Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector doorinternationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De strategische inzet van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ heeft als doel begrip en draagvlak te vergroten voor het geïntegreerde buitenlandbeleid (HGIS) en het eenduidig versterken van de beeldvorming over Nederland bij buitenlandse doelgroepen via de publieke band. De aanpak verstevigt het netwerk van beleidsbeïnvloeders die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisresponse.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Doorlooptijden visumaanvragen: percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld.

 

2021

2022

2023

Streefwaarde

85%

85%

85%

Realisatie

89%

76%

52,3%*

*De doorlooptijd bedroeg in 2023 gemiddeld 15,89 dagen ten opzichte van de wettelijk voorgeschreven 15 dagen. 

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 2.2.2020). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 45 dagen.

Tijdens de ‘visumdip’ als gevolg van de coronapandemie was de besliscapaciteit bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdelijk afgeschaald. Het ministerie bevond zich in 2022 in een herstartfase van het visumproces en werkte er aan de besliscapaciteit op te voeren naar het pre-corona niveau. Na corona was er naast de jaarlijkse reguliere groep verwachte aanvragen ook sprake van een grote groep ‘inhaalaanvragen’: Aanvragers die door corona niet had kunnen reizen en dit alsnog wilden doen. Hierdoor werd de vraag naar visa groter dan de besliscapaciteit.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021–2024). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2021–2024).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

Publieksdiplomatie De inzet op het gebied van publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om de beeldvorming over Nederland in het buitenland eenduidig te versterken en het netwerk van beïnvloeders te verstevigen.

 • Inkomende en uitgaande buitenlandse bezoekersprogramma’s

Regisseren

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door strategische inzet publieksdiplomatie, bijvoorbeeld tijdige inzet van een instrument ter bevordering van de dialoog over persvrijheid of gendergelijkheid.

 • Ondersteuning communicatie tijdens belanghebbende conferenties en inzet tijdens crises.

 • Ondersteuning programma’s gericht op agendering en bevordering van de Sustainable Development Goals (SDGs).

Financieren

 • Gedelegeerde activiteiten publieksdiplomatie door Nederlandse ambassades.

Consulaire zakenDe consulaire crisisinzet, die in 2023 bijna aaneengesloten plaats vond, is beter geborgd in de organisatie. Geleerde lessen van eerdere crises zoals Afghanistan, maar ook dit jaar Soedan, Israël en Palestijnse gebieden zijn en worden toegepast door de versterkte consulaire crisisunit. In 2023 heeft het ministerie tevens de besliscapaciteit voor visa verder vergroot, en is inmiddels in het grootste deel van de landen de wachttijd voor het aanvragen van een visum mogelijk binnen de Europees gestelde termijnen.34

Op 6 februari 2023 werden Turkije en Syrië getroffen door verwoestende aardbevingen. Voor de mensen die getroffen werden door de ramp werd er een speciale voorrangsregeling voor visumaanvragen ingesteld. Zo werden hun aanvragen met voorrang ingenomen en werd er met voorrang op deze aanvragen beslist en was er begrip als niet alle documenten beschikbaar waren.  In totaal zijn er ca. 870 visa onder deze regeling, die per 1 mei 2023 werd beëindigd, verstrekt.

Internationaal cultuurbeleidInternationale culturele samenwerking heeft in 2023 bijgedragen aan betere zichtbaarheid van en beeldvorming over Nederland als een innovatief land met een vernieuwend aanbod van kunst en cultuur. Ook droegen projecten bij aan het versterken van wederzijds begrip tussen Nederland en andere landen. De ambassade in Oekraïne is intensief ondersteund als nieuw focusland. Extra middelen uit het steunpakket aan Oekraïne hebben bijgedragen aan stabilisatie, behoud van cultureel erfgoed en talent van Oekraïense kunstenaars.

In 2023 heeft BZ samen met het ministerie van OCW een actieve rol gespeeld bij aanvragen inzake teruggave cultuurgoederen uit koloniale collecties, en bij de juridische overdrachten aan Indonesië en Sri Lanka. Daarnaast zijn instrumenten voor museale en academische samenwerking ontwikkeld en zijn de samenwerkingsverbanden geïntensiveerd met landen van herkomst. Hiermee werd opnieuw aangetoond dat culturele samenwerking een belangrijke instrument is voor het versterken van bilaterale relaties en voor het implementeren van global-outreach-strategieën.

