Base description which applies to whole site

Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Het verlenen van goede consulaire diensten aan Nederlanders in nood in het buitenland, evenals het verstrekken van reisdocumenten aan Nederlanders in het buitenland. Daarnaast levert het Kabinet een bijdrage aan een gereguleerd personenverkeer door de Nederlandse inbreng in het Europese visumbeleid en is verantwoordelijk voor de visumverlening kort verblijf.

Het versterken van de Nederlandse cultuursector door internationale uitwisseling en presentatie; verbindingen leggen met economische diplomatie en andere prioriteiten van geïntegreerd buitenlandbeleid, zoals het mensenrechtenbeleid en veiligheidsbeleid.

De minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:

Consulaire dienstverlening

Uitvoeren

 • Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • Afgifte van machtigingen voorlopig verblijf (MVV’s) op de posten.

 • Afname van inburgeringsexamens buitenland.

 • Orange Carpet-beleid, ter bevordering van het Nederlandse bedrijfsleven.

 • Bijstand aan Nederlanders in nood in het buitenland.

 • Begeleiding van Nederlanders die in het buitenland gedetineerd zijn.

 • Uitbrengen van reisadviezen.

 • Crisisrespons.

 • Afgifte van Nederlandse reisdocumenten in het buitenland en van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 • Afgifte van consulaire verklaringen en legalisaties.

Indicator als uitvoeringsverantwoordelijke: Visumbeleid kort verblijf van het Koninkrijk der Nederlanden

Doorlooptijden visumaanvragen: percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld.

Indicator

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Percentage visumaanvragen kort verblijf dat binnen 15 dagen wordt afgehandeld

85%

85%

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De norm voor de doorlooptijd van visumaanvragen (Schengen) bedraagt 15 dagen conform de EU Visumcode (in werking getreden per 2.2.2020). Deze periode kan in bijzondere gevallen worden verlengd tot 45 dagen.

NB: De doorlooptijd is het aantal dagen dat zit tussen het indienen van een ontvankelijke visumaanvraag tot aan het moment van bekendmaken of uitreiken van de beslissing op de aanvraag.

Regisseren

 • Europees visum- en migratiebeleid en Caraïbisch visumbeleid.

 • Bilaterale dimensie van visum- en migratiebeleid.

Nederlandse cultuur en publieksdiplomatie

De uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken (bij wie ook de coördinatie ligt), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het beleidskader voor het ICB wordt steeds voor een periode van vier jaar vastgesteld (beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024). De inzet op het gebied van Publieksdiplomatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken.

Stimuleren

 • Promotie van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland en identificatie van internationale kansen en ontwikkelingen voor de Nederlandse culturele sector en creatieve industrie.

 • Behoud, beheer en ontsluiting van gedeeld cultureel erfgoed.

 • Buitenlandse bezoekersprogramma’s.

 • Het inzetten van publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen.

Regisseren

 • Beleidsvorming en uitvoering van het Internationaal Cultuurbeleid.

 • Afstemming met culturele fondsen en ondersteunende instellingen over internationale activiteiten.

 • Ondersteuning van het buitenlandpolitieke- en economische beleid door publieksdiplomatie en cultuur in te zetten, bijvoorbeeld als instrument in de dialoog over mensenrechten.

Financieren

 • Ondersteuning van culturele fondsen, instellingen en activiteiten binnen het beleidskader Internationaal Cultuurbeleid (2017–2020).

 • Nederlands-Vlaamse samenwerking (via ondersteuning van Huis DeBuren in Brussel).

 • Bezoekersprogramma’s.

 • Gedelegeerde activiteiten Publieksdiplomatie en Cultuur door Nederlandse ambassades.

 • Subsidieregeling voor programma’s gericht op jeugd en sociale innovatie in de ring van landen grenzend aan de EU.

 • Het ondersteunen van projecten die de museale samenwerking met herkomstlanden van cultuurobjecten uit een koloniale context bevorderen, ter ondersteuning van het restitutiebeleid.

POBB COVID

POBB COVID zal worden stopgezet in 2023 vanwege een veranderde epidemiologische situatie t.a.v. COVID-19.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

Verplichtingen

72 089

62 676

51 845

57 434

50 256

50 256

50 928

 

Uitgaven:

       
 

Programma-uitgaven totaal

66 116

71 044

54 978

55 917

54 789

54 789

55 353

         
         

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

17 974

14 792

9 223

12 723

12 823

12 823

12 823

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

2 324

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

1 560

         
 

Inkomensoverdrachten

       
 

Gedetineerdenbegeleiding

261

540

540

540

540

540

540

         
 

Opdrachten

       
 

Consulaire bijstand

3 498

409

409

409

409

409

409

 

Reisdocumenten en verkiezingen

1 933

2 550

2 550

5 350

5 350

5 350

5 350

 

Consulaire opleidingen

10

400

400

400

400

400

400

 

Consulaire informatiesystemen

2 486

4 650

3 298

3 998

4 098

4 098

4 098

 

