Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

526.319

3.535

529.854

    

Uitgaven

346.544

‒ 1.093

345.451

    

1 Netwerk

25.118

‒ 972

24.146

Opdrachten

14.101

‒ 472

13.629

Wegverkeersbeleid

5.107

43

5.150

Unit Smart Mobility

6.444

‒ 1.284

5.160

Overige opdrachten

2.550

769

3.319

Bijdragen aan agentschappen

8.879

‒ 876

8.003

Bijdragen aan agentschap RWS

8.073

‒ 879

7.194

Overige bijdragen aan agentschappen

806

3

809

Bijdragen aan medeoverheden

764

‒ 84

680

Regionale bijdrage MIRT

764

‒ 84

680

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.374

460

1.834

    

2 Verkeersveiligheid

24.974

207

25.181

Opdrachten

6.591

‒ 790

5.801

Verkeersveiligheid

5.208

‒ 363

4.845

Overige opdrachten

1.383

‒ 427

956

Subsidies

10.785

‒ 180

10.605

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.463

‒ 213

4.250

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

4.244

0

4.244

Overige subsidies

2.078

33

2.111

Bijdragen aan agentschappen

729

28

757

Bijdragen aan medeoverheden

0

14

14

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

30

565

595

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.122

287

3.409

Bijdragen aan CBR

2.287

‒ 631

1.656

Overige bijdragen

835

918

1.753

(Schade)vergoedingen

3.717

283

4.000

Stint

3.717

283

4.000

    

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

296.452

‒ 328

296.124

Opdrachten

45.419

‒ 6.721

38.698

Reservering Klimaatakkoord

1.672

‒ 1.672

0

Duurzame logistiek

3.604

1.367

4.971

Innovatie en Intelligente Transportsystemen

9.100

‒ 1.689

7.411

Programma duurzame mobiliteit

5.736

‒ 3.506

2.230

Innovatie, strategie voor Mobiliteit (ISM)

997

‒ 72

925

Verkeersemissies

845

‒ 468

377

Programma fiets

1.962

‒ 116

1.846

Duurzame energiedragers in mobiliteit

1.238

‒ 127

1.111

NGF-project Dutch Metropolitan Innovations

8.769

0

8.769

KF: Slimme laadinfra

4.376

0

4.376

Overige opdrachten

7.120

‒ 438

6.682

Subsidies

202.352

0

202.352

Bronmaatregelen stikstof

57.598

0

57.598

Elektrisch vervoer

127.686

0

127.686

Duurzame mobiliteit

14.790

0

14.790

Overige subsidies

2.278

0

2.278

Bijdragen aan agentschappen

24.362

401

24.763

Bijdragen aan agentschap Nea

5.359

0

5.359

Bijdragen aan agentschap RWS

4.168

0

4.168

Bijdragen aan agentschap RVO

14.368

399

14.767

Overige bijdragen aan agentschappen

467

2

469

Bijdragen aan medeoverheden

24.216

5.452

29.668

Duurzame mobiliteit

13.500

3.500

17.000

Mobiliteit en Gebieden

2.062

1.952

4.014

KF: Slimme Laadinfra

8.624

0

8.624

Overige bijdragen aan medeoverheden

30

0

30

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

103

440

543

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

100

100

    

Ontvangsten

5.782

‒ 657

5.125

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Uitgaven

1 Netwerk

De uitgavenverlaging met per saldo € -0,9 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2 Verkeersveiligheid

De uitgavenverhoging met per saldo € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

3 Slimme en Duurzame mobiliteit

De uitgavenverlaging met per saldo ‒ € 0,8 miljoen wordt veroorzaakt door diverse mutaties. Onderstaand worden de mutaties toegelicht per instrument, waar de mutatie hoger is dan de voorgeschreven norm.

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met per saldo ‒ € 7,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • Herschikking Reservering klimaatakkoord naar Duurzame logistiek (€ 1,7 miljoen): Bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2024 is een negatieve begrotingsstand in het jaar 2023 ontstaan. Door de budgetten uit de reservering voor het klimaatakkoord opnieuw toe te delen worden de begrotingsstanden gecorrigeerd.

  • BTW Compensatiefonds afdracht VDI en IVRI (€ 1,2 miljoen): Dit betreft de BTW afdracht aan het BTW Compensatiefonds (BCF) voor de specifieke uitkering Veilig Doelmatig en Duurzaam (€ 0,3 miljoen) en Intelligente Verkeersregelinstallaties (€ 0,9 miljoen).

  • SPUK Vergroenen Reisgedrag (€ 3,5 miljoen): Dit betreft een mutatie voor de SPUK Vergroenen Reisgedrag inzake regeling Veilig, Slim Duurzaam (VSD). Er zijn bij het BO MIRT 2022 afspraken gemaakt over de werkgeversaanpak. De grondslag is meegenomen in de «Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027» en zal onder deze noemer worden uitgekeerd.

  • Het overige verschil wordt verklaard door diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 5,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • De hierboven toegelichte SPUK Vergroenen Reisgedrag (€ 3,5 miljoen).

  • HXII Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI) (€ 2,0 miljoen): Voor de specifieke uitkering (iVRI) is er in totaal nog € 2,0 miljoen nodig voor het betalen van uitkeringen. Dit bedrag wordt overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar HXII waar de regeling wordt verantwoord.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence