Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

1.286.102

 

1.286.102

‒ 19.359

1.266.743

62.275

‒ 26.331

‒ 63.807

‒ 69.789

Uitgaven

1.351.229

 

1.351.229

22.298

1.373.527

‒ 4.624

‒ 23.188

2.783

10.620

waarvan juridisch verplicht

         

15.01

Exploitatie

10.152

 

10.152

81

10.233

79

77

77

77

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

10.152

 

10.152

81

10.233

79

77

77

77

15.02

Onderhoud en vernieuwing

591.958

 

591.958

‒ 49.598

542.360

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

15.02.01

Onderhoud

455.603

 

455.603

‒ 12.436

443.167

4.083

3.909

1.290

1.266

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

454.710

 

454.710

‒ 16.522

438.188

4.083

3.909

1.290

1.266

15.02.04

Vernieuwing

136.355

 

136.355

‒ 37.162

99.193

‒ 16.621

30.050

38.685

27.337

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

 

1

 

1

    

15.03

Ontwikkeling

219.577

 

219.577

51.651

271.228

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

15.03.01

Aanleg

139.535

 

139.535

‒ 40.251

99.284

18.963

6.058

‒ 7.766

‒ 5.414

15.03.02

Planning en studies

70.642

 

70.642

91.468

162.110

‒ 12.092

‒ 67.956

‒ 42.164

‒ 18.672

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.019

 

8.019

‒ 428

7.591

14

15

10

9

15.03.03

Optimalisering gebruik

9.400

 

9.400

434

9.834

‒ 1.486

3.597

3.349

2.876

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

117.961

 

117.961

18.459

136.420

1.400

50

8.366

2.196

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

411.581

 

411.581

1.705

413.286

1.050

1.027

946

954

15.06.01

Apparaatskosten RWS

353.302

 

353.302

1.241

354.543

790

766

682

685

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

353.302

 

353.302

1.241

354.543

790

766

682

685

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

58.279

 

58.279

464

58.743

260

261

264

269

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

58.279

 

58.279

464

58.743

260

261

264

269

Ontvangsten

5.587

 

5.587

42.830

48.417

1.636

1.315

40

‒ 249

15.09

Ontvangsten

5.587

 

5.587

42.830

48.417

1.636

1.315

40

‒ 249

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2023 met € 19,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • De technische verwerking van het saldo 2022 (€ 107,8 miljoen);

 • De actualisatie van de programmering (- € 143,6 miljoen): Door de schuiven op VenR (- € 77,3 miljoen) en PUV-schuiven (- € 66,3 miljoen). Restant betreffen separate kleine verschuivingen;

 • Aanvullend budget project Nieuwe Sluis Terneuzen ( € 19,1 miljoen) vanwege extra kosten in het kader van PFAS en bodemsanering.

 • Diverse overboekingen van en naar ministeries (- € 16,6 miljoen): Waarvan een betaling van € 20,2 miljoen aan het Ministerie van Financiën voor de verrekening van de herstelmaatregelen hoogwater Lumburg en een betaling van € 3,3 miljoen vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Daarnaast draagt het ministerie van IenW € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.;

 • Diverse overboekingen over artikelen (€ 3,3 miljoen): Waaronder een overboeking voor aanvulling van de opdracht Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen);

 • Diverse overboekingen tussen het MF en de beleidsbegroting HXII (- € 2,6 miljoen): Dit betreft extra middelen voor de Kustwacht (€ 2,7 miljoen), de bekostiging van het project Digitale Transport Strategie (- € 1,7 miljoen), de bekostiging van de doorlopende betaalverplichting voor Topsector Logistiek (- € 2,2 miljoen) en de bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies RWS (- € 1,1 miljoen).

 • Nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 7,9 miljoen). Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 49,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 39,6 miljoen), actualisatie van de programmering (- € 73 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Financiën (- € 20,2 miljoen), de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 4,2 miljoen), een overboeking naar EZK (- € 0,9 miljoen), en een overboeking naar artikel 12 (- € 0,3 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 39,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 39,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor het programma vervanging en renovatie aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 73 miljoen vanuit 2023, € 18,2 miljoen vanuit 2024 en € 7 miljoen vanuit 2032 naar de jaren 2023 tot en met 2027 geschoven. Dit is het resultaat van de volgende schuiven:

 • De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 73,4 miljoen van 2023 en € 18,5 miljoen van 2024 naar de jaren 2025-2027 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 30 miljoen, € 38 miljoen en € 24 miljoen;

 • Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het realisatieprogramma RWS. Dit heeft geleid tot vertraagde planning in verschillende projecten, met name het project Krammersluizen. Dit heeft ertoe geleid dat er middelen (€ 7 miljoen) uit 2032 naar de jaren 2023-2027 worden geschoven.

Nacalculatie prijsbijstelling 2022

Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.02 betreft dit een ophoging van € 4,2 miljoen in 2023 en € 21,4 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.