Loket buitenland

7 400

4 683

466

466

466

466

466

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Loket buitenland

62

0

0

0

0

0

0

         

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

19 762

26 392

18 170

16 034

15 262

15 262

15 934

         
 

Opdrachten

       
 

Ambtsberichtenonderzoek

99

150

150

150

150

150

150

 

Visumverlening

1 746

3 058

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

 

Legalisatie en verificatie

42

80

80

80

80

80

80

 

Consulaire informatiesystemen

16 858

22 076

14 054

11 918

11 146

11 146

11 818

 

Informatie ondersteunend beslissen

88

0

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Bijdragen asiel en migratie

929

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

1 028

         

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

6 496

6 975

7 475

7 500

8 794

8 794

8 794

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal cultuurbeleid

4 234

4 112

5 154

5 340

8 794

8 794

8 794

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal cultuurbeleid

2 262

2 863

2 321

2 160

0

0

0

         

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

21 884

22 885

20 110

19 660

17 910

17 910

17 802

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Instituut Clingendael

800

813

800

2 800

2 800

2 800

2 800

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

4 777

4 245

3 058

3 058

3 058

3 058

3 058

 

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

95

49

49

49

49

49

49

 

Publieksdiplomatie

1 969

2 240

2 229

2 229

2 229

2 229

2 229

 

Onderzoeksprogramma

247

75

50

50

50

50

50

 

Academische Leerstoel Anton de Kom

 

143

143

143

143

143

35

         
 

Opdrachten

       
 

Adviesraad Internationale Vraagstukken

392

525

525

525

525

525

525

 

Instituut Clingendael

2 965

3 049

2 573

150

0

0

0

 

Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties

202

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Algemene voorlichting

917

1 540

2 790

2 790

2 790

2 790

2 790

 

Koninklijk Huis - inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten

811

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

China-strategie

34

126

27

0

0

0

0

 

Onderzoeksprogramma

158

1 890

1 820

1 820

220

220

220

 

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3 417

1 000

0

0

0

0

0

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Algemene voorlichting

827

1 200

0

0

0

0

0

 

Verkeersnotificaties

259

400

400

400

400

400

400

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Europese bewustwording

334

250

250

250

250

250

250

 

Publieksdiplomatie

1 839

2 340

2 396

2 396

2 396

2 396

2 396

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

1 841

0

0

0

0

0

0

         
 

Ontvangsten

28 082

46 974

43 774

67 674

73 574

73 574

73 574

         

4.10

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

13 975

9 200

9 200

21 000

21 000

21 000

21 000

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

13 768

37 500

34 300

45 600

51 500

51 500

51 500

4.40

Doorberekening Defensie diversen

74

74

74

874

874

874

874

4.41

Ontvangsten verkeersnotificaties

265

200

200

200

200

200

200

Budgetflexibiliteit

Tabel 13 Budgetflexibiliteit beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

Geschatte budgetflexibiliteit

2023

Juridisch verplicht

63%

Bestuurlijk gebonden

14%

Beleidsmatig gereserveerd

23%

Nog niet ingevuld / vrij te besteden

0%

Van de uitgaven van subsidies en inkomensoverdrachten voor gedetineerdenbegeleiding en overige consulaire dienstverlening, op basis van eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland, zijn alleen de subsidies voor gedetineerdenbegeleiding volledig juridisch verplicht. De investeringen in de consulaire informatiesystemen en loket buitenland zijn volledig juridisch verplicht.

De inkoop van de te verstrekken reisdocumenten alsmede de geplande uitgaven voor het samen met (keten-)partners reguleren van het personenverkeer zijn voor het merendeel juridisch verplicht en worden aan de hand van de afgifte van paspoorten en visa bepaald. Hiervoor worden gedurende het begrotingsjaar verplichtingen aangegaan.

Binnen het artikelonderdeel grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur, Internationaal cultuurbeleid 2021-2024, zijn de uitgaven voor de specifieke landenprogramma’s en de cultuurmanifestaties voor 17% juridisch verplicht. Het restant is beleidsmatig gereserveerd, hiervoor worden verplichtingen in het begrotingsjaar zelf aangegaan.

Voor het inzetten van publieksdiplomatie om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen door het postennetwerk en het ministerie zelf zijn ramingen opgenomen die vooralsnog voor 32% juridisch vastliggen. De budgetten voor publieksdiplomatie worden ingezet voor activiteiten op het gebied van de positionering van Nederland in het buitenland, landenprogramma’s ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen, bezoeken van beïnvloeders en journalisten en uitgaven voor programma’s met in Nederland gevestigde partners zoals internationale organisaties.

Het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) is volledig juridisch verplicht en richt zich op financiering van activiteiten die de doelstelling van het Nederlands buitenland beleid ondersteunen. Dit kunnen lange termijn beleidsdoelstellingen zijn alsook activiteiten gerelateerd aan actuele ontwikkelingen.

