Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

206.740

0

206.740

290.745

497.485

68.026

3.291

‒ 3.272

‒ 9.663

          

Uitgaven

293.933

0

293.933

34.840

328.773

40.828

27.563

21.063

17.122

          

1 Netwerk

20.413

0

20.413

7.357

27.770

8.435

6.201

1.039

1.273

Opdrachten

11.206

0

11.206

4.975

16.181

1.251

4.346

1.039

1.273

Wegverkeersbeleid

5.860

0

5.860

1.127

6.987

‒ 1.681

1.538

1.302

1.340

Unit Smart Mobility

2.378

0

2.378

3.170

5.548

2.989

2.868

‒ 199

0

Overige opdrachten

2.968

0

2.968

678

3.646

‒ 57

‒ 60

‒ 64

‒ 67

Bijdragen aan agentschappen

6.739

0

6.739

2.062

8.801

1.490

1.855

0

0

Bijdragen aan agentschap RWS

6.739

0

6.739

1.334

8.073

1.490

1.855

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

728

728

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

1.414

0

1.414

0

1.414

5.694

0

0

0

Regionale bijdrage MIRT

1.414

0

1.414

0

1.414

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.054

0

1.054

320

1.374

0

0

0

0

          

2 Verkeersveiligheid

19.789

0

19.789

19.749

39.538

19.338

‒ 552

‒ 279

‒ 402

Opdrachten

6.387

0

6.387

‒ 1.032

5.355

‒ 737

‒ 552

‒ 279

‒ 402

Verkeersveiligheid

6.387

0

6.387

‒ 1.315

5.072

‒ 737

‒ 552

‒ 279

‒ 402

Overige opdrachten

0

0

0

283

283

0

0

0

0

Subsidies

9.735

0

9.735

1.035

10.770

75

0

0

0

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.131

0

4.131

332

4.463

0

0

0

0

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

3.944

0

3.944

300

4.244

0

0

0

0

Overige subsidies

1.660

0

1.660

403

2.063

75

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

700

0

700

29

729

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

30

0

30

0

30

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.937

0

2.937

0

2.937

0

0

0

0

Bijdragen aan CBR

2.207

0

2.207

‒ 105

2.102

0

0

0

0

Overige bijdragen

730

0

730

105

835

0

0

0

0

(Schade)vergoedingen

0

0

0

19.717

19.717

20.000

0

0

0

Stint

0

0

0

19.717

19.717

20.000

0

0

0

          

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

253.731

0

253.731

7.734

261.465

13.055

21.914

20.303

16.251

Opdrachten

156.047

0

156.047

‒ 96.732

59.315

‒ 67.930

‒ 27.399

14.274

16.251

Reservering Klimaatakkoord

117.718

0

117.718

‒ 116.958

760

‒ 89.823

‒ 51.411

‒ 7.522

‒ 1.706

Duurzame logistiek

9.500

0

9.500

2.076

11.576

‒ 603

0

0

0

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

9.131

0

9.131

‒ 179

8.952

2.399

6.940

6.893

5.410

Programma duurzame mobiliteit

8.453

0

8.453

‒ 3.767

4.686

701

‒ 840

‒ 666

‒ 564

Innovatie, strategie voor Mobiliteit (ISM)

3.740

0

3.740

‒ 1.213

2.527

‒ 86

‒ 65

0

0

Verkeersemissies

3.244

0

3.244

‒ 2.498

746

‒ 8

‒ 6

‒ 5

‒ 4

Programma fiets

2.505

0

2.505

‒ 1.293

1.212

‒ 212

‒ 162

‒ 128

‒ 108

Duurzame energiedragers in mobiliteit

1.338

0

1.338

‒ 880

458

‒ 15

‒ 5

‒ 4

‒ 3

NGF-project Dutch Metropolitan Innovations

0

0

0

9.226

9.226

17.850

16.148

14.317

11.785

Overige opdrachten

418

0

418

18.754

19.172

1.867

2.002

1.389

1.441

Subsidies

78.018

0

78.018

87.306

165.324

80.985

49.313

6.029

0

Bronmaatregelen stikstof

39.000

0

39.000

‒ 14.459

24.541

0

0

0

0

Elektrisch vervoer

23.800

0

23.800

100.115

123.915

79.867

48.620

5.500

0

Duurzame mobiliteit

13.740

0

13.740

850

14.590

425

0

0

0

Overige subsidies

1.478

0

1.478

800

2.278

693

693

529

0

Bijdragen aan agentschappen

7.404

0

7.404

17.057

24.461

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap Nea

5.359

0

5.359

0

5.359

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap RWS

1.679

0

1.679

2.489

4.168

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschap RVO

366

0

366

14.002

14.368

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

566

566

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

12.262

0

12.262

0

12.262

0

0

0

0

Duurzame mobiliteit

10.200

0

10.200

0

10.200

0

0

0

0

Mobiliteit en Gebieden

2.062

0

2.062

0

2.062

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

103

103

0

0

0

0

          

Ontvangsten

5.782

0

5.782

0

5.782

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 14 is in 2023 met € 290,8 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 tot en met 2027 met € 58,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de onderstaande mutaties:

2023 t/m 2024:

 • Voor de schaderegeling Stint is € 19,9 miljoen verplichtingenbudget vanuit 2024 naar 2023 geschoven om de verplichting volledig aan te kunnen gaan in 2023.