Overboeking naar artikel 12

Dit is een opdracht om de realisatiefase (beslismoment 2) van het VenR-project A7-draaibruggen Den Oever te starten en daarmee de te realiseren definitieve voorkeursvariant (VKA). Zodoende gaat er € 0,3 miljoen budget van VenR vaarwegen naar VenR wegen op artikel 12.

Overboeking ministeries

 • Er wordt € 20,2 miljoen overgeboekt naar de generale middelen bij het Ministerie van Financiën. Het gaat om de verrekening van de middelen voor de herstelmaatregelen n.a.v. de schade door het hoogwater van juli 2021 in Limburg. De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater te herstellen zijn uitgevoerd. Het bedrag wat resteert wordt teruggeboekt naar de generale middelen.

 • Het ministerie van IenW draagt € 0,9 miljoen bij aan EZK ten behoeve van onderzoeksprojecten op het gebied van VenR.

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 51,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: verwerking van het saldo 2022 (€ -10,9 miljoen), extra ontvangsten bijdragen derden (€ 14,5 miljoen), actualisering van de programmering (€ 42,5 miljoen), overboekingen naar EZK (€ 3,5 miljoen), overboeking over artikelen (€ 3,2 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (- € 2,6 miljoen) en de verwerking van de nacalculatie prijsbijstelling 2022 (€ 1,5 miljoen)

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 van dit artikelonderdeel afgetrokken, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk de oorzaak van:

 • Nieuw Sluis Terneuzen: Er zijn extra ontvangsten vanuit Vlaanderen binnengekomen in de vorm van incidentele bijdrage ten behoeve van prijsherzieningen (€ 10 miljoen);

 • Totaal Waal/Toekomstvisie (€ 4,2 miljoen):Dit komt omdat de EU-subsidie voor overnachtingshaven Spijk hoger is dan gepland.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 42,5 miljoen in 2023 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

 • De bovengenoemde schuif op vervanging en renovatie (€ 73 miljoen in 2023);

 • De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 2,7 miljoen in 2023;

 • De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (- € 31,2 miljoen in 2023);

 • De schuif naar artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2023);

 • De schuif op de ontvangsten 15.09 (- € 2,4 miljoen in 2023).

Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

 • Toekomst Visie Waal (€ 17,6 miljoen in 2023): door de sterk gestegen staalprijzen zijn er bepaalde wijzigingen in het contract waardoor de uitgaven eerder plaatsvinden. Budget uit de jaren 2024 (€ 6,6 miljoen), 2026 (€ 0,5 miljoen) en 2028 (€ 10,5 miljoen) worden naar 2023 geschoven;

 • Twentekanalen fase 2 (€ 46 miljoen in 2023): door de stijging van de huidige staalprijzen krijgt het staal-intensieveproject Verruiming Twentekanalen fase 2 te kampen met een forse exogene tegenvaller, hierdoor schuift er budget naar 2023;

 • Regeling Kademuren (- € 4,7 miljoen in 2023): Betreft actualisatie van de kasreeks op basis van de eerste beschikkingen en verwachting. Budget uit 2022 en 2023 wordt naar de jaren 2024-2027 geschoven.

 • Nieuw Sluis Terneuzen (€ 17,3 miljoen in 2023): In 2023 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden i.v.m. opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2024 (€ 12,9 miljoen) en 2025 (€ 4,3 miljoen) wordt naar 2023 geschoven.;

 • Lemmer-Delfzijl 2: De prognose is gebaseerd op de huidige voorkeursvariant waarvan de kosten fors hoger liggen dan het beschikbaar budget. Er moet nog ingestemd worden met de nieuwe voorkeursvariant. Hierdoor vertraagd het project en daarmee de kasreeks. Er is budget van het jaar 2023 (€ 13,3 miljoen) en het jaar 2025 (€ 4,5 miljoen) naar de jaren 2024 (€ 10,2 miljoen) en 2026 (€ 7 miljoen) geschoven.

Binnen planning en studies 15.03.02 gaat het om de volgende schuiven:

 • Vaarweg IJsselmeer (- € 17 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 17 miljoen) en 2024 (- € 12,6 miljoen) geschoven naar respectievelijk 2029 en 2030;

 • Reservering Kornwerderzand (- € 20 miljoen in 2023): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2023 (- € 20 miljoen) en 2024 (- € 50 miljoen) geschoven naar de jaren 2025 (€ 12,2 miljoen, 2026 (€ 30 miljoen) en 2027 (€ 27,8 miljoen);

 • Reservering Areaalgroei (- € 20,7 miljoen in 2023): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2036;

 • Reservering Wilhelminakanaal (- € 11,5 miljoen in 2023): Dit betreft de actualisatie van de kasreeks. Er worden middelen van 2023 (- € 11,5 miljoen), 2024 (- € 18 miljoen) en 2025 (- € 7,8 miljoen) geschoven naar de jaren 2026 (€ 14,4 miljoen) en 2027 (€ 22,9 miljoen).