De subsidie voor Clingendael en de onderzoeksprogramma's zijn juridisch vastgelegd. Dat betreffen subsidies voor Progress en opdrachten voor het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/Rusland Kennisplatform.

De uitgaven ten behoeve van het Koninklijk Huis worden in de loop van 2023 ingevuld.

Artikel 4.1: Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

 • Verlenen van financiële- en niet financiële consulaire bijstand aan Nederlanders in nood en/of schrijnende gevallen;

 • (Stille) diplomatie met oog op eerlijke rechtsgang voor Nederlandse gedetineerden;

 • Verstrekken van reisadviezen;

 • Bijstaan van Nederlanders in geval van crises; als dat noodzakelijk en mogelijk is, organiseren, waar mogelijk met partnerlanden, van evacuaties;

 • Verstrekken van reisdocumenten en opmaken van consulaire akten en verklaringen;

 • Adviseren en ondersteunen van Nederlandse gedetineerden door gedifferentieerde bezoekfrequentie, in bepaalde landen maandelijkse giften aan gedetineerden, en subsidies ten behoeve van resocialisatie, extra zorg en juridisch advies;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Organiseren van opleidingen gericht op optimalisatie van consulaire werkprocessen.

 • Loket buitenland: opzetten van een one-stop shop voor overheid gerelateerde zaken voor Nederlanders die in het buitenland verblijven.

Artikel 4.2: Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

 • Behandelen van aanvragen voor visa kort verblijf en het beleid op dit terrein;

 • Inname van aanvragen voor MVV’s;

 • Afnemen van inburgeringsexamens;

 • Verrichten van legalisaties en uitvoeren van verificatieonderzoeken;

 • Consulaire informatiesystemen om de primaire consulaire processen te kunnen afhandelen;

 • Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden algemene en individuele ambtsberichten opgesteld, waarop door J&V mede het toelatings- en terugkeerbeleid wordt gebaseerd;

 • Diplomatie voor het bemiddelen bij terugkeer van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf;

 • Samenwerking met instanties in en buiten Nederland, de EU en internationale organisaties;

 • In het kader van versterkte Europese samenwerking maken van afspraken over wederzijdse visumvertegenwoordiging.

 • Voor het beschermen van de mensenrechten van migranten, het voorkomen van irreguliere migratie, het tegengaan van mensensmokkel en -handel en het bevorderen van terugkeer en herintegratie is Nederland actief in onder meer de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Artikel 4.3: Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

 • Subsidieverlening via de posten aan Nederlandse cultuurmakers.

 • Subsidieverlening aan (Nederlandse) culturele instellingen ten behoeve van activiteiten en (bezoekers)programma’s.

Artikel 4.4: Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

 • Via publieksdiplomatie verstevigt Buitenlandse Zaken het netwerk van beleidsbeinvloeders die de besluitvorming op voor Nederland relevante beleidsterreinen kunnen beïnvloeden. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de media, maatschappelijk middenveld en persoonlijke contacten via bijeenkomsten en andere activiteiten. Daarbij worden online kanalen ingezet voor engagement, zoals de website Netherlands and You, het NL platform, Facebook, Twitter en Instagram.

 • De strategische inzet van Publieksdiplomatie door het postennetwerk en BZ versterkt de reputatie van Nederland bij een buitenlands publiek en daarmee de politieke- en economische positie. Zo waarborgen we de Nederlandse belangen en kunnen we ons waardenstelsel uitdragen.

 • Met de bijdrage aan publieksdiplomatie kunnen Nederlandse ambassades activiteiten ondersteunen of opstarten op het gebied strategische beleidscommunicatie en beeldvorming over Nederland.

 • Subsidie ten behoeve van Instituut Clingendael voor trilateraal onderzoeksprogramma met Defensie en JenV. Daarnaast ook een opdracht ter ondersteuning van het China Kennisnetwerk en het Oost-Europa/Rusland Kennisplatform.

 • Vanuit het Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid (POBB) worden eenmalige katalyserende activiteiten gefinancierd ter ondersteuning van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dat kunnen ook activiteiten zijn voor COVID-19 ondersteuning.

 • Voor bezoeken, ontvangsten en overige uitgaven hoogwaardigheidsbekleders, Corps Diplomatique en internationale organisaties wordt EUR 1 miljoen geraamd.

 • Voor uitgaven ten behoeve van staatsbezoeken, officiële bezoeken en werkbezoeken van het Koninklijk Huis wordt EUR 2 miljoen geraamd.

 • Opdrachtverlening aan CJIB voor verkeersnotificaties (vrijwillige bijdrage) na overtredingen buitenlandse diplomaten in Nederland.

Ontvangsten

 • De ontvangsten onder dit artikel bestaan hoofdzakelijk uit leges voor de afgifte van reisdocumenten, visa en de legalisatie van documenten. Een deel van de consulaire ontvangsten wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan de kosten van het consulaire werkproces.

 • Ontvangsten voor verkeersnotificaties, vrijwillige bijdragen van buitenlandse diplomaten in Nederland.

Licence