Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 5: Strategische Evaluatieagenda (SEA)

Inleiding en doelstelling

Deze tweede Strategische Evaluatie Agenda laat zien hoe LNV de komende jaren werkt aan het voortbrengen van inzichten over de (voorwaarden voor) de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons beleid. Door voldoende (goed) evaluatieonderzoek te programmeren neemt het aantal bruikbare inzichten toe en daarmee onze kennis over het bereiken van onze departementale missie en onderliggende doelstellingen.

Leeswijzer SEA/ opbouw SEA

De SEA kent een gelaagde opbouw en is opgebouwd uit vier verschillende tredes. Elke volgende trede gaat in op een dieper detailniveau:

 • Trede 1: departementale missie

  • Trede 2: hoofdthema's

   • Trede 3: centrale doelstellingen

    • Trede 4: evaluatieonderzoek

Trede 1: departementale missie

Het Ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Deze missie staat voor ogen bij al het beleid dat we uitvoeren. Ook voor de SEA is deze missie het vertrekpunt.

Trede 2: thema's

Onder de departementale missie onderscheiden we drie thema's. Dat zijn:

 • Land- en tuinbouw

 • Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

 • Kennis en innovatie

Conform afspraak met de Kamer wordt periodiek, indicatie 4-7 jaar, per thema verantwoording afgelegd over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid. Dit gebeurt via een periodieke rapportage (voorheen: beleidsdoorlichting).

Trede 3: centrale doelstellingen

Elk thema kent een aantal centrale doelstellingen. Door uiteenlopende vormen van «georganiseerd handelen» werkt LNV aan het behalen van deze doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn subsidiëring, wetgeving, kennisdeling en uitvoering.

Trede 4: evaluatieonderzoek

Op het niveau van de centrale doelstellingen wordt relevant evaluatieonderzoek weergegeven. Evaluatieonderzoek wordt gebruikt om uitspraken te kunnen doen over het effect van beleid op de voortgang van doelstellingen. Het voorziet in benaderingen en methoden om valide en betrouwbare antwoorden te geven op vragen over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.

Thema 1: Land- en Tuinbouw

Centrale doelstellingen:

 • Het versterken van de concurrentiekracht van duurzame agroketens

 • Bevorderen van voedselzekerheid in de wereld

 • Borgen van voedselveiligheid en voedselkwaliteit

 • Vergroten maatschappelijke waardering van landbouw/voedsel

 • Verduurzaming productie en consumptie (door middel van kringlooplandbouw)

 • Bevorderen plantgezondheid

 • Bevorderen diergezondheid

 • Bevorderen dierenwelzijn

Financiele omvang:

Begrotingsartikel 21 (€ 515,9 mln.) en deels begrotingsartikel 24 (€ 431 mln.)

Vorige beleidsdoorlichting:

2019

Volgende periodieke rapportage (voorheen: beleidsdoorlichting):

2025

Toelichting periodieke rapportage:

Een periodieke rapportage (syntheseonderzoek) brengt op themaniveau opgedane inzichten in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid samen. De belangrijkste bron voor deze periodieke rapportage zijn inzichten die worden opgedaan uit relevante evaluatieonderzoeken. Recent opgeleverde en geplande evaluatieonderzoeken binnen het thema land- en tuinbouw worden hieronder per centrale doelstelling weergegeven.

1. DOELSTELLING: VERSTERKEN CONCURRENTIEKRACHT DUURZAME AGROKETENS

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Garantstelling Landbouw (2010-2016)

2019

Ex post

MEI/EG/Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw

2020

Ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Tussenevaluatie vermogensversterkende kredieten

2022

Ex post

Brede weersverzekering (incl. vrijstelling asb)

2023

Ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

  

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

2024

Ex post

MEI/EHG

    

2025

Ex post

   

2. DOELSTELLING: BEVORDEREN VAN VOEDSELZEKERHEID IN DE WERELD

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Voedselzekerheid

2019

Ex post

       

3. DOELSTELLING: BORGEN VAN VOEDSELVEILIGHEID EN VOEDSELKWALITEIT

 
        

Evaluaties

 

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

 

Instrument ketenborging.nl

2021

Ex post

 

COKZ

2021

Ex post

 
        

Bestaande evaluatieplanning:

   

NVWA

 

2023

Agentschapsdoorlichting

 
        

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

   

Actieplan Voedselveiligheid

2021

ex post

 
        

4. DOELSTELLING: VERGROTEN MAATSCHAPPELIJKE WAARDERING VAN LANDBOUW/VOEDSEL

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Voedingscentrum

2020

Ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

      

Voedselagenda/Voedselverspilling

2021

Ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

  

Voedselverspilling

2025

Ex post

Consumptie duurzaam geproduceerd voedsel

2025

Ex post

       
       

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Voedselverspilling (2025)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Ruim vier jaar geleden is begonnen met een nieuwe aanpak, in een soort partnership met Samen Tegen Voedsel Verspilling en in nauwe samenwerking met het Voedingscentrum. Er wordt inzet gepleegd om voedselverspilling te voorkomen, verminderen en verwaarden in de gehele voedselketen op een integrale manier. Krachten van organisaties, overheid en kennisinstellingen zijn gebundeld en er wordt gewerkt aan één gemeenschappelijk doel: voedselverspilling voor 2030 halveren ten opzichte van 2015. Om dit te bereiken wordt gewerkt binnen 4 actielijnen. Deze evaluatie moet inzicht geven in hoeverre de resultaten van de evaluatie die in 2021 staat gepland doorwerking hebben gehad en effect hebben gesorteerd bij het tegengaan van voedselverspilling: wat is succesvol geweest en wat niet of minder en waarom? Welke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden om het doelbereik in 2030 te behalen?

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het vergroten van de maatschappelijke waardering van landbouw/voedsel?

De evaluatie laat zien hoe en in hoeverre beleid, maatregelen, instrumenten en initiatieven bijdragen voorkomen, verminderen en verwaarden van voedselverspilling in de gehele keten. Dit zal mogelijk leiden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden. Goed beleid voor het tegengaan van voedselverspilling is belangrijk om alle spelers in de keten de waarde van voedsel te laten inzien. Een vierde van het voedsel wordt jaarlijks in Nederland verspild met een negatieve milieuafdruk al gevolg. Voor zowel consument als producent betekent minder voedselverspilling een betere waardering van landbouw en voedsel en grote kostenbesparingen.

Consumptie duurzaam geproduceerd voedsel (2025)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Inzicht verkrijgen in effect van beleid, maatregelen, instrumenten en initiatieven t.b.v. het stimuleren van consumptie van duurzaam geproduceerd voedsel: wat is succesvol geweest en wat niet of minder en waarom? Welke verbeteringen kunnen doorgevoerd worden?

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het vergroten van de maatschappelijke waardering van landbouw/voedsel?

De evaluatie laat zien hoe en in hoeverre beleid, maatregelen, instrumenten en initiatieven bijdragen aan een stijging van het marktaandeel consumentenbestedingen aan duurzaam geproduceerd voedsel. Dit leidt tot een groter aanbod van duurzaam geproduceerd voedsel in de afzetkanalen en dus tot een grotere productie van duurzaam voedsel (vraag en aanbod). Duurzaamheidskeurmerken zijn een belangrijk instrument om de consument te helpen bij het maken van een bewuste en duurzame keuze en geeft producent en afzet de mogelijkheid om zich te onderscheiden.

5. VERDUURZAMING PRODUCTIE EN CONSUMPTIE (D.M.V. KRINGLOOPLANDBOUW)

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Wet gewasbeschermingsmiddelen/beleidsnota Gezonde Groei, Duurzame Oogst

2019

ex post

MEI/EG/Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw

2020

ex post

Ondersteuning projecten biologische sector

2020

ex post

Fonds kleine toepassingen

2020

ex post

Collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer

2021

ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Slimmer landgebruik/nationaal programma landbouwbodems1

2021

ex post

Opkoopregeling rondom natura2000 gebieden1

2021

ex post

Bossenstrategie1

2026

ex post

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen1

2022

ex post

Veenweidegebieden (impuls,uitrol)1

2023

ex post

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming van stallen1

2024

ex post

Regeling kunstmestvervanging en mestverwerking

2025

ex post

Integrale aanpak methaan en ammoniak via het voer- en dierspoor

2025

ex post

Brongerichte maatregelen: pilots en demo’s

2025

ex post

Beknopte tussenevaluatie meststoffenwet

2021

ex durante

GLB/NSP

2021

ex ante

Bureau Erkenningen

2021

ex ante

CTGB

2022

ex post

Wet gewasbescherming en biociden

2023

ex post

Regeling waterbassins mest

2025

ex post

Evaluatie meststoffenwet

2027

ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

MEI/EHG regelingen glastuinbouw

2025

ex post

       
       
1

Deze evaluatie wordt betrokken bij de Rijksbrede integrale evaluatie van het klimaatbeleid in 2024.

6. BEVORDEREN PLANTGEZONDHEID

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Keurings- en toezichtslandschap

2020

Brede analyse

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Raad voor Plantenrassen

2022

Ex post

Plantaardige en biologische keuringsdiensten (NAK, Naktuinbouw, BKD, KCB, SKAL)

2022

Ex post

   

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

Handhavingsinstrumentarium Keuringsdiensten binnen de Zaaizaad en plantgoedwet

2022

Ex post

       
       

7. BEVORDEREN DIERGEZONDHEID

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Diergezondheidsfonds

2019

Ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

  

Evaluatie van de uitbraak van Sars-Cov-2 in de nertsenhouderij

2022

Ex post

Evaluatie van de vogelgriepuitbraken in het seizoen 2020/2021

2022

Ex post

       

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Evaluatie van de uitbraak van Sars-Cov-2 in de nertsenhouderij

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Het is standaard beleid om elke dierziekte- of zoönosecrisis na afloop er van te evalueren.

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het bevorderen van de diergezondheid?

Uit de evaluatie van de aanpak van een uitbraak van een dierziekte of zoönose kunnen altijd lessen getrokken worden die gebruikt kunnen worden voor verbetering van de crisisparaatheid en aanpak van een mogelijk volgende crisis.

Vogelgriepuitbraken in het seizoen 2020/2021

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Het is standaard beleid om elke dierziekte- of zoönosecrisis na afloop er van te evalueren.

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het bevorderen van de diergezondheid?

Uit de evaluatie van de aanpak van een uitbraak van een dierziekte of zoönose kunnen altijd lessen getrokken worden die gebruikt kunnen worden voor verbetering van de crisisparaatheid en aanpak van een mogelijk volgende crisis.

8. BEVORDEREN DIERENWELZIJN

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Wet Dieren

2020

Ex post

Centrale commissie dierproeven

2021

Ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Inbeslaggenomen goederen (IBG) en Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

2021

Ex post

Landelijk informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG)

2021

Ex post

Stichting zeldzame huisdieren

2021

Ex post

Nationaal comité advies dierproevenbeleid

2021

Ex post

Identificatie en registratie hond

2026

Ex post

   

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

  

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

2021

Ex post

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Om te toetsen of de beleidsinterventie (het geven van financiële steun) leidt tot het bereiken van het doel (waarborgen dierenwelzijn). Als dierenleed middels deze interventie is voorkomen wordt er gesproken van doeltreffendheid van de regeling.

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het bevorderen van het dierenwelzijn?

Direct is dit niet het geval, de regeling is immers bedoeld als coronasteun om zodat het dierenwelzijn niet onder druk komt te staan omdat dierentuinen in de financiële problemen komen of zelfs failliet gaan. Mogelijk kan het geëiste transitieplan hier wel aan bijdragen. Dit plan vraagt dierentuinen toekomstbestendiger te worden. Daarbij moeten ze beschrijven wat ze gaan doen ten aanzien van hun bedrijfsvoering, dierenwelzijn, educatie en conservatie.

OVERIGE EVALUATIES (O.A. FISCALE REGELINGEN)

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

2019

Onderzoek

Onderzoek kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

2020

Onderzoek

Energiebelasting verlaagd tarief glastuinbouw

2021

Fiscaal

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond

2021

Fiscale verkenning

IB/VPB Landbouwvrijstelling in de winstsfeer

2022

Fiscaal

Brede evaluatie van het lage btw-tarief (incl. sierteelt)

    

2022

Fiscaal

Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond

Na 2025

Fiscaal

 

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

 

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers (COVID-19)

2022

Ex post

OVK (ongedekte vaste kosten TVL)

nader te bepalen

Ex post

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers (COVID-19)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

In het voorjaar van 2020 maakte deze steunregeling onderdeel uit van het eerste steunpakket van het kabinet voor het ledigen van de acute financiële nood die ontstond door het wegvallen van de vraag door beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19. Gezien de omvang van de steun is het noodzakelijk om de doelmatigheid en de effectiviteit van de steun te evalueren en waar mogelijk lessen te trekken voor de toekomst. Aangezien verschillende steunmaatregelen van het kabinet zullen worden geëvalueerd, die in meer of mindere mate met een vergelijkbare doelstelling zijn ingesteld, is het wenselijk om de aanpak en tijdspad waar mogelijk op elkaar af te stemmen.

2. Welke kennisinzichten worden er naar verwachting opgedaan in deze evaluatie?

Een oordeel over doelmatigheid en effectiviteit van de verleende steun. Daarnaast lessen voor het verbeteren van toekomstige maatregelen in tijden van crisis.

Ongedekte vaste kosten TVL (COVID-19)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

De TVL is een belangrijk instrument geweest in de noodsteun voor het bedrijfsleven. De hoge uitgaven van deze regeling maken het al noodzakelijk om deze te evalueren om vast te stellen of deze uitgaven doelmatig en effectief waren. Daarnaast is het van belang om lessen te trekken voor eventuele nieuwe steunmaatregelen in de toekomst. De evaluaties van de maatregelen die tijdens de financiële crisis werden genomen, leverde bruikbare lessen op voor de maatregelen nu.

2. Welke kennisinzichten worden er naar verwachting opgedaan in deze evaluatie?

Enerzijds een oordeel over doelmatigheid en effectiviteit. Anderzijds gaat het om lessen voor het verbeteren van toekomstige maatregelen en lessen over de meerwaarde van de TVL voor volgende crises.

Thema 2: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Centrale doelstellingen:

 • Zorgen voor de instandhouding van biodiversiteit

 • Streven naar een duurzame en economisch rendabele visserijsector

 • De regie voeren over de instandhouding van de kwaliteit van het landelijk gebied en een vitale regio

Financiele omvang:

Begrotingsartikel 22 (€ 462,7 mln.) en deels begrotingsartikel 24 (€ 431 mln.)

Vorige periodieke rapportage/beleidsdoorlichting:

2021

Oplevering periodieke rapportage/beleidsdoorlichting:

Nader te bepalen

Toelichting periodieke rapportage:

Een periodieke rapportage (syntheseonderzoek) brengt op themaniveau opgedane inzichten in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid samen. De belangrijkste bron voor deze periodieke rapportage zijn inzichten die worden opgedaan uit relevante evaluatieonderzoeken. Recent opgeleverde en geplande evaluatieonderzoeken binnen het thema natuur, visserij en gebiedsgericht werken worden hieronder per centrale doelstelling weergegeven.

1. DOELSTELLING: ZORGEN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN BIODIVERSITEIT

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type

Programma natuurlijk ondernemen (waaronder Subsidieregeling innovatieve projecten biodiversiteit)

2019

Ex post

Natuurpact/Natuurvisie

2020

Ex durante

Evaluatie collectief stelsel Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)

2021

Ex post

Beleidsevaluatie Programma aanpak Stikstof (PAS) en evaluatie Wetstraject PAS

2020

Ex post

Natura2000 doelendocument

2020

Ex durante

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Natuurbeleids- en koraal actieplan Caribisch Nederland 2020–2030