Samen met de ministeries van OCW en DEF is in 2023 een start gemaakt met de organisatie van de internationale UNESCO conferentie om in 2024 het 70-jarig bestaan van het Haagse verdrag voor de bescherming van cultureel erfgoed ten tijde van gewapend conflict te markeren.

Publieksdiplomatie Via publieksdiplomatie richt het ministerie zich op doelgroepen die van belang zijn bij het ontwikkelen, bereiken en uitdragen van beleidsdoelstellingen op het terrein van buitenlandbeleid.

In 2023 werd in samenwerking met partners in het buitenland Nederland gepositioneerd als betrouwbare partner voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen. Ondermeer het ‘Global partnerships for the SDG’ werd hiervoor door het postennetwerk en publiek en private partners uit binnen- en buitenland gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de water=life fotowedstrijd rondom de VN Waterconferentie 2023 waaraan via de Nederlandse vertegenwoordigingen meer dan honderd fotografen deelnamen. Ook werd er via uitgaande Staatsbezoeken aandacht besteed aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen en de innovatieve expertise van Nederlandse bedrijven op het gebied van water, klimaat en duurzame voedselproductie.

Het ministerie en het postennetwerk hebben in lijn met de wens van de Kamer de Nederlandse belangen gewaarborgd en het Nederlands waardenstelsel uitgedragen, juist ook in landen waarmee we van mening verschillen. Met de inzet van de media en het maatschappelijk middenveld bij grote evenementen op mensenrechten, democratie en rule of law, zoals de conferentie Feministisch Buitenlands Beleid, the Summit of Democracies, Hague Justice week en de uitreiking van de Mensenrechtentulp, draagt het buitenlandbeleid bij aan het verstevigen van de rechten van vrouwen en meisjes, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

De internationale positioneringsstrategie van Nederland, die onder regie van BZ wordt uitgevoerd leent zich bij uitstek om de beeldvorming over Nederland te versterken en de verschillende prioritaire thema’s aan elkaar te verbinden (bedrijfsleven, innovaties en klimaat). Hiervoor werden eenduidige boodschappen en instrumenten ontwikkeld die zijn ingezet op internationaal erkende dagen en belanghebbende conferenties en evenementen, waaronder de VN-waterconferentie en de COP28-klimaatconferentie.

Ook de online kanalen van posten en BZ zijn ingezet voor engagement met buitenlandse doelgroepen en beeldvorming over Nederland. Het gaat hier om de website Netherlands and You, het NL platform, en kanalen van posten op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Hier is ook op de aangewezen dagen opgekomen voor mensenrechten, inclusief gendergelijkheid, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarnaast is de website Netherlands and You (NaY) in 2023 vernieuwd om informatie over Nederland nog beter te ontsluiten en het werk van de posten beter te kunnen ondersteunen.

Feministisch Buitenlands Beleid (FBB)In 2023 is er verdere invulling gegeven aan het Feministisch Buitenlands Beleid. Voor de bevordering en bescherming van de rechten van vrouwen en meisjes, lhbtiq+-personen en gemarginaliseerde groepen is nauwe samenwerking met overheden en het maatschappelijk middenveld essentieel. Nederland initieerde in september 2023 de eerste politieke verklaring  over FBB tijdens de High-level week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Achttien landen committeerden zich aan zes feministische principes. Voorts organiseerde Nederland op 1-2 november de tweede internationale Shaping Feminist Foreign Policy conferentie in Den Haag. Meer dan 700 mensen uit alle delen van de wereld namen deel, van overheidsvertegenwoordigers tot activisten en van academici tot filantropen. De resultaten van de conferentie zijn op 21 december met de Kamer gedeeld (Shaping Feminist Foreign Policy conferentie | Tweede Kamer der Staten-Generaal). Een groot aantal ambassades heeft meer dan voorheen nadruk gelegd op het belang van vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Vastgestelde begroting 2023

Verschil 2023

 

Verplichtingen

70 038

78 029

72 089

74 139

68 928

57 095

11 833

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

63 223

80 244

66 116

60 479

72 838

60 228

12 610

         

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

14 100

22 987

17 974

11 745

16 113

9 473

6 640

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

976

1 858

2 324

813

1 204

1 560

‒ 356

         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

 

220

261

300

344

540

‒ 196

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

582

7 016

3 498

422

2 428

409

2 019

 

Reisdocumenten en verkiezingen

2 559

1 453

1 933

2 013

2 650

2 550

100

 

Consulaire opleidingen

135

80

10

101

8

400

‒ 392

 

Consulaire informatiesystemen

9 429

6 181

2 486

2 936

7 307

3 548

3 759

 

Loket buitenland

419

6 035

7 400

5 160

2 172

466

1 706

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

 

144

62

    
         
         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

18 370

19 822

19 762

19 950

22 310

18 170

4 140

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

116

82

99

91

41

150

‒ 109

 

Visumverlening

3 955

3 022

1 746

1 276

1 773

2 858

‒ 1 085

 

Legalisatie en verificatie

14

38

42

4

47

80

‒ 33

 

Consulaire informatiesystemen

12 212

15 925

16 858

17 763

19 348

14 054

5 294

 

Informatie Ondersteunend Beslissen

1 240

59

88

    
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Asiel en migratie

0

696

929

816

1 101

1 028

73

         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Asiel en migratie

833

      
         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

9 077

6 133

6 496

6 638

8 306

12 475

‒ 4 169

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal cultuurbeleid

2 663

4 559

4 234

3 196

4 376

10 154

‒ 5 778

         
 

Opdrachten

       
 

Internationaal cultuurbeleid

87

      
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Internationaal cultuurbeleid

1 857

      
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

4 470

1 574

2 262

3 442

3 930

2 321

1 609

         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

21 676

31 302

21 884

22 146

26 109

20 110

5 999

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Instituut Clingendael

2 734

786

800

814

791

800

‒ 9

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

6 020

5 911

4 777

5 184

5 265

3 058

2 207

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

 

69

95

0

41

49

‒ 8

 

Publieksdiplomatie

 

2 059

1 969

2 437

2 040

2 229

‒ 189

 

Onderzoeksprogramma

 

79

247

121

352

50

302

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

   

3

205

143

62

         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

477

423

392

489

497

525

‒ 28

 

Instituut Clingendael

 

2 310

2 965

2 635

3 519

2 573

946

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

387

259

202

523

770

1 000

‒ 230

 

Algemene voorlichting

 

2 469

917

1 071

1 335

2 790

‒ 1 455

 

Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten

1 736

957

811

3 054

2 657

2 000

657

 

Chinastrategie

 

233

34

80

29

27

2

 

Onderzoeksprogramma

247

221

158

1 988

1 765

1 820

‒ 55

 

Conferentie uitdragen Nederlandse waarden en belangen

    

1 715

0

1 715

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

 

3 326

3 417

28

   
 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

68

      
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

532

      
         
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Algemene voorlichting

 

2 217

827

1 142

2 143

0

2 143

 

Publieksdiplomatie

 

900

     
 

Verkeersnotificaties

  

259

287

342

400

‒ 58

 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

1 409

      
         
 

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

       
 

Verkeersnotificaties

215

255

0

    
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese bewustwording

95

546

334

20

0

250

‒ 250

 

Publieksdiplomatie

 

1 606

1 839

2 270

2 643

2 396

247

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

 

6 676

1 841

    
 

Landenrogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

7 756

      
         
 

Ontvangsten

53 445

21 241

28 082

56 025

77 969

43 774

34 195

         

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

12 559

7 381

13 975

10 689

11 836

9 200

2 636

         

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

40 498

13 448

13 768

44 962

65 779

34 300

31 479

         

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

74

74

74

0

74

‒ 74

         

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

314

338

265

300

354

200

154

Verplichtingen

De verplichtingen voor artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden zijn gestegen. Dit is in lijn met de gestegen uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Uitgaven

Artikelonderdeel 4.1

Zoals benoemd in de eerste suppletoire begroting valt het budget voor consulaire informatiesystemen hoger uit dan begroot. Dit komt deels doordat er in 2022 uitgaven vertraagd zijn waardoor zijn doorgeschoven naar 2023. Daarnaast zijn de digitaliseringskosten, zoals in de decemberbrief beschreven, hoger uitgevallen.

