Base description which applies to whole site

5.6 Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Algemeen

Per 1 januari 2023 zijn, organisatieonderdelen van het voormalige UBR, RBO (Rijks Beveiligings Organisatie) IPKD (Interdepartementale Post- en Koeriersdienst) ondergebracht in één zelfstandige organisatie. Dit agentschap heeft de naam Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL). Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) is ontstaan uit het agentschap UBR, waarbij als gevolg van de doorontwikkeling van UBR, diverse onderdelen vanaf 2023 zijn ontvlochten.

Het agentschap RBL heeft in 2022 met succes het oprichtingstraject doorlopen en is sinds 2023 formeel een agentschap. Vanuit het agentschap UBR (gaat in afgeslankte vorm verder onder de naam Rijksorganisatie ODI) vindt de ontvlechting bij de eerste suppletoire begroting plaats, waarvan het deel van de voormalige UBR- onderdelen RBO en IPKD in deze agentschapsparagraaf wordt opgenomen.

Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

De RBO vervult een onmisbare functie binnen de Rijksoverheid. Ze beveiligt met zo’n 1.250 beveiligingsprofessionals meer dan 450 (rijks)locaties voor ruim 30 afnemers. Er zijn ongeveer 500 fte’s in vaste dienst. Verder werkt de RBO met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s). Bij die samenwerking houdt de RBO toezicht op voorwaarden en werkwijze. Afspraak met de branche en bonden is gemaakt om in het kader van een evenwichtige verhouding 100 fte’s extra aan te nemen en 25 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De rijkslocaties en afnemers zijn ministeries en uitvoeringsorganisaties, maar ook belangrijke waterkeringen. Naast de (rijks)locaties beveiligt de RBO ook zo’n 120 (inter)nationale rijksevenementen.

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)

De IPKD verzorgt transport- en koeriersdiensten voor ministeries en agentschappen. De dienst richt zich vooral op vertrouwelijke en gerubriceerde zendingen. Als wettelijke taak heeft de dienst het bezorgen van gerechtelijke brieven voor het Openbaar Ministerie. De IPKD voert ook bijzondere opdrachten uit. Zo verspreidde de dienst in 2022 voor het ministerie van OCW zelftesten aan ongeveer 9.000 onderwijsinstellingen in Nederland. Ook bezorgde de dienst, vanwege de coronamaatregelen, meubilair en ICT-middelen voor thuiswerkplekken. De IPKD werkt met een vaste bezetting van ongeveer 135 medewerkers, aangevuld met zo’n 20 fte aan uitzendkrachten. Daarnaast werkt de dienst via aanbestedingscontracten met onderaannemers. Jaarlijks bezoekt de IPKD ongeveer één miljoen adressen.

Exploitatieoverzicht

Tabel 40 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RBL (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde  begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

0

139.275

139.275

waarvan omzet moederdepartement

0

37.184

37.184

waarvan omzet overige departementen

0

102.001

102.001

waarvan omzet derden

0

90

90

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

0

139.275

139.275

    

Lasten

   

Apparaatskosten

0

138.910

138.910

- Personele kosten

0

50.424

50.424

waarvan eigen personeel

0

47.575

47.575

waarvan inhuur externen

0

1.099

1.099

waarvan overige personele kosten

0

1.750

1.750

- Materiële kosten

0

88.486

88.486

waarvan apparaat ICT

0

1.454

1.454

waarvan bijdrage aan SSO's

0

10.325

10.325

waarvan overige materiële kosten

0

76.707

76.707

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

365

365

- Materieel

0

100

100

waarvan apparaat ICT

0

35

35

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

65

65

- Immaterieel

0

265

265

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

0

139.275

139.275

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Van agentschap UBR is voor RBL een bedrag van € 116,8 mln. aan baten en € 116,8 mln. aan lasten ontvlochten. In de 1e suppletoire begroting zijn de baten en de lasten bijgesteld naar € 139,3 mln.

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van RBL is een kostendekkende exploitatie. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van tarieven van 2022 die zijn geïndexeerd met een gewogen loon- en prijsbijstelling van 14,5%. Voor de verwachte omvang van de omzet is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het verzorgingsgebied die leiden tot een toenemende of afnemende vraag.

Omzet

Ten opzichte van de stand na de ontvlechting uit UBR is de omzet van RBL bijgesteld van € 116,8 mln. naar € 139,3 mln. In onderstaande tabel zijn de begrote omzetcijfers 2023 per organisatieonderdeel (afgerond op miljoenen euro’s) weergegeven:

Tabel 41 Begrootte omzetverdeling RBL voor het jaar 2023 (bedragen x € 1 mln.)

Organisatieonderdeel

Stand na ontvlechting UBR

1e sup 2023

Rijks Beveiligings Organisatie (RBO)

100,3

115,8

Interdepartementale Post en Koeriersdienst (IPKD)

16,5

23,5

Totaal omzet RBL

116,8

139,3

De totaal begrote omzet 2023 komt voor RBL € 22,5 mln. hoger uit dan de stand na ontvlechting, zie tabel 41. Dit is te herleiden naar een toename van de omzet bij RBO (€ 15,5 mln.) en IPKD (€ 7,0 mln.). Oorzaak van deze toename is een forse tariefstijging op uitbestede dienstverlening waaronder beveiligingspersoneel en het effect van de CAO-verhoging. Als gevolg is hiervan een indexatiecorrectie toegepast van 14,5%. Daarnaast is de omzet bijgesteld als gevolg van toename in de dienstverlening bij met name de IPKD vanwege de opdracht Zelftesten van het ministerie van OCW.

Lasten

Ten opzichte van de stand na ontvlechting UBR, zie tabel 41, zijn ook de lasten in evenredigheid met de omzet toegenomen (€ 22,5 mln).

