Base description which applies to whole site

5.5 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Exploitatieoverzicht

Tabel 38 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

18.229

4.758

22.987

waarvan omzet moederdepartement

8.715

4.108

12.823

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

waarvan omzet derden

9.514

650

10.164

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

18.229

4.758

22.987

    

Lasten

   

Apparaatskosten

18.130

4.758

22.888

- Personele kosten

14.881

3.114

17.995

waarvan eigen personeel

10.588

2.112

12.700

waarvan inhuur externen

3.643

1.057

4.700

waarvan overige personele kosten

650

‒ 55

595

- Materiële kosten

3.249

1.644

4.893

waarvan apparaat ICT

1.110

1.571

2.681

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.139

73

2.212

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

99

0

99

- Materieel

99

0

99

waarvan apparaat ICT

93

0

93

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

6

0

6

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

18.229

4.758

22.987

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De dekking van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.

Waarvan omzet moederdepartement

De bijdrage van het moederdepartement stijgt met € 4,1 mln. als gevolg van een fors hoger aantal geraamde zaken en de extra inspanningen die samenhangen met het Coalitieakkoord en de bijzondere projecten, als de verdere uitbouw van het nieuwe zaaksysteem en het nieuwe klantcontactcentrum.

Waarvan omzet derden

Als gevolg van de verwachte extra zaakinstroom en de afhandeling daarvan stijgen de legesinkomsten naar verwachting met € 0,7 mln.

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Het proces van continue werving krijgt zijn doorwerking in 2023. Hierdoor stijgen de kosten voor het ambtelijk personeel. De externe inhuur is afgestemd op het verwachte aantal zaken. Ook in 2023 worden de huurverhogingszaken afgewikkeld via een apart project waarbij gebruik gemaakt moet worden van een fors aantal tijdelijke externe inhuurkrachten.

Materiele kosten

Met name de ICT uitgaven stijgen als gevolg van een aantal bijzondere projecten die de Huurcommissie dit jaar onderneemt om de organisatie verder te professionaliseren en de toegankelijkheid richting huurders en verhuurders te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn de verdere uitbouw van het nieuwe zaaksysteem, de verdere vormgeving van het nieuwe klantcontactcentrum en de (door)ontwikkeling van de applicaties voor de gebrekencheck en de huurprijscheck.

Kasstroomoverzicht

Tabel 39 Kasstroomoverzicht DHC (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

2.696

‒ 4.108

‒ 1.412

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

18.229

9.258

27.487

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 18.130

‒ 7.059

‒ 25.189

2.

Totaal operationele kasstroom

99

2.199

2.298

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 65

0

‒ 65

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 65

0

‒ 65

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

2.730

‒ 1.909

821

Toelichting

Operationele kasstroom

De hogere ontvangsten in de operationele kasstroom is mede het gevolg van de verhuurderbijdragen uit 2022 die in het jaar 2023 worden ontvangen. Door technische problemen is vorig jaar wel de beschikking vanuit de Huurcommissie verstuurd maar niet de factuur vanuit het CJIB. De uitgaven operationele kasstroom stijgen door de hogere zaaklast en de bijzondere projecten. Het Rekening Courantsaldo wordt met deze mutaties weer positief.

Licence