Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van EZK opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

"De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten".

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting.

In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in de bijlage «ZBO’s en RWT’s».

Voor een aantal subsidies is (nog) geen volgende evaluatie gepland. In veel gevallen gaat het om nieuwe subsidies die nog worden vormgegeven of subsidies die al enige tijd geleden zijn gestopt, waardoor alleen nog sprake is van uitfinanciering.

De einddatum geeft het moment aan dat de laatste verlening plaatsvindt of heeft plaatsgevonden. Voor een aantal subsidies, waarbij sprake is van een structurele subsidierelatie met een jaarlijkse verlening, is als einddatum ‘Jaarlijks’ opgenomen. Als periodiek besluitvorming plaatsvindt over de verlening, bijvoorbeeld over een volgende programmaperiode, is dit aangeduid als ‘Periodiek’.

Tabel 105 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie- (regeling) (jaartal)

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

1

Cyberweerbaarheid

926

800

0

0

0

0

0

2020

n.v.t

2020

1

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)

1.843

3.000

0

0

0

0

0

Geen

n.v.t

2021

1

EU-cofinanciering Digital Europe

0

343

10.000

20.000

15.000

4.000

500

Geen

n.n.b.

2022

 

Subtotaal

2.769

4.143

10.000

20.000

15.000

4.000

500

   
            

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

2

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT)

16.467

18.888

25.908

30.395

41.122

41.122

41.122

2017

2022

2023

2

Eurostars

16.961

18.734

19.583

19.049

18.649

18.382

18.132

2020

2025

2026

2

Bevorderen ondernemerschap

17.144

21.463

27.107

19.327

12.525

13.425

13.425

2020

2025

Jaarlijks

2

Biobased Economy

5

      

2014

2020

2018

2

Cofinanciering EFRO, inclusief Interreg1

13.358

25.563

38.335

26.477

31.977

32.077

24.077

2017

2024

2020

2

Bijdrage aan ROM's

6.726

8.062

8.477

8.477

8.477

8.477

8.477

2016

2021

Periodiek

2

Verduurzaming industrie

4.844

15.104

23.936

45.744

60.429

72.725

78.700

Geen

2022

Jaarlijks

2

Startup-beleid

7.788

12.623

16.900

13.100

1.700

0

0

Geen

2022

2023

2

Urgendamaatregelen industrie

9.982

34.983

35.300

43.150

36.350

10.200

2.100

Geen

2024

2023

2

Invest NL

7.966

10.802

10.802

10.802

10.802

10.802

10.802

Geen

2022

Periodiek

2

Noodloket (TOG's)

866.886

1.600

0

0

0

0

0

Geen

2023

2020

2

Noodloket (TOG's) Caribisch Nederland

3.290

0

0

0

0

0

0

Geen

2023

2020

2

Qredits

6.000

0

0

0

0

0

0

2016

2025

2020

2

Tegemoetkoming vaste lasten

1.059.190

7.405.000

600.000

0

0

0

0

Geen

2023

2021

2

Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland

9.311

29.300

0

0

0

0

0

Geen

2023

2021

2

EU-cofinanciering Europees Defensie Fonds

0

0

5.000

10.000

5.000

0

0

Geen

n.n.b.

2024

2

Omscholing naar tekortsectoren

0

37.500

40.000

0

0

0

0

Geen

2022

2023

2

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

0

90.000

0

0

0

0

0

Geen

2023

2021

2

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

0

10.460

13.500

13.500

13.500

13.500

0

Geen

2025

2025

2

Herstructurering winkelgebieden

0

9.000

11.200

15.600

19.600

18.600

26.000

Geen

2022

2024

2

Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren

0

10.000

37.500

37.500

37.500

12.500

15.000

Geen

2025

2022

2

TRSEC

0

380.000

0

0

0

0

0

Geen

2022

2021

2

NGF - project AiNed

0

4.400

8.800

13.200

13.200

4.400

0

Geen

2028

2027

2

NGF - project RegMed XB

0

10.200

12.800

0

0

0

0

Geen

2029

2028

2

NGF - project QuantumDeltaNL

0

14.200

33.100

3.100

3.600

0

0

Geen

2028

2027

2

NGF - project Groenvermogen

0

800

21.530

33.340

10.590

6.740

0

Geen

2030

2029

2

NGF - project Health RI

0

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

0

Geen

2029

2028

2

Indirecte kosten ETS

0

0

81.600

0

0

0

0

   

2

Overige subsidies

935

2.906

4.906

2.684

1.352

462

462

2019

 

Jaarlijks

2

Internationaal Innoveren

36.289

42.904

52.766

43.332

39.379

39.857

39.857

2020

2025

2026

2

PPS-Toeslag (voorheen TKI-toeslag)

121.478

173.199

199.068

208.414

195.070

182.052

182.052

2016

2021

2022

 

