Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Tabel 67 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

61.888

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

61.888

    

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 1.500

250

  

‒ 250

1.500

         

Loon- en prijsbijstelling 2022

126.985

   

507

1.644

1.123

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 1.500

250

 

507

1.394

2.623

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 5.000

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

639

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

33

33

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

33

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

107.354

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 54.000

‒ 1.700

‒ 7.550

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

105.000

105.000

279.802

116.770

107.354

Aanvulling beveiligde truckparking

‒ 8.000

            

‒ 8.000

  

Aanvulling cybersecurity

55.800

         

13.950

13.950

13.950

13.950

  

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

‒ 173.100

‒ 173.100

              

Aanvulling SPV Regeling 2022

‒ 98.000

‒ 49.000

‒ 49.000

             

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

‒ 60.000

         

‒ 60.000

     

HXII: Bijdrage Aerius

‒ 2.800

 

‒ 1.400

‒ 1.400

            

HXII: Opdrachten MaaS

‒ 1.667

‒ 400

‒ 667

‒ 600

            

HXII: Overboeking inhuur MaaS

‒ 833

‒ 600

‒ 233

             

HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN)

‒ 200

‒ 200

              

HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: Roemer

‒ 3.680

‒ 1.200

‒ 2.480

             

Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord

0

 

‒ 736.125

‒ 745.570

‒ 661.305

‒ 130.000

‒ 20.000

 

260.000

450.000

470.000

500.000

613.000

   

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

0

‒ 151.639

‒ 119.767

45.183

117.771

1.750

 

‒ 32.496

‒ 49.000

 

‒ 11.250

288.750

‒ 11.250

‒ 78.052

  

Loon- en prijsbijstelling 2022

88.806

762

1.297

14.006

5.228

1.297

1.032

5.638

10.608

13.624

258

258

258

5.420

258

28.862

Modaliteitsspecifieke reservering

45.000

         

11.250

11.250

11.250

11.250

  

Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw

‒ 14.650

 

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

         

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

‒ 5.000

‒ 5.000

              

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

‒ 840.400

‒ 66.000

 

‒ 313.941

‒ 460.459

           

Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken

‒ 1.275.100

 

‒ 133.775

‒ 599.489

‒ 541.836

           

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 447.377

‒ 1.046.080

‒ 1.604.741

‒ 1.543.531

‒ 129.883

‒ 21.898

‒ 26.858

221.608

463.624

424.208

814.208

627.208

‒ 55.432

258

28.862

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

1.728.019

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

2.500

       

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 7.680

‒ 85.680

‒ 7.680

‒ 23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.500

       

289.450

988.707

529.075

821.777

533.377

1.656.363

1.728.019

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

‒ 42.200

   

‒ 497

 

‒ 35.880

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

‒ 647

Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee

‒ 10.000

             

‒ 10.000

 

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

‒ 32.188

        

‒ 32.188

      

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

‒ 100.000

         

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

‒ 25.000

  

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

‒ 34.855

‒ 6.531

‒ 281

‒ 15

‒ 6.162

‒ 8.100

  

‒ 6.000

   

‒ 7.766

   

Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken

‒ 275.000

         

‒ 76.250

‒ 66.250

‒ 66.250

‒ 66.250

  

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

‒ 42.000

         

‒ 26.000

‒ 16.000

    

Aanvulling cybersecurity

‒ 55.800

         

‒ 13.950

‒ 13.950

‒ 13.950

‒ 13.950

  

Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)

‒ 250

        

‒ 250

      

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

‒ 37.531

           

‒ 37.531

   

Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing

‒ 320.291

        

‒ 80.291

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

   

Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid

‒ 3.100

         

‒ 3.100

     

Aanvulling suicidepreventie

‒ 10.000

         

‒ 10.000

     

BTW Zanddijk provincie Zeeland

‒ 1.070

        

‒ 1.070

      

Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel

‒ 6.293

         

‒ 6.293

     

Correctie indexering 2021 nazorg

109

109

              

Cybersecurity

‒ 9.656

‒ 4.828

‒ 4.828

             

Extrapolatie 2036

‒ 9.179

              

‒ 9.179

HXII: BOA Agentschapsbijdrage

‒ 6.350

‒ 3.215

‒ 1.920

‒ 1.215

            

HXII: Bijdrage Aerius

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

          

HXII: Implementatierichtlijn RISM

‒ 9.800

        

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

‒ 1.400

HXII: Onderweg in Nederland (ODiN)

‒ 2.752

 

‒ 688

‒ 688

‒ 688

‒ 688

          

HXII: Unit innovatie

‒ 18.500

‒ 3.500

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

           

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

 

147.435

278.733

188.791

‒ 273.709

73.579

‒ 164.668

‒ 202.282

‒ 47.879

      

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 35.991

‒ 42.117

‒ 10.286

‒ 16.594

20.245

86.127

163.933

85.547

38.342

‒ 95.740

‒ 115.622

‒ 7.569

‒ 12.455

‒ 7.112

‒ 127.345

4.655

Kustwacht Maritieme Veiligheid

‒ 1.890

 

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

‒ 135

Loon- en prijsbijstelling 2022

629.217

62.688

31.679

39.006

62.173

67.754

57.863

‒ 1.260

53.165

‒ 52.609

55.158

‒ 77.576

65.222

99.395

88.210

78.349

Modaliteitsspecifieke reservering

‒ 45.000

         

