Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Uitgaven Koninkrijksrelaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

376.298

170.708

159.561

178.667

178.667

Mutatie nota van wijziging 20221

 

46.718

2.878

249

249

249

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

 

‒ 1.084

21.507

9.648

‒ 9.913

8.011

8.954

Extrapolatie

 

176.667

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Kasschuif detentie Sint Maarten

1

‒ 6.000

6.000

0

0

0

0

2) Teruggekomen betalingen uit 2021

1,4

6.320

0

0

0

0

0

3) Capacity building (Saba Package)

4

‒ 1.600

‒ 667

‒ 667

‒ 667

‒ 667

‒ 667

4) Island Backlogs (Saba Package)

4

‒ 800

0

0

0

0

0

5) Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

4

‒ 7.000

‒ 3.000

2.500

2.500

2.500

2.500

6) Inzet geraamde ontvangsten voor RCN

6

2.044

0

0

0

0

0

7) Personele vergoedingen voor landspakketten

6

‒ 651

0

0

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

8) Motie Van den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

7

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 571

‒ 571

‒ 571

9) Loon- en prijsbijstelling compensatie 2021 BES-fonds

7

‒ 571

‒ 571

‒ 571

0

0

0

10) Wisselkoerscorrectie BES-fonds

7

‒ 2.573

‒ 8.205

0

0

0

0

11) Kasschuif wisselkoersreserve

7

‒ 4.500

4.500

0

0

0

0

12) Kasschuif stormwaterpompen

8

‒ 2.300

2.300

0

‒ 280

‒ 280

‒ 280

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

404.158

196.454

169.707

168.985

186.909

185.603

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

Toelichting

1. Teruggekomen betalingen uit 2021

Dit betreft een teruggekomen betalingen voor het versterken van het grenstoezicht, noodpakketten en pensioenen. Deze facturen waren in 2021 betaald en zijn teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

2. Capacity Building (Saba Package)

De middelen voor de Capacity Building uit de Saba Package worden via het BES-fonds verstrekt, zoals overeengekomen in de Saba Package overeenkomst. Hier worden onder andere middelen vrijgemaakt ter ondersteuning voor de eilandssecretaris.

3. Island Backlogs (Saba Package)

De middelen voor de Island Backlogs uit de Saba Package worden via het BES-fonds verstrekt, zoals overeengekomen in de Saba Package overeenkomst. Hierin is overeengekomen dat deze middelen onder andere worden ingezet voor het oorkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën.

4. Inzet geraamde ontvangsten RCN

De geraamde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) worden weer ingezet voor RCN.

5. Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

Deze kasschuif komt voor uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering, onder andere door de vertraging van de Rijkswet. Voor de Tijdelijke Werkorganisatie worden de verplichtingen de kas in het juiste te verwachte ritme gezet.

5. Personele vergoedingen voor landspakketten

Personele vergoedingen voor 2022 worden overgeboekt naar de Ministeries van VWS en EZK voor van de ondersteuning van de Landen bij de landspakketten voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast betreft dit de personele vergoeding van het Ministerie van Financiën voor 2021 en 2022 voor hun ondersteuning aan de Landen.

6. Motie van den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

Dit betreft de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H). Daarnaast krijgt Saba volgens de vaste verdeelsleutel € 0,8 mln. vanuit de totaal € 4,1 mln. aan middelen uit de CN enveloppe, die per eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd.

7. Loon- en prijsbijstelling compensatie 2021 BES-fonds

In 2021 was er een negatieve loon- en prijsontwikkeling voor het BES-fonds. In 2021 is dit incidenteel gedekt vanuit de begroting Koninkrijksrelaties en deels generale middelen. Dit jaar is ervoor gekozen om de negatieve loon- en prijsontwikkeling van 2021 structureel vanaf 2022 te compenseren vanuit de begroting Koninkrijksrelaties.

8. Wisselkoerscorrectie BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

9. Kasschuif wisselkoersreserve

Om de wisselkoerstegenvaller in 2023 op het BES-fonds te kunnen dekken, worden gelden van 2022 naar 2023 overgeheveld.

10. Kasschuif stormwaterpompen

Dit betreft een kasschuif om de aanschaf van stormwaterpompen op Sint Maarten in 2023 te kunnen betalen. De aanschaf is een onderdeel van de crisismaatregelen op Sint Maarten om overtollige water af te voeren in geval van plotselinge overstromingen door hevige stormen.