Subtotaal

2.204.620

8.389.891

1.332.518

603.791

567.422

487.521

460.206

   
            

Artikel 3 Toekomstfonds

3

Smart Industries

172

729

184

158

0

0

0

Geen

2021

2020

3

Haalbaarheidsstudies TO2 innovatieve starters

796

815

0

0

0

0

0

Geen

2023

2024

3

Thematische Technology Transfer

1.823

3.350

2.978

2.978

2.978

2.398

0

Geen

2021

2024

 

Subtotaal

2.791

4.894

3.162

3.136

2.978

2.398

0

   
            

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

4

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

40.675

55.437

60.135

58.524

54.015

48.735

43.700

2017

2022

2022

4

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

38.427

32.426

42.140

45.540

42.000

25.540

 

2017

2022

2022

4

Energie-efficiëntie

3.260

2.050

2.368

2.368

2.368

2.368

2.368

2017

2021

2020?

4

Green Deals

141

2.370

500

500

500

500

500

2016

2021

Geen

4

Demonstratieregeling Klimaat en Energie-innovatie (DEI+)

33.605

52.715

75.963

55.143

49.369

38.856

45.576

2017

2022

2022

4

Regeling Duurzame Scheepsbouw

2.834

3.372

7.075

5.296

1.696

1.696

1.696

2019

2023

 

4

Projecten Klimaat en Energieakkoord

1.612

1.977

3.981

4.106

4.360

4.360

4.360

2016

 

Geen

4

Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP)

429

0

0

0

0

0

0

2010

 

2007

4

Stimulering Duurzame Energie2

587.388

623.000

687.400

648.200

559.800

515.500

492.500

2016

2021

Geen

4

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)3

1.192.654

1.859.096

2.585.508

3.077.956

3.117.976

2.819.219

2.634.347

2016

2021

Geen

4

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)3

 

471.000

68.000

55.000

171.000

396.000

538.000

Geen

2023

Geen

4

Aardwarmte

15.000

15.000

17.500

17.500

25.000

0

0

Geen

 

2024

4

ISDE-regeling

101.383

130.250

130.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2019

2026

2020

4

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)4

110.083

179.542

0

0

0

0

0

2017

2022

2021

4

Carbon Capture Storage (CCS)/ERA-NET energieprojecten

6.285

5.206

4.080

4.680

6.480

5.480

5.480

Geen

n.n.b.

2022

4

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame sportaccommodaties (EDS)

32

0

0

0

0

0

0

Geen

2020

2020

4

Programma Hoge Flux Reactor

7.451

6.401

6.401

6.401

5.401

5.401

5.401

Geen

n.n.b.

Periodiek

4

Elektrisch rijden

0

5

0

0

0

0

0

2015

n.n.b.

2017

4

Caribisch Nederland

14.460

24.661

4.144

4.144

4.144

4.144

4.144

Geen

n.n.b.

Jaarlijks

4

Overige subsidies

4.014

37.101

50.000

0

0

0

0

Geen

 

Jaarlijks

4

Opschalingsinstrument Waterstof

0

0

4.000

18.150

15.130

9.080

12.500

Geen

2027

2022

4

Maatregelen CO2-reductie

303

0

0

0

0

0

0

Geen

2023

2020

4

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

0

418

10.519

13.096

15.385

17.428

18.877

2018

2025

2026

4

Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

0

3.392

25.633

0

0

0

0

Geen

2026

2022

 

Subtotaal

2.160.036

3.505.419

3.785.347

4.116.604

4.174.624

3.994.307

3.909.449

   
            

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

5

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

33.517

78.286

0

0

0

0

0

Geen

 

2022

5

Geestelijke bijstand

80

101

0

0

0

0

0

Geen

 

2022

 

Subtotaal

33.597

78.387

0

0

0

0

0

   
            
 

Totaal

4.403.813

11.982.734

5.131.027

4.743.531

4.760.024

4.488.226

4.370.155

   
1

De subsidie wordt verleend uit hoofde van Europees Beleid.

2

De subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Nationaal Energie Akkoord.

3

De subsidieregeling wordt uitgevoerd conform het Klimaatakkoord.

4

De subsidie heeft betrekking op een compensatieregeling.

Topconsortia Kennis en Innovatie

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn stichtingen die ten behoeve van de diverse topsectoren de kennis- en innovatieagenda vormgeven en laten uitvoeren. Hiertoe voeren de TKI’s programma-ondersteunende activiteiten uit gericht op het samen met de relevante bedrijven en kennisinstellingen voor hun thema programmeren van activiteiten, bouwen van PPS-consortia om innovatie vorm te geven, informeren, coördineren en enthousiasmeren van partijen om een bijdrage te leveren aan de kennis- en innovatieagenda. Eén van de instrumenten hiervoor betreft de PPS-toeslag.

