Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 7: Tol

Scope

De Wet Tijdelijke Tolheffing (TTH) Blankenburgverbinding en ViA15, die op 15 maart 2016 in werking is getreden, bevat het wettelijk kader om voor de projecten A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) tol te heffen. In de wet is opgenomen dat het tolsysteem verder wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan en een handhavingsplan die aan de Staten-Generaal worden voorgehangen voordat de tolheffing van start gaat. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice.

Het uitvoeringsplan en het handhavingsplan worden naar verwachting in 2023 aan de Kamer voorgelegd. Dat is ruim voor de openstelling van de A24 Blankenburgverbinding en de start van de tolheffing, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt.

Eind 2017 is de start van de realisatie aangehouden als gevolg van vertragingen in de uitvoeringsprojecten. In het tweede kwartaal van 2020 heeft het project Tijdelijke Tolheffing, op basis van de huidige planning van de beide aanlegprojecten (openstelling van de Blankenburgverbinding is voorzien in Q4 2024), een herstart gemaakt. De Kamer is in het voorjaar van 2022 geïnformeerd over de actuele stand van zaken sindsdien (Kamerstukken 35925-A, nr. 37). De begroting is hierop bijgesteld. De wet ter wijziging van de vigerende wet Tijdelijke Tolheffing is voor het zomerreces ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 36137, nr. 2).

Financieel

Per aanlegproject is een tolopgave vastgesteld. Voor de Blankenburgverbinding (BBV) is deze tolopgave € 363 miljoen (prijspeil 2022) en voor de ViA15 € 328 miljoen (prijspeil 2022). Dit betreffen de absolute getallen/netto contante waarde (de ontvangsten worden begroot op artikel 12.09 van het Mobiliteitsfonds).

In deze bedragen zijn tevens inbegrepen de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het innen van tol, de handhaving en het beheren en onderhouden van het tolsysteem. Bij tolheffing werd tot voor kort uitgegaan van een periode van 25 jaar. Als de tolopgave op een wegdeel eerder zou worden gerealiseerd, dan zou de tolheffing op dat wegdeel worden beëindigd en vice versa. Met de komst van Betalen Naar Gebruik (BNG) per 2030 zal de Tijdelijke Tolheffing voortijdig worden beëindigd. De resterende tolopgave wordt gedekt uit de opbrengsten uit BNG. De uitwerking van dit voorstel wordt in een volgende begroting verwerkt.

Planning

De tolheffing wordt samen met de beoogde uitvoeringsorganisaties verder uitgewerkt. Deze uitwerking landt in het uitvoeringsplan en het handhavingsplan. De realisatie van het systeem en de voorbereiding van de organisatie is voorzien in de periode 2020-2024.

De faseovergang van de voorbereidings- naar de realisatiefase is in 2018 aangehouden in verband met de aansluiting op de openstellingen van beide projecten. De herstart is gekoppeld aan de openstellingen van de Blankenburgverbinding en de ViA15 en heeft in 2020 plaatsgevonden.

Organisatie

Om te komen tot een werkend tolsysteem werkt het Ministerie van IenW aan het technisch en organisatorisch mogelijk maken van de heffing. Daarnaast wordt er gewerkt aan de juridische voorwaarden voor de tolheffing.

Specificatie inkomsten en uitgaven

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de periode 2022–2024 en wordt een doorkijk gegeven voor wat betreft de tolinkomsten voor de jaren daarna. Hiermee wordt informatie verstrekt die de financiële stromen en de voortgang van het realiseren van de tolopgave per project inzichtelijk maakt.

Tabel 86 Specificatie inkomsten en uitgaven (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

artikel

t/m 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037 e.v.

