 SEA-uitwerking: Overige evaluaties/doorlichtingen

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotings-artikel

Vindplaats

Agentschapsdoorlichting AT

overig

2020

 

1, 4

Doorlichting Agentschap Telecom

Agentschapsdoorlichting DICTU

overig

2022

 

40

 

Agentschapsdoorlichting NEa

overig

2022

 

4

 

Agentschapsdoorlichting RVO

overig

2021

 

1,2,3,4 en 5

 
      

Evaluatie ZBO's:

  

Zie planning in bijlage 1: ZBO's en RWT's

  
Licence