Base description which applies to whole site

5.2 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Tabel 31 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RDI1 Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

69.597

10.594

80.191

waarvan omzet moederdepartement

39.568

7.962

47.530

waarvan omzet overige departementen

5.159

1.738

6.897

waarvan omzet derden

24.870

894

25.764

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

69.597

10.594

80.191

    

Lasten

   

Apparaatskosten

65.422

16.302

81.724

Personele kosten

42.145

11.292

53.437

waarvan eigen personeel

32.495

6.584

39.079

waarvan inhuur externen

7.026

4.708

11.734

waarvan overige personele kosten

2.624

0

2.624

Materiële kosten

23.277

5.010

28.287

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

13.841

5.010

18.851

waarvan overige materiële kosten

9.436

0

9.436

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

4.000

0

4.000

Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.000

0

2.000

Immaterieel

2.000

0

2.000

Overige lasten

75

0

75

waarvan dotaties voorzieningen

75

0

75

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

69.597

16.302

85.899

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 5.708

‒ 5.708

Mutatie Tii/Wau gelden

0

5.708

5.708

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

0

0

0

1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De uitvoeringsofferte en toezichtofferte vallen hoger uit dan begroot als gevolg van de toekenningen vanuit het coalitieakkoord (CA) en als gevolg van een hogere loon- en prijscompensatie (7,5% t.o.v. 2,9% in mei).

Dit houdt in dat er € 7,96 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,9 mln richtlijn beveiliging van netwerk- en informatiesystemen / Critical entities resilience (NIS2/CER), € 1,0 mln voor Netcode, 4,6 mln Afbouw Salderingsregeling en € 1,5 mln voor hogere loon- en prijscompensatie.

Omzet overige departementen

In 2023 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid (Wdo) en Elektronische Toegangsdiensten (ETD) goedgekeurd door BZK als opdrachtgever. Opdracht ligt € 1 mln hoger dan begroot in mei 2022.

Van het ministerie van VWS is de opdracht ontvangen met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Toegankelijkheidsrichtlijn 2019/882) voor € 0,55 mln. Daarnaast is de omzet € 0,2 mln hoger door loon- en prijscompensatie.

Omzet derden

De hogere omzet van € 0,9 mln in 2023 is het gevolg van de loon- en prijscompensatie van 7,5% voor 2023.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De totale personele kosten zijn conform offertes en in lijn met de looncompensatie in de tarievennota 2023. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (78%) en extern personeel (22%).

Materiële kosten

De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten laat een negatief saldo van € 5,7 mln als gevolg van de lasten voor Werk aan Uitvoering (WaU) en voor Transparantie in Informatie (Tii).De ontvangen bijdragen voor deze taken komen ten gunste van de bestemmingsreserve en zijn verwerkt in het kasstroomoverzicht als eenmalige storting door het moederdepartement

Tabel 32 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen

13.457

11.498

24.955

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

69.597

10.594

80.191

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 65.597

‒ 16.302

‒ 81.899

2.

Totaal operationele kasstroom

4.000

‒ 5.708

‒ 1.708

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

5.708

5.708

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 5.269

0

‒ 5.269

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.750

0

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

481

5.708

6.189

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

12.187

11.498

23.685

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele en financieringskasstroom en met een saldo van nul.

De Eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de ontvangsten voor Werk aan Uitvoering (Wau) en voor Transparantie in Informatie (Tii).

Licence