In het jaar 2023 hebben (voorbereidingen voor) evacuaties plaatsgevonden. Bij het opstellen van de begroting is het niet bekend of er evacuaties nodig zijn, vandaar dat hier geen budget voor begroot wordt. Afgelopen jaar heeft de crisis in Soedan voor (evacuatie) uitgaven gezorgd. Voor de crisis in Niger is er extra consulaire bijstand geleverd waardoor meer capaciteit nodig was.

Artikelonderdeel 4.2

Door een digitaliseringsslag vallen de kosten voor visumverlening lager uit. Deze uitgaven vallen elders, namelijk bij IT-systemen. Hierdoor stijgen de kosten, zoals benoemd in de eerste suppletoire begroting, voor consulaire informatiesystemen.  Daarnaast zorgt vertraging in digitaliseringsprojecten voor hogere uitgaven. Deze worden gedesaldeerd met ontvangstenartikel 4.20. In deze stijging is ook rekening gehouden met de inflatie voor de informatiesystemen door een loonprijsbijstelling.

Artikelonderdeel 4.3

In de tweede incidentele suppletoire begroting staan de extra middelen voor het internationaal cultuurbeleid uit het steunpakket aan Oekraïne vermeld. Dit pakket heeft tot doel cultuur in Oekraïne, zoals voortzetting van noodhulp voor stabilisatie en behoud beschadigd erfgoed, en tegengaan van illegale handel in ontvreemde cultuurgoederen. Daarnaast wordt er gewerkt aan kennisopbouw voor samenwerking in programma’s o.a. voor collectiebehoud, herstel van erfgoed en ruimtelijke architectuur en behoud van talent en professioneel niveau van (uitvoerende) kunstenaars door voortzetting van training, repetities en uitvoering. Ook heeft er een overheveling plaats gevonden naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor steun aan activiteiten die tot doel hebben de Oekraïense cultuur te behouden.

Artikelonderdeel 4.4

Zoals vermeld is in zowel de eerste suppletoire begroting als in de tweede suppletoire begroting, stijgt het budget voor POBB (Programma Ondersteuning Buitenland Beleid). Er is gebleken dat de nieuwe geopolitieke realiteit de afgelopen jaren om extra inzet van dit instrument vraagt. Om het POBB beter op de beleidsdoelen en wensen van de regiodirecties aan te laten sluiten, is daarnaast in het kader van de strategische inzet op onder meer versterkt engagement, vastgesteld dat ophoging van het POBB wenselijk is. Via deze intensivering blijft het POBB een flexibel instrument ter ondersteuning van de agenda's van de bewindspersonen met politiek relevante projecten, versterking van het Nederlandse profiel en bevorderen van bilaterale betrekkingen en multilaterale samenwerking.

In de eerste suppletoire begroting is er budget aangevraagd voor een conferentie voor het Feministisch Buitenlands Beleid. In het najaar van 2023 hebben er 2 conferenties plaatsgevonden. Deze conferentie is gemeenschappelijk met BHOS en heeft een ODA percentage van 50%. In de tweede suppletoire begroting en in de realisatie bleek  dat er minder budget nodig was dan eerder was voorzien.

Ontvangsten

Artikelonderdeel 4.10

De paspoortontvangsten zijn hoger dan voorzien. Dit komt doordat de reisbewegingen sneller op het pre-corona niveau zijn gekomen dan voorzien is.

Artikelonderdeel 4.20

In de tweede suppletoire begroting zijn de ontvangsten voor visa naar boven bijgesteld doordat er hiervan meer zijn verstrekt. Dit komt doordat de reisbewegingen sneller op het pre-corona niveau kwamen dan voorspeld.

Licence