Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.

 • Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)

 • Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;

 • Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024

 • Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.

 • Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.

 • Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 Ontwikkeling

De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).

Saldo 2023

 • Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)

 • Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.

 • Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.

 • Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.

 • Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.

Licence