Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

62.106

0

62.106

‒ 10.145

51.961

23.744

2.800

2.800

2.787

          

Uitgaven

62.106

0

62.106

‒ 13.320

48.786

24.538

3.594

3.594

3.580

          

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

         

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

   

500

500

0

0

0

0

COHO

0

0

0

350

350

0

0

0

0

Opdrachten

         

Opdrachten landen

1.649

0

1.649

0

1.649

98

98

98

98

COHO

0

0

0

4.400

4.400

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

‒ 1.000

950

259

259

259

259

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

27.237

0

27.237

‒ 27.237

0

2.706

2.706

2.706

2.705

Bijdrage aan medeoverheden

         

Onderwijshuisvesting Curaçao

15.000

0

15.000

‒ 9.800

5.200

9.800

0

0

0

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

2.878

0

2.878

12.372

15.250

13

13

13

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Diverse bijdragen

133

0

133

0

133

8

8

8

8

          

4.2 Caribisch Nederland

         

Subsidies (regelingen)

         

Subsidies Caribisch Nederland

698

0

698

0

698

49

35

35

35

Opdrachten

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

1.382

0

1.382

0

1.382

95

95

95

95

Opdrachten Caribisch Nederland

   

400

400

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

         

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.149

0

2.149

0

2.149

66

66

66

66

Bijdrage aan medeoverheden

         

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

9.030

0

9.030

6.695

15.725

11.444

314

314

314

          
          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 8 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 4
 

2023

juridisch verplicht

36,8%

bestuurlijk gebonden

57,6%

beleidsmatig gereserveerd

4,9%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0,7%

Juridisch verplicht

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 36,8% juridisch verplicht.

Artikel 4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Opdrachten

COHO

Dit betreft een reallocatie van € 4,4 mln. voor TWO vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Opdrachten, zodat deze uitgaven op het juiste instrument worden verantwoord.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Van het bedrag dat op de begroting 2023 staat voor het programma van TWO is de verwachting dat hiervan € 3,2 mln. in latere jaren tot betaling komt. Met deze kasschuif wordt het kasbudget verdeeld over de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027.

Dit betreft daarnaast een reallocatie van € 24,1 mln. voor de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar de instrumenten naar de instrumenten Bijdrage medeoverheden, subsidies, opdrachten en personele en materiële uitgaven op artikel 6, zodat deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Bijdrage aan medeoverheden

Onderwijshuisvesting Curaçao

De regeling Onderwijshuisvesting Curaçao is bestemd voor het onderhoud aan scholen op Curaçao. In 2023 staat hiervoor € 15,0 mln. op de begroting. Naar verwachting wordt hiervan € 5,2 mln. in 2023 uitgegeven, omdat het onderhoud inmiddels is gepland en gedeeltelijk later zal plaatsvinden dan eerder werd gedacht. Het restant van € 9,8 mln. schuift daarom door naar 2024.

Tijdelijke Werkorganisatie (TWO)

Er wordt € 12,4 mln. gerealloceerd voor de Tijdelijke Werkorganisatie vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden, zodat uitgaven op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.

Artikel 4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

De erosieproblematiek op Sint Eustatius heeft ervoor gezorgd dat er een acute dreiging is ontstaan bij de klif. Er is een bedrag van circa € 19 mln. noodzakelijk voor de aanpak van de klif, waarvan circa € 8 mln. in 2023 en € 11 mln. in 2024 nodig is. Middels herprioriteringen binnen het artikel is hier € 2,2 mln. beschikbaar gemaakt. De resterende € 16,8 mln. wordt toegevoegd vanuit andere artikelen uit de begroting.

Van de eindejaarsmarge 2022 wordt er € 1,0 mln. ingezet voor bestuursondersteuning.

Licence