Base description which applies to whole site

4.2 Specifieke uitkeringen

De belangrijkste informatiebron voor specifieke uitkeringen is het Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU). Het doel van het OSU is inzicht geven in het stelsel van specifieke uitkeringen en in het onderhoud van het stelsel. Het rapport bevat een overzicht van de specifieke uitkeringen en de daarmee gemoeide bedragen. Het OSU wordt op grond van artikel 20 van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het OSU bevat de definitieve cijfers (rekeningcijfers) over aantal en omvang van de specifieke uitkeringen op basis van de jaarverslagen van de betreffende departementen.

Het OSU kijkt sinds 2015 niet meer vooruit, maar blikt terug. Het OSU bevat daardoor geen informatie over specifieke uitkeringen in het lopende begrotingsjaar. De cijfers voor het lopende begrotingsjaar zijn daarom afkomstig uit de bijlage specifieke uitkeringen in de ontwerpbegroting 2022 van het Ministerie van BZK. Die bijlage bevat een overzicht van de bedragen die de diverse departementen in hun ontwerpbegrotingen hebben opgenomen voor specifieke uitkeringen.

Tabel 7 geeft inzicht in het aantal specifieke uitkeringen in de periode 2017–2022 en omvat niet alleen de specifieke uitkeringen aan gemeenten, maar ook die aan provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Tabel 7 Aantal specifieke uitkeringen per departement; aan gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen; 2017-2022

Ministerie

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 20201

Begroting 2021

Begroting 2022

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

0

0

10

27

13

5

Economische Zaken en Klimaat

4

4

5

8

3

1

Financiën

0

0

0

1

0

0

Infrastructuur en Waterstaat

5

5

10

39

19

19

Justitie en Veiligheid

1

1

0

3

6

4

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

3

13

6

3

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3

3

5

6

5

5

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

2

4

4

3

1

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2

2

5

8

14

8

Totaal

17

17

42

109

69

46

1

Bron 2021-2022: Ontwerpbegroting BZK 2021 en 2022 (begrotingscijfers met bewerking BZK)

Licence