Base description which applies to whole site

Bijlage 8: Lijst van afkortingen

Tabel 87 Lijst van afkortingen

Afkorting

 

AOV

Achterstallig Onderhoud Vaarwegen

ATBNG

Automatische Treinbeïnvloeding Nieuwe Generatie

ATB-Vv

Automatische Treinbeïnvloeding – Verbeterde versie

BBV

Blankenburgverbinding

BenO

Beheer en onderhoud

BNG

Betalen naar gebruik

BOA

Beleidsondersteuning en Advies

BO MIRT

Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

BRG

Bestaand Rotterdams Gebied

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CA

Coalitieakkoord

CSZK

Commando Zeestrijdkrachten

DBFM

Design, Build, Finance and Maintain

DF

Deltafonds

DUMO

Duurzame Mobiliteit

DVM

Dynamisch Verkeersmanagement

EOV

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

ERMTS

European Rail Traffic Management System

ETV

Emergency Towing Vessels

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FES

Fonds Economische Structuurversterking

GF

Gemeentefonds

GWW

Grond-, weg- en waterbouw

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HRN

Hoofdrailnet

HSL

Hogesnelheidslijn

HVWN

Hoofdvaarwegennet

HWN

Hoofdwegennet

HXII

Hoofstuk 12 begroting Ministerie van Infrastructuur en waterstaat

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IMA

Integrale Mobiliteitsanalyse

IR

Investeringsruimte

IWKS

Intelligente wegkantsystemen

KPI

Kernprestatie indicatoren

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LTSa

Lange Termijn Spooragenda

KWC

Kustwachtcentrum

LCC

Life Cycle Costs

MF

Mobiliteitsfonds

MOC

Maritiem Operatie Centrum

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJPG

Meerjarenprogramma Geluidsanering

NaNov

Na Noord-Oostelijke Verbinding

NCW

Netto contante waarde

NDW

Nationale Databank Wegverkeergegevens

NGF

Nationaal Groeifonds

NMCA

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse

NoMo

Nota Mobiliteit

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSP

Nieuwe Sleutelprojecten

NVGS

Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen

OV

Openbaar Vervoer

OVS

Openbaar Vervoer en Spoor

OV SAAL

Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

OVT

Openbaar Vervoer Terminal

PB

Projectbesluit

PF

Provinciefonds

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

PKB

Planologische Kernbeslissing

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

PPC

Publiek Private Comparator

PPS

Publiek-Private Samenwerking

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RDW

Rijksdienst voor Wegverkeer

RISM

Road Infrastructure Safety Management

RMf

Regionale Mobiliteitsfondsen

RSP

Regiospecifiek Pakket

RWS

Rijkswaterstaat

SAA

Schiphol-Amsterdam-Almere

SAAL

Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

SAR

Search and Rescue-helikopters

SCM

Strategisch Capaciteitsmanagement

SEB

Schoon en Emissieloos Bouwen

SLA

Service Level Agreement

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

TB

Tracébesluit

TEN-T

Trans Europese Transport Netwerken

TTH

Tijdelijke Tolheffing

UPGE

Uitvoeringsprogramma geluidemplacementen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

VGR

Voortgangsrapportage

VTS

Vessel Trafic Service

zbo

Zelfstandig bestuursorgaan

ZZL

Zuiderzeelijn

Licence