Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Op dit artikel worden de producten op het gebied van rijksvaarwegen verantwoord. Dit betreffen de onderdelen exploitatie, onderhoud en vernieuwing, ontwikkeling, geïntegreerde contractvormen/PPS, netwerkge­ bonden kosten en de investeringsruimte. De doelstellingen van het onder­ liggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII en vinden hun oorsprong in de NOVI. Het artikel Hoofdvaarwegennet op het Mobiliteitsfonds is gerelateerd aan beleidsar­tikel 18 Scheepvaart en havens op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 44 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen

1.035.582

1.293.451

1.286.102

1.441.264

1.365.530

1.422.971

859.115

Uitgaven

1.385.294

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

15.01 Exploitatie

11.158

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.158

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

15.02 Onderhoud en vernieuwing

463.177

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

15.02.01 Onderhoud

414.571

468.168

455.603

511.220

489.630

161.838

158.685

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

364.617

452.426

454.710

510.522

488.693

161.354

158.309

15.02.04 Vernieuwing

48.606

73.696

136.355

233.307

214.425

190.300

111.666

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

1

1

1

1

1

1

15.03 Ontwikkeling

277.290

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

15.03.01 Aanleg

271.446

324.134

139.535

69.335

105.193

40.093

33.156

15.03.02 Planning en studies

5.844

45.514

70.642

131.767

177.841

653.043

228.912

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.255

8.018

8.019

1.709

1.907

1.239

1.078

15.03.03 Optimalisering gebruik

 

9.380

9.400

9.430

7.110

200

 

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

250.652

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

383.017

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

15.06.01 Apparaatskosten RWS

338.582

353.663

353.302

352.554

341.761

304.635

305.414

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

338.582

353.663

353.302

352.554

341.761

304.635

305.414

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

44.435

58.964

58.279

32.670

32.767

33.061

33.716

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

44.435

58.964

58.279

32.670

32.767

33.061

33.716

Ontvangsten

97.621

67.396

5.587

10.121

9.441

1741

489

15.09 Ontvangsten

97.621

67.396

5.587

10.121

9.441

1741

489

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2023 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2023. De budgetten voor planning en studies zijn bestuurlijk gebonden.

Tabel 45 Geschatte budgetflexibiliteit art. 15
 

2023

Juridisch verplicht

95%

Bestuurlijk gebonden

5%

Beleidsmatig gereserveerd

 

Nog niet ingevuld/vrij te besteden

 

15.01 Exploitatie

Motivering

De activiteiten binnen exploitatie worden uitgevoerd om een vlot, betrouwbaar en veilig scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet te realiseren. Er zijn met RWS voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing prestatieafspraken gemaakt en er zijn indicatoren opgesteld om aan te sluiten op de beleidsdoelen.

Producten

Bij exploitatie gaat het voornamelijk om de volgende activiteiten:

 • Verkeersbegeleiding, bediening van objecten en vaarwegmarkering;

 • Monitoring en informatieverstrekking;

 • Vergunningverlening en handhaving;

 • Crisisbeheersing en preventie.

In het goederenvervoer over water is een groei voorzien (NMCA goederen­vervoer integraal 2017), diedeels met exploitatie wordt gefaciliteerd. Daarnaast dient de betrouwbaarheid en reistijd op orde te worden gebracht. Beleidsdoelstellingen op het gebied van exploitatie zijn:

 • Het zoveel mogelijk beperken van de gemiddelde structurele wachttijd bij sluizen in de hoofdvaarwegen;

 • Het afstemmen van de bedieningvan bruggen en sluizen op de vraag vanuit de markt.

Vanaf 2014 wordt in overleg met de sectorgewerkt aan het zo goed mogelijk vormgeven van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen. De Kamer is geïnformeerd over de wijze waarop RWS en haar collega vaarweg­ beheerders dit vormgeven, via het stuk «vergezicht bediening sluizen en bruggen»(Kamerstukken II 2015-2016, 34 300 A, nr. 56). In 2019 is de Kamer geïnformeerd welke maatregelen Rijkswaterstaat samen met de sector heeft geselecteerd om de betrouwbaarheid van reistijden te verbeteren in het kader van Beter Bediend(Kamerstukken, 2018–2019,31 409, nr. 219).

Met het toezicht op het water dat door RWS (onder andere samen met de Politie) wordt uitgevoerd, wordt beoogd de veiligheid voor de gebruikers te borgen. Dit toezicht heeft ook een preventieve werking. Met de inwerking­ treding van de nieuwe Binnenvaartwet is meer nadruk komen te liggen op bestuursrechtelijke handhaving door IenW (in plaats van strafrechtelijke handhaving door de Politie). In geval van calamiteiten, zoals schade en verontreinigingen, wordt hierover bericht en adequaat opgetreden. Hiervoor is een calamiteitenorganisatie operationeel.

Tabel 46 Specificatie bedieningsareaal

Areaalomschrijving

Eenheid

2021

2022

2023

Begeleide vaarweg

km

592

592

592

Bediende objecten

stuks

243

242

243

Toelichting

In bovenstaande tabel staat de lengte, in kilometer, van vaarwegen waarop de scheepvaart wordt begeleid vanuit vaste verkeersposten. De vaarwegen die worden begeleid door middel van patrouillevaartuigen zijn hierin niet meegerekend. Daarnaast staat in de tabel het aantal bediende objecten dat RWS beheert. Dit zijn beweegbare bruggen en schutsluizen die op afstand worden bediend door Rijkswaterstaat. In 2023 neemt het aantal bediende objecten toe door de ingebruikname van de nieuwe sluis bij Terneuzen.

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Motivering

Onderhoud en vernieuwing wordtuitgevoerd om het Hoofdvaarwegennet in een staat te houden die noodzakelijk is voor het faciliteren van vlot, betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoervan goederen.

Producten

Het regulier onderhoud en vernieuwing van rijksvaarwegen omvat maatregelen aan bodems, oevers, kunstwerken zoals sluizen en bruggen, verkeersvoorzieningen, landschap en milieu en voorzieningen voor exploitatie, zoals verkeerscentrales. In bijlage 4 Instandhouding van deze begroting wordt uitgebreid ingegaan op de werking van de instandhouding van de netwerken die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen.

Maatregelen

Toevoeging Coalitieakkoord middelen instandhouding

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks € 1,125 miljard extra vanaf 2026 en structureel € 1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Er wordt extra geïnvesteerd in het Deltafonds (€ 250 miljoen structureel vanaf 2026) om achterstanden weg te werken en de uitvoering van het Nationale Deltaprogramma te versnellen. De extra middelen uit het Coalitieakkoord voor de jaren 2022-2025 zijn bij deze begroting verdeeld over de netwerken van ProRail en RWS op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds om de programmering van exploitatie en onderhoud in deze jaren op te hogen. Voor vernieuwing is in de periode 2026 tot en met 2030 € 200 miljoen per jaar gereserveerd (€ 160 miljoen voor het Mobiliteitsfonds en € 40 miljoen voor het Deltafonds).

15.02.01 Onderhoud

Een voorwaarde voor het optimaal gebruiken van het vaarwegennet is de bedrijfszekerheid van de infrastructuur van de vaarwegen.

De activiteiten zijn erop gericht,om de scheepvaart (beroeps- en recreatie­ vaart) zo goed mogelijk te faciliteren. Het betreft maatregelen om de breedte en diepte van de vaarweg te handhaven. Daarnaast betreft het maatregelen om de kunstwerken (sluizenen bruggen) en verkeersvoorzieningen te laten functioneren. Om verkeersoverlast tot een minimumte beperken, worden zowel de werkzaamheden binnen onderhoud als werkzaamheden die voortkomen uit het ontwikkelingprogramma goed afgestemd. Binnen onderhoud vallen zowel het preventief als het correctief onderhoud.

Kustwacht

De Kustwacht Nederland is een organisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directeur Kustwacht maakt jaarlijks een Activiteitenplan en Begroting (APB) en legt dit voor aan de raad voor de kustwacht. De ministerraad stelt het APB vervolgens vast. De directeur Kustwacht beschikt over een informatiecentrum, schepen, surveillance­ vliegtuigen en helikopters.

De Minister van IenW is als coördinerend minister voor Noordzee-aangele­genheden verantwoordelijk voor totstandkoming van geïntegreerd beleid voor de Noordzee en het Gecombineerd Jaarplan voor de uitvoeringtaken door de Kustwacht. De Minister van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De overzichtsconstructie Kustwacht is als bijlage 3 'Overzichts­ constructie Kustwacht' aan deze begroting toegevoegd.

Overdracht Brokx-Nat

De nog over te dragen vaarwegen in het kader van Brokx-Nat zijn in beeld gebracht in een eindbalans, op basis waarvan de Tweede Kamer in 2002 is geïnformeerd (Kamerstukken II 2002–2003, 28 600 XII, nr. 17). Op dit artikel wordt o.a. de betaling aan provincies en gemeenten voorhet onderhoud aan kanalen in Drenthe en wegen en paden Texel verantwoord. Er is met de provincies Groningen en Drenthe overeenstemming bereikt over de hoogte van de afkoop van het onderhoud, waarmee de overdracht aan de provincies Groningen en Drenthe in 2023 definitief kunnen worden afgerond.

Meetbare gegevens

In onderstaande figuur is een verdeling gegeven van de onderhoudskosten voor kunstwerken oevers, bodems en verkeersvoorzieningen. Deze percentages zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde.

Figuur 6

Tabel 47 Areaal onderhoud
 

Eenheid

Omvang 2023

Budget x € 1.000 2023

Vaarwegen

km

7.071

455.603

Toelichting

In bovenstaande tabel staat de totale omvang van het areaal aan vaarwegen. Dit betreft hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen, zeecorridors, zeetoegangsgeulen, en overige vaarwegen. In totaal afgerond 3.426 kilometer en zeecor­ridors en zeetoegangsgeulen van in totaal afgerond 3.646 kilometer. Tezamen is dit afgerond 7.071 kilometer. Er worden in 2023 geen veranderingen voorzien.

Tabel 48 Indicatoren Onderhoud

Indicator

2020

2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Geplande stremmingen (gehele areaal)

0,3%

2,0%

0,8%

0,8%

- Hoofdtransportas

0,1%

1,7%

0,8%

0,8%

- Hoofdvaarweg

0,2%

1,1%

0,8%

0,8%

- Overige Vaarweg

0,5%

3,2%

0,8%

0,8%

Ongeplande stremmingen (gehele areaal)

0,4%

1,0%

0,2%

0,2%

- Hoofdtransportas

0,1%

0,4%

0,2%

0,2%

- Hoofdvaarweg

0,4%

1,3%

0,2%

0,2%

- Overige Vaarweg

0,4%

0,8%

0,2%

0,2%

Toelichting

De geplande en ongeplande stremmingen geven een beeld van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de sluizen en bruggen op de vaarwegen. De percentages zijn berekend door de gestremde uren voor het maatgevend schip af te zetten tegen de totale bedientijd van deze objecten. De streefwaarden betreffen de afgesproken maximale waarden. Door uitgesteld onderhoud, ouderdom en intensiever gebruik neemt de kans op ongeplande uitval van objecten toe.

De indicator Passeertijd sluizen is opgenomen bij beleidsartikel 18 Scheepvaart en havens in de begroting Hoofdstuk XII.

15.02.04 Vernieuwing

Op dit artikelstaan de beschikbare budgetten voor Vervanging en Renovatie van het Hoofdvaarwegennet. Sinds medio vorige eeuw is in hoog tempo een groot deel van de infrastructuur aangelegd. Het is van belang dat de veiligheid en de beschikbaarheid van het Hoofdvaarwegennet in stand worden gehouden tegen de achtergrond van een beperkte technische levensduur van kunstwerken. Het einde van de levensduur kan ontstaan door de ouderdom van het kunstwerk of door intensiever gebruik dan bij het ontwerp is voorzien. De verwachting is dat deze problematiek geleidelijk toeneemt. Op basis van onderzoek wordt een analyse gemaakt voor welke kunstwerken wanneer vervanging of renovatie aan de orde is. RWS bekijkt via inspecties waar maatregelen nodig zijn. Voor een zichtperiode van ongeveer 7 jaar is dit vooruit te plannen in concrete projecten. Voor de periode daarna zijn budgetten beschikbaar, maar wordt de invulling van het programma in latere jaren concreet. De werkwijze staat verder toegelicht in bijlage 4 'Instandhouding'. In het MIRT-projectenoverzicht worden onderliggende projecten inzichtelijk gemaakt.

Vernieuwingen en renovaties van kunstwerken worden ondergebracht binnen het programma Vervanging en Renovatie. De scope van het programma omvat alle kunstwerken waar zich binnen de duur van het programma een levensduurproblematiek voordoet met mogelijke ernstige gevolgen voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Hoofdvaarwe­ gennet. De projecten in het programma Vervanging en Renovatie verlengen de levensduur van de kunstwerken, zodat de veiligheid en de beschik­baarheid van de bestaande infrastructuur in stand wordt gehouden.

15.03 Ontwikkeling

Motivering

Onder dit programma vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie- en studie activiteiten bij het hoofdvaarwegennet.

15.03.01 Aanleg

Producten

In 2023 wil IenW de volgende mijlpalen realiseren:

Tabel 49 Mijlpalen Hoofdvaarwegennet 2023

Mijlpaal

Project

Openstelling

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden Lek

 

Zeetoegang IJmond

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • Walradarsystemen: naar aanleiding van het convenanten overleg tussen I&W en de Koninkijke Marine over de invulling van de nautische veiligheid nabij de haven van Den Helder is de programming voor de VTS Den Helder voor 2022 opgesteld. Hieruit blijkt een tegenvaller van € 3 miljoen, hetgeen aan het projectbudget is toegevoegd;

 • Nieuwe Sluis Terneuzen: de stijging van het budget wordt voornamelijk veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 12,7 miljoen) en toekennen claim voor extra kosten Covid-19 (€ 7,7 miljoen);

 • Maasroute, modernisering fase 2: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 3 miljoen) enextra budget ( € 24 miljoen) doordat de waterdichte bodem van het Julianakanaal in het proefvak niet deugdelijk is hersteld;

 • Toekomstvisie Waal: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022;

 • Verruiming Twentekanalen fase 2: de stijging van het budget wordt veroorzaakt door de prijsbijstelling 2022 (€ 5,8 miljoen) en door hogere kosten als gevolg van scheefstand van de damwanden, waarvoor het budget is opgehoogd (€ 12 miljoen).

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstellingen 2022.

Tabel 50 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Aanleg Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

later

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Beter Benutten

16

16

16

          

Impuls Dynamisch Verkeermanagement

101

101

100

    

1

  

2018

2018

 

Walradarsystemen

29

26

25

4

         

Regeling Kademuren

10

10

 

6

2

1

1

      

Subsidie Walstroom

0

0

           

Projecten Noordwest-Nederland

             

De Zaan (Wilhelminasluis)

13

13

10

  

3

    

2020

2020

 

Lichteren buitenhaven Ijmuiden

39

37

14

14

1

8

  

1

 

2023

2023

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

14

14

5

7

    

2

 

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede

10

10

7

     

3

 

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

1.058

1.038

723

168

104

50

12

   

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

             

Maasroute modernisering fase 2

684

657

604

18

16

18

4

4

4

16

2023

2023

 

Wilhelminakanaal Tilburg

98

98

95

1

  

1

  

1

2019

2019

 

Wilhelmina kanaal Sluis II

7

7

4

2

1

     

2025

2025

 

Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel

431

431

424

    

1

 

6

2015

2015

 

Projecten Oost-Nederland

             

Toekomstvisie Waal

142

138

63

26

29

13

   

11

2024

2024

 

Verruiming Twenthekanalen fase 2

194

175

64

120

10

     

2023

2023

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

59

59

59

       

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

Vaarwewg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va

293

293

282

11

      

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

39

39

37

    

2

  

2017

2017

 

Overige Projecten

             

Kleine projecten / afronding projecten

191

191

190

1

         

Afrondingen

 

‒ 2

    

1

‒ 1

‒ 1

    

Totaal uitvoeringsprogramma

3.428

3.351

2.722

378

163

93

19

7

9

34

   

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

   

10

8

0

22

1

     

Programma Aanleg

   

388

171

93

41

8

9

34

   

Budget Aanleg (MF 15.03.01)

   

324

139

69

105

40

33

34

   

Overprogrammering (-)

   

‒ 64

‒ 32

‒ 24

64

32

24

    

15.03.02 Planning en studies

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • Bijdrage aan agentschap RWS: door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 is de bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen met € 6 miljoen toegenomen;

 • Reservering Life Cycle Costs (LCC): door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 is de reservering voor LCC met € 40 miljoen toegenomen;

 • Door de extrapolatie naar 2036 en prijsbijstelling over 2022 zijn de overige projecten en reserveringen met € 94 miljoen toegenomen.

De overige budgettaire aanpassingen zijn mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022.

Tabel 51 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Planning en studies Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

TB

Openstelling

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 41

‒ 43

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op IF 15.03.02 mbt het programma aanleg

15

14

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

37

31

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

346

306

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

6

 

2025- 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

28

 

nvt

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

165

157

 

2025- 2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2016

2025- 2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

38

 

2026- 2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

29

2019

2023- 2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

102

97

 

2025- 2028

 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

233

222

2017

2024- 2028

 

Overige projecten en reserveringen

1491

1397

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

‒ 1

1

   

Totaal programma planning en studies

2.463

2.293

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.463

2.293

   

15.03.03 Optimalisering gebruik

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de vaarwegen bevorderen. Dit zijn maatregelen die door RWS worden uitgevoerd. Een voorbeeld is de optima­lisatie van logistieke routes om modal shift te bevorderen.

Tabel 52 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

 

Modal shift van weg naar water

36

36

nvt

Totaal Optimalisering gebruik

36

36

 

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

 

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

Bij infrastructuurprojecten boven het drempelbedrag van € 60 miljoen wordt middels eenPubliek Private Comparator (PPC) getoetst of een DBFM- contract meerwaarde op kan leveren. Infrastructuurprojecten die via een DBFM (Design, Build,Finance en Maintain) contract worden aanbesteed, hebben als kenmerk dat sprake is van de overdracht van de integrale onderdelen van een bouwproject (ontwerp, bouw, financiering en onderhoud) aan een private opdrachtnemer. In plaats van een product wordt een dienstuitgevraagd, te wetende beschikbaarheid van de infra­ structuur. De betaling voor deze dienst vindt plaats aan de hand van de overeengekomen prestatie die wordt afgezet tegen de daadwerkelijk geleverde prestatie, de beschikbaarheid. De beschikbaarheidsvergoeding wordt pas uitgekeerd na oplevering van het project;tijdens de bouwdient de DBFM-Opdrachtnemer daaromzelf de financiering te regelen. Omdat het project gefinancierd is door bankenen/of institutionele beleggers, is sprake van eensterke druk vanuitde financiers op de privateopdracht­ nemer om de afgesproken prestatie ook te leveren: op tijd en binnen de geraamde kosten. Een lagerprestatieniveau leidt tot lagere betalingen, die op hun beurt de terugbetaling van de financiering moeten zekerstellen. In debouwfase is doorgaans wel sprake van een gedeeltelijke betaling (de partiële beschikbaarheidsvergoeding), alssprake is vande uitbreiding van eenbestaande sluis die ook tijdensde verbouwing beschikbaar moet blijven voor de scheepvaart. Bij openstelling van de sluiswordt overgegaan naar eenvolledige beschikbaarheidsvergoeding. Het afronden van een aanbe­ steding resulteert in een meerjarige verplichting, van zowel aanlegals ook beheer en onderhoud op het desbetreffende project. Op ditbegrotingsar­ tikel bestaatdaarmee geen enkelebudgetflexibiliteit. Slechts bij onderpres­ teren van de opdrachtnemer kunnen boetes en kortingen worden aangebracht.

De verplichting aan de DBFM-Opdrachtnemer vervaltaan het eindevan de looptijd van het contract waarna het beheer en onderhoud van deze vaarwegdelen en/of objecten terugkomen bij RWS en de bijbehorende budgetten gaan vallenonder het reguliere onderhoudsartikel (artikelon­ derdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing).

Producten

De projecten Zeetoegang IJmond, Sluis Limmel, 3e Kolk Beatrixsluis en sluis Eefde zijn opengesteld. Er is sprake van een volledige beschikbaarheidsvergoeding. De looptijd van deze contracten varieert; in onderstaand projectenoverzicht is zichtbaar wanneerde contracten eindigen.

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

 • Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis: de verhoging van het projectbudget wordt verklaard door mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022;

 • Zeetoegang IJmond: de verhoging van het projectbudget wordt verklaard door de mutaties ten aanzien van prijsbijstelling 2022.

Tabel 53 Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Openstelling

 

Eind contract

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

later

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

406

400

80

16

15

15

15

15

15

235

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

1.182

1.159

298

160

93

68

40

31

31

461

2022

2022

2045

 

Projecten Oost-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

157

155

37

7

6

5

7

6

6

83

2020

2020

2047

 

Projecten Zuid-Nederland

              

Keersluis Limmel

92

91

28

3

3

3

3

3

3

46

2018

2018

2048

 

afrondingen

1

   

1

         

Totaal

1.838

1.805

443

186

118

91

65

55

55

825

    

15.06 Netwerkgebonden kosten Hoofdvaarwegennet

Motivering

Op dit artikelonderdeel wordende aan het netwerk te relateren apparaats­ kosten (inclusief afschrijving en rente) van RWS en de overigenetwerkge­ bonden kosten geraamd.De overige netwerkgebonden kosten komen ten goede aan exploitatie, onderhoud, ontwikkeling en DBFM, en betreffen taken die gecentraliseerd binnen RWS wordenopgepakt. Het gaatbij deze zogeheten landelijke taken onder meerom het verzamelen van basisinfor­ matie, onderhouden van ICT-systemen, het inspecteren van het areaalen de ontwikkeling van kennis en innovatie. Er is gekozen voor centrale uitvoering met het oog op enerzijds uniformiteit in werkwijze en anderzijds kostenbesparing.

Rijksrederij

De Rijksbrede Civiele Rijksrederij is een organisatie die nautische diensten levert aan andere overheden zoals het Ministerie van EZK, Financiën (Douane), IenW en de Kustwacht. De Rijksrederij valt onder de verantwoor­delijkheid van RWS. De kerntaken van de Rijksrederij zijn:

 • Het ter beschikking stellen van vaartuigen voor een bepaalde tijdsduur (al dan niet met nautische bemanning) met een door de opdrachtgever gespecificeerd dienstverleningsniveau;

 • Het leveren van kennisintensief advies aan overheidsinstellingen bij beheer, ontwerp en aanbesteding van vaartuigen;

 • Het leverenvan kennisintensief adviesop het gebiedvan eisen aan bemanningen, veiligheidsmanagement en scheepsuitrustingen.

15.09 Ontvangsten

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de bijdragen van derden aan de producten op het gebied van Rijksvaarwegen, die rechtstreeks aan IenW worden betaald, verantwoord.

Producten

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten.

Tabel 54 Ontvangsten artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bijdragen van derden

67

6

10

9

2

0

Ontvangsten Vaarwegen

67

6

10

9

2

0

Licence