‒ 11.250

‒ 11.250

‒ 11.250

‒ 11.250

  

Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen

0

‒ 1.500

         

1.500

    

Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen

0

‒ 1.000

         

1.000

    

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

‒ 9.163

   

‒ 1

      

‒ 9.162

    

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

2.440

936

‒ 1.000

519

      

1.985

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 39.185

           

‒ 39.185

   

Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel

‒ 1.177

          

‒ 1.177

    

Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels

‒ 125.600

        

‒ 25.120

‒ 25.120

‒ 25.120

‒ 25.120

‒ 25.120

  

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

‒ 165.000

             

‒ 165.000

 

Vaargeul de Boontjes 2022-2026

‒ 2.500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

          

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 458

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

‒ 100.659

‒ 611.333

‒ 259.157

‒ 420.135

‒ 253.751

‒ 264.196

71.643

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

695.963

926.777

813.179

1.773.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

  

17.500

30.000

            

Mutaties Voorjaarsnota 2022

  

‒ 17.500

‒ 30.000

  

47.500

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

         
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

         

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

         

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).

Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee

Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies hoofdvaarwegennet).

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.

Aanvulling beveiligde truckparking

Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) om de opdrachten te kunnen uitgeven.

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar de artikelen 12 (hoofdwegennet) en 15 (hoofdvaarwegennet).

Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken

Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet).

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg hoofdwegennet).

Aanvulling cybersecurity

Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat hoofdwegennet).

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.

Aanvulling minregel vrachtwagenheffing

Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.

Aanvulling SPV Regeling 2022

Dit betreft een overheveling van vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.

Aanvulling suicidepreventie

Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg spoorwegen).

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.

Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord

Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Modaliteitsspecfieke reservering

Om specifieke afwegingen binnen modaliteiten te kunnen maken zijn middelen overgeheveld vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 11.03 (reserveringen).

Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw

Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW en van IenW naar het Ministerie van BZK worden overgeheveld. Deze middelen zijn centraal gereserveerd op artikel 11.03 (reserveringen).

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

Op basis van het bestedingsplan 2022 voor het traject Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) worden middelen overgeboekt van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen) en 13.03.04 (planning en studies personenvervoer).

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.

Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels

In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing hoofdwegennet).

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing spoorwegen).

Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken

Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.

HXII: BOA Agentschapsbijdrage

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van een afgesproken bijdrage voor de inzet van fte's ten behoeve van Beleidsondersteuning en advies (BOA).

HXII: Bijdrage Aerius

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).

HXII: Implementatierichtlijn RISM

Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies hoofdwegennet). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

HXII: Unit innovatie

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.

Tabel 68 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

300

300

100

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.259

4.258

4.057

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Loon- en prijsbijstelling 2022

3.106

220

220

209

204

204

204

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Mutaties Miljoenennota 2023

 

220

220

209

204

204

204

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.479

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

821.293

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.521

77.519

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.190.089

1.076.780

847.005

1.017.471

698.115

656.526

553.589

460.335

554.714

709.130

709.130

743.779

773.305

882.777

821.293

Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten

6.126

 

126

     

6.000

       

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

140.700

140.700

              

Kasschuiven hoofdwegennet

0

2.604

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

7.985

‒ 98.424

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

612.495

61.751

57.574

44.537

53.099

36.476

34.302

28.989

24.175

30.345

38.315

38.315

40.104

41.628

40.489

42.396

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

‒ 193.798

‒ 115.242

‒ 78.556

             

Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht

‒ 23.353

‒ 553

‒ 19.900

‒ 2.900

            

Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels

125.600

        

25.120

25.120

25.120

25.120

25.120

  

Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken

716.631

 

91.970

332.149

292.512

           

Mutaties Miljoenennota 2023

 

89.260

59.199

381.771

353.596

44.461

42.287

36.974

38.160

63.450

71.420

71.420

73.209

74.733

‒ 57.935

42.396

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

57.318

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

87.785

139.747

22.236

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 140.872

‒ 99.230

‒ 1.050

16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

688.421

970.612

918.538

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

578.180

594.181

765.540

53.588

57.318

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

42.200

   

497

 

35.880

647

647

647

647

647

647

647

647

647

Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken

275.000

         

76.250

66.250

66.250

66.250

  

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

32.188

        

32.188

      

Aanvulling beveiligde truckparking

8.000

            

8.000

  

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

1.590

200

140

 

1.250

           

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

42.000

         

26.000

16.000

    

Aanvulling minregel vrachtwagenheffing

320.291

        

80.291

80.000

80.000

80.000

   

Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid

3.100

         

3.100

     

Aanvulling SPV-regeling 2022

98.000

49.000

49.000

             

Aanvulling tijdelijke tolheffing

71.892

  

7.191

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

   

Bijdragen derden Hoofdwegennet

‒ 3.903

‒ 20

‒ 2.700

‒ 3.765

 

2.582

          

BTW Zanddijk provincie Zeeland

1.070

        

1.070

      

Extrapolatie 2036

9.178

              

9.178

Externe inhuur OVS

‒ 74

‒ 74

              

HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021)

‒ 893

‒ 293

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           

HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW

‒ 5.100

‒ 3.538

‒ 1.054

‒ 508

            

HXII: Implementatierichtlijn RISM

9.800

        

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal

‒ 687

‒ 335

‒ 352

             

HXII: Ondersteuning capaciteit RWS

‒ 140

‒ 70

‒ 70

             

HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden

‒ 9.000

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

          

HXII: Proceskosten Bouw

‒ 1.200

‒ 600

‒ 600

             

HXII: Subsidie Onderzoek TSL

0

500

‒ 500

             

ILT: Vrachtwagenheffing

‒ 578

‒ 289

‒ 289

             

Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)

250

        

250

      

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

0

 

‒ 359.900

340.000

19.900

           

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

 

‒ 129.000

‒ 176.000

  

205.000

598.903

49.076

‒ 785.957

129.720

‒ 406.844

‒ 238.206

141.155

420.143

192.010

Kasschuiven Hoofdwegennet

35.991

‒ 86.263

75.360

‒ 44.494

‒ 138.595

‒ 50.385

‒ 131.265

‒ 61.036

2.673

125.816

141.635

36.334

41.220

35.877

85.451

3.663

Loon- en prijsbijstelling 2022

550.619

17.556

68.792

45.042

46.828

27.530

29.418

95.368

36.794

142.041

6.578

6.416

8.825

4.033

12.125

3.273

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 455

‒ 936

1.000

‒ 519

            

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

200.000

 

25.000

25.000

75.000

75.000

          

Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.000

1.000

              

Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht

23.353

553

19.900

2.900

            

Overboeking MJPG spoor naar wegen

151.100

    

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

11.100

    

Overboeking ontsnippering Notterveld

6.655

 

1.079

1.801

1.936

1.839

          

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 25.409

‒ 256.194

194.648

12.005

71.955

156.222

671.071

126.379

‒ 365.065

502.519

‒ 181.508

‒ 32.675

257.362

519.766

210.171

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

375.305

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

375.305

Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN

19.055

6.043

  

4.912

8.100

          

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

0

 

‒ 143.700

143.700

            

Kasschuiven Hoofdwegennet

0

             

8.318

‒ 8.318

Loon- en prijsbijstelling 2022

186.523

19.124

17.059

18.091

14.437

15.704

13.526

10.803

10.569

10.723

10.365

9.522

13.017

8.197

8.008

7.378

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 1.985

         

‒ 1.985

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

25.167

‒ 126.641

161.791

19.349

23.804

13.526

10.803

10.569

10.723

8.380

9.522

13.017

8.197

16.326

‒ 940

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

566.997

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.191

565.191

565.165

565.165

565.653

565.653

565.653

Aanvulling cybersecurity

8.568

4.284

4.284

             

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

16.700

16.700

              

Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid

1.344

448

448

448

            

HXII: Detachering DG Clima

234

68

117

49

            

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 695

‒ 695

              

HXII: SAP Verbetering Generieke Processen

‒ 1.800

‒ 1.800

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

313.868

23.623

23.001

22.553

22.577

20.271

20.122

20.315

20.170

20.170

20.170

20.169

20.169

20.186

20.186

20.186

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

193.798

115.242

78.556

             

POK aanvulling

1.257

1.257

              

SAP Verbetering Generieke Processen

1.800

1.800

              

SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO

3.405

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen

27.049

5.655

4.587

5.415

5.614

5.778

          

Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS

1.590

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

Werk aan Uitvoering

53.400

2.600

6.300

5.100

5.100

5.800

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

169.515

117.626

33.898

33.624

32.182

26.155

26.348

26.203

26.203

26.203

20.502

20.502

20.519

20.519

20.519

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

1.824.876

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.135.139

3.351.140

3.133.492

3.370.411

2.962.393

2.622.638

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.332.138

2.371.005

2.470.108

1.881.318

1.823.532

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.393.892

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Aanvulling Tijdelijke Tolheffing

71.892

  

7.191

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

7.189

   

Bijdragen derden Hoofdwegennet

‒ 3.903

‒ 20

‒ 2.700

‒ 3.765

 

2.582

          

Loon- en prijsbijstelling 2022

40.717

77

35

1.435

1.397

2.421

3.131

2.997

4.065

4.053

2.675

2.384

7.078

3.671

2.649

2.649

Mutaties Miljoenennota 2023

 

57

‒ 2.665

4.861

8.586

12.192

10.320

10.186

11.254

11.242

9.864

9.573

14.267

3.671

2.649

2.649

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

Dit betreft een budgettoevoeging om het uitvoeringsbesluit te kunnen nemen. De bedragen vallen uiteen in aanvullingen voor het aanlegbudget, maatregelen voor geluidsanering en instandhouding. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).

Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken

Het aanlegbudget van knooppunt Hoevelaken wordt opgehoogd in verband met vervanging van de Arkervaartviaduct. Hiervoor wordt budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies).

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

Dit betreft een ophoging van de middelen voor Smart Mobility vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van urgente activiteiten. Het betreft uitgaven voor onder andere uitvoeringstoetsen van de RDW, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata (NTM) en de Centrale Netwerkregistratie.

Aanvulling beveiligde truckparking

Vanuit het programma Goederenvervoer Corridors (GVC) zijn middelen gereserveerd voor beveiligde truckparkings. Afgesproken is om deze middelen over te hevelen van artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) om de opdrachten te kunnen uitgeven.

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan wordt het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar de artikelen 12.02 (onderhoud en vernieuwing), 12.03 (aanleg) en 12.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

Vanwege vertragingskosten is budget overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.01 (aanleg).

Aanvulling cybersecurity

Dit betreft een aanvulling van de apparaatsmiddelen voor versterking van de cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.06.01 (apparaat).

Aanvulling minregel vrachtwagenheffing

Met de goedkeuring van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing door de Tweede- en Eerste Kamer is het budget opgehoogd met € 320 miljoen voor de realisatiefase. De totale uitvoeringskosten komen hiermee op € 400 miljoen. Dit is in lijn met de vigerende kostenramingen. De hogere uitvoeringskosten worden voorgefinancierd met een minregel op de generieke investeringsruimte op artikel 11.04. De middelen zijn overgeboekt naar artikel 12.03.02 (planning en studies). De raming kan bij de 1e suppletoire begroting van 2023 worden bijgesteld als de second opinion naar de kostenraming daar aanleiding toe geeft.

Aanvulling SPV-regeling 2022

Dit betreft een budgetoverheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) op artikel 11.03 (reserveringen) naar artikel 12.03.02 (planning en studies) ten behoeve van de ophoging van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid.

Aanvulling tijdelijke tolheffing

In 2022 is er een doorstart gemaakt van het programma en is een nieuwe raming opgesteld. Hiervoor zijn door de uitvoerende partijen uitvoeringstoetsen uitgevoerd met als gevolg dat het taakstellend budget van Tijdelijke Tolheffing is opgehoogd op artikel 12.03.02 (planning en studies). Ophoging van het budget wordt gefinancierd uit de toekomstige tolontvangsten.

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.

Bijdrage derden hoofdwegennet

De bijdrage van ProRail inzake MJPG ecoduct Notterveld is komen te vervallen. Deze wordt rechtstreeks aan RWS verstrekt. Op het project ViA15 is per abuis een ontvangst van Hengelder dubbel gesaldeerd in verband met niet ontvangen ontvangsten. Dit wordt met met een mutatie gecorrigeerd.

HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW

Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).

HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden

De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.

HXII: Implementatierichtlijn RISM

Naleving van de implementatierichtlijn RISM leidt tot een budgetoverheveling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 12.03.02 (planning en studies). Daarnaast is budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

Er zijn generale kaderaanpassingen doorgevoerd voor de A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15. Budgetten worden via het generale beeld doorgeschoven naar latere jaren. Voor de A16 Rotterdam worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 vanwege een doorgeschoven betaling; voor Ring Utrecht schuiven middelen door van 2023 naar 2025 als gevolg van stikstofproblematiek en voor de ViA15 worden middelen doorgeschoven van 2023 naar 2024 omdat realisatie niet is voorzien in 2023 omdat de uitspraak van de Raad van State over dit project pas in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.

Kasschuiven Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht

Vanuit artikelonderdeel 12.02.04 (vernieuwing) is budget overgeboekt naar artikelonderdeel 12.03.01 (aanleg) ten behoeve van vervanging van de tuien.

Overboeking MJPG spoor naar wegen

In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.

Overboeking ontsnippering Notterveld

Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor is aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikelonderdeel 12.02.01 (Onderhoud) naar artikelonderdeel 12.06 (Overige Netwerkgebonden Kosten).

Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels

In deze begroting is een nieuw programma op artikel 12.02 geplaatst, het programma Brandwerendheid tunnels. Dit programma richt zich op het aanbrengen van hittewerende bekleding in tunnels ten behoeve van brandwerendheid. RWS voert dit programma uit en verstrekt de opdracht zoveel mogelijk binnen bestaande werkzaamheden (zoals aanleg en onderhoud). Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 12.02.04 (vernieuwing).

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.

Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen

Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).

Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken

Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.

Werk aan uitvoering

Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).

Tabel 69 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

1.863.540

Mutaties Nota van Wijziging

 

40.000

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6.793

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.606.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

1.863.540

Kasschuiven spoorwegen

0

212.458

153.810

91.556

92.176

       

‒ 85.000

‒ 150.000

‒ 315.000

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.226.282

80.488

88.056

75.769

68.466

76.024

79.208

69.596

70.858

77.915

78.993

81.073

89.634

97.622

96.407

96.173

Omvorming ProRail tot zbo

300.000

 

40.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

325

325

              

Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

4.170

    

1.200

1.200

1.770

        

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

840.400

66.000

 

313.941

460.459

           

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

165.000

             

165.000

 

Mutaties Miljoenennota 2023

 

359.271

281.866

501.266

641.101

97.224

100.408

91.366

90.858

97.915

98.993

101.073

24.634

‒ 32.378

‒ 33.593

116.173

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

4.000

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

100.000

         

25.000

25.000

25.000

25.000

  

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

37.531

           

37.531

   

Aanvulling suicidepreventie

10.000

         

10.000

     

Afrekening voorschotten ProRail 2021

35.532

35.532

              

BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg)

‒ 56

‒ 56

              

BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle

‒ 79

‒ 79

              

Correctie indexering 2021 nazorg

‒ 109

‒ 109

              

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

38.776

206.889

181.717

‒ 24.670

43.645

38.093

67.821

61.751

‒ 20.908

‒ 107.179

‒ 131.443

‒ 20.524

‒ 120.465

‒ 276.480

62.977

Kasschuiven spoorwegen

0

21.442

‒ 103.398

‒ 92.244

‒ 92.864

‒ 688

    

6.502

‒ 296.250

88.750

153.750

315.000

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

165.906

3.333

10.954

11.164

19.836

21.477

10.113

17.692

11.705

19.261

337

17.090

12.031

5

10.908

 

Overboeking MJPG spoor naar wegen

‒ 151.100

    

‒ 10.000

‒ 10.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 30.000

‒ 11.100

    

