Base description which applies to whole site
+

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

26.306

0

26.306

176.063

202.369

9.402

‒ 1.945

‒ 1.236

‒ 1.240

          

Uitgaven

210.828

0

210.828

‒ 2.084

208.744

‒ 3.320

‒ 1.945

‒ 1.236

‒ 1.240

          

1 OV en Spoor

32.178

0

32.178

1.380

33.558

‒ 1.644

‒ 1.945

‒ 1.236

‒ 1.240

Opdrachten

8.405

0

8.405

1.613

10.018

‒ 2.304

‒ 2.621

‒ 1.327

‒ 1.207

ACM

1.783

0

1.783

0

1.783

0

0

0

0

OV & Stations

2.336

0

2.336

‒ 854

1.482

‒ 846

‒ 894

‒ 338

‒ 218

Aanst. NS en ProRail

1.967

0

1.967

2.383

4.350

243

‒ 17

33

33

Opdrachten SU

1.702

0

1.702

‒ 571

1.131

‒ 1.701

‒ 1.710

‒ 1.022

‒ 1.022

Overige opdrachten

617

0

617

655

1.272

0

0

0

0

Subsidies

16.805

0

16.805

‒ 749

16.056

693

709

124

0

Maatregelen Spoorgoederenvervoer

12.176

0

12.176

‒ 2.000

10.176

0

0

0

0

Consumentenorganisatie OV

663

0

663

430

1.093

355

355

0

0

Subsidie NS SV

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Overige subsidies

1.966

0

1.966

821

2.787

338

354

124

0

Bijdragen aan agentschappen

877

0

877

247

1.124

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

Bijdragen aan RWS

830

0

830

227

1.057

0

0

0

0

Bijdragen aan KNMI

47

0

47

‒ 33

14

‒ 33

‒ 33

‒ 33

‒ 33

Bijdragen aan overige agentschappen

0

0

0

53

53

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

5.989

0

5.989

269

6.258

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden OVS

3.512

0

3.512

269

3.781

0

0

0

0

CLU Betuwe en HSL

2.477

0

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

0

102

0

0

0

0

          

2 Maatregelenpakket OVS

178.650

0

178.650

‒ 78.464

100.186

‒ 1.676

0

0

0

Subsidies

178.650

0

178.650

‒ 78.464

100.186

‒ 1.676

0

0

0

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

178.650

0

178.650

‒ 78.464

100.186

‒ 1.676

0

0

0

          

3 Transitievangnet OV

0

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

Subsidie

0

0

0

75.000

75.000

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

25.522

25.522

46.584

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 16 is in 2023 met € 176,1 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 5,0 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV (cumulatief € 111,9 miljoen in 2023 en 2024) voor de regelingen 2020, 2021, en 2022 op basis van de meest recente inzichten.

Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Opdrachten

2023 en verder:

  • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 1,3 miljoen in 2023 t/m 2027).

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van OV en spoor in 2023 met € 0,7 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met 1,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 t/m 2025:

  • Aan de Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA (Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteit) wordt subsidie verleend voor de periode 2023-2025 voor een bedrag van maximaal € 1,14 miljoen. Deze subsidie is bedoeld om de gezamenlijke activiteiten voor de Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV), Stationstopologie, Beheer Informatie Standaarden OV Nederland (BISON), Dashboard Deur-tot-Deur en de Staat van het OV optimaal uit te kunnen voeren. In 2023 zal een bedrag van maximaal € 0,43 miljoen en in 2024 en 2025 van maximaal € 0,36 miljoen per jaar verstrekt worden.

2023 t/m 2026:

  • Aan Trans Link Systems B.V. wordt voor de periode 1 mei 2022 tot 1 mei 2026 subsidie verleend. Deze subsidie betreft een bedrag van € 1,34 miljoen voor de verdere doorontwikkeling en realisatie van de informatiehuishouding van het openbaar vervoer. De volgende maximale bedragen worden aan Trans Link Systems als subsidie verstrekt: € 0,52 miljoen in 2023, € 0,34 miljoen in 2024, 0,35 miljoen in 2025 en € 0,12 miljoen in 2026.

Bovenstaande begrotingsvermeldingen voor de verdere doorontwikkeling en realisatie van de informatiehuishouding van het openbaar vervoer en de gezamenlijke activiteiten voor de Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV), Stationstopologie, Beheer Informatie Standaarden OV Nederland (BISON), Dashboard Deur-tot-Deur en de Staat van het OV vormen de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverleningen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

2 Maatregelen OV-sector

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van maatregelen OV-sector in 2023 met € 78,5 miljoen verlaagd en in 2024 met € 1,7 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

  • Een bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de regeling Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector in 2020 (€ 1,4 miljoen), 2021 ( ‒ € 65,9 miljoen) en 2022 (- € 14 miljoen) op basis van de meest recente inzichten.

De verantwoordingen van de decentrale overheden en de NS over de Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) 2020 zijn ingediend en beoordeeld. Alle beschikkingen over 2020 zijn definitief vastgesteld. De beschikbaar gestelde bedragen zijn € 422,9 miljoen voor de decentrale overheden en € 806,9 miljoen voor de concessie Hoofdrailnet van NS.

3 Transitievangnet OV

Subsidies

Het kasbudget voor subsidies op het gebied van Transitievangnet OV (TVOV) is in 2023 met € 75,0 miljoen verhoogd. De gereserveerde middelen op het Mobiliteitsfonds voor het Transitievangnet OV (TVOV) worden overgeboekt naar Hoofdstuk XII waarop de subsidie wordt verantwoord. TVOV is een tijdelijk vangnet om de OV-sector te ondersteunen om reizigers zekerheid te geven over voldoende, veilig en een betrouwbaar OV.

Ontvangsten

Bij de vaststelling van de definitieve bijdragen in het kader van de Beschikbaarheidsvergoeding OV is deze voor een aantal ontvangende partijen lager vastgesteld dan hetgeen zij reeds ontvangen hebben. Het teveel betaalde bedrag zal worden teruggestort in 2023 (€ 25,5 miljoen) en 2024 (€ 46,6 miljoen).

Licence