Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Het bevorderen van een goed functionerende internationale rechtsorde inclusief gastlandbeleid, met een blijvende inzet op mensenrechten, als integraal onderdeel van het buitenlandbeleid.

Een sterke rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten maken de wereld stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. Dit vereist goed functionerende internationale instellingen en organisaties met een breed draagvlak en voortdurende inzet tegen straffeloosheid. De positie van Nederland als gastland voor Internationale Organisaties (IO’s) en diplomatieke missies, in het bijzonder organisaties met een mandaat op het gebied van vrede en recht, biedt een goed uitgangspunt voor de bevordering van de ontwikkeling van internationale rechtsorde. Deze rechtsorde is onlosmakelijk verbonden met universele mensenrechten. De bevordering van mensenrechten is een kernelement van het Nederlandse buitenlandbeleid.

De regering zet zich concreet in voor de volgende prioritaire thema’s: vrijheid van meningsuiting (off- en online), de vrijheid van religie en levensovertuiging, gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, mensenrechtenverdedigers, gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen en de internationale rechtsorde/strijd tegen straffeloosheid. Daarnaast heeft Nederland de verantwoordelijkheid de in Nederland gevestigde instellingen te ondersteunen opdat deze onafhankelijk, veilig en efficiënt kunnen functioneren.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor:

Stimuleren

 • Van een effectief stelsel van internationale organisaties, inclusief financiële bijdrage, om een stabiele internationale omgeving te scheppen en de internationale rechtsorde te versterken.

 • Van naleving van internationale wet en regelgeving, en het waar nodig aanvullen van deze wet en regelgeving.

 • Van het tegengaan van straffeloosheid voor de meest grove mensenrechtenschendingen en het voorkomen van deze schendingen.

 • Van het tegengaan van de krimpende democratische ruimte.

 • Van een betere mensenrechtensituatie mede door het financieren en uitvoeren van projecten via bilaterale en multilaterale kanalen ter bevordering van prioritaire mensenrechtenthema’s.

 • Van de internationaal toonaangevende positie van Nederland als gastland voor IO’s door het bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor IO’s, alsmede voor het gastlandbeleid ten aanzien van de in Nederland gevestigde diplomatieke missies.

Regisseren

 • Interdepartementale coördinatie ten behoeve van een coherente en consistente Nederlandse inzet in internationale organisaties ter bevordering van de internationale rechtsorde en mensenrechten.

 • Waarborgen van nauwe rijksbrede samenwerking bij de uitvoering van gastlandbeleid, inclusief de uitvoering van zetelverdragen; waarborgen van eenduidige en heldere communicatie vanuit de Rijksoverheid met IO’s en diplomatieke missies.

Financieren

 • Bijdragen ten behoeve van goed functionerende internationale instellingen.

 • Bijdragen ter bescherming en bevordering van mensenrechten.

 • Bijdragen ten behoeve van goed functioneren van de in Nederland gevestigde IO’s en diplomatieke missies en aan de internationale zichtbaarheid van Nederland als gastland van IO’s.

Mensenrechtenbeleid en het VN-mensenrechtensysteemHet beleid op de inzet van het Koninkrijk in het multilaterale systeem en binnen het VN-mensenrechtensysteem in het bijzonder werden vastgelegd in twee nieuwe nota’s. De nota Mensenrechten, Democratie en Internationale Rechtsorde werd in 2023 gepresenteerd en vastgesteld. Deze nota vormt vanaf nu de samenhangende agenda op deze onderwerpen langs vijf beleidsdoelstellingen. Deze nota komt naast de overkoepelende nota over Mondiaal multilateralisme die eind 2022 werd gepresenteerd en in maart 2023 werd vastgesteld. Daarnaast werd Nederland na een succesvolle campagne verkozen als lid van de Mensenrechtenraad voor de periode 2024-2026.

GastlandbeleidHet ontwikkelde en uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten in 2023 waren conform de verwachtingen zoals opgenomen in de BZ-begroting. De vestiging in Den Haag van twee entiteiten gericht op accountability voor Oekraïne (ICPA en Schaderegister) versterkt de positie van Nederland als gastland voor organisaties met een mandaat op het gebied van vrede en recht en draagt bij aan de bevordering van internationale rechtsorde.

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Vastgestelde begroting 2023

Verschil 2023

 

Verplichtingen

143 657

105 565

113 861

261 584

122 419

118 618

3 801

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

129 197

124 879

126 399

139 797

154 776

145 345

9 431

         

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

52 516

49 795

51 060

54 524

77 390

63 305

14 085

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Internationaal recht

1 696

3 044

3 894

1 086

2 169

750

1 419

         
 

Opdrachten

       
 

Verenigde Naties

  

1 034

 

0

0

0

 

Internationaal recht

   

3 118

1 062

0

1 062

         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Verenigde Naties

33 142

34 650

34 065

33 650

38 268

33 525

4 743

 

OESO

7 221

7 245

7 423

7 543

13 958

7 535

6 423

 

Internationaal Strafhof

3 588

4 856

4 644

6 166

4 600

3 910

690

 

Internationaal recht

6 811

  

2 961

17 333

17 585

‒ 252

 

Lidmaatschap VNVR

58

      
         

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

66 151

68 526

62 853

68 850

68 143

67 902

241

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Mensenrechtenfonds

 

23 753

19 788

23 941

21 242

20 390

852

 

Landenprogramma's mensenrechten

28 535

      
         
 

Opdrachten

       
 

Landenprogramma's mensenrechten

295

      
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Mensenrechtenfonds

 

32 123

29 560

32 794

36 091

37 362

‒ 1 271

 

Mensenrechten multilateraal

 

12 650

13 505

12 115

10 810

10 150

660

 

Landenprogramma's mensenrechten

26 640

      
 

Centrale mensenrechtenprogramma's

10 650

      
 

Press Freedom Day 2020

31

      
         

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

10 530

6 558

12 486

16 423

9 243

14 138

‒ 4 895

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Carnegiestichting

 

1 100

7 313

7 570

6 053

4 400

1 653

         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Vredespaleis

720

2 048

1 356

6 513

110

6 750

‒ 6 640

 

Nederland Gastland

1 680

      
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Internationaal Strafhof

1 123

993

988

901

861

858

3

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 958

2 015

2 330

815

1 489

1 500

‒ 11

 

Nederland Gastland

450

402

499

624

730

630

100

 

Carnegiestichting

4 599

      

Verplichtingen

In de Eerste Suppletoire Begroting 2023 is toegelicht dat het verplichtingenbudget in 2023 is gestegen door diverse activiteiten en bijdragen gerelateerd aan het tegengaan van straffeloosheid in Oekraïne, een verhoging van de Nederlandse bijdrage aan de VN, de organisatie van de Summit for Democracy en de aanpassing van meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds en Internationaal Recht.

Na de Tweede Suppletoire Begroting 2023 daalde het verplichtingenbudget met name door de vertraging in het Vredespaleis renovatieproject en het aangaan van minder meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds vanwege bezuinigingen op het fonds welke zijn doorgevoerd na de Eerste Suppletoire Begroting 2023 en die samenhangen met de ODA-toerekening van de uitgaven voor eerstejaars asielopvang.

Uitgaven

Artikelonderdeel 1.1De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak valt hoger uit ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Deze stijging betreft een som van mutaties. In maart 2023 is de Summit for Democracy georganiseerd en verder heeft het Kabinet EUR 14 miljoen vrijgemaakt voor diverse activiteiten zoals toegelicht in de tweede incidentele suppletoire begroting 2023. Bovendien is de Nederlandse bijdrage aan de VN gestegen met EUR 4,7 miljoen en de bijdrage aan het Internationaal Strafhof vooruitbetaald zoals toegelicht in de tweede suppletoire begroting 2023. Verder is EUR 2,7 miljoen betaald aan het Internationaal Strafhof m.b.t. het conflict tussen Israël en Hamas. Hiernaast is EUR 6 miljoen van de OESO-contributie voor 2024 vooruitbetaald op verzoek van de organisatie zoals toegelicht in de Decemberbrief 2023.

Artikelonderdeel 1.3De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties valt EUR 4,9 miljoen lager uit ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de geplande betalingen voor het Vredespaleis in 2024 gedaan wordt in plaats van in 2023 (zie tweede suppletoire begroting 2023).

Licence