Overboeking ontsnippering Notterveld

‒ 6.655

 

‒ 1.079

‒ 1.801

‒ 1.936

‒ 1.839

          

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

4.675

4.675

              

Overboeking Scope Den Bosch

‒ 3.197

    

‒ 3.197

          

Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen

0

1.500

         

‒ 1.500

    

Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen

0

1.000

         

‒ 1.000

    

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

13.378

4.215

  

1

      

9.162

    

Studie ZuidasDok

‒ 908

  

‒ 908

            

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV

50.000

 

25.000

25.000

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

110.229

138.366

122.928

‒ 99.633

49.398

38.206

55.513

43.456

‒ 31.647

‒ 95.340

‒ 390.041

142.788

58.290

49.428

62.977

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.336.000

              

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.336.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.597.000

             

Omvorming ProRail tot zbo

701.000

 

‒ 7.597.000

8.298.000

            

Mutaties Miljoenennota 2023

  

‒ 7.597.000

8.298.000

            

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.247.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2021

35.532

35.532

              

Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14

958

958

              

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

3.215

3.215

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.705

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2021

Het betreft hier de terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar 2021. Dit wordt in 2022 als ontvangst verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden zijn tegelijkertijd de uitgaven verhoogd.

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 13.03.02 (aanleg) ten behoeve van brandblusvoorzieningen Rotterdamse haven.

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar het opdrachtenbudget op artikel 13.03.01 (aanleg) ten behoeve van een opdracht voor geluidsmaatregelen.

Aanvulling suicidepreventie

Met inachtneming van de evaluatie heeft ProRail aan IenW een voorstel gedaan om het huidige programma suicidepreventie te verlengen voor de periode 2022-2026. De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.03.01 (aanleg).

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.

Kasschuiven spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Omvorming ProRail tot zbo

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.

Overboeking MJPG spoor naar wegen

In de huidige MJPG (Meerjarenprogramma Geluidsanering) programma-ramingen is er bij het MJPG-wegendeel een budgetspanning en op het spoordeel een overschot. Vanuit RWS is aangegeven dat voor de verdere uitvoering van de sanering op rijkswegen een dekkingsprobleem dreigt waardoor vanaf medio 2022 geen verplichtingen meer kunnen worden aangegaan voor de vast te stellen saneringsplannen. Gelet op deze situatie is de beheersmaatregel voorgesteld om de MJPG-middelen over te boeken van artikel 13 naar artikel 12.

Overboeking ontsnippering Notterveld

Het deelproject Notterveld wordt gelet op de samenhang met het project N35 Nijverdal uitgevoerd door RWS. Hiervoor wordt aanlegbudget overgeheveld van artikel 13 naar artikel 12.

Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

De scope seinoptimalisatie Gouda-Woerden wordt gelet op de efficiency uitgevoerd binnen het project «Saneren Oudewater» (onderdeel van het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing). Om die reden wordt deze scope en het bijbehorende budget overgeboekt van artikel 17.10 (PHS) naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma Spoorwegen.

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

Dit betreffen overboekingen met betrekking tot tegenvallers in 2021 als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de PGO-contracten die vanuit de Coalitieakkoord middelen wordt gedekt. Daarbij betreft dit ook een overboeking vanuit de Coalitieakkoord middelen EOV Spoor om het tekort in de periode 2024 en 2025 af te dekken. Deze middelen zijn overgeboekt vanuit de reservering van de Coalitieakkoord middelen op artikel 11.03 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

In de subsidieaanvraag 2022 van ProRail worden tegenvallers gemeld waarvan de havenproblematiek, incidentenbestrijding beheer, vervanging ICT en indexering de belangrijkste zijn. Om deze tegenvallers te dekken zijn middelen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 13.02.01 (exploitatie, onderhoud en vernieuwing).

Tabel 70 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Loon- en prijsbijstelling 2022

11.980

1.407

   

7.923

 

2.650

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.407

   

7.923

 

2.650

        

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.594

  

48.594

           

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6

  

6

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.600

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

2.509

2.509

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.509

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

87.177

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14

‒ 958

‒ 958

              

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

1.000

1.000

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

42

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Tabel 71 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Loon- en prijsbijstelling 2022

7.207

539

498

482

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

Mutaties Miljoenennota 2023

 

539

498

482

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

376.222

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

376.222

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

21.000

21.000

              

Afwerken slibdepot Lateraalkanaal

10.200

500

8.300

1.400

            

Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022

‒ 2.700

‒ 2.700

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

277.150

27.279

28.036

23.516

23.356

18.316

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

19.420

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

‒ 58.442

‒ 32.451

‒ 25.991

             

Vaargeul de Boontjes 2022-2026

2.500

500

500

500

500

500

          

Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken

558.469

 

41.805

267.340

249.324

           

Mutaties Miljoenennota 2023

 

14.128

52.650

292.756

273.180

18.816

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

19.420

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

42.515

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 2.851

‒ 9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

256.747

47.764

42.515

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

8.084

288

15

15

        

7.766

   

Afwerken slibdepot Lateraalkanaal

‒ 10.200

‒ 500

‒ 8.300

‒ 1.400

            

Bijdrage RWS buisleidingen

‒ 20

‒ 20

              

HXII: Inhuur beleidsondersteuning

‒ 19

‒ 19

              

Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

 

129.000

   