Ontvangsten Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

Mutatie nota van wijziging 20221

 

0

0

0

0

0

0

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

 

4.689

0

0

30.950

Extrapolatie

 

   
        

Belangrijkste mutaties

    

0

0

0

1) Teruggekomen betalingen uit 2021

1,4

6.320

0

0

147.696

167.368

91.145

2) Raming aflossingen leningen

5

8.316

1.057.101

17.911

0

0

0

3) Wisselkoerscorrectie ontvangsten

5

2.285

2.203

0

0

0

0

4) Geraamde ontvangsten van RCN

6

2.044

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

58.242

1.090.372

48.861

178.646

198.318

122.095

1

nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32)

Toelichting

1. Teruggekomen betalingen uit 2021

Dit betreft een teruggekomen betalingen voor het versterken van het grenstoezicht, noodpakketten en pensioenen. Deze facturen waren in 2021 betaald en zijn teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

2. Raming aflossingen leningen

Vanaf deze begroting worden ook de aflossingen op de leningen geraamd zoals eerder aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 477). Voorheen werden alleen de renteontvangsten geraamd.

3. Wisselkoerscorrectie ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

4. Geraamde ontvangsten van RCN

De geraamde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) worden weer ingezet voor RCN.

Uitgaven BES-fonds

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

42.390

35.272

35.272

35.272

35.272

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

 

4.926

6.976

8.645

11.546

11.141

10.735

Extrapolatie

 

35.272

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Motie Van den Berg en Kuiken: extra middelen vrije uitkering Saba

1

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2) Capacity Building (Saba Package)

1

1.600

667

667

667

667

667

3) Island Backlogs (Saba Package)

1

800

0

0

0

0

0

4) Arbeidsbemiddeling (Saba)

1

0

200

200

200

200

200

5) Loon- en prijsbijstelling compensatie 2021

1

571

571

571

571

571

571

6) Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

1

144

203

228

226

213

0

7) Wisselkoerscorrectie

1

2.573

8.205

0

0

0

0

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

54.004

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

Toelichting

1. Motie Van den Berg en Kuijken: extra middelen vrije uitkering Saba

Dit betreft de uitvoering van de motie van de Leden Kuiken en Van Den Berg die oproepen tot verhoging van vrije uitkering aan Saba met € 1,5 mln. (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 58). Hiervoor wordt € 1 mln. uit de post Onvoorzien overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het BES-fonds (H). Daarnaast krijgt Saba volgens de vaste verdeelsleutel € 0,8 mln. vanuit de totaal € 4,1 mln. aan middelen uit de CN enveloppe, die per eerste suppletoire begroting zijn toegevoegd.

2. Capacity Building (Saba Package)

De middelen voor de Capacity Building uit de Saba Package worden via de vrije uitkering verstrekt, zoals overeengekomen in de Saba Package overeenkomst. Hier worden onder andere middelen vrijgemaakt ter ondersteuning voor de eilandssecretaris.

3. Island Backlogs (Saba Package)

De middelen voor de Island Backlogs uit de Saba Package worden via de vrije Uitkering aan Saba toegekend. In de Saba Package is overeengekomen dat deze middelen onder andere worden ingezet voor het oorkaanbestendig maken van woningen en het weerbaarder maken van Saba's financiën.

4. Arbeidsbemiddeling (Saba)

In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor arbeidsbemiddeling van de BES-eilanden. Het aandeel voor Saba wordt nu toegekend via de vrije uitkering.

5. Loon- en prijsbijstelling compensatie 2021

In 2021 was er een negatieve loon- en prijsontwikkeling voor het BES-fonds. In 2021 is dit incidenteel gedekt vanuit de begroting Koninkrijksrelaties en deels generale middelen. Dit jaar is ervoor gekozen om de negatieve loon- en prijsontwikkeling van 2021 structureel vanaf 2022 te compenseren vanuit de begroting Koninkrijksrelaties.

6. Loon- en prijsbijstelling tranche 2022

Dit betreft de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 voor de per eerste suppletoire begroting 2022 toegevoegde CN-enveloppe.

7. Wisselkoerscorrectie

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Ontvangsten BES-fonds

Tabel 5 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

 

42.390

35.272

35.272

35.272

35.272

        

Mutatie eerste suppletoire begroting 2022

 

4.926

6.976

8.645

11.546

11.141

10.735

Extrapolatie

 

35.272

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

6.688

10.846

2.666

2.664

2.651

2.438

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2023

 

54.004

53.094

46.583

49.482

49.064

48.445

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence