Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van gemeenten

De uitgaven van gemeenten worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. Tabel 6 bevat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de gemeenten voor de periode 2017-2022. De cijfers tot en met 2020 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2021 en 2022 zijn op basis van de oorspronkelijke begrotingen.

Tabel 6 Inkomsten gemeenten (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Inkomsten vanuit het Rijk

      

Gemeentefonds1

27.814

29.082

31.295

33.481

32.817

35.596

Specifieke uitkeringen2

6.400

6.900

7.000

11.384

10.500

10.500

       

Inkomsten uit eigen bronnen

      

OZB3

3.873

3.985

4.165

4.399

4.557

4.757

Overige belastingen3

1.530

1.622

1.740

1.465

1.812

1.667

Retributies3

4.518

4.546

4.603

4.822

4.943

5.118

Bouwgrondexploitatie4

4.169

3.818

3.139

3.477

3.505

3.163

Onttrekkingen reserves4

6.663

6.989

6.764

7.380

3.876

3.898

Overige middelen5

9.605

8.729

8.052

10.422

6.066

2.089

       

Totaal

64.572

65.671

66.758

76.830

68.076

66.788

1

Bron Ministerie van BZK.

2

Bron realisatiecijfers OSU. Bron begrotingscijfers Ministerie van BZK.

3

Bron COELO Atlas lokale lasten.

4

Bron CBS Statline.

5

Bron CBS Statline met bewerking BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

De grootste inkomstenbron van gemeenten (53% in 2022) is het gemeentefonds. Het bedrag in de tabel betreft het totale verplichtingenbedrag voor het gemeentefonds en omvat de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

De specifieke uitkeringen vormen een andere inkomstenbron die vanuit het Rijk afkomstig is. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 dieper ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de gemeenten inkomsten uit de Onroerende zaakbelasting (OZB), retributies en overige belastingen en heffingen. Op deze opbrengsten uit lokale belastingen en heffingen wordt in paragraaf 4.3 ingegaan. Daarnaast is sprake van ontrekkingen uit de reserves en van overige middelen.

Licence