Personele kosten

Er is een toename van personele lasten van € 6,9 mln. ten opzichte van de stand na ontvlechting. Dit betreft voornamelijk een toename in kosten voor eigen personeel (€ 6,0 mln.). Deze toename is het gevolg van nieuwe CAO Rijk 2022-2024 en de ambitie om in lijn met gemaakte bestuurlijke afspraken in maximaal 5 jaar een groei van 100 fte aan eigen personeel te realiseren. De verwachting is dat 20 fte wordt gerealiseerd in 2023.

Als gevolg van de opdracht Zelftesten van het ministerie van OCW aan de IPKD zijn de externe inhuurkosten met € 0,6 mln. gestegen.

Materiële kosten

De materiële kosten in de 1e suppletoire begroting zijn € 15,5 mln. hoger ten opzichte van de stand na ontvlechting. Dit wordt met name veroorzaakt door forse tariefstijgingen bij particuliere beveiligingsorganisaties. Daarnaast zijn de kosten bij de IPKD hoger vanwege een stijging op uitbesteding vanwege de opdracht Zelftesten van het ministerie van OCW.

Kasstroomoverzicht

Tabel 42 Kasstroomoverzicht RBL (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

0

‒ 4.343

‒ 4.343

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

0

143.738

143.738

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

0

‒ 138.910

‒ 138.910

2.

Totaal operationele kasstroom

0

4.828

4.828

 

Totaal investeringen (-/-)

0

‒ 285

‒ 285

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

‒ 285

‒ 285

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

0

200

200

Toelichting

Operationele kasstroom

Het rekening-courantsaldo ultimo 2023 is een resultante van de ontwikkeling van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. Voor de financiering van de investeringen zal geen beroep worden gedaan op de leenfaciliteit.

Indicatieve openingsbalans

Tabel 43 Indicatieve openingsbalans RBL per 1 januari 2023 (bedragen x € 1.000)

Activa

 

Immateriële activa

720

Materiële activa

179

- grond en gebouwen

 

- installaties en inventarissen

31

- overige materiële vaste activa

148

Voorraden

 

Debiteuren

16.672

Nog te ontvangen

1.702

Liquide middelen

 

Totaal activa

19.273

  

Passiva

 

Eigen vermogen

3.883

- exploitatiereserve

3.883

Leningen bij MvF

 

Voorzieningen

 

Crediteuren

197

Nog te betalen

10.850

Liquide middelen

4.343

Totaal passiva

19.273

Toelichting

De Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) schrijven voor dat agentschappen in het eerste jaar een indicatieve openingsbalans dienen op te nemen. Conform Regeling Agentschappen, artikel 19 lid 3, wordt de indicatieve openingsbalans van RBL nog voorzien van een controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR). De definitieve openingsbalans zal na afronding van de controle door de ADR op het eerstvolgende begrotingsmoment worden gepresenteerd.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 44 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RBL (RBO)

RBO

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023*

1e suppl. 2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

nvt

125,4

139,7

139,7

139,7

139,7

139,7

Tarieven/uur

nvt

125,4

139,7

139,7

139,7

139,7

139,7

Omzet per productgroep (PxQ)

nvt

69

74

74

74

75

75

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

nvt

500

518

530

551

571

591

Saldo van baten en lasten (%)

nvt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicator 1- MTO

nvt

>7

>7

>7

>7

>7

>7

* Ontvlechting UBR

Tabel 45 Overzicht doelmatigheidsindicatoren RBL (IPKD)

IPKD

Stand slotwet 2022

Vastgestelde begroting 2023*

1e suppl. 2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving Generiek Deel

       

Kostprijzen per product (groep)

nvt

128,2

142,3

142,3

142,3

142,3

142,3

Tarieven/uur

nvt

128,2

142,3

142,3

142,3

142,3

142,3

Omzet per productgroep (PxQ)

nvt

70

105

105

107

109

111

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

nvt

161

145

145

145

145

145

Saldo van baten en lasten (%)

nvt

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Kwaliteitsindicator 1- MTO

nvt

>7

>7

>7

>7

>7

>7

* Ontvlechting UBR

Toelichting

Indexcijfer kostprijzen en tarieven

De kostprijzen per product en de tarieven per uur zijn ten opzichte van de ontvlochting uit UBR geïndexeerd met 14,5% bij RBO en 14,2% bij IPKD. Dit is de indexatie welke is bepaald op basis van de CAO Rijk 2022-2024, netto materieel (IMOC) en de specifieke marktconforme indexaties op de uitbesteding bij RBO en IPKD.

Omzet per fte

De omzet per fte bij RBO is ten opzichte van de ontvlochtinguit UBR bijgesteld naar € 74 door de forse tariefstijging op uitbestede dienstverlening waaronder beveiligingspersoneel en het effect van cao-verhoging op met name de lage loonschalen.

De omzet per fte van de IPKD is ten opzichte van de ontvlochting uit UBR bijgesteld naar € 105. Deze toename is deels het effect van een correctie op de methodiek waarop de indicator wordt bepaald en deels het gevolg van cao-verhoging op met name de lage loonschalen.

Aantal fte totaal

De stijging in aantallen fte’s bij RBO is het gevolg van het convenant «Het Nieuwe Evenwicht» waarbij RBO meer eigen personeel gaat aannemen. Door verambtelijking verwacht de RBO aan de toenemende vraag naar de dienstverlening te kunnen voldoen.

De afname van het aantal FTE’s bij IPKD is deels het gevolg van afname van het aantal FTE’s op de afdeling bedrijfsvoering. Daarnaast is het aantal FTE’s bij de ontvlechting vanuit UBR te hoog ingeschat.

Licence