Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2023

2023

2023

2023

2023

2024

2025

2026

2027

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

104 118

14 500

118 618

18 049

136 667

‒ 9 145

‒ 925

‒ 5 875

38 975

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

130 845

14 500

145 345

13 094

158 439

5 869

5 460

5 200

5 386

 

waarvan juridisch verplicht

85%

   

86%

    
           

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

49 305

14 000

63 305

11 445

74 750

3 360

2 470

2 470

2 470

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal recht

750

0

750

0

750

0

0

0

0

           

g

Opdrachten

         
 

Internationaal recht

0

0

0

2 550

2 550

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Verenigde Naties

33 525

0

33 525

8 475

42 000

1 770

1 770

1 770

1 770

 

OESO

7 535

0

7 535

420

7 955

810

0

0

0

 

Internationaal Strafhof

3 910

0

3 910

0

3 910

780

700

700

700

 

Internationaal recht

3 585

14 000

17 585

0

17 585

0

0

0

0

           

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

67 402

500

67 902

0

67 902

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Mensenrechtenfonds

20 390

0

20 390

‒ 648

19 742

‒ 1393

‒ 1.318

‒ 1170

‒ 1170

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Mensenrechtenfonds

37 362

0

37 362

648

38 010

1393

1.318

1170

1170

 

Mensenrechten multilateraal

9 650

500

10 150

0

10 150

0

0

0

0

           

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

14 138

0

14 138

1 649

15 787

2 509

2 990

2 730

2 916

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Carnegiestichting

4 400

0

4 400

1 349

5 749

2 449

2 550

2 730

2 916

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Vredespaleis

6 750

0

6 750

0

6 750

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal Strafhof

858

0

858

0

858

0

0

0

0

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 500

0

1 500

300

1 800

0

0

0

0

 

Nederland Gastland

630

0

630

0

630

60

440

0

0

           

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2023 stijgt. Dit betreft diverse activiteiten en bijdragen gerelateerd aan het tegengaan van straffeloosheid in Oekraïne, een verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de VN, de organisatie van de Summit for Democracy en de aanpassing van meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds en Internationaal Recht.

In 2024 en 2026 dalen de verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds en Internationaal recht, evenals de subsidieverplichting voor de Carnegie Stichting. Het verplichtingenbudget voor de Nederlandse VN-bijdrage stijgt, maar per saldo daalt het totale budget voor artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde met ruim EUR 9 miljoen in 2024 en EUR 5,9 miljoen in 2026.

Het verplichtingenbudget in 2027 laat een aanzienlijke stijging zien. Dit is met name toe te schrijven aan het aangaan van meerjarige verplichtingen als gevolg van een geplande tender binnen het Mensenrechtenfonds.

Uitgaven

Artikelonderdeel 1.1

Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 1.1 ‘Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak’ neemt in 2023 toe vanwege diverse activiteiten en bijdragen gerelateerd aan het tegengaan van straffeloosheid in Oekraïne (Internationaal recht, zie tweede incidentele suppletoire begroting 2023), een stijging van de Nederlandse bijdrage aan de VN en door de organisatie van de Summit for Democracy in maart 2023. De verhoogde Nederlandse bijdrage aan de VN zorgt ook voor de stijging van de uitgavenbudgetten op dit artikelonderdeel in de jaren 2024 tot en met 2027.

Artikelonderdeel 1.2

De verschuivingen binnen het Mensenrechtenfonds zijn toe te schrijven aan het feit dat, door verdere decentralisatie van het mensenrechtenfonds, meer uitgaven als bijdrage zullen worden verstrekt.

Artikelonderdeel 1.3

Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 1.3 is meerjarig verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de jaarlijkse subsidie aan de Carnegie Stichting.

Licence