Base description which applies to whole site

5.2 Agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Tabel 27 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

100.793

6.694

107.487

waarvan omzet moederdepartement

67.792

7.335

75.127

waarvan omzet overige departementen

3.610

‒ 14

3.596

waarvan omzet derden

29.391

‒ 627

28.764

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

100.793

6.694

107.487

    

Lasten

   

Apparaatskosten

75.049

8.984

84.033

- Personele kosten

45.882

8.416

54.298

waarvan eigen personeel

42.417

5.346

47.763

waarvan inhuur externen

3.411

3.024

6.435

waarvan overige personele kosten

54

46

100

- Materiële kosten

29.167

568

29.735

waarvan apparaat ICT

12.220

219

12.439

waarvan bijdrage aan SSO's

5.472

80

5.552

waarvan overige materiële kosten

11.475

269

11.744

Rentelasten

   

Afschrijvingskosten

2.361

‒ 320

2.041

- Materieel

2.145

‒ 230

1.915

waarvan apparaat ICT

156

‒ 23

133

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.989

‒ 208

1.781

- Immaterieel

216

‒ 90

126

Overige lasten

23.358

‒ 1.470

21.888

waarvan aardobservatie

21.888

21.888

waarvan dotaties voorzieningen

 

waarvan bijzondere lasten

1.470

‒ 1.470

Totaal lasten

100.768

7.194

107.962

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

25

‒ 500

‒ 475

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

25

Saldo van baten en lasten

‒ 500

‒ 500

Toelichting

Baten

Omzet moederdepartement

Een groot deel van de stijging is te verklaren door toevoeging van de bijdrage uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ten behoeve van de aansluiting Rijk en Europa voor de uitvoering van publiek-wetenschappelijke taken (€ 3,5 miljoen) Daarnaast betreft dit het doorschuiven van niet-bestede ontvangsten in 2022 voor I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Informatiehuishouding (€ 0,4 miljoen) en diverse kleinere posten (€ 0,1 miljoen). Verder is vooruitgelopen op nog te ontvangen middelen voor een aantal additionele kosten (€ 1,4 miljoen). Dit betreffen de loon- en prijsbijstelling en SEO. Tenslotte is de verwachte omzet voor maatwerk binnen het moederdepartement gestegen met € 0,9 miljoen.

Omzet overige departementen

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Omzet derden

Lagere omzet door het wegvallen van de omzet voor licenties (€ 0,6 miljoen). Dit komt door de open data politiek van met name het ECMWF.

Lasten

Personele kosten 

Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er meer personeel aangenomen om invulling te geven aan met name het strategische project "early warning centre", Hybride werken, Informatiehuishouding en versterken life cycle management (€ 7,4 miljoen). Tegelijkertijd bevat het nieuwe geraamde bedrag een begrote indexatie van 2,25% op het brutoloon door de doorwerking van de Cao-afspraken (€1,0 miljoen).

Materiële kosten 

De materiële kosten zijn per saldo licht gestegen (€ 0,6 miljoen) door diverse projecten.

Afschrijvingskosten

De aanschaf van nieuwe meetapparatuur in het kader van de modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) begint op gang te komen, maar de ingebruikname is vertraagd waardoor de afschrijvingskosten die hieruit voortvloeien dalen (€ 0,2 miljoen).

Bijzondere lasten 

De afwaardering van de computerruimte wordt door vertraging bij de inkoop en het testen van de apparatuur pas volgend jaar verwacht.

Tabel 28 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2023

4.269

4.227

8.496

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

4.464

(1.820)

2.644

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

(2.217)

(1.504)

(3.721)

2.

Totaal operationele kasstroom

2.247

(3.324)

(1.078)

 

Totaal investeringen (-/-)

(5.300)

1.520

(3.780)

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringkasstroom

(5.300)

1.520

(3.780)

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   
 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

870

1.170

 

Aflossingen op leningen (-/-)

(2.197)

141

(2.056)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.300

(1.520)

3.780

4.

Totaal financieringskasstroom

3.403

(509)

2.894

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3)

4.618

1.914

6.532

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2023

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2022.

Operationele kasstroom

De afschrijvingskosten zijn circa € 0,3 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast was rekening gehouden met extra ontvangsten vanuit de luchtvaart (€ 1,5 miljoen), maar daar is door de financiële positie van de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van Corona geen rekening meer mee gehouden voor 2023.

De uitgaven operationele kasstroom betreffen enerzijds doorgeschoven bestedingen van 2022. Dit betreft vooral I-Strategie (€ 1,0 miljoen), Hybride werken (€ 0,4 miljoen) en enkele kleinere posten voor per saldo € 0,1 miljoen.

Investeringskasstroom

De investeringen zijn aangepast conform de leenaanvraag 2023, zie ook de toelichting onder de financieringskasstroom.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit is aangepast aan de leenaanvraag 2023. De post «Aflossingen op leningen» is aangepast aan de daadwerkelijk af te lossen leningen in 2023. Deze is iets hoger dan begroot (€ 0,1 miljoen). De investeringen vinden plaats in diverse soorten meetapparatuur (€ 3,1 miljoen), software voor de verwerking van operationele data (€ 0,5 miljoen) en enkele overige posten (€ 0,2 miljoen). De bijdrage voor het versterken life cycle management en vergroting leveringszekerheid Informatiehuishouding wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen (€ 0,9 miljoen).

Licence