Base description which applies to whole site

5.2 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

5.2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van registers, data en informatie. Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Lerarenregister en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

5.2.2 Begroting 2022

Tabel 30 Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Baten

       

Omzet

84.712

75.862

85.251

80.027

81.019

85.828

81.091

waarvan omzet moederdepartement

35.881

28.483

41.339

43.120

45.120

45.120

45.120

waarvan omzet overige departementen

7.393

6.919

4.915

5.315

5.315

5.315

5.315

waarvan omzet derden

41.438

40.460

38.997

31.592

30.584

35.393

30.656

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

17.074

17.903

14.669

16.518

16.659

13.588

16.587

Rentebaten

Totaal baten

101.786

93.765

99.920

96.545

97.678

99.416

97.678

        

Lasten

       

Apparaatskosten

93.425

89.824

96.449

91.074

90.207

91.945

90.207

Personele kosten

34.874

36.447

37.066

37.519

37.156

37.519

37.156

waarvan eigen personeel

22.121

27.230

30.580

31.033

30.670

31.033

30.670

waarvan inhuur externen

11.364

7.636

5.168

5.168

5.168

5.168

5.168

waarvan overige personele kosten

1.389

1.581

1.318

1.318

1.318

1.318

1.318

Materiële kosten

58.551

53.377

59.383

53.555

53.051

54.426

53.051

waarvan apparaat ICT

10.539

8.628

9.321

9.321

9.321

9.321

9.321

waarvan bijdrage aan SSO's

10.384

8.727

8.017

8.017

8.017

8.017

8.017

waarvan overige materiële kosten

37.628

36.022

42.045

36.217

35.713

37.088

35.713

Afschrijvingskosten

3.408

3.940

3.470

5.470

7.470

7.470

7.470

Materieel

waarvan apparaat ICT

Immaterieel

3.408

3.940

3.470

5.470

7.470

7.470

7.470

Dotaties voorzieningen

Overige lasten

1.230

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

1.230

Rentelasten

23

1

1

1

1

1

1

Totaal lasten

98.086

93.765

99.920

96.545

97.678

99.416

97.678

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

3.700

Agentschapsdeel Vpb-lasten

755

Saldo van baten en lasten

2.945

Toelichting staat van baten en lasten

De totale omvang van de begroting stijgt met ruim € zes miljoen ten opzichte van de begroting 2021.

Enerzijds is er sprake van nieuwe taken zoals het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en uitbreiding van bestaande taken zoals Nationaal Contact Punt voor eHealth, Toelating Zorginstellingen en Jaarverantwoording Zorg. Anderzijds zijn er in 2022 geen kosten meer voor de Beheervoorziening Rijks Identificerend Nummer die is overgedragen aan P-Direkt en de applicatie Metis (Medische Tuchtcolleges Informatiesysteem), omdat hiervoor een nieuw systeem bij DICTU is gebouwd. Bij BMC is sprake van een daling vanwege een lagere export.

Tabel 31 Overzicht baten (bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2022

MEVA

1.612

Informatiebeleid CIO

4.731

LZ

446

GMT

20.302

PG

2.247

PZO

7.649

DJ

1.720

IGJ

2.032

DMO

600

Subtotaal omzet VWS

41.339

  

OCW

3.150

LNV

1.765

Subtotaal omzet overige departementen

4.915

  

BIG-(her)registratie

4.494

Vakbekwaamheid

365

UZI-register

12.322

Vergunningen&Ontheffingen

1.633

Medische hulpmiddelen

235

Opiaten

749

BMC

19.199

Subtotaal Derden

38.997

  

MEVA

11.736

Informatiebeleid CIO

1.390

GMT

1.409

VGP

134

Subtotaal bijzondere baten

14.669

  

Totaal

99.920

Toelichting meerjarenraming 2023–2026

De meerjarenraming laat een daling zien ten opzichte van de begroting 2022. Deze is gerelateerd aan de verwachting dat de export van BMC vanaf 2022 verder gaat dalen. Vanwege investeringen in nieuwbouw van systemen in 2022 en 2023 stijgen de afschrijvingskosten en de omzet van zowel het moederdepartement als overige departementen. Bij omzet derden en bijzondere baten is sprake van jaarlijkse schommelingen vanwege wisselende productievolumes van met name BIG en UZI. Vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid is geen loon-en prijsindexatie toegepast.

5.2.3 Kasstroomoverzicht

Tabel 32 Kasstroomoverzicht CIBG over het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

33.925

17.547

18.256

18.264

18.458

18.650

19.110

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

103.913

93.765

99.920

96.545

97.678

99.416

97.678

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

79.432

89.825

96.450

91.075

90.208

91.946

90.208

2.

Totaal operationele kasstroom

24.481

3.940

3.470

5.470

7.470

7.470

7.470

 

-/- totaal investeringen

3.438

7.583

10.000

10.000

7.470

7.470

7.470

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

1.229

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.209

‒ 7.583

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 7.470

‒ 7.470

‒ 7.470

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

6.431

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

3.505

3.231

3.462

5.277

7.278

7.011

8.505

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

7.583

10.000

10.000

7.470

7.470

7.470

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 9.936

4.352

6.538

4.723

192

459

‒ 1.035

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

46.261

18.256

18.264

18.458

18.650

19.110

18.075

Toelichting kasstroomoverzicht

Eind 2020 was het saldo op de rekening-courant € 46,2 miljoen. Hiermee dient een groot bedrag aan kortlopende schulden te worden terugbetaald, waardoor de verwachting is dat het saldo liquide middelen in 2021 flink zal dalen. Structureel wordt uitgegaan van een saldo van ca. € 18 miljoen. In 2022 en 2023 zijn de investeringen met € 10 miljoen relatief hoog vanwege de nieuwbouw van systemen. Daarna wordt uitgegaan van een structureel investeringsniveau van € 7,5 miljoen.

De investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van 5 jaar (conform afschrijvingstermijn).

5.2.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 33 Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2022
 

Stand slotwet 2020

Vastgestelde begroting 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Generiek

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

- Beschikking BIG-register

165

190

174

208

193

171

143

- Vakbekwaamheidverklaring

5.381

5.740

5.519

5.519

5.519

5.519

5.519

- Vergunning Farmatec

2.563

2.620

1.306

1.306

1.306

1.306

1.306

- UZI-pas/certificaat

293

396

383

382

406

412

412

- Wilsbeschikking donorregister

7

11

13

13

13

13

13

2. Omzet per productgroep (x € 1.000)

       

- BIG en herregistratie

5.269

12.553

11.904

12.771

11.904

12.771

11.904

- Vakbekwaamheid

4.229

4.420

4.691

4.691

4.691

4.691

4.691

- Farmatec

1.832

2.358

2.390

2.390

2.390

2.390

2.390

- UZI-pas/certificaat

5.785

13.343

13.713

13.524

13.524

14.395

13.524

- Donorregister

3.743

4.348

5.396

5.396

5.396

5.396

5.396

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

288

304

350

350

350

350

350

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Specifiek

       

1. Productievolume

       

- Beschikking BIG-register

25.278

53.500

51.160

118.660

68.660

70.000

120.000

- Vakbekwaamheidverklaringen

786

770

850

850

850

850

850

- Verleende vergunningen Farmatec

909

900

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

- UZI-passen en certificaten

21.800

33.678

44.500

28.000

28.000

44.500

28.000

- Wilsbeschikkingen donorregister

500.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

       

- Vakbekwaamheidverklaringen

1

10

10

10

10

10

10

- Wilsbeschikkingen donorregister

30

4

15

15

15

15

15

        

3. Doorlooptijden in dagen

       

- Wilsbeschikking donorregister

9

7

7

7

7

7

7

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

Bij BIG en UZI zijn de kostprijzen berekend op basis van voortschrijdende gemiddeldes van respectievelijk vijf en drie jaar (de termijn van een BIG-(her)registratie is vijf jaar en een UZI pas is drie jaar geldig). Dit leidt tot een betere vergelijkbaarheid van deze kostprijzen over de jaren heen. De vergunningen Farmatec laten een halvering van de kostprijs zien vanwege een verdubbeling van het productievolume als gevolg van een correctie (dus geen reële toename).

Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

In de begroting 2022 neemt het aantal fte met 46 fte toe vanwege nieuwe taken en taakuitbreidingen. Het gaat hierbij in het bijzonder om het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, het Nationaal Contact Punt voor eHealth, Toelating Zorginstellingen en Jaarverantwoording Zorg.

De komende jaren blijft het totale aantal fte naar verwachting stabiel.

Productievolume

Het wisselend volume van de BIG-(her-)registraties wordt veroorzaakt door de herregistraties die om de vijf jaar plaatsvinden. De uitgifte van passen en certificaten bij UZI vindt elke drie jaar plaats en dan is sprake van een piek in de productiecijfers.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Bij Donor wordt een stijging van het aantal klachten voorzien vanwege de nieuwe donorwet.

Doorlooptijden

Dit betreft de gemiddelde netto doorlooptijd in dagen. Verwacht wordt dat de doorlooptijd gelijk blijft ten opzichte van de begroting 2021.

Licence