Base description which applies to whole site

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 1 Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

205.446

1.240.000

1.445.446

549.765

1.995.211

‒ 2.161

‒ 3.406

‒ 243.842

‒ 1.111

          

Uitgaven

232.925

1.240.000

1.472.925

‒ 107.198

1.365.727

98.396

80.652

‒ 35.303

20.099

Waarvan juridisch verplicht

16,0%

   

122,6%

    
          

Opdrachten

232.925

1.240.000

1.472.925

‒ 107.198

1.365.727

98.396

80.652

‒ 35.303

20.099

Crisisbeheersingsoperaties

214.973

1.240.000

1.454.973

‒ 105.891

1.349.082

98.971

81.227

‒ 34.728

20.674

Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.511

0

3.511

‒ 732

2.779

0

0

0

0

Overige inzet

14.441

0

14.441

‒ 575

13.866

‒ 575

‒ 575

‒ 575

‒ 575

          

Programma ontvangsten

2.907

0

2.907

‒ 575

2.332

‒ 575

‒ 575

‒ 575

129.425

Crisisbeheersingsoperaties

1.407

0

1.407

0

1.407

0

0

0

130.000

Overige Inzet

1.500

0

1.500

‒ 575

925

‒ 575

‒ 575

‒ 575

‒ 575

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 549,8 miljoen gestegen. De stijging is bijna geheel te verklaren door het overhevelen van € 560,0 miljoen van de Aanvullende Post van Financiën naar de Defensiebegroting om de steun aan Oekraïne te kunnen continueren.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor de opdrachten is met € 107,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager budget voor Crisisbeheersingsoperaties.

Crisisbeheersingsoperaties

Om de militaire steun aan Oekraine te kunnen continueren wordt € 560,0 miljoen overgeheveld van de Aanvullende Post van Financiën naar de Defensiebegroting. Deze gelden maken onderdeel uit van de door het kabinet gereserveerde € 2,5 miljard voor steun aan Oekraïne. Deze gelden en € 105,6 miljoen worden met name doorgeschoven dan wel ontvlecht naar de Defensie onderdelen.

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.034.161

0

1.034.161

‒ 15.187

1.018.974

37.593

37.255

37.416

37.446

          

Uitgaven

1.017.361

0

1.017.361

‒ 15.032

1.002.329

37.593

37.255

37.416

37.446

Waarvan juridisch verplicht

81,0%

   

99,7%

    
          

Opdrachten

68.506

0

68.506

3.948

72.454

3.999

4.069

4.069

4.069

Gereedstelling

17.270

0

17.270

‒ 519

16.751

‒ 519

‒ 519

‒ 519

‒ 519

Kustwacht NL

36.741

0

36.741

16.913

53.654

16.964

17.034

17.034

17.034

Kustwacht CARIB

14.495

0

14.495

‒ 12.446

2.049

‒ 12.446

‒ 12.446

‒ 12.446

‒ 12.446

Personele uitgaven

916.922

0

916.922

‒ 8.997

907.925

42.447

46.190

50.025

52.758

Eigen personeel

846.692

0

846.692

‒ 17.719

828.973

39.854

44.633

48.467

51.199

Externe inhuur

2.276

0

2.276

5.801

8.077

‒ 781

‒ 781

‒ 781

‒ 781

Overige personele exploitatie

37.469

0

37.469

1.752

39.221

1.356

678

678

678

Kustwacht NL

7.946

0

7.946

911

8.857

1.139

853

853

853

Kustwacht CARIB

22.539

0

22.539

258

22.797

879

807

808

809

Materiële uitgaven

31.933

0

31.933

‒ 9.983

21.950

‒ 8.853

‒ 13.004

‒ 16.678

‒ 19.381

Overige materiele exploitatie

28.200

0

28.200

‒ 9.640

18.560

‒ 9.004

‒ 13.155

‒ 16.829

‒ 19.532

Kustwacht NL

40

0

40

56

96

50

50

50

50

Kustwacht CARIB

3.693

0

3.693

‒ 399

3.294

101

101

101

101

          

