Base description which applies to whole site
+

Bijlage 5: ProRail

In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:

A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor);

B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027;

C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021;

D. Balansposten ProRail 2021.

In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.

In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2024 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.

A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor)

Figuur 7

B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027

Tabel 83 Staat van baten lasten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Staat van baten en lasten ProRail 2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

        

Bedragen x EUR mln

       
        

Exploitatiebijdrage moederdepartement

910

957

934

961

990

959

1.027

Gebruiksvergoeding vervoerders

343

383

373

379

390

389

390

Geactiveerde uren en overige opbrengsten

173

189

196

189

185

172

168

Baten

1.426

1.529

1.503

1.529

1.565

1.520

1.585

        

Kosten van uitbesteed werk

780

808

785

820

860

823

822

Personeelskosten en overige kosten

629

622

619

610

606

598

591

Kapitaallasten

102

99

99

99

99

99

172

Lasten

1.511

1.529

1.503

1.529

1.565

1.520

1.585

        

Saldo van baten en lasten

‒ 85

0

0

0

0

0

0

C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021

Tabel 84 Kasstroomoverzicht ProRail 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Kasstroomoverzicht ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021)

Operationele activiteiten

Investerings-activiteiten

Totaal

    

Bedragen x EUR mln

   
    

Ontvangsten uit Infrastructuurfonds

1.076

1.054

2.130

Ontvangsten van vervoerders

343

0

343

Ontvangsten van derden

105

147

252

Ontvangsten totaal

1.524

1.201

2.725

    

Betalingen aan leveranciers

1.213

1.074

2.287

Betalingen aan werknemers

316

109

425

Betalingen aan banken (rente en aflossing)

5

0

5

Afdracht BTW aan fiscus

103

0

103

Betalingen totaal

1.637

1.183

2.820

    

Mutatie liquide middelen

‒ 113

18

‒ 95

    

Liquide middelen per 31-12-2021

276

  

Liquide middelen per 31-12-2020

371

  

Afname liquide middelen 2021

‒ 95

  

D. Balansposten ProRail 2021

Tabel 85 Balansposten ProRail (bedragen x € 1 miljoen)

Liquide middelen ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021)

EOV

Aanleg

Totaal

    

Bedragen x EUR mln

   
    

Vooruit ontvangen bijdragen van derden

193

44

237

Vooruit ontvangen bijdragen van IenW

‒ 62

18

‒ 44

Vooruit ontvangen bijdragen

131

62

193

    

Nog te egaliseren investeringsbijdragen

35

58

93

Nog te egaliseren exploitatiebijdragen

‒ 58

0

‒ 58

Nog te egaliseren bijdragen

‒ 23

58

35

    

Getroffen voorzieningen en overige reserves

  

63

Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten

  

‒ 15

Nog te betalen kosten

  

48

    

Liquide middelen per 31-12-2021

  

276

Licence