2025

Ex post

Evaluatie implementatie exotenverordening

2021

Ex post

Programma naar een Rijke Waddenzee

2022

Ex post

Beheerautoriteit Waddenzee

2023

Ex post

Impuls natuurherstelmaatregelen

2025

Ex post

Programma Natuur

Eind 2022/2023

Ex post

Bossenstrategie

2026

Ex post

Opkoop rondom Natura 2000 gebieden

2021

Ex post

Veenweiden

2023

Ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

Houtopstanden (paragraaf Wet natuurbescherming/Besluit activiteiten leefomgeving)

2022

Ex post

   
       

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Evaluatie van de paragraaf over houtopstanden in Wet natuurbescherming/Besluit activiteiten leefomgeving

 • Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

  Naar aanleiding van de gesprekken over de bevoegdheidsverdeling tussen provincies en gemeenten en het beleid ten aanzien van bossen en landschapselementen ben ik voornemens om de regels over de houtopstanden (in Wnb en Bal) opnieuw te bekijken en te onderzoeken of deze aanpassing behoeven in het licht van het huidige natuurbeleid en de Europese bossenstrategie. Aan de hand van de evaluatie wordt bepaald of aanvullende regelgeving of wijziging van de regelgeving voor houtopstanden nodig is.

2. Hoe draagt deze evaluatie bij aan kennis over de instandhouding van de biodiversiteit

De kennis die de evaluatie oplevert draagt bij aan de bescherming van houtopstanden en daarmee aan de bescherming van de biodiversiteit.

2. DOELSTELLING: STREVEN NAAR EEN DUURZAME EN ECONOMISCH RENDABELE VISSERIJSECTOR

       

Evaluaties

       

Bestaande evaluatieplanning:

Jaartal

Type

Convenant visserij in beschermde gebieden

2021

Ex post

EU gemeenschappelijk visserijbeleid

2022

Ex post

Noordzeeakkoord

2023

Ex post

       

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

Maatregelenpakket Ijsselmeergebied

2026

Ex post

       

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Maatregelenpakket Ijsselmeergebied

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Om te zien in hoeverre het wegnemen van inzetbare vistuigen bijdraagt aan het beoogde herstel van de visbestanden (o.a. doel Actieplan).

2.Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het streven naar een duurzame en economisch rendabele visserijsector?

Het geeft inzicht in de effectiviteit van sanering van visrechten als instrument voor visstandbeheer.

3. DOELSTELLING: REGIE VOEREN OVER DE INSTANDHOUDING VAN DE KWALITEIT VAN HET LANDELIJK GEBIED EN EEN VITALE REGIO

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

IBP Vitaal Platteland

2021

Lerende evaluatie (PBL)

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Regio Envelop

2023

Ex post

   
 

OVERIGE EVALUATIES (O.A. FISCALE REGELINGEN)

       

Recent afgerond onderzoek:

Jaartal

Type evaluatie

Voortgangsrapportage Natuurpact

2020

Voortgangsrapportage

   

Bestaande evaluatieplanning:

  

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgrond

2021

Fiscale verkenning

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting Bureau Beheer Landbouwgronden

2021

Fiscale verkenning

Verkenning vrijstelling overdrachtsbelasting inrichting landelijk gebied

2021

Fiscale verkenning

Vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgrond

Na 2025

Fiscaal

Vrijstelling overdrachtsbelasting Bureau Beheer Landbouwgronden

Na 2025

Fiscaal

Vrijstelling overdrachtsbelasting inrichting landelijk gebied

Na 2025

Fiscaal

Fiscale faciliteiten Natuurschoonwet

Na 2025

Fiscaal

IB/VPB Bosbouwvrijstelling

Na 2025

Fiscaal

Vrijstelling IB/VPB vergoeding bos- en natuurbeheer

Na 2026

Fiscaal

Vrijstelling bos- en natuurterreinen box 3

Na 2027

Fiscaal

Thema 3: Kennis & Innovatie

Centrale doelstellingen:

 • Borgen en benutten van een kwalitatief hoogwaardige kennis- en innovatie- en onderzoeksinfrastructuur

 • Borgen van wettelijke onderzoekstaken

Financiele omvang:

Begrotingsartikel 23 (€ 244,5 mln.)

Vorige periodieke rapportage/beleidsdoorlichting:

2019

Oplevering periodieke rapportage/beleidsdoorlichting:

2024

Toelichting periodieke rapportage:

Een periodieke rapportage (syntheseonderzoek) brengt op themaniveau opgedane inzichten in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid samen. De belangrijkste bron voor deze periodieke rapportage zijn inzichten die worden opgedaan uit relevante evaluatieonderzoeken. Recent opgeleverde en geplande evaluatieonderzoeken binnen het thema kennis & innovatie worden hieronder per centrale doelstelling weergegeven.

1. DOELSTELLING: BORGEN EN BENUTTEN VAN EEN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE KENNIS- EN INNOVATIE- EN ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek

Jaartal

Type

Subsidie Jong Leren Eten

    

2020

 

Tussenevaluatie Groenpact

2021

Ex durante

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (o.a. Wageningen Research)

2021

Ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

Voedselagenda/Voedselverspilling

2021

Ex post

Subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (TO2-regeling)

2022

Ex post

Regeling Agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

2024

Ex post

   

Aan de planning toegevoegde evaluaties (SEA 2022):

Kennis- en Innovatieagenda (KIA)

2023

Ex post

Kennisprogramma's DuurzaamDoor en Jonger Leren Eten

2023

Tussenevaluatie

OBN

2024

Ex post

Kennisprogramma's DuurzaamDoor en Jonger Leren Eten

2025

Ex post

Toelichting aan de planning toegevoegde evaluaties:

Kennis en Innovatieagenda (KIA)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

LNV streeft naar maximale impact van zijn kennis- en innovatiebeleid bij het werken aan oplossingen voor de maatschappelijk uitdagingen binnen het agrofood-systeeem. In de KIA LNV zijn voor die uitdagingen specifieke speerpunten benoemd en is de vernieuwde werkwijze van het integraal programmeren (brede mix van instrumenten) geïntroduceerd. Samen met het werken in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid moet dit leiden tot meer samenhang en massa van de inspanningen, tot gerichtere samenwerking met stakeholders en daarmee tot een efficiënte en effectieve inzet van de beperkte capaciteit. In de evaluatie wordt getoetst of dit vernieuwde K&I-beleid leidt tot deze beoogde uitkomsten.

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het borgen en benutten van een kwalitatief hoogwaardige kennis- en innovatie- en onderzoeksinfrastructuur?

De uitkomsten van de evaluatie kunnen worden gebruikt voor het aanpassen van de KIA LNV. Zijn er met behulp van deze agenda aantoonbaar stappen gezet in het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en is dat efficiënt en effectief verlopen? Is de instrumentenmix geschikt of dienen daar aanpassingen in gedaan te worden? Hoe werkt het integraal programmeren uit in de praktijk, biedt het aantoonbaar meerwaarde? Zo nee, welke oplossingsrichtingen zijn daarbij te benoemen?

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

1. Waarom wordt deze evaluatie uitgevoerd?

Deze cyclus van het programma loopt in 2024 af. Lijkt zinnig om alvorens een nieuwe cyclus te starten, te evalueren. Moet wel samen met provincies, want dit is een co-programma.

2. Hoe draagt deze evaluatie naar verwachting bij aan meer kennis over het borgen en benutten van een kwalitatief hoogwaardige kennis- en innovatie- en onderzoeksinfrastructuur?

Bij de evaluatie in 2018/19 toonden directbetrokkenen zich erg tevreden over het nut van OBN. Tegelijkertijd wisten personen op wat grotere afstand vaak niet van het bestaan. Doel: kijken of programma nog steeds aan de wensen voldoet én nagaan of inmiddels meer relevante personen OBN kennen en gebruiken.

2. DOELSTELLING: BORGEN WETTELIJKE ONDERZOEKSTAKEN

       

Evaluaties

       

Recent afgerond evaluatieonderzoek

Jaartal

Type

WOT genetische bronnen

2021

ex post

WOT Voedselveiligheid

2021

ex post

WOT besmettelijke dierziekten

2021

ex post

       

Bestaande evaluatieplanning:

  

WOT economische informatievoorziening

2021

ex post

WOT visserijonderzoek

2022

ex post

WOT natuur en milieu

2022

Ex post

Licence