Base description which applies to whole site

4.1 Inkomstenbronnen van provincies

De uitgaven van provincies worden uit verschillende inkomstenbronnen bekostigd. In tabel 3 staat een overzicht van de verschillende inkomstenbronnen van de provincies voor de periode 2017-2022. De cijfers tot en met 2020 zijn op basis van de jaarrekeningen. De cijfers 2021 en 2022 zijn op basis van de oorspronkelijke begrotingen.

Tabel 3 Inkomsten provincies (bedragen x € 1 mln.)
 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

       

Totale baten1

10.361

9.609

10.592

10.196

7.980

7.643

       

waarvan

      

Provinciefonds2

2.570

2.454

2.467

2.571

2.483

2.541

Specifieke uitkeringen3

106

42

50

570

900

900

       

waarvan

      

Motorrijtuigenbelasting1

1.566

1.617

1.648

1.684

1.701

1.735

1

Bron CBS Statline

2

Bron Ministerie van BZK

3

Bron rekeningcijfers OSU. Bron begrotingscijfers BZK.

Inkomsten vanuit het Rijk

Een inkomstenbron voor de provincies is het provinciefonds. Het opgenomen bedrag betreft de verplichtingenbedragen van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het provinciefonds is verantwoordelijk voor 33% van de totale baten in 2022 van provincies.

Een tweede inkomstenbron wordt gevormd door de specifieke uitkeringen. Op de specifieke uitkeringen wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan.

Inkomsten uit eigen bronnen

Naast de uitkeringen van het Rijk hebben de provincies inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting, dit betreft in 2022 23% van de totale baten van provincies. Hierop wordt in paragraaf 4.3 dieper ingegaan. Daarnaast is sprake van onttrekkingen uit de reserves en van overige middelen.

Licence