Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

Tabel 83 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

239.028

243.928

244.030

238.410

222.989

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

1.500

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

11.775

6.095

6.031

6.664

5.564

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

EU-cofinanciering Digital Europe

‒ 4.657

‒ 5.000

5.000

 

4.000

 

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

 

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

 

Digital trust centre

2.000

     

Cyber security

2.900

     

Cyber security

‒ 3.525

‒ 1.000

    

Bijdrage Agentschap Telecom

845

5.787

4.987

4.987

4.987

 

Bijdrage CBS

3.438

3.409

3.409

3.406

3.396

 

Overig

896

‒ 751

1.183

1.185

532

 

Stand ontwerpbegroting 2022

254.200

249.968

262.140

252.152

238.968

235.644

EU-cofinanciering Digital Europe

Het Digital Europe Programma (DEP) is een nieuw programma binnen het MFK (Meerjarig Financieel Kader voor Europa) om het innovatie & concurrentievermogen van de EU te verhogen en de strategische digitale capaciteiten te verstevigen. Dit is aanvullend aan het Horizon Europe Programma, dat zich meer richt op ‘onderzoek en innovatie’. De voorgestelde prioriteiten binnen het programma zijn onder meer: Artificiële Intelligence, Cybersecurity en vertrouwen, Digitale vaardigheden voor gevorderden en European Digital innovation Hubs.

De kasschuif (DEP) is op basis van de voorgenomen openstelling van tien regelingen, waarbij de te verwachte nationale financiering van de programma’s start in 2022. Startdatum varieert van 1 januari tot 1 oktober 2022 en elk programma heeft verschillende looptijden (24 ‒ 60 maanden). Zwaartepunt verplichtingenritme zit in de jaren 2022 en 2023, in de jaren daarop wordt rekening gehouden met uitvoeringskosten.

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

Dit betreft een structurele overboeking van € 2,5 mln en betreft het projectenbudget waaruit diverse opdrachten gefinancieerd worden.

Digital Trust Centre

Dit betreft een ophoging van het budget met € 2,0 mln voor onder andere het inrichten en de activiteiten van de informatiedienst van het DTC. Hierdoor wordt het mogelijk voor het DTC om individuele bedrijven te informeren over concrete dreigingen die bij de overheid bekend zijn. De Tweede Kamer is dit toegezegd in antwoord op vragen van het CDA van 7 oktober 2020. Ook de Cybersecurityraad heeft in een advies aan het kabinet hierom gevraagd.

Cyber security

Op basis van verkenningen en advies, hebben betrokken departementen eind 2020 besluiten genomen over onder andere de oprichting en vorm van het platform. Aangezien de interdepartementale besluitvorming pas eind 2020 was afgerond, is een aanzienlijk deel van de middelen die voorzien waren voor samenwerking en de oprichting van het platform in 2020 niet benut. Deze middelen (€ 2,9 mln) worden nu bijgeboekt.

Voor opdrachten mbt Cryptocommunicatie en Implulsvoorstellen is een bedrag overgeboekt naar TNO van € 3,5 mln voor 2021 en voor 2022 een bedrag van € 1,0 mln.

Bijdrage Agentschap Telecom

Voor 2021 hebben de volgendeboekingen plaatsgevonden, € 0,6 mln voor Loon- en Prijscompensatie en € 0,3 mln voor de opdracht Telecom Security. Voor 2022 hebben de volgende boekingen plaatsgevonden € 0,5 mln voor Loon- en Prijscompensatie, € 2,8 mln ophoging budget om op niveau te brengen voor jaaropdracht 2022. Ook is er structureel een bedrag van € 2,5 mln geboekt voor het projectenbudget, uit dit budget worden diverse opdrachten gefinancierd. Voor 2023 en verdere jaren zijn de boekingen gelijk aan die van 2022, alleen wordt het budget niet opgehoogd met € 2,8 mln maar met € 2,0 mln.

Bijdrage CBS

Dit betreft de ontvangen loon- en prijsbijstelling.

Tabel 84 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

439.858

31.934

31.934

31.934

31.934

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Overig

23

     

Stand ontwerpbegroting 2022

439.881

31.934

31.934

31.934

31.934

31.934

Overig

Er hebben geen noemenswaardige mutaties plaatsgevonden.

Tabel 85 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

2.950.996

1.317.070

1.319.059

1.193.934

1.167.780

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

5.000

     

Mutatie amendement 2021

‒ 1.500

     

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

560.000

     

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

20.000

     

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

4.049.600

     

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

388.800

     

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

807.500

40.000

40.000

30.000

10.000

 

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

401.000

     

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

3.366

50

50

50

50

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

2.154.179

39.113

34.355

‒ 12.394

‒ 10.773

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021 amendement

‒ 17.100

‒ 29.300

‒ 8.900

‒ 5.000

  

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

59.100

900

    

Nieuwe mutaties

      

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren

‒ 13.098

‒ 9.823

‒ 9.823

   

Bevorderen ondernemerschap

105

11.570

4.443

   

Verduurzaming industrie

  

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

 

Urgendamaatregelen Industrie

‒ 49.500

 

24.750

24.750

  

Tegemoetkoming vaste lasten

‒ 1.250.000

600.000

    

Omscholing tekortsectoren

 

40.000

    

Steunmaatregelen mobiliteitscluster

‒ 20.000

‒ 2.500

‒ 2.500

7.500

2.500

 

NGF - project AiNed

 

8.800

13.200

13.200

4.400

 

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

800

21.530

33.340

10.590

6.740

 

NGF - project Health-RI

2.200

4.400

6.600

6.600

2.200

 

NGF - project RegMed XB

7.900

12.800

    

NGF - project Quantum

8.800

33.100

3.100

3.600

  

Indirecte kostencompensatie ETS

 

81.600

    

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren

13.098

9.823

9.823

   

Overig

29.394

30.413

28.295

16.036

13.140

 

Stand ontwerpbegroting 2022

10.110.640

2.209.546

1.490.792

1.283.866

1.191.037

1.141.486

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Dit betreffen de middelen voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren door de provincies. Deze middelen worden als specifieke uitkering verstrekt aan de provincies en worden verantwoord onder de categorie bijdrage medeoverheden.

Bevorderen Ondernemerschap

Dit betreft de overheveling van de gereserveerde middelen voor het MKB-actieplan vanuit artikel 3 naar beleidsartikel 2 ten behoeve van de regeling MKB!dee en digitalisering van het MKB.

Verduurzaming industrie

Dit betreft de bijdrage vanuit klimaatenveloppe-middelen Industrie voor waterstof aan de dekking van het nieuwe opschalingsinstrument waterstof op artikel 4 van de EZK begroting.

Urgendamaatregelen Industrie

Dit betreft een kasschuif voor specifieke maatregelen industrie ten behoeve van de realisatie van een project voor lachgasreductie op Chemelot.

Tegemoetkoming vaste lasten

Op basis van het huidige en verwachte beroep op de TVL wordt de raming van de TVL geactualiseerd. In 2022 betreft dit de vaststelling van de tegemoetkoming die in 2021 is verstrekt.

Omscholing naar tekortsectoren

Voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 mln een bedrag van € 40 mln in 2022 (incl. uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen nog eens 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep

Steunmaatregelen mobiliteitscluster

Dit betreft de aanpassing van de meerjarige kasraming voor de regeling R&D mobiliteitssectoren, op basis van het verloop van kasuitfinanciering van de aanvragen.

NGF-project AiNed

Het meerjarig kasbudget van de toegekende bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan het project AiNed wordt overgeboekt vanuit de NGF-begroting naar de EZK-begroting.

NGF-project Groenvermogen van de Nederlandse economie

De voorwaardelijke toekenning aan het project Groenvermogen van de Nederlandse economie is na invulling van de voorwaarden en het advies hierover van de commissie aan de fondsbeheerders, door de fondsbeheerders omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning. Het bijbehorende budget is meerjarig overgeboekt van de begroting van het Nationaal Groeifonds naar de EZK-begroting.

NGF-project Health-RI

De voorwaardelijke toekenning aan het project Health-RI is na invulling van de voorwaarden en het advies hierover van de commissie aan de fondsbeheerders, door de fondsbeheerders omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning. Het bijbehorende budget is meerjarig overgeboekt van de begroting van het Nationaal Groeifonds naar de EZK-begroting.

NGF-project RegMed XB

Het meerjarig kasbudget van de toegekende bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan het project RegMed XB wordt overgeboekt vanuit de NGF-begroting naar de EZK-begroting.

NGF-project QuantumDeltaNL

Het meerjarig kasbudget van de toegekende bijdrage uit het Nationaal Groeifonds aan het project QuantumDeltaNL wordt overgeboekt vanuit de NGF-begroting naar de EZK-begroting.

Indirecte kostencompensatie ETS

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat de regeling Indirecte Kosten Compensatie ETS (over periode tot en met 2020) afloopt. Tot en met 2021 was hiervoor budget beschikbaar op artikel 4 van de EZK begroting. Mede gelet op de budgettaire omvang is het aan het nieuwe kabinet om een besluit te nemen over een eventuele meerjarige voortzetting van de regeling. Dit om verstoring van het gelijke speelveld en CO2-weglekrisico te voorkomen. Vooruitlopend op dit definitieve besluit, wordt de regeling vooralsnog met 1 jaar verlengd. Hiertoe is in 2022 budget beschikbaar gesteld op artikel 2 van de EZK begroting. De geraamde uitgaven in 2022, voor compensatie van kosten in 2021, bedragen circa € 81 mln.

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Dit betreffen de middelen voor de decentrale uitvoering van de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren door de provincies. Deze middelen worden als specifieke uitkering verstrekt aan de provincies en worden verantwoord onder de categorie bijdrage medeoverheden.

Tabel 86 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

153.738

139.547

141.020

139.549

137.536

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

 

50.000

66.700

66.700

66.700

 

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

4.000

7.500

6.333

5.000

3.667

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

111.225

3.004

3.004

3.004

3.004

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Luchtvaartkredietregeling

‒ 5.400

‒ 2.300

‒ 2.600

‒ 2.650

  

Rijksoctrooiwet

8.400

9.400

9.400

8.900

6.400

 

Tegemoetkoming vaste lasten

375.000

60.000

    

Overig

176

     

Stand ontwerpbegroting 2022

647.139

267.151

223.857

220.503

217.307

213.223

Luchtvaartkredietregeling

De ontvangstenraming voor de luchtvaartkredietregeling wordt voor de komende jaren neerwaarts bijgesteld als gevolg van reeds eerder beëindigde projecten en de verwachting dat de terugbetaling van krediet mogelijk vertraging oploopt door lagere productievolumes van vliegtuigonderdelen als gevolg van de coronacrisis.

Rijksoctrooiwet

De ontvangstenraming Rijksoctrooiwet wordt voor de komende jaren verhoogd op basis van een extrapolatie van de gerealiseerde ontvangsten in de afgelopen jaren.

Tegemoetkoming vaste lasten

De ontvangsten voor de TVL houden met name verband met terugvorderingen in geval de omzetderving lager is dan door de aanvrager geraamd en in geval van geconstateerd misbruik.

Tabel 87 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

265.316

192.024

173.569

159.353

157.602

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

250.000

     

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

219.702

5.000

5.000

   

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Fund to Fund

    

‒ 10.000

 

RegMed XB

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

 

RegMed XB

‒ 10.000

3.000

3.000

4.000

  

Dutch Future Fund

‒ 21.000

6.000

7.000

6.000

2.000

 

Deep Tech Fund

‒ 165.000

25.000

25.000

25.000

25.000

 

Fonds Alternatieve Financiering

‒ 40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Seed

‒ 40.000

4.000

4.000

8.000

12.000

 

Vroege fase / informal investors

‒ 6.000

‒ 1.000

‒ 1.000

8.000

  

Start ups / MKB

‒ 105

‒ 11.570

‒ 4.443

   

Start ups / MKB

‒ 15.262

11.178

4.084

   

Overig

362

242

242

242

230

 

Stand ontwerpbegroting 2022

439.513

245.374

227.952

222.095

198.332

217.402

Fund to Fund

EZK draagt in totaal € 30 mln bij in de financiering van de IPCEI Micro-elektronica 2 (ME2) en de IPCEI Cloudinfrastructuur en services (CIS) ten laste van het budget voor Fund to fund. Dit betreft een neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget dat beschikbaar is vanwege de geraamde terugontvangsten in het kader van het Dutch Venture Initiative met € 10 mln in 2025 en € 20 mln 2026. In totaal wordt voor beide IPCEIs € 300 mln gereserveerd op de Aanvullende Post. Een IPCEI betreft een Important Project of Common European Interest (IPCEI). Dat is een grootschalig, Europees, consortium rond een waardeketen, die is aangemerkt als strategisch belangrijk voor de Europese Unie, waarvoor de staatssteunregels worden verruimd.

RegMed XB

Deze mutaties betreffen een overheveling van het Ministerie van VWS van in totaal € 15 mln voor het PPE fonds en een aanpassing van de uitfinanciering omdat naar verwachting de uitfinanciering over meerdere jaren zal plaatsvinden.

Dutch Future Fund

Dit betreft een kasschuif voor het Dutch Future Fund op basis van de huidige inzichten in de te verwachten capital calls van de betrokken fondsen.

Deep Tech Fund

Dit betreft een kasschuif voor de middelen van het Deep Tech Fund, zodat de budgetten meerjarig verspreid worden op basis van de op dit moment geraamde uitgaven.

Fonds Alternatieve Financiering

Dit betreft een kasschuif voor het Fonds Alternatieve Financiering in het gewenste kasritme.

Seed

Dit betreft een kasschuif voor de Seedregeling om het kasbudget in het juiste kasritme te zetten op basis van de te verwachten liquiditeitsbehoefte van de Seedfondsen.

Vroege fase / informal investors

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de VFF regeling Rijk Regio in het gewenste kasritme te plaatsen op basis van de liquiditeitsbehoefte van de fondsen.

Start ups / MKB

Dit betreft een kasschuif in het kader van het MKB-actieplan ten behoeve van de uitvoering van de regeling MKB!dee en digitalisering MKB. De voor het MKB-actieplan beschikbare middelen in het Toekomstfonds worden overgeheveld naar beleidsartikel 2 te behoeve van de regeling MKB-!dee en de digitalisering van het MKB.

Tabel 88 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

44.000

75.300

80.200

80.300

262.100

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

12.000

     

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Stand ontwerpbegroting 2022

56.000

75.300

80.200

80.300

262.100

60.300

Er hebben geen noemenswaardige ontvangstenmutaties plaatsgevonden.

Tabel 89 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.373.090

3.927.477

4.425.174

4.489.154

4.319.797

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

4.400

4.186

4.186

4.186

4.186

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

540.464

73.153

55.507

14.719

6.501

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Kasschuif Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

‒ 6.232

1.200

1.200

1.200

1.200

 

Kasschuif Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

‒ 2.000

1.000

1.000

   

Kolencentrales

3.400

6.000

6.000

   

DEI+

‒ 21.700

‒ 33.400

‒ 33.400

‒ 33.400

‒ 33.400

 

Opschalingsinstrument Waterstof

 

4.000

18.150

15.130

9.080

 

MKB-Voucherregeling

2.892

24.633

    

Wind op Zee

‒ 8.126

150.000

    

Kassschuif bijdrage aan Agentschap Telecom

‒ 3.937

‒ 2.079

165

2.506

3.345

 

Bijdrage aan COVA

‒ 15.400

     

Loon- en prijsbijstelling

2.451

2.408

2.503

2.454

2.401

 

Overig

‒ 1.698

1.640

‒ 653

‒ 626

‒ 523

 

Stand ontwerpbegroting 2022

3.867.604

4.160.218

4.479.832

4.495.323

4.312.587

4.212.852

Kasschuif Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Omdat de openstelling van de SCE naar verwachting dit jaar niet meer tot uitgaven gaat leiden, wordt het voor 2021 beschikbare kasbudget voor het grootste deel verschoven naar 2022 e.v..

Kasschuif Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS

De kasuitgaven op de openstellingen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw zijn vertraagd, daarom is een kasschuif nodig van 2021 naar 2022 (€ 1 mln) en 2023 (€ 1 mln).

Kolencentrales

Voor de bekostiging van te voeren juridische procedures rond de sluiting en productiebeperking van kolencentrales wordt € 15,4 mln budget gereserveerd voor de jaren 2021 t/m 2023.

DEI+

De eerder voor waterstofprojecten aan de DEI+ toegevoegde middelen (€ 222,1 mln over de periode 2021-2027) worden overgeheveld naar een apart opschalingsinstrument voor waterstof, verdeeld over de periode 2022-2041. Deze herschikking van middelen is noodzakelijk omdat een combinatie van investeringssteun en exploitatiesteun wordt gezien als het meest kosteneffectieve instrument om de eerste generatie elektrolyseprojecten te ondersteunen. Dit betekent dat de beschikbare financiële ondersteuning over een veel langere periode gegeven moet worden dan via de DEI+ mogelijk is.

Opschalingsinstrument Waterstof

In de kabinetsvisie waterstof (Kamerstuk 32 813, nr. 485) onderstreept het kabinet het belang van de opschaling van waterstof voor het behalen van de klimaatdoelen en het creëren van nieuw, duurzaam verdienvermogen. Daarbij is een bedrag van € 252,1 mln gereserveerd voor de eerste fase opschaling van de productie van duurzame waterstof door middel van elektrolyse. De totaal beschikbare middelen voor het opschalingsinstrument zijn afkomstig van de DEI+ (€ 222,1 mln, zie boven) en artikel 2 van de EZK-begroting (€ 30 mln). Dit budget zal naar verwachting in 2022 toegekend worden met een tenderregeling.

MKB-voucherregeling

Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben BZK en EZK een gezamenlijke regeling voor MKB opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Deze regeling start in het najaar van 2021. Het meerjarige budget inclusief uitvoeringskosten wordt daarom naar EZK geboekt voor deze subsidieregeling.

Wind op Zee

Aan het SDE+-budget is voor de realisatie van 21GW windenergie op zee tot en met 2030 is in 2022 een bedrag van € 150 mln toegevoegd om de voorbereiding, inpassing en uitvoering door het Rijk van de uitrol tot en met 2030 van wind op zee mogelijk te maken. Daarnaast hevelt EZK € 8,1 mln over naar IenW voor de kosten in 2021 voor activiteiten rond het programma Wind op Zee.

Kassschuif bijdrage aan Agentschap Telecom (AT)

Door het controversieel verklaren van de afbouw van de salderingsregeling en de vertraging die hierdoor optreedt worden ook de activiteiten van AT die hiervoor gepland stonden voor een groot deel uitgesteld. Daarom wordt het aan AT toegekende budget voor de afbouw van de salderingsregeling voor 2021 en 2022 voor een groot deel naar 2023, 2024 en 2025 geschoven.

Bijdrage aan COVA

Het budget voor de COVA wordt afgeroomd omdat de prognose van de ontvangsten uit hoofde van de voorraadheffing aardolieproducten  lager uitvalt dan eerder geraamd door de gedaalde olieprijzen en het verminderde verbruik van olieproducten in 2021 als gevolg van de coronacrisis. Omdat de ontvangsten 1-op-1 worden doorgesluisd naar de Stichting COVA, is het uitgavenbudget voor de bijdrage aan de COVA eveneens verlaagd.

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire begroting 2021 ontvangen loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de verschillende instrumenten waar dit betrekking op heeft.

Tabel 90 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.379.371

3.226.091

3.862.391

4.016.091

3.922.091

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

4.400

4.186

4.186

4.186

4.186

 

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

454.324

     

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

ETS-ontvangsten

530.000

490.000

410.000

390.000

330.000

 

Ontvangsten COVA

‒ 15.400

     

Overige

630

     

Stand ontwerpbegroting 2022

4.353.325

3.720.277

4.276.577

4.410.277

4.256.277

3.906.277

ETS-ontvangsten

De gestegen prijs van ETS-rechten leidt tot een aanzienlijke opwaartse bijstelling van de raming. De ETS-prijzen zijn na een aanvankelijke daling tijdens de eerste lockdown van 2020 snel hersteld. Sinds halverwege december zijn de prijzen aanzienlijk gestegen tot een niveau van 50 tot 55 EUR/ton. Het is aannemelijk dat de prijsstijging het gevolg is van marktanticipatie. Het Europese klimaatdoel is recent opgehoogd en het EU ETS wordt daaropvolgend aangescherpt, waarvoor in juli 2021 een voorstel wordt verwacht.

Ontvangsten COVA

Zie voor de toelichting op de verlaging van de ontvangsten wat hierover bij Bijdrage aan COVA is opgenomen.

Tabel 91 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

722.013

16.572

2

2

2

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

686.280

724.860

1.134.350

838.750

429.550

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Voortzetten waardevermeerderingsregeling

5.100

     

Schadevergoedingen

37.500

77.000

‒ 158.000

‒ 62.900

‒ 17.750

 

Waardedaling Groningen

‒ 100.000

100.000

    

Immateriële schade Groningen

‒ 65.000

25.000

    

Schrijnende situaties

2.500

6.250

    

Kapitalisatie EBN

  

‒ 70.536

‒ 53.320

‒ 10.070

 

Uitvoeringskosten RVO.nl

7.250

‒ 3.369

‒ 113.000

‒ 79.000

‒ 8.500

 

MKB bestuurlijk akkoord

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Overige

‒ 1.502

‒ 1.502

‒ 502

‒ 502

‒ 2

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.296.341

947.011

794.514

645.230

395.430

390.280

Voortzetten waardevermeerderingsregeling

De ministerraad heeft besloten dat er € 40 mln wordt vrijgemaakt van voor de voortzetting van de waardevermeerderingsregeling. Dit zou genoeg moeten zijn voor voortzetting van de regeling tot ongeveer 1 oktober 2021. Bij 1e suppletoire begroting 2021 is € 34,9 mln overgeheveld van de Aanvullende Post naar de begroting van EZK. Het restant is generaal vrijgemaakt en verwerkt in de ontwerpbegroting 2022.

Schadevergoedingen

Dit betreft een bijstelling van de raming voor vergoedingen van fysieke schade in Groningen door het IMG. Deze kosten worden via een wettelijke heffing op de NAM verhaald.

Waardedaling Groningen

Dit betreft een bijstelling van de raming van de uitgaven van het IMG voor de vergoeding van waardedaling van gebouwen in Groningen. Deze kosten worden via een wettelijke heffing op de NAM verhaald.

Immateriële schade Groningen

Dit betreft een bijstelling van de raming van de uitgaven van het IMG voor de vergoeding van immateriële schade in Groningen. Deze kosten worden via een wettelijke heffing op de NAM verhaald.

Schrijnende situaties

In het bestuurlijk akkoord Groningen zijn afspraken gemaakt over de aanpak van schrijnende situaties dan wel vastgelopen dossiers in de schadeafhandeling en versterkingsoperatie. De NCG en het IMG voeren deze aanpak samen met een onafhankelijk adviseur uit. In 2021 en 2022 is hier respectievelijk € 5 mln en € 12,5 mln voor beschikbaar gesteld. dit wordt evenredig verdeeld tussen de twee organisaties.

Kapitalisatie EBN

Door de lagere winning uit het Groningerveld en hogere verplichtingen voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie wordt verwacht dat het eigen vermogen van EBN aangevuld moet worden. Daartoe is bij eerste suppletoire begroting 2021 een raming opgenomen. Deze is aangepast naar aanleiding van de aangepaste werkwijze van het IMG en de verwachte doorwerking daarvan op de verplichtingen van EBN voor de schadeafhandeling.

Uitvoeringskosten RVO.nl

In de 1e suppletoire begroting 2021 is een meerjarige raming voor de schadeafhandeling opgenomen. Een onderdeel daarvan is een raming voor de uitvoeringskosten, en de btw-component van de uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten worden, op de btw-component na, via een wettelijke heffing in rekening gebracht bij de NAM. Deze raming is aangepast naar aanleiding van de in het voorjaar van 2021 aangepaste werkwijze van het IMG.

MKB bestuurlijk akkoord

In het bestuurlijk akkoord Groningen van 6 november 2020 is meerjarig € 11 mln vrijgemaakt voor het ondersteunen van MKB-ers in het aardbevingsgebied. Deze middelen worden met deze mutatie overgeheveld naar de EZK-begroting.

Tabel 92 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

774.000

59.000

39.000

39.000

39.000

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

746.876

848.550

654.800

444.050

165.800

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Schadevergoedingen

28.125

67.125

‒ 99.250

‒ 86.675

‒ 29.038

 

Waardedaling Groningen

‒ 75.000

50.000

25.000

   

Immateriële schade Groningen

‒ 48.750

2.500

6.250

   

Uitvoeringskosten RVO.nl

4.898

2.106

‒ 74.842

‒ 77.800

‒ 23.169

 

Ontvangsten Mijnbouwwet

5.000

5.000

    

Overige mutaties

0

0

0

0

1.500

 

Stand ontwerpbegroting 2022

1.435.149

1.034.281

550.958

318.575

154.093

103.075

Ontvangsten NAM

De uitgaven voor vergoeding van fysieke schade, waardedaling van gebouwen, en immateriële schade in Groningen en bijbehorende uitvoeringskosten worden via een wettelijke heffing bij de NAM in rekening gebracht. In de meerjarige raming van deze ontvangsten is rekening gehouden met de verwachting dat de heffing over het laatste kwartaal pas in het volgende jaar kan worden betaald.

Ontvangsten Mijnbouwwet

Vanwege de hogere gasprijs en op basis van info van de Belastingdienst de raming van de ontvangsten mijnbouwwet met 5 mln verhoogd in 2021 en 2022.

Tabel 93 Uitgaven niet-beleidsartikel 40 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

286.313

286.824

285.495

283.266

276.466

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

11.558

3.164

3.840

6.149

10.268

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Loonbijstelling

4.883

4.778

4.706

4.624

4.528

 

Prijsbijstelling

1.133

1.048

1.047

1.044

1.047

 

Overig

7.460

6.471

5.462

4.912

2.851

 

Stand ontwerpbegroting 2022

311.347

302.285

300.550

299.995

295.160

296.538

Loon- en prijsbijstelling

De bij 1e suppletoire wet 2021 ontvangen loon- en prijsbijstelling is aan diverse instrumenten uitgekeerd.

Tabel 94 Ontvangsten niet-beleidsartikel 40 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

24.992

24.981

24.336

24.336

24.336

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Exploitatatieresultaat DICTU

4.970

     

Afroming EV DICTU

6.500

     

Afroming EV RVO.nl

20.625

     

Afroming EV NEa

1.392

     

Stand ontwerpbegroting 2022

58.479

25.294

24.896

24.827

24.646

24.646

Exploitatieresultaat DICTU

Dit betreft het LNV-aandeel in het positieve exploitatieresultaat 2020 van RVO.nl. EZK is als eigenaar van DICTU het ontvangend departement en hevelt dit bedrag over aan LNV vanuit het uitgavenbudget.

Afroming eigen vermogen agentschappen

Naar aanleiding van de Regeling Agentschappen toets EZK als eigenaar de jaarrekening van een agentschap en keurt deze goed. Indien het eigen vermogen hoger is dan 5 % van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar, vervalt het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar.

Tabel 95 Uitgaven niet-beleidsartikel 41 (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

      

Mutatie amendement 2021

      

Mutatie incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 2e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 3e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 5e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 6e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 7e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

37.678

34.453

33.782

32.918

31.121

 

Mutatie 8e incidentele suppletoire begroting 2021

      

Nieuwe mutaties

      

Prijsbijstelling

‒ 23.923

‒ 23.422

‒ 22.821

‒ 22.252

‒ 20.662

 

Loonbijstelling

‒ 22.127

‒ 18.931

‒ 18.861

‒ 18.566

‒ 18.359

 

Onvoorzien

8.372

7.900

7.900

7.900

7.900

 

Overig

      

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling

Betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2021 over de relevante artikelonderdelen.

Onvoorzien

Bij de 1e suppletoire begroting is er dekking opgevoerd voor de risicolening Warmtelinq en NRG vanuit het Onvoorziene budget. Dit is bij deze begrotingsronde gesaldeerd met de prijsbijstelling.

Licence