Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art.13 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

117.282

0

117.282

‒ 23.862

93.420

‒ 15.644

‒ 6.094

6.231

7.912

          

Uitgaven

130.944

0

130.944

‒ 21.375

109.569

4.498

4.377

6.381

8.062

          

4 Ruimtegebruik bodem

130.944

0

130.944

‒ 21.375

109.569

4.498

4.377

6.381

8.062

Opdrachten

18.487

0

18.487

‒ 5.934

12.553

13.606

8.383

5.874

5.874

Bodem en STRONG

15.744

0

15.744

‒ 6.451

9.293

6.465

1.850

‒ 150

‒ 150

RWS Leefomgeving

2.535

0

2.535

‒ 704

1.831

0

0

0

0

Overige Opdrachten

208

0

208

1.221

1.429

7.141

6.533

6.024

6.024

Subsidie

18.902

0

18.902

4.322

23.224

2.350

1.150

1.145

150

Bedrijvenregeling

9.000

0

9.000

322

9.322

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

9.902

0

9.902

2.650

12.552

1.000

1.000

995

0

Overige subsidies

0

0

0

1.350

1.350

1.350

150

150

150

Bijdragen aan agentschappen

5.087

0

5.087

5.423

10.510

1.626

1.522

0

0

Waarvan Bijdragen aan RWS

3.869

0

3.869

1.335

5.204

0

0

0

0

Waarvan Bijdragen aan RIVM

1.218

0

1.218

4.088

5.306

1.626

1.522

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

88.468

0

88.468

‒ 25.274

63.194

‒ 13.092

‒ 6.678

‒ 638

2.038

Meerjarenprogramma Bodem

88.468

0

88.468

‒ 25.274

63.194

‒ 13.092

‒ 6.678

‒ 638

2.038

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

88

88

8

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

3.500

3.500

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 13 is in 2023 met € 23,9 miljoen afgenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 7,6 miljoen. Dit wordt met name verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Tevens zijn er diverse verplichtingenschuiven verwerkt:

2023:

 • Er zijn in 2022 versneld verplichtingen aangegaan ten behoeve van de subsidieregeling omtrent bodemsaneringen van bedrijfsterreinen, waardoor er in 2023 € 5,0 miljoen minder aan verplichtingen hoeft worden aangegaan.

2023 t/m 2024:

 • Er vindt een verplichtingenschuif plaats op subsidies van 2024 naar 2023 (€ 5,0 miljoen) ten behoeve van de uitvoering bedrijvenregeling bodemsaneringen.

2023 en verder:

 • Er zijn in 2022 versneld verplichtingen aangegaan bij het Meerjarenprogramma Bodem voor de bijdragen aan medeoverheden omtrent bodemsaneringen (€25,0 miljoen). Dit heeft als gevolg dat er in 2023 € 10,0 miljoen minder en vanuit de periode 2024-2025 cumulatief €15,0 miljoen minder aan verplichtingen hoeft worden aangegaan.

 • Er vindt een verplichtingenschuif plaats naar 2023 (€ 8,1 miljoen) op programma Bodem en STRONG om beter aan te sluiten op de uitvoeringsplanning alsmede een eenzijdige verplichting ophoging. In 2024 en 2025 hoeft er cumulatief € 8,1 miljoen minder aan verplichtingen worden aangegaan.

Uitgaven

4 Ruimtegebruik bodem

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van ruimtegebruik boden in 2023 met € 5,9 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 33,7 miljoen toegenomen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • De mutatie bij de ontvangsten ( € 3,5 miljoen) heeft betrekking op ontvangsten van de gemeente Krimpen aan de IJssel en de provincie Zuid-Holland in het kader van het sanering van het EMK-terrein. Deze bijhorende mutatie op de uitgaven betreft een verhoging van de uitgavenraming, zodat de ontvangsten uit hoofde van de sanering van het EMK-terrein behouden blijven voor de bodemsanering.

2023 en verder:

 • Middelen (- € 6,7 miljoen) op het opdrachtenbudget Bodem en STRONG in 2023 die worden aangewend voor bijdragen aan medeoverheden voor o.a. het invoeren van bodembeleid in Caribisch Nederland, dekking voor het Kenniscentrum Bodemdaling en een aanpassing van het ritme. In 2024 zijn de middelen op het opdrachtenbudget nodig, dus vindt er in dat jaar een omgekeerde boeking plaats. Tevens vindt in 2025 een schuif plaats tussen dezelfde posten van bijdragen aan medeoverheden aan het opdrachtenbudget (€2,0 miljoen).

2024 en verder:

 • Vanaf 2024 wordt structureel € 5,8 miljoen per jaar overgeboekt naar artikel 13 voor Fysieke Leefomgeving en Omgevingswet (FLOW), omdat met ingang van 2024 op artikel 13 verantwoord wordt.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies op het gebied van ruimtegebruik bodem in 2023 met € 4,3 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 4,8 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 en verder:

 • De meerjarige budgetoverhevelingen van bijdragen aan medeoverheden (het Meerjarenprogramma Bodem) naar subsidies vanwege hogere kosten omtrent wisselkoersverschillen en een uitspraak in bezwaar bij St Eustatius en Bonaire, waardoor de kosten voor bodemsaneringen in Caribisch Nederland hoger uitvallen. In uitvoeringsjaar 2023 is dit bedrag € 2,7 miljoen en in de periode 2024 t/m 2026 wordt cumulatief € 3,0 miljoen budget voor overgeheveld.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van ruimtegebruik bodem in 2023 met € 5,4 miljoen toegenomen en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 3,1 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023 en verder:

 • Overboekingen vanuit het Deltafonds ten behoeve van de jaaropdracht RIVM (€ 2,4 miljoen in 2023 en cumulatief 3,1 miljoen in de periode 2024-2025).

Bijdragen aan medeoverheden

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan medeoverheden op het gebied van ruimtegebruik bodem in 2023 met € 25,3 miljoen verlaagd en cumulatief in de periode 2024 t/m 2027 met € 18,4 miljoen. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:

2023:

 • Een overboeking van ‒ € 10,0 miljoen dat plaats vindt naar het ministerie BZK aan het gemeente- en provinciefonds ten behoeve van apparaatskosten van gemeenten en provincies voor de uitvoering van taken op grond van de Wet Bodembescherming.

2023 en verder:

 • Voor het Meerjarenprogramma Bodem wordt ten laste van het generale beeld € 15,0 miljoen vanuit 2023 naar achteren geschoven om zo het ritme in lijn te brengen met de uitvoeringsplanning van het programma.

 • De tegenhanger van de hierboven genoemde budgetoverhevelingen van bijdragen aan medeoverheden (Meerjarenprogramma Bodem) naar subsidies (in 2023 ‒ €2,7 miljoen en cumulatief ‒ € 3,0 miljoen in de periode 2024 t/m 2026).

 • De tegenhanger van de hierboven genoemde budgetoverheveling tussen bijdragen aan medeoverheden (Meerjarenprogramma Bodem) en het opdrachtenbudget (Bodem en STRONG) in 2023 (€ 6,7 miljoen), in 2024 (- € 6,7 miljoen) en in 2025 (- € 2,0 miljoen).

 • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling (waarvan cumulatief € 13,3 miljoen in 2023 t/m 2027).

Ontvangsten

De hierboven genoemde ontvangsten (€3,5 miljoen in 2023) van de gemeenten Krimpen aan de IJssel en de provincie Zuid-Holland in het kader van de sanering EMK terrein.

Licence