Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Deze bijlage bevat de stand van zaken van alle nieuwe moties en toezeggingen sinds de ontwerpbegroting IX 2022, de nog openstaande moties en toezeggingen uit voorgaande jaren en de moties en toezeggingen die sinds de ontwerpbegroting IX 2022 zijn afgehandeld. Doorlopende moties en toezeggingen zullen vanaf dit jaar als afgedaan worden beschouwd wanneer de Kamer is geïnformeerd over het permanent inregelen van een doorlopende motie of toezegging. De moties en toezeggingen die op basis van deze nieuwe werkwijze als afgedaan zijn beschouwd, zijn opgenomen in een aparte tabel.

Tabel 95 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2015/2016

Motie van het lid Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

Kamerstukken II 2015-2016, 32 545, nr. 49

Afgerond. Kamerstukken 2021-2022, 32 545, nr. 151, bijlage 1005075,  blz. 13

2016/2017

Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Kamerstukken II 2016-2017, 34 036, nr. 34

Afgedaan. De motie is afgedaan in de 7e voortgangsbrief over de maatregelen die in het Regeerakkoord zijn afgesproken op het gebied van werken als zelfstandige die de Kamer in september 2021 heeft ontvangen (Kamerstukken II 2020-2021, 31311, nr. 240).

2018/2019

Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 35 000-XIII, nr. 27

Deze motie is afgedaan met het wetsvoorstel om dubbele heffing van energiebelasting bij batterijopslag bij grootverbruikers weg te nemen dat was opgenomen in het Belastingplan 2022.

2019/2020

Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 552

De (eenmalige) tussentijdse rapportage van de raadspersonen is op 12 november 2020 aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 734). De eindrapportage is op 12 oktober 2021 aan de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 919).

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden (t.v.v. 35110-10)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 110, nr. 13

Afgerond. De gemaakte afspraken ter voorkoming van dubbele belasting zijn inmiddels uitgewerkt en voorgelegd aan de vrachtwagenchauffeurs; de motie is afgedaan voor zover deze betrekking heeft op de vrachtwagenchauffeurs (Kamerstukken II 2019-2020, 35300-IX, nr. 20, p.8).Voor de Rijnvarenden zijn er tijdelijk geen invorderingsmaatregelen van toepassing. De Kamer is voor het zomerreces geïnformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2020-2021, 26834, nr. 52).

2019/2020

Motie van het lid Van der Lee over niet afwachten van de Europese Richtlijn Energiebelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 32 813, nr. 540

Afgerond. De gevraagde wetswijziging was onderdeel van het Belastingplan 2022 en is inmiddels aangenomen.

2020/2021

Motie van het lid Azarkan over een plan van aanpak om voor de Belastingdienst gevluchte Nederlanders te ondersteunen bij hun terugkeer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 842

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de haalbaarheid van de doelstelling om voor het eind van het jaar 8.300 ouders integraal beoordeeld te hebben.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 861

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de capaciteit van de Commissie Werkelijke Schade.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 862

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

Motie van het lid Azarkan c.s. over de groep van 10.000 ouders een beschikking geven in de zin van de Awb.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 863

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over ondersteuning van ouders in het buitenland bij re-integratie op de arbeidsmarkt

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 830

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over het onaantrekkelijk maken van constructies om belasting te ontwijken

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 275

Afgedaan in de Bijlage ondernemen en belastingontwijking in de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 119, blg-1034802).

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 49

Afgedaan in de Kamerbrief van 29 juni 2021, Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 898.

2020/2021

DBA

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 96

Afgedaan in de zevende voortgangsbrief 'Werken als zelfstandige'.

2020/2021

afschaffing van de levensloopregeling

 

Afgedaan in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag Tweede Kamer", Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Motie van de leden Inge van Dijk en Kat over onderzoek naar een orgaan dat directe fiscale bijstand kan leveren

Kamerstukken II 2020-2021, 35510, nr. 74

Afgedaan in Kamerbrief Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Amhaouch c.s. over het verkennen van beleidsvarianten voor een tijdelijke solidariteitsheffing (t.v.v. 35420-293)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 313

Afgedaan in Kamerbrief reactie motie solidariteitsheffing, Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 403.

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over het verbeteren van de uitvoerbaarheid van alle categorieën van vermogensbestanddelen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 91

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een contourennota voor de vormgeving van een heffing op werkelijk rendement

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 92

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over tussentijdse oplossingen voor spaargeld binnen box 3

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 93

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over het doorzetten van het werk aan een stelsel van werkelijk rendement

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 94

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Motie van de leden Ephraim en Eppink over een operationeel plan van aanpak voor het belasten van werkelijk rendement

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 99

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Motie van het lid Lodders c.s. over ICT als aandachtsgebied van de op te richten inspectie op de Belastingdienst

Kamerstukken II 2020-2021, 35 527, nr. 12

Afgedaan met de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane en de verzending van het werkprogramma voor 2022 naar beide Kamers (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 931).

2020/2021

Motie van het lid Leijten over aandacht voor snelle en eerlijke informatie uit de Belastingdienst

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 42

Afgedaan met de toezending van het concept voor de ministeriële regeling voor de inspectie belastingen, toeslagen en douane naar de Kamer (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 922).

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst (t.v.v. 28362-41)

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 55

Afgedaan met de "Kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, derde kwartaal 2021, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 920.

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over het advies van de kinderen en jongeren van gedupeerde ouders overnemen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 860

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Kamerbrief van 29 oktober 2021 Nieuwe regelingen gedupeerden. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 912. Zie hiervoor tevens paragraaf 2.1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over het proces van heling centraal stellen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 843

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over waar nodig prioriteiten stellen en dat duidelijk communiceren aan alle mensen die wachten op herstel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 864

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over initiatieven uit de groep gedupeerden deze zomer meenemen in de herijking.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 867

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over een plan van aanpak waarin maatwerk en heling centraal staan (t.v.v. 35510-70)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 78

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over een versnelde uitrol van de pilots om gedupeerden binnen één dag op één plek te beoordelen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 827

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over langetermijnplanningen voor een zo snel mogelijke behandeling van de aanmeldingen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 828

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Snels c.s. over een forfaitaire tegemoetkoming voor ouders die nu niet in aanmerking komen voor de Catshuisregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 832

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over het geanonimiseerd publiceren van de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 833

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II, 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Azarkan over een aangepast plan van aanpak om de hersteloperatie uiterlijk in 2024 te kunnen afronden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 838

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Kat c.s. over onderzoek naar ondersteuning van ouders bij wonen, werk, financiën, zorg en gezin

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 831

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over de compensatie van nagekomen schulden

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 834

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een uitvoerbare en juridisch houdbare brede schuldenaanpak als eerste prioriteit

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 829

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van bijgaande negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Azarkan en Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid bij getroffen ouders

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 65

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over een signalerende rol voor gemeenten in de urgentie van dossiers.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 858

Afgedaan. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2020-2021 II, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over gesprekken met de culturele sector over het terugbrengen van de menselijke maat bij de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 868

Afgedaan. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over het benadrukken van ambtelijke ethiek bij de Belastingdienst.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 869

Afgedaan. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie van het lid Idsinga c.s. over voorleggen wat nodig is om de hersteloperatie structureel op te schalen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 835

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over een denktank om te komen tot een advies voor een goed uitvoerbare schadeafhandelings- en hersteloperatie.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 865

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het initiëren en bevorderen van samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 859

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Motie over neveneffecten belastingmaatregelen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 62

Afgerond. CW3.1 vereist een toelichting op doelmatigheid van een maatregel. Ook neveneffecten zijn hiervan een onderdeel. We gaan hier dan ook standaard aandacht aan besteden bij indiening van wetgeving.

2020/2021

Motie-Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. N

Afgerond. De doenvermogenscan is in 2021 geïntroduceerd om bij de ontwikkeling van fiscale wetgeving meer aandacht te hebben voor het begrensde doenvermogen van burgers en ondernemers. Daarnaast is het onderwerp doenvermogen ook onderdeel van het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).

2020/2021

Motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 47

De motie is afgedaan in de brief «Beantwoording motie Lodders c.s. over investeringen, ondernemerschap en innovatie» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 99.

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten opdraaien voor schadeherstel en versterking (t.v.v. 35603-64)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 603, nr. 76

De motie is afgedaan in de brief «Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over de NAM laten opdraaien voor schadeherstel en versterking» van 23 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 33 529, nr. 916.

2020/2021

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over extra opsporingsbudget voor handhaving van de aanpak van schijnzelfstandigheid

Kamerstukken II 2020-2021, 29 544, nr. 1077

De motie is uitgevoerd. Gemeld in de eerste suppletoire begroting 2022, p. 40: "Voor de uitvoering van de wet DBA wordt er tevens 5 mln. overgeboekt naar artikel 1 Belastingen". Kamerstukken II 2021-2022, 36 120 IX, nr. 2.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis over inzetten op een Europese btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

Kamerstukken II 2020-2021, 32 852, nr. 147

Deze motie is afgedaan bij brief Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, bijlage 5 Beleidsruimte btw-tarievenrichtlijn (voetnoot 8), Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr.119.

2020/2021

Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 216, nr. 17

Deze motie is afgedaan bij het BNC-fiche, Kamerstukken II 2021/22, 22112, nr. 3197.

2020/2021

Motie van het lid Segers c.s. over waarborgen dat alle uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen voor maatwerk en de menselijke maat

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 52

Deze motie is afgedaan in de biref «Voortgangsrapportage Jaarplan Belastingdienst periode januari-augustus 2021» van 3 december 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 929.

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 18

Deze motie is afgedaan in de brief «Kamerbrief over herziening Regeling periodieke evaluatie (RPE)» van 8 december 2021, Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 203.

2020/2021

Motie-Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. O

Deze motie is afgedaan in de brief «Reactie motie neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting» van 12 november 2021, Kamerstukken I 2021-2022, 35572, nr. AC.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over de veelheid en complexiteit aan fiscale regelingen verkleinen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 15

Deze motie afgedaan in de Kamerbrief 'Fiscale moties en toezeggingen', Kamerstukken II 2021-22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over in kaart brengen welke fiscale regelingen verantwoord afgeschaft kunnen worden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 10

Dit is afgedaan in de Kamerbrief 'Fiscale moties en toezeggingen', Kamerstukken II 2021-22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Motie van de leden Stoffer en Van Haga over gezamenlijke afspraken om de afbetaling van schulden te vereenvoudigen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 291

Motie is afgedaan in Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 365 en een update is gegeven in de Kamerbrief scenario's (corona)belastingschuld van 1 juli 2022.

2021/2022

de motie-Stoffer over belasting op vermogen op basis van werkelijk rendement zo snel mogelijk invoeren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

Afgedaan in «Kamerbrief over contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 927 nr. 125.

2021/2022

de gewijzigde motie-Eppink over kleine spaarders als eerste in aanmerking laten komen voor compensatie

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

Afgedaan in «Kamerbrief over contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 927 nr. 125.

2021/2022

de motie-Prast c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld

Kamerstukken I 2021-2022, 35 927, nr. I

Afgedaan in «Kamerbrief over contourennota voor box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022.

2021/2022

de motie-Romke de Jong c.s. over voorstellen voor het hervatten van de belastingheffing op vermogen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27, nr. 94

Afgerond. Kamerstukken II 2021-2022, 35 927 nr. 125.

Tabel 96 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2017/2018

Motie van het lid Snels over monitoren van onvoorziene gevolgen

Kamerstukken II 2017-2018, 34 819, nr. 15

In behandeling.

2018/2019

verzoekt de regering, om zich in Europees en OESO-verband constructief op te stellen bij de uitwerking van voorstellen voor minimale belastingen die grote multinationale ondernemingen zouden moeten betalen

Kamerstukken II 2018-2019, 25 0 87,, nr.

Het richtlijnvoorstel wordt onderhandeld in de Raad.

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 45

De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer',Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Kamerstukken II 2019-2020, 35 205, nr. 23

In behandeling. De motie zal worden afgedaan in het kader van de verhoging van de vliegbelasting. Deze maatregel loopt mee in het BP2023 en wordt op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer.

2019/2020

Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 44

In behandeling. Samen met het Belastingplan 2023 is een onderzoek naar het gebruik van de onbelaste reiskostenvergoeding naar de Kamer gestuurd. Dit geeft een kwantitatief inzicht in de wijze waarop mensen (willen) reizen en het gebruik en aanbod van de onbelaste reiskostenvergoeding. Momenteel wordt als vervolg op dat onderzoek een evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding gestart waarin ook onderzocht wordt welke mogelijkheden voor modernisering er zijn. Dit onderzoek wordt in de eerste helft van 2023 naar de Kamer gestuurd.

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over breder wetenschappelijk onderzoek naar kwetsbaarheden in het integriteitsbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 41

De Tweede Kamer is in de brief «Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane» van 12 februari 2021 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie (Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 47).Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert momenteel een onderzoek uit met als focus de risico's en weerbaarheid ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie in relatie tot ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven en op luchthaven Schiphol. Afronding van het onderzoek is voorzien voor begin 2023.

2020/2021

(Aangehouden) Motie van het lid Omtzigt c.s. over het organiseren van een hoorzitting

Kamerstukken II 2020-2021, 31 934, nr. 43

Deze motie is aangehouden.De Tweede Kamer heeft op 1 februari 2021 een rondetafelgesprek georganiseerd over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven.Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voert momenteel een onderzoek uit met als focus de risico's en weerbaarheid ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie in relatie tot ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven en op luchthaven Schiphol. Afronding van het onderzoek is voorzien voor begin 2023.In de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 28844/29911, nr. 222) is dit onderzoek aangekondigd.

2020/2021

verzoekt het kabinet, in Europa en de wereld het voortouw te nemen om belastingontwijking aan te pakken en een stevig minimumtarief voor de winstbelasting zo spoedig mogelijk te realiseren

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Het richtlijnvoorstel wordt onderhandeld in de Raad.

2020/2021

verzoekt de regering, in de OESO en in de EU een voortrekkersrol te nemen teneinde een internationaal minimumwinstbelastingtarief af te spreken in de OESO of de EU

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87,, nr.

Het richtlijnvoorstel wordt onderhandeld in de Raad.

2020/2021

Motie van de leden Van Haga en Baudet over onderzoek doen naar de gevolgen van afbouw van de wet-Hillen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 71

In behandeling.

2020/2021

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over precedentwerking nooit als argument gebruiken om gedupeerden compensatie te onthouden

Kamerstukken II 2020-2021, 28 362, nr. 48

In behandeling.

2020/2021

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over de OESO-afspraken voor een minimumbelastingtarief zo snel mogelijk omzetten in een EU-richtlijn (overgenomen van EZK)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 663, nr. 14

In behandeling.

2020/2021

Motie van de leden Van Weyenberg en Bruins over de scholingsvrijstelling voor opleidingen in het STAP-register zo veel mogelijk voorbereiden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 59

In behandeling. In het najaar wordt het onderzoek van Ecorys afgerond naar de benutting van individuele leer- en ontwikkelbudgetten. Bij bestudering en reactie van dit onderzoek zal de motie worden meegenomen.

2020/2021

Motie van het lid Snels over grote bedrijven verplichten om commerciële winst in Nederland te rapporteren

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570-IX, nr. 10

In de Nota n.a.v. het Verslag Belastingplan 2021 (Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 105) wordt toegezegd, conform aangenomen motie, onderzoek te doen hoe tot meer transparantie over winsten en belastingafdrachten van bedrijven gekomen kan worden. Het onderzoek naar het effectieve tarief op basis van commerciële winst wil het kabinet in 2022 aan uw Kamer aanbieden.

2020/2021

Motie van de leden Omtzigt en Bosman over kenbaar maken dat afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op het gebied van belastingheffing voor Nederland onbespreekbaar is

Kamerstukken II 2020-2021, 21 501-20, nr. 1599

Wordt in behandeling genomen, nadat een voorstel van de Europese Commissie is ontvangen.

2020/2021

Motie van de leden Lodders en Agnes Mulder over het monitoren van de voortgang met realisatie van in het meerjarenprogramma voorziene infrastructuur

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 50

Wordt voldaan middels de Memorie van Toelichting bij het BP2023 (Q3 2022).

2021/2022

de motie-Romke de Jong over belastingontwijkingsconstructies betrekken bij het onderzoek naar de BOR of bij het ibo vermogensongelijkheid

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

Het IBO vermogensverdeling is in juli gepubliceerd. Het kabinet zal in de zomer maar uiterlijk op Prinsjesdag met een brede reactie op de vermogensverdeling in Nederland komen.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Idsinga over voorstellen om beleggingsvermogen aangehouden in box 2 beter in kaart te brengen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

Het IBO vermogensverdeling is vóór het zomerreces opgeleverd. Het kabinet zal in de zomer maar uiterlijk op Prinsjesdag met een brede reactie op de vermogensverdeling in Nederland komen.

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg over de Kamer informeren over noodzakelijke wetsaanpassingen naar aanleiding van een internationaal winstbelastingakkoord

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 65

Het kabinet zal in het implementatiewetsvoorstel aandacht besteden aan de implementatiegevolgen voor Nederland.

2021/2022

Motie van den leden Boucke, Erkens en Bontebal over beschermingvan de inkomenspositie van lage en middeninkomens

Kamerstukken II 2021-2022, 32 813, nr. 888

Het kabinet zal na vaststelling van het FF55 pakket door de Europese Unie, het nationale klimaatbeleid herijken aan de hand van de verwachte CO2-effecten en betaalbaarheid voor huishoudens en het mkb.

2021/2022

Motie van het lid Stoffer c.s. over onderzoek naar fiscale knelpunten bij bedrijfsbeëindiging in de veehouderij

Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 87

In behandeling.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met de sector in gesprek gaan over de gevolgen van de wijziging van de grondslag voor alcoholaccijns op bier

Kamerstukken II 2021-2022, 3591 8, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg over een jaarlijkse rapportage over de belastingdruk op verschillende vermogenssamenstellingen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 63

In behandeling. Kamerbrief in voorbereiding.

2021/2022

Motie van de leden Maatoug en Nijboer over een aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 69

In behandeling.

2021/2022

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen

Kamerstukken I 2021-2022, 35 927, nr. K

In behandeling.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over jaarlijks een paragraaf over de status van ICT bij de Belastingdienst aan het Belastingplanpakket toevoegen

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 67

In eerstvolgende parameterbrief wordt uitvoering gegeven aan deze motie.

2021/2022

de motie-Azarkan over monitoren van de fiscale schuldenberg van ondernemers

Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 117

Op 1 juli 2022 zijn de brieven scenario's (corona)belastingschuld en de tweede monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen verzonden aan de TK. In het najaar wordt een gezamenlijk monitoringsbrief van de coronasteunmaatregelen verzonden vanuit SZW, EZK en Fin. Daarmee wordt de motie afgedaan.

2021/2022

Motie van de leden Hammelburg en Grinwis over het monitoren van oneigenlijk gebruik van het lage winstbelastingtarief

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 64

Op 28 juni 2022 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 294). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. In de Kamerbrief is aangegeven dat op dit moment het fiscaal opsplitsen van activiteiten over zelfstandig belastingplichtige lichamen geanalyseerd wordt en dat het resultaat van dit onderzoek naar verwachting vóór Prinsjesdag aan de Kamer zal worden aangeboden.

2021/2022

Motie van het lid Van Raan c.s. over de MBW en de KEV integreren in de besluitvorming rond het Belastingplan

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 72

Wat betreft de MBW zal bij de uitvoering van de motie worden aangesloten in de bij de stapsgewijze benadering van het integreren van brede welvaart in de begrotingssyclus zoals verwoord in de brief van de minister van Financiën van 22 mei jl. ( Kamerstukken II 2021-2022, 35788, nr. 135.) Het integraal afwegingskader is reeds van toepassing; brede welvaart maakt hier onderdeel van uit. Wat betreft de integratie van KEV cyclus op de begrotingscyclus is het kabinet in gesprek met het PBL.

Tabel 97 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2015/2016

Motie van het lid Ronnes c.s. over een adequate prioritering van de herbeoordelingen

Kamerstukken II 2015-2016, 31 311, nr. 169

Afgerond. Eind 2019 hebben alle klanten reeds al een compensatie-aanbod ontvangen. Per 31 maart 2021 zijn de reguliere controles van de externe dossierbeoordelaars afgerond en heeft de AFM een eindrapportage opgesteld, die per brief van 1 juni 2021 aan uw Kamer is toegezonden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238.

2017/2018

Motie van het lid Omtzigt over de evaluatie van de risicoreductie

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-20, nr. 1347

Afgedaan. Een nadere appreciatie van de bereikte risicoreductie is gegeven in de Kamerbrief over risico’s in de Europese bankensector (Kamerstukken  II 2020-2021, 21501-07, nr.1728) waarna de Tweede Kamer de bereikte risicoreductie heeft besproken tijdens het AO Eurogroep en Ecofinraad, gehouden ter voorbereiding van de Eurogroep en Ecofinraad van 30 november en 1 december 2020 (Kamerstukken II 2020-2021, 21501-07, nr CK)

2017/2018

Motie van de leden Ronnes en Paternotte over de afwikkeling van het herstelkader

Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 156

Afgerond met de publicatie van de eindrapportage van de AFM, die per brief van 1 juni 2021 aan uw Kamer is toegezonden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311, nr. 238.

2017/2018

Motie van de leden Slootweg en Paternotte over invulling van het begrip maatschappelijke betamelijkheid

Kamerstukken II 2017-2018, 34 910, nr. 20

Afgerond. Op 22 februari 2021 heeft DNB de beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid gepubliceerd. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de Tweede Kamer hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2017/2018

Motie van de leden Leijten en Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

Kamerstukken II 2017-2018, 32 013, nr. 162

Afgedaan met de Kamerbrief «Appreciatie van het evaluatierapport afwikkelingsproces rentederivaten mkb»

2018/2019

Motie van de leden Sneller en Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 90

Afgerond met Kamerstukken 2020-2021, 32 545, nr. 122.

2018/2019

Gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van der Lee over het publieke belang borgen in het investerings- en financieringsbeleid (t.v.v. 35123-25)

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 31

Afgerond. De inhoud van deze motie is opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL

2018/2019

Motie van het lid Snels c.s. over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt met de brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. De rapportage is aangeboden aan de Tweede Kamer per brief d.d. 1 december 2020. Kamerstukken II 20-21, 27863, nr. 91.

2018/2019

Motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector

Kamerstukken II 2018-2019, 31 477, nr. 34

Afgerond. De Tweede Kamer is op 28 oktober 2020 middels een brief geïnformeerd over opvolging van de motie. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 123.

2018/2019

Motie van het lid Van der Lee c.s. over het proactief informeren van de Kamer

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 22

Afgerond. De inhoud van de motie is opgenomen in het protocol van EZK en Financiën over de uitoefening van het aandeelhouderschap.

2018/2019

Motie van de leden Snels en Sneller over de stabiliteitsrisico's van klimaatverandering

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 91

Afgerond. DNB blijft de blootstelling van financiële instellingen op CO2-intensieve sectoren monitoren, in algemene en specifieke publicaties. In de brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de Tweede Kamer hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Bruins over inzicht voor UBO's in het aantal keren dat hun gegevens in het register zijn opgezocht (t.v.v. 35179-13)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 18

Afgerond. Aan de gewijzigde motie van het lid Bruins over het gecategoriseerd inzicht geven in het aantal keer dat de UBO-gegevens zijn geraadpleegd is gevolg gegeven. UBO’s kunnen een verzoek indienen bij de KVK om dit inzicht te krijgen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen raadplegingen door banken, andere financiële ondernemingen en notarissen, en overige raadplegers. Deze categorisering is gekozen omdat de KVK de hoedanigheid van deze typen raadplegers voldoende betrouwbaar kan vaststellen. De Kamer is hierover geinformeerd met de Kamerbrief stand van zaken UBO-register van 14 april 2022 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2021/2022, 32 545, nr. 168).

2019/2020

Motie van het lid Van Raan over een bespiegeling over brede welvaart opnemen in de Miljoenennota

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 9

Afgedaan in de Miljoennota 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35 570, nr. 1)

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over een brede acceptatie van contant geld als betaalmiddel

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 7

Afgedaan met de brief van 8 april 2022 "Convenant Contant geld", Kamerstukken II 2021/22, 27863, nr. 100.

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Tony van Dijck en Graus over KLM losweken van Air France (t.v.v. 35470-6)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 470, nr. 21

Afgerond. In oktober 2021 heeft  een vertrouwelijk overleg over dit onderwerp met uw Kamer plaatsgevonden. Het kabinet heeft hiermee de motie uitgevoerd (zie ook Kamerstukken II 2021–2022, 28 165, nr. 356).

2019/2020

Motie van de leden Krol en Van Brenk over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage

Kamerstukken II 2019-2020, 24 515, nr. 511

Agedaan. Per 1 juli 2022 is de maximale kredietvergoeding structureel verlaagd.

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Bruins over de doelstellingen van het kansspelbeleid expliciet bespreken met de staatsdeelnemingen (t.v.v. 28165-309)

Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 316

Deze motie is afgedaan in de brief «Kamerbrief Beheer Staatsdeelnemingen» van 16 juni 2020, Kamerstukken II 2019-2020, 28 165, nr. 327.

2019/2020

Motie van het lid Nijboer c.s. over overwegen om het aandelenbelang te vergroten

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 11

Afgerond. KLM heeft het kapitaalverzoek ingetrokken. Dit betekent dat de staat geen kapitaalsteun verleend. Zie ook Kamerstukken II, 2021-2022, 36108 nr. 4. Motie is daarom niet langer van toepassing.

2020/2021

Motie van het lid Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

Kamerstukken II 2020-2021, 35 179, nr. 14

Afgerond. Aan de motie-Bruins over de status van bestuurders van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) is gevolg gegeven. Bij elk uittreksel wordt een met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) afgestemde toelichting verstrekt. In deze toelichting wordt nader uitleg gegeven over de situatie bij ANBI’s, namelijk dat zij in de regel geen personen kennen die op basis van eigendom of zeggenschap als UBO kwalificeren en derhalve het hoger leidinggevend personeel wordt geregistreerd. Daarbij wordt ook doorverwezen naar het ANBI-register. Deze toelichting is ook op meerdere plekken op de website van de KVK opgenomen. De Kamer is hierover geinformeerd met de Kamerbrief stand van zaken UBO-register van 14 april 2022 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2021/2022, 32 545, nr. 168).

2020/2021

Motie van het lid Heinen c.s. over een protocol voor het informeren van de Kamer over uitgaven in het kader van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 7

Afegdaan met de «Kamerbrief over vervolg toezeggingen en moties Verantwoordingsdebat» van 2 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 199.)

2020/2021

Verzoekt de regering bij de appreciatie van moties en amendementen in verband met belastingen, waar relevant, aan te geven welke gevolgen deze hebben voor de complexiteit van wetgeving, de uitvoering en de termijn van uitvoering

Kamerstukken II 2020-2021, 35 927 , nr. 68

Afgedaan in Kamerbrief 'Aanbiedingsbrief bij het Verslag van een Schriftelijk Overleg Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer (35 925-IX, nr. 4)', Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 16, p.2.

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Den Haan c.s. over onderzoeken hoeveel bedrijven alsnog failliet zullen gaan als de steunpakketten wegvallen (t.v.v. 35830-29)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 37

Afgedaan in Kamerbrief over de steunpakketten (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 365).

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over bij het deelnemingenbeleid aandacht besteden aan het begrip «brede welvaart»

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 341

Afgedaan met de «Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022» van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 28165, nr. 370.

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en Hammelburg over brede diversiteit nastreven bij staatsdeelnemingen (t.v.v. 28165-347)

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 350

Afgedaan met de «Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022» van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 28165, nr. 370.

2020/2021

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over in overleg gaan over invoering van een stelsel van directe verzekering

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 73

Afgedaan met de brief van 28 juni van de minister van Rechtsbescherming over de verbetering afhandeling langlopende letselschadezaken. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr. 84

2020/2021

Motie van lid Nijboer c.s. over kosteloos geld kunnen blijven opnemen

Kamerstukken II 2020-2021, 3254 5, , nr.

Afgedaan met de brief van 8 april 2022 "Convenant Contant geld", Kamerstukken II 2021/22, 27863, nr. 100.

2020/2021

Motie van het lid Nijboer c.s. over kosteloos geld kunnen blijven opnemen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 140

'Afgedaan met de brief van 8 april 2022 "Convenant Contant geld", Kamerstukken II 2021/22, 27863, nr. 100.

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over duidelijke kaders voor financieel degelijk beleid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 11

Afgedaan. Deze motie is niet uitgevoerd omdat het demissionaire kabinet geen bezuinigingen heeft doorgevoerd.

2020/2021

Verzoekt de regering 1. Onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de omvang van het probleem (uithuisplaatsing kinderen – toeslagen) en hoe dit jarenlang heeft kunnen gebeuren 2. Voorstellen te doen wanneer en hoe ouders en kinderen herenigd worden waar uithuisplaatsing nu nog voortduurt 3. Een meldpunt op te zetten voor ouders die hiermee te maken (gehad) hebben 4. Aan te geven hoe recht gedaan kan worden aan kinderen en ouders. En verzoekt de regering de Kamer binnenkort te informeren hoe deze motie ter hand genomen gaat worden,

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 79

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 26 november 2021 Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 921.

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over realistische data als doelstelling formuleren voor diverse groepen ouders

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 888

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Simons en Van Raan over in het proces van heling specifiek aandacht besteden aan de emotionele gevolgen van institutioneel racisme

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 889

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Grinwis en Van der Plas over de mogelijkheid van een traject binnen de schuldhulpverlening

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 890

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17)

Kamerstukken II 2020-2021, 3592 5 V, nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.5 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Van Raan en Simons over een schaalsprong in het proces van heling

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 893

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Motie van de leden Snels en Nijboer over onderzoek naar de trendmatige verslechtering in de rechtmatigheid van uitgaven en verplichtingen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 14

Afgerond in Kamerbrief: 'Toezeggingen en Moties Verantwoordingsdebat' van 2 november 2021, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

de gewijzigde motie-Faber-van de Klashorst c.s (PVV). over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35529, letter O, was letter I);

Kamerstukken I 2020-2021, 35529-O, nr.

Afgerond. Een bredere definitie van tegenstrijdig belang is opgenomen in de statuten.

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over een indicator dierenwelzijn toevoegen aan de Monitor Brede Welvaart

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 19

Afgerond. CBS is gevraagt een indicator voor dierenwelzijn in de Monitor Brede Welvaart op te nemen.

2020/2021

Actieplan probleemschulden, motie van lid Aartsen, Stoffer en Grinwis

Kamerstukken II 2020-2021, 35 420, nr. 382

De motie is afgedaan in de brief «Aanpak belastingschulden in verband met corona» van 11 oktober 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35420, nr. 412.

2020/2021

Motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over structurele compensatie van de woningcorporaties

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 10

Deze motie is afgedaan «Pakket Belastingplan 2022» van 21 september 2021, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 35 9276, nr. 6.

2020/2021

Motie van het lid Grinwis c.s. over de eis dat 50% van te ontwikkelen woningen betaalbare huur- en koopwoningen is

Kamerstukken II 2020-2021, 35 925, nr. 94

Deze motie is afgedaan door Staatssecretaris Knops (BZK).

2020/2021

Motie van het lid Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijk professionals

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 16

Deze motie is afgedaan in de brief «Invulling motie van het lid Van Raan c.s. over aandacht voor brede welvaart in het opleidingsaanbod voor ambtelijke professionals» van 13 december 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 34 298 Nr. 34

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over meetbare doelstellingen in rijksbeleid voor een beter inzicht in de effectiviteit

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 13

Deze motie is afgedaan in de brief 'Verbetering verantwoording en begroting'  van 1 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865, nr. 198.

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over de SPV-bestedingstermijn verlengen naar eind 2022

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 12

Deze motie is afgedaan met publicatie in de Staatscourant 2021, 42940 (datum publicatie: 14-10-2021)

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over het zwaarder belasten van vermogens boven een miljoen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 925, nr. 85

Deze motie is niet gericht aan de regering.

2020/2021

De motie-Amhaouch/Weverling over met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen een samenwerkingsvorm onderzoeken (35529, nr. 13);

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 13

Deze motie is uitgevoerd. Een overeenkomst en het gezamenlijke fonds met de ROM's t.w.v. 50 miljoen Euro is daarvan het concrete resultaat. Zie ook: International Trade Facility RDA-Netherlands and Invest International

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 20

Afgerond. Dit is aan CBS verzocht.

2020/2021

Motie van het lid Van Raan over voorkomen dat binnen Air France-KLM bonussen worden uitgekeerd

Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 339

Hoewel deze motie niet expliciet is benoemd , heeft het kabinet reeds gereageerd op de inhoud van deze motie in reactie op een andere vergelijkbare motie. Zie Kamerstukken II, 2020-2021, 29232, nr. 49

2020/2021

Motie van leden Heinen en Alkaya over negatieve rente voor kleine spaarders voorkomen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 142

Afgedaan in Kamerbrief 'Negatieve spaarrente 2021'. Kamerstukken II, 2021-22, 32013, nr. 251.

2020/2021

Motie van lid Van der Lee c.s. over de herziening van de relevante toezichts- en rapportageraamwerken voor de financiële sector

Kamerstukken II 2019-2020, 35446, nr. 4

Afgedaan met de Kamerbrief «Verzamelbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2022»

2020/2021

de motie-Bouali/Weverling over rekening houden met bedrijfsgrootte en administratieve draagkracht (35529, nr. 15).

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 15

Motie afgedaan. Invest International heeft deze motie op verschillende plekken in acht genomen. Zo komt dit terug bij de due diligence onderzoeken en bij het interne goedkeuringsproces voor kleine transacties (de zogenaamde ‘EC-light’ procedure). Invest International kent verder een gedifferentieerde manier van iESG en KYC toetsing, waarmee ook rekening wordt gehouden met administratieve lasten voor mkb-ondernemers.

2020/2021

motie-Sneller c.s. (35 830, nr. 9) over tussentijdse rapportages over het aanpakken van de onvolkomenheden.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 9

Motie afgerond in Kamerbrief «Toezeggingen en Moties Verantwoordingsdebat» van 2 november 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 865 Nr. 199

2020/2021

Gewijzigde motie van het lid Azarkan (35 830, nr. 25) over bezien hoe de Rekenkamer gedurende het boekjaar onrechtmatigheden een halt kan toeroepen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 25

Motie afgerond in Kamerbrief «Toezeggingen en Moties Verantwoordingsdebat» van 2 november 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 865 Nr. 199

2020/2021

Motie van het lid Stoffer c.s. over versterking van de eigen financiering van maatschappelijke organisaties die subsidie van het Rijk ontvangen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 23

Motie afgerond in Kamerbrief «Toezeggingen en Moties Verantwoordingsdebat» van 2 november 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 865, nr. 199

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over de uitwisseling van best practices tussen departementen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 12

Motie afgerond in Kamerbrief «Toezeggingen en Moties Verantwoordingsdebat» van 2 november 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Motie over onderzoek naar vereenvoudiging van belastingstelsel

Kamerstukken I 2020-2021, 35925, nr.

Motie is aangehouden.

2020/2021

de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van der Lee over de gehele investeringsportefeuille in overeenstemming bren?gen met de Parijsdoelstellingen (35529, nr. 14);

Kamerstukken II 2020-2021, 35529, nr. 14

Motie is afgedaan. Het klimaatbeleid van Invest International is conform de Aanvullende Overeenkomst tussen de Staat, FMO en Invest International nader geoperationaliseerd in het Business Plan 2022.

2020/2021

Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Van Nispen over de samenwerking met financiële dienstverleners intensiveren (33552-71)

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 78

Afgerond. De Kamer is op 8 juli 2022 geïnformeerd over de integrale aanpak van online fraude.

2021/2022

de gewijzigde motie-Heinen/Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77, nr. 70

Aan de gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk wordt gevolg gegeven door enkel risicogebaseerd te handhaven tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De Kamer is hierover geinformeerd met de Kamerbrief stand van zaken UBO-register van 14 april 2022 (Kamerstukken II 2021/2022, 32 545, nr. 168).

2021/2022

Motie van de leden Erkens en Bontenbal over het inzichtelijk maken van de totale financiële impact van Fit for 55

Kamerstukken II 2021-2022, 32 813, nr. 889

Afgedaan in brief «Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie» van 5 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 22 112, nr. 3372.

2021/2022

de motie-Grinwis/Alkaya over een terughoudender en minder wervende inzet van gokreclames door de staatsdeelnemingen Nederlandse Loterij en Holland Casino

Kamerstukken II 2021-2022, 28 1 65,, nr.

Afgedaan in de Kamerbrief Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022 van 19 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 28 165, nr. 369.

2021/2022

de gewijzigde motie-Heinen/Inge van Dijk over bij het belastingplan 2023 bezien of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 133

Afgedaan in de Voorjaarsnota 2022. Kamerstukken II 2021-2022, 36 120, nr. 1.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk (CDA), over opvolging geven aan aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer rondom bezittingen van het Rijk.

Kamerstukken II 2021-2022, 35 975, nr. 7

Afgedaan in brief «Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid» van 8 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 209.

2021/2022

Motie van het lid Van Houwelingen over garanderen dat contant geld een wettelijk betaalmiddel blijft

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 102

Afgedaan met de brief van 8 april 2022 "Convenant Contant geld", Kamerstukken II 2021/22, 27863, nr. 100.

2021/2022

de motie-Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

Afgedaan met de Kamerbrief van 19 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 31477, nr. 75.

2021/2022

Motie van het lid Hammelburg c.s. over internationale afspraken over het uitfaseren van exportkredietverzekeringen voor vervuilende activiteiten

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 87

Afgedaan met de Kamerbrief "Stand van zaken uitwerking COP26-verklaring" , Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209.

2021/2022

Motie van het lid Mulder mbt Infectieziektenbestrijding

Kamerstukken II 2021-2022, 25 295, nr. 1753

Afgedaan met Kamerbrief scenario's (corona)belastingschuld verzonden op 1 juli 2022 aan de TK.

2021/2022

de motie-Amhaouch/Van Haga over verkennen wat nodig is om de kermistraditie en -cultuur te behouden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 445

Afgedaan met de Kamerbrief van 6 juli 2022 «Invulling toezeggingen commissiedebat Toerisme d.d. 11 mei 2022»

2021/2022

de motie-Azarkan/Van Raan over uitspreken dat voor institutioneel racisme binnen de Belastingdienst Toeslagen en alle andere onderdelen van de overheid geen plaats is

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Afgedaan. Deze motie is niet gericht aan het kabinet.

2021/2022

de motie-Nijboer c.s. over ook dit jaar voorkomen dat er ook maar een gedupeerde uit huis wordt gezet of te maken krijgt met beslaglegging

Kamerstukken II 2021-2022, 3106 6, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 10 maart 2022 "Reactie op de moties van het lid Nijboer c.s. over ook dit jaar voorkomen dat er ook maar een gedupeerde uit huis wordt gezet of te maken krijgt met beslaglegging (Kamerstuk 31066-964), van het lid Paul c.s. over zo snel mogelijk de verkenning over een eventuele verlenging van het moratorium afronden (Kamerstuk 31066-966) en van het lid Omtzigt c.s. over de Kamer voor 10 maart informeren bij hoeveel mensen gerechtelijke vorderingen geeffectueerd zijn (Kamerstuk 31066-967)", Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 981.

2021/2022

de motie-Paul c.s. over zo snel mogelijk de verkenning over een eventuele verlenging van het moratorium afronden

Kamerstukken II 2021-2022, 3106 6, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 10 maart 2022 "Reactie op de moties van het lid Nijboer c.s. over ook dit jaar voorkomen dat er ook maar een gedupeerde uit huis wordt gezet of te maken krijgt met beslaglegging (Kamerstuk 31066-964), van het lid Paul c.s. over zo snel mogelijk de verkenning over een eventuele verlenging van het moratorium afronden (Kamerstuk 31066-966) en van het lid Omtzigt c.s. over de Kamer voor 10 maart informeren bij hoeveel mensen gerechtelijke vorderingen geeffectueerd zijn (Kamerstuk 31066-967)", Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 981.

2021/2022

de motie-Omtzigt c.s. over de Kamer voor 10 maart informeren bij hoeveel mensen gerechtelijke vorderingen geeffectueerd zijn

Kamerstukken II 2021-2022, 3106 6, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 10 maart 2022 "Reactie op de moties van het lid Nijboer c.s. over ook dit jaar voorkomen dat er ook maar een gedupeerde uit huis wordt gezet of te maken krijgt met beslaglegging (Kamerstuk 31066-964), van het lid Paul c.s. over zo snel mogelijk de verkenning over een eventuele verlenging van het moratorium afronden (Kamerstuk 31066-966) en van het lid Omtzigt c.s. over de Kamer voor 10 maart informeren bij hoeveel mensen gerechtelijke vorderingen geeffectueerd zijn (Kamerstuk 31066-967)", Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 981.

2021/2022

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de spelregels voor het budgetrecht en het informatierecht van de Kamer op de deelkaders zorg en sociale zekerheid verduidelijken

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 91

Afgerond in de Kamerbrief: Reactie op motie Van Dijk c.s. over plafonds Zorg en Sociale Zekerheid van 6 juli 2022.

2021/2022

Gewijzigde motie van het lid Hammelburg c.s. over bredewelvaartsindicatoren een centrale positie geven in de Miljoenennota, begrotingen en jaarverslagen (t.v.v. 35925-88)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 88

Afgerond in de Kamerbrief 'Brede welvaart in de begrotingscylus van  23 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 34 298, nr. 37.

2021/2022

Motie van het lid Van Raan c.s. - over een duidelijke plek voor brede welvaart in de begrotingsvoorbereiding

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 159

Afgerond in de Kamerbrief 'Brede welvaart in de begrotingscylus van  23 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 34 298, nr. 37.

2021/2022

Motie van het lid Boucke over een kopgroep in Europees verband om de invoering van de CO2-grensheffing zo veel mogelijk te versnellen

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 33, nr. 912

De motie Boucke is meegenomen in de periodieke Kamerbrief omtrent de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket van 7 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 22112 nr 3311. Deze brief is namens de minister voor Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer verstuurd.

2021/2022

de motie-Van Baarle over aan de energiebedrijven overbrengen dat de btw-verlaging ten gunste moet komen aan burgers

Kamerstukken II 2021-2022, 36 0 88,, nr. 13

De Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 29 juni met Energie-Nederland gesproken. Energieleveranciers hebben via Energie-Nederland uitgesproken zich maximaal in te spannen om de btw-verlaging al in 2022 (in meerdere of mindere mate) voor consumenten zichtbaar te maken in hun maandelijkse voorschotten. Daarmee is de motie van het lid Van Baarle afgedaan, zie Kamerstukken II 2021-2022, 36 088, nr. 13.

2021/2022

de motie-Kat c.s. over na inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie direct van start gaan met uitbetaling aan kinderen van wie de bankrekeningnummers bekend zijn

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De tegemoetkoming voor de kindregeling wordt  bij de inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen (36151) voor het overgrote deel ambtshalve toegekend omdat veel kinderen al in beeld zijn bij UHT. De uitbetaling van de tegemoetkoming vindt groepsgewijs plaats. De eerste groepen die de tegemoetkoming ontvangen bestaan uit meerderjarige kinderen van wie de rekeningnummers al bekend zijn.

2021/2022

de motie-Azarkan over in het opleidingsprogramma van de Belastingdienst meer aandacht geven aan privacy en gegevensbescherming

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 941

Deze motie is afgedaan in de brief «Reactie op nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening» van 30 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 1030.

2021/2022

Motie van het lid (Inge) van Dijk over geen geld uit de begrotingsfondsen halen zonder degelijke bestedingsvoorstellen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 157

Deze motie is afgedaan in de brief «Samenhang en voortgang fondsen» van 10 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 976, nr. F.

2021/2022

Motie van het lid Van Houwelingen over een overzicht van de laatste vijf jaar van de destijds voorspelde inflatie en de daadwerkelijke inflatie

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501-07, nr. 1830

Deze motie is afgedaan in de brief «Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 april 2022» van 14 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 21501-07, nr. 1836.

2021/2022

Motie van het lid Stoffer c.s. over de benodigde middelen voor beheer en onderhoud van de rijksinfrastructuur inzichtelijk maken

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 111

Deze motie is afgedaan in de brief 'Financiële situatie instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur van 29 oktober 2021', Kamerstukken II 2021 ‒ 2022,35925 A, nr. 14.

2021/2022

Motie van het lid van der Plas c.s. over het instellen van een loket familiebedrijven bij de belastingdienst 2021D37942 (overgenomen van EZK)

Kamerstukken II 2020-2021, 35 7 24 , nr. 12

Deze motie is afgedaan in de brief «Reactie op motie-Van der Plas c.s. (32724 nr.12)» van 25 oktober 2021.

2021/2022

Motie van de leden Hammelburg en Paulusma, D66 over het zo goed mogelijk uitvoering geven aan adviezen over de communicatie over de zorguitgaven

Kamerstukken II 2021-2022, 35 975, nr. 6

Deze motie is afgedaan in de Kabinetsreactie op het WRR-rapport: ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ van 3 juni 2022, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 35 925-XVI, nr. 192.

2021/2022

Motie van de leden Kröger en Thijssen over onderzoeken in hoeverre de invoering van CBAM een obstakel vormt voor de ontwikkelingslanden.

Kamerstukken II 2021-2022, 2211 2 n, nr.

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief Stand van Zaken Fit for 55-pakket van 8 juli 2022, die namens de Minister voor Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerstuk 22 112, nr. 3461.

2021/2022

de motie-Erkens/Bontenbal over het voorkomen van weglek van export en CO2 bij Fit for 55

Kamerstukken II 2021-2022, 2211 2, , nr.

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief Stand van Zaken Fit for 55-pakket van 8 juli 2022, die namens de Minister voor Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerstuk 22 112, nr. 3461.

2021/2022

Motie van het lid Boucke over een onderzoek naar versnelde afbouw van gratis emissierechten

Kamerstukken II 2021-2022, 22 1 12,, nr.

Deze motie is afgedaan in de Kamerbrief Stand van Zaken Fit for 55-pakket van 8 juli 2022, die namens de Minister voor Klimaat en Energie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Kamerstuk 22 112, nr. 3461.

2021/2022

de motie-Grinwis/Inge van Dijk over in de nieuwe Nota Deelnemingenbeleid opnemen dat buitenlandse investeringen van staatsdeelnemingen het publieke belang moeten dienen

Kamerstukken II 2021-2022, 28 1 65,, nr.

Deze motie is afgedaan in de nieuwe Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022 van 1 juli 2022.

2021/2022

de motie-Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 27,, nr.

Deze motie is afgedaan met Voorjaarsnota 2022, Kamerstukken II 2021/22, 36 120, nr. 1.

2021/2022

Motie van de leden Grinwis en Stoffer over tegemoetkoming van het mkb met een hoger energieverbruik

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 133

Deze motie is afgedaan middels de vierde NvW Belastingplan 2022, Kamerstukken II 2021/22, 35 927, nr 30.

2021/2022

Motie van de leden Hammelburg en Inge van Dijk over onderzoek naar een energietoelage voor huishoudens met een laag inkomen (aangehouden)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 295, nr. 129

Deze motie is door stas SZW afgedaan in de brief «Eenmalige energietoeslag lage inkomens» van 10 december 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, XV, nr. 84.

2021/2022

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden

Kamerstukken I 2021-2022, 35 927, nr. J

Deze motie is door SZW afgedaan in de Voorjaarsbesluitvorming. Er is niet gekozen voor een eenmalige uitkering, maar voor structurele verhoging van de AOW met 7,5%.

2021/2022

de motie-Omtzigt c.s. over mogelijk maken dat een gekwalificeerde minderheid het besluit kan nemen om eeninspecteur-generaal uit te nodigen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Deze motie is gericht aan het presidium van de Tweede Kamer.

2021/2022

Motie Omtzigt c.s. over voorlichting vragen aan de Raad van State over de wijze waarop de Kamer beschikking kan hebben over het Raad van State-advies bij de voorhang van de AMvB

Kamerstukken II 2021-2022, 3595 7 n, nr.

Deze motie is niet gericht aan het kabinet en wordt daarom als afgedaan beschouwd.

2021/2022

Motie van de leden Inge van Dijk en Grinwis over de ondertekening van wetsvoorstellen die decentrale overheden raken

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 90

Deze motie is overgedragen aan Ministerie BZK.

2021/2022

de motie-Aartsen c.s. over een extra uitvoeringsplan om de uitvoering van de steunpakketten te verbeteren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 440

Deze motie wordt uitgevoerd door EZK en SZW.

2021/2022

de motie-Aartsen c.s. over een aparte TVL-startersregeling

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 439

Deze motie wordt uitgevoerd door EZK.

2021/2022

de motie-Amhaouch/Kuiken over een structureel overleg met sociale partners over de aanpak van de coronacrisis

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 443

Deze motie wordt uitgevoerd door SZW met EZK en VWS.

2021/2022

de motie-Amhaouch/Palland over verkennen hoe problemen als gevolg van verschillende coronaregels in de grensregio's voorkomen kunnen worden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 444

Deze motie wordt uitgevoerd door VWS.

2021/2022

de motie-Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Deze motie zal door de minister van BZK worden betrokken bij de uitwerking van de wet op de Rijksinspecties. De Kamer is hierover geïnformeerd met de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

de motie-Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naamnaar de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Deze motie zal door de minister van BZK worden betrokken bij de uitwerking van de wet op de Rijksinspecties. De Kamer is hierover geïnformeerd met de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

de motie-Grinwis/Inge van Dijk over een inspanning om de kwaliteit van de ramingen te verbeteren

Kamerstukken II 2020-2021, 359 27 , nr. 71

Dit betreft staand beleid. In de Miljoenennota wordt jaarlijks ingegaan op de ramingsmethoden.

2021/2022

de motie-Nijboer c.s. over de maatstaf voor compensatie voor zwangere of zieke zzp'ers opnieuw beoordelen op individueel niveau

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 432

Dit doet EZK met SZW. Zijn bezig met onderzoeken naar schrijnende gevallen.

2021/2022

Motie van het lid Nijboer c.s. over onderzoeken hoe een Penparade over vermogen er voor Nederland uitziet

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 66

Dit wordt door het CBS reeds gedaan.

2021/2022

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over uitspreken dat vermogensongelijkheid in principe niet verkeerd is

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 165

Afgerond. Een zekere mate van vermogensongelijkheid is een kenmerk van een gezonde, concurrerende economie. Een te hoge concentratie van vermogen en een te scheve economische verdeling heeft echter wel negatieve effecten op de economie en de maatschappij als geheel. Dit komt terug in het IBO vermogensverdeling waar op Prinsjesdag een kabinetsreactie op komt.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk c.s. over de toereikendheid van het noodbedrag van €500 voor gedupeerde ouders

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Afgerond. Er wordt in de voortgangsrapportages periodiek gerapporteerd over het aantal verzoeken van ouders met een acuut probleem. Monitoring of het bedrag van 500 euro voldoende is vindt plaats. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over expliciet aandacht besteden aan pensioenvermogen in het interdepartementale beleidsonderzoek

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 166

Afgerond. Het IBO is onafhankelijk en werkt niet vanuit een opdracht van bewindspersonen. In het IBO zelf komt pensioenvermogen aan bod.

2021/2022

de motie-Van Raan c.s. over binnen de gemeentelijke aanpak ruimte creëren voor ondersteuning aan kinderen die nu uitwonend en 18-plus zijn

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Het kabinet heeft in de op 27 juni 2022 gezonden brief bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151-5) aangekondigd de doelgroep van de brede ondersteuning door gemeenten uit te breiden met 18-plussers en uitwonenden. Dit zal geregeld worden in een nota van wijziging die naar verwachting begin september aan de Tweede kamer wordt gezonden.

2021/2022

de motie-Van Baarle over coulance voor taxichauffeurs die in de knel zijn geraakt

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 446

Het steunpakket is beëindigd in Q2, zie onder andere Kamerstukken 2021/22, 35 420, nr. 478.

2021/2022

de motie-Grinwis/Maatoug over verlenging van de verruimde regels voor de Bbz

 

Het steunpakket is beëindigd in Q2, zie onder andere Kamerstukken 2021/22, 35 420, nr. 478.

    

2021/2022

de motie-Inge van Dijk c.s. over een uitwerking van de verschillende scenario's voor niet-bezwaarmakers waarbij nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine spaarders

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr. 116

Afgedaan, Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 116

2021/2022

Motie van het lid Heinen c.s. over de oorzaken van de sterke stijging van energieprijzen in kaart brengen

Kamerstukken II 2021-2022, 3592 5 8, nr.

Motie is afgedaan door Stas EZK in oktober 2021.

2021/2022

de motie-Eerdmans c.s. over ook voor de domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis creëren voorontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Motie is afgedaan met de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer). De ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht wordt in de wet opgenomen.

2021/2022

de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over de mogelijkheid voor de IBTD om onderzoek te starten naar aanleiding vanindividuele meldingen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Motie is afgedaan met de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer). De IBTD heeft de mogelijkheid om onderzoek te starten naar aanleiding van individuele meldingen.

2021/2022

de motie-Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming vaneen bewindspersoon

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Motie is afgedaan met de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer). Deze motie zal tevens door de minister van BZK worden betrokken bij de uitwerking van de wet op de Rijksinspecties.

2021/2022

de gewijzigde motie-Stoffer/Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen

Kamerstukken II 2021-2022, 3592 7, , nr.

Motie is afgedaan met verzending kamerbrief scenario's (Corona)belastingschuld op 1 juli jl.

2021/2022

de motie-Van Haga/Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

Motie wordt overgenomen door J&V

2021/2022

de motie-Nijboer/Van der Lee over bij KLM aandringen op een toekomstbestendig en duurzaam bedrijfsmodel

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

Overgedragen aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is behandeld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het Wetgevingsoverleg Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM op 30 mei 2022.

2021/2022

de gewijzigde motie-Van der Plas c.s. over onderzoeken of het mogelijk is rode diesel op korte termijn terug te laten keren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 144

Tijdens het commissiedebat met de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, op 11 mei 2022 jl. heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangegeven dat het kabinet niet voornemens is om opnieuw rode diesel in te voeren (Kamerstukken II 2021-2022, 36 045, nr. 76).

2021/2022

de motie-Graus/Van Kent over een ruimhartige omzetdervingsregeling voor Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de watersnoodramp

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 429

Afgerond.

2021/2022

Motie van het lid Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 25 , nr.

Afgedaan in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring, Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209.

2021/2022

Motie Exportinstrumentaria voor eind 2022 in lijn brengen met Parijs en Glasgow (t.v.v. 35925-XVII-27)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 25 , nr.

Afgedaan in de Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring, Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209.

2021/2022

de motie-Heinen over in sterke bewoordingen kenbaar maken dat het verdragsrechtelijke mandaat en verbod op monetaire financiering op geen enkele wijze door de ECB geschonden mag worden

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1873

Afgerond. De minister heeft tijdens de Eurogroep van 11 juli 2022 dit mondeling toegelicht.

Tabel 98 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2015/2016

Gewijzigde motie van de leden Merkies en Nijboer (t.v.v. 34346, nr.6) over SNS Bank in staatshanden houden

Kamerstukken II 2015-2016, 34 346, nr. 17

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

2017/2018

Gewijzigde motie van het lid Van Rooijen over toekennen van passende risicowegingen aan staatsobligaties (t.v.v. 21501-07-1520)

Kamerstukken II 2017-2018, 21 501-07, nr. 1523

In behandeling, dit is reeds de positie van Nederland.

2017/2018

Motie van de leden Alkaya en Snels over de evaluatie van de financieringswijze

Kamerstukken II 2017-2018, 34 870, nr. 13

In behandeling. Dit wordt meegenomen in de evaluatie vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (1-1-2019).

2017/2018

Motie van het lid Leijten over verzekeringen met een beleggingselement

Kamerstukken II 2017-2018, 34 770, nr. 8

In behandeling. Er zijn de afgelopen jaren veel stappen gezet om de risico’s voor consumenten die een verzekering met een beleggingscomponent sluiten te verkleinen (zie bijlage 2 bij brief van 28 juni 2019 aan de Tweede Kamer over de stand van zaken beleggingsverzekeringen aanbiedingsbrief-stand-van-zaken-beleggingsverzekeringen (1).pdf). Daarnaast heeft de AFM aandachtspunten opgesteld voor het verbeteren van de kennis- en ervaringstoets naar aanleiding van een onderzoek naar het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen via execution only. Hiermee hebben ook aanbieders van beleggingsverzekeringen handvatten om de kennis- en ervaringstoets aan te scherpen. Ten slotte zal ik deze motie betrekken bij het Burgerinitiatief Tijd voor transparantie, met name voor wat betreft de informatievoorziening richting consumenten.

2017/2018

Motie van het lid Ronnes c.s. over niet verkopen van aandelen URENCO

Kamerstukken II 2017-2018, 28 165, nr. 278

In behandeling. Verkoop van het Nederlandse aandeel in Urenco is niet aan de orde. Het kabinet kan niet voor de overige aandeelhouders van Urenco (de Britse overheid en de Duitse private aandeelhouders E.on en RWE) bepalen wat zij met hun aandeel doen. Bij zowel het Verenigd Koninkrijk als E.on en RWE blijft de wens tot verkoop van de aandelen aanwezig. Net zoals het kabinet is het Verenigd Koninkrijk van mening dat van verkoop van de aandelen in Urenco pas sprake kan zijn als de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid op adequate wijze zijn geborgd.

2019/2020

Nader gewijzigde motie het lid Jasper van Dijk c.s. over stoppen van verdienmodellen die mensen in de schulden brengen (t.v.v. 35316-20)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 316, nr. 21

In behandeling. De maximale kredietvergoeding is tijdelijk verlaagd (als crisismaatregel). Het is aan een nieuw kabinet om de maximale kredietvergoeding eventueel structureel te verlagen.

2019/2020

Motie van de leden Alkaya en Nijboer over uitbreiden van de invloed van de regering als aandeelhouder in de holding

Kamerstukken II 2019-2020, 29 232, nr. 13

In behandeling

2019/2020

Motie van het lid Bruins over perspectief op het openen van een rekening bij de centrale bank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 9

In behandeling. Een wetgevend voorstel van de Europese Commissie voor de digitale euro wordt verwacht in 2023.

2019/2020

Motie van de leden Van der Linde en Ronnes over dubbelingen in cliëntenonderzoek zo veel mogelijk voorkomen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 12

In behandeling, wordt betrokken bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen waarin wordt voorgesteld de bevoegdheid te introduceren om informatie te delen over hoog risico klanten.

2019/2020

Gewijzigde motie van de leden Alkaya en Van der Linde over de monitoring van de uitwerking van de implementatiewet anti-witwasrichtlijn op kleine ondernemingen (t.v.v. 35245-13)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245, nr. 15

In behandeling.

2019/2020

Nader gewijzigde motie van het lid Bruins over aanscherpingen in het risicobeleid van banken onderzoeken (t.v.v. 35107-14)

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 15

In behandeling.

2019/2020

Motie van het lid Alkaya over het waar nodig ondersteunen van DNB en ECB bij experimenten met digitaal centralebankgeld

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 6

In behandeling. De ECB is medio 2021 over gegaan tot de onderzoeksfase van de digitale euro, die 24 maanden duurt.

2019/2020

Motie van de leden Ronnes en Bruins over een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van betrokkenen

Kamerstukken II 2019-2020, 35 179, nr. 12

In behandeling. De wettelijke deadline voor de vulling is 27 maart 2022. De eerste evaluatie wordt één jaar na de vulling van het UBO-register uitgevoerd.

2019/2020

Motie van het lid Bruins over richting Basel V inzetten op strengere kapitaaleisen en een hogere leverage ratio

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 10

In behandeling. Het voorstel van de Europese Commissie voor implementatie van de Bazel 3.5 eisen is in oktober 2021 gepubliceerd. Hieraan voorafgaand heeft Nederland samen met De Nederlandsche Bank een non-paper opgesteld. Het kabinet heeft zijn definitieve positie gedeeld met de Kamer via de gebruikelijke weg van een BNC-fiche. De Raadsonderhandelingen vinden momenteel plaats onder het Tsjechisch voorzitterschap.

2019/2020

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

Kamerstukken II 2019-2020, 35 300, nr. 14

In behandeling. Wordt meegenomen bij het besluit over de toekomst van de Volksbank

2020/2021

Motie van de leden Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 46

In behandeling. In eerste instantie is gekeken of de geactualiseerde NRA witwassen van 1 juli 2020 meer inzicht zou bieden. Dit onderwerp is vervolgens toegevoegd aan de opdracht van de commissie doorstroomvennootschappen. De Kamer wordt dit najaar geinformeerd over de bevindingen van de commissie.

2020/2021

Motie van het lid Inge van Dijk over geen taken overdragen aan gemeenten zonder bijbehorende financiën

Kamerstukken II 2020-2021, 35 850, nr. 9

De motie is in behandeling en verzoekt de regering om geen taken over te dragen (behalve als het echt noodzakelijk is en in goed overleg) voordat de fundamentele discussie over de ontwikkelrichting van het binnenlands bestuur met concrete voorstellen in het voorjaar van 2022 is afgerond. Er zijn geen taken overgedragen en er worden momenteel onderzoeken uitgevoerd t.b.v. de fundamentele discussie, welke in 2022 afgerond zal worden.

2020/2021

Motie van het lid Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 179, nr. 15

In behandeling.

2020/2021

de motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35529, letter Q).

Machtigingswet oprichting Invest International (35.529) letter Q.

In behandeling. De genoemde samenwerkingsovereenkomsten zullen worden gedeeld met de Kamer zodra deze finaal zijn. In het periodieke beleidsoverleg tussen BHOS, FIN, FMO en Invest International zal de samenwerking en de te realiseren synergie tussen FMO en Invest International een terugkerend punt van aandacht zijn. De minister voor BHOS heeft in de derde termijn bevestigd dat de regelingen blijvend onder haar verantwoordelijkheid vallen. Jaarverslagen en jaarrekeningen van Invest International worden, zoals in de machtigingswet bepaald, met de Kamer gedeeld.

2020/2021

Motie van het lid Kuiken c.s. over een wettelijke verankering van tuchtrecht en een tuchtraad voor letselschadeprofessionals

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 77

In behandeling. De Kamer is in de brief van 28 juni 2021 van de minister van Rechtsbescherming geïnformeerd over de voortgang. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr. 84.

2020/2021

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een wettelijke verankering van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Kamerstukken II 2020-2021, 33 552, nr. 74

In behandeling. De Kamer is in de brief van 28 juni 2021 van de minister van Rechtsbescherming geïnformeerd over de voortgang. Kamerstukken II 2020-2021, 33552, nr.84.

2020/2021

de motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Congo (35529, letter M);

Kamerstukken I 2020-2021, 35529-M, nr.

In behandeling.

2020/2021

Motie van leden van Dijk en Grinwis over het definiëren van een grensspaarsaldo voor negatieve spaarrente

Kamerstukken II 2020-2021, 3254 5, , nr.

In behandeling

2020/2021

Motie van de leden Sjoerdsma en Van Ojik over instrumenten van het buitenlandbeleid en de diplomatie in lijn brengen met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs

Kamerstukken II 2020-2021, 35 5 70 , nr.

In behandeling.

2020/2021

Motie van het lid Nijboer over een wijziging van de Comptabiliteitswet om het budgetrecht van de Kamer te versterken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 830, nr. 11

In behandeling.De uitvoering van deze motie wordt betrokken bij de evaluatie van de CW 2016. Oplevering van de evaluatie staat gepland voor primo 2023.

2021/2022

de motie-Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Kamerstukken II 2021-2022, 35 4 20,, nr.

De Kamer wordt in september geïnformeerd over de uitvoering van de motie en de vormgeving van de verlenging van de betalingsregeling (corona) belastingschuld van 5 naar 7 jaar. Het beleidsbesluit zal uiterlijk 1 oktober worden gepubliceerd.

2021/2022

de nader gewijzigde motie-Azarkan c.s. over bezien hoe het proces van integrale beoordeling substantieel kan worden versneld

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken op deze motie is opgenomen in paragraaf 2.1  van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Alkaya c.s. over bureaucratische belemmeringen wegnemen in het herstel van het toeslagenschandaal

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken op deze motie is opgenomen in paragraaf 2.1  van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan c.s. over een kader op grond waarvan de Commissie Werkelijke Schade de compensatiebedragen kan vaststellen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in aanbiedingsbrief en paragraaf 2.4.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul/Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul c.s. over het ontwikkelen van voorzieningen om initiatieven van ouders en kinderen te ondersteunen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in paragraaf 1.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

de motie-Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

De stand van zaken van deze motie is opgenomen in paragraaf 2.4.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Motie van het lid Grinwis c.s. over het onderzoek naar het niet-gebruik van toeslagen actualiseren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 93

Deze motie wordt onder meer geadresseerd in de nog lopende evaluatie van de Awir. Dit onderzoek wordt naar verwachting in Q3 afgerond, waarna de kabinetsreactie volgt.

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan over een jaarlijkse audit binnen de Belastingdienst op de bescherming van persoonsgegevens

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 943

Deze motie is in behandeling en wordt afgedaan in de Stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst.

2021/2022

de gewijzigde motie-Azarkan over de tegemoetkomingsregeling FSV zo spoedig mogelijk van start laten gaan

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 942

Deze motie is in behandeling. DeTweede Kamer is met de brief «Vormgeving tegemoetkoming FSV» gëinformeerd over de denkrichting hoe het kabinet tegemoet wil komen aan die gevallen waarin burgers of bedrijven onterechte en/of nadelige gevolgen hebben ondervonden van een FSV registratie. In het najaar wordt de Tweede Kamer hierover nader geinformeerd.

2021/2022

Motie van de leden Maatoug en Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule in één sector, bijvoorbeeld de gezondheidszorg

Kamerstukken II 2021-2022, 29 544, nr. 1078

Deze motie is in behandeling. Voorstel is om de Tweede Kamer hier via een brief van SZW over te informeren in het najaar van 2022.

2021/2022

de motie-Idsinga over de effecten van de verlaging van de brandstofaccijns in Duitsland in kaart brengen en de afstemming met buurlanden versterken

Kamerstukken II 2021-2022, 36 0 88,, nr.

Er wordt nog bezien hoe dit bij het lopende onderzoek van grenseffecten kan worden betrokken.Onderzoek mbt grenseffecten loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

Motie leden Heinen en Grinwis over objectieve toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven uit het klimaat- en stikstoffonds

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 149

Er zijn conceptwetten waar Horizonbepaling in zit. Streven is dat deze wetten dit najaar worden gestuurd naar het Parlement voor behandeling.

2021/2022

de motie-Thijssen/Kröger over onderzoeken van de gevolgen van inclusie van de chemische sector in CBAM

Kamerstukken II 2021-2022, 2211 2, , nr.

Het kabinet is bezig met het uitzetten van dit onderzoek. In een volgende Kamerbrief over de stand van zaken van het Fit for 55-pakket zal uw Kamer hierover verder worden geïnformeerd.

2021/2022

de motie-Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Hierover wordt u in de twaalfde Voortgangsrapportage geïnformeerd.

2021/2022

de motie-Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke punt van de herijking van de hersteloperatie

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Hierover wordt u in de twaalfde Voortgangsrapportage geïnformeerd.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Van Raan over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Hierover wordt u in de twaalfde Voortgangsrapportage geïnformeerd.

2021/2022

de motie-Alkaya over het niet langer geheel uitbesteden van essentiële diensten op Schiphol

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In behandeling

2021/2022

de motie-Heinen c.s. over met de toezichthouder voorstellen doen om de transparantie van financiële producten te verbeteren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 8 62,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Heinen c.s. over in de Comptabiliteitswet de voorwaarde opnemen dat de Staten-Generaal zich voldoende geïnformeerd achten

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk over in de monitoring van de effecten een onderscheid maken in omvang van bedrijven

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de gewijzigde motie-Romke de Jong over drie jaar na inwerkingtreding van de wet een reflectietoets uitvoeren

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Nijboer/Maatoug over alternatieven om ook het rendement op vastgoed direct mee te nemen bij de start van het nieuwe stelsel

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Grinwis over bij de verdere uitwerking van de vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement uitgaan van de werkelijke waarde van vastgoed

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In behandeling.

2021/2022

-de motie-Romke de Jong/Kat over rekening houden met de doelstellingen van schuldhulpverlening

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Omtzigt over in kaart brengen hoe verschillende vormen van vermogen belast worden

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van der Graaf c.s. over rekening houden met de administratieve last van de motiveringsplicht

Kamerstukken II 2021-2022, 35 4 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

-de motie-Grinwis c.s. over bij de uitwerking van de vermogensaanwasbelasting opties in kaart brengen om liquiditeitsproblemen te voorkomen

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Grinwis over de interacties tussen de toeslagen en de aankomende vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement in kaart brengen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Maatoug over opstellen van een contourennota

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van Weyenberg c.s. over het in kaart brengen van de optie van een verhoging van de mijnbouwheffingen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van Weyenberg/Segers over het onderzoeken van een verzilverbare heffingskorting

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Azarkan c.s. over het verhogen van de belastingen op winst en vermogen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van Haga over een verhoging van de arbeidskorting voor diverse scenario's onderzoeken

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Alkaya over bezien welke belemmeringen er bestaan om winstdelingsregelingen breder toegankelijk te maken voor alle werknemers

Kamerstukken II 2021-2022, 35 9 29,, nr.

In behandeling. Bij de Kabinetsreactie op het CNV rapport over winstdeling zal de Kamer tevens geinformeerd worden over de wijze waarop uitvoering gegeven zal worden aan deze motie.

2021/2022

de gewijzigde motie-Tony van Dijck over zorg dragen voor een landelijk netwerk van servicepunten

Kamerstukken II 2021-2022, 32 5 45,, nr.

In behandeling. Binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is een Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer opgesteld. Een van de acties hiervan is het verbeteren van de persoonlijke aandacht op lokaal niveau - waar daar behoefte aan is - eventueel door servicepunten op te richten op plekken waar bankkantoren zijn verdwenen. Ook het opstellen van een stappenplan voor de sluiting van bankkantoren is hier onderdeel van. Een ander onderdeel is het in samenwerking met maatschappelijke organisaties inventariseren van de precieze behoeften van kwetsbare groepen en het bedenken van oplossingen om aan die behoeften tegemoet te komen.

2021/2022

de motie-Ephraim over een overzicht van mogelijke besparingen binnen de twaalf ministeries

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling. De mogelijkheden hiertoe worden op het moment verkend.

2021/2022

Motie van de leden Nijboer en Maatoug over de gevolgen van macro-economische beslissingen wegen naar de stabiliteitsdoelstellingen uit de begrotingsregels

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 156

In behandeling. Loopt mee in de augustusbesluitvorming.

2021/2022

de motie-Nijboer c.s. over middelen pas aanwenden als getoetst is dat de gekozen aanpak effectief en doelmatig is

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling. Planning om de motie in het najaar 2022 uit te voeren en hierop terug te komen.

2021/2022

de motie-Alkaya over zich als aandeelhouder inspannen voor betere arbeidsvoorwaarden en een lagere werkdruk bij KLM

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In behandeling. Voor wat betreft het deel van de motie dat verwijst naar de nieuwe nota Staatsdeelnemingen, zie Kamerstukken II, 2021-2022, 28165, nr. 370.

2021/2022

Verzoekt de regering voor alle categorie-A-projecten de status van de aanvraag publiekelijk te vermelden in de ex-ante lijst,

Kamerstukken II 2021-2022, 26 485, nr. 392

In behandeling. Wordt naar verwachting aan voldaan in het najaar

2021/2022

de motie-Van Raan/Sneller over bij alle beleidsvoorstellen toelichten hoe ze bijdragen aan de brede welvaart

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling. Zal naar verwachting worden meegenomen in evaluatie van de werkwijze 'Beleidskeuzes uitgelegd'.

2021/2022

de motie-Romke de Jong c.s. over het budget voor cultuurleningen indien nodig aanvullen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 433

In behandeling.

2021/2022

de motie-Tony van Dijck over het niet verder verruimen van het negatieve rentebeleid

Kamerstukken II 2021-2022, 32 5 45,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Alkaya c.s. over de invloed van krimp in medewerkersaantallen bij NS op de beschikbaarheid van de beoogde dienstverlening

Kamerstukken II 2021-2022, 28 1 65,, nr.

In behandeling.

2021/2022

Verzoekt de regering de verklaring niet strenger te interpreteren dan andere landen die de verklaring hebben getekend, met het bedrijfsleven in gesprek te gaan over de reikwijdte van de verklaring en de duurzame transities en om het gelijke speelveld voor het Nederlandse bedrijfsleveninternationaal te bewaken,

Kamerstukken II 2021-2022, 26 485, nr. 387

In behandeling.

2021/2022

Motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over het goed monitoren van de loonontwikkeling en het aanspreken van sociale partners als lonen onvoldoende stijgen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 154

In behandeling.

2021/2022

de motie-Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 4 77,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Tony van Dijck over nieuw overleg met de VNG om te voorkomen dat de uitvoering van de eenmalige energietoeslag in het gedrang komt

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 122

In behandeling.

2021/2022

de motie-Grinwis/Van Weyenberg over overleg met gemeenten om knelpunten te inventariseren bij de uitkering van de eenmalige tegemoetkoming

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 123

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van Weyenberg/Grinwis over het op korte termijn verruimen van de subsidievoorwaarden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 124

In behandeling.

2021/2022

de motie-Van Weyenberg c.s. over met bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers bespreken of termijnbedragen tijdelijk aangepast kunnen worden

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 125

In behandeling.

2021/2022

de motie-Inge van Dijk/Grinwis over zo snel mogelijk via diverse landelijke mediakanalen communiceren van een overzicht van de bestaande ondersteunende regelingen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 131

In behandeling.

2021/2022

de motie-Den Haan c.s. over zo veel mogelijk huishoudens die aanvullende maatregelen nodig hebben proactief benaderen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 137

In behandeling.

2021/2022

Motie van de leden Alkaya en Heinen over mogelijk maken van anonieme betalingen met de digitale euro tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501-07, nr. 1829

In behandeling.

2021/2022

de motie-Heinen/Alkaya over zich tevens inzetten voor een neutrale, toegankelijke digitale euro die niet programmeerbaar is

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1874

In behandeling.

2021/2022

de motie-Eppink over de middelen voor kernenergie openstellen

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 07, nr. 1875

In behandeling.

2021/2022

de motie-Azarkan/Van Raan over de adviezen van de IBTB standaard in behandeling te nemen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie van de leden Inge van Dijk en Werner over bij de invulling van de maatschappelijke diensttijd verkennen of en hoe jongeren ingezet kunnen worden om ondersteuning te bieden aan financieel kwetsbare inwoners

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Romke de Jong over voortvarend aan de slag gaan met de geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Eerdmans over scenario's om hoger dan begrote btw-inkomsten als lastenverlichtingen te laten terugvloeien naar de middeninkomens

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 20,, nr.

In behandeling.

2021/2022

de motie-Stoffer over bij financiële transacties per casus bezien of een budgettaire dekking geleverd dient te worden

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In behandeling.De uitvoering van de motie ligt in de fase van de praktische vormgeving. In de komende Miljoenennota 2023 zal een passage gewijd worden aan de uitvoering van de motie.

2021/2022

Motie van de leden Heinen en Grinwis over opnemen horizonbepaling klimaat- en stikstoffondsen.

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 148

In behandeling.Er zijn conceptwetten waar Horizonbepaling in zit. Streven is dat deze wetten in het najaar 2022 worden gestuurd naar het Parlement voor behandeling.

2021/2022

Motie van het lid Van Houwelingen c.s. over het uitwerken van verschillende scenario's over de schuldhoudbaarheid voor de Nederlandse staatsschuld

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 161

In behandeling.Het verzoek is ingediend bij het CPB. Publicatie volgt na het zomerreces 2022.

2021/2022

de motie-Sneller c.s. over een rapporteringstolerantiegrens van 1% voor de rijksrekening

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In behandeling.Publicatie van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV 2023) in de Staatscourant zal invulling geven aan deze motie. Verwachte publicatiedatum is begin november 2022.

2021/2022

Motie van de leden Van Weyenberg c.s. over meerjarige duidelijkheid voor gemeenten over de reële stijging van het accres

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 153

In de Voorjaarsnota 2022 wordt verwezen naar deze motie. Hierover vindt nog gesprek plaats met de medeoverheden.

2021/2022

de gewijzigde motie-Alkaya over onderzoek doen naar effecten voordat er een wet rekeningrijden wordt ingediend

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 00,, nr.

In het najaar van 2022 zullen de onderzoekresultaten naar de beleidseffecten van betalen naar gebruik beschikbaar komen en aan bod komen in de tweede hoofdlijnenbrief die dan naar de Kamer zal worden gestuurd. De vragen in deze motie komen dan ook aan bod.

2021/2022

de motie-Nijboer/Van der Lee over onverkort vasthouden aan de aan KLM gestelde voorwaarden en afdwingen dat deze worden nageleefd

Kamerstukken II 2021-2022, 36 1 08,, nr.

In Kamerbrief derde rapportage staatsagent (Kamerstukken II 2021/22, 29232, nr. 54) wordt aangegeven welke stappen het kabinet heeft genomen en zal nemen om invulling te geven aan deze motie.

2021/2022

de motie-Stoffer over het monitoren van de effecten van de compensatie voor de gestegen energie- en brandstofprijzen

Kamerstukken II 2021-2022, 36 0 88,, nr.

Motie is in behandeling, op Prinsjesdag wordt een brief verzonden aan de kamer waarin de stand van zaken wordt besproken.

2021/2022

de motie-Azarkan over monitoren hoe het verschil in brandstofprijzen zich ontwikkelt

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. XV, nr. 127

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

Motie van de leden Grinwis en Stoffer over het risico op onderuitputting verkennen

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 158

Uitwerking van de oproep van de motie vindt nu plaats. Nog in behandeling.

2021/2022

de motie-Grinwis c.s. over het onderzoeken van gevolgen van de wetswijziging en het functioneren van de massaalbezwaarprocedure

Kamerstukken II 2021-2022, 32 1 40,, nr.

Voor Prinsjesdag wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van het onderzoek en indien mogelijk worden de (eerste) resultaten gedeeld.

2021/2022

de motie-Kat/Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Zoals opgenomen in de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093) zullen SZW en Fin op basis van het actieplan geldzorgen, armoede en schulden van de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, hier komende tijd nadere uitwerking aan geven. Daarbij wordt ook de motie van de leden Kat en Van Raan meegenomen. Zie hiervoor ook de brief van 12 juli 2022 aan de Tweede Kamer inzake actieaanpak geldzorgen, armoede en schulden van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (24515-643).

2015/2016

Motie van het lid Ronnes over zeer terughoudend zijn bij verdere harmonisatievoorstellen voor hypothecair krediet

Kamerstukken II 2015-2016, 34 292, nr. 7

Doorlopend, in behandeling.

2019/2020

Gewijzigde motie van het lid Baudet over nooit akkoord gaan met een voorstel waarbij Nederland garant staat voor de staatsschuld van een ander land (t.v.v. 21501-07-1672)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1681

Doorlopend. In behandeling, er is momenteel geen sprake van een voorstel waarbij Nederland garant staat voor de staatsschuld van een ander land. In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op de motie Omtzigt en van Haga over hetzelfde thema (Kamerstukken II, 2021-2022, 35925, nr 170).

2021/2022

Gewijzigde motie van het lid Ephraim c.s. over voorkomen dat het Recovery Resilience Fund een meer permanent karakter krijgt (t.v.v. 35925-118)

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 118

Doorlopend. In behandeling, er is momenteel geen sprake van een voorstel om de RRF een meer permanent karakter te geven.

2021/2022

Motie van het lid Omtzigt over niet akkoord gaan met een gezamenlijke schulduitgifte voor nieuwe Europese fondsen en projecten

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 169

Doorlopend. In behandeling, er is momenteel geen sprake van een voorstel voor gezamenlijke schulduitgifte voor nieuwe Europese fondsen en projecten. In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op deze motie (Kamerstukken II, 2021-2022, 35925, nr 170).

2021/2022

Motie VVD, CDA, CU over niet instemmen met het structureel maken van de Recovery and Resilience Facility

Kamerstukken II 2021-2022, 2022 D25, nr.

Doorlopend. In behandeling,er is momenteel geen sprake van een voorstel om de RRF structureel te maken.

2021/2022

Motie van de leden Van Haga en Ephraim over niet instemmen met eurobonds of andere vormen van schuldmutualisering

Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 167

Doorlopend. In behandeling,er is momenteel geen sprake van een voorstel voor eurobonds of andere vormen van schuldmutualisering. In een brief van 30 maart 2022 is een reactie gegeven op de motie Omtzigt en van Haga over hetzelfde thema (Kamerstukken II 2021-2022, 35925, nr 170).

2021/2022

de motie-Van Haga over een langetermijnperspectief voor ondernemers per situatie in de toekomst

Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 438

In behandeling.

Tabel 99 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2015/2016

Toezegging Tussenlaag zzp-middeling (34.036)

Handelingen I 2015-2016, nr. 17, item 7, p. 42

Afgedaan in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Eerste Kamer", Kamerstukken I 2021/22, 35927, nr. A.

2015/2016

Toezegging Inschatting aandeel schijnzelfstandigheid bij de formele evaluatie na 3 jaar (34.036)

Handelingen I 2015-2016, nr. 17, item 7, p. 45

Afgedaan in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Eerste Kamer", Kamerstukken I 2021/22, 35927, nr. A.

2015/2016

Toezegging openbaarheid kern overeenkomst

Plenaire vergadering 26-01-2016 Verslag EK 2015/2016, nr. 17, item 7

Deze toezegging is afgedaan in de bijlage 23e halfjaarsrapportage aan de Brief «Brief van de staatsecreataris van financiënover de 23e halfjaarsrapportage van de belastingdienst en over de eerste resultaten van de aanpak beheerst vernieuwen» van 17 april 2019, Kamerstukken II 2018-2019, 31066, nr. E.

2016/2017

Toezegging brief over vermogen en betalingscapaciteit

Kamerstukken II 2016-2017, 34 552, nr. 70, blz. 110

Afgedaan in de Kamerbrief «Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw» van 25 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 24515, nr. 619.

2017/2018

Toezegging informeren Kamer bij veranderingen zwarte lijst

Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, p. 24-25

Afgerond. De zwarte lijst wordt twee keer per jaar vastgesteld, de Kamer wordt dan ook twee keer per jaar geïnformeerd via het verslag van de Ecofin, Kamerstukken II 2021–2022, 21 501-07, nr. 1816.

2017/2018

Toezegging transparantie in EU-Gedragscodegroep

Handelingen II 2017-2018, nr. 67, item 8, p. 24-25

De toezegging is afgedaan bij het "Verslag Eurogroep en Ecofinraad 6 en 7 december 2021", Kamerstukken II 2021–2022, 21 501-07, nr. 1804.

2017/2018

Toezegging evaluatie Wet fiscale arbitrage in praktijk

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 14

Afgerond. Opgenomen op evaluatie-agenda (2024).

2017/2018

Toezegging rol banken bij aangifte bitcoins mee te nemen in fiscale beleidsagenda

Kamerstukken I 2017-2018, 34 775, nr. AA, p. 9

Toezegging is afgedaan in bijlage 3 bij de Kamerbrief 'Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2018/2019

Toezegging periodieke analyse Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 9

Afgerond, i.v.m. de toezeggingen m.b.t. de WFA is er een evaluatie opgenomen op de evaluatie agenda (2024).

2019/2020

Toezegging monitoringsverzoek Van Weyenberg knelpunten langere ritten

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 17

Afgedaan met de Kamerbrief "Onderzoek MIA uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen", Kamerstukken II 2021/22, 32800, nr. 75.

2019/2020

Toezegging monitoren emissievrije voertuigen binnen doelgroepenvervoer

Kamerstukken II 2019-2020, 35 302, nr. 68, blz. 79

Afgedaan met de Kamerbrief "Onderzoek MIA uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen", Kamerstukken II 2021/22, 32800, nr. 75.

2019/2020

Toezegging Milieu-investeringsaftrek

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 16

Afgedaan met de Kamerbrief "Onderzoek MIA uitstootvrije personenautotaxi’s en taxibussen", Kamerstukken II 2021/22, 32800, nr. 75.

2019/2020

Toezegging Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de Wet hardheidsaanpassing Awir

Kamerstukken I 2019-2020, T02935, nr.

Afgerond. De Eerste Kamer wordt net als de Tweede Kamer regelmatig geïnformeerd over de hersteloperatie via de voortgangsrapportages en de tussentijdse stand van zaken en update brieven.

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe dat de ministeriële regeling, die vastlegt dat er een adviserend ouderpanel bestaat om de uitvoering van de hersteloperatie te begeleiden met gevraagd en ongevraagd advies, in nauw contact met het ouderpanel zal worden opgesteld.

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 693.

Afgerond. De Instellingsregeling Oudercommissie kinderopvangtoeslag is op 14 juli 2021 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2021, 34722). Deze Instellingsregeling is opgesteld in nauw contact met het ouderpanel.

2019/2020

Toezegging informeren over afname aantal controles Belastingdienst

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 622, p. 74

De Kamer is geïnformeerd in de brief «Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021» van 24 november 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 737.Het rapport Analyse niveau toezicht achteraf is op 31 januari 2022 naar de Kamer verstuurd als bijlage bij het Jaarplan 2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 958).

2019/2020

Toezegging informeren over ontwikkelingen Europese voorstellen energiebelastingen

Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1625, p.27

Deze toezegging is afgedaan doordat de Tweede Kamer is betrokken bij het voorstel voor herziening van de richtlijn energiebelastingen via het in september 2021 toegezonden BNC fiche.De Kamer wordt daarnaast op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij de behandling van het herzieningsvoorstel via de zesweken brief van EZK over de voorstellen uit het fit for 55 pakket conform het verzoek daartoe van de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat (2021Z15315/2021D33994). De eerste zeswekenbrieven zijn te vinden in Kamerstukken II 2021-2022, 22112, nr. 3239.

2019/2020

Toezegging werking opkoopfonds schulden van gezinnen

Handelingen II 2019-2020, nr. 90

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Waarborgfonds Saneringskredieten en Uitzonderingsjaar Ophogingen» van 13 september 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 24 515, nr. 610.

2019/2020

Toezegging onderzoek kloof fiscale behandeling vreemd en eigen vermogen

Handelingen II 2019-2020, nr. 76, item 6, p. 37-38

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 'Onderzoek fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen'. Kamerstukken 2020-21, 35572, nr. 100.

2019/2020

Toezegging uitkomsten onderzoek o.b.v. motie Ronnes en afspraken Klimaatakkoord

Kamerstukken I 2019-2020, 35 302, nr. E, blz. 26

Deze toezegging is afgedaan in Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 september 2020, Kamerstukken I 2020/2021, 35302, S en 35572 / 35205, A.

2019/2020

Toezegging Evaluatie effectiviteit en doelmatigheid schenkvrijstelling voor eigen woning

Kamerstukken I 2019-2020, T02964, nr.

Deze toezegging is afgedaan op 5 juli 2021, Kamerstukken II 2020-21, 35 572, nr. 95.

2019/2020

Toezegging informatieverzoek Van Rooijen (50PLUS)

Handelingen I 2019-2020, nr. 28, item 8, p. 2

Er zijn kort na de toezegging gesprekken gevoerd met dhr Van Rooijen.