Apparaatsontvangsten

10.881

0

10.881

1.443

12.324

1.443

1.443

1.443

1.443

Kustwacht NL Ontvangsten

120

0

120

‒ 120

0

‒ 120

‒ 120

‒ 120

‒ 120

Kustwacht CARIB Ontvangsten

4.857

0

4.857

1.563

6.420

1.563

1.563

1.563

1.563

Kon. Marine Ontvangsten

5.904

0

5.904

0

5.904

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 15,2 miljoen gedaald. De daling wordt grotendeels verklaard door de daling van de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor opdrachten is met € 3,9 miljoen gestegen. De budgetstijging van € 16,9 miljoen bij Kustwacht NL komt grotendeels door de toevoeging van budget ten behoeve van de leasecontracten Kustwacht vliegtuigen en de SAR helikopter. De budgetdaling van € 12,5 miljoen bij Kustwacht CARIB komt grotendeels omdat het luchtverkenningsbudget is overgeheveld naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Dit budget is gebruikt voor het leasen van vliegtuigen voor de Kustwacht CARIB en valt daardoor onder het Defensiematerieelbegrotingsfonds.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven is per saldo met € 9,0 miljoen gedaald. Door personele ondervulling is budget beschikbaar gesteld voor externe inhuur en is € 50,9 miljoen ingezet voor het oplossen van Defensiebrede problematiek, waaronder hogere kosten voor brandstof en energie. Daartegenover staat een verhoging van het budget ten behoeve van personele uitbreidingen (€ 12,7 miljoen) en is er vanuit artikel 12 Nog onverdeeld € 31,6 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar artikel 5 Koninklijke Marine. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

Materiële uitgaven

Het budget materiële uitgaven is met € 10,0 miljoen gedaald. Voor het overgrote deel betreft dit budget voor materieel ten behoeve van de uitbreiding personeel voor het versterken van de logistieke keten.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.696.487

0

1.696.487

18.600

1.715.087

63.991

64.588

65.051

65.377

          

Uitgaven

1.696.487

0

1.696.487

18.600

1.715.087

63.991

64.588

65.051

65.377

Waarvan juridisch verplicht

78,0%

   

96,3%

    
          

Opdrachten

90.957

0

90.957

‒ 5.087

85.870

500

500

500

500

Gereedstelling

90.957

0

90.957

‒ 5.087

85.870

500

500

500

500

(Schade)vergoeding

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Schadevergoeding overig

0

0

0

500

500

0

0

0

0

Personele uitgaven

1.573.453

0

1.573.453

20.385

1.593.838

64.181

64.846

65.309

65.635

Eigen personeel

1.502.045

0

1.502.045

‒ 1.713

1.500.332

53.626

52.684

52.914

53.241

Externe inhuur

8.290

0

8.290

10.334

18.624

10.191

11.991

12.391

12.380

Overige personele exploitatie

63.118

0

63.118

11.764

74.882

364

171

4

14

Materiële uitgaven

32.077

0

32.077

2.802

34.879

‒ 690

‒ 758

‒ 758

‒ 758

Overige materiele exploitatie

32.077

0

32.077

2.802

34.879

‒ 690

‒ 758

‒ 758

‒ 758

          

Apparaatsontvangsten

8.054

0

8.054

0

8.054

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 20,4 miljoen naar boven bijgesteld.

Het budget voor externe inhuur is per saldo met € 10,3 miljoen verhoogd. Dit is gefinancierd uit het budget eigen personeel om openstaande vacatures bij militair personeel alternatief te vullen. Deze ondervulling is niet terug te zien in de post Eigen personeel door verschillende mutaties waaronder een toevoeging van middelen voor arbeidsvoorwaarden. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten. Het budget voor Overige personele exploitatie is per saldo met € 11,8 miljoen naar boven bijgesteld voor opleidingscapaciteit. Deze capaciteit zal worden gebruikt om nieuw personeel op te leiden. Ondanks een stijging in nieuw personeel, daalt het saldo van Eigen personeel per saldo. Budget dat niet dit jaar tot besteding komt is ingezet voor het oplossen van Defensiebrede problematiek, waaronder hogere kosten voor brandstof en energie.

Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

778.887

0

778.887

21.706

800.593

61.226

61.714

61.801

60.384

          

Uitgaven

778.887

0

778.887

22.046

800.933

61.226

61.714

61.801

60.384

Waarvan juridisch verplicht

77,0%

   

94,0%

    
          

Opdrachten

22.840

0

22.840

3.703

26.543

877

908

908

908

Gereedstelling

22.840

0

22.840

3.703

26.543

877

908

908

908

Personele uitgaven

730.028

0

730.028

15.209

745.237

58.892

59.626

59.750

58.374

Eigen personeel

640.330

0

640.330

7.031

647.361

43.582

43.237

44.057

43.954

Externe inhuur

0

0

0

4.400

4.400

2.500

2.500

1.500

0

Overige personele exploitatie

89.698

0

89.698

3.778

93.476

12.810

13.889

14.193

14.420

Materiële uitgaven

26.019

0

26.019

3.134

29.153

1.457

1.180

1.143

1.102

Overige materiele exploitatie

26.019

0

26.019

3.134

29.153

1.457

1.180

1.143

1.102

          

Apparaatsontvangsten

12.111

0

12.111

0

12.111

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 21,7 miljoen gestegen. De stijging wordt grotendeels verklaard door het hogere uitgavenbudget.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is per saldo gestegen (€ 7,0 miljoen). Deze stijging wordt verklaard doordat vanaf artikel 12 Nog onverdeeld € 24,2 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden is overgeheveld. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten. Voor de exploitatie van 9 extra F-35 Jachtvliegtuigen is budget toegevoegd aan de CLSK begroting (€ 11,3 miljoen) terwijl het overtollige budget dat vrijkwam bij de verkoop van het oude tankvliegtuig KDC-10 ter beschikking is gesteld voor de inzet van Multi-Role Tanker and Transport Aircraft (MRTT) toestellen (€ 7,5 miljoen). Verwachte onderrealisatie als gevolg van formatieve ondervulling wordt deels gebruikt voor externe inhuur waar het gaat om schaars technisch personeel (€ 3,0 miljoen), en is deels ter beschikking gesteld voor dekking van problematiek binnen de Defensiebegroting (€ 20,0 miljoen), waaronder hogere kosten voor brandstof en energie.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

614.826

0

614.826

51.559

666.385

29.757

33.928

33.650

33.877

          

Uitgaven

614.826

0

614.826

51.559

666.385

29.757

33.928

33.650

33.877

Waarvan juridisch verplicht

79,0%

   

97,5%

    
          

Opdrachten

6.152

0

6.152

0

6.152

0

0

0

0

Gereedstelling

6.152

0

6.152

0

6.152

0

0

0

0

Personele uitgaven

586.255

0

586.255

48.192

634.447

29.841

34.008

34.204

34.431

Eigen personeel

560.266

0

560.266

44.681

604.947

28.975

32.868

33.632

33.859

Externe inhuur

3.478

0

3.478

397

3.875

105

105

0

0

Overige personele exploitatie

22.511

0

22.511

3.114

25.625

761

1.035

572

572

Materiële uitgaven

22.419

0

22.419

3.367

25.786

‒ 84

‒ 80

‒ 554

‒ 554

Overige materiele exploitatie

22.419

0

22.419

3.367

25.786

‒ 84

‒ 80

‒ 554

‒ 554

          

Apparaatsontvangsten

4.459

0

4.459

1.895

6.354

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven neemt per saldo toe met € 48,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen vanuit Buitenlande Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (€ 14,2 miljoen), vanuit Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het versterken van het grenstoezicht Caribische landen (€ 12,9 miljoen), van Justitie en Veiligheid voor Eurostar trein 4 (€ 1,1 miljoen) en De Nederlandsche Bank voor hoog risico beveiliging (€ 1,3 miljoen).

Daarnaast is het budget per saldo met € 2,8 naar beneden bijgesteld vanwege een aantal kleinere mutaties, waarvan het naar beneden bijstellen van in 2022 reeds gerealiseerde uitgaven (€ 2,7 miljoen).

Vanuit artikel 12 Nog onverdeeld is € 21,5 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar artikel 5 Koninklijke Marechaussee. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten.

Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

672.061

0

672.061

28.372

700.433

39.841

40.828

40.479

40.676

          

Uitgaven

672.061

0

672.061

28.372

700.433

39.841

40.828

40.479

40.676

Waarvan juridisch verplicht

70,0%

   

91,5%

    
          

Opdrachten

148.492

0

148.492

‒ 2.157

146.335

7.185

7.522

7.522

7.522

Gereedstelling

148.492

0

148.492

‒ 2.157

146.335

7.185

7.522

7.522

7.522

Personele uitgaven

507.836

0

507.836

24.968

532.804

33.223

33.321

32.972

33.154

Eigen personeel

459.338

0

459.338

22.364

481.702

33.239

33.337

32.988

33.170

Externe inhuur

28.919

0

28.919

2.633

31.552

0

0

0

0

Overige personele exploitatie

19.579

0

19.579

‒ 29

19.550

‒ 16

‒ 16

‒ 16

‒ 16

Materiële uitgaven

15.733

0

15.733

5.561

21.294

‒ 567

‒ 15

‒ 15

0

Overige materiële exploitatie

15.733

0

15.733

5.561

21.294

‒ 567

‒ 15

‒ 15

0

          

Apparaatsontvangsten

25.765

0

25.765

0

25.765

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft een nieuwe naam. De organisatie heet voortaan Commando Materieel en IT (COMMIT). De toekomst van Defensie wordt nog meer hightech en informatie gestuurd dan nu het geval is. Materieel en IT gaan steeds meer hand-in-hand. De scheidslijn tussen wanneer iets enkel een IT-project of materieelproject is, vervaagt. Zonder IT rijdt, vliegt en vaart er straks niets meer. Daarom mag de IT-component niet ontbreken aan de naam. Het aanpassen van de naam van Beleidsartikel 7 vindt plaats bij de ontwerpbegroting 2024.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

Het budget voor gereedstelling is voor 2024 met € 2,2 miljoen verlaagd, maar wordt de komende jaren verhoogd oplopend naar € 7,5 miljoen structureel vanaf 2025. Dit budget is bestemd voor brandstof voor de 9 extra F-35 toestellen. Daartegenover staat dat het budget voor brandstof in 2023 is verlaagd, omdat deze uitgaven reeds in 2022 gerealiseerd zijn. Dit deel van het budget is in 2023 niet meer benodigd en is daarom in mindering gebracht op het beschikbare budget voor 2023.

Personele uitgaven

Het totale budget voor personele uitgaven is per saldo met € 25,0 miljoen naar boven bijgesteld.

Het budget voor eigen personeel is met € 22,4 miljoen naar boven bijgesteld. Het grootste deel (€ 15,4 miljoen) bestaat uit middelen voor arbeidsvoorwaarden, die vanuit artikel 12 Nog onverdeeld zijn overgeheveld naar artikel 7. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten.

Daarnaast is er € 7,6 miljoen toegevoegd aan het formatiebudget van COMMIT voor 2023 om de extra taken van COMMIT te kunnen blijven uitvoeren. Rekening houdend met een ingroei van het extra personeel is het budget vanaf 2024 met € 15,4 miljoen structureel opgehoogd.

Materiële uitgaven

De toename ten opzichte van de begroting bedraagt € 5,6 miljoen. Het grootste deel is de ophoging van het budget ten behoeve van het innoverend vermogen en nieuwe domeinen (kort cyclische innovatie) zoals vastgelegd in actielijn Innovatie en nieuwe domeinen in de Defensienota 2022. Dit betreft een budget van € 5,0 miljoen.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.338.383

0

1.338.383

156.926

1.495.309

59.212

45.423

45.774

40.655

          

Uitgaven

1.348.383

0

1.348.383

158.087

1.506.470

61.612

47.823

47.374

42.255

Waarvan juridisch verplicht

57,0%

   

96,1%

    
          