Rijksbijdrage voor project Blankenburgverbinding

MF 12.04

   

23.212

23.212

23.212

23.212

23.212

23.212

23.212

23.211

23.212

56.370

33.154

33.154

33.154

233.460

Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie

 

1.727

16.430

19.938

14.570

4.030

8.614

8.615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- bijdrage aan Rijkswaterstaat

MF 12.06/12.03

0

595

949

1.017

0

            

- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

MF12.03

202

11.344

13.734

12.494

3.434

            

- bijdrage aan ILT

HXII art. 24

0

0

0

0

0

            

- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau

MF 12.03

0

420

3.520

0

0

            

- uitgaven programmaorganisate

MF 12.03/HXII art. 98

1419

3.984

1.162

1.036

504

            

- nog toe te wijzen

MF12.03

107

87

574

24

92

8.614

8.615

          

Subtotaal Blankenburgverbinding

 

1.727

16.430

19.938

37.782

27.242

31.826

31.827

23.212

23.212

23.212

23.211

23.212

56.370

33.154

33.154

33.154

233.460

                   

Rijksbijdrage voor project ViA15

MF 12.04

     

20.824

20.824

20.824

20.824

20.824

20.827

20.824

83.297

41.648

20.824

20.824

219.581

Rijksbijdrage voor Tolsysteem en -organisatie

 

1.058

10.070

10.062

8.930

2.470

5.358

5.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- bijdrage aan Rijkswaterstaat

MF 12.06/12.03

0

365

581

623

0

            

- bijdrage aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

MF12.03

123

6.953

8.417

7.657

2.105

            

- bijdrage aan ILT

HXII art. 24

0

0

0

0

0

            

- bijdrage aan Centraal Justitieel Incassobureau

MF 12.03

0

257

0

0

0

            

- uitgaven programmaorganisatie

MF 12.03/HXII art. 98

869

2.442

712

635

309

            

- nog toe te wijzen

MF12.03

65

54

351

15

56

5.358

5.357

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

Subtotaal ViA15

 

1.058

10.070

10.062

8.930

2.470

26.182

26.181

20.824

20.824

20.824

20.827

20.824

83.297

41.648

20.824

20.824

219.581

Totaal uitgaven Tol

 

2.785

26.500

30.000

46.712

29.712

58.008

58.008

44.036

44.036

44.036

44.038

44.036

139.667

74.802

53.978

53.978

453.041

Reservering Blankenburgverbinding en ViA15

MF 12.03

     

15.709

17.425

23.356

17.425

17.425

14.900

4.225

4.225

6.132

0

0

0

Ontvangsten tolsysteem

MF 12.09

   

11.726

11.723

11.723

11.723

11.723

11.723

11.723

11.723

11.723

11.719

    

Totaal geraamde inkomsten Tol

MF 12.09

34.938

34.935

55.759

55.759

55.759

55.759

55.759

55.761

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

453.041

Toelichting op de tabel

  • Voor de realisatie en exploitatie van tol is er een aantal rollen en taken die vervuld worden, die betrekking hebben op zowel reguliere inning als voor de wettelijke aanmaning en handhaving. Daarnaast betreft het ook de uitvoeringskosten van IenW.

  • Voor het mogelijk maken om tol te kunnen innen, moeten de uitvoeringsorganisaties zich gedegen voorbereiden, systemen aanpassen en producten en diensten inkopen. De kosten die hierbij worden gemaakt komen ten laste van de tolopgave en worden voorgefinancierd uit de reservering tol. Voor de verdeling van de kosten over de projecten is een verdeelsleutel bepaald op basis van verkeersvolumes.

  • De kosten van de beoogde uitvoeringsorganisaties worden toebedeeld aan respectievelijk de Blankenburgverbinding en ViA15 en zullen worden gedekt uit de toekomstige tolontvangsten op deze verbindingen. De resterende tolopgave na 2030 wordt gedekt uit de ontvangsten BNG.

  • De kostenverhouding tussen de Blankenburgverbinding en de ViA15 is momenteel gebaseerd op een verdeelsleutel.

  • Het kasritme van de ontvangsten wordt geactualiseerd na vaststelling van het uitvoerings- en handhavingsplan;

  • Cijfers per uitvoeringsorganisatie zijn gespecificeerd op basis van de Uitvoeringstoetsen en Plannen van Aanpak van de uitvoeringsorganisaties en het project tijdelijke tolheffing.

Licence