Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van LNV opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

‘De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’.

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting. In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak».

Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum Subsidie regeling

Artikel 21 Land- en tuinbouw

           
 

Sociaal economische positie boeren

          

21

Flankerend beleid pelsdierhouders

238

12.000

3.000

3.000

3.000

2.811

2.000

   

21

Nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij

 

129.100

       

2021

21

Brede Weersverzekering

2.072

3.504

5.443

5.643

5.643

5.643

5.643

2017

2023

 

21

Tegemoetkoming vaste lasten land- en tuinbouw

 

40.000

       

2021

21

Omschakelprogramma

481

13.600

       

2023

 

Duurzame veehouderij

          

21

Subsidie zeldzame huisdierrassen

535

500

500

500

    

2021

 

21

Tijdelijke Regeling subsidie dierentuinen

 

38.740

      

2022

 

21

Maatregel gerichte opkoop

 

133.400

249.253

752

593

200

  

2021

 

21

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

25.137

188.697

67.000

     

2022

2020

21

Regeling specifieke uitkeringen uitvoering subsidieregeling sanering varkenshouderijen

 

6.766

3.000

      

2020

21

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

2.049

13.748

15.853

19.820

18.518

51.637

10.000

 

2024

2030

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

          

21

Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG)

9.367

22.737

16.275

17.275

18.356

27.854

52.561

2020

2025

 

21

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

3.764

6.039

5.889

5.789

5.539

5.539

5.539

2020

2025

 

21

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

157.911

43.000

      

2022

2021

 

Mestbeleid

          

21

Regeling waterbassins mest

  

55.126

43.491

    

2025

 

21

Regeling kunstmestvervanging en mestverwerking

 

500

3.000

6.000

6.000

5.500

11.000

 

2025

 
 

Subtotaal

201.554

652.331

424.339

102.270

57.649

99.184

86.743

   
            

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

           
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

          

22

Regeling tijdelijke ondersteuning nationale parken

 

1.635

1.635

1.635

545

    

2020

22

Natuureducatie

1.000

1.000

1.000

1.052

1.061

1.061

1.061

2018

 

Jaarlijks

 

Natuur en Biodiversiteit op land

          

22

Tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer

198

368

368

368

368

368

368

2007

 

1999

22

Experimenten

50

46

46

46

46

46

46

2007

 

1998

22

Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden

18

        

2010

22

Regeling versneld natuurherstel

 

7.688

19.697

23.097

21.058

10.060

  

2023

2022

 

Beheer Kroondomeinen

          

22

Kroondomeinen

700

803

803

803

803

803

803

2018

 

Periodiek

 

Duurzame visserij

          

22

Nationaal innovatieprogramma visserij

3.180

‒ 951

2.000

1.600

1.600

712

    

22

EMVAF

4.881

5.949

5.845

5.860

5.860

5.860

5.860

2.019

  
 

Regio Deals

          

22

Regio Deals

124.129

121.777

      

2023

2020

 

Subtotaal

134.156

138.315

31.394

34.461

31.341

18.910

8.138

   
            

Artikel 23 Kennis en innovatie

           
 

Beleidsondersteunend onderzoek

          

23

Onderzoeksprogrammering

50.095

47.238

28.844

21.132

19.289

17.578

17.578

2021

 

2022

 

Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid

          

23

Missiegedreven Topsectoren

62.569

66.807

66.784

64.995

64.995

64.995

64.995

2017

2022

2023

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

          

23

Ontwikkeling en Beheer natuurkwaliteit

816

2.434

2.456

2.478

1.334

1.321

1.321

2018

2024

2024

23

Kennisprogramma DuurzaamDoor

5.224

5.103

4.183

4.173

4.173

4.243

4.873

2021

2025

2021

23

Innovatie op het Boerenerf

 

11.545

13.051

12.739

4.906

900

 

2020

2024

 

23

Aanvullende onderwijssubsidies

1.979

5.100

4.775

4.507

4.507

4.507

4.507

2021

 

2025

 

Subtotaal

120.683

138.227

120.093

110.024

99.204

93.544

93.274

   
            

Totaal

 

472.102

934.344

580.563

248.327

189.466

213.210

188.947

   
Licence