100.498

197.900

75.311

‒ 75.041

‒ 58.658

‒ 73.201

‒ 52.506

‒ 203.161

‒ 93.445

53.303

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

0

47.849

‒ 4.074

8.608

‒ 6.838

‒ 44.539

‒ 42.273

‒ 1.120

 

‒ 38.061

‒ 29.250

‒ 29.250

‒ 30.604

37.552

132.000

 

Kustwacht Maritieme veiligheid

‒ 9.072

‒ 9.072

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.341

19.624

9.924

8.446

11.224

34.657

26.113

11.923

22.493

1.403

1.403

1.403

1.411

1.927

2.195

2.195

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

39.185

           

39.185

   

Waddenzee actieve verkeersbegeleiding

10.000

             

10.000

 

Mutaties Miljoenennota 2023

 

58.150

126.565

15.669

4.386

‒ 9.882

84.338

208.703

97.804

‒ 111.699

‒ 86.505

‒ 101.048

‒ 34.748

‒ 163.682

50.750

55.498

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 8.763

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

53.533

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

40.618

Loon- en prijsbijstelling 2022

26.659

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

1.886

750

1.250

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

‒ 5.300

‒ 5.300

              

Bijdrage RWS buisleidingen

20

20

              

Cybersecurity

1.088

544

544

             

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking

‒ 610

‒ 610

              

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 578

‒ 578

              

Kustwacht Maritieme Veiligheid

1.890

 

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

135

Loon- en prijsbijstelling 2022

173.315

12.661

12.610

12.625

12.291

11.141

11.199

11.221

11.237

11.190

11.190

11.190

11.190

11.190

11.190

11.190

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

58.442

32.451

25.991

             

Werken aan Uitvoering

6.800

400

800

700

700

700

700

700

700

700

700

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.588

40.080

13.460

13.126

11.976

12.034

12.056

12.072

12.025

12.025

11.325

11.325

11.325

11.325

11.325

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

708.442

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.047.343

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee

Met deze aanvulling vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 is budget vrijgemaakt voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee. Het budget wordt toegevoegd aan artikel 15.03.02 (planning en studies).

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

Er zijn extra kosten gemaakt als gevolg van Covid-19-maatregelen. Deze kosten zijn tijdelijk voorgefinancierd. Ter compensatie hiervan is het projectbudget verhoogd met de hoogte van de gemaakte Covid-19-kosten. Dit budget is overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 11.04 naar artikel 15.03.01 (aanleg).

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

Dit betreft de afrekening van de SLA 2018-2021 waarbij het verschil tussen de ontvangen agentschapsbijdrage en gemaakte kosten over deze periode wordt afgerekend. Budget voor deze afrekening is overgeboekt vanuit de reservering voor de Coalitieakkoord-middelen instandhouding op artikel 11.03.

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

Dit beteffen kaderaanpassingen (via het generale beeld) en kaderruilen om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen en om de programmering en budgetten te verdelen onder de modaliteiten om ontstane negatieve kaderstanden op artikelondertdelen op te lossen.

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en Prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking afwerking slibdepot Lateraalkanaal

Dit betreft een opdacht tot uitvoering van de meest urgente maatregelvoor het afdekken van het slibdepot Lateraalkanaal (drinkwaterveiligheid). De middelen zijn overgeboekt van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar 15.02.01 (onderhoud).

Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 heeft er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaatsgevonden van artikel 15.02.01 (Onderhoud) naar artikel 15.06.02 (Overige Netwerkgebonden Kosten; de zogenoemde Landelijke Taken).

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het programma Hoofdvaarwegennet.

Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken

Dit betreft de verdeling van de Coalitieakkoord middelen instandhouding met een verdeelsleutel over de netwerken.

Waddenzee actieve verkeersbegeleiding

Vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 zijn middelen overgeboekt naar artikel 15.03.02 (planning en studies) voor actieve verkeersbegeleiding op de Waddenzee ten behoeve van scheepvaartveilidgheid.

Werken aan Uitvoering

Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 15.06.01 (apparaat).

Tabel 72 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.338

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

4.017

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)

152

152

              

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

0

‒ 2.834

120

 

120

 

120

1.120

    

1.354

   

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.309

  

21

21

21

21

21

21

21

21

21

1.120

   

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 2.682

120

21

141

21

141

1.141

21

21

21

21

2.474

   

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.824

7.678

6.694

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

60.000

         

60.000

     

Afrekening voorschotten ProRail 2021

1.942

1.942

              

Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

‒ 37.417

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 62.153

‒ 133.057

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Loon- en prijsbijstelling 2022

112.955

          

112.955

    

Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS

‒ 30

‒ 30

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.505

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 2.153

‒ 20.102

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

 

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

    

Loon- en prijsbijstelling 2022

61.931

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Afrekening voorschotten ProRail 2021

14.964

14.964

              

kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

0

‒ 1.359

‒ 74.376

‒ 111.424

‒ 62.875

‒ 178.666

‒ 16.927

316.088

126.578

‒ 82.559

18.854

‒ 62.421

32.067

23.511

36.756

36.753

Loon- en prijsbijstelling 2022

128.373

172

1.945

3.890

1.358

952

6.352

4.864

11.247

9.383

22.003

32.651

33.556

   

Overboeking Scope Den Bosch

3.197

    

3.197

          

Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV)

‒ 4.170

    

‒ 1.200

‒ 1.200

‒ 1.770

        

Studie ZuidasDok

908

  

908

            

Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak

7.470

         