2019/2020

Toezegging afschrift keuzes lidstaten implementatie van EU-arbitragerichtlijn

Kamerstukken I 2018-2019, 35 110, nr. B, blz. 3

Afgerond. Er wordt een evaluatie van de wet fiscale arbitrage gepland voor eind 2024. Een afschrift daarvan zal t.z.t met de EK worden gedeeld.

2019/2020

Toezegging kosten Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 10

Afgerond, i.v.m. de toezeggingen m.b.t. de WFA is er een evaluatie opgenomen op de evaluatie agenda (2024).

2019/2020

Toezegging implementatie lidstaten Wet fiscale arbitrage

Handelingen II 2018-2019, nr. 89, item 3, p. 7

Afgerond, i.v.m. de toezeggingen m.b.t. de WFA is er een evaluatie opgenomen op de evaluatie agenda (2024).

2019/2020

Toezegging Vergroening bankenbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 35 446, nr. 3, bijlage tabel 1.

Afgedaan met Kamerstukken 2021-2022, 32 545, nr. 151

2019/2020

Toezegging Seminar over Tax Governance (35.305) (T02966)

Kamerstukken I 2019-2020, T02966, nr.

Afgedaan met Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX, nr. 45, p. 23.

2020/2021

Toezegging Uitvoeringstoets

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 135

Afgedaan met Kamerstukken I 2021–2022, 35 572, AA.

2020/2021

Toezegging Belastingadviseurs

Kamerstukken II 2020‐2021, 31 066, nr. 767, p. 29. & Aanhangsel van de handelingen 2020‐2021, nr. 358.

Afgedaan in bijlage 1 bij Kamerbrief 'Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de ADR zal worden gevraagd te reconstrueren wat er bij belastingschulden precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. De opdracht aan de ADR zal spoedig worden vastgesteld en verstrekt en de Tweede kamer zal geïnformeerd worden over de planning.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D27591.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage nader te informeren over het overleg met de Raad voor de rechtspraak over de bij de rechtbanken eventueel nog aanwezige beroepsdossiers Toeslagen die voortijdig vernietigd zijn en het contact met de afdeling Bestuursrechtsspra

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan in de 10e voortgangsrapportage KOT, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer middels de reguliere besluitvormingscyclus zal worden geïnformeerd over de kosten van de subsidieregeling voor juridische bijstand, die op dit moment worden geraamd op circa € 16 mln. voor de jaren 2021-2025.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. In het Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 is hierover opgenomen dat de kosten voor de rechtsbijstand 2021-2024 geraamd worden op 30,5 mln (36100-IX, nr 1).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de digitale «upload»-functie, die bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Kinderopvangtoeslag is gerealiseerd, ook beschikbaar te maken voor alle processen binnen Toeslagen. Om de transparantie van het proces voor de Toeslaggerechtigde te versterken, belooft de staatssecre

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.De gerealiseerde functionaliteit biedt nog geen mogelijkheid om de binnenkomende stukken te kunnen classificeren. De inzet is hierdoor nu beperkt tot situaties waarbij we telefonisch contact met de burger hebben. Om de upload functionaliteit breder te kunnen toepassen zal er een vorm van classificatie moeten worden gerealiseerd. In verband met het volle IV-portfolio kan dit voorlopig niet worden gerealiseerd. Uw Kamer wordt geïnformeerd wanneer de bredere invoering van deze functionaliteit gerealiseerd is.

2020/2021

Toezegging Verhouding Wetsvoorstel excessief lenen tot de coronacrisis (35.577) (T03172)

Kamerstukken I 2020-2021, T03172, nr.

Afgedaan in de brief van 2 juli 2021, "Nadere informatie Wet excessief lenen bij eigen venootschap", Kamerstukken II, 2020–2021, 35 496, nr. 11.

2020/2021

Toezegging Verhouding Wetsvoorstel excessief lenen tot de coronacrisis

Kamerstukken I 2020-2021, 35 577-T03172, nr.

Afgedaan in de brief van 2 juli 2021, "Nadere informatie Wet excessief lenen bij eigen venootschap", Kamerstukken II, 2020–2021, 35 496, nr. 11.

2020/2021

Toezegging Stroomlijnen 2

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 21

Afgedaan in de Kamerbrief "Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw", Kamerstukken II 2021/22, 24515, nr. 619.

2020/2021

Toezegging Art. 17-2 IW 1990

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, p. 4.

Afgedaan in Kamerbrief "Evaluatie afschaffing schorsende werking bij fiscaal verzet", Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 896.

2020/2021

Toezegging buitenlandse kentekens

Kamerstukken II 2020/21, 31066, nr. 877, p. 48

Afgedaan in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag Tweede Kamer", Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging Co2 heffing industrie; onderzoek warmtebenchmark

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 16

Afgedaan in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag Tweede Kamer", Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging Vliegbelasting

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572 nr. 14 p. 9

Afgedaan in Kamerbrief "Prinsjesdag fiscale moties en toezeggingen aan de Eerste Kamer", Kamerstukken I 2021/22, 35927, nr. A.

2020/2021

Toezegging Steeds pleiten voor een bredere heffing van de luchtvrachtbelasting bij Ecofin-Raden (35.572) (T03179)

Kamerstukken I 2020-2021, T03179, nr.

Afgedaan in Kamerbrief "Prinsjesdag fiscale moties en toezeggingen aan de Eerste Kamer", Kamerstukken I 2021/22, 35927, nr. A.

2020/2021

Toezegging Aandeelhouderskosten

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 108

Afgedaan in kamerbrief «Internationaal fiscaal (verdrags)beleid» van 28 juni 2022. (Kamerstukken II 2021-2022, 25 087, nr. 294).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Karimi en de heer Van Rooijen samen met de minister van SZW te kijken naar leenbijstand en de Eerste Kamer te informeren over de uitkomsten ervan.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan in Kamerbrief over de leenbijstand. Verzonden op 23 november 2021.

2020/2021

Toezegging OVB schrijnende situaties

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, item 7, nr. 14. p. 37

Afgedaan in Kamerbrief «Prinsjesdag fiscale moties en toezeggingen aan de Eerste Kamer» op 21 september 2021.

2020/2021

Toezegging Interpretatie motie 70

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 37

Afgedaan in Kamerstukken II 2020/21, 35572, nr. 92.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer middels de voortgangsrapportage en de reguliere budgettaire besluitvormingscyclus te informeren over de juistheid van de aanname dat 100% van de gedupeerden om een integrale beoordeling zal verzoeken, waarover de komende periode meer duidelijk zal worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1.

Afgedaan met de 8e voortgangsrapportage kinderopvangtoesalg van 30 september 2021, Kamerstukken 2021/22, 31066, nr. 899.

2020/2021

Toezegging mogelijkheden aanpassen vermogensrendementsheffing

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Toezegging vermogensrendemenstheffing werkelijk rendement

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

Afgedaan met de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140 nr. 105.

2020/2021

Toezegging ICT meenemen in onderzoek door inspectie Belastingdienst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 527, nr. 13

Afgedaan met de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane en de verzending van het werkprogramma voor 2022 naar beide Kamers (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 931).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in een brief zal worden teruggekomen op de reactietermijnen voor burgers. Hierbij is toegezegd het opvragen van jaargegevens niet meer te doen in de zomervakantie en daar drie weken voor te nemen

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Afgedaan met brief bijgevoegd bij de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe bereid te zijn, samen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te onderzoeken wat de consequenties van het wijzigen van een BSN zijn. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zal het onderzoek leiden. Een oplossing zoe

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1623.

Afgedaan. BZK heeft de aanbesteding van het onderzoek in gang gezet. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat, als later deze maand duidelijk is of de Wet Verbetering Uitvoerbaarheid Toeslagen wordt aangenomen, een uitvoeringstoets zal worden gedaan op de voorgestelde verlenging van de standaard reactie- en rappeltermijnen voor alle brieven naar drie weken en voor brieven na

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 19 november 2021 invulling van de motie van het lid Omtzigt over een termijn van vier weken voor informatieverzoeken na afloop van het toeslagjaar. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 918.

2020/2021

De Inspectie Overheidsinformatie & Erfgoed is bezig met haar onderzoek naar de staat van het beheer van informatie binnen de dienst Toeslagen. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd in de brief van 22 april 2021 rapport Inspectie Overheidsinformatie. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe iemand speciaal aan te stellen om ervoor te zorgen dat mensen bekend raken met de regelingen, op allerlei niveaus bij de overheid, dus bijvoorbeeld ook bij gemeenten.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd op 25 mei 2021 in de beantwoording van vragen over de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de compensatieregeling wordt verbreed, zodat het onderscheid tussen de hardheidsregeling en de compensatieregeling verdwijnt.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet alle getroffen ouders een aanbod wil doen om alvast een bedrag van € 30.000 uit te keren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de herstelorganisatie werkt aan een oplossing voor mensen die niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook op andere plekken andere schulden hebben, zodat mensen een nieuwe start kunnen maken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt gekozen voor een spoedige uitbetaling van een bedrag ineens, waarbij voorop staat dat het geld snel bij de ouders terecht moet komen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd via de brieven van 15 en 18 januari 2021 en in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de mandatering van gemeenten wordt uitgewerkt, zodat gemeenten rechtstreeks contact op kunnen nemen met gedupeerden. De staatssecretaris zegt toe ernaar te streven om het mandateringsbesluit in overleg met de VNG z.s.m. gereed te hebben en dit aan de AP voor te legge

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. De mandatering is geregeld. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te zorgen dat informatie over de afkortingen, om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende groepen ouders, duidelijk op de website van de herstelorganisatie beschikbaar komt.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. De meest gebruikte afkortingen zijn opgenomen in het woordenboek, onder het lemma 'briefkenmerk'. In een nieuwsbericht op 18 maart 2021 is op de website en Facebook extra uitleg gegeven over de functie van de codes. Zie hiervoor: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/woordenboek-toeslagen-herstel/. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de instellingsregelingen, samen met de benoemings- en vergoedingsbesluiten voor alle drie de commissies, in de loop van dit kwartaal worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. De ministeriële regelingen van de Commissie Werkelijke Schade en van de Commissie van Wijzen zijn op 15 juni jl. naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 847) en op 16 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-29438 en 2021-29442). De ministeriële instellingsregeling van de bezwaarschriftenadviescommissie is op 26 november 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2020-2021, 2021Z21764) en op 23 november jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-46209).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de bij de Appelbloesem aangesloten ouders die in een acute/zeer schrijnende situatie zitten nog dit jaar worden beoordeeld door UHT. Net als bij CAFonderzoeken waar eerder op groepsniveau institutionele vooringenomenheid is vastgesteld, krijgen zij in principe allema

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Deze brieven zijn verstuurd. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer zo spoedig mogelijk een kabinetsreactie ontvangt op het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar de Rijksbrede behandeling van klachten over etnisch profileren dat op 30 maart 2021 is verschenen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Deze reactie is door de minister van Justitie & Veiligheid op 4 juni 2021 verstuurd als bijlage bij het Eerste halfjaarbericht politie 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 29 628, nr. 1015.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek van de heer Omtzigt zal worden gekeken of de VGR al op 29 januari gedeeld kan worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit bleek niet mogelijk, de Kamer heeft de VGR een aantal dagen later ontvangen. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de ontbrekende antwoorden op vragen 20, 21, 23, 36, 52 en 54 uit de lijst van feitelijke vragen over drie brieven CAF 11 in verband met nader onderzoek en afstemming uiterlijk bij de volgende Voortgangsrapportage worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is als bijlage opgenomen bij de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Belastingdienst op het voorstel van de heer Bruins in het telefoongesprek met ouders duidelijk moet maken dat de ouders bedenktijd hebben en niet direct ja/nee hoeven te zeggen over het ontvangen van de 30.000 euro.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is de huidige werkwijze. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij OGS en de eenmalige extra uitkering binnenkort in de vrijlating zullen worden opgenomen en vervolgens worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is geregeld in het Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS van 30 november 2020 (Staatscourant 2020-63420).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het idee om schade-experts mee te laten lopen mee te nemen in de gesprekken met de Commissie Werkelijke Schade.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2888.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer te informeren over de uitkomsten van de volledige herijking van de planning, alsmede van de programma- en apparaatskosten van (de opschaling van) UHT.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te streven de Kamer met de volgende VGR nader te informeren over de beoogde startmomenten van de uitvoering van de regelingen voor kinderen, ex-partners en andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de TWO (Twee Wekelijks Overleg) verslagen op een later moment aan de Kamer worden verstrekt, omdat dit op korte termijn niet mogelijk bleek.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat resultaten van het onderzoek vanuit het archief van de FIOD naar het antwoord op de vraag over de 600 verstuurde brieven over VOG's in gang gezet met de Kamer zal worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 765.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels om te kijken hoe we de compensatie van de schuldenproblematiek kunnen monitoren zodat er geen schrijnende verschillen tussen schrijnende gevallen ontstaan en te bezien hoe we de Kamer hierover kunnen informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de herziene planning voor de integrale beoordelingen, waar UHT op dit moment aan werkt, te delen met de Kamer.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z08884.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief en in paragraaf 1.1 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Aan het lid Azarkan wordt toegezegd om het versnellen van het inzien van dossiers ook mee te nemen in de herijking.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de begeleidende brief en in paragraaf 1.6 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportage te informeren over een gezamenlijke agenda met BZK, die aansluit op de gewenste verbeteringen binnen het huidige stelsel en de lopende gesprekken over alternatieven voor het toeslagenstelsel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 29 juni 2021 reactie op de motie van Lodders en Van Weyenberg (2021Z12123) over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 898.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn de analyse van de advocaat over de mogelijke nietigheid van door de Belastingdienst/Toeslagen in het verleden genomen besluiten met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 9 februari 2021 Advies onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid besluitvorming. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 788.

2020/2021

Er wordt aan de Kamer toegezegd om te bekijken hoe kinderen verder kunnen worden geholpen als dat steuntje in de rug hen niet voldoende helpt.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Kamerbrief van 29 oktober 2021 Nieuwe regelingen gedupeerden. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 912. De voortgang is daarnaast opgenomen in paragraaf 2.1.1 van de negende  Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe naar aanleiding van nieuwe feiten in ADR-rapport over grensbedrag bij O/GS na te denken over of voor mensen die onterecht OGS hebben gekregen de compensatie hoog genoeg is (100/130%) in de herstelregeling.

Kamerstuk nummer n.t.b.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslage. Kamerstukkken II 2020-2021, 31 066, nr. 932.

2020/2021

Aan het lid van Raan wordt toegezegd om het voorstel om mensen op basis van hun informatie zelf een voorstel te laten doen hoe ze denken dat ze gedupeerd en hoe ze geholpen kunnen worden, in kaart te brengen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de resultaten van het onderzoek door KPMG naar de meldingen van de heer Niessen worden meegenomen in het verbetertraject dat in gang is gezet om te borgen dat Toeslagen conform de wet- en regelgeving werkt en dat de Kamer hierover zal worden geïnformeerd in de Voortg

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Stand van de Uitvoering Toeslagen van  30 november 2021 (2021Z21992).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer op de hoogte zal worden gehouden van de stand van zaken van de uitbetaling van de eenmalige uitkering.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er wordt gewerkt aan de samenstelling van 115 volledige dossiers. Parallel aan het samenstellen van gehele dossiers worden ouders geholpen met verzoeken voor een samenvatting. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover in de volgende VGR nader te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe alle dossierverzoeken die nu zijn gedaan volgend jaar af te handelen en dat deze geen belemmering vormen voor de beoordeling van zaken in het kader van de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het overzicht van de actuele werkvoorraad van zaken van ouders bij de verschillende commissies te delen. Dit is nadrukkelijk een momentopname.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de mogelijkheid te bekijken om samen met de VNG een ‘speciaal gezant' aan te stellen en hier op korte termijn een besluit over te nemen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er een subsidieregeling wordt uitgewerkt waarmee ouders die dit wensen gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen ontvangen. Zodra de regeling is uitgewerkt wordt hierover gecommuniceerd met de ouders en de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Commissie voor het commissiedebat van 15 december een advies uitbrengt op basis van onderzoek op groepsniveau naar een aantal ‘pré CAF’ zaken, waarbij is gestart met het gastouderbureau Appelbloesem en de kinderopvangorganisatie De Parel.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de 5e VGR te informeren over de inrichting en uitvoering van de hotspot Toeslagenaffaire.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de vijfde VGR zal worden geïnformeerd over het onderzoek naar verloren documenten door Capgemini.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat begin 2021 wordt gestart ouders te benaderen met de vraag of zij hulp van de gemeente wensen. Als dat zo is, wordt hen gevraagd toestemming te verlenen om hun BSN te delen met de gemeente, zodat de gemeente contact op kan nemen om de hulpvraag te concretiseren en de

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt ingezet op een mandatering aan de gemeente voor het opnemen van contact met de gedupeerde ouders. Bij de uitvoering van deze werkwijze wordt de AP betrokken en nauw samengewerkt met de VNG en gemeenten, om alle creatieve mogelijkheden te onderzoeken om gegevens

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de periode januari-maart 2021 de inzet van onder andere branche- en kinderopvangorganisaties, de Nationale Ombudsman en maatschappelijk dienstverleners om ouders gericht te benaderen wordt geintensiveerd. Daarbij wordt gekeken of de inzet van bredere communicatiek

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1006.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een onafhankelijke partij te vragen toe te zien op de inrichting van de hotspot. Daarnaast zal deze onafhankelijke partij ook gevraagd worden toe te zien op het veiligstellen en bewaren van de persoonlijke dossiers, zodat informatie niet vroegtijdig vernietigd wordt. De

Aanhangsel van de handelingen II 2020-2021, nr. 1006.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, nadat het oordeel van de Commissie is ontvangen over De Parel, de Kamer hierover zal worden geïnformeerd. De documenten die ten grondslag liggen aan het advies van de Commissie over Appelbloesem en De Parel zullen dan ook met de Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de voortgangsrapportages op de hoogte te houden ten aanzien van andere pre-CAF zaken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 766.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer middels een uitbreid overzicht cijfermatig wordt geïnformeerd over de voortgang van de hersteloperatie op verschillende vlakken, in aanvulling op de cijfers die reeds in de vorige voortgangsrapportages zijn opgenomen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de volgende VGR zal worden ingegaan op de exacte versnelling per dossier.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de komende tijd wordt bezien hoe de belanghebbenden van andere toeslagen kunnen worden betrokken en ingepast in de hersteloperatie. De staatssecretaris zegt toe de Kamer hierover te informeren in de volgende voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de Voortgangsrapportage een handzaam overzicht zal worden geven van wie er zijn geholpen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat 430 ouders voor het einde van het jaar hun compensatie ontvangen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat wordt gekeken hoe moet worden omgegaan met situaties waarbij de (ex)partner ook gedupeerd is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de volgende VGR wordt teruggekomen op het onderzoek dat wordt gedaan naar niet-KOT met daarbij het tijdpad.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Van Weyenberg in de voortgangsrapportages zal worden opgenomen wat de aantallen zijn ten aanzien van de commissies.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Omtzigt wordt uitgezocht of alle ouders in aanmerking komen voor compensatieregeling, omdat hardheid en OGS juridisch niet had gemogen en dus nietig verklaard moet worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er een subsidieregeling komt, zodat ouders gratis juridische hulp kunnen krijgen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet snel contact legt met alle gedupeerden. Gemeenten gaan alle ouders actief bellen en hen hulp aanbieden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet een gebaar zal maken richting getroffen kinderen en onderzoekt op welke wijze recht kan worden gedaan aan het leed dat hen is aangedaan. Het kabinet zal dit zo snel mogelijk en in overleg met het Kindpanel uitwerken.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de 5de VGR verder zal worden geïnformeerd over de problemen bij toeslagen die op de hotspotlijst van het ministerie van Financiën zijn geplaatst. Plaatsing op de hotspotlijst draagt eraan bij dat relevante stukken en informatie over de kinderopvangtoeslag

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de volgende VGR in meer detail zal worden geïnformeerd over dat ouders die zich voor 15 februari aanmelden uiterlijk 1 mei de € 30.000 uitbetaald zullen krijgen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 773.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ervoor te zorgen dat ouders na de herstelbetaling écht een nieuwe start kunnen maken en hierbij snelheid kan worden gemaakt, in overleg met publieke en private schuldeisers.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 773.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat er conform de motie Omtzigt wordt gewerkt aan een oplossing om gedupeerde ouders schuldenvrij te maken en hen daarnaast financiële ruimte te geven voor een nieuwe start. De beoogde oplossing is daarmee ruimhartiger dan de in de vraag gestelde mogelijkheden. De staats

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de aankomende voortgangsrapportage wordt teruggekomen op hoeveel minderjarige kinderen er staan op de verschillende door de Belastingdienst gehanteerde lijsten.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer in de vijfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag wordt geïnformeerd over de stand van zaken op de invorderingen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer meer informatie ontvangt over de subsidieregling voor juridische bijstand in de volgende voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de planning van het verstrekken van opgevraagde dossiers in de komende voortgangsrapportage zal worden opgenomen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de vijfde Voortgangsrapportage wordt ingegaan op de oplossing die wordt uitgewerkt, waarmee wordt beoogd dat ouders in schulden niet hun (volledige) uitbetaling naar schuldeisers moeten overdragen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

Toezegging om de Kamer te informeren rondom het kwijtschelden van private schuldeisers

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra de forfaitaire betalingen gedaan zijn en er meer duidelijk is over de werkelijke behoefte aan een integrale beoordeling, een betere inschatting te maken van het resterende tijdspad en dit te verwerken in een update van de integrale planning, waarover de Kamer zal

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 1.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Hierbij is aangegeven dat in juni een nieuwe planning kan worden gegeven. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de voortgangsrapportages te informeren over het aantal keren dat een oordeel van een onafhankelijke commissie niet wordt overgenomen en de redenen daarvoor.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een nauwkeurigere inschatting van het aantal te helpen ouders te maken per kwartaal. Daarin wordt ook een verdere verbetering van de werkwijze meegenomen, op basis van de ervaringen met de beoordelingen tot nu toe. Daarnaast worden de inzichten meegeno

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de kinderopvangorganisaties te informeren dat de bepaling betreffende de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties pas in de loop van 2021 in werking kan treden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in volgende VGR een uitgebreide update wordt gegeven over de planning op basis van de lessen uit de eerste periode.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders in de voortgangsrapportage zal worden opgenomen of er nog steeds niet chronologisch wordt gewerkt bij controles door Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek mevrouw Lodders zal worden onderzocht hoe het zit dat een ouder die nu een herstelbetaling heeft gekregen, toch nog een soort van vinkjes aan heeft staan op basis waarvan wordt aangegeven dat afgelopen twee jaar ten onrechte KOT is ontvangen, terwijl dat n

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in samenspraak met gemeenten fysieke loketten op te zetten op verschillende plekken in het land, waar ouders die dit willen, in korte tijd geholpen kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 772.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtzigt dat we de informatie over onjuiste dossiers aan de rechtbank zo veel mogelijk naar boven kunnen halen. Dit komt begin februari.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te overleggen met BKR en aangesloten koepelorganisaties van schuldeisers, om op korte termijn te zorgen dat ouders geen hinder meer ondervinden van zowel kwijt te schelden achterstanden als achterstanden die ouders zelf al hebben ingelost.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat voor de uitvoering van de Catshuisregeling met spoed in het eerste kwartaal 100 extra medewerkers worden geworven. De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over de voortgang hiermee.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de resultaten van het onderzoek naar reacties uit de groep van 443 ouders die in november en december beoordeeld en uitbetaald zijn door Motivaction in een volgende voortgangsrapportage met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in 2021 door een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzocht zal worden hoe ouders de brieven ervaren. Ook wordt een test gedaan met visuele elementen in de brieven, in de hoop dat dit de communicatie ten goede komt. De staatssecretaris zegt toe in een volgende VGR de

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de voortgangsrapportages over de voortgang van de acties van het Programma Vernieuwing Dienstverlening te rapporteren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportage de Kamer te informeren over de missie, visie en strategie voor Toeslagen, om verder richting te geven aan de ontwikkeling van Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer gedurende het traject van de lichte toets, met data-analyse en waar nodig handmatige toetsen, op de hoogte houden van de uitbetalingen en de aantallen ouders in de drie groepen (waarschijnlijk wel, waarschijnlijk niet, twijfel) vallen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voor de ouders waar gezamenlijk tot een verdeling van de compensatie komen geen soelaas biedt, de opties te verkennen om de positie van de ex-partner na het uitbetalen van de €30.000 te versterken, rekening houdend met het complexe samenspel van juridische, beleidsmatige

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het proces van het vinden van een oplossing voor private schulden zorgvuldig te doorlopen en zal de Kamer te informeren zodra hier een uitkomst van is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra in februari en maart grote groepen ouders zijn uitbetaald, meer inzicht te geven ten aanzien van de verdere planning in 2021.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe begin maart de eerste resultaten van het onderzoek om de kosten die gemeenten maken voor de ondersteuning van gedupeerde ouders in kaart te laten brengen te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te onderzoeken hoe ouders, die na de kwijtscheldingen van de vorderingen van publieke schuldeisers nog openstaande schulden hebben, alsnog zo veel mogelijk compensatie kunnen behouden.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 1622.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat, om de effecten van een eerdere kwalificatie (O/GS) weg te nemen, ouders aan wie dit in het verleden onterecht is gegeven, binnenkort een getuigschrift zullen ontvangen, waarin wordt verklaard dat er geen sprake is geweest van schuld of fraude. Ook zullen de instanti

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 1622.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitvoering van de gegevensdeling (waarvoor een grondslag is opgenomen in het amendement) verder uit te werken. Streven is dit zo spoedig mogelijk te doen met betrokken partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Konklijke Beroepsorganisatie van Gerec

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 14.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Kuijken in februari 3000 ouders te compenseren met de Catshuisregeling

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt er alles aan te doen om te voorkomen dat ouders onterecht uitbetaling krijgen, van € 30.000 maar kan dit niet garanderen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan mevrouw Leijten langs te lopen waar het vastlopen van de invorderingen ervoor zorgt dat ouders te weinig gecompenseerd worden (niet gecompenseerd worden voor alle invorderingen die gedaan zijn).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR aan te geven hoe we de gemeenten een rol kunnen laten spelen voor de gedupeerde ouders.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat mensen die zich bij het College van de rechten van het mens gemeld hebben begin maart worden geholpen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of Belastingdienst de gedupeerden voor kwijting laat tekenen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de BKR registratie zal worden verwijderd voor lopende en niet actieve registraties.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de VGR te informeren over de extra apparaatskosten.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen dat er vooraf informatie zal worden gegeven. Door gemeenten, via webinars e.d. Op zo veel mogelijk momenten informeren, omdat helder moet zijn dat als is uitbetaald dat niet zomaar een schuldeiser langs kan komen.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van Rooijen om te kijken naar communicatie over de vijf herstelregelingen en de compensatie van € 30.000, dit moet zo duidelijk mogelijk zijn.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Van der Linden goed met de VNG kijken of het wenselijk is om informatie te bieden aan gemeenteraden.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op zeer korte termijn te publiceren over de subsidieregeling waarmee ouders die dit wensen gesubsidieerde rechtsbijstand kunnen ontvangen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805. De regeling is gepubliceerd op 1 maart 2021.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe om samen met het Kindpanel en de Kinder Ombudsman een eenvoudige regeling te treffen om te zorgen voor een zonnigere toekomst voor de kinderen die gedupeerd zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de begeleidende brief. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over de oproep die het lid Omtzigt deed om bij de uitwerking van de kindregeling goed te kijken naar de omvang van de schade bij de betreffende ouder en het meenemen van de kinderen in deze nadere uitwerking.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de begeleidende brief. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over onderzoek naar of het technisch mogelijk is systematisch de dossiers te doorzoeken op mogelijke indicaties van discriminerend gebruik van nationaliteit en op welke manier een dergelijk onderzoek zouden kunnen worden uitgevoe

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De Staatssecretaris zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe om in de volgende voortgangsrapportage uit te leggen hoe snel gedupeerde ouders in aanmerking komen voor de €30.000-regeling als zij zich na 15 februari 2021 melden.

Handelingen I 2020-2021, nr. 26, item 13.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR op geaggregeerd niveau de rode draad te halen uit de adviezen van de CWS.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR nader te informeren over de benodigde infrastructuur om sneller tot het behandelen van de openstaande verzoeken over te kunnen gaan en daarbij ook een indicatieve planning te geven voor de rest van het jaar.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR nader te informeren over het onderzoek naar uitbreiding binnen de BAC (om in de toekomst capaciteitsgebrek te voorkomen) en over de inkoop van een passend ICT-systeem.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de komende weken de planning voor het afronden van de aanvragen (verzoek tot inzage persoonlijke dossiers) te herijken. Hierin wordt meegenomen hoeveel dossiers en samenvattingen we kunnen opleveren na opschaling van het aantal medewerkers. Ook worden de laatste inzichte

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een register op te zetten waarin schuldeisers kunnen controleren of een ouder (en diens toeslagpartner) die aangeeft gedupeerd te zijn van de toeslagenaffaire dat ook daadwerkelijk is. De staatssecretaris streeft ernaar om dit register begin mei 2021 te kunnen lanceren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR een concreet voorstel aan de Kamer voor te leggen m.b.t. het onderzoek naar of de positie van (ex-)toeslagpartners met de forfaitaire regeling voldoende gewaarborgd is of dat nog een andere vorm van hulp en/of herstel nodig is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het streven om voor de zomer zoveel mogelijk stappen gezet te hebben op het gebied van de kindregeling.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer over de voortgang van de hotspotlijst Toeslagenaffaire in een volgende voortgangsrapportage te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR de Kamer te informeren over de effecten van de opschaling (binnen UHT) die naar verwachting in de komende maanden zichtbaar zullen zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op de online bijeenkomst van 15 april 2021 (voor advocaten die gedupeerde ouders bijstaan of willen gaan bijstaan bij verzoeken in het kader van de herstelregeling kinderopvangtoeslag) om de advocaten bij te praten over alle regelingen,

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ervoor te zorgen dat de onduidelijkheid in de berekeningen bij beschikkingen vanuit UHT verbetert en dat er ook op de website toeslagen.nl/herstel een duidelijke uitleg komt te staan.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2276.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer nader te informeren over de gesprekken met private schuldeisers over het oplossen van schulden, waarbij gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing voor de totale schuldenproblematiek.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 806.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe om een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de inrichting en afbakening van de hotspot Toeslagaffaire, dit ook naar aanleiding van de motie Omtzigt. In de volgende VGR zal de staatssecretaris de Kamer hier nader over informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854. De verdere inrichting en uitwerking van de hotspot Toeslagenaffaire is nu opgenomen in het departementale actieplan Informatie op Orde, hierover informeert de minister van BZK de Kamer via een Voortgangsrapportage regulier.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat we blijven monitoren of we grote verschillen zien tussen de beoordeling van ouders van voor 2012 en na 2012

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 846.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in elke rapportage over de voortgang van de pilots die zien op betekenisvol herstel en behandelen in één dag te informeren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de aankomende VGR nader te informeren over de invulling van de werkwijze van de commissies.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 847.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021,31066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de eerstvolgende voortgangsrapportage verslag uit te brengen aan de Kamer, zodra er 50 representatieve adviezen zijn uitgebracht door de CWS.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van bijgaande negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer spoedig te informeren over de mogelijkheid voor gedupeerde ouders om weer aanvullend verzekerd te worden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende VGR te informeren over het voorstel dat op basis van inzichten uit het rondetafelgesprek over het feit dat nog niet iedere gedupeerde zich heeft gemeld en in afstemming met onder meer VNG, de Nationale ombudsman en het ouderpanel wordt opgesteld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.7 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn om beide procentuele tegemoetkomingen (voor gedupeerde burgers bij andere toeslagen) te toetsen als onderdeel van de uitvoeringstoets. Deze uitkomsten en eventuele andere inzichten zal de staatssecretaris wegen en bespreken met het kabinet en de VNG. D

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.3 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe na het reces middels een beleidsbesluit terug te komen op de regeling voor private schulden. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een oplossing die recht doet aan het doel van de regeling om zakelijke belastingschulden kwijt te schelden, zonder dat bedrijven onnodig en on

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de individuele situatie van de specifieke groep gedupeerde ouders die in een faillissement verkeren verder in kaart te brengen, om het benodigde maatwerkt te kunnen bieden en indien die nodig blijkt, deze maatwerkregeling gelijktijdig met de regeling voor private schulde

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe ernaar te streven de regeling die aan de uitvoering van de schuldenaanpak ten grondslag ligt na de zomer zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen. De uitvoering wordt in parallel voorbereid, waarover de Kamer in de volgende VGR zal worden geïnformeerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.4 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer na de zomer een voorstel voor te leggen voor de ondersteuning voor gedupeerden op de vijf leefgebieden, voor zowel ouders die woonachtig zijn in Nederland en ouders die in het buitenland wonen, en voor gedupeerden die weer terug willen keren naar Nederland.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende voortgangsrapportages nader en uitgebreider in te gaan op het proces van heling, dat veel verder rijkt dan de financiële vergoeding.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.6 van de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de VGR op de hoogte te houden van de voortgang van de versterking van de vaktechniek.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd dat de aantallen ouders voor wie de wettelijke termijn is verstreken in de volgende VGR zullen worden meegenomen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in tabel 1 in paragraaf 1.1 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd om een onderbouwd antwoord op papier zetten omtrent schenkbelasting. En in het antwoord ook hoe de kwijtschelder hiermee in zijn eigen belastingaangifte mee kan omgaan. Ook om de ouders te beschermen graag dit uitwerken.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 17 september 2021 Beantwoording vragen van de leden Edgar Mulder en Grinwis over Regeling Kinderopvang Toeslag (RKT) en Schenkbelasting. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 884.

2020/2021

Aan lid Van Dijk wordt toegezegd om de kindregeling verder uit te werken met de kinderen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Kamerbrief van 29 oktober 2021 Nieuwe regelingen gedupeerden. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 912. De voortgang is daarnaast opgenomen in paragraaf 2.1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat ouders de mogelijkheid moeten hebben om bij hun persoonlijke zaakbehandelaars aan te kunnen geven dat zij even niet gestoord willen worden en dat daardoor in die tijd geen termijnen zullen verlopen, dit is wel afhankelijk van individuele situaties.

Kamerstuk nummer n.t.b.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Aan de leden Inge van Dijk en Kat wordt toegezegd om gemeenten te vragen wat zij nodig hebben om hun deel van het herstel goed te kunnen uitvoeren (betreffende opschalen, samenwerking, informatie-uitwisseling, etc.).

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Aan het lid Kat wordt toegzegd dat de gemeenten gevraagd wordt over waarom er slechts contact was met 47% van de gemelde ouders. En ook zal aan gemeenten gevraagd worden om er meer helderheid over te geven wat er zou moeten gebeuren en hoe zij kunnen helpen om dit voor elkaar te krijgen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021A03456.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe naar een oplossing te zoeken om ouders die in 2019 of 2020 al compensatie hebben ontvangen en dit bedrag (deels) hebben gebruikt om schulden bij de Belastingdienst/Toeslagen af te lossen, tegemoet te komen en de Kamer hierover te informeren zodra hierover meer bekend is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Dit is vastgelegd in het beleidsbesluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag waarover de Kamer op 25 mei 2021 is geïnformeerd en dat op 1 juni 2021 is gepubliceerd (Staatscourant 2021-28304).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat binnenkort weerwordt bekeken wat wordt gedaan met de dwanginvorderingen die op dit moment zijn gestopt.

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Dit loopt mee in de uitvoering van de hersteloperatie voor de beoordeling van de O/GS-tegemoetkoming en de oplossing van de schuldenproblematiek van de gedupeerde ouders. In brede zin speelt hier ook de samenloop met de corona-maatregelen een rol. Opgenomen in brief van 27 november 2020 aan de Kamer. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 739.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van het onderzoek van PwC en de kabinetsreactie uiterlijk in september met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit onderzoek is in een aparte brief opgenomen en gelijktijdig met de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer toegezonden. Kamerstukken 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Toezegging Vermogensongelijkheid

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 32

Afgedaan. Dit verzoek is meegenomen in het IBO Vermogensverdeling en het pakket Belastingplan 2023. Het IBO Vermogensverdeling is op 8 juli 2022 naar de Tweede Kamer verstuurd.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in de volgende voortgangsrapportage, in aanvulling op de vorige, meer zal worden gezegd over de aanpak van fraude.

Handelingen II 2020-2021, nr. 22, item 33.

Afgedaan. Dit vormt een standaard onderdeel van het Jaarplan en Voortgangsrapportages Belastingdienst. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de tweemaandelijkse Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag te rapporteren over het programma "Informatiehuishouding op orde".

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Door BZK opgenomen in de Voortgangsrapportage Informatie op orde. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe vanaf de volgende voortgangsrapportage ook over de voortgang van het project Verbeteren Informatiehuishouding rapporteren. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2021 de eerste knelpunten worden opgelost.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Door BZK opgenomen in de Voortgangsrapportage Informatie op orde. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe een werkgroep te formeren die samen met de betreffende commissies zal kijken naar de wijze waarop UHT om kan gaan met grotere toeloop.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Er is een kwartiermaker benoemd die beziet hoe die opschaling er uit komt te zien per commissie en hoe de governance moet worden ingericht. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe uit te zoeken hoe de Stadsbank omgaat met de €30.000 compensatie voor schuldenaren.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2890.

Afgedaan. Er is hierover contact opgenomen met de branche vereniging van kredietbanken (NVVK). Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de komende periode het besluit om herstel te verbreden naar niet-KOT gedupeerden verder uit te werken. De staatssecretaris zegt toe dit beleidsbesluit uiterlijk half december te publiceren waarmee de noodvoorziening wordt opengesteld voor niet-KOT gedupeerden die nu a

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Het beleidsbesluit noodvoorziening is op 15 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2020-62981).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over kwijtschelding vanaf begin februari te kunnen publiceren in de Staatscourant.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-28303).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over het kwijtschelden van schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen binnen enkele weken naar de Kamer te versturen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2021-28303).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het beleidsbesluit over de wijze de kwijtschelding van andere publieke schulden kort na het commissiedebat van 10 februari 2021 te publiceren.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

Afgedaan. Het Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject is op 2 juni 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Kamerstukken II 2020-2021, 28 303. Dit is opgenomen in de begeleidende brief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in het Jaarverslag 2020 van Financiën de realisatiecijfers definitief vast te stellen en nader toe te lichten (incl. waar het vastgestelde budget van 70 miljoen euro aan is besteed, en de kosten aan externe inhuur).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 15.

Afgedaan. Het jaarverslag 2020 is op 19 mei 2021 aan de Kamer aangeboden. Kamerstukken II 2020-2021, 35 830 IX, nr. 1.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de bevindingen van het externe onderzoek naar de totale kosten die gemeenten (zullen) maken bij het ondersteunen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uiterlijk begin maart 2021 met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Het onderzoek is als bijlage bij de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag opgenomen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat zodra het feitenonderzoek naar het memorandum van de vaktechnisch coördinator (documentonderzoek en interviews met betrokkenen) gegund is, de Kamer hierover zal worden geïnformeerd. Streven is het onderzoek op 1 juli 2021 af te ronden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Het onderzoek is uitbesteed aan PWC. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een geüpdatet bestand met gegevens met de deurwaarders delen, met een volledig overzicht van alle ouders waarvoor het moratorium doorloopt of ingaat.

Aanhangsel van de Handelingen II 2020-2021, nr. 2889.

Afgedaan. Het bestand is op 23 juni jl. met de gerechtsdeurwaarders gedeeld. Dit is opgenomen in de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtzigt om binnen twee weken aan te geven op welke terreinen de overheid onrechtmatig gehandeld heeft.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

2020/2021

Toezegging aan mevrouw Ouwehand om schriftelijk terug te komen over de vraag of de overheid formele aansprakelijkheid erkent voor de geleden schade en de verantwoordelijkheid om die te herstellen

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de verzoeken van het lid Omtzigt rondom het onrechtmatig handelen van de overheid en over een overzicht van welke wetten zijn overtreden gezamenlijk oppakken en de Kamer hierover informeren in de volgende VGR.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt om zo snel mogelijk terug te komen op zijn verzoek rondom het in kaart brengen van onrechtmatige daden door de Belastingdienst en Toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 18.

Afgedaan. Hierover is de Kamer geïnformeerd via de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te kijken hoe de schrijnende verschillen tussen ouders die bijna geen schulden hadden en 30.000 euro krijgen en ouders met grote schulden en die lang wachten op 30.000 euro, in kaart brengen en beperkt houden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. Iedereen die op basis van de lichte toets recht heeft op €30.000 wordt voor 1 mei uitbetaald en daarvoor is het moratorium van kracht, zodat rust wordt geboden. Samen met o.a. J&V, SZW en VNG wordt nog uitgewerkt hoe ouders in een schuldentraject ook zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Snels de Kamer te informeren over de juridische regelingen in het kader van de hersteloperatie, maar dat lukt niet voor donderdag (1 juli).

Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. A. Kamerstukken II 2020-2021, 35 799, nr. B.

Afgedaan. In de bijlage bij de achtste Voortgangsrapportage kinderpvangtoeslag zit een overzicht herstelregelingen UHT en regelingen kwijtschelden publieke schulden. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Van Weyenberg de MP en de minister van Financiën zullen worden gevraagd om een brief te schrijven over de steun voor het achterhouden van de brief van de LA en over de KLM casus.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 769.

Afgedaan. In de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de POK heeft het Kabinet de adviezen van de Landsadvocaat die ter inzage zijn verstrekt aan de POK openbaar gemaakt. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 4. Daarnaast is aangegeven dat het kabinet voornemens is per 1 juli 2021 nieuwe adviezen van de landsadvocaat openbaar maken voor zover die niet zien op procedures, maar het karakter hebben van algemene juridische beleidsadviezen. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren, zodra meer bekend is over de kindregeling en de budgettaire gevolgen daarvan.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

Afgedaan. In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is de TK geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor kinderen. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 912. Dit is opgenomen in de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de ouders van wie dossiers zijn vernietigd in de eerste helft van 2021 te benaderen, waarbij ze nadrukkelijk zullen worden gewezen op de mogelijkheden voor een herbeoordeling.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. In de laatste week van mei zijn alle betrokken ouders geïnformeerd over het feit dat in 2020 hun beroepsdossier vroegtijdig is vernietigd. De ouders in de UHT doelgroep zijn voorafgaand aan de brief ook telefonisch benaderd. Dit is opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te kijken welke regelingen aan de orde zijn voor OGS gedupeerden van andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 16.

Afgedaan. In de oplegbrief bij de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag zijn de contouren geschetst voor een regeling voor de gedupeerden met een onterechte O/GS-kwalificatie bij de andere toeslagen. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat begin volgend jaar alle ouders met een O/GS-kwalificatie voor de kinderopvangtoeslag die op persoonsniveau zijn geidentificeerd in een persoonlijke brief worden opgeroepen om zich aan te melden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. Inmiddels hebben deze ouders een brief ontvangen. Dit is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op verzoek de heer Omtzigt een vaktechnische coördinator zal kijken naar 1) of de algemene beginselen van behoorlijk bestuurd worden geschonden door de overheid in deze operatie, 2) welke nieuwe feiten en omstandigheden die ten tijde van het wetsvoorstel nog niet bek

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 769.

Afgedaan. Onderdeel 1 is opgenomen in de zesde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805. Onderdeel 2 is opgenomen in de brief van 12 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800. Onderdeel 3 is opgenomen in de brief van 25 maart 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 802.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te zorgen dat voor de meest voorkomende attentiebrieven duidelijk wordt of rappelleren wel of niet wenselijk is. Met deze wijziging is de verwachting dat de kans wordt verhoogd dat burgers bij deze brieven tijdig aanpassingen doen in het burgerportaal, waarmee terugvorde

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

Afgedaan. Onderdeel lopend proces. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat voor minder vaak voorkomende (ad hoc) attentiebrieven op basis van richtlijnen zal worden bepaald of een rappel wenselijk is.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 752.

Afgedaan. Onderdeel lopend proces. Dit is opgenomen in de vijfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in aanloop naar het commissiedebat te informeren over een overleg met de VNG en de Nationale Ombudsman op 13 april 2021, waarin besproken zal worden dat er een «speciaal gezant» of «ombudspersoon» zal worden aangesteld om te helpen om in contact te komen met oud

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in beantwoording Kamervragen zesde VGR KOT op 25 mei 2021 (Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491). Tevens opgenomen in de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

Toezegging aan de heer Omtigt om deze week een voorstel te doen voor een externe partij die onderzoek kan doen naar de gebeurtenissen rondom het memo Palmen in juni 2019 mede door middel van het interviewen van betrokkenen.

Handelingen II 2020-2021, nr. 45.

Afgedaan. Opgenomen in brief op 29 januari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 48.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de budgettaire gevolgen van het kwijtschelden van deze nog openstaande publieke schulden bij het eerstvolgende begrotingsmoment inzichtelijk te maken.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 704, nr. 14.

Afgedaan. Opgenomen in de brief Kwijtschelden publieke schulden van 8 april 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 806.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra de opdracht voor het onderzoek naar de gang van zaken in juni 2019 rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen van 2017 gegund is, de Kamer hierover informeren. De staatssecretaris streeft ernaar dat het onderzoek op 1 juli 2021 is afgerond.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 18 mei 2021 Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 56. Tevens opgenomen de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe het definitieve rapport van de IO&E en de reactie daarop (die naar verwachting april 2021 worden gepubliceerd op de website van de Inspectie) te delen met de Kamer.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 22 april 2021 rapport Inspectie Overheidsinformatie. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 815.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op de eerste bevindingen van het onderzoek door de Nationale ombudsman naar de manier waarop UHT omgaat met klachten van ouders, die mei/juni 2021 worden verwacht.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 27 mei 2021 over de reactie aan de Nationale Ombudsman betreffende de eerste monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 845. Tevens opgenomen de zevende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe, zodra het onderzoek van de ADR naar de gevolgde werkwijzen bij het beoordelen van O/GS voor de terugvordering van toeslagen en daarnaast naar de behandeling van verzoeken voor deelname aan minnelijke schuldsanering is afgerond, de onderzoeksresultaten te delen met de Ka

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 6 juli 2021 Aanbiedingsbrief bij onderzoek ADR (Kamerstuknummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021Z12852).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat in overleg met de Commissie op korte termijn duidelijkheid zal worden gegeven over de wijze waarop de Commissie de aanmeldingen van ex-toeslagpartners voor aanvullende schade zal behandelen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in een afzonderlijke brief zo spoedig mogelijk het eindrapport en de opvolging van de door CapGemini opgestelde aanbevelingen waarmee reeds is gestart met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

2020/2021

IDe staatssecretaris zegt toe het eindrapport van Andersson Elffers Felix op korte termijn, voorzien van een reactie, met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 006, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 februari 2021 over de hersteloperatie t.b.v. AO 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 796.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het Ministerie van SZW - mede namens de staatssecretaris - de Kamer in het voorjaar van 2021 nader zal informeren over het verbetertraject kinderopvangtoeslag.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 824.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 juli 2021 Voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 871.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe voornemens te zijn de Kamer, samen met de minister van SZW, in het tweede kwartaal van 2021 te informeren over de uitkomsten van de wetenschappelijke toets conform artikel 3.1 Comptabiliteitswet 2016 op het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag, die op dit moment worden g

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. Opgenomen in de brief van 8 juli 2021 Voortgang verbetertraject kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 871.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de uitkomsten van de gesprekken met belangenorganisaties, over het rapport van de AP over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag, worden meegenomen in de hersteloperatie en in het verdere onderzoek naar de effecten op burgers, dat o

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 792.

Afgedaan. Opgenomen in de vierde voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het onderzoek dat ADR is gestart naar OGS, wanneer zij het onderzoeksrapport afronden. Naar verwachting is dat in de loop van februari.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Afgedaan. Opgenomen in lijst van feitelijke vragen en antwoorden POK. Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in het kader van de voorhangprocedure het ontwerpbesluit, het advies van de Raad van State en het nader rapport vier weken aan de Staten-Generaal voor te hangen. De staatssecretaris zegt toe dit in week 51, voor het kerstreces, met de Kamer te delen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

Afgedaan. UB Awir, met advies RvS en Uitvoeringstoets, is op 14 december 2020 met de Kamersgedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 20.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de AMvB die toeziet op de gegevensdeling vanuit kinderopvangorganisaties (KOO's) naar de Belastingdienst/Toeslagen deze week, voor het kerstreces, met de Kamer zullen worden gedeeld teneinde de voorhang, conform het amendement Omtzigt, te laten starten. De staatssecr

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 762.

Afgedaan. UB Awir, met advies RvS en Uitvoeringstoets, is op 14 december 2020 met de Kamersgedeeld. Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 20.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe op korte termijn een reactie te sturen n.a.v. de gesprekken met ouders en het bekijken van individuele dossiers, om na te gaan uit welke concrete handelingen alsnog vooringenomenheid in individuele gevallen is vast te stellen of aannemelijk te maken en deze ook te delen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

Afgedaan. De brief aan BoinK is opgenomen als bijlage bij de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat het kabinet de (incidentele) suppletoire begroting voor de voorgestelde richtingen voor niet-KOT, ex-partners en kinderen naar verwachting na de zomer aan het parlement aan zal bieden.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. De budgettaire gevolgen van de voorgestelde regelingen zoals opgenomen in de brief van 29 oktober jl. (Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 912) zijn aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd middels de tweede suppletoire begroting 2021 van het ministerie van Financiën en een Nota van Wijziging op de Ontwerpbegroting 2022 op 18 november jl.  (35925 IX-10).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de volgende VGR terug te komen op een verdere uitwerking, een juridische toets en een uitvoeringstoets van de financiële tegemoetkoming (voor kinderen) zijn en de uitwerking van het bredere programma, wat gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken departementen en

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.1 van bijgaande negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over de voortgang m.b.t. de 21-punten lijst van kwesties in de uitvoering die volgens Toeslagen zelf strijdig zouden zijn met wet- en regelgeving en zien op kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget, die met de eerste Voortgang

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 800.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.7 van de achtste Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 899.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe te streven om alle regelingen die nodig zijn om ouders te helpen, ook de regeling voor ouders die in een faillissement zijn beland, voor de zomer met de Kamer te delen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D19491.

Afgedaan. Het Besluit betalen private schulden is op 28 oktober 2021 gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2021-44723).

2020/2021

Toezegging NVB gesloten rekeningen TIN/SSN of CLN

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

2020/2021

Toezegging ingaan op Duitse oplossing

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

2020/2021

Toezegging gesprek met toeval-Amerikanen over informatievoorziening

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266

2020/2021

Toezegging NVB te vragen naar Duitse oplossing

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

2020/2021

Toezegging NVB casuïstiek opgeheven betaalrekeningen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

2020/2021

Toezegging openen informatieloket FATCA en toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

2020/2021

Toezegging reactie op zwartboek Americans Overseas

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Afgerond met Kamerbrief van 2 februari 2021 over de stand van zaken toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO FATCA van 24 november 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 35087, nr. 266.

2020/2021

Toezegging afwijzen MSNP als gevolg van registratie FSV of O/GS

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Afgerond. De Kamer wordt hier in iedere FSV-brief over geïnformeerd.

2020/2021

Toezegging Brief Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer naar de Eerste Kamer sturen (35.576) (T03174)

Kamerstukken I 2020-2021, T03174, nr.

Brief is op 14 december 2020 ook aan de Eerste Kamer verzonden, Kamerstukken I 2020–2021, 35 576, H.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat op termijn ook de voorbereidingsdossiers voor nieuwe bewindspersonen op het informatiepunt zullen worden gepubliceerd.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

De introductiedossiers zijn op 10 januari 2022 op rijksoverheid.nl gepubliceerd.

2020/2021

Toezegging reactie leenbijstand, vervolgingskosten en compensatie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

De Kamer heeft in antwoord op Kamervragen een update ontvangen over dit dossier (Kamerstukken II 2020-2021, kenmerk 2021D26991). De toegezegde informatie over het gebruik van de compensatieregeling Bbz 2014-2016 zal naar verwachting voor de afloop van het zomerreces alsnog aan de Kamer worden toegezonden. Zie ook de brief van 23 november 2021 over de leenbijstand, Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 89) en de brief van 19 februari 2021 over vervolgingskosten, Kamerstukken II 2021/21, 31066, nr. 798.

2020/2021

Toezegging voortgang van oorlogsgerelateerde uitkeringen

Kamerstukken II 2020/21, 31 066, nr. 877, p. 48.

De Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken in Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer", Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4, p. 10-11. Bij relevante nieuwe ontwikkelingen wordt de Kamer geïnformeerd.

2020/2021

Toezegging unilaterale oplossing Rijnvarenden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Afgerond. De Kamer is voor het zomerreces geïnformeerd over de voortgang (Kamerstukken II 2020-2021, 26834, nr. 52).

2020/2021

Toezegging Commissie investeringsklimaat

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 35

De toezegging is afgedaan in de brief «Beantwoording motie Lodders c.s. over investeringen, ondernemerschap en innovatie» van 25 juni 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 99.

2020/2021

Toezegging Ernaar kijken of het mogelijk is om in de monitoring de bronbelasting op royalty’s en rente te betrekken en ernaar kijken of er rekening mee gehouden zou kunnen worden in de vormgeving van toekomstige conditionele bronbelastingen (35.572) (T03169)

Kamerstukken I 2020-2021, T03169, nr.

Afgerond. De toezegging wordt gestand gedaan door in de jaarlijkse brief over de monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking de financiële stromen naar offshore financial centers ook in kaart te brengen.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om te kijken naar toekomstbestendige handhavinsinstrumentarium.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Afgerond. De Uitvoerings- en Handhavingsstrategie is geactualiseerd en aan de Kamer aangeboden als bijlage bij het Jaarplan Belastingdienst 2022 (Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 958). Het werken aan een toekomstbestendig handhavingsinstrumentarium heeft structurele aandacht van de Belastingdienst. Door middel van het Jaarplan Belastingdienst wordt jaarlijks inzicht gegeven in welke voor burgers, ondernemers en intermediairs merkbare veranderingen worden uitgevoerd.

2020/2021

Toezegging gesprek met Amerikaanse ambassade over aanvraag CLN of TIS/SSN

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 265.

Deze toezeggging is afgedaan in de brief «Voortgangsbrief toezeggingen Algemeen Overleg FATCA» van 8 juni 2021 met kenmerk 2021-0000077648.

2020/2021

Toezegging informeren over eventuele spanning tussen handhaving en privacy/AVG

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingen, 30 juni 2021

Deze toezeggign is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer» van 21 september 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 IX-4.

2020/2021

Toezegging Verdragen

Handelingen I 2020-2021, 35 572 nr. 14, item 9, p. 12 en p. 17

Deze toezegging is afgedaan bij brief van 1 februari 2022 over de onderhandeling van belastingverdragen, Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 289.

2020/2021

Toezegging technische briefing over compensatiemogelijkheden na registratie FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Contouren tegemoetkoming FSV» van 6 december 2021, Kamerstukken 2021-2022, 31 066, nr. 937.

2020/2021

Toezegging CO2-heffing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 78, blz. 123

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Herziening Belastingstelsel» van 3 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 119.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om de uitkomsten voor het onderzoek verankering fraudebegrip te verbreden.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Hoofdlijnen handhavingsbeleid in de sociale zekerheid", Kamerstukken II 2020-2021, 17050, nr 601.

2020/2021

Toezegging Terugkoppeling subsidie fossiele brandstoffen en fossiele industrie

Kamerstukken I 2020-2021, T03231, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Overzicht uitgaven en gederfde inkomsten fossiele brandstoffen» van 13 april, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925 IXNr. 29.

2020/2021

Toezegging gedraaide query's FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de brief "PwC-rapporten FSV - MKB en query's aan de Poort" van 31 maart 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 992.

2020/2021

Toezegging terugkomen pijlers Voortgangsrapportage

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Diverse onderwerpen op het gebied van Belastingdienst» van 16 maart 2022 in aanloop commissiedebat 26 maart 2022 waar uitgebreid wordt ingegaan op de informatievoorziening aan de Kamer: Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 986.

2020/2021

Toezegging FSV-registratie door andere partijen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Deze toezegging is afgedaan in de brief ''Toezeggingen gedaan tijdens het notaoverleg van 1 februari 2021 over fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst'' van 5 februari 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 804.

2020/2021

Toezegging versneld onderzoek minderjarigen in FSV

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de kwartaalrapportage HVB van 25 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 920.

2020/2021

Toezegging benutten kennis binnen Belastingdienst (feedbackloop)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Deze toezegging is afgedaan met het Jaarplan 2022 Belastingdient van 31 januari 2022, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 958.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe dat de Kamer over de voortgang van de verbetermaatregelen van de IO&E nader wordt geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportage van de regeringscommissaris Open op Orde, alsmede door middel van de voortgangsrapportage Informatie op Orde van het Ministerie van Fina

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van 21 september 2021 Voortgang generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde (29362-298).

2020/2021

Toezegging Autonome vergroeningen

Handelingen II 2020-2021, nr. 23, item 11, p. 33

Deze toezegging is afgedaan. Betreft de inscahtting van de verwachte autonome vergoening voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn er in 2021 meerdere overleggen geweest met de autobranche. In de memorie van toelichting van het Belastingplan 2022, pagina 27, is dit ook aangegeven.

2020/2021

Toezegging werkbezoek Belastingdienst en ambtelijke briefing

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan. Het werkbezoek heeft op 13 september 2021 plaatsgevonden in de vorm van een ontmoeting tussen de Bestuursraad (de dagelijkse leiding van het ministerie van Financiën) en (nieuwe) leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Achttien Kamerleden, hun fractiemedewerkers en ook griffiemedewerkers namen de uitnodiging aan. Via speeddates met de bestuursraadsleden maakten ze kennis met Financiën. Belangrijk onderdeel van de ontmoeting was de presentatie van een menukaart: een lijst met voorstellen voor briefings en werkbezoeken aan alle onderdelen van het ministerie.

2020/2021

Toezegging Proportioneel gegevens delen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 574, nr. 10, p. 48

Deze toezegging is overgenomen door het ministerie van SZW.

2020/2021

Toezegging informeren personen op zwarte lijst

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 784

Dit is een doorlopende toezegging een proces hiervoor is opgezet en de toezegging is hiermee afgedaan in de brief «Nadere verzoeken Fraude Signalering Voorziening» van 30 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 1030.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de kinderen en de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de nog uit te werken plannen en planning voor het ontwikkelen van een grote community, waar álle kinderen en jongeren onder elkaar kunnen zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 854.

Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen. Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2020/2021

Aan het lid Mulder wordt toegezegd uitgebreider terug te komen op hoe precies de RKT-lijsten werkten, hoe dat op dat moment speelde en waarom er tot nu toe voor gekozen is om die niet in de lichte toets mee te nemen.

Kamerstuk nummer n.t.b. Kenmerk Tweede Kamer 2021D28116.

Hierover bent u geïnformeerd in de brief van 17 september 2021; Beantwoording vragen RKT en schenkbelasting (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 884).

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe richting het lid Omtzigt om uitgebreider in te gaan op de reactietermijnen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 718.

Afgedaan. Hierover is gelijktijdig de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag een brief gestuurd. Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 754.

2020/2021

Toezegging voortgang uitvoering motie Slootweg (ombudsman belastingzaken)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Afgerond, de Kamer is geïnformeerd over de voortgang in Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 787.

2020/2021

Toezegging WLTP

Kamerstukken 2019-2020, 31 066, nr. 622, blz. 56

Afgedaan in Kamerbrief onderzoek gedragseffecten rond de overstap van NEDC naar WLTP

2020/2021

Toezegging Klimaat en Energie Verkenning

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

Afgedaan. In de jaarlijkse sectorrapportages zal worden ingegaan op de voortgang bij het thema innovatie in het kader van de uitvoering van de integrale kennis en innovatieagenda. Dit is reeds gerealiseerd in de klimaatmonitor 2021.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer in de volgende voortgangsrapportages te blijven informeren over de ontwikkelingen en voortgang op de verbreding naar andere toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 795.

In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is de TK geïnformeerd over de vormgeving van de herstelregelingen voor andere toeslagen (31066-912). De voortgang is daarnaast opgenomen in paragraaf 2.1.3 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Toezegging Tabaksaccijns

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 98-99

Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128).

2020/2021

Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Kamerstukken II 2020-2021, 25 0 87 , nr.

Staatssecretaris Van Rij heeft op 15 juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met als titel «Versterking van de aanpak van dividendstripping» (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 295). In deze Kamerbrief wordt ingegaan op de internetconsultatie, de reacties daarop, alsmede hoe het kabinet een en ander weegt. Daarnaast wordt het vervolgtraject met betrekking tot de aanpak van dividendstripping beschreven.

2020/2021

Toezegging brief ideeën m.b.t. informatievoorziening Kamer

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Toezegging afgedaan met het aanbod tot verzending van stand van zaken brieven in de kamerbrief van 16 maart 2022, Kamerstukken 2021/2022, 31 066, nr. 986.

2020/2021

Toezegging Voorwaarden dubbele belastingheffing onder ATAD2

Kamerstukken I 2020-2021, T03260, nr.

Toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 'Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 Eerste Kamer', Kamerstukken I 2020/21, 35 572, nr. U.

2020/2021

Toezegging overdrachtsdossier opvolger delen met Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Toezegging is afgedaan, de introductiedossiers zijn op 10 januari 2022 gepubliceerd.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten van het onderzoek te delen in een volgende voortgangsrapportage, wanneer op basis van het beschikbaar stellen van agenda’s van bewindslieden en topambtenaren is achterhaald wanneer contact is geweest met de commissie AUT.

Kamerstukken II 2020-2021, 35 510, nr. 46.

Verslagen van deze overleggen op bewindsliedenniveau zijn, voor zover beschikbaar, openbaar gemaakt bij de Wob besluiten van 11 dec 2020 en 18 jan 2021 en staan op het informatiepunt kinderopvangtoeslag. Een overzicht van alle overleggen met de ambtelijke top wordt op korte termijn toegevoegd aan het informatiepunt kinderopvangtoeslag.

2020/2021

Toezegging Neerslaan fiscale maatregelen verschillende huishoudens

Handelingen II 2020-2021, nr. 9, item 7, blz. 25

Afgerond. We blijven aandacht houden voor maatregelen die een bijzonder grote impact hebben op eenverdieners en draagkracht van gezinnen.

2020/2021

Toezegging Beleidsbesluiten omzetten in wetgeving

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 797, p. 60

Afgerond. Het betreffende wetsvoorstel is ingediend (Kamerstukken II 2021/22, 36 151, nr. 2).

2021/2022

Toezegging gedragscode

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

Afgedaan in bijlage 1 bij Kamerbrief 'Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

Aanvulling: toezegging om ook verzamelwet belastingplan ook in het voorjaar als optie mee te nemen

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan in «Kamerbrief begrotingsproces» van 13 april 2022, Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207.

2021/2022

aan dhr. Idsinga om te bezien of er een mogelijkheid voor burgers kan worden geboden om geen aanspraak te maken op de teruggave

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgedaan in Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 106.

2021/2022

Toezegging Postcoderegeling

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2321

Afgedaan in Pakket Belastingplan 2022.

2021/2022

Toezegging jaarlijks in het eerste kwartaal rapporteren over de startersvrijstelling

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan met de brief "Toezegging monitoring startersvrijstelling in de Wet differentiatie overdrachtsbelasting", Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 123.

2021/2022

Toezegging cap in aandelenoptieregeling

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Kamerstukken II 2021-2022, 35 929, nr. 9.

2021/2022

Uiterlijk voor Pasen het gewijzigde wetsvoorstel over aandelenoptierechten aan de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Afgedaan. Kamerstukken II 2021-2022, 35 929, nr. 9.

2021/2022

Toezegging meenemen forfaitaire systeem in contourennota box 3

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32140, nr. 105.

2021/2022

Aan mw. Van Dijk spoedig informeren over de contourennota.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32140, nr. 105.

2021/2022

De Staatssecretaris zal de contourennota over het belastingstelstel met richtingennotitie meesturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement» van 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32140, nr. 105.

2021/2022

Ten aanzien van de problemen rondom coronaschulden samen met de minister van EZK en SZW een brief sturen met een geïntegreerde oplossing.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Langetermijnvisie coronasteun» van 1 april 2022 (Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 485).

2021/2022

aan dhr. Romke de Jong om een stroomschema te sturen met de verschillende tranches / data / planning. Ook met planning van wetgevingsproces

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Planning box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement» van 24 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 121.

2021/2022

Toezegging Pilots

 

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Voortgangsbrief Verbetertraject Kinderopvangtoeslag» van 20 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 1016, paragraaf 1.1.1.5.

2021/2022

Toezegging bestrijden belastingontwijking

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking» aan de Tweede en Eerste Kamer van 28 juni 2022.

2021/2022

De staatssecretaris zal kijken of de informatie op overheid.nl over FATCA actueel en goed vindbaar is. Hij verwerkt dat in een voortgangsbrief.

Conceptverslag FATCA, 28 september 2021

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 'Toezeggingen gedaan tijdens het Commissiedebat Fatca van 28 september 2021' van 10 december 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 287) en de Kamerbrief 'Laatste stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het commissiedebat FATCA van 28 september 2021' van 8 maart 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 290). Daarnaast wordt de in 2021 gepubliceerde Q&A «veelgestelde vragen toeval-Amerikanen» periodiek herzien zodat deze up to date blijft.

2021/2022

Toezegging informeren wijze van herstel (box 3)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met de stuurt voorbereidingsbrief voor de technische briefing over box 3 op 19 april (verzonden 15 april 2022).

2021/2022

Toezegging aandacht transparantie Gedragscodegroep

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan. Nederland heeft met de Ecofinraad van december vorig jaar een non-paper gestuurd met deze inzet. Zie hiervoor het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1804.

2021/2022

Toezegging familietoets meenemen in evaluatie BOR

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Dit verzoek is doorgegeven aan de uitvoerder van de evaluatie. Bij de evaluatie is uitdrukkelijk gekeken naar familiebedrijven. De evaluatie is op 25 mei aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2021-2022, 35 925-IX, nr. 30).

2021/2022

Toezegging brede blik vermogensheffing

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

Afgerond. In het kader van de hersteloperatie box 3 naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 wordt gekeken naar het brede vermogensdomein en niet alleen naar het box 3 vermogen, bijvoorbeeld bij het samenstellen van verschillende dekkingsopties. De toezegging is hiermee afgedaan.

2021/2022

Toezegging grenseffecten van accijnzen op tabak en grondstoffen

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

aan dhr. Stoffer om de percentages 5,28 -> 5,69 nog een keer op een rijtje te zetten

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Afgerond, Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 106

2021/2022

Kamerbreed: Uiterlijk 1 april wordt een richtingennotitie gestuurd naar de Kamer

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgerond, Kamerstukken II 2021-2022, 35 927 nr. 125

2021/2022

Toezegging informeren Kamer over het verdere tijdpad dividendstripping

Handelingen II 2021-2022, nr. 20, item 7.

Afgerond. Staatssecretaris Van Rij heeft op 15 juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met als titel «Versterking van de aanpak van dividendstripping» (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 295). In deze Kamerbrief wordt ingegaan op de internetconsultatie, de reacties daarop, alsmede hoe het kabinet een en ander weegt. Daarnaast wordt het vervolgtraject met betrekking tot de aanpak van dividendstripping beschreven.

2021/2022

Staatssecretaris heeft toegezegd de TK te informeren over de mogelijke oplossingsrichtingen voor het voorkomen van koolstoflekkage op exportmarkten en het onderzoek van Trinomics (dat in de zomer van 2021 al naar de TK is gestuurd).

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Toezegging is afgedaan in zeswekelijkse Kamerbrief over update stand van zaken Ff55-pakket van 7 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 22112 nr. 3311.

2021/2022

Staatssecretaris heeft toegezegd de TK te informeren over politieke speelveld

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Toezegging is afgedaan in zeswekelijkse Kamerbrief over update stand van zaken Ff55-pakket van 7 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 22112 nr. 3311.

Tabel 100 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2013/2014

Toezegging vereenvoudiging fiscale regeling chronisch zieken en gehandicapten

Kamerstukken II 2013-2014, 33 752, nr. 78, blz. 8

In behandeling. De minister van Langdurige zorg en Sport heeft begin september, mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, het rapport van de evaluatie van de fiscale aftrek specifieke zorgkosten en de regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten aan de Tweede Kamer verzonden. Het kabinet komt op een later moment met een inhoudelijke reactie op dit rapport. Daarin zal tevens worden ingegaan op de mogelijkheden om de fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten te vereenvoudigen.

2017/2018

Toezegging bij volgende evaluatie eigenwoningregeling ook werking afschaffen wet Hillen meenemen

Handelingen II 2017-2018, nr. 25, item 9, p. 8

Wordt nog niet in behandeling genomen, pas wanneer de eerstvolgende evaluatie van de eigenwoningregeling plaatsvindt.

2018/2019

Toezegging voortgang pseudonimiseren

Kamerstukken II 2018-2019, 32 761, nr. 131, p. 11

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2018/2019

Toezegging Wetsvoorstel inzake de informatiebeschkking

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 51, p.7

Er volgt in 2022 een Kamerbrief over de stand van zake met betrekking tot het eerder aangekondigde wetsvoorstel ter aanpassing van de informatiebeschikkingsprocedure.

2018/2019

Toezegging betrekken Smart Charging in evaluatie energiebelasting

Kamerstukken II 2018-2019, 32 140, nr. 58, blz. 57

Op 2 november 2021 heeft de staatssecretaris van I&W een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over dubbele heffing van energiebelasting bij bi-directioneel laden. In die brief is vervolgonderzoek aangekondigd:«Het ministerie van Financien start een vervolgonderzoek in het najaar van 2021 waarin oplossingsrichtingen voor het vermijden van dubbele energieheffing worden onderzocht en op uitvoerbaarheid worden getoetst»

2018/2019

Toezegging onderzoeken aanpassing fbi-regime voor vastgoed-fbi’s

Kamerstukken II 2018-2019, 35 028, nr. 21, blz. 45

Op 7 juli 2022 is het rapport van SEO met de uitkomsten van de evaluatie van de regelingen voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting naar de Tweede Kamer verzonden. In de aanbiedingsbrief bij dit rapport is aangegeven dat de komende periode zal worden gebruikt om de verschillende oplossingsrichtingen die in rapport worden aangedragen nader te bestuderen en dat het kabinet na de zomer een inhoudelijke reactie en beleidsvoornemens kenbaar zal maken.

2019/2020

Toezegging Overzicht implementatie van het UBO-register in verschillende Europese lidstaten (35.179) (T02979)

Kamerstukken I 2019-2020, T02979, nr.

Aan een overzicht van hoe het UBO-register binnen EU-lidstaten is geïmplementeerd in relatie tot kerkgenootschappen wordt nog gewerkt. Dit zal naar verwachting na de zomer gereed zijn en aan uw Kamer worden toegezonden.

2019/2020

Toezegging brief over strikte wetgeving rondom verzuimboetes

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 532, blz. 59

Brief volgt op of rond Prinsjesdag 2022.

2019/2020

Toezegging evaluatie btw elektronische publicaties

Aanhangsel Handelingen II 2019-2020, nr. 4074

De btw-verlaging voor e-publicaties wordt meegenomen in de evaluatie van het verlaagde btw-tarief, deze wordt naar verwachting in Q1 2023 naar de kamer verzonden.

2019/2020

Toezegging monitoren documentatieplicht

Handelingen II 2019-2020, nr. 23, item 8 p. 18

De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer',Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

Toezegging informeren EK over effecten documentatieverplichting op administratieve lasten

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, p. 22

De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer',Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

Toezegging Administratieve lasten ATAD2 meenemen in monitoring maatregelen belastingontwijking

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 12, blz. 22.

De gevolgen van de implementatie van de documentatieverplichting uit ATAD2 op de administratieve lasten van het mkb worden meegenomen in een bredere rapportage over de gemonitorde gegevens die verband houden met de maatregelen die voortvloeien uit ATAD1. Dit wordt in 2024 aan Uw Kamer verzonden. Zie Kamerbrief 'Prinsjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer', Kamerstukken II 2021/22, 35 925-IX, nr. 4.

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe de ministeriële regeling, waarin de nadere regels voor de hardheidsregeling staan, eind juni naar de Kamer te kunnen sturen. De in een ministeriële regeling opgenomen compensatieregeling volgt later.

Kamerstukken II 2019-2020, 35 468, nr. 11.

Dit is opgenomen in de elfde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 1093. Een concept van de ministeriële regeling met de nadere regels voor de hardheidsregeling is op 8 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 10). De definitieve ministeriële regeling met die nadere regels is op 1 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd (35468 nr. 44). Op 27 juni 2022 is het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) aangeboden aan de Tweede Kamer. De noodzaak voor en eventuele inhoud van de ministeriële regeling compensatieregeling is afhankelijk van de uiteindelijke tekst van de Wet hersteloperatie toeslagen.

2019/2020

De staatssecretaris zegt toe in de tweede helft van dit jaar het beleidsbesluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-) zaken d.d. 25 mei om te zetten in een ministeriële regeling. De staatssecretaris beoogt daarbij geen enkel verschil tussen het Besluit en de ministeriële regeling. Het i

Kamerstukken II 2020-2021, 35 468, nr. 39.

Hierover is gerapporteerd in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Op 27 juni 2022 is het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) aangeboden aan de Tweede Kamer. De noodzaak voor en eventuele inhoud van de ministeriële regeling compensatieregeling is afhankelijk van de uiteindelijke tekst van de Wet hersteloperatie toeslagen.

2019/2020

Toezegging Evalueren effectiviteit UBO-register (35.179) (T02976)

Kamerstukken I 2019-2020, T02976, nr.

In behandeling. Er is een periodieke gebruikersraad UBO-register waaraan onder andere Transparency International deelneemt. Daarnaast zal één jaar na de vulling van het UBO-register de privacy-impact worden geëvalueerd. Daar wordt deze toezegging ook in meegenomen.

2019/2020

Toezegging effecten artikel 16:7 in voortgangsrapportage (grensoverschrijdende constructies)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 255, nr. C, blz. 6

In behandeling.

2019/2020

Toezegging informeren over actualisatie forfaits

Kamerstukken II 2019-2020, 32 140, nr. 68

Vier forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio worden met het Belastingplan 2023 geactualiseerd. Voor de overige vierentwintig te actualiseren forfaits lopen momenteel onderzoeken.

2020/2021

Toezegging Klimaat EV stimulering/laadpalen

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 85

De evaluaties van het stimuleringsbeleid van emissievrije personenauto's zijn voorzien in 2022 en 2024. In deze evaluaties zal ook aandacht worden besteed aan de investeringszekerheid voor eigenaren van laadinfrastructuur en emissievrije personenauto's.

2020/2021

Toezegging nader onderzoek naar fiscale regelingen in algemene zin

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

Afronding van het nader onderzoek naar fiscale regelingen staat gepland voor Q3 2022.

2020/2021

Toezegging Verkenning deformalisering aangifteproces

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 820, pp. 3-4.

De verkenning wordt momenteel uitgevoerd. Bij afronding daarvan wordt de Kamer geïnformeerd.

2020/2021

Toezegging beleid Belastingdienst t.a.v. schulden en beslagvrije voet

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling en wordt afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst

2020/2021

Toezegging monitoren terugbetaling belastingen

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen terugbetalingen van belastingen gedurende vijfjaarstermijn

Tweede Kamer, Debat over het economisch steunpakket, 2 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om de invorderingsstrategie te herijken.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Toezegging uitkomsten haalbaarheidstoetsen ontvlechting

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe in de loop van volgend jaar te onderzoeken in hoeverre een overzicht kan worden gemaakt van enerzijds ouders die in het verleden bij een beroepsprocedure betrokken zijn geweest en anderzijds ouders die zich voor herstel hebben gemeld.

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 805.

In behandeling. Hier is over gerapporteerd in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2020/2021

Toezegging ICT-capaciteit voor uitvoeren nieuw beleid Belastingdienst

Tweede Kamer, Commissiedebat Belastingdienst, 22 juni 2021

In behandeling

2020/2021

Toezegging Vrijstelling voor scholing

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 23 p. 7

In behandeling

2020/2021

Toezegging Evaluatieverslagen KOT

Kamerstukken II 2020-2021, 31 066, nr. 742

In behandeling

2020/2021

Toezegging communicatie over uitvoeringstoetsen

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

In behandeling.

2020/2021

Toezegging mogelijkheden uitvoeringstoetsen naar voren te halen in de tijd

Tweede Kamer, WGO Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

In behandeling.

2020/2021

Toezegging onderwerpen online aanbieders aan kansspelbelasting

Kamerstukken II 2021/22, 31 066, nr. 877 , p. 48.

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Belastingheffing EU

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6, p. 4

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Parlementaire goedkeuring Lelylijn (35.570) (T03236)

Kamerstukken I 2020-2021, T03236, nr.

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Evaluatie OVB

Kamerstukken II 2020-2021, 35 576, nr. 6, p. 36

In behandeling. Evaluatie is voorzien in 2024.

2020/2021

Toezegging earningsstrippingsmaatregel / hybride mismatches

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 16

In behandeling. Vooralsnog wordt de wenselijkheid van wetsaanpassing nader bezien.

2020/2021

Toezegging Monitor Klimaatbeleid

Kamerstukken II 2020-2021, 35 575, nr. 6,  p. 11

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Code voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij grote bedrijven

Kamerstukken I 2020-2021, T03237, nr.

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Structureel verlies

Kamerstukken II 2020-2021, 35 572, nr. 17, p. 115-116 en 117 en 127

In kamerbrief  'Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking' (Kamerstukken II 2021-2022, 25 087, nr. 294) heeft het kabinet aangegeven dat dit onderzoek eind 2022 gereed zal zijn.

2020/2021

Toezegging rol van artikel 116 van het VWEU

Kamerstukken I 2020-2021, 35711-T03242, nr.

Kan pas in behandeling worden genomen, nadat de analyse of het voorstel van de Europese Commissie is ontvangen.

2020/2021

Toezegging informeren over Country-by-Country reporting

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 269, p. 55 en p. 57.

Onderzoek is in behandeling.

2020/2021

Toezegging informeren voortgang actualisatie forfaits

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 31 066, nr. 767

Vier forfaits die betrekking hebben op de leegwaarderatio worden met het Belastingplan 2023 geactualiseerd.Voor de overige vierentwintig te actualiseren forfaits lopen momenteel onderzoeken.

2020/2021

Toezegging Doenvermogen

Kamerstukken I 2020-2021, 35 572, nr. 8, blz. 3

Doorlopende toezegging, in behandeling.

2021/2022

Of toeslagenangst een rol speelt bij niet gebruik van toeslagen (voor motie Grinwis, niet-gebruik toeslagen)

Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 93

Binnen de evaluatie van de AWIR die momenteel wordt uitgevoerd  zullen ook geactualiseerde schattingen worden gegeven van het niet-gebruik van de verschillende toeslagen.Hiernaast is er afgelopen jaar een pilot gedaan over het niet-gebruik van de zorgtoeslag. Hierbij is een steekproef van niet-gebruikers erop geattendeerd dat zij recht hebben op de zorgtoeslag. Voorlopige resultaten wijzen erop dat deze interventie een groot positief effect heeft op het aanvragen van de zorgtoeslag.

2021/2022

Een analyse maken over de fiscale steun voor verenigingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

De analyse zal meegenomen worden in een bredere Kamerbrief over ANBI's en de giftenaftrek dit najaar.

2021/2022

Naar aanleiding van de evaluatie van de BOR terugkomen op de aspecten van vermogensverdeling en de vragen van de Kamer hierover.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Het kabinet zal naar aanleiding van het IBO Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen uiterlijk op Prinsjesdag met een brede reactie op de vermogensverdeling in Nederland komen.

2021/2022

Wetsvoorstel waarborgen cameratoezicht in tweede kwartaal 2022 indienen. Mocht dit later worden, dan Kamer informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Het wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane is aanhangig gemaakt bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

2021/2022

Toezegging administratieve lasten bij fiets van de zaak

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling. De Kamer zal binnenkort geïnformeerd worden over de uitkomst.

2021/2022

Toezegging opknippen BV's

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling. In de Kamerbrief van 28 juni 2022 over het monitoren van belastingontwijking (Kamerstukken II 2021/22, 25087, nr. 294) is aangegeven dat het fiscaal opsplitsen van activiteiten over zelfstandig belastingplichtige lichamen momenteel wordt geanalyseerd. Het resultaat van dit onderzoek zal naar verwachting vóór Prinsjesdag aan de Kamer worden aangeboden.

2021/2022

Toezegging no-cure-no-pay problematiek woningen

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

In behandeling. Opgenomen in Kamerbrief met aanvullende kabinetsreactie op het WODC-rapport "Van beroep in bezwaar, onderzoek naar werkwijze en verdienmodel no cure no pay-bureaus in WOZ en BPM". Brief wordt na het zomerreces aan de Kamer toegestuurd met een afschrift naar de Eerste Kamer.

2021/2022

Bereid om uit te laten uitrekenen/uitzoeken wat de (inverdien)effecten zijn van de verlaging van de accijnzen op benzine (met name betrekking tot grenseffecten).

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

De effecten van de accijnsverlaging in de grensstreek monitoren, en de Kamer in najaar informeren, als ook het Belastingplan naar de Kamer komt.

Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 999

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

De Staatssecretaris zal het onderzoek over accijnzen op producten met het Belastingplan aan de Kamer sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

Tabel 101 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2010/2011

Toezegging Expliciete redengeving bij terugwerkende kracht (32.036)

Handelingen I 2010-2011, nr. 26, item 7, p. 28

Afgerond. Deze toezegging is door de EK afgevoerd op 12 september 2017 (zie hiervoor de korte aantekeningen van devergadering van de commissie voor Financiën (FIN) van 12 september 2017).

2015/2016

Toezegging evaluatie basic-regime

Handelingen II 2015-2016, nr. 35, item 5

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in de brief «Evaluatie van het Solvency II basic-regime» van 18 september 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32013, nr. 237.

2015/2016

Toezegging financiële zekerheidstelling ontmantelingskosten nucleaire installaties

Kamerstukken II 2015-2016, 32 645, nr. 84

Afgerond. Het is een toezegging dat de minister van I&W er zorg voor zal dragen dat de Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over de financiële zekerheidstelling voor de ontmantelingskosten van de nucleaire installaties in Nederland (dit is een gezamenlijk dossier met de minister van Financien). Deze toezegging is in een bestaand proces opgenomen: IenW stuurt jaarlijks een verzamelbrief Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming naar de Kamer, waarin een update over financiële zekerheidstelling wordt meegenomen.

2016/2017

Toezegging efficiëntieoperatie NS

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

Deze toezegging is afgedaan in het jaarverslag beheer staatsdeelnemingen 2020 op 23 juni 2021, Kamerstukken II, 2020–2021, 28 165, nr. 35.

2017/2018

Toezegging Toezicht DNB op eventueel weigeren door banken van politiek prominenten als klanten (34.808)

Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

Afgedaan in bijlage 1032453 bij Kamerstukken I 2021/22, 34808, nr. M.

2017/2018

Toezegging Budgettaire norm voor ontwikkeling zorguitgaven onderzoeken

Kamerstukken I 2017-2018, T02507, nr.

Afgedaan in brief 'Over de beheersbaarheid van de zorguitgaven" aan de EK van 20 september 2018.

2017/2018

Toezegging monitoren diversiteit betaaldiensten, ontstaan monopolies en marktmacht BigTech

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt (brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111). De rapportage is aangeboden aan de TK per brief d.d. 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr. 91.

2017/2018

Toezegging aansprakelijkheidsbeperking DNB

Handelingen II 2017-2018, nr. 90

Deze toezegging is afgedaan in de brief van 14 december 2021 ter aanbieding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020, Kamerstukken II 2021-2022, 25 268, nr. 202.

2017/2018

Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

Handelingen I 2017-2018, nr. 38, item 3.

Afgedaan met de Kamerbrief «Aanbiedingsbrief drie rapporten met betrekking tot witwassen» van 30 mei 2022.

2017/2018

Toezegging evaluatie implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

Afgedaan met de Kamerbrief «Aanbieding nationale evaluatie PSD2»

2018/2019

Toezegging onderzoek naar mkb-financiering

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 107

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 27 oktober oktober 2020. Kamerstukken II  2020-2021, 32 545, nr. 122.

2018/2019

Toezegging systeemrisico’s faillissement SecurCash

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Afgerond. DNB heeft onderzoek laten doen naar hoe de chartale infrastructuur er in de toekomst uit moet zien. Het waardetransport is hier ook in meegenomen. Op 30 juni heeft de minister het onderzoeksrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerstuk II 2020-2021, 27863, nr. 94.

2018/2019

Toezegging AFM-rapportages inzake rentederivaten

Kamerstukken II 2018-2019, 32 545, nr. 96

Agerond met de publicatie van de eindrapportage van de AFM, die per brief van 1 juni 2021 aan uw Kamer is toegezonden (Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238).

2018/2019

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie

Kamerstukken I 2018-2019, T02690, nr.

Afgerond. Het rapport van KPMG inzake het onderzoek naar kosten en baten van een Insurance Guarantee Scheme» is aan de Eerste Kamer gezonden bij brief van 5 april 2022, Kamerstukken I, 2021-2022, 34842, nr. H. Bij brief van 17 juni 2022 (nog niet als Kamerstuk gepubliceerd) heeft de fractie van de PvdD vragen gesteld.

2018/2019

Toezegging Implementatie ATAD1

Kamerstukken I 2018-2019, 35 030, nr. E, blz. 2

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in Kamerstukken II 2020/21, 35 572, nr. 17. Zie ook bijlage «Afgedane moties en toezeggingen Eerste Kamer» bij Kamerbrief 'Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 Eerste Kamer', Kamerstukken I 2020/21, 35 572, nr. U.

2018/2019

Toezegging voortgangsrapportages Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. Deze toezegging is geïmplementeerd in de processen van EZK. EZK stuurt jaarlijks een voortgangsrapportage van Invest-NL inclusief een appreciatie aan de Eerste en Tweede Kamer. Vorig jaar is dit voor het eerst gedaan: Kamerstukken II 2020-2021, 35 123, nr. 37

2018/2019

Toezegging delen rapportages Invest-NL met Eerste Kamer

Handelingen I 2019-2020, nr. 6, item 10

Afgerond. Deze toezegging is geïmplementeerd in de processen van EZK. EZK stuurt jaarlijks een voortgangsrapportage van Invest-NL inclusief een appreciatie aan de Eerste en Tweede Kamer. Vorig jaar is dit voor het eerst gedaan: Kamerstukken II 2020-2021, 35 123, nr. 37

2018/2019

Toezegging meenemen compliance in gesprekken Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. Deze toezegging is geïmplementeerd in het aandeelhouderschap van Invest-NL. Compliance is een terugkerend onderwerp in gesprekken tussen Financiën als aandeelhouder en Invest-NL.

2018/2019

Toezegging maatschappelijk verantwoord ondernemen Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Afgerond. Deze toezegging is geïmplementeerd in het aandeelhouderschap van Invest-NL. MVO is een vaak terugkerend onderwerp op de agenda van gesprekken tussen Financiën als aandeelhouder en Invest-NL. Jaarlijks rapporteert Financiën in het jaarverslag staatsdeelnemingen over MVO bij de staatsdeelnemingen, waaronder bij Invest-NL: Kamerstukken II 2020-2021, 28 165, nr. 353

2018/2019

Toezegging Onderzoeksresultaten WRR en SER inzake zorgkosten aanbieden (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8

Deze toezegging wordt door de minister van VWS opgepakt, voor zover de WRR en de SER dit niet doen. Zowel het SER-rapport als het WRR-rapport zijn gepubliceerd.

2018/2019

Toezegging Onderzoeken beleidsmogelijkheden voor rente-asymmetrie

Kamerstukken I 2018-2019, T02774, nr.

Afgerond. In het nieuwe Besluit onderlinge overlegprocedures (Besluit van 11 juni 2020, nr. 2020-0000101607, Staatscourant 2020, 32689) is nader uitgewerkt hoe de Nederlandse bevoegde autoriteit in het kader van onderlinge overlegprocedures omgaat met rente-asymmetrie. Hierbij is onderzocht in welke situaties rente-asymetrie zich materieel voordoet en gekozen voor een oplossing die rente-neutraliteit kan waarborgen en tevens rekening houdt met het nationale beleid met betrekking tot belasting- en invorderingsrente.

2019/2020

Toezegging De Kamer informeren over het overleg met de WRR en de SER inzake de zorguitgaven

Kamerstukken I 2019-2020, T02802, nr.

Deze toezegging is afgedaan en doorgeleid naar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De SER heeft het rapport «Zorg voor de toekomst» in juni 2020 gepubliceerd. De WRR heeft het rapport «Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak» op 15 september 2021 gepubliceerd.

2019/2020

Toezegging Aandacht voor de uitvoering bij presentatie fiscale bouwstenentraject

Kamerstukken I 2019-2020, T02962, nr.

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» in mei 2020 aangeboden. Deelrapport 11. Vereenvoudiging belastingstelsel gaat over dit onderwerp. Kamerstukken I 2019-2020, 32140, nr. D, bijlage 933315.

2019/2020

Toezegging Verzilverbaarheid van heffingskortingen in fiscale bouwstenentraject

Kamerstukken I 2019-2020, T02960, nr.

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» in mei 2020 aangeboden. In hoofdstuk 5 van het deelrapport «Belastbaar inkomen uit box 1» wordt aandacht besteed aan de verzilveringsproblematiek. Kamerstukken I 2019-2020, 32140, nr. D, bijlage 933304.

2019/2020

Toezegging De Kamer voor de zomer een zoek-de-verschillenanalyse toe te zenden waarbij de aanbevelingen van de FATF naast de huidige implementatie van de antiwitwasrichtlijn worden gelegd (35.245)

Kamerstukken I 2019-2020, 35 245, nr. 25

Afgerond met brief toezegging zoek-de-verschillenanalyse van de aanbevelingen van de FATF naast de huidige implementatie van de anti-witwasrichtlijn.

2019/2020

Toezegging onredelijke rentes bij consumentenkredieten

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgerond met Kamerbrief van 11 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 24515, nr. 579.

2019/2020

Toezegging overnemen opdrachtgeverschap van evaluatie Kifid

Handelingen II 2019-2010, nr. 46, item 4

Afgerond met Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 29 507, nr. 151.

2019/2020

Toezegging meenemen onafhankelijkheid en geheimhouding bij schikkingen in Kifid-evaluatie

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

Afgerond met Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 29 507, nr. 151.

2019/2020

Toezegging creëren veilige omgeving voor banken i.h.k.v. delen casuïstiek

Kamerstukken II 2019-2020, 35 245

Afgerond met voortgangsbrief plan van aanpak witwassen van 14 januari 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 31477, nr. 50.

2019/2020

Toezegging ex-kankerpatienten en overlijdensrisicoverzekeraar

Kamerstukken II 2019-2020, 29 507, nr. 150

Afgerond, AMvB in werking getreden op 01-01-2021. Staatsblad 2020, 453.

2019/2020

Toezegging motie Sneller/Snels over niet-bancaire kredietverlening

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

Afgerond. Deze toezegging is afgedaan in Kamerbrief van 27 oktober 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 122.

2019/2020

Toezegging prijsdiscriminatie bij hypotheken

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgerond. Meegenomen in Kamerbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 121.

2019/2020

Toezegging Europese oplossing voor hybridemismatch

Kamerstukken I 2019-2020, 35 241, nr. C, blz. 16

De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 'Voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021 Eerste Kamer', Kamerstukken I 2020/21, 35 572, nr. U.

2019/2020

Toezegging Aanschafsubsidie omgebouwde elektrische personenauto’s

Kamerstukken I 2019-2020, T02961, nr.

Deze toezegging is afgedaan door de minister van EZK in beantwoording van Kamervragen over Europese Green Deal en Just Transition Mechanism van 23 april 2020, Kamerstukken II 2019-2020, DEIZ / 20090264

2019/2020

Toezegging In de Voorjaarsnota 2021 ingaan op onderbesteding (35.300)

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 7

Deze toezegging is afgedaan in de Najaarsnota 2021 van 30 november 2021, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022,35 975, nr. 1.

2019/2020

Toezegging Terugkomen met de gedachten over het Wiebesfonds en daarbij de vraag meenemen in hoeverre er nog ruimte voor dat fonds is, versus de staatsschuld

Kamerstukken I 2019-2020, T03182, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Miljoenennota 2021 van 15 september 2020, Kamerstukken II 2020 ‒ 2021, 35 570, nr. 1.

2019/2020

Toezegging meenemen structurering in evaluatie bankenbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Afgerond. Dit is meegenomen in de evaluatie van de Wet bankenbelasting 2021, Kamerstukken II 2020/2, 32545, nr. 151.

2019/2020

Toezegging overleg WRR en SER inzake zorguitgaven

Handelingen I 2019-2020, nr. 7, item 3

Afgerond. Het SER rapport en het WRR rapport zijn gepubliceerd.

2019/2020

Toezegging aankaarten ingewikkeldheden rente voor spaarders onder 0%

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1657

De toezegging is afgedaan. Lage en negatieve spaarrente zijn onder meer besproken met andere lidstaten en is actief geagendeerd tijdens het Europese Financial Services Committee.

2019/2020

Toezegging monitoren negatieve rente in het buitenland

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

De toezegging is afgedaan in Kamerbrief 'Negatieve spaarrente 2019'. Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 226.

2019/2020

Toezegging Aandacht voor doelmatigheid arbeidskorting in het fiscale bouwstenentraject

Kamerstukken I 2019-2020, T02951, nr.

Afgerond, Kamerstukken I 2019-2020, 32140, nr. D.

2020/2021

Toezegging extra bijlage in Miljoenennota Groningen-gasdossier

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

Deze toezegging is afgedaan in brief min. EZK, Gaswinning van 13 december 2021, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 33 529 nr. 932.

2020/2021

Toezegging Beoordeling en financiering van herstelplannen

Kamerstukken I 2020-2021, P-T003795, nr.

Aan deze toezegging is invulling gegeven. Het kabinet heeft bij de beoordeling van de uitvoeringsbesluiten ter goedkeuring van herstelplannen bijzondere aandacht besteed aan de beoordeling van audit- en controle systemen die moeten zorgdragen voor een verantwoorde besteding van middelen. De Tweede Kamer is geïnformeerd over deze beoordelingen in diverse kamerbrieven (Kamerstuk 21501-07 nr. 1766, 1769, 1772, 1773, 1786 en 1788).

2020/2021

Toezegging herbleggingsreserve FBI-regime

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan in aanbiedingsbrief bij een Verslag van een schriftelijk overleg inzake fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjedag Tweede Kamer (Kamerstuk 35925-IX-4). Zie ook Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 16.

2020/2021

Toezegging in gesprek banken over groene obligaties/groene standaarden

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgedaan in de «verzamelbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2022» van 21 juni 2022.

2020/2021

Een brief met een visie op de rol van de financiële sector bij verduurzaming volgt voor het zomerreces.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000018

Afgedaan in de beleidsagenda voor duurzame financiering van 7 juni 2022, Kamerstukken II 2021/22, 33043, nr. 108.

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over Europees corona-herstelfonds (NEXT GEN EU)

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

Afgedaan met de Kamerbrief Afspraken vervolgproces met betrekking tot het Nederlandse Recovery and Resilience Plan (RRP) d.d. 1 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 21 501-07, nr. 1790).

2020/2021

Een brede brief over hoe de indicatoren voor de brede welvaart, ontwikkeld door de planbureaus, kunnen worden benut, volgt in maart van 2022.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000013

Afgedaan met deze brief Kamerbrief brede welvaart in begrotingscyclus | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

2020/2021

Het kabinet zal de Kamer in maart een eerste concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan sturen. De Minister heeft het verdere proces tot de indiening van het plan bij de Europese Commissie ook toegelicht

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000022

Afgedaan met het eerste concept herstel- en veerkrachtplan (HVP), Kamerstukken II 2021/22, 21 501-07 Nr. 1827.

2020/2021

Toezegging bancaire leningen t.a.v. economische ontwikkelingen

Plenair debat over het economisch steunpakket op 2 juni 2021, 2021A01636

Afgedaan met Kamerstukken II 2021/22, 32545, nr. 148.

2020/2021

Toezegging overleg tussen AFM en sector inzake provisietransparantie

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

Afgedaan met Kamerstukken II 2021/22, 32545, nr. 153.

2020/2021

Over het btw-tarief voor groente en fruit volgt een brief, tezamen met de Staatssecretaris van VWS, op redelijk korte termijn.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000038

Afgedaan met de «Kamerbrief plan van aanpak onderzoeken prijsmaatregelen voeding» die op 5 juli 2022 aan de Kamer is verzonden.

2020/2021

2e Termijn - Gezamenlijke toezegging met minister Kaag: De VVD-fractie vraagt om het versturen van nadere informatie over de in te brengen financiële middelen en regelingen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgedaan, minister voor BHOS heeft brief aan de EK gestuurd op 9 juli 2021, Kamerstukken I 2020/21, 35 529, P.

2020/2021

Toezegging Toesturen van verschillende brieven inzake het Nationaal Groeifonds

Kamerstukken I 2020-2021, T03224, nr.

Afgedaan. De brieven van de minister van EZK en de minister van Financiën van 1 december 2020 en 14 januari 2021 over het Nationaal Groeifonds zijn in afschrift aan de Eerste Kamer gezonden.Aan de minister van EZK is tevens verzocht om een afschrift van de Groeibrief aan de EK te zenden.

2020/2021

Toezegging Schriftelijk terugkomen op onder andere het proces inzake de dispensatierechten Wet CO2-heffing industrie

Kamerstukken I 2020-2021, T03177, nr.

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de Eerste Kamer op 14 december 2020 een Kamerbrief gestuurd over dispensatierechten CO2-heffing industrie. De brief is gepubliceerd onder kenmerk 35575, F.

2020/2021

Toezegging Antwoord op de uitvoering motie-Otten

Kamerstukken I 2020-2021, T03229, nr.

Afgedaan. De staatssecretaris heeft de rapporten «Bouwstenen voor een beter belastingstelsel» in mei 2020 aangeboden. Deelrapport 11. «Vereenvoudiging belastingstelsel» gaat over dit onderwerp. Kamerstukken I 2019-2020, 32140, nr. D, bijlage 933315.

2020/2021

Toezegging In overleg gaan met de Belastingdienst over de methoden ter voorkoming van verliesverdamping

Kamerstukken I 2020-2021, T03170, nr.

Afgedaan. De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingen is met de Belastingdienst in gesprek gegaan over de methodes ter voorkoming van verliesverdamping. Met ingang van 1 januari 2022 zullen de verliesverrekeningsregels in de Vennootschapsbelasting veranderen. De huidige beperking van de verliesverrekeningstermijnen (één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts) wordt ingeruild voor een regeling waarbij de verliezen één jaar achterwaarts en onbeperkt voorwaarts zijn te verrekenen (met een temporisering). Hiermee wordt het verdampen van verlies beperkt.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer te informeren over het onderscheid tussen het budget dat gereserveerd is voor de hersteloperatie en het budget dat los van de hersteloperatie gereserveerd is voor andere zaken gerelateerd aan de kabinetsreactie op de POK.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief hierover bent u geïnformeerd in de brief van 30 juni 2021 Reactie op de toezegging aan het lid Mulder (PVV) gedaan tijdens Wetgevingsoverleg van 28 juni 2021 over de incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelden schulden toeslagengedupeerden. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 856.

2020/2021

Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd de Kamer een brief te sturen over de vraag of het memo Palmen bekend was bij staatssecretaris Snel tijdens de juni-week.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 15 oktober 2021 Antwoord op vraag van het lid Omtzigt, gesteld tijdens het notaoverleg over hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 12 oktober 2021, inzake het PwC onderzoek naar het memo Palmen. Kamerstukken II 2020-2021, 315510, nr. 89.

2020/2021

Aan de heer Snels wordt toegezegd het hiaat in de alimentatie regeling te herstellen door in samenwerking met de Minister van Rechtsbescherming dit op te nemen in het beleidsbesluit voor private schulden. Hierover wordt op korte termijn een brief naar de Kamer gestuurd.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 20 oktober 2021 Alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 906.

2020/2021

Overzicht waar de overheid een onrechtmatige daad heeft gepleegd (Omtzigt vraagt overigens zelf om beantwoording voor stemmingen). Deels beantwoord n.a.v. 2 februari, overige beantwoording volgt in stand van uitvoering

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 23 november 2021 Nota naar aanleiding van een verslag (Kamerstukken II 2020-2021, 35957, nr. 7) en de Stand van de Uitvoering (Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 924).

2020/2021

Aan mevrouw Simons wordt toegezegd dat terugkomen wordt op hoe met jeugdzorg en gemeenten ervoor gezorgd gaat worden dat ouders die met jeugdzorg-problematiek te maken hebben (gehad) goed geholpen kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 26 november 2021 Aanpak uithuisplaasingen van kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 921.

2020/2021

Kamerbrief reactie op punt van orde lid Leijten over risicoclassificatiemodel Toeslagen

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 26 november 2021 Openbaarmaking Risicoclassificatiemodel Toeslagen. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 923.

2020/2021

Aan de heren Grinwis en Idsinga wordt toegezegd de verschillende varianten die in het debat genoemd zijn om het proces te verbeteren mee te nemen in de herijking en aan te geven waarom deze plannen wel of niet werken.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Azarkan wordt toegezegd de optie tot hogere bedragen voor de immateriële schade te onderzoeken in de herijking.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Alkaya wordt toegezegd in de herijking de mogelijkheid tot meer beslissingsmacht bij PZB’er te onderzoeken, maar wil daarbij het vier-ogen principe niet loslaten.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Idsinga wordt toegezegd om in de herijking zowel de fast-lane als volledige A tot Z integrale beoordeling route te onderzoeken.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Van Raan wordt toegezegd te onderzoeken of een schaalsprong kan worden gemaakt op gebied van emotioneel herstel door meer hulpinstanties te betrekken in het begin van het proces, als een ouder daar behoefte aan heeft.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Snels wordt toegezegd dat de weging met betrekking tot de plannen van de herijking worden gedeeld met de Kamer, zodat de Kamer kan controleren welke ideeën wel en niet uitvoerbaar waren.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Snels wordt toegezegd kort na de herijking ook duidelijkheid en inzicht te kunnen bieden aan ouders met betrekking tot het verloop van hun individuele proces.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief.  Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Van Raan wordt toegezegd te onderzoeken in de herijking welke taken van PZB’ers eventueel door andere instanties uitgevoerd kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief.  Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

In volgende voortgangsrapportage meenemen hoe de Commissie Werkelijke Schade aankijkt tegen de situaties die de ouders aan hen voorgelegd hebben en of het kabinet die zienswijze deelt

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.2 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Toegezegd wordt dat mensen die niet onder de KOT-regeling vallen, maar wel hulpbehoevend zijn door worden geleid naar instanties waar zij wel hulp kunnen krijgen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd met advocaten in gesprek te gaan hoe zij beter bediend kunnen worden en hoe we het delen van dossiers beter met elkaar kunnen organiseren.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.5 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Toegezegd wordt in de 9e VGR terug te komen op het vraagstukken rondom ouders in het buitenland.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 2.5 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Stoffer wordt toegezegd dat de achterstand bij de klachtbehandeling binnen twee weken wordt ingehaald.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 3.5 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd in de volgende VGR te rapporteren wat er gedaan wordt aan de 21-puntenlijst en de tekortkomingen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Stand van de Uitvoering Toeslagen van 30 november 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 924.

2020/2021

Een kabinetsbrief over de mogelijke aanpassingen van het Stabiliteits- en Groeipact komt op korte termijn

Kamerstukken II 2020-2021, 35925, nr. R

Afgedaan. Kamerstuk II 2021-2022 35925, nr. R

2020/2021

Toezegging Instelling naar Kamer versturen na reces

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

Afgedaan. Voorstel van wet (35 976, nr. 2) is op 22 november ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer.

2020/2021

Aan de heer Azarkan wordt toegezegd in de herijking emotioneel en financieel herstel uit elkaar te halen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Omtzigt wordt toegezegd met de Nationale ombudsman in gesprek te gaan over de herijking en de uitkomsten terug te koppelen in de rapportage over de herijking later dit jaar.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de separaat gezonden herijkingsbrief.  Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Stoffer wordt toegezegd dat in de volgende VGR wordt teruggekomen of de wettelijke termijnen gehaald kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1, 1.2 en 3.5 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan mevrouw Van der Plas wordt toegezegd met gemeenten in gesprek te gaan hoe de bureaucratische processen verminderd kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.3 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan mevrouw Inge van Dijk wordt toegezegd te onderzoeken samen met de Sociale Banken Nederland of het mogelijk is om één telefoonnummer in te stellen waar ouders naartoe kunnen bellen wanneer het fout loopt met het aflopen van het moratorium en/of deurwaarders.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.4 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Aan de heer Alkaya wordt toegezegd dat het beleggen van de facilitaire/ organisatorische zaken rondom pilot in één dag buiten de Belastingdienst/Toeslagen belegd kunnen worden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de separate brief over de herijking. Kamerstukken II 2020-2021, 31066, nr. 932.

2020/2021

Toezegging invulling additionaliteit Nationaal Groeifonds

Kamerstukken II 2020-2021, 35 570, nr. 25

Afgedaan.Het begrip additionaliteit is nader ingevuld  in de MvT van de instellingswet en voor behandeling aangeboden bij het parlement op 22 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 976, Nr. 3.

2020/2021

Binnen de komende 3 à 4 weken de TK nader informeren over de onderzoeksopzet en planning van het nader onderzoek naar de trustsector.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgegdaan met de brief «Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector» van 10 november 2021, Kamerstukken II 2021/22, 31477, nr. 64.

2020/2021

Toeezgging brief transparantie financiële dienstverlening

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met brief van 7 juni 2021 over toezeggingen n.a.v. AO Financiële Markten 19 november. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 137.

2020/2021

Toezegging brief aanpak spoofing

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met Kamerbrief van 15 juni over de aanpak van spoofing en oplichting. Kamerstukken II 2020-2021, Kamerstukken II 2020-2021, 29911, nr. 314.

2020/2021

Toezegging brief reactie openbare consultatie IFRS

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

Afgerond met Kamerbrief van 4 februari 2021 met reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie. Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 129

2020/2021

Toezegging mogelijkheden banken t.a.v. rekeningen toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

2020/2021

Toezegging nieuwe producten toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

2020/2021

Toezegging zakelijke rekeningen toeval-Amerikanen

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

2020/2021

Toezegging proactief informeren klanten over FATCA door banken

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 268.

Afgerond met Kamerbrief van 8 juni 2021 over voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 279.

2020/2021

Toezegging gesprek Amerikaanse ambassade over Trumpcheques

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Afgerond met Kamerbrief van 9 juni jl. met een reactie op het verzoek commissie over het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren om cheques te innen. Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr.93.

2020/2021

Toezegging effecten PSD2 voor big tech

Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad op 9 september 2020, 2020D34513

Afgerond. De Tweede Kamer is geinformeerd over het onderzoek van de ACM ten aanzien van de positie van Bigtech op de Nederlandse betaaalmarkt (brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111). De rapportage is aangeboden aan de TK per brief d.d. 1 december 2020, Kamerstukken II 2020-2021, 27863, nr. 91.

2020/2021

Toezegging Kwartiermakers Commissie toekomst accountancysector

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Deze zaken zijn onder de aandacht gebracht van de Kwartiermakers.

2020/2021

Toezegging in gesprek DNB en LNV over opvolging biodiversiteitsrisico's

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. Dit is meegenomen in de Kamerbrief moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020. Kamerstukken 2020-2021, 32 545, nr. 121.

2020/2021

Toezegging rol accountant Besloten Vennootschap

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Dit is onder de aandacht gebracht bij EZK.

2020/2021

Toezegging impact analyse van de CIE over NFRD

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. Het fiche richtlijn herziening duurzaamheidsrapportage van 11 juni 2021 gaat ook in op de impact assessment. Kamerstukken II 2020-2021, 22112, nr. 3132.

2020/2021

Toezegging gesprek met pensioensector over afbouw fossiel

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2020/2021

Toezegging schriftelijk terugkomen op welke versnelling er is in het klimaatcommitment in licht van coronacrisis

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2020/2021

Toezegging gesprek met sector over ambitie klimaatcommitment

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2020/2021

Toezegging rapportage monitorcommissie banken

Kamerstukken II 2020-2021, 35 446, nr. 9.

Afgerond. In de brief moties en toezeggingen voorjaar 2021 is de TK hierover geinformeerd. Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 133.

2020/2021

Toezegging regimes accountantscontroles publieke instellingen

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 34.

2020/2021

De minister heeft toegezegd dat er in een brief over het IMF wordt ingegaan op de discussie die is gevoerd over de toekenning van IMF speciale trekkingsrechten aan Wit-Rusland, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgerond. Opgenomen in de brief Toezegging tijdens het commissiedebat Ecofin/Eurogroep inzake IMF en Belarus.

2020/2021

Toezegging CO2-doelen en bedrijfsvoering KLM

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Bericht ontvangen van IenW dat toezegging is afgedaan door middel van Kamerbrief (Kamerstukken II, 2020-2021,31936 nr. 889)

2020/2021

Toezegging om additionaliteitseis toe te voegen aan statuen van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

Conform toezegging is dit opgenomen (additionaliteitseis) in de statuten van Invest International.

2020/2021

Minister Hoekstra zegt toe om de brief over de maatregelen als reactie op de stijgende energieprijzen die naar de TK is gestuurd ook naar de EK te sturen (met daarin de bedragen die zijn vrijgemaakt per maatregel).

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgerond. De brief is op 24 november 2021 aan de Eerste Kamer verzonden, Kamerstukken I 2021/22, 35 925, O.

2020/2021

Minister Hoekstra zegt toe om de RRF brief (die al naar de TK is gegaan) ook naar de EK te sturen (als dit niet al is gebeurd).

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgerond. De brief is verzonden aan de Eerste Kamer.

2020/2021

2e Termijn - Gezamenlijke toezegging met minister Kaag: De fractie Nanninga vraagt om een toelichting op de verhouding van Invest-NL en Invest International tot de overzeese gebiedsdelen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgerond. De minister van Buitenlandse Zaken heeft hier per brief aan de EK op gereageerd (brief 35529P van 9 juli 2021, titel: brief van de minister van BuZa over de opvolging van toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel) waarmee de toezegging is afgedaan.

2020/2021

Toezegging intergenerationale effecten van herstelfonds

Kamerstukken I 2020-2021, 35 711-T03241, nr.

Afgerond. De plannen van vrijwel alle lidstaten zijn beoordeeld. Er is geen opportuun moment geweest om dit punt onder de aandacht te brengen, en dat komt ook niet meer. Behandeling in een brief is niet van toepassing.

2020/2021

Toezegging nader bekijken van doorwerken ambtshalve aanslag naar andere uitkeringen en toeslagen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

De toezegging is afgedaan in de brief "Jaarplan 2022 Belastingienst" van 31 januari 2022, Kamerstukken II 201-2022, 31 066, nr. 958.

2020/2021

Toezegging monitoren welke bedrijven aanspraak maken op Groeifonds

Kamerstukken I 2020-2021, P-T003796, nr.

De toezegging  is afgedaan met de "Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën"  van 9 april 2021 Kamerstukken II 2020–2021, 35 570 XIX, Nr. 28

2020/2021

Toezegging informeren Kamer stand van zaken over screeningsmaatregelen VOG politiegegevens encontinue screening

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de brief «Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021» van 30 november 2021; Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 53.

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over voortgang programma DSD, en meer specifiek het onderwerp volumegroei, via VGR

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 49

De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd in de brief «Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021» van 30 november 2021; Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 53.

2020/2021

Toezegging informeren Kamer over verbeteraanpak op het terreinvan integriteit en corruptie

Kamerstukken II 2020-2021, 31934, nr. 50

De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd per brief «Verbeteragenda Integriteit Douane» van 16 december 2021; Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 55.

2020/2021

Toezegging betrekken andere actoren bij totstandkoming Herstelfonds

Handelingen II 2020–2021, 35 711, nr. 12

De Tweede Kamer wordt door het ministerie van Economische Zaken over deze toezegging geïnformeerd.

2020/2021

Toezegging overzicht capaciteit directies FEZ afgelopen 10 jaar

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

Deze toezegging is afgedaan in brief "Verbetering verantwoording en begroting' van 2 november 2021,  Kamerstukken II nr. 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Toezegging aanbevelingen CPB meenemen in instellingswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

Deze toezegging is afgedaan in brief «Stand van zaken Nationaal Groeifonds» van 23 november 2021, Kamerstukken 2021-2022, 35 925 XIX, nr. 7.

2020/2021

Toezegging reactie op wetenschappelijke toets in stukken van instellingswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

Deze toezegging is afgedaan in brief «Stand van zaken Nationaal Groeifonds» van 23 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022,35 925 XIX, nr. 7

2020/2021

Toezegging informeren in september over kosten duurzaamheidstransitie Miljoenennota

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

Deze toezegging is afgedaan in de «Miljoenennota 2022»  als bijlage opgenomen het "uitgavenoverzicht voor alle stikstof- en klimaatmiddelen", 21 september 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, Nr. 1.Zie ook Kamerbrief «Toezegging aan BBB voor publicatie 2022 overzicht klimaat en stikstof» van 15 september 2021.

2020/2021

Toezegging overzicht uitgaven aan stikstof en klimaat in Miljoenennota

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

Deze toezegging is afgedaan in de «Miljoenennota 2022» als bijlage opgenomen het "uitgavenoverzicht voor alle stikstof- en klimaatmiddelen", 21 september 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925, nr. 1.Zie ook Kamerbrief «Toezegging aan BBB voor publicatie 2022 overizcht klimaat en stikstof» van 15 september 2021.

2020/2021

2e Termijn - Mevrouw Faber vroeg aan de minister van Financiën dat we er toch niet akkoord mee kunnen gaan dat er winsten weggesluisd worden naar belastingparadijzen?Toegezegd dat: we ook dit punt nog onder de aandacht brengen van de raad van bestuur van Invest International.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de «Reactietabel Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën (rappel februari 2022)»  van 23 juni 2022, Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (35.925 IX); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen (EK, I)

2020/2021

Staatsecretaris heeft aangekondigd dat er een brief in voorbereiding is met betrekking tot ontwikkelingen in OESO en IF verband

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief « Nederlandse inzet tijdens de volgende plenaire vergadering van het Inclusive Framework en de verwachte budgettaire gevolgen van het akkoord voor Nederland» van 30 september 2021 (2021Z16898, Kamernummer nog niet beschikbaar)

2020/2021

Uitbreiding locaties Belastingdienst, Toeslagen, Stella teams

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de brief ""Jaarplan 2022 Belastingdienst" van 31 januari 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 958.

2020/2021

Toezegging: onderzoeken hoe het contact bij aangifteverzuim kan worden verbeterd.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Ambtshalve proces inkomensheffing» van 31 januari 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr. 96.

2020/2021

Toezegging Afschrift van brief inzake proces belastingplan en uitvoerbaarheid (35.570) (T03232)

Kamerstukken I 2020-2021, T03232, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Betere werkwijze Belastingplan» van 16 april 2021, Kamerstukken I 2020-2021, 35572, T.

2020/2021

Dat de minister van IenW de kamer voor de begrotingsbehandeling van IenW informeert over de motie van de SGP over infrastructuur, de toezegging is om maximaal tegemoet te komen aan de motie (leveren wat tijdig geleverd kan worden)

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Financiële instandhouding en ontwikkeling Rijksinfrastructuur» van 29 oktober 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 570A, nr. 46 en nr. 61.

2020/2021

Toezegging Kamer per brief te informeren over hoe om te gaan met een aantal thema's in de moties en gedane toezeggingen in het debat.

Handelingen II 2020/21, nr. 86

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer» van 21 september 2021, Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4.

2020/2021

Toezegging nadere reactie verbeterplannen ministeries n.a.v. constateringen Rekenkamer

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Verbetering verantwoording en begroting" van 2 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Toezegging brief herziene RPE voorafgaand aan inwerkingtreding

Tweede Kamer, commissiedebat begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2021D26812

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Verbetering verantwoording en begroting» van 2 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Toezegging gesprekken met planbureaus en Rekenkamer over brede welvaart

Kamerstukken I 2020-2021, 35 711-T03240, nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief ter beantwoording van een aantal TK moties t.a.v. brede welvaart. Deze brief is maandag 23 mei gepubliceerd (Kamerstukken II 2021-2022, 20650).

2020/2021

Toezegging rechtdoen budgetrecht en ordentelijk begrotingsproces

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Verbetering verantwoording en begroting» van2 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 199.

2020/2021

Toezegging informeren Kamer om de informatievoorziening aan de TK te verbeteren over de financiële functie op de departementen.

Handelingen II 2020/21, nr. 86

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Verbetering verantwoording en begroting» van 2 november 2021,  TK nr. 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Toezegging Kamer om n.a.v. motie nr. 25 van Azarkan in gesprek te gaan met de Algemene Rekenkamer.

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief 'Verbetering verantwoording en begroting" van2 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865, nr. 199.

2020/2021

Toezegging inzichtelijk maken klimaatschuld

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

Deze toezegging is afgedaan in de Miljoenennota van 21 september 2021, Kamerstukken II 2020-2021, 35 925, Nr. 1.

2020/2021

Toezegging meer inzicht in afwegingen bij voorjaarsnotaproces

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

Deze toezegging is afgedaan in de Najaarsnota 2021 van 30 november 2021, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022,35 975, nr. 1.

2020/2021

Toezegging overzicht onderuitputting bij najaarsnota

Tweede Kamer, Plenair debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021, 2021A03450

Deze toezegging is afgedaan in de Najaarsnota 2021 van 30 november 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 975, Nr. 1.

2020/2021

Toezegging betrekken Kamer verkoop aandelen ABN AMRO

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Deze toezegging is afgedaan in de vertrouwelijke brief «Programma voor aandeleninkoop ABN AMRO» van 4 november 2021. Deze vertrouwelijke brief is op 9 februari 2022 openbaar gemaakt als bijlage bij Kamerstukken II, 2021-2022, 31789, nr. 104.

2020/2021

Toezegging structurele effecten coronacrisis in Voorjaarsnota

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

Deze toezegging is afgedaan in de Voorjaarsnota 2021 van 28 mei 2021, Kamerstukken II 2020 ‒ 2021, 35 850 nr. 1. Er is een volledige paragraaf aan de corona-maatregelen gewijd in de Voorjaarsnota 2021.

2020/2021

Toezegging Brede welvaart opnemen in het Blauwe Boekje

Kamerstukken I 2020-2021, T03222, nr.

Deze toezegging is afgedaan in het Blauwe Boekje 2021-2022, waarin veel aandacht is besteed aan brede welvaart, door toevoeging van o.a. hoofdstukken over welzijn, ongelijkheid en kansen (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 77).

2020/2021

Toezegging Uitzoeken of ginicoëfficiënt van de vermogensongelijkheid (en welke andere thema's) in het Blauwe Boekje moeten worden opgenomen bij de volgende Miljoenennota

Kamerstukken I 2020-2021, T03235, nr.

Deze toezegging is afgedaan in het Blauwe Boekje 2021-2022. Hierin is meer data over vermogensongelijkheid opgenomen. Figuur 2.4.3 gaat bijvoorbeeld over vermogensongelijkheid tussen huiseigenaren en huurders, en figuur 2.5.2 bevat de Lorenzcurve van vermogen: de basis van de vermogensongelijkheid Gini-coëfficiënt (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 77).

2020/2021

De Kamer ontvang het BNC-fiche Solvency II begin november

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in het BNC fiche Herziening Richtlijn Solvency II van 29 oktober 2021, Kamerstukken II 2021/22, 22112, nr. 3236.

2020/2021

De Staatssecretaris luistert graag naar de adviezen van kinderen rondom de kind regeling, maar zegt desalniettemin aan de kamer toe om haar wens over de staffel van kind regeling te volgen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van 29 oktober 2021Nieuwe regeling gedupeerden (31066-912).

2020/2021

De kindregeling wordt nog verder uitgevoerd voor kinderen en ouders in buitenland, maar er wordt aan de Kamer toegezegd dat de regeling hiervoor open zal staan.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van 29 oktober 2021 Nieuwe regeling gedupeerden (31066-912).

2020/2021

Aan het lid Alkaya wordt toegezegd dat er zo scherp mogelijk weergegeven wordt hoe de uitvoering en het proces omtrent herijking wordt ingericht. Wie en welke partij/organisatie de verschillende onderdelen zal uitvoeren en de uitkomsten van de pilots zullen hierin worden meegenomen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van 3 december 2021 Opbrengsten herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066-933) en de brief van 3 juni 2022 Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066-1026).

2020/2021

Aan het lid Alkaya wordt toegezegd om te zorgen dat de Tweede Kamer invloed kan uitoefenen op het vervolgplan van de hersteloperatie na herijking. Deze zal eind najaar worden voorgelegd.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van 3 december 2021 Opbrengsten herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066-933) en de brief van 3 juni 2022 Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066-1026).

2020/2021

2e Termijn - Gezamenlijke toezegging met minister Kaag: De VVD-fractie vraagt om nader inzicht in de door Invest International af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met onder andere FMO en RVO. In de brief wordt toegezegd dat de minister voor BHOS erop zal aandringen middels die overeenkomsten zoveel mogelijk synergie na te streven. Mogelijk wordt dit uitgangspunt ook opgenomen in de aanvullende overeenkomst tussen de staat, FMO en Invest International.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de EK (brief 35529P van 9 juli 2021, "brief van de minister van BuZa over de opvolging van toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel").

2020/2021

2e Termijn - Gezamenlijke toezegging met minister Kaag: De fractie Nanninga vraagt om een toelichting op de verhouding van Invest-NL en Invest International tot de overzeese gebiedsdelen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan middels de brief van de minister van Buitenlandse Zaken aan de EK (brief 35529P van 9 juli 2021, "brief van de minister van BuZa over de opvolging van toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel").

2020/2021

Toezegging Verbeteren voorlichting en communicatie over herstelregelingen

Kamerstukken I 2020-2021, T03162, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de 6e VGR KOT van 8 april 2021 (Kamerstukken I, 2020/21, 31704-E), paragraaf 1.5; Activiteiten om gedupeerden te vinden

2020/2021

Toezegging Verspreiden van specifieke informatie voor gemeenteraden

Kamerstukken I 2020-2021, T03164, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de 6e VGR KOT van 8 april 2021 (Kamerstukken I, 2020/21, 31704-E), paragraaf 3.2; Samenwerking met gemeenten.

2020/2021

Toezegging Gegevens delen met gerechtsdeurwaardes om beslaglegging te voorkomen

Kamerstukken I 2020-2021, T03163, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de 6e VGR KOT van 8 april 2021 (Kamerstukken I, 2020/21,31704-E), paragraaf 2.2; Samenloop herstel en schulden.

2020/2021

Toezegging Voortgangsrapportage over €30.000-regeling voor gedupeerde ouders die zich na 15 februari 2021 melden

Kamerstukken I 2020-2021, T03139, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de 7e VGR KOT van 22 juni 2021 (Kamerstukken I, 2020/21, 31704-I), paragraaf 1.2: "Mede op verzoek van de leden van de SGP fractie van de Eerste Kamer wil ik benadrukken dat we ernaar streven zo spoedig mogelijk de aanvragen te behandelen. Hierbij strijden snelheid en zorgvuldigheid maar ik wil een termijn van maximaal zes maanden hiervoor hanteren. ".

2020/2021

Toezegging Toesturen stand van zaken uitvoering motie-Omtzigt

Kamerstukken I 2020-2021, T03161, nr.

Deze toezegging is afgedaan via de 7e VGR KOT van 22 juni 2021 (Kamerstukken I, 2020/21, 31704-I); paragraaf 2.7 «In het verantwoordingsonderzoek bij het Jaarverslag 2020 van het Ministerie van Financiën is de Rekenkamer ingegaan op de rechtmatigheid van de forfaitaire compensatieregeling (35830-IX-2).»

2020/2021

2e Termijn - Mevrouw Faber (PVV) vroeg aan de minister van Financiën waarom de additionaliteit niet is opgenomen in de statuten. Toegezegd dat: ook de additionaliteitseis in de statuten worden opgenomen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan. Conform toezegging is de additionaliteitseis opgenomen in de statuten van Invest International.Dit is bevestigd in de «Reactietabel Toezeggingen Eerste Kamer door Financiën (rappel februari 2022)»  van 23 juni 2022, Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (35.925 IX); verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen (EK, I).

2020/2021

2e Termijn - Mevrouw Huizinga (CU) vroeg aan de minister van Financiën naar de KPI's en welke gevolgen het niet-halen van die KPI's zou kunnen hebben in de dialoog met de aandeelhouder. Toegezegd dat: Daar ziet het ministerie van Financiën altijd op toe. Je probeert natuurlijk een breder mandje van afspraken te maken. Die KPI's worden ook altijd opgenomen in de strategieën en die worden vervolgens voorgelegd aan de aandeelhouders. Dat gaat natuurlijk in nauwe dialoog tussen de beleidsverantwoordelijke bewindspersoon en het ministerie van Financiën.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan. De KPIs van Invest International zijn uitgewerkt in het business plan. Tijdens het beleidsoverleg op 24 januari 2022 tussen Invest International, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën en FMO is het business plan van 2022 besproken. Voorts zal het ministerie van Financien bij de reguliere aandeelhoudersoverleggen met Invest International de voortgang t.o.v. de KPI's bespreken.

2020/2021

Toezegging Kamers informeren over nationale herstelplan

Handelingen II 2020–2021, 21 501-07, nr. 1767

Deze toezegging is niet meer aan de orde.

2020/2021

Toezegging beheer staatsdeelnemingen en handboek investeringen

Kamerstukken II 2020-2021, 29 232, nr. 47.

Deze toezegging is voldaan. De Kamer wordt periodiek geïnformeerd over hoe de minister van Financiën invulling heeft gegeven aan de rol van aandeelhouder van staatsdeelnemingen. Dat gebeurt middels:- Publicatie van de Kamerbrief vooruitblik beheer staatsdeelnemingen (feb/mrt van elk jaar)- Publicatie van het Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen (juni/juli van elk jaar).In het paragraaf 5.2 van het Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen 2021 is vermeld ten aanzien van de naleving van het Handboek investeringen bij de goedkeuring van investeringsvoorstellen dat «Alle investeringen zijn beoordeeld langs de lijnen van de Handboek investeringen.»Daarbij wordt de Kamer ook meermaals geïnformeerd, middels bijlagen bij de voornoemde Kamerbrief en het Jaarverslag, over de investeringsvoorstellen die recentelijk door het ministerie van Financiën zijn goedgekeurd.

2020/2021

Toezegging technische briefing over Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

Tweede Kamer, Debat over de Voorjaarsnota 2021, 6 juli 2021

Deze toezegging vervalt.

2020/2021

Toezegging technische briefing over Comptabiliteitswet

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020, 24 juni 2021, 2021A02162

Deze toezegging  is afgedaan in brief «Modernisering van de Comptabiliteitswet» van 21 januari 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 336 70 nr. 12.Briefing is geweest, op 16 februari 2022.

2020/2021

Toezegging Kloof een- en tweeverdieners en eerlijke belastingheffing

Kamerstukken I 2020-2021, T03234, nr.

Dit is afgedaan in Kamerbrief «Aanbiedingsbrief rapport Commissie Draagkracht» van 22 maart 2021.

2020/2021

Toezegging informeren informateur over effectiviteit van fiscale regelingen en beleid aan uitgavenkant

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

Het deel van de toezegging over effectiviteit fiscale regelingen staat in bijlage 9 of 10 van de Miljoenennota. Zie ook Kamerbrief "Fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag Tweede Kamer", Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 4, p. 6-7.

2020/2021

Het wetsvoorstel inzake hersteloperatie kinderopvangtoeslag wordt in de zomer ingediend, zo is het plan.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000042

Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

2020/2021

Toezegging renterapportage DNB

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

Afgedaan in de «Kamerbrief negatieve spaarrente 2021» van 1 november 2021.

2020/2021

Toezegging risico herverzekeringen in jurisdicties met lagere solvabiliteitseisen

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix» van 5 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 29507 nr. 158

2020/2021

Toezegging gegevensdeling gemeenten meenemen in gesprekken

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

Afgedaan in de verzamelbrief toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2021 van 5 november 2021.

2020/2021

Toezegging Informeren over compensatieregeling voor situaties die zich hebben voorgedaan voor 2014

Kamerstukken I 2020-2021, T03160, nr.

Afgedaan in de Kamerbrief Leenbijstand van 23 november 2021.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om een Stand van de Uitvoering op te stellen.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Afgedaan met Kamerbrief Stand van Uitvoering Belastingdienst 2021 op 31 januari 2022.

2020/2021

Het meenemen van de verschillende suggesties van de leden tijdens dit CD: onder meer de maatschappelijke en de financieel-economische waarde van de trustdienstsector, of de poortwachtersfunctie wel bij private instellingen belegd zou moeten worden en wat de waterbedeffecten zouden zijn.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan met de Kamerbrief «Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector» van 10 november 2021.

2020/2021

De staatssecretaris heeft een update van de brief van 14/12/2020 over het SGP toegezegd.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan met de Kamerbrief «Nederlandse inbreng consultatiesessies inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)» van 10 december 2021.

2020/2021

De minister gaat in overleg met de banken in oktober over een oplossing voor duidelijkheid voor banken en zal daarover terug rapporteren.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan in de «Voortgangsbrief toezeggingen commissiedebat FATCA 28 september 2021» van 10 december 2021.

2020/2021

Minister Hoekstra zegt toe om de brief over de consultaties over een mogelijke hervorming van het SGP ook op te sturen aan de EK.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgedaan in de Kamerbrief "Nederlandse inbreng consultatiesessies inzake het Stabiliteits- en Groeipact (SGP)" van 10 december 2021.

2020/2021

2e termijn komt terug op vraag Hammelburg (v8 D66 AFB): hoe staat het met de uitwerking van klimaatdekking en de uitwerking van klimaatkaders? Kunnen we volgend jaar met Prinsjesdag een CO2 begroting verwachten

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In de tweede termijn AFB is de Minister hierop terug gekomen. Daarmee is de toezegging afgedaan.

2020/2021

De staatssecretaris zegt toe de Kamer via de voortgangsrapportages te informeren over de budgettaire aspecten van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In elke Voortgangsrapportage Hersteloperatie toeslagen worden de budgettaire aspecten in een aparte paragraaf weergegevens.

2020/2021

Toezegging EU-delegatie naar VS uitwerking FATCA

Kamerstukken II 2020/21, 25 087, nr. 268, p. 20.

In maart 2021 heeft in EU verband digitaal een eerste gesprek plaatsgevonden met de IRS. Inhoudelijk heeft een terugkoppeling plaatsgevonden in de brief «Voortgangsbrief toezeggingen Algemeen Overleg FATCA» van 8 juni 2021 met kenmerk 2021-0000077648 die door de Minister en Staatssecretaris was toegezegd in het AO van 10 februari j.l. Ook over andere zaken die spelen met betrekking tot FATCA is in deze brief een terugkoppeling gegeven. Zoals in het AO van 10 februari j.l. is toegezegd zal de Kamer via periodieke brieven geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot FATCA en toeval-Amerikanen.

2020/2021

Toezegging informeren over herstelfonds en Nederlandse bijdrage RRF in najaar 2021

Plenair debat over de voorjaarsnota op 6 juli 2021, 2021A03450

Is afgedaan in Kamerstukken II 2021/22, 21 501-07, nr. 1790.

2020/2021

Toezegging berichten informateur over voortzetting OIIK en SEA hierin betrekken

Tweede Kamer, commissiedebat begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2021D26812

Met de brief aan de informateurs «Doelmatig en doeltreffend beleid» is de toezegging afgedaan. Het afschrift aan de Kamer is op 22 november gepubliceerd op officiële bekendmakingen, Kamerstukken II 2020-2021, 31 865, nr. 200.

2020/2021

2e Termijn - Gezamenlijke toezegging met minister Kaag: De VVD-fractie vraagt om het delen van een overzicht van de projectenpijplijn.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Mininster van Buitenlandse Zaken heeft hier per brief aan de EK op gereageerd (brief 35529P van 9 juli 2021, titel: brief van de minister van BuZa over de opvolging van toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel) waarmee de toezegging is afgedaan.

2020/2021

Toezegging aanpak evaluatie CW

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

Toezegging afgedaan in Kamerbrief «Opzet evaluatie Comptabiliteitswet 2016» van 21 januari 2022 (2022D02118), Kamerstukken II 2021-2022, 33 670 Nr. 12

2020/2021

Toezegging Belang van duurzaamheid in het Groeifonds

Kamerstukken I 2020-2021, T03226, nr.

Toezegging afgedaan met de brief van de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat van 1 december 2020, Kamerstukken 2020–2021, 35 570 XIX, C. De EK heeft deze toezegging in de vergadering op 17 januari 2022 als voldaan aangemerkt (Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 januari 2022 - Eerste Kamer der Staten-Generaal)

2020/2021

Toezegging om aandachtspunt «belastingparadijzen» mee te geven aan RvB van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

Toezegging Internationaal maatschappelijk ondernemen onder aandacht brengen bij Invest International (Faber, PVV): de minister heeft in het debat toegezegd om, in het kader van IMVO, onder de aandacht te brengen bij Inv Int dat er geen winsten worden weggesluisd via belastingparadijzen. We hebben dit in het beleidsoverleg in januari besproken. We stellen de volgende tekst voor:Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) staat centraal in de doelstelling en de strategie van Invest International. De staat als aandeelhouder vindt het belangrijk dat deelnemingen een voorbeeldrol vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de periodieke gesprekken die zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Buitenlandse Zaken voeren met de onderneming.In het eerste kwartaaloverleg dat is gevoerd met Invest International, op 24 januari 2022, is de vraag over het wegsluizen van winsten via belastingparadijzen conform toezegging besproken. Invest International heeft dit risico geadresseerd in het interne risicobeleid. Hiermee wordt gewaarborgd dat er geen onwenselijke en agressieve belastingstructuren van klanten worden gefaciliteerd door de activiteiten van Invest International.

2020/2021

Toezegging overzicht flankerend beleid per toegekend project

Tweede Kamer, Wetgevingsoverleg Nationaal Groeifonds, 30 juni 2021, 2021A03333

Toezegging is afgedaan in de brief «Kabinetsreactie advies Rli over het Nationaal Groeifonds en beantwoording motie van het lid Romke de Jong c.s. over wet- en regelgeving waarmee gekozen projecten kunnen worden ondersteund» van 14 april 2022, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 35 925 XIX nr. 13.

2020/2021

De Staatssecretaris informeert de Kamer per brief over de opties voor vervroegde indiening van het wetsvoorstel inzake kwalificatie buitenlandse rechtsvormen, dat volgens de beleidsprioriteitenbrief pas is voorzien in het derde kwartaal van 2023

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000026

Toezegging is afgedaan in de bijlage "Fiscale wetgeving met matrix" bij de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2020/2021

De Staatssecretaris informeert op de korte termijn over eHerkenning via een brief, samen met de Minister van Binnenlandse Zaken, en vervolgens over de voortgangsrapportage domein Toegang.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000030

Toezegging ziet op de vragen die Kamerleden Grinwis, Omtzigt en Ceder op 21 februari 2022 hebben gesteld n.a.v. de gerechtelijke uitspraak over eHerkenning van februari 2022. De beantwoording is op 16 maart 2022 naar de Kamer verstuurd in de brief 'Antwoorden op Kamervragen eHerkenning' (2022Z03224, geen Kamerstuknummer bekend). Daarmee is de toezegging afgehandeld. BZK stuurt halfjaarlijks een brief over het domein Toegang naar de Kamer.

2021/2022

Op basis van besprekingen in EFC verzoek aan minister teksten rondom fraude terug te koppelen in verslag van de Ecofinraad.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Aan deze toezegging is invulling gegeven in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2022, dat op 27 juni 2022 aan de Tweede Kamer is verzonden, Kamerstukken II 2021-2022, 21501-07, nr. 1864.

2021/2022

In de loop van juli zal uw Kamer de 11e VGR aangeboden krijgen over het tweede kwartaal van 2022.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000241

Aan deze toezegging is voldaan middels de 11e Voortgangsrapportage, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan mevrouw Van der Plas toe om de Kamer een afschrift te zenden van de brief aan de Nationale Ombudsman

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000107

Aan deze toezegging is voldaan via de brief «Reactie op de brieven van het ouderpanel in mei 2022» van 1 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1032).

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe uitgebreid te reageren op de adviezen van het ouderpanel.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Aan deze toezegging is voldaan via de brief Reactie op de brieven van het ouderpanel in mei 2022 van 1 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1032).

2021/2022

Om terug te komen op verdere stappen richting een co2-begroting/klimaatbegroting bij Miljoenennota, brief 1e kwartaal 2022

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan in brief «Brede welvaart in de begrotingssystematiek» van 23 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022,34 298 nr. 37.

2021/2022

De minister zegt Groep van Haga-Kamerlid Ephraim een brief toe na de taskforcerekrutering. In de brief zal worden ingegaan op de opzet van taskforce financieel beheer en de voorziene periodiciteit van rapporteren

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000032

Afgedaan in brief «Taskforce Verbetering Financieel Beheer» van 27 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 210.

2021/2022

Toezegging aan de heer Nijboer (PvdA) om te overleggen met de advocaten waar zij problemen zien in het vinden van contact (naast het bestaan van telefoonnummer)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 48

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

Toezegging aan de heer Omtzigt (Omtzigt) om in de volgende VGR een totaal overzicht te geven van de gelden die er zijn.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 49

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

Toezegging aan de heer Van Raan (PvdD) om signalen die terugkomen van het ouderpanel etc. ook te delen met gemeenten (niet genoemd door vz)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 51

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

Toezegging aan het lid Van Dijk (CDA) dat het signaal over knellende regels bij de VNG wordt geagendeerd voor een volgend overleg met de VNG

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 52

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

Toezegging aan de heer Nijboer (PvdA) om gesprek met de advocaten aan te gaan.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 55

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe maandag 14 februari een update te sturen van de cijfers van SBN en het overleg met de deurwaarders over onder meer hun zorgplicht.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe een verkenning te doen naar het verlengen van het moratorium via een spoedwet.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe begin maart de Kamer te informeren over het plan van aanpak ouders in het buitenland.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe een verkenning te doen naar het delen van informatie over de grondslag.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe het verzoek van de heer Omtzigt over 25 berichten door te geven aan haar collega staatssecretaris.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe te bekijken welke equivalenten voor de notariële akte gevonden kunnen worden die ook aannemelijk maken dat er informele leningen zijn.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in de 10e voortangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1003.

2021/2022

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat de voortgang van de brede ondersteuning door gemeenten inclusief een stand van zaken bij het kwijtschelden van publieke schulden in het eerste en derde kwartaal van 2022 en van 2023 cijfermatig in beeld brengen. In de volgende rapportage zal ik u hierover nader berichten

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

Afgedaan in de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093. Dit is een lopende toezegging die o.m. in de 10e Voortgangsrapportage is opgenomen en in volgende Voortgangsrapportages wordt meegenomen.

2021/2022

Het voornemen is om de jaren waarover tussen UHT en de ouder geen verschil van inzicht bestaat niet meer aan de CvW voor te leggen en dat in de instellingsregeling aan te passen. Het Besluit Compensatieregeling CAF-11 zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000266

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093. De gewijzigde instellingsregeling wordt in juli gepubliceerd.

2021/2022

Bij de kindregeling zal worden gekeken of het wenselijk is een versnelde procedure in te richten. De haalbaarheid hiervan zal in de uitvoeringstoets worden onderzocht.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Het is mogelijk om in specifieke situaties een versnelde procedure te doorlopen. Hiervoor zal in de uitvoering maatwerk geleverd worden. De tegemoetkoming voor de kindregeling wordt voor het overgrote deel ambtshalve toegekend omdat de meeste kinderen al in beeld zijn bij het UHT. Na inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie worden de kinderen groepsgewijs uitbetaald. Zoals verzocht in de motie Kat c.s. (31066-1034) bestaan de eerste groepen kinderen uit meerderjarige kinderen van wie het rekeningnummer bekend is. In de opdrachtbrief aan het UHT zal dit onderdeel concreet worden meegenomen.

2021/2022

De staatssecretaris voor Financiën - Fiscaliteit & Belastingdienst informeert uw Kamer voor het commissiedebat van 19 mei aanstaande over het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000221

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De gewijzigde instellingsregeling van de CvW wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. De gewijzigde instellingsregeling wordt in juli gepubliceerd.

2021/2022

Om te voorkomen dat kinderen ten onrechte buiten de regeling vallen wordt de mogelijkheid onderzocht van bijvoorbeeld een hardheidsclausule of vangnetbepaling.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000004

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. De mogelijkheid voor een hardheidsclausule en vangnetbepaling is er en dit is  meegenomen in de uitwerking van het op 27 juni 2022 aangeboden wetsvoorstel. Wet hersteloperatie toeslagen (36151).

2021/2022

Toezegging aan de heer Alkaya (SP) om het de Kamer in de Voortgangsrapportages te melden als geschetste cijfers niet worden behaald.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 53

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Deze toezegging zal worden nagekomen via de Voortgangsrapportages of eventuele stand van zaken brieven.

2021/2022

De geschetste nieuwe regelingen zullen de komende maanden uitgewerkt worden, waarbij wordt bezien of deze kunnen worden opgenomen in de wet hersteloperatie toeslagen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000010

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.  Hierin zijn de regelingen voor kinderen en gedupeerde aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget  opgenomen. De regeling voor ex-partners wordt later in een apart wetsvoorstel geregeld.

2021/2022

De uitvoeringstoets kunnen worden uitgevoerd nadat de concept-regelingen voor kinderen, ex-partners en niet KOT zo ver mogelijk zijn uitgewerkt. Zodra zij gereed zijn zal ik ze met uw Kamer delen, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn de regelingen voor kinderen en gedupeerde aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget  opgenomen inclusief de uitvoeringstoetsen hierop. De regeling voor ex-partners wordt later in een apart wetsvoorstel geregeld.

2021/2022

Naar verwachting zal het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen in het voorjaar van 2022 bij uw Kamer worden ingediend.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Afgedaan in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

2021/2022

In de Beleids- en Uitvoeringsbrief toelichten hoe inzicht gegeven zal worden in de resultaten van boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgedaan in de bijlage Uitvoeringsprotiteiten bij de Kamerbrief Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 3 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32140-119.

2021/2022

Toezegging MP: Studentenkwestie (800 euro niet voor studenten, en rente op studielening wellicht omhoog) vandaag of bij volgende debat

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Afgedaan in de op 1 juli 2022 verzonden «Kamerbrief over mogelijke maatregelen voor behoud koopkracht 2022» (2022Z13856, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

Minfin mogelijke toezegging: opsommen welke maatregelen er nog optioneel kunnen zijn of mogelijk kunnen zijn voor 2022 (opties, niet alles kan: uitvoerbaarheid, de toets, maar ook dekking van belang) 1) verder opplussen van de Gemeentelijke regeling voor het verstrekken van een energietoeslag (kanttekening, kritiek op de harde inkoemnsengrens van 120%).2) Het eenmalige uitkering aan al ontvangers van huur of zorgtoeslag ( zorgtoeslag bereikt meer mensen; gebrichter om te kiezen voor het kanaal huurtoeslag of de uitkering van bijvoorbeeld 500)3) Uitkeren van een vast bedrag via een andere uitvoerder (bijv. SVB). 4) verhoogd budget voor bijzondere bijstand toegekend aan huishoudens met inkomens uit werk beoordeling door gemeente (complex uitvoering en toekenning)Kleinere potten om het zo maar te noemen 4) Verhoging budget voor gericht armoedebeleid, Minister voor Armoedebeleid en Arbeidsparticipatie komt nog voor de zomer met een actieplan met betrekking tot preventie van geldzorgen, armoede en schulden.5) (belangrijke) Gerichte maatregelen energieleveranciers, (minister klimaat en energie en minster armoede beleid praten hierover met energie leveranciers; niet vooruitlopen op de gespreken) bijvoorbeeld over uitstel betaling, andere regelingen. Doen beroep op maatschappelijke verantwoordelijkheid van energieleveranciers.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

Afgedaan in de op 1 juli 2022 verzonden «Kamerbrief over mogelijke maatregelen voor behoud koopkracht 2022» (2022Z13856, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

Minfin 2023 mogelijke toezegging (ook hier worden alle suggesties meegenomen voor lage en middeninkomens, maar we kunnen niet alles compenseren het moet houdbaar, dekking en in balans zijn; meer door). In augustus kijken naar de stand van zaken en eventueel met voorstellen komen voor:1) ophoging van zorgtoeslag/ huurtoeslag (komen in detail op terug ook); ook bij het voorstel voor eenmalige uitkering van 500 euro.2) Fiscale maatregelen; Verhoging WML3) Nieuwe blik op vermogen4) Structureele maatregelen5) Augustus afronden van vele regelingen6) Invulling 2.4mld CA; 7) lastenverlichting en -verplaatsing en de bijbehorende dekking (als ook het belastingplan komt). Ook met betrekking tot (het verkleinen van) vermogensongelijkheid.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000041

Afgedaan in de op 1 juli 2022 verzonden «Kamerbrief over mogelijke maatregelen voor behoud koopkracht 2022» (2022Z13856, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

Toezegging MP: wij gaan die voorstellen (koopkracht) wegen in dit debat en hierna, om te bezien of er daarbij een andere balans kan worden gevonden. Tenminste, als dat kan. Dat is niet makkelijk, want dat vraagt ook weer dekking. Dat is allemaal niet zomaar gebeurd, maar we gaan er wel serieus naar kijken en daar met de Kamer verder over spreken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgedaan in de op 1 juli 2022 verzonden «Kamerbrief over mogelijke maatregelen voor behoud koopkracht 2022» (2022Z13856, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

In de komende Voortgangsrapportages blijft uw Kamer geïnformeerd worden over de personele ontwikkeling van UHT.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000003

Afgedaan in de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Dit is een lopende toezegging die terugkomt in de Voortgangsrapportages.

2021/2022

Toezegging aan Heinen/VVD om in verslag van de Ecofinraad gedetailleerde terugkoppeling te geven over bespreking eigen middelen en in te gaan op verschil tussen financiering via externe bestemmingsontvangsten/eigen middelen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Afgedaan in het «Verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022» van 27 juni 2022.

2021/2022

De brief over rechtsbescherming van belastingplichtigen op korte termijn aan de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

Afgedaan in Kamerbrief 'Kamerbrief met stand van zaken aanbevelingen uit rapport «Burgers beter beschermd» van 21 maart 2022.

2021/2022

De minister zegt SP-Kamerlid Alkaya toe zich met het kabinet - en middels de taskforce – in te spannen om het aantal ISB’s te verminderen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000052

Afgedaan in Kamerbrief «Taskforce Verbetering Financieel Beheer» van 27 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 210.

2021/2022

In de volgende voortgangsrapportage zullen de meest actuele resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid van de ouders met uw Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000015

Afgedaan in paragraaf 1.1 van de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Na de eerste proef van 50 gezinnen met complexe multi-problematiek, zal eeen rapportage aangeleverd worden met een voorstel voor een eventueel vervolg. In de elfde VGR zal een tussenstand worden gegeven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

Afgedaan in paragraaf 1.3 van de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Toezegging potentieel van de ICT van de Belastingdienst en de implicaties van OESO pijler 1 en 2

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan in Kamerstukken II 2021–2022, 25 087, nr. 291.

2021/2022

De minister zegt het lid Van Raan toe om samen met de minister van EZK of een van de ministers van EZK een brief over de brandstofterminals op Bonaire naar de Kamer te sturen en daarin specifiek in te gaan op de verduurzamingsdoelstelling. Streefdatum voor 1 april.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan met brief Verduurzaming energie in Caribisch Nederland 22 maart 2022, Kamerstukken II 2021–2022, 32 813, nr. 1005

2021/2022

Toezegging aan mw. Maatoug voor 1 maart schriftelijk terug te komen over de belasting op kapitaalinkomen in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Duitsland

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan met de «Kamerbrief over gedane toezeggingen in debat over arrest box 3» die op 28 februari 2022 aan de Kamer is verzonden.

2021/2022

De minister zegt toe voor de zomer met een nieuwe Nota Deelnemingenbeleid te komen en dan in ieder geval in te gaan op een afwegingskader, inclusief de indicatoren voor brede welvaart, studie naar de waardecreatie op lange termijn en de bescherming van vitale infrastructuur; dat is niet exclusief, maar die punten werden expliciet benoemd.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan met de «Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022» van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 28165, nr. 370.

2021/2022

Brief sturen met schriftelijke appreciatie van de amendementen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Afgedaan met de brief «Kamerbrief met appreciaties amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen» van 20 juni 2022 en de brief «Kamerbrief met aanvulling appreciatiebrief amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen» van 20 juni 2022.

2021/2022

Minister Hoekstra zegt toe de stijgende inflatie (en mogelijke gevolgen voor verschillende huishoudens en sectoren) op te nemen in zijn gesprek met de president DNB. Mocht daaruit de indruk voortkomen dat een nadere analyse, nodig is, dan deelt hij dat met de kamer.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgedaan met de brief van 9 februari 2022, Kamerstukken II 2021/22, 35925-IX, nr. 20.

2021/2022

Checken of de toegang tot afstorten en de prijs van afstorten (voorbeeld van Azarkan waarbij een 200 biljet 5 euro kost bij de bank) onderdeel is van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer van de Nederlandse Bank). Dit najaar worden die gesprekken afgerond en zal de Kamer geïnformeerd wor

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan met de brief van 8 april 2022 "Convenant Contant geld", Kamerstukken II 2021/22, 27863, nr. 100.

2021/2022

De Staatssecretaris zal de Richtingennotitie over Box 3 uiterlijk 15 april aan de Tweede Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Afgedaan met de Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement, Kamerstukken II 2021–2022, 32 140, nr. 105.

2021/2022

De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over de financiële gevolgen van de verliezen van NS-dochter Abellio in Duitsland. Zo snel als de informatie van NS beschikbaar is.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan met de Kamerbrief «Ontwikkelingen Abellio» van 28 februari 2022, Kamerstukken II 2021/22, 28165, nr. 368.

2021/2022

Zegt toe de technische vereisten voor het inzetten van de noodremprocedure nader uit te zoeken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

Afgedaan met de Kamerbrief van 20 mei 2022, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1854.

2021/2022

Aan lid Van Dijck, overzicht van aan OEK toegezegde financiële steun via multilaterale, bilaterale of nationale afspraken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Afgedaan met de Kamerbrief van 7 juni 2022 "Overzicht van de aan Oekraïne toegezegde financiële steun via multilaterale, bilaterale en nationale kanalen".

2021/2022

In het verslag van de voorjaarsvergadering het onderwerp toegevoegde waarde van crypto-valuta meenemen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan met de op 10 juni 2022 verzonden "Aanbiedingsbrief Verslag van de vergaderingen van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie, het IMF en de G20 Finance Ministers en Central Bank".

2021/2022

Duiding van operationalisering van klimaat in de RST

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

Afgedaan met de op 10 juni 2022 verzonden "Aanbiedingsbrief Verslag van de vergaderingen van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie, het IMF en de G20 Finance Ministers en Central Bank".

2021/2022

Mate van voortgang op de USD 100 mld. ambitie op SDR onlending door de G20

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000018

Afgedaan met de op 10 juni 2022 verzonden "Aanbiedingsbrief Verslag van de vergaderingen van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie, het IMF en de G20 Finance Ministers en Central Bank".

2021/2022

Stevig uitspreken tijdens VJV over verdere isolatie RF/Bel (o.a. bevriezen tegoeden bij IMF)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000022

Afgedaan met de op 10 juni 2022 verzonden "Aanbiedingsbrief Verslag van de vergaderingen van de Coalitie van Ministers van Financiën voor klimaatactie, het IMF en de G20 Finance Ministers en Central Bank".

2021/2022

Zegt toe te zijner tijd een terugkoppeling te geven over de gesprekken met onder andere de medeoverheden met de minister

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000043

Afgedaan met Kamerbrief «Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan» (p.2) van 24 juni 2022, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1879.

2021/2022

Volgens Van der Lee (GL): toezegging om de vereisten voor DNSH overeind te houden en de TK hierover op de hoogte tehouden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000066

Afgedaan met Kamerbrief «Tweede concept van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan» van 24 juni 2022, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1879, p 3.

2021/2022

Zegt toe dat de Kamer proactief op de hoogte zal worden gehouden over de voorgenomen hervormingen en investeringen waaraan Nederland zich via het HVP verbindt

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Afgedaan met Kamerbrief van 8 juli 2022 «Indiening Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan bij de Europese Commissie», Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1880.

2021/2022

Zegt toe mee te nemen in de brief aan TK welke mitigerende maatregelen de Europese Commissie heeft gedacht op hetmoment dat LS vertraging oplopen in de uitvoering van de maatregelen in hun HVP

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000058

Afgedaan met Kamerstukken II 2021/22, 21 501-07, nr. 1854.

2021/2022

Minister Hoekstra zegt toe om de aankomende brief over de lopende rekening (als reactie op analyse RvS) ook naar de Eerste Kamer te sturen, en de opmerkingen van de heer Crone tijdens de AFB daarin mee te nemen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Afgedaan met verzending brief van 8 december 2021 over de lopende rekening, Kamerstukken II 20212/22, 35 925 IX, nr. 13.

2021/2022

Zegt toe een geconsolideerd overzicht te geven van alle gesprekken die zijn gevoerd en bijeenkomsten die zijn gehouden gedurende het raadplegingsproces (inclusief voortraject ten aanzien van bouwsteen 1) om transparant te maken hoe het HVP tot stand is gekomen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000023

Afgedaan met Brief regering: Wob-besluit Recovery and Resilience Facility (RRF) - deelbesluit 3 (Kamerstukken II, 2021/22, 21501-07, nr. 1878)Raad voor Economische en Financiële Zaken | Tweede Kamer der Staten-Generaal

2021/2022

Toezegging aan lid Heinen (VVD) van een brief uiterlijk de vrijdag voor het volgende CD (8 juni) met overzicht/appreciatie voorliggende voorstellen en mogelijk nog steeds relevante maar niet meer actuele voorstellen voor het verstrekken van leningen, creëren van fondsen en het inzetten van financiële instrumenten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan met de «Kamerbrief over Europese voorstellen voor verstrekken van leningen, het creëren van fondsen en het inzetten van financiële instrumenten» van 3 juni 2022.

2021/2022

Herhaling btw groente en fruit en introductie suikerbelasting: «Daarover heb ik al toegezegd tijdens het debat, en overigens ook al eerder, dat wij daar al in het kabinet over in gesprek zijn."

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan met de «Kamerbrief plan van aanpak onderzoeken prijsmaatregelen voeding» die op 5 juli 2022 aan de Kamer is verzonden.

2021/2022

Toezegging om voor de zomer met een plan van aanpak te komen voor de onderzoeken voor suikerbelasting en BTW op groente en fruit naar 0% i.s.m. staatssecretaris VWS.

Kamerstukken II 2021-2022, 35925-IX, nr. 25

Afgedaan met de «Kamerbrief plan van aanpak onderzoeken prijsmaatregelen voeding» die op 5 juli 2022 aan de Kamer is verzonden.

2021/2022

Het streven is om uw Kamer in juni te informeren over de conclusies van de uitvoeringstoetsen, de te formuleren randvoorwaarden en het voorziene implementatietraject van de herijking.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000205

Afgedaan middels de 11e Voortgangsrapportage, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe in de eerder toegezegde brief of briefing over IV-capaciteit bij de Belastingdienst, eventuele implementatie van de btw-tarieven-richtlijn mee te nemen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan middels de technische briefing door de Belastingdienst over ICT en portfolioproces op 22 januari 2022 en door middel van bijlage 5 bij de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda (Kamerstukken II 2021/2022, 32140 nr. 119).

2021/2022

De minister zegt toe om voorafgaand aan het vaststellen van de Nota Deelnemingenbeleid met de Kamer in overleg te gaan over de contouren van de nieuwe nota.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan op 19 april 2022, via brief Vooruitblik beheer Staatsdeelnemingen 2022, Kamerstukken II 2021–2022, 28 165, nr. 369.

2021/2022

Een brief met koopkrachtplaatjes agv energieprijzen en een procesvoorstel voor derde termijn AFB hierover, en dan later een brief met opties/voorstel. In de brief meenemen welke bedrijfstakken geraakt worden en welke geopolitieke context wordt geraakt.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan via publicatie CEP van het CPB, en daaropvolgende koopkrachtbesluitvorming (pakket 2,8 mld).

2021/2022

Van Dijk (CDA): Schriftelijk terugkomen op vraag of 84 miljoen genoeg is als coronacompensatie bij gemeenten

 

Afgedaan in  "Toezegging gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota van  14 december 2021 over de compensatie voor gemeenten voor hun inkomstenderving door corona" van 17 december 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 35 975 nr. 11.

2021/2022

Toezegging aan lid Dassen (VOLT) om bij het verslag van de volgende Eurogroep/Ecofinraad een overzicht te geven van EU fondsen waarvoor trajecten lopen om voorwaardelijkheid/hervormingen in te voeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000023

Afgedaan, is meegegenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad op 30-8-2022.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe maandag tijdens de Eurogroep/Ecofinraad met collega’s te spreken over rechtsstatelijkheid Polen (in het kader van de RRF).

Kamerstukken II 2021-2022, nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan, opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022, 21501-07, nr. 1804

2021/2022

Met MRb bespreken of minstens 50% van de rechterlijke uitspraken gepubliceerd kan worden (en TK over informeren) (stas TD en JenV)

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 24 maart 2022 Publicatie van rechterlijke uitspraken en ontwikkelingen in digitalisering van de Rechtspraak. Kamerstukken 2021-2022, 29279, nr. 706.

2021/2022

Toezegging aan de heer Grinwis (CU) om terug te komen op de letselschade expert in de CWS

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 50

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Toezegging aan mevrouw Van Dijk (CDA) om steviger in te richten dat mensen in acute hulp worden geholpen (niet wie er eerst komt wie er eerst maalt, maar kijken naar wie nu hulp nodig heeft)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 54

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Toezegging aan mevrouw Simons (Bij1) om schriftelijk in te gaan op de vraag wat de staatsscretaris nodig heeft van de Kamer wat betreft het aflopende moratorium

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 57

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Toezegging aan de heer Omtzigt (Omtzigt) om schriftelijk terug te komen op de onrechtmatige daad bij Toeslagen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 59

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Toezegging aan de heer Van Raan (PvdD) om schriftelijk terug te komen op de discussie rondom het moratorium van ex-partners.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 60

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Toezegging om de vragen aan de staatssecretaris uit de eerste termijn deze week schriftelijk te beantwoorden (definitie IB, uithuisplaatsingen, ouders buitenland).

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 61

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 4 februari 2022 Reactie op verzoeken gedaan tijdens het commissiedebat van 2 februari 2022 over de hersteloperatie Kinderopvangtoeslag. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 963.

2021/2022

Ik zal uw Kamer te zijner tijd een afschrift van het Woo-besluit en de bijbehorende documenten sturen

Kamerstukken II 2021-2022, 35510, nr. 99

Afgedaan. Dit is opgenomen in de brief van 7 juli 2022 Verzending van documenten die vallen onder het tweede Woo-besluit inzake onder meer memo palmen. Kamerstukken 2021-2022, 35510, nr. 101.

2021/2022

De bijgestelde verwachting is dat het resultaat van de analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen voor het meireces met uw Kamer gedeeld kan worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Kamerbrief van 21 april 2022 Analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 1008.

2021/2022

Uw Kamer zal geïnformeerd worden indien uit een inventarisatie blijkt of er nog andere modellen zijn die werken met risicoscores en/of indicatoren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Afgedaan. Dit is opgenomen in de Kamerbrief van 21 april 2022 Analyse van het risicoclassificatiemodel Toeslagen. Kamerstukken 2021-2022, 31066, nr. 1008.

2021/2022

Aan de heer Alkaya wordt toegezegd op een later moment met de Kamer van gedachten te wisselen over de uiteindelijke werking van de Catshuisregeling.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. Dit is opgenomen in de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag. Kamerstukken II, 2020-2021, 31066, nr. 932.

2021/2022

Stoffer (SGP) Vanuit stelselverantwoordelijkheid in diverse gremia aandacht vragen voor de versterking van eigen financiering door subsidieontvangers. Hier in eerste kwartaal 2022 op terugkomen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan. In brief, «Reactie motie Stoffer, Heinen, Inge van Dijk en Grinwis» van 5 juli 2022, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 35 925 IX, nr. 37.

2021/2022

Toegezegd wordt dat de regeling voor ex-partners in oktober wordt afgerond en daarna samen met de uitvoeringstoets naar de Kamer wordt gestuurd.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan. In de Kamerbrief van 29 oktober 2021 is uw Kamer geïnformeerd over de vormgeving van de regeling voor ex-partners (Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 912). De voortgang is daarnaast opgenomen in paragraaf 2.1.1 van de negende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

2021/2022

De Staatssecretaris zal een vorm zoeken voor het overleg met de ngo’s over de uitvoering, vooral als het gaat om de uitzonderingen en de Staatssecretaris zal het gesprek organiseren tussen bedrijven, overheid en de betreffende ngo’s.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000191

Afgedaan. Kamerbrief stand van zaken uitwerking COP26-verklaring (Kamerstukken II 2021/22, 31793, nr. 209).

2021/2022

Verdere verbeteringen in het huidige stelsel. ( Brief beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

Afgedaan. Op 17 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen en Douane in de brief ‘stand van zaken toeslagen’ de kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 31066, nr. 1053).

2021/2022

Verbetering van de uitvoering. ( Brief Beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000051

Afgedaan. Op 17 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen en Douane in de brief ‘stand van zaken toeslagen’ de kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 31066, nr. 1053).

2021/2022

In de brief of rapportage voorgaand aan het eerstvolgende commissiedebat Toeslagen toelichten hoe met de geïnventariseerde quick fixes in het toeslagenstelsel aan de slag gegaan wordt.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Afgedaan. Op 17 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen en Douane in de brief ‘stand van zaken toeslagen’ de kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 31066, nr. 1053).

2021/2022

Het op een verantwoorde manier werken met modellen vereist een hoge mate van (vaktechnische) bewustheid van een organisatie. Dit zal onder meer aan bod komen in de nieuwe handhavingsstrategie waarover uw Kamer voor de zomer nader geïnformeerd wordt.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000022

Afgedaan. Op 17 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen en Douane in de brief ‘stand van zaken toeslagen’ de kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 31066, nr. 1053).

2021/2022

Toezegging aan Heinen (VVD) om de target II saldi balans mee te nemen in de jaarlijkse Kamerbrief over de risico’s van ECB-beleid voor DNB en de Nederlandse staat.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Afgedaan. Opgenomen in de Kamerbrief "Risico's ECB-beleid voor Nederland" van 4 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 21501-07, nr. 1869.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om na te gaan of er wel genoeg Europese monitoringscapaciteit is m.b.t. de RRF en indien deze check aanleiding geeft tot zorgen, dit de Kamer te melden

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022 21501-07, nr. 1804

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om de voortgangsrapportage over de bankenunie naar de Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022 21501-07, nr. 1804

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad wat uitgebreider in te gaan op de impasse m.b.t. de bankenunie.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022 21501-07, nr. 1804

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe aanstaande dinsdag bij de Ecofinraad aandacht te vragen voor transparantie bij de Gedragscodegroep.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022 21501-07, nr. 1804

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe in het verslag van de Eurogroep/Ecofinraad in te gaan op de juridische positie van de FIU in de AML-voorstellen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022 21501-07, nr. 1804

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om aandacht te vragen voor het belang van transparantie in de monitoring van de RRF

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 21501-07, nr. 1804

Afgedaan. Opgenomen in het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 december 2021. Kamerstuk II 2021-2022, 21501-07, nr. 1804

2021/2022

Het onderwerp «aantal voorlichters» morgen terugkoppelen in het Kabinet. Omtzigt wil het aantal voorlichters naar beneden.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgedaan.

2021/2022

Over de SGP-brief die in december naar de Kamer gestuurd wordt, zegt de staatssecretaris toe dat in deze brief geprobeerd wordt geordend alle standpunten weer te geven en een «overzicht van wat economen in andere landen vinden» op te nemen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan. Brede bespiegeling Stabiliteits- en Groeipact (SGP), Kamerstukken II 2020/21, 21501-07, nr. 1734.

2021/2022

Over de J&V en FIN-portefeuilles heen te kijken naar welke lessen er te trekken zijn uit het anti-witwasbeleid in andere landen, waar nodig aanvullend op het FATF-rapport dat in 2022 zal verschijnen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgerond, betrof controle verslag van een debat

2021/2022

Toezegging aan dhr. Omtzigt om samen met minister Wonen binnen twee weken (lees 16/2) een brief te sturen m.b.t. onderwerp commissie belastingheffing onroerend goed (motie Omtzigt 35927, nr. 97) Omtzigt houdt motie 97 twee weken aan.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgerond, brief is binnen twee weken verzonden conform toezegging

2021/2022

Aanleveren beslisnota’s die hebben geleid tot besluitvorming koopkrachtpakket.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Afgerond. De beslisnota's zijn verzonden als bijlage bij de brief "Aanvullende informatieverzoeken voor tweede termijn debat koopkracht en energieprijzen", Kamerstukken II 2021/22, 35 925 XV, nr. 112.

2021/2022

Zoals in 2020 aan uw Kamer toegezegd, wordt binnen het verbetertraject kinderopvangtoeslag op dit moment een evaluatie van de convenantenstructuur uitgevoerd

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000016

De evaluatie is afgerond en het onderzoeksbureau heeft het eindrapport half juli opgeleverd. Dit heeft overigens in het Verbetertraject kinderopvangtoeslag plaatsgevonden, waar de begeleidingscommissie bestond uit collega’s van SZW en Toeslagen.Het rapport is opgeleverd; er is niet toegezegd dat het ook aan de TK wordt gestuurd dus de toezegging is in feite al afgedaan.

2021/2022

De Staatssecretaris zal de rapporten over FSV over een week aan de Tweede Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

De rapporten zijn op 29 maart 2022 aan de Tweede Kamer gestuurd, Kamerstukken II 2021–2022, 31 066, nr. 992.

2021/2022

Begin 2022 – op een logisch moment - rapporteren over stand van zaken kwijtschelding/uitstaande belastingschulden i.v.m. Corona.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

De toezegging is afgedaan in de Kamerbrief «Monitoring fiscale maatregelen in verband met COVID-19» van 11 maart 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 473.

2021/2022

Toezegging met banken regelen dat kleine spaarders niet worden geraakt door negatieve rente

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

De toezegging is afgedaan in Kamerbrief 'Negatieve spaarrente 2021'. Kamerstukken 2021-22, 32013, nr. 251.

2021/2022

De staatssecretaris van Financiën zegt toe om uiterlijk 30 juni het scenariorapport met betrekking tot de fiscale schulden naar de Kamer te sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

De toezegging is afgedaan met verzending van de kamerbrief scenario's (corona)belastingschuld op 1 juli jl. aan de TK.

2021/2022

Toekenning van het label fossiel aan nieuwe polissen in 2022

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000167

De toezegging is afgedaan middels publicatie van polissen met de classificatie fossiel op de website van de uitvoerder van de ekv (Atradius Dutch State Business).

2021/2022

Gedetailleerd antwoord van IenW hoeveel de kosten bedragen van (tijdelijk) gratis OV.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

De toezegging is afgedaan in de brief «Aanvullende informatieverzoeken voor tweede termijn debat koopkracht en energieprijzen» van 29 maart 2022, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 35 925-XV, nr. 112.

2021/2022

Toezegging: We kunnen eventueel wel met minister De Jonge onderzoeken hoe je een onderscheid kunt maken op grond van het energielabel. Op die manier bevorder je ook de verduurzaming. Het aanmerken van een slecht energielabel als gebrek, waardoor de huurprijs niet omhoog kan, zorgt er ook voor dat de verhuurders minder investeringsruimte overhouden, maar die moeten ze natuurlijk wel gebruiken. Dat is het tweede punt. Minister De Jonge onderzoekt of het woningwaarderingsstelsel zo kan worden aangepast dat er een minder hoge huur kan worden gevraagd voor woningen die niet verduurzaamd zijn.

Kamerstukken II 2021-2022, 29 453, nr. 551

De toezegging is afgedaan in de brief «Nationale prestatieafspraken woningcorporaties» van 30 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 29 453, nr. 551.

2021/2022

In het belang van de zorgvuldigheid, waar de heer Omtzigt ook voor staat, blijkt het moment waarop we de Kamer daarin meenemen toch de Voorjaarsnota te zijn. Dat is uiterlijk 1 juni. Ik wil wel met het team kijken of we dat iets naar voren kunnen halen, maar ik kan daarover geen harde belofte doen en zeker geen datum noemen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000040

De toezegging is afgedaan in de Voorjaarsnota 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 36 120 nr. 1.

2021/2022

Toezegging ICT-capaciteit

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan door een technische briefing te verzorgen aan de Eerste Kamer op 1 februari 2022.

2021/2022

Brief begin 2022 met varianten, plussen en minnen van alle opties. Naar voren halen van Miljoenennota naar het voorjaar.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in "Kamerbrief Begrotingsproces' van 13 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 207.

2021/2022

Om te kijken of het kabinet meer kan doen met het dashboard uit de monitor brede welvaart (terugluisteren voor precieze toezegging)

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in brief «Brede welvaart in de begrotingssystematiek» van 23 mei 2022, Kamerstukken II 2021- 2022, 34 298 nr. 37.

2021/2022

Minister Hoekstra zeg toe om de aankomende brief over de voor- en nadelen van het verplaatsen van het begrotingsdebat en prinsjesdag ook naar de Eerste Kamer verzenden. In de brief zal ook worden gekeken naar opties om integraal te kijken naar koopkracht (vanuit uitgeven en lasten), en de optie om fiscale wetsvoorstellen naar voren te verhuizen.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in brief "Kamerbrief begrotingsproces" van 13 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 318 65 nr. 207.

2021/2022

Er komt een brief over de samenhang tussen Invest-NL, het Nationaal Groeifonds en de andere fondsen; dat is toegezegd aan de heer Grinwis, mevrouw Kröger en andere leden

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in brief '"Samenhang en voortgang fondsen" van 10 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925 nr. 33 (verzonden naar de EK en TK)

2021/2022

TK informeren – voor zover mogelijk – tegen welke burgers en op welke manier een onrechtmatige daad is gepleegd en over de tussenstand rapporteren in de stand van de uitvoering

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de aanbiedingsbrief bij de «Stand van de Uitvoering Belastingdienst» van 31 januari 2021, Kamerstukken II, 2021-2022, 31 066, nr. 962.

2021/2022

Toezegging onderzoeken hoeveel belasting wordt ontdoken/ontweken

Handelingen II 2021-2022, nr. 20, item 7.

Deze toezegging is afgedaan in de beantwoording van de Kamervragen van het lid Idsinga over dividendstripping op 6 december 2021, Aanhangsel Handelingen II 2021-2022, nr. 976.

2021/2022

In overleg met de minister van EZK bezien hoe we het beste terug kunnen rapporteren over de bestuurlijke afspraken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds» van 14 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 35 925 XIX, nr. 12.

2021/2022

Toezegging: Solidariteitsheffing/ windfall gain tax: alles op een rijtje zetten en actualiseren brief 29 september van vorig jaar (dit gebeurt voor het vervolg van dit debat)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

Deze toezegging is afgedaan in de brief «belasting op excessieve winsten van energiebedrijven» van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 134.

2021/2022

Toezegging: De windfall tax: wij zijn ook al bezig met het onderzoeken van de volgende vragen:is het verstandig? Wat zijn de (onbedoelde) effecten? levert het meer schade dan baten. Dit wordt meegenomen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000063

Deze toezegging is afgedaan in de brief «belasting op excessieve winsten van energiebedrijven» van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 134.

2021/2022

Toezegging energieprijzen maatregelen

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van brieven over de stijgende energieprijzen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd» van 25 november 2021, Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. O.

2021/2022

Overzicht verdeling ICT-uren qua reparatie, nieuwe projecten, enz. in Q1 2022 delen met TK. Daarbij meenemen op welke manier keuzes worden gemaakt om te prioriteren (afwegingskader).

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief "Diverse onderwerpen op het gebied van Belastingdienst", Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 986.

2021/2022

In de brief over de stijging van gasprijzen wordt expliciet aandacht besteed aan de situatie voor mensen met weinig financiële speelruimte, huurders (sociale huurwoning) en modale inkomens.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Hoge gasprijzen» van 15 oktober 2021, Kamerstukken II 2021-2022, 29 023, nr. 272.

2021/2022

Op schrift het antwoord geven op het voorstel van 9% naar 0% op energie. Dat geldt ook voor diegenen die hebben voorgesteld om van 9% naar 5% te gaan.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000008

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Kamerbrief met aanvulling appreciatiebrief amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen» van 20 juni 2022.

2021/2022

Staatssecretaris heeft n.a.v. motie 118 (coalitie) de toezegging gedaan dat vooruitlopend op debat over de Contourennota (29/6) er een aparte brief komt met een aangescherpte planning hoe te komen tot een stelsel van daadwerkelijk rendement in 2025.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Planning box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement» van 24 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 32140, nr. 121.

2021/2022

De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over de mogelijkheid tot verzelfstandiging van ABN AMRO.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Reactie op berichtgeving over een mogelijke overname van ABN AMRO door BNP Paribas» van 29 juni 2022, Kamerstukken II, 2021-2022, 31789, nr. 108.

2021/2022

In reactie op het rapport Conservatrix ingaan op wat voor de polishouders kan worden gedaan.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «reactie op het rapport van de Evaluatiecommissie Conservatrix» van 5 april 2022, Kamerstukken 2021-2022, 29507 nr. 158.

2021/2022

Maken impactanalyse voor de afspraken m.b.t. het inclusive framework uit de G7/G20 voor Nederland. Daarbij betrekken wat er gebeurt als landen zich terugtrekken

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de brief «toezegging over de analyse van de impact van Pijler 1 en 2 OESO/G20 Inclusive Framework» van 14 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 52.

2021/2022

Toezegging aan Heinen/VVD: terugkoppeling in verslag Ecofinraad over bevindingen over toezegging om belang van transparantie over de beoordeling van de herstelplannen aan de orde te stellen in de Ecofinraad.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan in de brief «verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 23 en 24 mei 2022» , Kamerstukken II 2021/22, 21501-07 nr. 1855.

2021/2022

Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is als je het per 1 augustus of per 1 september huren bevriezen in laat gaan. Kan het dan met terugwerkende kracht? Dit gaat namelijk over een vrij beperkte sector, de sociale woningbouw. Wat is daar eventueel mogelijk, ook in overleg met de sector?

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000059

Deze toezegging is afgedaan in de brief «Vervolg debat voorjaarsnota» over mogelijke maatregelen voor behoud koopkracht 2022 van 1 juli 2022, Kamerstukken II 2021-2022, (2022D28597). Nog geen Kamerstuknummer.

2021/2022

De staatssecretaris zal de autoriteit persoonsgegevens een toets laten doen op de privacy aspecten van de gegevensuitwisseling volgens de AVG regels.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000097

Deze toezegging is afgedaan in de brief «vierde voortgangsbrief FATCA» van 29 augustus 2022,  2022-0000208941

2021/2022

(mede namens MOCW) om goed te monitoren of extra geld naar onderwijs ook goed terecht komt. Toezegging tot rapportage waardoor we zien dat dit geld wel op de juiste plek terecht komen, zodat het onderwijs echt verbeterd kan worden, de Minister wil het alleen aan de Minister van Onderwijs overlaten h

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze Toezegging is afgedaan in de brief "Voortgang Nationaal Programma Onderwijs najaar 2021", Kamerstukken II 2021-2021, 35 925 VIII, nr. 15.

2021/2022

De heer Stoffer vroeg of er een reactie kan komen op zijn voorstel. De beleidsverantwoordelijkheid voor kindregelingen ligt, zoals u weet, bij de minister van SZW. Ik zou aan de heer Stoffer willen suggereren dat er een schriftelijke reactie op zijn voorstel komt van deze minister.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000028

Deze toezegging is afgedaan in de brief van de minister SZW  «Verzamelbrief Kinderopvang» d.d. 15 april 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 322 nr. 443In deze brief heeft de minister SZW de schriftelijke reactie opgenomen.

2021/2022

De Staatssecretaris zal in de derde voortgangsrapportage de Kamer nader informeren over de vormgeving van de duale taken Belastingdienst. (derde woensdag in mei)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Deze toezegging is afgedaan in de brief  «Kamerbrief bij aanbieding jaarrapportage op Jaarplan Belastingdienst 2021» van 19 mei 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31066, nr.1019.

2021/2022

Kamerbrief TEM

Kamerstukken II 2021-2022, 21 501, nr. 03, nr. 165

Deze toezegging is afgedaan in de brieven «Afronding onderhandelingen wijziging verordening terbeschikkingstelling eigen middelen» van 4 april 2022 (Kamerstukken II 2021-2022, 22112, nr. 3371), respectievelijk «Stand van zakenbrief Douane» van 4 juli 2022 (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59).

2021/2022

Toezegging aan Kamerlid de Jong (D66) tijdens commissiedebat Belastingdienst, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1002 met specifieke doelgroepen in gesprek te gaan als uit een evaluatie van een fiscale regeling blijkt dat het beter aan de uitgavenzijde kan worden vormgegeven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000134

Deze toezegging is afgedaan in de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

Hammelburg (D66): Iemand in het kabinet gaat een brief sturen over de mondkapjes.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Kabinetsreactie op het WRR-rapport: ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak’ van 3 juni 2022, Kamerstukken 2021-2022, 35 925-XVI, nr. 192.

2021/2022

Toezegging in Kamerbrief ‘Proces van de begrotingsbehandeling’ in Kamerstukken II 2021/22, 31865, nr. 207 om voor de zomer jaarlijks de Kamer te informeren over de inhoud van aankomende fiscale wetgeving.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000120

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief ‘Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda’, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

OCW moet in december met een reactie moet komen op de problematiek van zzp’ers in de culturele sector (en dat de culturele subsidies niet naar hen lijken door te sijpelen).

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan in de Kamerbrief over het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022, Kamerstukken II, 2021/22, 35420, nr. 462.

2021/2022

Van Dijk (CDA): Aanbevelingen uit rapport van de Rekenkamer Zicht op Rijksbezit worden meegenomen bij de evaluatie van het verslaggevingsstelsel, die komt begin 2022.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met brief 'Evaluatie verslaggevingsstelsel rijksoverheid 2022" van 8 juni 2022, Kamerstukken II 2021-2022, 31 865 nr. 209.

2021/2022

Toezegging aan dhr. Omtzigt een overzicht te geven van de doorwerking naar 16 inkomensafhankelijke regelingen; (Omtzigt noemde zelf nog de erfbelasting als 17e)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000045

Deze toezegging is afgedaan met de Kamerbrief «Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat ‘Opties voor rechtsherstel box-3’ van 20 april 2022, over regelingen waarop het rechtsherstel box 3 effect heeft» van 10 mei 2022, Kamerstukken II, 2021-2022, 32140, nr. 107.

2021/2022

Kamerbrief Verbeteragenda Integriteit Douane

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met het versturen van de brief 'Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021' aan de Tweede Kamer op 22 juni 2022. Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 58.

2021/2022

Kamerbrief Voortgangsrapportage Douane 2021

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met het versturen van de brief 'Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021' aan de Tweede Kamer op 22 juni 2022; Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 58.

2021/2022

Vraag: OS Segers. We komen terug op vraag: is de bijdrage vanuit het OS-budget voor humanitaire hulp aan Oekraïne eenmalig?

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Deze toezegging is afgedaan met het Voorjaarsnotadebat op 5 juli 2022 middels Q&A's..

2021/2022

TK begin 2022 informeren over de 8 andere type CAF-zaken (zoals intermediairs) en over de tussenstand rapporteren in de stand van de uitvoering

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met Kamerbrief «Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling» van 25 januari 2022, Kamerstukken II, 2021-2022, 31066, nr. 957.Nader onderzoek wordt aanbesteed. Over het vervolg wordt gerapporteerd in de kwartaalrapportage HVB.

2021/2022

Aanvulling: Minister zegt toe ook een voorkeur uit te spreken en niet alleen varianten te presenteren maar benadrukt ook het belang van de mening van de Kamer

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan met «Kamerbrief Begrotingsproces» van 13 april 2022, Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 31 865 nr. 207.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe aan de heer Omtzigt om de staatssecretaris van F&B te vragen de Kamer bij de brief over de herstelregeling FSV ook te informeren over de juridische bijstand bij FSV.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000101

Deze toezegging is afgedaan via de brief «Vormgeving tegemoetkoming FSV» van 24 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1065).

2021/2022

De staatssecretaris herhaalt de toezegging van de minister van Rechtsbescherming dat hij twee weken na het debat van 12 mei 2022 de Kamer nader zal informeren over herbeoordelingen van uithuisgeplaatste kinderen en over de aangenomen moties.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000047

Deze toezegging is afgedaan via de brief Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juni 2022 (Kamerstuken II, 2021/22, 31066, nr. 1027)

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan de heer Omtzigt toe binnen een week een brief aan de Kamer te sturen over een ontmoeting met de minister-president en de staatssecretaris van ouders van uithuisgeplaatste kinderen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000095

Deze toezegging is afgedaan via de brief Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1027).

2021/2022

Over twee weken zal de Minister voor Rechtsbescherming uw Kamer informeren op welke manier en tegen welke termijn het kabinet de gedupeerde ouders met uithuisgeplaatste kinderen wil identificeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan via de brief Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juni 2022 (Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1027)

2021/2022

Om ouders in het buitenland zo snel mogelijk te kunnen helpen, is het voornemen om een tijdelijke juridische grondslag te creëren, naar verwachting in de vorm van een beleidsbesluit, vooruitlopend op de wetgeving. Een beleidsbesluit zal voorafgaand aan publicatie met uw Kamer worden gedeeld.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging is afgedaan via de brief Juridische grondslag herstelbeleid voor ouders in het buitenland van 15 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1050).

2021/2022

In het kader van de actieve openbaarmaking zal ik u de onderliggende stukken bij deze brief zo spoedig mogelijk doen toekomen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000012

Deze toezegging is afgedaan via de brief Nazending onderliggende stukken Kamerbrief herijking van 6 juli 2022 (2022Z14207).

2021/2022

Toezegging aan mevrouw Van Dijk (CDA) om als de uitvoeringstoets er is te kijken met de VNG welke toetsen zijn meegenomen als randvoorwaarden.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr. 56

Deze toezegging is afgedaan via de brief Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1026)

2021/2022

Vanaf januari 2022 werken UHT en de gemeenten de kansrijke oplossingsrichtingen verder uit en verrichten zij de uitvoeringstoetsen. In de verdere uitwerking benutten we ook de concrete ideeën en suggesties van ouders die uit het ouderonderzoek naar voren komen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000042

Deze toezegging is afgedaan via de brief Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1026)

2021/2022

In de eerste helft van 2022 wordt samen met de betrokken partners de mogelijkheden die uit de herijking komen verder uitgewerkt.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000057

Deze toezegging is afgedaan via de brief Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1026)

2021/2022

De staatssecretaris zal op 3 juni de Kamer informeren over de herijking, de uitvoeringstoetsen en de opvolging van de adviezen van de BAK en de driegesprekken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000065

Deze toezegging is afgedaan via de brief Verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag van 3 juni 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1032)

2021/2022

Om te kijken of de cyclus van de KEV beter kan worden afgestemd op de begrotingscyclus (terugluisteren voor precieze toezegging)

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is afgedaan. De TK is op 02.06.2022 door Min EZK geïnformeerd via het document 'Ontwerp beleidsprogramma Klimaat', Kamerstukken II 2021-2022, 32 813, nr. 1049.

2021/2022

Voor de financiële dekking van de overige plannen voor ouders in het buitenland, aanvullende brede ondersteuning en ondersteuning bij terugkeer naar Nederland, wordt tevens dekking voorzien binnen de huidige Toeslagenherstelbudgetten. Deze wijziging zal worden verwerkt bij Voorjaarsnota en met de 1e suppletoire begroting van het ministerie van Financiën aan het parlement worden voorgelegd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1)

2021/2022

De budgettaire gevolgen van de maatregelen voor ouders in het buitenland zullen dan ook ter autorisatie aan uw Kamer worden voorgelegd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000030

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1).

2021/2022

In een begrotingswet zullen de voorstellen ter autorisatie aan de Kamer voorleggen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000035

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1).

2021/2022

De financiële impact van de verbetervoorstellen wordt na bespreking in het kabinet middels de 1e suppletoire begroting 2022 van het ministerie van Financiën ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000236

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1).

2021/2022

Om intensieve begeleiding ook aan een grotere groep gedupeerden te kunnen bieden is additioneel budget nodig. Deze middelen zijn onderdeel van de voorjaarbesluitvorming en worden onder voorbehoud van besluitvorming binnen het kabinet, met de 1e suppletoire begroting ter autorisatie aan het parlement voorgelegd

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000246

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1).

2021/2022

Op basis van de uitkomsten van de uitvoeringstoetsen nemen het kabinet en de VNG een definitief besluit over de implementatie van de herijkingsoplossingen. Hierover wordt uw Kamer geïnformeerd, als mede over de implementatietijdslijnen en de financiële impact van deze verbetervoorstellen. Voor een deel van de voorstellen is additioneel budget nodig. Deze middelen zijn onderdeel van de voorjaarbesluitvorming en worden onder voorbehoud van besluitvorming binnen het kabinet, met de 1e suppletoire begroting ter autorisatie aan het parlement voorgelegd

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000251

Deze toezegging is opgenomen in de eerste suppletoire begroting van het ministerie van Financiën (36120-IX, nr. 1).

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe met de VNG op te nemen of ouders en kinderen niet tussen wal en schip vallen bij verhuizing tussen gemeentes.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000041

Deze toezegging is opgenomen in paragraaf 1.3 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de derde termijn van de AFB komt de minister nader terug op de vraag over de maatvoering (hoeveel prijsstijging wordt vergoed en welke groepen krijgen wat). Het probleem voor een kleine fractie oplossen heeft geen zin. Vraag wordt nadrukkelijk betrokken bij de oplossing. Hiervoor moet echter meer

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is voldaan in de uitwerking van de compensatiemaatregel in de energiebelasting.

2021/2022

Dat Minfin en LNV bij de berekening voor stikstof meenemen wat het belang is van zelfvoorzienendheid op vlak van voedselvoorziening, de toegevoegde waarde van de agrarische sector en alle economische effecten die erbij komen kijken, en de waarde van zaken als plattelandstoerisme (en verder wat gen

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is overdragen aan ministerie LNV.Er is na de Algemene Financiële Beschouwingen d.d. 07.10.2021 afgesproken dat het aan LNV is om deze toezegging te verwerken. Op 13.7.2022  bevestiging van LNV ontvangen.

2021/2022

Toezegging van MP: de minster van Landbouw en de minister voor Natuur en Stikstof zullen tijdens het debat van volgende keer voorbereid zijn op het thema van opkopers en speculanten van kolencentrales (en daarmee op de vraag Hoe voorkom je dat opkopers en speculanten ermee vandoor gaan?)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000084

Deze toezegging is afgedaan. De Kamer is hierover geïnformeerd door de minister in het Voorjaarsnotadebat TK van 15 juni 2022.

2021/2022

Toezegging scheefgroei tussen eenverdieners en tweeverdieners

Kamerstukken I 2021-2022, , nr.

Dit is doorgegeven aan de nieuwe bewindspersonen.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan mevrouw Maatoug toe dat de minister van Armoedebeleid in overleg met de VNG schriftelijk zal terugkomen op de groep die niet gedupeerd is maar wel in de problemen zit en daarbij de energiearmoede zal meenemen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000071

Dit is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer inzake actieaanpak geldzorgen, armoede en schulden van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

2021/2022

Juridische grondslag voor de kindregelingen zoals in wetsvoorstel dat naar Raad van State is gestuurd wordt voor het zomerreces aan de Kamer gezonden. De regeling voor ex-partners volgt daarna.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000023

Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) dat op 27 juni 2022 aangeboden is aan de Tweede Kamer, zie hiervoor paragraaf 3.2 van de Memorie van Toelichting. Zie hiervoor ook de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Indien er sprake is van evident misbruik, bijvoorbeeld wanneer iemand opzettelijk onjuiste informatie verstrekt, dan zal er wel teruggevorderd worden. Dit zal in de wet hersteloperatie toeslagen geregeld worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000231

Dit is opgenomen in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) dat op 27 juni 2022 aangeboden is aan de Tweede Kamer, zie hiervoor paragraaf 6.5 van de Memorie van Toelichting.

2021/2022

Samen met kinderen en ouders zal een aanpak uitgewerkt worden voor niet-financieel herstel van kinderen. Hierover wordt de Kamer voor de zomer geïnformeerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000072

Dit is opgenomen in paragraaf 1.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De uitkomst van de pilot waarin pro-actief contact wordt opgenomen met ouders die € 30.000 financiële compensatie hebben ontvangen en waarbij de uiteindelijke compensatie met grote zekerheid niet hoger uitkomt wordt in de 11e VGR opgenomen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000256

Dit is opgenomen in paragraaf 2.1 van de 11e Voortgangsrapportage, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan de heer Alkaya toe de Kamer nader te informeren over belangrijkere rol voor de persoonlijke zaakbehandelaars. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Grinwis is het streven om dat in de volgende VGR te doen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

Een reactie op deze toezegging is opgenomen de aanbiedingsbrief en in paragraaf 2.1 van de 11e Voortgangsrapportage, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de elfde en twaalfde Voortgangsrapportage zal het kabinet de Kamer over de resultaten van de praktijktest met vaststellingsovereenkomsten informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Over de voortgang van de proef met vaststellingsovereenkomsten wordt uw Kamer geïnformeerd in de volgende VGR.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000211

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in de aanbiedingsbrief en paragraaf 1.6 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Ik streef ernaar uw Kamer op kort termijn nader te informeren over de inhoud van de ex-partnerregeling.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in de aanbiedingsbrief van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In samenwerking met externe partijen wordt onderzoek gedaan naar een online ouderportaal voor ouders waarin persoonlijke informatie over het herstelproces voor ouders inzichtelijk is. Na het zomerreces wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 1.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe de reactie op het advies Gelijkwaardig herstel mee te nemen in de 10e Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 1.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Tevens is als bijlage bijgevoegd een afschrift van de reactie aan de opstellers van het advies.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan de heer Mulder toe dat de Kamer in de volgende VGR wordt geïnformeerd over de aanpassingen van de cijfertabel in de 10e VGR.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000077

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de 11e Voortgangsrapportage wordt nader ingegaan op verbetermaatregelen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Gelet op het moment waarop besluitvorming over de herijkingsvoorstellen en de budgettaire Voorjaarsbesluitvorming plaatsvindt verwacht UHT in de 11e of 12e VGR meer informatie te kunnen geven over de verdere planning.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000261

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De verbeteringen van de herijking zullen ook worden meegenomen in de hernieuwde planning van de integrale beoordelingen die in het eerste kwartaal 2022 met ouders en uw Kamer zal worden gedeeld.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000024

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de 11e Voortgangsrapportage zal aandacht aan de beroepen niet tijdig beschikken dwangsommen besteed worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000011

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.4.3 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan de heer Mulder toe in de volgende VGR terug te komen op onothodoxe maatregelen rondom dossiers waarover ook eventueel nog met de AP gesproken moet worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000089

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.5 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de 11e Voortgangsrapportage volgt een nieuwe update op het gebied van het samenstellen van dossiers en eventuele alternatieven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.5 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zal in juni terugkomen of het loket voor afbetaalde schulden per september van start kan gaan.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 3.5 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

De staatssecretaris zegt aan de heer Mulder toe de Kamer terug te koppelen over het contact met de ACM.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000083

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 4.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Wij blijven uiteraard nauw kijken naar interne en externe signalen dat compensatie mogelijk verkeerd terechtkomt. In een volgende Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag zal de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane uw Kamer hierover nader informeren

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 4.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

In de elfde voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen wordt uw Kamer uitgebreider geïnformeerd over de problematiek van de zogenaamde dubbele aanvragers.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in paragraaf 4.3 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Het cijfermatig verloop van de uitstroom van niet-gedupeerden wordt opgenomen in de 11e Voortgangsrapportage.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Een reactie op deze toezegging is opgenomen in tabel 4 in paragraaf 2.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

2021/2022

Minister Koolmees heeft tijdens het debat toegezegd of te onderzoeken of een kwartaalbrief van EZK/FIN/SZW over de ‘afwikkeling van steun’ een haalbare kaart is en dat StasFIN (of MIN) hierop terugkomt bij de AFB. Ook is aangekondigd dat er vóór de Algemene Financiële Beschouwingen een brief naar de Kamer wordt gestuurd over hoe er (door o.a. de Belastingdienst) omgegaan kan worden met problematische schulden bij levensvatbare bedrijven.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Het eerste deel van de toezegging wordt afgedaan door de gelijktijdige verzending van Kamerbrieven door de departementen SZW, EZK en FIN over de monitoring van coronasteunmaatregelen. Ten aanzien van de fiscale maatregelen is de eerste brief verstuurd op 11 maart 2022: Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 473. Het tweede deel van de toezegging is afgedaan door de Kamerbrief over de aanpak van coronaschulden van 11 oktober 2021 (Kamerstukken II 2021-2022, 35 420, nr. 420).

2021/2022

Er zal zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ingediend worden waarin geregeld wordt dat de invorderingsrente achterwege wordt gelaten ten aanzien van gepauzeerde vorderingen die worden voldaan door middel van een betalingsregeling

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000008

Het wetsvoorstel is inmiddels ingediend en in werking getreden. Gepubliceerd in Staatsblad 2022, nr. 308.

2021/2022

Zodra de uitvoeringstoets door de staatssecretaris is ontvangen, wordt deze met uw Kamer gedeeld.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000052

Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.  Hierin zijn de regelingen voor kinderen en gedupeerde aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget  opgenomen inclusief de uitvoeringstoetsen hierop. De regeling voor ex-partners wordt later in een apart wetsvoorstel geregeld.

2021/2022

De regelingen voor kinderen van gedupeerden, expartners van gedupeerden, gedupeerden bij andere toeslagen en ouders in het buitenland worden in de eerste helft van 2022 uitgewerkt en waar mogelijk voor een uitvoeringstoets voorgelegd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000062

Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.  Hierin zijn de regelingen voor kinderen en gedupeerde aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget  opgenomen inclusief de uitvoeringstoetsen hierop. De regeling voor ex-partners wordt later in een apart wetsvoorstel geregeld.

2021/2022

Streven is om het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen voor de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000047

Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

2021/2022

Het wetsvoorstel hersteloperatie wordt naar verwachting in de zomer van 2022 aan uw Kamer voorgelegd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000067

Het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151) is op 27 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

2021/2022

De minister van Rechtsbescherming zegt richting de heer Van Nispen toe dat de staatssecretaris Financiën Toeslagen & Douane met een schrijven zal komen richting de Tweede Kamer waarin ze ingaat op de rechtsbescherming bij de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

Hierover is uw Kamer op 8 juli 2022 geïnformeerd door de minister voor Rechtsbescherming.

2021/2022

Een brief aan de Kamer over hoe de leningen voor de fondsen worden aangetrokken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T003740

Afgedaan in de Kamerbrief over de samenhang en voortgang van de fondsen van 10 juni 2022.

2021/2022

Schriftelijk terugkomen op het wel/niet delen van de brief van de LA van 30 mei jl. en wie opdracht heeft gegeven tot verzending van die brief (Omtzigt)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Afgedaan in de Kamerbrief «Reactie verzoek Kamerlid Omtzigt over Brief inzake de artikel 12 procedure» van 6 juli 2022.

2021/2022

Aan dhr. Idsinga een brief binnen een paar weken (lees 1 maart) over de argumenten m.b.t. de tegenbewijsregeling.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Afgedaan in Kamerstukken II 2021-2022, 35 927, nr. 112.

2021/2022

aan dhr. Omtzigt nog een keer te kijken naar gevraagd advies over juridische houdbaarheid box 3 per 2017.

Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 106

Afgedaan in Kamerstukken II 2021-2022, 32 140, nr. 106.

2021/2022

Aan dhr. Alkaya een brief voor 1 maart over (on)mogelijkheden afschaffen jubelton eerder dan per 2024.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Op 1 maart 2022 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over de (on)mogelijkheden tot afschaffing of verlaging van de vrijstelling EW per 1 januari 2023 (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 1928). In de daaropvolgende brief van 8 maart 2022 heeft het kabinet voorgesteld om per 1 januari 2023 de vrijstelling EW te verlagen tot het bedrag van de voor één kalenderjaar verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen tussen 18 en 40 jaar die niet aan bestedingsvoorwaarden is gebonden (in 2022: € 27.231) (Kamerstukken II 2021/22, 35927, nr. 113).

2021/2022

De minister heeft toegezegd dat in de uitvoering door IBTD wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn tot interveniëren, en hoe dit in de wet op de rijksinspecties zo goed mogelijk kan worden ingeregeld.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op deze toezegging is ingegaan de Kamerbrief van 9 juni «Toelichting op de aangenomen moties ingediend tijdens het tweeminutendebat over de ministeriële regeling Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane (IBTD)» (2022Z11719, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

Zegt toe de Minister van LNV en de Minister voor Stikstof te vragen een antwoord te geven op de vragen van mevr Van de Plas (BBB) over onder andere het Programma Natuur als onderdeel van het HVP

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000062

Overgedragen aan LNV.

2021/2022

Aanvullend verzoek: aanleveren deel beslisnota’s zonder weggelakte stukken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Stukken zijn aan de Kamer verzonden met de brief van 31 maart 2022, Kamerstukken II 2021/22, 35 925 IX, nr. 27.

2021/2022

Toezegging aan Alkaya om in voorjaarsnota/ belastingplan terug te komen op structurele solidariteitsheffing

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

Tijdens het vervolg van het debat over de Voorjaarsnota 2022 op dinsdag 5 juli 2022 en de Kamerbrief Belasting op excessieve winsten van energiebedrijven van 1 juli 2022 is teruggekomen op de solidariteitsheffing en daarmee is deze toezegging afgedaan.

2021/2022

Toezegging aan Kamerleden van Weyenberg, Alkaya, Grinwis en Nijboer een uitgebreide brief naar de Kamer te sturen met nadere invulling van de beleids- en uitvoeringsprioriteiten

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000090

Toezegging is afgedaan in de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda, Kamerstukken II 2021/22, 32140, nr. 119.

2021/2022

Aanbod aan de Tweede Kamer om een technische briefing te houden door Belastingdienst en ketenpartners m.b.t. toekomstig stelsel voorafgaand aan debat contourennota.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Toezegging is middels de technische briefing op 20 juni 2022 afgerond.

2021/2022

Aan diegene die die koopkrachtplaatjes maken, om daar aan te vragen wat er wel en niet mogelijk is tav de huizenprijzen. Dat zijn geen plaatjes die het Ministerie van Financiën maakt.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Afgerond. Verzocht aan SZW om de bezien in welke mate huizenprijzen in koopkrachtplaatjes kunnen worden opgenomen.

2021/2022

De ex-partnerregeling wordt eerst beleidsmatig uitgewerkt en vervolgens zo spoedig mogelijk in de wet opgenomen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000216

Afgerond. Zie hiervoor de aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151-5). Streven is uw Kamer op kort termijn nader te informeren over de inhoud van de ex-partnerregeling. Dit is op het moment dat de besluitvorming binnen het kabinet over de expartnerregeling is afgerond.

2021/2022

Toezegging: Ouderendiscriminatie op de arbeidsmarkt, wij zijn (uiteraard) fel tegenstander hiervan. U krijg een briefvóór de zomer van de minister van SZW over arbeidskrapte, daarin wordt ingegaan hoe iedereen aan de slag kan gaan of blijven en op mensen die aan de kant staan

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000083

Zoals toegezegd is er een Kamerbrief uitgegaan over arbeidsmarktkrapte op 24 juni 2022, 2022-0000140831

2021/2022

Na het zomerreces ontvangt de Kamer een inhoudelijke reactie op IBTD-rapport 'startpunt voor dialoog'.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Afgerond met de beleidsreactie bij de publicatie «Startpunt voor dialoog» die op 2 september 2022 aan de Kamer is verzonden (2022Z16099, nog geen Kamerstuknummer).

2021/2022

de motie-Azarkan over nieuwe lijsten voor versterkte controle toetsen aan de geldende waarborgen

Kamerstukken II 2021-2022, 31 066, nr. 940

Deze motie is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2021/2022

We komen terug op vraag: is de bijdrage vanuit het OS-budget voor humanitaire hulp aan Oekraïne eenmalig

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Toezegging is afgedaan met Kamerbrief «Kabinetsreactie IBO Publieke Investeringen» van 18 juli 2022.

Tabel 102 Door de bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2012/2013

Toezegging ontwerp en invulling van borgingsinstrumenten

Kamerstukken II 2012-2013, 28 165, nr. 162

In behandeling. Het invoeren van een Britse wet voor borging publieke belangen heeft op dit moment geen prioriteit in het VK.

2013/2014

Toezegging financiële transactiebelasting

Kamerstukken II 2013-2014, 21 501-07, nr. 1115

In behandeling. Aangezien er nog geen concreet voorstel ligt is dit nog niet aan de orde

2014/2015

Toezegging analyse Financial Transaction Tax

Kamerstukken II 2014-2015, 34 208, Kamerstukken II 2014-2015, 34 198 en Kamerstukken II 2014-2015 34 204, nr. 11

In behandeling. Het is tot op heden niet duidelijk hoe de Financial Transaction Tax er uit komt te zien.

2015/2016

Toezegging voortgang Volksbank

Kamerstukken II 2015-2016, 33 532, nr. 61

In behandeling. De Kamer is op 7 juli 2022 geïnformeerd over de meest recente voortgangsrapportage van NLFI over de Volksbank (Kamerstuknummer nog onbekend).

2015/2016

Toezegging informeren Kamer rondom regelgeving op grond van artikel 1:3a

Kamerstukken II 2015-2016, 34 455, nr. 11

In behandeling. Eerste en enige melding bij brief van 9 februari 2017. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60. Daarna is er geen regelgeving op grond van artikel 1:3a vastgesteld

2015/2016

Toezegging kapitaalstortingen TenneT Duitse investeringen

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. In 2016 is een kapitaalstorting toegezegd. Er is vastgelegd dat TenneT de gestorte middelen alleen aanwendt voor wettelijk verplichte investeringen in Nederland. Sinds deze storting is de investeringsagenda van TenneT verder gegroeid. TenneT heeft daarom opnieuw additioneel eigen vermogen nodig. Anders dan bij de eerder aan TenneT toegezegde kapitaalstortingen, is deze eigen vermogen behoefte voor een substantieel deel een gevolg van de Duitse investeringsagenda. Onderzocht wordt of deze kapitaalbehoefte door een investering door de Duitse staat ingevuld kan worden.

2015/2016

Toezegging gedupeerden misleidende reclame Staatsloterij

Kamerstukken II 2015-2016, 28 165, nr. 248

In behandeling. Nederlandse Loterij heeft afspraken gemaakt met Stichting Staatsloterijschadeclaim over een oplossing voor alle spelers uit de tijd van de misleidende reclame. Belangrijkste element was een eenmalige, bijzondere loterij in mei 2017. Veel oud-deelnemers hebben aan deze loterij deelgenomen, waardoor het risico op betaling van hoge schadebedragen substantieel is gedaald. Tegen Staatsloterij lopen nog enkele collectieve en individuele zaken.

2015/2016

Toezegging SNS

Kamerstukken I 2015-2016, T02187, nr.

In behandeling.

2016/2017

Toezegging Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Kamerstukken I 2021-2022, P-T003834, nr.

Aangehouden. De oorspronkelijke toezegging luidt: uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen. De minister van Financiën heeft de Staten-Generaal op 12 december 2021 geïnformeerd over het aanhouden van de evaluatie tot er meer zicht is op de formele handhavingspraktijk en ontwikkeling in de bestuursrechtelijke rechtspraak.

2016/2017

Toezegging valuatie verkoopproces a.s.r.

Kamerstukken II 2016-2017, 33 532, nr. 79

In behandeling.

2016/2017

Toezegging wijzigingen in bijlage bij Wet toezicht accountantsorganisaties

Handelingen II 2016-2017, nr. 99

Doorlopend, in behandeling.

2016/2017

Toezegging Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht (33.632)

Kamerstukken I 2016-2017, 32 545, nr. 59, p. 7/8

Aangehouden. De oorspronkelijke toezegging luidt: uiterlijk 1 januari 2022 zal de Staten-Generaal een verslag met de bevindingen van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft in de praktijk ontvangen.De minister van Financiën heeft de Staten-Generaal op 15 december 2021 geïnformeerd over het aanhouden van de evaluatie tot er meer zicht is op de formele handhavingspraktijk en ontwikkeling in de bestuursrechtelijke rechtspraak.

2017/2018

Toezegging evaluatie afwikkelingsproces van rentederivatendossier breder te trekken

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 22

In behandeling wat betreft rentederivaten. De evaluatie naar het afwikkelingsproces zal worden uitgevoerd door ABDTOPConsult en zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Kamerstukken II 2020-21, 31 311 nr. 238. Afgerond m.b.t. beleggingsverzekeringen. Bij brief van 28 juni 2019 is de TK geïnformeerd over de lessen die kunnen worden getrokken uit het beleggingsverzekeringendossier. Kamerstukken II 2018-2019, 32 013, nr. 218.

2017/2018

Toezegging aandacht EC voor risico’s op terrein van privacy

Kamerstukken II 2017-2018, 34 813, nr. 22

In behandeling.  De Tweede Kamer is hierover geinformeerd in brief moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019. Kamerstukken II 2019-2020, 32 545, nr. 111. Ook is in de reactie op de consultatie van de Europese Commissie ten behoeve van de te vormen strategie voor het retail betalingsverkeer aandacht gevraagd voor de privacy-risico's ten aanzien van PSD2.

2017/2018

Toezegging evalueren wet transparant toezicht financiële markten twee of drie jaar na inwerkingtreding

Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4

In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie is met DNB en AFM afgesproken dat zij de komende jaren bijhouden hoe zij de nieuwe publicatiebevoegdheden uit de Wet transparant toezicht financiële markten inzetten.

2017/2018

Toezegging evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018

Handelingen II 2017-2018, nr. 102, item 3 (herdruk)

In behandeling. Wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren die voorzien is vijf jaar na inwerkingtreding (2024)

2017/2018

Toezegging De Kamer nader informeren over de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn in andere EU-lidstaten

Kamerstukken I 2017-2018, (34 808) (T02630), nr.

In behandeling.

2017/2018

Toezegging blijvend monitoren lasten Wwft

Handelingen II 2017-2018, nr. 55, item 23

Doorlopend, in behandeling.

2018/2019

Toezegging meenemen Algemene Rekenkamer bij evaluatie Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Rekenkamer een formeel verzoek gedaan tot betrokkenheid bij de wetsevaluatie Invest-NL. De Rekenkamer heeft aangegeven dat een formele betrokkenheid niet bij haar rol past. Wel heeft de Rekenkamer aangeboden op ambtelijk niveau advies te geven over het doen van onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van publieke middelen.Deze conclusie kan worden opgenomen in de aanbiedingsbrief bij de wetsevaluatie.

2018/2019

Toezegging In EU bespreken bruikbaarheid structurele saldo (35.000)

Handelingen I 2018-2019, nr. 8, item 8, p. 23-24

In behandeling. De consultatiesessies van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zijn op 19 oktober jl. van start gegaan. Hierbij zullen veel onderwerpen aan bod komen, waaronder de numerieke vereisten binnen de preventieve arm, waar het structureel saldo onderdeel van is. Nederland zet zich in deze gesprekken in langs de bestaande Nederlandse lijn gezien de demissionaire status van het kabinet, waaronder de verbetering van de voorspelbaarheid en transparantie van de SGP-doelstellingen. In de toegezegde SGP-brief, welke uiterlijk in december naar het parlement wordt gestuurd, zal het kabinet verder ingaan op de bruikbaarheid van het structureel saldo.

2018/2019

Toezegging hoogte normrendement Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

In behandeling. Kamer informeren na vaststelling. Uiteindelijke termijn voor vaststelling normrendement is per Kamerbrief vastgezet op 3 jaar (streefdatum vaststelling 01-01-2023)

2018/2019

Toezegging De Kamer de evaluatie van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars aanbieden (34.842)

Handelingen I 2018-2019, nr. 9, item 8

In behandeling. Mede in het licht van de lopende onderhandelingen voor het richtlijnvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars (IRRD) zal worden bezien wat een geëigend moment is voor een evaluatie.

2019/2020

Toezegging Terugkoppeling gesprekken over het UBO-register met kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

De minister van Justitie en Veiligheid heeft toegelicht wat het gevoerde beleid, zoals gecommuniceerd in de kamerbrief van 14 april jl., betekent voor leden van kerkgenootschappen. Dit tot wederzijdse tevredenheid. Ook in de toekomst zal het ministerie van Justitie en Veiligheid op regelmatige basis contact met kerkgenootschappen houden om met elkaar in verbinding te blijven en signalen tijdig op te vangen.

2019/2020

Toezegging Faciliteren van gerechtvaardigde beroepen op afscherming van UBO's van kerkgenootschappen (35.179)

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 17

De minister van Justitie en Veiligheid onderhoudt primair contacten met kerkgenootschappen. In zijn algemeenheid zijn deze contacten goed. Onderwerp van gesprek is het UBO-register in brede zin, waaronder ook over de afscherming bij gerechtvaardigde verzoeken daartoe.

2019/2020

Toezegging onderzoek naar juridische kwaliteit van opgelegde aanslagen schenk- en erfbelasting

Kamerstukken II 2019-2020, 31 066, nr. 527, blz. 1

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2019/2020

Toezegging 25%-grens evaluatie UBO-register

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging dialoog UBO- en centraal aandeelhoudersregister

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging verslaglegging aantal opvragen in verwijzingsportaal

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging monitoren effect toezicht op kleine cryptopartijen

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging monitoren toename gebruik non-custodian wallets

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging monitoren hoge toezichtskosten en registratieplicht kleine cryptobedrijven

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging bespreken integriteitsrisico’s geldautomaten met DNB en in MOB

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling

2019/2020

Toezegging risico's verduurzamingspakketten beleggingshypotheken

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

In behandeling

2019/2020

Toezegging betrekken fintech en start-ups bij strijd tegen witwassen via cryptovaluta

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling

2019/2020

Toezegging verankeren rekeninghouders in gedragscode bankensector

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

In behandeling

2019/2020

Toezegging brief islamitisch bankieren

Kamerstukken II 2019-2020, 35 107, nr. 16

In behandeling

2019/2020

Toezegging informeren Kamer naleving voorwaarden rol state agent

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 20

In behandeling, informatie over de bevindingen van de State Agent meegenomen in de rapportages van de staatsagent.

2019/2020

Toezegging gesprek met kerkgenootschappen

Handelingen I 2019-2020, nr. 32, item 10, p. 14, 15 en 16

In behandeling, JenV heeft hier het voortouw.

2019/2020

Toezegging eurobetaalrekening ingezetenen Caribisch Nederland

Aanhangsel van de Handelingen II 2018-2019, nr. 3773

In behandeling.

2019/2020

Toezegging Jaarlijks de wenselijkheid te inventariseren van aanvullende wetgeving teneinde FATF-standaarden te implementeren (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling.

2019/2020

Toezegging evaluatie effectiviteit Wet verwijzingsportaal bankgegevens

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

2019/2020

Toezegging evaluatie verwijzingsportaal in periodieke audit

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. De wet verwijzingsportaal bankgegevens wordt twee jaar na de in werking treding geëvalueerd.

2019/2020

Toezegging verlengen garanties inzake SURE

Kamerstukken II 2019-2020, 35 466, nr. 10

In behandeling. Een eventuele verlenging is nog niet aan de orde.

2019/2020

Toezegging hefboomleningen in FSB en in kaart brengen risico's

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234.

In behandeling. In FSB-verband wordt hier aandacht voor gevraagd en staat het op de agenda. De FSB brengt momenteel risico's verder in kaart. Vervolgens wordt de Kamer hierover geinformeerd.

2019/2020

Toezegging evalueren implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

In behandeling. In het najaar van 2021 zal de EK een verslag van de evaluatie ontvangen.

2019/2020

Toezegging evalueren financiële dienstverlening aan ambassades en internationale organisaties

Handelingen II 2019-2020, nr. 31, item 58

In behandeling. Zal worden meegenomen in de evaluatie.

2019/2020

Toezegging Kamer informeren over monitoring inkomenspositie werknemers KLM bij de herstructureringsplannen

Kamerstukken I 2019-2020, T02989, nr.

In behandeling.

2019/2020

Toezegging Informeren over invulling steunmaatregelen KLM en in het bijzonder de duurzaamheidsvoorwaarden

Kamerstukken I 2019-2020, T02990, nr.

Per brief heeft de minister de EK op 31 oktober 2020 en 3 november 2020 (EK 35 505, D en E) geïnformeerd over het herstructureringsplan. De commissie heeft toen besloten de brieven voor kennisgeving aan te nemen en T02989 en T02990 als «deels voldaan» aan te merken.Conform afspraak ontvangt de EK zolang de steun aan KLM loopt (gelijktijdig met TK) de rapportages van de staatsagent waarin dit onderwerp wordt behandeld.Op 11 juni 2021 er een brief van de ministers van Financiën en I&W ter aanbieding van de eerste periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM aangeboden. Deze rapportage geeft invulling aan de toezegging om de Kamer met een zekere regelmaat te rapporteren over hoe het staat met de steunmaatregelen KLM, incl. de duurzaamheidsvoorwaarden.In 2022 wordt als onderdeel van de tweede rapportage en derde rapportage van de staatsagent nadere invulling gegeven aan deze toezegging. In deze rapportages word invulling gegeven aan deze toezegging, inclusief de voortgang op de duurzaamheidseisen.

2019/2020

Toezegging inzet op crypto's bij Financiën en DNB

Kamerstukken I 2019-2020, nr. 25, item 10

Doorlopend, in behandeling.

2019/2020

Toezegging informeren Kamer EC-stukken SURE (rapportages/verantwoording)

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1713

Doorlopend, in behandeling.

2019/2020

Toezegging De Kamer te informeren over tussenstanden en voorlopige bevindingen onderzoek overlap geldstromen witwassen en belastingontwijking (35.245)

Handelingen I 2019-2020, nr. 25, item 10

Doorlopend, in behandeling.

2020/2021

Toezegging nevenactiviteiten accountants als hoogleraar

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

2020/2021

Toezegging reactie onderzoek gecontroleerde entitieiten

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Afgerond met de brief over rapport «Versterking verantwoordingsketen» en tweede voortgangsrapportage Kwartiermakers toekomst accountancysector van 9 juli 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 37.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe burgerpanels op te richten.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de voortgang van de cultuurverandering bij de Belastingdienst te monitoren.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe de samenwerking tussen de Belastingdienst en Toeslagen met de opdrachtgevers te verbeteren .

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is in behandeling en zal worden afgedaan in de stand van de uitvoering.

2020/2021

Het kabinet zegt in de kabinetsreactie «ongekend onrecht» toe om burgers beter te informeren over het incassoproces.

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is in behandeling en zal worden afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst.

2020/2021

Plan van aanpak communicatiestrategie

Kamerstuk II 2020-2021, 35510, nr. 2

Deze toezegging is in behandeling.

2020/2021

Naar aanleiding van vragen van de heer Grinwis zal de Staatssecretaris in de al toegezegde hoofdlijnenbrief over verbeteringen binnen het huidige toeslagenstelsel ook ingaan op zorgtoeslag en zorgpremie

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000045

Het gesprek met Zorgverzekeraars Nederland staat gepland op 8 september 2022.

2020/2021

De publicatie van de resterende aanvullende voorbereidingsdossiers en de aan de ADR aangereikte documenten op het informatiepunt KOT is uiterlijk dit najaar voorzien.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

Hier is over gerapporteerd in de 11e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag, Kamerstukken II, 2021/22, 31066, nr. 1093. Inmiddels zijn de documenten die vielen onder oude Wob-besluiten met betrekking tot het toeslagenschandaal gepubliceerd op het informatiepunt KOT. De persoonlijke beleidsopvatting die in eerste instantie geweigerd waren, zijn daarbij ontlakt. Voor de volledigheid zijn ook de oude besluiten gepubliceerd. De resterende documenten worden binnenkort op het informatiepunt KOT geplaatst.

2020/2021

Toezegging gevolgen aanpassing normen voor kredietverstrekkers

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling

2020/2021

Toezegging om aandachtspunt «beoordeling plannen» mee te geven aan RvB van Invest International.

Handelingen I 2020–2021, 35529, nr. 44

In behandeling, t.z.t. mee te geven aan de RvB van Invest International.

2020/2021

Toezegging brief nummerportabiliteit

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

In behandeling, uw Kamer ontvangt een brief zodra de evaluatie van de Europese Commissie is afgerond.

2020/2021

Toezegging opsomming inspanningen voorkomen witwassen en terrorismefinanciering

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling, wordt meegenomen in de brief over de opvolging van verschillende evaluaties. Deze brief wordt na de zomer gedeeld met de TK.

2020/2021

Toezegging onderzoek omvang en risico's crypto's

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

2020/2021

Toezegging verzoeken DNB en AFM beleidsregel toetsing bestuurders schikkingen

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

In behandeling.

2020/2021

Toezegging regels omtrent vergoeding bij vervroegd aflossen hypotheek.

Kamerstukken II 2020-2021, 32 545, nr. 145.

In behandeling.

2020/2021

Op dit moment zijn voor zover bekend geen andere vergelijkbare modellen in beeld die werken met risicoscores en/of indicatoren bij Toeslagen. Desondanks kunnen we niet met volledigheid aangegeven of dit beeld compleet is. Om uw Kamer op dit punt volledig te kunnen informeren, werkt Toeslagen aan een inventarisatie waaruit moet blijken of er nog andere modellen zijn die werken met risicoscores en/of indicatoren. Ik zal uw Kamer informeren indien uit deze inventarisatie relevante informatie naar voren komt

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2020/2021

Toezegging ontwikkeling scenario's begrotingslogica

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

In behandeling. Deze toezegging wordt meegenomen in de Miljoenennota 2023.

