Base description which applies to whole site

5.1 Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Tabel 29 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

15.929

1.641

17.570

waarvan omzet moederdepartement

10.350

2.243

12.593

waarvan omzet overige departementen

5.579

‒ 602

4.977

waarvan omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

15.929

1.641

17.570

    

Lasten

   

Apparaatskosten

15.124

1.388

16.512

Personele kosten

11.609

1.080

12.689

waarvan eigen personeel

10.281

674

10.955

waarvan inhuur externen

812

280

1.092

waarvan overige personele kosten

516

126

642

Materiële kosten

3.515

308

3.823

waarvan apparaat ICT

797

1.002

1.799

waarvan bijdrage aan SSO's

1.312

243

1.555

waarvan overige materiële kosten

1.406

‒ 937

469

Rentelasten

34

‒ 5

29

Afschrijvingskosten

771

259

1.030

Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

771

259

1.030

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

15.929

1.641

17.570

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De omzet EZK stijgt met € 2,2 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting als gevolg van de nieuwe taken volgend uit Fitfor55 en CBAM. De omzet EZK is verder een vergoeding voor het leveren van producten en diensten betreffende wettelijke en niet-wettelijke taken vanuit ETS en werkzaamheden voortkomend uit de Richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstoffenkwaliteit. Daarnaast zijn in dit budget de werkzaamheden van de nieuwe taken vanuit het Regeerakkoord opgenomen, namelijk Bijstook Biomassa, CO2 -Minimumprijs, en het opleggen en het innen van de CO2-heffing.

Omzet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

De omzet IenW daalt met € 0,6 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting voor 2023. Deze verlaging komt door een geactualiseerde inschatting van de snelheid en noodzaak van de beoogde capaciteitsuitbreiding en door het wegvallen van de jaarverplichting voor binnenvaart.

De omzet betreft een vergoeding voor de wettelijke of daarmee sterk verbonden taken op het gebied van Energie voor Vervoer (EV). Voor 2023 is de opdracht in dit kader uitgebreid met beleidsvoorbereidende taken op het gebied van de RED3-implementatie voor vervoer. Hier was in de ontwerpbegroting 2023 al rekening mee gehouden.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Voor de uitvoering van de nieuwe taken wordt extra personeel aangenomen en wordt meer ingehuurd. Hierdoor stijgen de personele kosten. De overige personele kosten stijgen als gevolg van een toename van het aantal fte, maar ook door extra inspanningen op gebied van recruitement.

Materiële kosten

De begrote materiële kosten zijn met € 0,3 mln gestegen. Deze kosten bestaan uit ICT-kosten, kosten van SSO’s en overige materiële kosten.

De ICT-kosten zijn met met € 1 mln gestegen ten opzichte van de ontwerpbegroting. De kosten van beheer en onderhoud stijgen, doordat activa in gebruik zijn genomen. De ontwikkelkosten zijn bekostigd met de leenfaciliteit.

De kosten van SSO’s stijgen met € 0,2 mln door toename van het aantal fte en als gevolg van de inflatie.

De overige materiële kosten dalen met € 0,9 mln als gevolg van een geactualiseerde inschatting van de kosten. 

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op immateriële activa zijn gebaseerd op de activering van kosten voor de bouw van het Emissiehandel portaal, het Register Energie voor Vervoer en het CO2 Heffingsregister. De afschrijvingskosten stijgen met € 0,3 mln omdat investeringen in 2022 hoger zijn uitgevallen. 

Tabel 30 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen

2.639

586

3.225

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

15.929

1.641

17.570

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 15.158

‒ 1.383

‒ 16.541

2.

Totaal operationele kasstroom

771

259

1.030

 

Totaal investeringen (-/-)

0

‒ 1.414

‒ 1.414

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

0

‒ 1.414

‒ 1.414

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 2.821

‒ 2.821

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 180

‒ 663

‒ 843

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

500

914

1.414

4.

Totaal financieringskasstroom

320

‒ 2.570

‒ 2.250

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4)

3.730

‒ 3.139

591

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en vooruit ontvangen en vooruit betaalde bedragen.

Investeringskasstroom

De investering betreft de doorontwikkeling van de Registers Emissiehandel en Energie voor Vervoer, de ontwikkeling van het Emissiehandelsportaal (EHP) en de ontwikkeling van het ETS Maritiem Portaal en het ETS 2 portaal.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit wordt gedaan voor hierboven vermelde investeringen.

Licence