Base description which applies to whole site

2.3 Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie agenda (SEA) is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema’s, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema’s te krijgen, en continue verbetering van beleid en uitvoering te stimuleren.

De SEA bevat een overzicht van alle geplande beleidsdoorlichtingen per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex-ante, ex-durante en ex-post onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hieronder vallen ook de evaluaties van subsidies en andere instrumenten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO).

Bijlage 5 Uitwerking strategische evaluatie agenda bevat een nadere toelichting op de SEA. Daarnaast kan hier de volledige onderzoeksprogrammering gevonden worden.

Tabel 6 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Een Koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid

Beleidsdoorlichting

2022

Beleidsdoorlichting artikel 1 Versterken rechtsstaat

1 Versterken rechtsstaat

Ex-durante

2022

Evaluatie Rijkswet financieel toezicht 2021

4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Ex-post

2023

Evaluatie financieel beheer BES

Ex-durante

2024

Evaluatie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Ex-post

2026

Evaluatie Rijkswet Aruba financieel toezicht

Ex-post

2022

Evaluatie van de herfinanciering van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Beleidsdoorlichting

2022

Beleidsdoorlichting artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Licence