Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

51 845

5 250

57 095

17 603

74 698

5 215

6 359

5 471

4 588

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

54 978

5 250

60 228

16 469

76 697

5 215

6 359

5 471

4 588

 

waarvan juridisch verplicht

63%

   

78%

    
           

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 223

250

9 473

4 059

13 532

1 900

1 900

1 900

1 900

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

1 560

0

1 560

700

2 260

0

0

0

0

           
 

Inkomensoverdrachten

         
 

Gedetineerdenbegeleiding

540

0

540

0

540

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Consulaire bijstand

409

0

409

‒ 15

394

0

0

0

0

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 550

0

2 550

0

2 550

0

0

0

0

 

Consulaire opleidingen

400

0

400

0

400

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

3 298

250

3 548

3 840

7 388

2 366

2 366

2 366

2 366

 

Loket buitenland

466

0

466

‒ 466

0

‒ 466

‒ 466

‒ 466

‒ 466

           

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

18 170

0

18 170

5 693

23 863

793

900

900

900

           
 

Opdrachten

         
 

Ambtsberichtenonderzoek

150

0

150

0

150

0

0

0

0

 

Visumverlening

2 858

0

2 858

0

2 858

0

0

0

0

 

Legalisatie en verificatie

80

0

80

0

80

0

0

0

0

 

Consulaire informatiesystemen

14 054

0

14 054

5 693

19 747

793

900

900

900

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Asiel en migratie

1 028

0

1 028

0

1 028

0

0

0

0

           

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

7 475

5 000

12 475

187

12 662

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal cultuurbeleid

5 154

5 000

10 154

‒ 1 140

9 014

‒ 578

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal cultuurbeleid

2 321

0

2 321

1 327

3 648

578

0

0

0

           

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

20 110

0

20 110

6 530

26 640

2 522

3 559

2 671

1 788

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Instituut Clingendael

800

0

800

0

800

0

0

0

0

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 058

0

3 058

814

3 872

0

0

0

0

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

49

0

49

0

49

0

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

2 229

0

2 229

0

2 229

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

50

0

50

0

50

0

0

0

0

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

143

0

143

201

344

57

62

133

180

           
 

Opdrachten

         
 

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

0

525

110

635

72

72

72

72

 

Instituut Clingendael

2 573

0

2 573

470

3 043

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

 

Algemene voorlichting

2 790

0

2 790

‒ 1 200

1 590

0

0

0

0

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

 

China-strategie

27

0

27

0

27

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

1 820

0

1 820

317

2 137

1 180

2 425

1 466

536

 

Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen

0

0

0

4 000

4 000

    
           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Algemene voorlichting

0

0

0

1 200

1 200

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

400

0

400

0

400

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Europese bewustwording

250

0

250

618

868

213

0

0

0

 

Publieksdiplomatie

2 396

0

2 396

0

2 396

0

0

0

0

           
           
 

Ontvangsten

43 774

0

43 774

3 600

47 374

0

0

0

0

           

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

9 200

0

9 200

0

9 200

0

0

0

0

           

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

34 300

0

34 300

3 600

37 900

0

0

0

0

           

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

0

74

0

74

0

0

0

0

           

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor het onderdeel Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden stijgt vooral omdat aanvullende middelen voor consulaire informatiesystemen zijn opgenomen in de begroting. In principe stijgen de verplichtingen mee met de uitgaven.

Daarnaast zijn er verplichtingen opgenomen voor een internationale conferentie over het feministisch buitenlandbeleid. Ten slotte is er een stijging voor programma’s voor ondersteuning buitenlands beleid (POBB).

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening neemt toe. Een reden hiervoor is dat vertraagde uitgaven uit 2022 voor gedetineerdenbegeleiding en uitgaven voor consulaire informatiesystemen doorschuiven naar 2023. Een klein deel van deze stijging komt doordat er rekening is gehouden met de inflatie voor de informatiesystemen.

Het project Loket Buitenland is in 2022 beeindigd en opgegaan in Nederland Wereldwijd en wordt daar verder doorontwikkeld. Het beschikbare budget is hierdoor meerjarig overgeheveld naar Consulaire Informatiesystemen (EUR 466.000 per jaar). Hiervoor wordt ook EUR 1,7 miljoen overgeheveld van apparaat (artikel 7.1.1) naar Consulaire Informatiesystemen.

Artikelonderdeel 4.2

De stijging voor consulaire informatiesystemen is deels het gevolg van een verschuiving van uitgaven van 2022 naar 2023. Er worden uitgaven gedaan om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de BMVI-subsidie (het instrument voor grensbeheer en visa). De uitgaven worden gedesaldeerd met ontvangstenartikel 4.20. In deze stijging is ook rekening gehouden met de inflatie voor de informatiesystemen door een loonprijsbijstelling.

Artikelonderdeel 4.3

De budgetten voor het internationaal cultuur beleid nemen in 2023 toe door extra uitgaven voor het behoud van cultuur in Oekraïne, zoals voortzetting van noodhulp voor stabilisatie en behoud beschadigd erfgoed en tegengaan van illegale handel in ontvreemde cultuurgoederen. Dit is toegelicht in de tweede incidentele suppletoire begroting 2023. Daarnaast wordt er gewerkt aan kennisopbouw voor samenwerking in programma’s o.a. voor collectiebehoud, herstel van erfgoed en ruimtelijke architectuur en behoud van talent en professioneel niveau van (uitvoerende) kunstenaars door voortzetting van training, repetities en uitvoering.

Artikelonderdeel 4.4

Het budget voor POBB (Programma Ondersteuning Buitenland Beleid) wordt voor 2023 verhoogd. Met name de oorlog in de Oekraine is bedreigend voor mondiale veiligheid en internationale orde. De nieuwe geopolitieke realiteit, de veranderende Europese veiligheidsstructuur vragen om extra inzet van het instrument POBB. Via deze intensivering blijft het POBB een flexibel instrument ter ondersteuning van de agenda's van de bewindspersonen met politiek relevante projecten, versterking van het Nederlandse profiel en bevorderen van bilaterale betrekkingen en multilaterale samenwerking.

In het najaar van 2023 zal er een internationale conferentie over feministisch buitenlandbeleid worden gehouden. Deze conferentie is gemeenschappelijk met BHOS en is dus 50% ODA.

Voor de Academische Leerstoel Anton de Kom stijgt het budget voor 2023 door de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2022. Voor de andere jaren is er extra budget beschikbaar om de leerstoel definitief te kunnen implementeren.

De budgetten voor AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken) stijgen. Voor 2023 door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2022. Voor de overige jaren is er extra budget beschikbaar gesteld.

Voor de intensivering van de China strategie wordt er voor 2024 tot en met 2028 een bedrag van EUR 1 miljoen overgeheveld van artikel 7.

Voor de uitvoering van de motie Koole II inzake burgerdialogen en opstellen communicatiestrategie is er voor 2023 en 2024 budget beschikbaar gesteld.

De verhoging van het Onderzoeksprogramma betreft een overboeking van het ministerie van Defensie voor het NIOD onderzoek naar de Nederlandse inzet in Afghanistan.

Het budget voor Instituut Clingendael stijgt voor 2023. Dit komt door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2022. Daarnaast betreft het een overboeking van het ministerie van J&V voor enkele onderzoeken.

Verder stijgen de budgetten voor Europese bewustwording en Algemene Voorlichting door de toevoeging van de eindejaarsmarge uit 2022.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 4.20

De ontvangsten voor consulaire dienstverlening aan vreemdelingen stijgen door de ontvangsten van een BMVI-subsidie. Deze ontvangsten waren in eerste instantie in 2022 verwacht. Voor 2023 is een bedrag van EUR 3,6 miljoen begroot. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd met artikel 4.2.

Licence