Overboeking EZK

Er vinden twee overboekingen plaats vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het MF (€ 3,5 miljoen), waarvan € 3,3 miljoen ten grondslag ligt aan het in 2022 vastgestelde Programma Noordzee. Het gaat om opdrachtgeverschap en beleidsformulering vanuit DGLM en coördinerende en uitvoerende taken door RWS (uitrol maatregelenpakket inclusief beheertaken), die voortvloeien uit de realisatie van windenergie op zee voor 2030 en de impact op de veiligheid van de zeescheepvaart.

Overboeking over artikelen

Er vinden drie overboekingen plaats naar dit artikelonderdeel van in totaal (€ 3,2 miljoen). Deze bestaan uit:

 • Een overboeking voor de opdracht aanvullende Verruiming Twentekanalen fase II (€ 1,8 miljoen) afkomstig van DGLM;

 • Een overboeking van artikel 11 (€ 0,8 miljoen) ten aanzien van een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV;

 • Een overboeking in het kader van de opdracht aan RWS voor het uitvoeren van de MIRT-project Verkenning brug Kootstertille (€ 0,6 miljoen).

Overboekingen HXII

In 2023 gaat er ‒ € 5,3 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe en wordt er € 2,7 miljoen vanuit HXII naar het MF overgeboekt. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:

 • Voor de bijdrage vanuit IenW aan de Kustwacht voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten wordt vanuit het IenW brede beeld € 2,7 miljoen toegevoegd aan het budget voor de Kustwacht op artikel 15. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening.

 • Voor bekostiging van het project Digitale Transport Strategie gaat er budget naar artikel 18 van HXII toe (- € 1,7 miljoen);

 • Voor bekostiging van de doorlopende betaalverplichting van Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 2,2 miljoen);

 • Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (- € 1,1 miljoen).

Nacalculatie prijsbijstelling 2022

Dit betreft de nacalculatie op de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met de nacalculatie prijsbijstelling 2022. Voor artikelonderdeel 15.03 betreft dit een ophoging van € 1,5 miljoen in 2023 en € 11,5 miljoen cumulatief over de jaren 2023 t/m 2027.

Nieuwe Sluis Terneuzen

In 2024 wordt het budget op dit artikelonderdeel met € 14,4 miljoen verhoogd met aanvullend budget voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen i.v.m. extra kosten PFAS. Er is PFAS aangetroffen in het werkgebied van project Nieuwe Sluis Terneuzen. Specifieke partijen grond en baggerspecie zijn i.v.m. PFAS apart afgevoerd. Dit leidt tot hogere kosten waardoor aanvullend budget benodigd is.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt in 2023 per saldo met € 18,5 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2022 (€ 20,2 miljoen) en de actualisatie van de programmering (€ -2,7 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 20,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 20,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 2,7 miljoen van 2023 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:

 • Zeetoegang IJmond (€ -25,9 miljoen) en Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ 24,5 miljoen): Betreft een tegenvaller en overheveling tussen Zeetoegang Ijmond en Selectie Onttrekking doordat de realisatiefase van Zeesluis IJmuiden zijn einde nadert. Hier vloeien een aantal zaken uit voort waarvan het logischer is dat de beheersing de komende jaren bij het team van Selectieve Onttrekking komt te liggen. Dit zijn verplichtingen die nog voortvloeien uit de realisatie van Zeesluis IJmuiden, maar niet eerder kunnen worden uitgevoerd dan tijdens of na de realisatie van het project Selectieve Onttrekking.

 • Overige schuiven (€ 1,3 miljoen).

15.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2023 per saldo met € 42,8 miljoen verhoogd. Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste zijn er via de bijdragen derden meer ontvangsten binnengekomen (€ 19,1 miljoen). Dit komt voornamelijk door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding VBS tarief (€ 4,6 miljoen), de bijdrage vanuit Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en een EU-subsidie bij het project Twentekanalen voor de overnachtingshaven Spijk (€ 4,2 miljoen). Ten tweede hebben er budgettair neutrale ontvangstenschuifen plaatsgevonden van in totaal ‒ € 2,4 miljoen.

Tot slot is er op het Hoofdvaarwegennet in 2023 een hogere ontvangst door de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 26,1 miljoen). Dit komt met name door:

 • Een lagere ontvangst in 2022 op het project Ontvangsten Zeetoegang IJmond (42,2 miljoen);

 • Een hogere ontvangst in 2022 ten behoeve van het VBS-tarief (€ 4,6 miljoen;

 • Een hogere ontvangst in 2022 ten aanzien van het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen);

 • Overige ontvangsten (€ 1,8 miljoen).

Licence