6.293

1.177

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

13.777

‒ 72.431

‒ 106.626

‒ 61.517

‒ 175.717

‒ 11.775

319.182

137.825

‒ 73.176

47.150

‒ 28.593

65.623

23.511

36.756

36.753

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

2

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

      

Afrekening voorschotten ProRail 2021

16.906

16.906

              

Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)

152

152

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

21.186

3.456

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

  

3.736

      

Mutaties Miljoenennota 2023

 

20.514

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

  

3.736

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

0

0

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

0

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

0

76.111

      

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

Dit betreft een aanvulling vanuit de op artikel 11.03 gereserveerde middelen ten behoeve van het besluit om de uitrol van ERTMS toe te voegen aan de Noordelijke lijnen. De scope van het programma ERTMS wordt hiermee uitgebreid. Dit bedrag zal conform de afgesloten bestuursovereenkomst via een Specifieke Uitkering (SPUK) als eenmalige lumpsum bijdrage aan de regio worden overgemaakt. De middelen zijn toegevoegd aan artikel 17.07.01 (aanleg ERTMS).

Afrekening voorschotten ProRail 2021

IenW beschikt de budgetten voor aanlegprojecten op basis van een subsi­diebeschikking aan ProRail. Hierna wordt er per kwartaal een voorschot verstrekt aan ProRail op basis van de door ProRail ingeschatte uit te voeren werkzaamheden in dat kwartaal. Tevens wordt op basis van de werkelijke uitgaven het voorschot van het kwartaal ervoor afgerekend.

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk.

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak

Het betreft hier budget voor de kosten die - direct en indirect – extra zijn gemaakt om te voldoen aan de nieuwe regels na de PAS-uitspraak. Procedures zijn weer opnieuw gedaan (indirecte kosten) en stikstofrechten zijn aangekocht (directe kosten). De middelen zijn overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar artikel 17.10.02 (planning en studies PHS) ten behoeve van PHS Boxtel.

Tabel 73 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.345

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Afroming eigen vermogen RWS

4.306

4.306

              

SAP Verbetering Generieke Processen

‒ 1.800

‒ 1.800

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.506

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.345

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.851

              
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4

  

4

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

  

4

           

Afroming eigen vermogen RWS

4.306

4.306

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.306

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

240.960

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

240.964

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

245.270

              

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Tabel 74 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.296.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg)

‒ 56

‒ 56

              

BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle

‒ 79

‒ 79

              

Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid

1.344

448

448

448

            

Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022

‒ 2.700

‒ 2.700

              

Externe inhuur OVS

‒ 74

‒ 74

              

Extrapolatie 2036

‒ 1

              

‒ 1

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking

‒ 610

‒ 610

              

HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021)

‒ 893

‒ 293

‒ 200

‒ 200

‒ 200

           

HXII Bijdrage Aerius

‒ 5.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

          

HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW

‒ 5.100

‒ 3.538

‒ 1.054

‒ 508

            

HXII BOA AGB 2022

‒ 6.350

‒ 3.215

‒ 1.920

‒ 1.215

            

HXII: Detachering DG Clima

234

68

117

49

            

HXII: Implementatierichtlijn RISM

‒ 2.800

 

‒ 1.400

‒ 1.400

            

HXII: Inhuur beleidsondersteuning

‒ 19

‒ 19

              

HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal

‒ 687

‒ 335

‒ 352

             

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.273

‒ 1.273

              

HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN)

‒ 200

‒ 200

              

HXII: Opdrachten MaaS

‒ 1.667

‒ 400

‒ 667

‒ 600

            

HXII: Ondersteuning capaciteit RWS

‒ 140

‒ 70

‒ 70

             

HXII Onderweg in Nederland (ODiN)

‒ 2.752

 

‒ 688

‒ 688

‒ 688

‒ 688

          

HXII: Overboeking inhuur innovatieve projecten

‒ 4.530

‒ 750

‒ 1.260

‒ 1.260

‒ 1.260

           

HXII: Overboeking inhuur MaaS

‒ 833

‒ 600

‒ 233

             

HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden

‒ 9.000

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 1.800

          

HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII Proceskosten Bouw

‒ 1.200

‒ 600

‒ 600

             

HXII: Roemer

‒ 3.680

‒ 1.200

‒ 2.480

             

HXII: SAP Verbetering Generieke Processen

‒ 1.800

‒ 1.800

              

HXII Subsidie Onderzoek TSL

0

500

‒ 500

             

HXII: Unit innovatie

‒ 13.970

‒ 2.750

‒ 3.740

‒ 3.740

‒ 3.740

           

ILT: Vrachtwagenheffing

‒ 578

‒ 289

‒ 289

             

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

0

 

‒ 503.600

483.700

19.900

           

kaderaanpassingen (modaliteiten)

0

 

97.627

‒ 68.546

‒ 193.333

‒ 271.758

305.498

1.405.806

863.005

‒ 704.942

‒ 353.125

‒ 733.387

‒ 398.827

‒ 383.229

64.632

370.579

Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord

0

 

‒ 736.125

‒ 745.570

‒ 661.305

‒ 130.000

‒ 20.000

 

260.000

450.000

470.000

500.000

613.000

   

Kustwacht Maritieme veiligheid

‒ 9.072

‒ 9.072

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

4.801.666

344.005

362.413

325.533

342.982

343.033

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

308.370

Omvorming ProRail tot zbo

1.001.000

 

‒ 7.557.000

8.318.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.000

1.000

              

Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw

‒ 14.650

 

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

‒ 2.930

         

Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS

‒ 30

‒ 30

              

POK aanvulling

1.257

1.257

              

SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO

3.405

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

227

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV

50.000

 

25.000

25.000

            

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

200.000

 

25.000

25.000

75.000

75.000

          

Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen

27.049

5.655

4.587

5.415

5.614

5.778

          

Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS

1.590

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

Werken aan Uitvoering

60.200

3.000

7.100

5.800

5.800

6.500

6.400

6.400

6.400

6.400

6.400

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

322.513

‒ 8.296.283

8.359.821

‒ 396.627

42.468

617.671

1.740.909

1.458.108

80.161

451.978

95.316

542.876

‒ 54.526

393.335

699.281

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.841.862

14.786.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

HXII: Bijdrage Aerius

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de Aerius-calculator (rekeninstrument voor stikstofneerslag voor toestemmingsverlening en monitoring).

HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW

Dit betreft een bijdrage voor 2 uitvoeringstoetsen van Smart Mobility die zijn ontstaan vanuit het Europese Reglement 155 en 156. Deze middelen zijn overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII (artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid).

HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden

De projectenpool van DGMo is de afgelopen jaren flink in omvang van fte's gegroeid zonder dat hier structurele financiële dekking tegenover staat. Tevens worden er fte's ‘uitgeleend’ aan de directies Wegen en Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer en Spoor voor werkzaamheden welke eveneens niet structureel zijn gefinancierd. Voor de korte termijn (2022-2026) is budget overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII.

HXII: Unit innovatie

Dit betreft een overboeking vanuit de generieke investeringsruimte 11.04 naar Hoofdstuk XII artikel 14 (Wegen en verkeersveiligheid) ten behoeve van diverse beleidsopdrachten voor innovatieprojecten voor met name een «toekomstvast» mobiliteitssysteem. Ook uitgaven in het kader van datagedreven monitoring en evaluatie worden hieruit betaald.

Kaderaanpassingen (modaliteiten)

Dit beteffen kaderaanpassingen via het generale beeld om de overprogrammering in een beheersbaar ritme te krijgen.

Kaderaanpassineng reserveringen Coalitieakkoord

Dit betreft kasschuiven op de reserveringen artikel 11.03. In totaal wordt er € 2,3 miljard van 2029-2033 naar 2023-2027 geschoven. Het gaat hier om de reservering Nationaal Groeifonds (€ 2,3 miljard) en de instandhoudingsmiddelen (€ 52 miljoen van 2024-2025 naar 2023).

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII zijn overgeheveld naar de generieke investeringsruimte 11.04 van het Mobiliteitsfonds. Vanuit de investeringsruimte zijn de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Overboeking van het Mobiliteitsfonds naar het Ministerie van Defensie

Vanaf 2021 is de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland uitgebreid om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen. Het betreffende schip (ETV Zuid) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. In de loop van 2022 zal de capaciteit met een tweede schip worden uitgebreid. In het tariefvoor de inzet in 2022 is met deze uitbreiding rekening gehouden. De middelen zijn overgeheveld van artikel 15.03.02 (planning en studies) naar het Ministerie van Defensie.

Omvorming ProRail tot zbo

De omvorming van ProRail tot zbo zal een aantal incidentele en structurele fiscale gevolgen hebben die in deze begroting zijn verwerkt. Overal waar kostenverhogingen of verlagingen als gevolg van de genoemde fiscale effecten optreden, ontstaan even grote verhogingen of verlagingen voor de belastingopbrengsten. Dat maakt verrekening via plafondcorrecties mogelijk. De fiscale verrekeningen worden op basis van ex ante ramingen ingepast. Dit betreft de plafondcorrectie voor de incidentele dividendbelasting, omzetbelasting en herzieningsbtw, incidentele vpb in verband met de omvorming van ProRail tot zbo en plafondcorrecties voor de btw-vrijval op de apparaatsuitgaven van ProRail en btw-compensatie voor derdenwerken.

Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw

Dit betreft middelen voor fte's die ten behoeve van de uitvoering van het programma ontsluiting Woningbouw naar IenW worden overgeheveld. Deze middelen worden gereserveerd op artikel 11.03.

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor investeringen in fietsknooppunten en fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën worden de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 13.03.01 (aanleg).

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

Vanuit het Coalitieakkoord zijn middelen ter beschikking gesteld voor verbetering van de verkeersveiligheid op Rijks-N-wegen. Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën zijn de middelen overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds op artikel 12.03.02 (planning en studies). De middelen zijn overgeheveld in het ritme zoals opgenomen in het Coalitieakkoord: viermaal € 50 miljoen. Middels een generale kasschuif zijn deze middelen in een realistischer ritme geplaatst: in 2023 en 2024 tweemaal € 25 miljoen en in 2025 en 2026 tweemaal € 75 miljoen.

Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen

Het zeer kritische rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft er toe geleid dat het Kabinet aan alle onderdelen van het Rijk (dus ook RWS) opdracht heeft gegeven om de informatievoorziening te verbeteren. Hiervoor zijn middelen ter beschikking gesteld op artikel 12.06.01 (apparaat).

Werk aan uitvoering

Vanuit het Ministerie van Financiën is budget beschikbaar gesteld voor het programmabureau Werk aan Uitvoering. Deze middelen zijn toegevoegd aan artikel 12.06.01 (apparaat).

Licence