Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

19.402

‒ 3.205

16.197

     
 

Uitgaven

19.402

‒ 3.205

16.197

     

1.0

Versterken rechtsstaat

19.402

‒ 3.205

16.197

 

Subsidies (regelingen)

1.132

‒ 1.000

132

 

Detentie - Algemeen

132

0

132

 

Bestuurlijke aanpak

1.000

‒ 1.000

0

 

Opdrachten

1.873

‒ 722

1.151

 

Detentie - Algemeen

1.868

‒ 752

1.116

 

Diverse opdrachten

5

30

35

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

970

970

 

Bestuurlijke aanpak

0

970

970

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

16.397

‒ 2.453

13.944

 

Grensbewaking (Defensie)

8.402

‒ 1.540

6.862

 

Rechterlijke macht (JenV)

6.608

0

6.608

 

Douane (Financiën)

1.387

‒ 913

474

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 5 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 1
 

2023

juridisch verplicht

85%

bestuurlijk gebonden

4%

beleidsmatig gereserveerd

3%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

8%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 85% juridisch verplicht.

Subsidies (regelingen)

Bestuurlijke aanpak

Dit betreft met name een reallocatie voor de rechtshandhaving voor de Landen van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdrage medeoverheden, om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Bestuurlijk aanpak

Dit betreft de hierboven beschreven reallocatie om de uitgaven voor de rechtshandhaving voor de Landen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Dit betreft met name reallocaties van het instrument Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar het instrument Personele uitgaven op artikel 11 van de BZK begroting, om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Douane (Financiën)

Dit betreft verschillende reallocaties naar artikel 4. Waaronder een bijdrage voor het opzetten van een organisatie, die de uitvoering van Statia Day 2026 op zich neemt (€ 0,3 mln.). Daarnaast heeft het RVB in opdracht van DGKR kosten gemaakt voor het project Centraal Overheidsgebouw op Sint Eustatius. Omdat de bouw van dit nieuwe centrale overheidsgebouw niet door gaat dienen de gemaakte kosten te worden verrekend met het RVB (€ 0,5 mln.).

Licence