(Schade)vergoeding

93.199

0

93.199

11.414

104.613

3.281

3.696

4.109

3.233

Nationaal Fonds Ereschuld

81.109

0

81.109

10.315

91.424

3.231

3.540

3.905

2.992

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

3.851

0

3.851

1.099

4.950

0

0

0

0

Schadevergoeding, overig

8.239

0

8.239

0

8.239

50

156

204

241

Personele uitgaven

949.816

0

949.816

‒ 3.268

946.548

51.590

40.700

44.498

45.558

Eigen personeel

750.441

0

750.441

‒ 44.231

706.210

24.667

28.183

30.813

31.425

Externe inhuur

4.035

0

4.035

22.666

26.701

‒ 334

‒ 334

‒ 334

‒ 334

Overige personele exploitatie

179.285

0

179.285

16.102

195.387

23.207

8.825

9.935

10.383

Attaches

16.055

0

16.055

2.195

18.250

4.050

4.026

4.084

4.084

Materiële uitgaven

305.368

0

305.368

149.941

455.309

6.741

3.427

‒ 1.233

‒ 6.536

Overige materiële exploitatie

298.084

0

298.084

150.636

448.720

9.091

5.753

1.151

‒ 4.152

Attaches

7.284

0

7.284

‒ 695

6.589

‒ 2.350

‒ 2.326

‒ 2.384

‒ 2.384

          

Apparaatsontvangsten

68.995

0

68.995

0

68.995

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn met € 156,9 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Schadevergoeding

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) stijgt met € 10,3 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het budget dat in 2022 niet uitgegeven is, toegevoegd is aan het budget voor 2023 om de gestegen uitgaven voor het NFE te dekken (€ 8,2 miljoen). Daarnaast is als gevolg van het in 2022 gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord (2021-2023) ook het budget voor 2023 verhoogd (€3,0 miljoen). Tevens heeft er een kleine herschikking plaatsgevonden waardoor het budget met € 0,9 miljoen naar beneden is bijgesteld.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 44,2 miljoen verlaagd. Vanuit artikel 12 Nog onverdeeld is € 26,5 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300 netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten. Ook is € 10,9 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2023 wegens onderrealisatie op dit budget in 2022.

Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 22,7 miljoen) en wordt € 36,0 miljoen gebruikt ter dekking van tekorten elders op de begroting, onder andere de hogere brandstof- en energieprijzen. Het resterende verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse budgetoverhevelingen. Zo is € 17,2 miljoen overgeheveld naar de Bestuursstaf voor de overdracht van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) en is € 7,6 miljoen overgeheveld naar het budget voor de materiële uitgaven.

Overige personele exploitatie

Het budget voor personele exploitatie is met € 16,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2022. Dit is toegevoegd aan het budget voor 2023 (€ 10,9 miljoen). Als gevolg van het in 2022 gesloten arbeidsvoorwaardenakkoord (2021-2023) is het budget ook verhoogd met € 4,1 miljoen.

Materiële uitgaven

Het budget voor de materiële uitgaven is per saldo met € 149,9 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hoger budget voor de overige materiële uitgaven (€ 150,6 miljoen). Voor € 127,0 miljoen bestaat dit uit extra budget ten behoeve van energie en water (€ 88,0 miljoen) vanwege de gestegen prijzen en voor transport (€ 39,0 miljoen) als gevolg van de toegenomen vraag. Daarnaast zorgen diverse budgetoverhevelingen voor een verhoging van het budget van per saldo € 23,6 miljoen. Dit bestaat onder andere uit het naar boven bijstellen van het budget vanwege de prijsstijgingen bij Paresto (€ 5,3 miljoen) en de overheveling vanuit het budget voor eigen personeel (€ 7,6 miljoen) voor schoonmaak en afvalverwerking. DOSCO ontvangt ook € 4,9 miljoen voor indirecte kosten die betrekking hebben op de exploitatie van de F-35. Ook is er € 4,0 miljoen voor kortcyclische innovatie beschikbaar gesteld en € 4,0 miljoen vanuit een herschikking van budget voor huisvesting in opdracht van de KMar.

Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

187.215

280

187.495

16.661

204.156

17.639

6.700

3.618

192

          

Uitgaven

187.215

280

187.495

16.661

204.156

17.639

6.700

3.618

192

          
          

Subsidies (regelingen)

43.046

280

43.326

0

43.326

0

0

0

0

Subsidies

43.046

280

43.326

0

43.326

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

48.792

0

48.792

2.550

51.342

2.500

2.500

2.750

200

Kennisopbouw TNO via EZ

46.015

0

46.015

1.250

47.265

1.500

1.500

1.750

0

Kennisopbouw NLR via EZ

622

0

622

1.300

1.922

800

800

800

0

Kennisopbouw MARIN via EZ

2.072

0

2.072

0

2.072

0

0

0

0

Overige Bijdragen

83

0

83

0

83

200

200

200

200

Opdrachten

15.405

0

15.405

‒ 50

15.355

233

294

462

‒ 8

Opdrachten beleid

10.523

0

10.523

529

11.052

503

570

537

67

opdrachten milieu beleid

4.819

0

4.819

‒ 503

4.316

‒ 201

‒ 201

0

0

overige opdrachten

63

0

63

‒ 76

‒ 13

‒ 69

‒ 75

‒ 75

‒ 75

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

69.165

0

69.165

0

69.165

0

0

0

0

Bijdrage aan de NAVO

61.840

0

61.840

0

61.840

0

0

0

0

Bijdrage aan internationale samenwerking

6.110

0

6.110

0

6.110

0

0

0

0

Overige bijdragen

1.215

0

1.215

0

1.215

0

0

0

0

Bekostiging

4.051

0

4.051

0

4.051

0

0

0

0

Bekostiging diverse instellingen

4.051

0

4.051

0

4.051

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

300

0

300

406

706

3.906

3.906

406

0

Overige bijdragen

300

0

300

406

706

3.906

3.906

406

0

(Schade)vergoeding

6.456

0

6.456

13.755

20.211

11.000

0

0

0

Schadevergoeding, overig

1.680

0

1.680

0

1.680

0

0

0

0

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

4.776

0

4.776

1.455

6.231

0

0

0

0

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

0

0

0

12.300

12.300

11.000

0

0

0

          

Programma ontvangsten

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het budget voor bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken is verhoogd met € 2,6 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 ten behoeve van kennisopbouw bij TNO en NLR.

Schadevergoedingen

Het budget schadevergoedingen is verhoogd met € 13,8 miljoen. De verhoging is het gevolg van het beschikbaar stellen van het niet bestede budget uit 2022 voor de civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020, ter hoogte van € 12,3 miljoen en de regeling Chroom 6, van € 1,5 miljoen, die beide in 2023 van kracht zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de beoordeling van aanvragen veel tijd in beslag neemt, doordat vaak aanvullend onderzoek nodig is om zorgvuldige besluitvorming te kunnen waarborgen. De afhandeling van de verzoeken uit 2022 zal voor een groot deel pas in 2023 en 2024 tot uitkering komen.

Artikel 10 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

1.592.168

0

1.592.168

66.333

1.658.501

86.328

91.779

77.503

87.633

          

Uitgaven

1.592.168

0

1.592.168

66.333

1.658.501

86.328

91.779

77.503

87.633

          
          

Personele uitgaven

1.530.326

0

1.530.326

81.088

1.611.414

76.108

75.814

75.838

76.168

Eigen personeel

331.568

0

331.568

20.763

352.331

42.478

42.022

41.660

41.720

Externe Inhuur

1.500

0

1.500

18.673

20.173

0

0

0

0

Overige personele exploitatie

18.928

0

18.928

4.569

23.497

4.342

4.342

4.322

4.322

Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.178.330

0

1.178.330

37.083

1.215.413

29.288

29.450

29.856

30.126

Materiële uitgaven

61.842

0

61.842

‒ 14.755

47.087

10.220

15.965

1.665

11.465

Overige materiele exploitatie

61.842

0

61.842

‒ 14.755

47.087

10.220

15.965

1.665

11.465

          

Apparaatsontvangsten

7.462

0

7.462

391

7.853

127

127

127

127

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven is met € 81,1 miljoen verhoogd. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een hoger budget voor eigen personeel. Vanuit artikel 12 Nog onverdeeld is € 11,4 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar artikel 10 Apparaat kerndepartement. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten. Daarnaast heeft er een overgang plaatsgevonden van de Dienst Geestelijke Verzorging naar de BS van DOSCO met het bijbehorende budget van € 17,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 4,6 miljoen verhoogd in verband met aanvullende functies voor de uitvoering van de Defensienota 2022. Door herschikking van onder andere het formatiebudget, is het budget van externe inhuur met € 18,6 miljoen verhoogd en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande functies.

Daarnaast is de stijging het gevolg van een hoger budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) vanwege de doorwerking van het hogere Wettelijk Minimumloon (WML) op socialezekerheidsuitkeringen en de AOW die Defensie betaalt.

Materiële uitgaven

Overige materiële exploitatie

Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 14,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door een overheveling van budget naar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor bedrijfsvoeringskosten van € 4,6 miljoen en voor bijdragen aan gezamenlijke eenheden van € 4,7 miljoen. Daarnaast is door herschikking van budget € 5,3 miljoen ingezet ten behoeve van externe inhuur.

Artikel 11 Geheim (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

15.685

0

15.685

2.500

18.185

0

0

0

0

          

Uitgaven

15.685

0

15.685

2.500

18.185

0

0

0

0

Artikel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

351.055

‒ 280

350.775

149.816

500.591

269.001

477.604

287.870

285.653

          

Uitgaven

361.055

‒ 280

360.775

149.816

510.591

269.001

477.604

287.870

285.653

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nog onverdeeld

361.055

‒ 280

360.775

149.816

510.591

269.001

477.604

287.870

285.653

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het budget op artikel 12 Nog onverdeeld is met € 149,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van enerzijds een toevoeging van het budget voor het arbeidsvoorwaardenpakket van Defensie vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën (€ 175,2 miljoen). En anderszijds het gevolg van onder andere de kasschuiven voor de arbeidsvoorwaardenmiddelen (€ 296,4 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord aan het budget zijn toegevoegd, en het programma Defensie Open op Orde (€ 24,8 miljoen). Daarnaast is vanuit artikel 12 Nog onverdeeld € 223,8 miljoen aan middelen voor arbeidsvoorwaarden overgeheveld naar de Defensieonderdelen. Deze middelen zijn bestemd voor de gestegen personele uitgaven als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023, waaronder de loonsverhoging van 3,65% per 1 januari 2023, de bijzondere beloning van € 300,- netto in maart aan actief dienend defensiepersoneel vanwege het extra werk door de oorlog in Oekraïne en de gestegen sociale lasten.

Daartegenover staat het naar beneden bijstellen van het budget met € 12,9 miljoen als gevolg van een aantal interdepartementale budgetoverhevelingen, waarvan de bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden de grootste is (€ 12,1 miljoen).

Daarnaast is het budget naar beneden bijgesteld voor een aantal kleinere overige mutaties (€ 7,4 miljoen) en is een daling van het budget van € 50,5 miljoen het gevolg van herallocaties van budgetten en het oplossen van problematiek op de defensiebegroting, zoals hogere prijzen voor brandstof en energie en hogere lasten voor pensioenen en uitkeringen als gevolg van een hoger minimumloon en het militair invaliditeitspensioen.

Tegenover deze bijstellingen staan een aantal ophogingen van het budget. De loonbijstelling tranche 2023 van € 415,1 miljoen is toegevoegd aan artikel 12. Ook de prijsbijstelling tranche 2023 van €86,8 miljoen is evenals de eenmalige prijsbijstelling voortkomend uit de Najaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2022/23, 36250, nr. 1) van €14,7 miljoen toegevoegd aan artikel 12. Tot slot is de eindejaarsmarge 2022 van € 73,9 miljoen toegevoegd.

Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

 

Verplichtingen

6.521.608

0

6.521.608

‒ 1.118.113

5.403.495

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

          

Uitgaven

6.521.608

0

6.521.608

‒ 1.118.113

5.403.495

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

          

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

6.521.608

0

6.521.608

‒ 1.118.113

5.403.495

1.374.500

1.308.896

1.135.611

1.217.010

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De mutatie van € 1.118,1 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Licence