Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste mutaties

Door wijzigingen in beleid van verschillende departementen kan worden overgegaan tot het beleggen of juist weghalen van taken bij provincies. Soms gaat dit gepaard met een toevoeging aan of een uitname uit het provinciefonds. In tabel 1 worden de mutaties groter dan € 10 mln. weergegeven. Daarbij is onderscheid aangebracht tussen nominale mutaties enerzijds en overboekingen van/naar andere departementen anderzijds.

Tabel 1 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.540.680

2.531.544

2.522.042

2.511.044

2.511.722

0

       

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

256.295

230.288

240.188

126.188

51.033

50.429

       

Extrapolatie 2027

0

0

0

0

0

2.481.269

       

Nieuwe mutaties

49.623

234.591

220.591

220.591

193.163

108.587

waarvan

      

1) Accres tranche 2023

0

256.570

256.570

256.570

113.903

109.327

2) Bijstelling accres tranche 2022

‒ 35.239

‒ 35.239

‒ 35.239

‒ 35.239

0

0

3) Ruimte onder plafond BCF 2022

61.639

0

0

0

0

0

4) Natuur

18.298

14.000

0

0

0

0

5) Eenmalige rijksbijdrage

0

0

0

0

80.000

0

6) Overige mutaties

4.925

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

‒ 740

       

Stand ontwerpbegroting 2023

2.846.598

2.996.423

2.982.821

2.857.823

2.755.918

2.640.285

Toelichting

1) Accres tranche 2023

Het provinciefonds ontwikkelt zich in principe evenredig met de accres-relevante uitgaven (ARU) van het Rijk. De groei of krimp van het provinciefonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Het accres van de tranche 2023 bedraagt voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 256,6 mln. per jaar. In de jaren 2025 en 2026 vindt, conform de nieuwe financieringssystematiek, alleen verwerking van het lpo-deel van het accres plaats.

2) Bijstelling accres tranche 2022

Op basis van de actuele cijfers in de Miljoenennota 2023 vindt een bijstelling plaats van de accres tranche 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2025. Dit betreft een neerwaartse bijstelling met € 35,2 mln.

3) Ruimte onder plafond BCF 2022

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2022 is vooralsnog sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 61,6 mln.

4) Natuur

In het pakket Structurele aanpak stikstof is in totaal € 2,85 mld. beschikbaar gesteld voor het versterken en herstellen van de natuur. Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Natuur is het verhogen van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De bestaande SNL middelen lopen mee via de algemene uitkering richting provincies. De provincies voeren de SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. Met ingang van beheerjaar 2021 wordt de vergoeding verhoogd naar 84%. De provincies ontvangen via de algemene uitkering extra middelen voor de hogere subsidiekosten. Deze mutatie betreft de overboeking voor 2022 en 2023.

5) Eenmalige rijksbijdrage

Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. In aanloop daarnaartoe stelt het kabinet voor provincies € 100 miljoen extra in 2026 beschikbaar. Daarvan wordt een bedrag van € 20 miljoen aan het Btw-compensatiefonds toegevoegd.

Licence