2023 t/m 2025:

 • In 2022 is abusievelijk de volledige verplichting voor de gehele subsidie elektrisch vervoer particulieren (SEPP) in één keer vastgelegd. Deze subsidie is in 2022 bij Slotwet weer gecorrigeerd en toen in lijn gebracht met alleen de realisatie van dat jaar. Dit betekent dat bij de 1e suppletoire begroting € 97,4 miljoen aan verplichtingenbudget is opgeboekt voor 2023 en cumulatief € 81,3 miljoen voor 2024 en 2025, zodat dit budget conform de gepubliceerde regeling is. Het verplichtingenbudget over de jaren heen blijft gelijk en sluit aan op de regeling (subsidieplafond 2024 is € 87,4 miljoen).

2023 en verder:

 • Voor het NGF-project Dutch Metropolitan Innovations wordt € 65,0 miljoen vanuit latere jaren naar 2023 geschoven om de meerjarige reeks in 2023 aan te kunnen gaan.

 • De verplichtingen voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmateriaal (SSEB) stonden nog niet in het juiste ritme. Middels deze verplichtingenschuif van € 37,7 miljoen vanuit 2023 naar latere jaren sluiten de verplichtingen aan op de gepubliceerde regeling.

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van netwerk in 2023 met € 5,0 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 tot en met 2027 met € 7,9 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Een overboeking (€ 7,2 miljoen) in 2023 vanuit het subsidiebudget 14.03 Slimme en duurzame mobiliteit om het subsidieplafond voor de de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) en de SSEB over de jaren heen gelijk te trekken. Bij de 2e suppletoire begroting van 2022 is een versnelling doorgevoerd waarbij is aangegeven dat het daarvoor extra benodigde budget weer zou worden gecorrigeerd bij de 1e suppletoire begroting van 2023. Het totale subsidieplafond voor beide subsidieregelingen blijft over de jaren heen dus gelijk. Uw Kamer is hierover in de zomer van 2022 geïnformeerd in de voortgangsbrief over duurzaam vervoer (Kamerstukken 2021-2022, 31 305, nr. 352);

2023 t/m 2025:

 • Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds van € 3,7 miljoen in 2023 en cumulatief € 6,8 miljoen voor 2024 en 2025 vanuit het programma Veilig Slim Duurzaam (VSD). Binnen dit programma zijn middelen gereserveerd voor de opdracht Serviceproviders waarmee ingezet wordt op het verplicht stellen van in car veiligheidswaarschuwingen voor alle aanbieders van navigatiediensten.

2023 en verder:

 • Een kasschuif van cumulatief € 5,5 miljoen vanuit 2023 en 2024 naar latere jaren. De campagne stimuleren en versnellen en de ondersteuning van deelauto’s wordt momenteel vormgegeven. Aan de hand van deze kasschuif worden de middelen in het juiste katritme gezet, zodat de campagne kan worden uitgevoerd. Daarnaast betaalt wegverkeersbeleid 7 fte voor het mobiliteitspakket aan de ILT via een budgetoverheveling. De middelen worden met deze kasschuif in het juiste kasritme gezet en sluiten daarmee aan op de afspraak met de ILT.

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 2,5 miljoen in 2023 t/m 2027).

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor medeoverheden op het gebied van netwerk in 2024 met € 5,7 miljoen toegenomen. Dit betreft een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds voor een bijzondere uitkering naar het Openbaar Lichaam van Bonaire.

2 Verkeersveiligheid

Opdrachten

2023 en verder:

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 1,8 miljoen in 2023 t/m 2027).

Schadevergoedingen

Per saldo is het kasbudget voor schadevergoedingen op het gebied van verkeersveiligheid in 2023 met € 19,7 miljoen toegenomen en in 2024 met € 20 miljoen. Dit betreft de schadevergoeding voor het gebruik van de Stint om gehoor te geven aan de uitspraak van de Raad van State (d.d. 22 december 2021). De regeling (€ 20 miljoen in 2023 en € 20 miljoen in 2024) bestaat uit een compensatie voor alle typen Stints, zowel 800W als 1200W Stints.

3 Slimme en duurzame mobiliteit

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in 2023 met € 96,7 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 64,8 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Overboekingen vanuit het opdrachtenbudget naar bijdragen aan agentschappen (- € 14,5 miljoen) ten behoeve van afgesproken werkzaamheden van de RVO voor duurzame mobiliteit (waaronder de uitvoering van de subsidieregelingen SEPP, SEBA, SSEB en Topsector Logistiek (TSL)) en voor de agentschapsbijdrage aan RWS ten behoeve van de offerte Beleidsondersteuning en Advies (BOA) waarmee medewerkers van Rijkswaterstaat worden ingehuurd voor beleidswerkzaamheden.

 • Een overboeking (€ 13,0 miljoen) van Klimaatakkoordmiddelen vanuit de Aanvullende Post (AP) van het Ministerie van FIN naar de reservering Klimaatakkoordmiddelen op het opdrachtenbudget in het kader van Slimme Laadinfra, waarvan € 1,5 miljoen bestemd is voor uitvoeringskosten. De middelen worden op een later moment overgeboekt naar het juiste financiële instrument.

 • Een overboeking (€ 11,3 miljoen) in 2023 vanuit het subsidiebudget 14.03 Slimme en duurzame mobiliteit naar het opdrachtenbudget om het subsidieplafond voor de subsidieregelingen AanZET en SSEB over de jaren heen gelijk te trekken, zoals beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget 14.01 Netwerk.

2023 t/m 2025:

 • Een overboeking (- € 2,3 miljoen) in 2023 (cumulatief € 5,1 miljoen over 2024 en 2025) vanuit de Klimaatakkoordmiddelen die gereserveerd stonden op het opdrachtenbudget naar het Mobiliteitsfonds ten behoeve van het project Living Lab Heavy Duty Laadpleinen.

2023 t/m 2026:

 • Een overboeking (- € 104,5 miljoen) in 2023 (cumulatief € 134,0 miljoen over de periode 2024 t/m 2026) van de Klimaatakkoordmiddelen die gereserveerd stonden op het opdrachtenbudget naar subsidies binnen artikel 14.03 ten behoeve van het aangaan de subsidies SEPP en SEBA (Subsidie voor Elektrische auto's en Bestelauto's/Particulieren) en de subsidie AanZET.

2023 en verder:

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds zijn middelen ontvangen voor het NGF-project Dutch Metropolitan Innovations met als doel het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. Hiervoor wordt in totaal € 85,0 miljoen vrijgemaakt over de periode 2023 t/m 2028. Dit betreft het aandeel dat op opdrachtenbudget is geboekt (cumulatief € 69,3 miljoen over de periode 2023 t/m 2027).

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 19,6 miljoen in 2023 t/m 2027).

2024 en verder:

 • Een overboeking in 2024 t/m 2027 van cumulatief € 22,0 miljoen vanuit het Mobiliteitsfonds voor opdrachten die het Rijk centraal aangaat ten behoeve van de regio-overstijgende uitgaven in het kader van Veilig Slim Duurzaam (VSD).

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in 2023 met € 87,3 miljoen verhoogd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 136,3 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Overboekingen (- € 20,9 miljoen) in 2023 vanuit subsidies naar het opdrachtenbudget binnen artikel 14 en naar artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (€ 1,8 miljoen) om het subsidieplafond voor de subsidieregelingen AanZET en SSEB over de jaren heen gelijk te trekken, zoals beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget 14.01 Netwerk.

 • De Klimaatakkoordmiddelen laten een voordelig saldo zien in 2022 dat veroorzaakt is door autonome vertragingen en oplopende levertijden van auto's en bestelauto's. Deze middelen, waarvan € 3,0 miljoen voor de subsidieregeling SEPP en € 6,0 miljoen voor de subsidieregeling SEBA, worden daarom meegenomen naar 2023.

 • Een overboeking (- € 5,2 miljoen) in 2023 vanuit het subsidiebudget naar schadevergoedingen ten behoeve van de compensatieregeling voor de Stint.

2023 t/m 2026:

 • Een overboeking (€ 104,5 miljoen) in 2023 (cumulatief € 134,0 miljoen over de periode 2024 t/m 2026) die is beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het gaat hierbij om middelen uit het Klimaatakkoord ten behoeve van subsidies voor elektrisch vervoer (SEPP, SEBA en AanZET).

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn de subsidieverplichtingen voor 2023 en verder opgenomen. De uitgaven hebben betrekking op de mogelijke verlening van subsidies:

 • De jaarlijkse subsidie aan de Vereniging Fietsersbond voor de belangenbehartiging voor fietsen wordt in de periode 2023 t/m 2026 met € 195.000 verhoogd naar maximaal € 807.000.

 • De jaarlijkse subsidie aan de Stichting Dutch Cycling Embassy voor de internationale profilering van Nederland als fietsland wordt in de periode 2023 t/m 2026 met € 191.000 verhoogd naar maximaal € 441.000.

 • De jaarlijkse subsidie aan Stichting Wandelnet voor de coördinatie en monitoring van het landelijk wandelroutenetwerk en de belangenbehartiging voor wandelen en lopen wordt in de periode 2023 t/m 2026 met € 125.000 verhoogd naar maximaal € 375.000.

Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit in 2023 met € 17,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Een herschikking vanuit opdrachten en subsidies van € 13,7 miljoen ten behoeve van afgesproken werkzaamheden van de RVO voor het jaar 2023 voor duurzame mobiliteit (waaronder de uitvoering van de subsidieregelingen SEPP, SEBA, SSEB en TSL).

 • Een overboeking van € 2,5 miljoen die is beschreven bij de toelichting op het opdrachtenbudget. Het betreft de agentschapsbijdrage aan RWS ten behoeve van de offerte BOA.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence