Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerp-begroting 2023 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

2.677

12.500

15.177

1.092

16.269

    

Uitgaven

3.290

‒ 10.899

‒ 7.609

18.045

10.436

1.992

3.347

‒ 21.971

 

waarvan juridisch verplicht

         

14.01

Regionale infrastructuur

3.290

‒ 10.899

‒ 7.609

18.037

10.428

1.992

3.347

‒ 21.971

 

14.01.02

Planning en studies prg reg/lok

2.677

6.601

9.278

496

9.774

0

241

  

14.01.03

Aanleg reg/lok

613

‒ 17.500

‒ 16.887

17.541

654

1.992

3.106

‒ 21.971

 

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

   

8

8

    

14.03.01

Concrete bereikbaarheidsprojecten

   

5

5

    

14.03.02

Regionaal Mobiliteitsprojecten

   

2

2

    

14.03.03

Ruimtelijke economisch programma

   

1

1

    

Ontvangsten

   

42

42

    

14.09

Ontvangsten

   

42

42

    

Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt in 2023 met € 18 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds (€ 17,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2022 (€ 0,3 miljoen) en actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (€ 0,2 miljoen).

Actualisering programmering amendementen Mobiliteitsfonds

Het betreft een technische kasschuif (€ 17,5 miljoen) naar aanleiding van het verwerken van de amendementen op de Ontwerpbegroting 2023. De dekking die genoemd werd in de amendementen stond niet in de juiste jaren. Er is een technische kasschuif doorgevoerd om deze dekking in de juiste jaren te zetten. De € 17,5 miljoen is uit 2026 naar 2023 geschoven.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2022. Dit betekent dat in 2022 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2023 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen naar voren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) netwerk Zuid-Holland Noord waarbij € 5,3 miljoen uit het jaar 2026 naar 2023 (€ 0,2 miljoen), 2024 (€ 2 miljoen) en 2025 (€ 3,1 miljoen) verschoven wordt.

Licence