De PPS-toeslag is bedoeld om privaat-publieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Voor de PPS-toeslag komen TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor de PPS-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2022 zijn 12 TKI’s erkend die elk uitvoering geven aan één van de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrifood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water en Maritiem; voor ICT en Biobased Economy (BBE) zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het TKI BBE werkt voor drie topsectoren (Agrifood, Chemie en Energie).

Om als TKI opgenomen te worden in de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en onderzoeksorganisaties participeren.

 • Het onderzoeksprogramma vindt plaats voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en onderzoeksorganisaties.

 • De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 mln.

 • Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.

 • Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.

 • Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.

 • Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.

 • De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s bedraagt in 2015 en verder 40%.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om in de begroting opgenomen te blijven.

In 2013 is de PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) geïntroduceerd. De kenmerken van de regeling zijn:

 • De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de private bijdrage (waarvan een beperkt aandeel in natura) aan onderzoeksorganisaties voor privaat-publieke samenwerkingsprojecten uit het meerjarig onderzoeksprogramma van de TKI en de cash-bijdrage van bedrijven aan onderzoeksopdrachten die voor het TKI onderzoeksprogramma relevant zijn.

 • Het toeslagpercentage is 30%, voor de eerste € 20.000 per bedrijf is het percentage 40%. Voor ANBI-bijdragen geldt een toeslagpercentage van 25% tot een maximum van € 90 mln per jaar over alle topsectoren heen.

 • De PPS- toeslag wordt ingezet in publiek private samenwerkingsprojecten van het onderzoeksprogramma van het TKI.

 • Het onderzoek voor zowel grondslag als de inzet van PPS-toeslag betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Hieronder volgen de TKI’s die in aanmerking komen voor PPS-toeslag. Al deze TKI’s kunnen bovendien (basis) subsidie aanvragen voor hun programma-ondersteunende activiteiten tot maximaal € 450.000 per topsector (indien er meerdere TKI’s per sector zijn, wordt dit bedrag dus verdeeld tussen de TKI’s; dit speelt bij topsector Water en Maritiem). Daarnaast maakt EZK binnen dit begrotingsartikel in totaal 2 mln aan middelen vrij om TKI’s in staat te stellen bij te dragen aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid (MTIB). De verdeling daarvan over de TKI’s is afhankelijk van de hoeveelheid werk per TKI. Alle programma-ondersteunende activiteiten moeten direct verband houden met de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s die met de PPS-toeslag worden ondersteund of moeten bijdragen aan de voorbereiding van die programma’s dan wel het aanvragen, besteden of verantwoorden van de PPS-toeslag. Deze subsidie wordt verstrekt voor zover in de subsidieaanvraag voldoende onderbouwd met activiteiten, voor zover deze activiteiten passen binnen de staatssteunkaders en voor zover voor deze activiteiten niet uit andere hoofde reeds een vergoeding van de overheid wordt verkregen.

De drie TKI’s genoemd onder 10 a, b en c vormen een bij elkaar horend cluster ten behoeve van de topsector Water en Maritiem.

Tabel 106 Overzichtstabel TKI’s
 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy (BBE)

3

Stichting TKI Chemie

4

Stichting TKI CLICKNL

5

Stichting TKI Energie

6

Stichting TKI HTSM

7

Stichting Life Sciences Health – TKI

8

Stichting TKI Logistiek

9

Stichting TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

10a

Stichting TKI Maritiem

10b

Stichting TKI Deltatechnologie

10c

Topconsortium for Knowledge and Innovation Water technology

TKI Energie

De Topsector Energie hanteert een dubbele doelstelling: zowel versterking van de energiesector als ook versnelling van de energietransitie. Daartoe zijn op grond van begrotingsartikel 4 specifieke energie-innovatiemiddelen beschikbaar. Het TKI Energie dat voor de Topsector Energie de programma-ondersteunende activiteiten uitvoert, doet ook de voorstellen voor de inzet van de energie-innovatiemiddelen. Omdat hiermee subsidiegeld gemoeid is, worden aan deze TKI hoge eisen gesteld op het punt van onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Dit impliceert dat deze activiteiten niet door partijen kunnen worden uitgevoerd die (direct) baat hebben bij de uitkomsten van die activiteiten – dat zou immers de schijn van belangenverstrengeling kunnen wekken. Om het TKI goed te laten functioneren en ook een stimulerende rol te laten vervullen in het betrekken van bedrijfsleven en kennisinstellingen bij de innovaties benodigd voor de energietransitie wordt een nader te bepalen, aanvullend subsidiebedrag beschikbaar gesteld bovenop de bijdrage vanuit artikel 2. Die extra financiering komt uit de beschikbare energie-innovatiemiddelen op artikel 4. De hoogte van die bijdrage wordt op advies van het Topteam Energie nader vastgesteld.

Licence