2020/2021

Toezegging actieplan Fintech

Kamerstukken II 2020-2021, 32545, nr. 127.

In behandeling. Een update van het Fintech actieplan is op 13 oktober 2021 verstuurd. Kamerstukken II 2021 ‒ 2022, 32013, nr. 250. De minister heeft toegezegd een nieuw FinTech-onderzoek uit te voeren en de Kamer te informeren over de uitkomsten.

2020/2021

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking informeert de Kamer zo snel mogelijk over de gevolgen van het uitfaseren van de exportkredietverzekering voor fossiele brandstoffen voor ontwikkelingslanden en de mogelijke instrumenten om de gevolgen voor de ontwikkeling te ondervangen.

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000001

In behandeling. Wordt afgedaan in een Kamerbrief in het najaar 2022.

2020/2021

Toezegging verzenden overzicht eisen Europese Commissie m.b.t. lening vs. vermogenssteun

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

In behandeling. Wordt meegenomen bij in een eventuele toekomstige technische briefing en/of bij potentiële kapitaalstorting.

2020/2021

Toezegging toetsingskader voor fiscale regelingen bij budgettaire besluitvorming

Tweede Kamer, Plenair debat Verantwoordingsdebat over het jaar 2020, 9 juni 2021, 2021A03669

In behandeling.

2020/2021

Toezegging Notitie over de uitvoeringsproblematiek bij Ministerie van Financiën

Kamerstukken I 2020-2021, T03230, nr.

In behandeling.

2020/2021

2e Termijn – De heer Raven (OSF-fractie) vroeg of de minister van Financiën wil toezeggen om die schulden in elk geval niet te betrekken in de beoordeling van mogelijke exportplannen die men heeft met ondersteuning van het fonds. Toegezegd dat: dit als aandachtspunt mee te geven.

Kamerstukken I 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2020/2021

Een brief over de digitale euro komt voor het zomerreces

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000005

In behandeling.

2020/2021

Een brede brief over de financiële sector, waarin ook zal worden ingegaan op systeemrisico’s bij banken komt ook voor het zomerreces

Kamerstukken II 2020-2021, P, nr. T2000000009

In behandeling.

2020/2021

Toezegging meerjarig gelaagder inzicht in mate waarin uitgaven juridisch verplicht zijn

Tweede Kamer, Commissiedebat Begroten en verantwoorden, 24 juni 2021, 2020A06101

In behandeling. Naar aanleiding van de toezegging om de opzet van de evaluatie van de CW 2016 met de Tweede Kamer te delen is de kamerbrief "Opzet evaluatie Comptabiliteitswet 2016' verzonden.In deze Kamerbrief staat dat de motie in de evaluatie aan bod komt. Oplevering van de evaluatie staat gepland voor begin 2023.

2020/2021

Toezegging inventariseren begrotingsregels groene investeringen

Tweede Kamer, debat over de Najaarsnota 2020 (35650, nr. 1), 16 december 2020

Nog steeds in behandeling.Een update volgt na zomerreces 2022.

2020/2021

Toezegging informeren dossier consultants

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 54

Relevante nieuwe ontwikkelingen zullen gedeeld worden met de TK.

2020/2021

Toezegging transparantie en oppakken voorbeelden MVO

Handelingen II 2020-2021, nr. 67, item 9

Wordt meegenomen in nieuwe Nota Deelnemingenbeleid.

2020/2021

Toezegging uit de kamerbrief Beantwoording Kamervragen over de uitzending «Verenigingen bezwijken onder strenge regels»

 

In behandeling.

2020/2021

Toezegging voortgangsrapportages Kwartiermakers Cta

Kamerstukken II 2020-2021, 33 977, nr. 33

Doorlopend (zolang aanstelling Kwartiermakers duurt). In behandeling. Eerste voortgangsrapportage is op 2 februari 2021 aan de TK gezonden. Kamerstukken II 2020-2021, 33977, nr. 36.

2020/2021

Toezegging NVB en voorkomen sluiting rekeningen in 2021

Kamerstukken II 2020-2021, 25087, nr. 268

Doorlopend, in behandeling.

2020/2021

Toezegging proactief informeren Kamer voortgang FATCA

Kamerstukken II 2020-2021, 25 087, nr. 268.

Doorlopend, in behandeling.

2020/2021

Toezegging Stand van zaken werkgaranties delen met de Eerste Kamer

Kamerstukken I 2020-2021, T03225, nr.

In behandeling.

2021/2022

Vraag over stadsverwarming (waarom duurt het ontkoppelen van stadsverwarming van de gasprijs zo lang) van Van Haga. Overleg EZK en brief sturen naar kamer.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

De Kamer wordt hierover voor het reces van het Kabinet geïnformeerd middels een brief van de Minister voor Klimaat en Energie.

2021/2022

Brief met antwoorden op de nog openstaande vragen van het debat (VKC FIN): partnerschappen incl. onbedoelde partnerschappen en partnerschappen-KOT, samenloop WIA

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd na het zomerreces.

2021/2022

In de 12e Voortgangsrapportage die na de zomer aan de Kamer wordt verzonden wordt u nader geïnformeerd over de herziene planning voor de tweede helft van 2022 en verder.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

De voortgang van deze toezegging is opgenomen in paragraaf 2.2 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093. In de 12e Voortgangsrapportage zal hier nader op teruggekomen worden.

2021/2022

De instellingsregeling voor de Bezwaarschriftenadviescommissie zal aangepast worden zodat bij toekenning van € 30.000 de zaak niet langer aan de BAC voorgelegd hoeft te worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000054

Deze aanpassing is in voorbereiding.

2021/2022

Aan diegenen die een box 3-aangifte moeten doen, communiceren dat de aanslag pas wordt opgelegd bij overeenstemming over de hersteloperatie.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Deze motie is in behandeling en wordt afgedaan via de brief over het afronden van het herstel bezwaarmakers of via stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst

2021/2022

De Staatssecretaris zegt toe in de beleids- en uitvoeringsbrief terug te komen op het verkorten en intensiveren van de controles in het MKB.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2021/2022

Ik zal in ieder geval de cijfers geven, want de heer Omtzigt doet wat gemakkelijk alsof het een hele kleine groep zou zijn die de aangifte nog niet heeft ingediend. Dat is één. Een aangifte indienen is één, maar waar het echt om gaat, als je het inkomen zeker wil weten, is dat de aanslag definitief opgelegd moet zijn. Die groep is echt groter. Die cijfers wil ik ook echt geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000020

Deze toezegging is afgedaan in de stand van zakenbrief voor het commissiedebat Belastingdienst van 7 september 2022. Verwijzing Kamerstukken nog niet bekend.

2021/2022

Toegezegd is dat de stas F&B en de stas SZW een brief sturen over de samenwerking tussen Belastingdienst en Inspectie SZW.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Deze toezegging is in behandeling en wordt afgedaan samen met SZW in een brief in het najaar.

2021/2022

Toezegging aan Lid Omtzigt dat in 2022 wordt bekeken hoe experimenten opgeschaald kunnen worden om daarmee tot implementatie over te gaan. Dit zal naar verwachting bijvoorbeeld voor belangrijke onderdelen uit het huidige pakket Belastingplan 2022 gelden die de interactie met burgers en bedrijven raken; die invoeringstoetsen zullen dus 1 jaar na invoering worden opgesteld en begin 2023 aan uw Kamer worden aangeboden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is in behandeling.

2021/2022

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) komen in het najaar met een plan van aanpak om handhaving verder te intensiveren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Deze toezegging is in behandeling.

2021/2022

De Kamer zal in de 12e VGR worden geïnformeerd over het uitwerken van maatregelen voor verbeteren of verruimen van de rol van persoonlijk zaakbehandelaar en de eerste stappen die daarbij worden gezet om ze in de praktijk te beproeven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

In de 12e VGR zal het Kabinet meer kunnen delen over de manier waarop ondersteuning van initiatieven van ouders voor emotioneel herstel concreet plaatsvindt.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000024

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

De kamer ontvangt bij de 12e VGR een uitgewerkte aanpak voor het emotionele herstel van de kinderen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

In september stuurt het Instituut voor publieke waarden (IPW) een eerste inhoudelijke rapportage over intensieve hulp aan ouders met meerdere ernstige problemen. Het Kabinet zal die bij de volgende voortgangsrapportage met de Kamer delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000039

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

De Kamer wordt uiterlijk in de volgende VGR verder geïnformeerd over de voortgang rondom het verstrekken van dossiers.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000044

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

Actuele cijfers over over kwijtschelding van schulden door lokale overheden ontvangt de Kamer in de 12e VGR.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000049

Deze toezegging wordt opgenomen in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

De Kamer zal na de zomer of uiterlijk in de 12e VGR worden geïnformeerd over de uitkomsten van de adviesopdracht aan ABD Topconsult met betrekking tot de Commissie werkelijke schade.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Deze toezegging wordt opgenomen in een brief in september of in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

Na het zomerreces wordt de kamer geinformeerd over het online ouderportaal voor ouders met informatie over het herstelproces.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000034

Deze toezegging wordt opgenomen in een brief in september of in de 12e Voortgangsrapportage die half oktober naar de Eerste- en Tweede kamer wordt gestuurd.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Het gesprek met Zorgverzekeraars Nederland staat gepland op 8 september 2022.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe te overleggen met haar collega van VWS over de zorgverrekening (eigen risico) en de Kamer hierover nader informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000035

Hierover wordt u in een later stadium geïnformeerd.

    

2021/2022

Toezegging aan Idsinga (VVD): Uiterlijk begin september 2022 een brief ontvangen met daarin de vergelijking tussen een stelsel van vermogensaanwasbelasting en een stelsel van vermogenswinstbelasting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling volgens planning.

2021/2022

Toezegging aan lid Dassen (VOLT) om de brief over de toekomst/houdbaarheid voor 1 september naar Kamer te sturen (ten behoeve van het debat hierover). Dit kwam ook voort uit de procedurevergadering van afgelopen week.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000015

In behandeling, de brief over de toekomst van de eurozone wordt voor 1 september aan de TK verzonden.

2021/2022

De analyse op basis van het AP-advies inzake uitbreiding van gegevensuitwisseling met de TK delen, tegelijk met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling, wordt - conform toezegging - gelijktijdig met de verzending van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen geadresseerd.

2021/2022

Toezegging aan lid Ephraim (Groep Van Haga) om in de Kamerbrief over toekomst eurozone afdoende in te gaan op verschillende scenario’s (met de verschillende instrument die er zijn)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

In behandeling, wordt meegenomen in de brief over toekomst Eurozone

2021/2022

Websites toeslagen toegankelijker maken

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Hervorming van de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. (Brief Beleidsprioriteiten Staatssecretaris van Financiën -Toeslagen en Douane)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

In behandeling.

2021/2022

De Kamer wordt geïnformeerd voordat het behandelkeuzemodel definitief in gebruik genomen wordt en welke afwegingen hieraan ten grondslag liggen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000011

In behandeling.

2021/2022

De staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane zal uw Kamer nader informeren over de signalering in het PwC onderzoek Effecten FSV MKB dat bij circa 4.300 ondernemers dan wel familieleden van ondernemers die ook in Informatiesysteem Klantbehandeling (IKB) en Klant Relatiebeheer Belastingen (KRB) stonden, de toeslag is stopgezet.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

Dat de risicoscore van het model breder is gebruikt is zorgelijk en daarom is de AP ook hierover geïnformeerd. Omdat het belangrijk is om met zekerheid te kunnen vaststellen dat alle hierover relevante informatie bekend wordt, heb ik Toeslagen opdracht gegeven om extern onderzoek te laten uitvoeren. Onder andere om te proberen te achterhalen hoe breed het gebruik van de risicoscores heeft plaatsgevonden, met wie het is gedeeld en welke gevolgen dit voor burgers heeft gehad. Uw Kamer wordt over dit onderzoek geïnformeerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

In behandeling.

2021/2022

De vraag of een eventuele tegemoetkoming zou moeten worden geboden als gevolg van het gebruik van het model wordt nader onderzocht. In dat kader zal de geselecteerde groep uit het model ook vergeleken worden met de populatie aanmeldingen bij UHT en de burgers die door Toeslagen in FSV zijn geregistreerd. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd als deze vergelijking is afgerond.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

In behandeling.

2021/2022

Zegt toe de vraag over de vliegtaks en de wens om meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de inkledingvan de vliegtaks neer te leggen bij de Stas FB

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000047

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt aan CDA-Kamerlid van Dijk toe om samen met collegaministers een overzicht te bieden van tussentijdse aanpassingen in de begrotingen (volgens art. 2.27, tweede lid, van de CW) en een reflectie op de noodzaak van het gebruik van 2.27 en de vraag of een stevigere behandeling misschien meer recht had gedaan

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt toe staatssecretaris FB te informeren over de informatiebehoefte van het CDA-Kamerlid Van Dijk inzake de motie (35387, nr 10) uitvoeringstoetsen voor met name inkomensgerelateerde regelingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt PvdA-Kamerlid Nijboer toe dat de Kamer een vervolgbrief krijgt van de ministers van VWS en SZW over de lange termijn strategie van het coronabeleid.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000036

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt SGP-kamerlid Stoffer toe een overzicht moties en toezeggingen op te nemen bij de departementale jaarverslagen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000044

In behandeling.

2021/2022

Toezegging MP: in het stiktstofdebat wordt niet verwezen naar voorjaarsnota (maar is een open debat). Ministers van stikstof en landbouw hebben volledige autoriteit om met de kamer te debatteren over stikstof.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

In behandeling.

2021/2022

MP toezegging: Daarover kan ik toezeggen dat de minister voor Klimaat en Energie voor de zomer met een brief komt over de productiebeperking van kolencentrales en de nadeelcompensatie

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

In behandeling.

2021/2022

Isolatieplan: de heer De Jonge vragen of er nog opties zijn om dit te versnellen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

Toezegging: Klimaatfonds middelen worden getoetst of ze een positief klimaateffect hebben en middelen worden getoetst op onder andere doelmatigheid. De instellingswet van het fonds zal laten zien hoe dat in detail wordt uitgewerkt. Die wordt dit najaar naar uw Kamer gestuurd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

In behandeling.

2021/2022

Investeringen in kernenergie: minister van EZK heeft u een brief toegezegd (over stappen die gezet worden om de plannen voor de verwezenlijking van kernenergie uit te werken)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000061

In behandeling.

2021/2022

Toezegging: we gaan kijken om inkomensbelemmeringen om meer uren te werken weg te nemen en werken te laten lonen. Dat komt in augustus.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000073

In behandeling.

2021/2022

Heffingskorting: In de Startnota is inderdaad opgenomen dat de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting voor bijstandsgerechtigden in 2024 en 2025 wordt versneld als onderdeel van het pakket lastenverlichting middeninkomens. Het is gekoppeld aan het stijgen van de uitkeringen door het minimumloon. Over de invulling wordt in augustus besloten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000087

In behandeling.

2021/2022

Transitie kringlooplandbouw: In de Kamerbrief van de minister van Landbouw en Visserij zijn contouren geschetst, maar de minister komt daar nog uitgebreider op terug, ook als onderdeel van het perspectief dat we juist boeren willen schetsen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Toezegging over versterken veiligheidsketen (samenwerking ketenpartners). Het gaat om professionalisering van de samenwerking tussen politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, versterking van de expertise van de aanpak van cybercriminaliteit, investeren in de rechtspraak: en-en-en De uitwerking van die maatregelen komt nog terug in de vorm van concrete bestedingsvoorstellen. U krijgt voor het zomerreces een brief van de minister.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

Toezegging Sociaal minimum; de heer Omtzigt vroeg naar het onderzoek naar een sociaal minimum. Er wordt een commissie ingesteld die onderzoek doet naar het sociaal minimum. U wordt daar binnenkort over geïnformeerd.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

In behandeling.

2021/2022

Toezeggingen: reiskostenvergoeding. In de Voorjaarsnota staat dat we dit vervroegd gaan invoeren, op 1 januari aanstaande. Het is aan de werkgevers om gebruik te maken van de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding. We komen bij het Belastingplan hierop terug met een nadere uitwerking, maar dat is ook echt iets waar de sociale partners zelf goed bovenop moeten zitten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000051

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan Grinwis (CU) aandacht voor diverse boxarbitrage mogelijkheden (inzet en mogelijkheden om het op te lossen / beleggingsdeel box 2, vermogensaanwasbenadering box 2 gelet op voorstel NVB).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000024

In behandeling.

2021/2022

Staatssecretaris heeft aan dhr. Grinwis toegezegd bij septemberbrief terug te komen op zijn vragen over de waardering van vastgoed.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

In behandeling.

2021/2022

Staatssecretaris heeft aan dhr. Idsinga toegezegd bij septemberbrief terug te komen op zijn vragen over betalingsproblemen en over mogelijke economische verstoringen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

In behandeling.

2021/2022

Meenemen van (onbedoelde) effecten en mogelijke schade bij onderzoek naar windfall tax

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000034

In behandeling.

2021/2022

We gaan een realistische analyse maken over de vraag: kan je belasting heffen of een regulerende heffing invoeren om excessieve winsten te belasten? Hierbij wordt ook gekeken naar andere landen. We zijn bereid om dat schriftelijk uit te werken, maar we doen geen toezegging om daarmee in het Belastingplan te komen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

Met de VNG wordt gekeken naar opties om mensen met- financiële problemen tegemoet te komen met 500 euro (nog in 2022, zonder de garantie dat dat in de uitvoering lukt)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

In behandeling.

2021/2022

Verdere uitwerkingen van vrijstellingen en grondslag (bijvoorbeeld kunst);

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Aan Romke de Jong (D66) Effect op armoede en schuldenbeleid wordt betrokken bij de verdere uitwerking van kwijtscheldingwinst bij schulden

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

In behandeling.

2021/2022

Aan Maâtoug (GL) Hoe om te gaan met aftrek hypotheekrente verplaatsen van box 1 naar box 3 via bijv. aflossingsvrije leningen (betrekken bij verdere verfijning)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2021/2022

Aan Omtzigt aspecten m.b.t. ontwijkingsmogelijkheden via verplaatsen vermogen naar beleggingen buiten Nederland.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe in de evaluatie CW mee te nemen of het een oplossing is om op vier momenten in het jaar meer integraal te kijken naar informatie over de begrotingsaanpassingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

In behandeling. De evaluatie wordt halverwege 2023 opgeleverd.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe een versnelling te verkennen van de evaluatie CW. Afronding is voorzien eerste helft 2023

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

In behandeling. De evaluatie wordt halverwege 2023 opgeleverd.

2021/2022

De minister zegt VVD-Kamerlid Heinen toe in de evaluatie CW het beroep op art. 2.27, tweede lid, een prominente plek geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling. De evaluatie wordt halverwege 2023 opgeleverd.

2021/2022

Toezegging: Voorbereiden op mogelijk volgende eurocrisis: de gestegen rentes zijn niet direct een groot probleem. Maar ECB heeft vanochtend niet voor niets een spoedberaad gehouden, mogelijk willen zij een nieuw instrument inzetten. Wij weten nog niet of dit past bij de rol van de ECB. Er is al een brief toegezegd door uw collegade heer van de Lee om de kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling. Het kabinet is voornemens de Tweede Kamer na het zomerreces een brief te sturen met de kabinetsvisie op de toekomst van de eurozone. Het kabinet streeft er daarbij naar om tegemoet te komen aan het verzoek van de Tweede Kamer om deze brief uiterlijk op 1 september te ontvangen.

2021/2022

De Staatssecretaris zal de Kamer informeren en op de hoogte houden van de taxonomie en in hoeverre de randen van de verklaring daarin worden opgezocht

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000161

In behandeling. Wordt afgedaan in een Kamerbrief in het najaar 2022.

2021/2022

De Staatssecretaris zal rapporteren over de uitbreiding van de scope. (COP26-verklaring red.)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000167

In behandeling. Wordt afgedaan in een Kamerbrief in het najaar 2022.

2021/2022

De Staatssecretaris zal in het tweede kwartaal van het komende kalenderjaar ingaan op de einddata voor de uitzonderingen van de exportkredietverzekeringen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000173

In behandeling. Wordt afgedaan in een Kamerbrief in het najaar 2022.

2021/2022

De Staatssecretaris heeft ook een rapportage toegezegd over de ontwikkeling van het aantal banen daaromheen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000179

In behandeling. Wordt afgedaan in een Kamerbrief in het najaar 2022.

2021/2022

Toezegging evaluatie kosten-baten HuLK (Herverzekering Leverancierskredieten)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000161

In behandeling. Wordt afgedaan in Kamerbrief begin 2023

2021/2022

De minister geeft een schriftelijke reactie op het artikel in het FD over het CPB rapport over bankenbuffers

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De publiek toegankelijke onderzoeken van de ECB met de Kamer delen die inzicht geven in de vraag waar het geld van de monetaire verruiming precies naar toe is gegaan en in hoeverre dit geld effect heeft gehad op de huizenmarkt

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De staatsecretaris zal het aan de Kamer melden zodra er duidelijkheid is over de Amerikaanse situatie.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De minister zal in gesprek gaan met de banken over de oorzaken van de dalende cijfers en kijken of alle groepen in beeld zijn. Dat is naar aanleiding van de vragen van de heer Idsinga. Er zal gekeken worden of de banken informatie kunnen geven om te kijken of we alle groepen voldoende in beeld hebben.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Minister stuurt in januari resultaten onderzoek DNB en MOB naar Kamer en zijn reflectie daarop;

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Keuzes t.a.v. contouren digitale euro n.a.v. analyse Europa delen met Kamer (binnen ca. 3-6 maanden).

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe met betrekking tot de kapitaalmarktunie, de positie van het mkb en de administratieve lasten goed in de gaten te houden.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om met betrekking tot de CSRD te kijken of de grenzen voor klimaatrapportage voor kleine bedrijven met een grote footprint anders gelegd kunnen worden.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Op basis van de gesprekken en vervolggesprekken met de initiatiefnemers, te kijken welke elementen van artikel 73 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen aangepast moet worden om optimaal recht te doen aan de transparantieplicht richting de consument.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Een vervolggesprek aan te gaan met de aanbieders van al deze producten om te kijken hoe zij deze verantwoordelijkheid zelf al op een snelle manier kunnen nemen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

In gesprek te gaan met aanbieders om te kijken naar het begrijpelijk maken van polissen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

In de gesprekken met de verzekeraars te kijken wat ze vrijwillig nog verder kunnen doen om meer klanten te bereiken in het kader van de wettelijke verplichte activering

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Om uit te zoeken wat er in andere landen, zoals Scandinavië gedaan is aan het transparant maken van kosten.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Bij de toegezegde brief in te gaan op de naleving van art73 BGfo en het toezicht.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt toe om de Kamer in het voorjaar dan wel rondom de Nota Deelnemingenbeleid nader te informeren over de voortgang rond de gesprekken over de investeringsagenda van TenneT.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Brief over onderzoeken en evaluaties op het terrein van het voorkomen van witwassen.

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

In behandeling.

2021/2022

Compensatieregeling ABN AMRO m.b.t. variabele rente aan de orde stellen bij ABN AMRO en NLFI.

Handelingen II 2021-2022, nr. 46, item 4

In behandeling.

2021/2022

De minister stuurt op korte termijn een brief over de effecten van de reeds getroffen financiële sancties tav bijvoorbeeld de omvang van de bevroren tegoeden, waarin minister ook ingaat op de keuzes die trustsectoren maken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Op dit moment wordt onderzocht hoe kan worden omgegaan met de invordering bij mensen met vorderingen uit 2016 of eerder. Uw Kamer wordt geïnformeerd zodra hier meer zicht op is.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Brief over verloop intermediair experiment

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Voor- en nadelen partnermodel onderzoeken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

In behandeling.

2021/2022

Gevolgen audit quality indicators monitoren

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000017

In behandeling.

2021/2022

Gesprek met sector over voortgang niet financiële informatie

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000021

In behandeling.

2021/2022

In wetsvoorstel stil staan bij reputatierisico’s aanwijzingsbevoegdheid

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

In behandeling.

2021/2022

De Staatssecretaris komt na de zomer, in Q3, met de lessons learned en de onafhankelijke review over Mozambique en de veiligheidssituatie daaromheen en De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de opdracht die aan de externe partij voor de onafhankelijke review wordt gegeven, in overleg met BuHa-OS.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000185

In behandeling.

2021/2022

Zoals toegezegd zullen wij uw Kamer uiterlijk het eerste kwartaal van 2023 per brief informeren over de voortgang van de aansluiting van kinderopvangorganisaties op gegevenslevering

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

In behandeling.

2021/2022

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel OFM 2022 heeft de staatssecretaris van Toeslagen & Douane toegezegd samen met de staatssecretaris van Sociale en Werkgelegenheid – vanuit het verbetertraject kinderopvangtoeslag – te kijken naar de mogelijkheid om alle ouders (standaard) inzicht te geven in de gegevens die Toeslagen ontvangt van kinderopvangorganisaties

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000007

In behandeling.

2021/2022

Binnen het verbetertraject kinderopvangtoeslag wordt verkend hoe de resultaten en aanbevelingen toegepast kunnen gaan worden. Daarover wordt u in de volgende voortgangsbrief geïnformeerd

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan dhr. Grinwis om de TK te informeren zodra er meer gegevens zijn over het exacte budgettaire effect van doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan dhr. Edgar Mulder om zijn vraag voor te leggen aan de Studiegroep Begrotingsruimte.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000058

In behandeling.

2021/2022

Aan lid Ephraim, Grinwis en van Dijk, minister zal schriftelijk terugkomen op vragen over de implementatie van Bazel 4, dat zijn de kapitaalvereisten en de uitkomsten van de interne modellen van banken

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

In behandeling.

2021/2022

Aan lid Ephraim, brief over de kwalitatieve en kwantitatieve waardering van de Bankenunie (voor zover wat er beschikbaar is)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2021/2022

Na de zomer wordt uw Kamer geïnformeerd over het moment en de wijze waarop de invorderingsactiviteiten voor burgers die zich hebben gemeld bij UHT worden hervat, inclusief de wijze waarop we dan om willen gaan met de invorderingsrente bij deze vorderingen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000025

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe de voortgangsrapportages van de ontwikkeling van de kernset brede welvaartindicatoren systematisch mee te nemen in de begrotingscyclus, waarbij dus de komende voortgangsrapportage wordt betrokken in de Miljoenennota

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000020

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt SGP-kamerlid Stoffer toe om te onderzoeken of er een koppeling gemaakt kan worden met het toezeggingen register van uw kamer en de informatiesystemen van de departementen zodat er geen verschil van inzicht kan ontstaan en, sterker nog, dat u werk bespaard wordt

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000040

In behandeling.

2021/2022

Toezegging in de Kamerbrief ‘Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda’, om voor de zomer 2023 met een concreet plan van aanpak voor verdere stappen voor vereenvoudiging van het belastingstelsel te komen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000145

In behandeling.

2021/2022

Eind van het jaar evalueren van de steunpunten en begin volgend jaar op terugkomen (Stoffer)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2021/2022

De staatssecretaris zal in overleg gaan met de NVB over voorlichting en het weigeren van bankrekeningen en andere bankproducten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T004233

In behandeling.

2021/2022

Toezegging MP: Komende weken en maanden gaan wij kijken naar de maatregelen die we nemen, voor de zwakkere groep mensen (eerste prioriteit),en de middengroepen. Er zit een groep in een overgangsgebied (tussen lagere en midden inkomens) die buiten bepaalde regelingen vallen, het is reeel om te kijken naar verdere ontwikkeling van de inflatie. Als kaninet gezeg dat we daar in augustus naar gaan kijken.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000013

In behandeling.

2021/2022

De nota van wijziging waarin de uitbreiding van de groep kinderen wordt geregeld wordt naar verwachting begin september bij uw Kamer ingediend.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

In behandeling.

2021/2022

Indien de Tweede Kamer voor het zomerreces de inbreng voor het verslag kan vaststellen, dan zal de nota naar aanleiding van het verslag inclusief een nota van wijziging voor het einde van het zomerreces toegestuurd worden.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000032

In behandeling.

2021/2022

In augustus natuurlijk op basis van de nieuwe CPB-ramingen kijken naar het koopkrachtbeeld voor alle groepen, waaronder gezinnen, en lage- en middeninkomens. Dan kijken we nog welke maatregelen passend zijn.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000077

In behandeling.

2021/2022

Toezegging: Belastingplan komen wij terug op verschillende fiscale maatregelen, zoals de vrijstelling van de accijns op kerosine (wat niet in de energietransitie past).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000079

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan Omtzigt rekening te houden met inflatie in de wetsvoorstellen in de overbruggingsvariant en nieuwe variant stelsel (in het kader van de toezegging rond verdere verfijning).

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

In behandeling.

2021/2022

De minister zal het wetsvoorstel over witwassen na het reces aan de Kamer sturen, na bestudering van het advies van de Raad van State.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

In behandeling.

2021/2022

De minister van Justitie en Veiligheid zal de Kamer nader informeren over mogelijke aanpassing van de notariële geheimhoudingsplicht

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000037

In behandeling.

2021/2022

De minister zal na de zomer de Kamer informeren over de juridische onderbouwing van de positie van groepen zonder bankrekening via een integrale reactie, samen met de minister van JenV.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000041

In behandeling.

2021/2022

De minister zal het tijdpad ten aanzien van een mogelijke hypotheekuitzondering in het kader van Bazel IV aan de Kamer sturen wanneer daar zicht op is

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000045

In behandeling.

2021/2022

De minister zal na het zomerreces de visie over de toekomst van de bankensector naar de Kamer sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000049

In behandeling.

2021/2022

De minister zal ten aanzien van cryptoactiviteiten de Kamer per brief nader informeren, dat ging ook over het juridische kader, inclusief de Europese discussie daarover.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000053

In behandeling.

2021/2022

De minister zal eind 2022 een onderzoek dat samen met DNB wordt gedaan over contant geld naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000057

In behandeling.

2021/2022

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimte Ordening zal de evaluatie van taxaties naar de Kamer sturen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000061

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan lid Heinen (VVD) en Alkaya (SP) om voor het debat over de digitale euro een update van het krachtenveld te geven.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000027

In behandeling.

2021/2022

Voor koopkracht 2023 in augustus kijken wat kan en wat nodig is op basis van nieuwe CPB-raming

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000022

In behandeling.

2021/2022

Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is als je het per 1 augustus of per 1 september huren bevriezen in laat gaan. Kan het dan met terugwerkende kracht? Dit gaat namelijk over een vrij beperkte sector, de sociale woningbouw. Wat is daar eventueel mogelijk, ook in overleg met de sector?

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000030

In behandeling.

2021/2022

De lage- en middeninkomens krijgen ook een plek in de plannen waar dan komende zomer over nagedacht gaat worden

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000055

In behandeling.

2021/2022

Toezegging aan lid Van Rooijen (50PLUS): Briefje: aangeven wat het gevolg is van de verandering van de verhouding euro/dollar. «Het is van 1,20 dollar naar 1 dollar gegaan. Wat betekent dat in het prijsopdrijvend effect voor de inflatie? Grondstoffen worden namelijk allemaal in dollars genoteerd.» Eventueel te betrekken bij de eerder toegezegde brief over de eurozone, gevolgen van de rente, besluiten van de ECB (en die brief ook met afschrift aan EK).

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000001, nr.

In behandeling.

2021/2022

De minister zegt GL-Kamerlid Van der Lee toe dat het kabinet gaat kijken op welke manier de factsheets brede welvaart van het CBS kunnen aansluiten bij de departementale begroting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000026

In behandeling.  Het CBS is inmiddels gestart. De resultaten zullen landen in de begrotingen voor 2023.

2021/2022

Opsommen welke maatregelen er nog optioneel kunnen zijn of mogelijk kunnen zijn voor 2022, alle voorstellen vanuit de Kamer onderzoeken en appreciëren op haalbaarheid en kosten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000009

In behandeling. Alle voorstellen worden onderzocht.

2021/2022

Toezegging aan Ephraim (VanHaga) Nader overleg aangegaan met de NVB met betrekking tot het verstrekken van gegevens bij een vermogenswinstbelasting.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000029

In behandeling. De Tweede Kamer wordt hier begin september over geïnformeerd.

2021/2022

Het kabinet gaat nogmaals op een rijten wat de argumentatie is van ieder van die onderdelen. Dan heb je het over Adviescommissie Verslagleggingsstelsel, hoe we omgaan met Brede Welvaart en evaluatie Comptabiliteitswet. Kunnen we dat allemaal nog eens op een hoop vegen en kijken wat dat doet en wat d

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

In behandeling.De toezegging wordt na afronding van diverse trajecten waaronder de evaluatie van de CW 2016 in 2023 afgerond in een synthetiserende hoofdlijnenbrief.

2021/2022

Varianten voor nieuw stelsel met bijbehorende uitvoeringseffecten en update van de varianten die er nu liggen: tweede helft kabinetsperiode (VKC FIN - o.a. Matoug, Grinwis, Van Dijk)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

In de eerste helft van 2024 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd.

2021/2022

Kamer op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. Oekraïne in relatie tot de Douane; in VGR of een andere (kabinetsbrede) brief over dit onderwerp.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

In diverse brieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over sanctienaleving en handhaving is onder meer ingegaan op de rol van de Douane hierin:- brief van 6 april: Kamerstukken II 2021-2022, 36045, nr. 61.- brief van 13 mei: Kamerstukken II 2021-2022, 36045, nr. 72.- brief van 6 juli: Kamerstukken II 2021-2022, 2022Z14361.Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op het onderwerp sanctiemaatregelen Rusland en Belarus.

2021/2022

Met Prinsjesdag sturen naar de kamer van het beslissingskader voor het vooruitlopen op wetgeving met beleidsbesluiten.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Momenteel werkt het kabinet een afwegingskader uit voor de voorwaarden waaronder het gebruik van een beleidsbesluit aanvaardbaar kan zijn om vooruitlopend op wetgeving in te zetten. Het kabinet streeft ernaar om dit zo spoedig en daarmee op Prinsjesdag en ook voor de behandeling van het Belastingplan 2023 aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer aan te bieden.

2021/2022

Toezegging kamer geinformeerd worden stand van zaken benzine; wij hebben binnenkort ook overleg met de vereniging van tank- en pomphouders. Verder kijken we op verzoek naar wat de effecten zijn, met name in de grensstreek.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000042

Onderzoek loopt en wordt rond Prinsjesdag opgeleverd en gedeeld met de Kamer. Kamer geïnformeerd middels brief (Kamerstukken II 2021-2022, 35927, nr. 128)

2021/2022

In het derde kwartaal volgt een integrale voortgangsrapportage van de ministeries Economische Zaken en Klimaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën. En in het tweede kwartaal reeds volgt een tussentijdse voortgangsbrief van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 1 juli jl. is de monitoringsbrief fiscale coronamaatregelen verzonden aan de TK. in het najaar zal een gezamenlijk monitoringsbrief worden verzonden door SZW, EZK en Fin.

2021/2022

In VGR Kamer informeren over stand van zaken aanpak integriteit, en de (on)mogelijkheden van AIVD-screening

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken aanpak integriteit. De Tweede Kamer wordt zo spoedig mogelijk verder geïnformeerd over het punt van het voorbehouden van toegang tot een gebied tot mensen met een bepaalde screening.

2021/2022

In VGR Kamer informeren over stand van zaken aanpak namaakgoederen (mede n.a.v. rapport Europol/patentkantoor)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000006

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken aanpak namaakgoederen; in de stand van zakenbrief van november 2022 wordt de Tweede Kamer nader hierover geïnformeerd.

2021/2022

Kamer op de hoogte houden van ontwikkelingen en uitdagingen m.b.t. implementatie DWU; in VGR of separate brief

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken implementatie DWU; uiterlijk in de stand van zakenbrief van november 2022 wordt de Tweede Kamer nader hierover geïnformeerd.

2021/2022

Kamerbrief Verbeteragenda Integriteit Douane

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op de stand van zaken periodieke screening; in de stand van zakenbrief van november 2022 wordt de Tweede Kamer nader hierover geïnformeerd.

2021/2022

Kamer informeren m.b.t. ondernemerszorgen over verlengde navorderingstermijnen; zo mogelijk in VGR, maar in elk geval voor de zomer

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000001

Op 4 juli 2022 is de eerste stand van zakenbrief Douane 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2021-2022, 31934, nr. 59). In deze brief is ingegaan op het punt van de zorgen over de verlengde navorderingstermijnen; in de stand van zakenbrief van november 2022 wordt de Tweede Kamer nader hierover geïnformeerd.

2021/2022

Eerstvolgende Ecofin aan de orde stellen dat de race tot the bottom nu ook lijkt voor te komen bij btw en accijns.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000005

Tijdens de EcoFin van 12 jul 2022 zal de minister aan de orde stellen dat er een «race to the bottom» lijkt te komen met betrekking tot brandstofaccijnzen en btw.

2021/2022

De minister zegt PvdA-Kamerlid Nijboer toe kritisch te kijken naar (de doelmatigheid en doeltreffendheid van) fiscale regelingen. Voor de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd in een plan van aanpak.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000048

Voor de zomer 2023 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd in een plan van aanpak.

2021/2022

De staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met de directies van de online kansspelaanbieders over het toepassen van wettelijke tijdslimieten en de Kamer hierover nader te informeren. Daarin wordt ook de coronacontext meegenomen (d.w.z. dat door verveling zijn jongeren meer zijn gaan gokken)

Kamerstukken II 2021-2022, , nr.

Wordt afgedaan in de Kamerbrief Vooruitblik beheer staatsdeelnemingen 2022. Deze brief wordt op korte termijn aan de Kamer gestuurd.

2021/2022

Bespreken met EZK doorgeven van btw-voordeel aan consumenten, ACM en kartelvorming en terugkoppelen naar de Kamer terug wat mijn gesprekken opleveren.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000011

Wordt eind september afgedaan door middel van brief.

2021/2022

Toezegging: We komen terug op verkenning van 0% btw op boodschappen zoals Polen, maar mogelijk is dit in strijd met EU regelingen. De Polen handelen met een verlaging van het btw-tarief naar 0% regelrecht in strijd met de richtlijn. We komen daarop terug. We zullen die vergelijking maken en we zullen dat in de antwoorden transparant met u delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000046

Wordt eind september afgedaan door middel van brief.

2021/2022

Toezegging aan het lid Van Rooijen (50PLUS): Schriftelijk terugkomen op de mogelijkheid van een wettelijk instrumentarium waarvan je in een incidenteel geval gebruik kan maken als dat in de toekomst nog nodig blijkt. Beide kamers nader informeren over de (on)mogelijkheid daarvan, zoals geschetst in de tabellen, en dat het geen onwil is (verzoek is in het najaar, niet hard toegezegd). Iets verder in het debat geeft stasFB aan dat «dit» allemaal vragen zijn die in de augustusbesluitvorming terugkomen, waarbij niet helemaal duidelijk is of dat alleen op fiscaliteit ziet.

Kamerstukken I 2021-2022, P-T2000000007, nr.

In behandeling.

2021/2022

Het kabinet is voornemens om de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen in te trekken op het moment dat de Wet hersteloperatie Toeslagen door beide Kamers is aanvaard

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000226

Dit is een lopende toezegging en afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen (36151).

2021/2022

In de 12e Voortgangsrapportage zullen de resultaten worden gedeeld en zal tevens worden ingegaan op de vraag of verdere opschaling van het instrument mediation aan de orde is.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000014

Dit is een lopende toezegging, toegezegd is in september de stand van zaken of bevindingen van dat moment te delen.

2021/2022

De staatssecretaris zal in september de uitkomsten van de experimenten met mediation met de Kamer delen.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000059

Dit is een lopende toezegging.

2021/2022

De staatssecretaris zegt naar aanleiding van de aangehouden motie 31066-1072 aan mevrouw Inge van Dijk toe in september een update, tussenrapportage of misschien de resultaten van een pilot met mediation in het bezwaarproces en een pilot met vaststellingsovereenkomsten aan de Kamer te sturen

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000033

Dit is een lopende toezegging. Zie ook paragraaf 2.4.1 van de 11e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen, Kamerstukken II 2021/22, 31066, nr. 1093.

Tabel 103 Doorlopende moties en toezeggingen

Vergaderjaar

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken / planning

2008/2009

Toezegging beleidsmatige aanpassingen in de AMvB (Besluit bestuurlijke boetes Wft)

Kamerstukken II 2008-2009, 31 458, nr. 17

Doorlopend. Over de eerste beleidsmatige wijziging van het besluit is de Tweede Kamer bij brief van 9 febuari 2017 geinformeerd. Kamerstukken II 2016-2017, 32 545, nr. 60

2013/2014

Toezegging stroomlijnen interpretatie inzake bevoegdheden accountantskantoor

Handelingen II 2013-2014, nr. 84, item 27

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor stroomlijning van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

2014/2015

Motie van het lid Van Hijum over aanscherping van de Europese regels voor variabel belonen

Kamerstukken II 2014-2015, 33 964, nr. 35

Doorlopend. Op relevante momenten zal op Europees niveau aandacht worden gevraagd voor aanscherping van de regelgeving naar Nederlands model voor variabele beloningen.

2014/2015

Toezegging eventuele wijzigingen gedelegeerde handeling

Kamerstukken II 2019-2020, 32 013, nr. 234

Doorlopend. Als er wijzigingen komen in de gedelegeerde handelingen dan zal de minister de Tweede Kamer hier tijdig over informeren.

2014/2015

Toezegging rapportage AFM implementatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants-maatregelen

Kamerstukken II 2014-2015, 33 977, nr. 5

Doorlopend. De AFM rapporteerde in 2015, 2017 en 2019 over haar onderzoeksresultaten betreffende de kwaliteit van wettelijke controles, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de implementatie en borging van het verandertraject. Daarnaast voerde de AFM in 2018 onderzoek uit naar ‘de bijdrage van houding, gedrag en cultuur aan de kwaliteitsgerichtheid van het controleteam’ om accountantsorganisaties zo praktische tools te geven voor een kwaliteitsgerichte cultuur.

2015/2016

Toezegging resultaten van de FinTech-initiatieven

Kamerstukken II 2015-2016, 32 013, nr. 135

Doorlopend. Ontwikkelingen op het gebied van innovatie in het betalingsverkeer worden jaarlijks meegenomen in de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), die jaarlijks wordt aangeboden aan de Kamer door het ministerie van Financiën. Daarnaast zijn er aparte brieven verstuurd over FinTech: Brief van de Minister van Financiën genaamd «Innovatie in de financiële sector» van 9 april 2019, en brief van de Minister van Financiën van 21 december 2016 genaamd «Follow up Toetredingbrief». Kamerstukken II 2016-2017, 32 013, nr. 142. Brief van de minister van 3 juli 2020 genaamd "Fintech actieplan".

2016/2017

Toezegging informeren over «country-by-country reporting» (TK)

Kamerstukken II 2016-2017, 34 651, nr. 14 & Kamerstukken I 2016-2017, 34 651, nr. C, p. 2

Doorlopende toezegging. TK wordt periodiek geïnformeerd. Laatste keer geïnformeerd bij voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX-45.

2016/2017

Toezegging informeren over «country-by-country reporting» (EK)

Kamerstukken II 2016-2017, 34 651, nr. 14 en Kamerstukken I 2016-2017, 34 651, nr. C, p. 2

Doorlopende toezegging. TK wordt periodiek geïnformeerd. Laatste keer geïnformeerd bij voorjaarsbrief fiscale moties en toezeggingen 2021. Kamerstukken II 2020-2021, 35570-IX-45.

2016/2017

Toezegging NS aanspreken op normrendement

Kamerstukken II 2016-2017, 28 165, nr. 264

Doorlopend. In reguliere overleggen spreekt de aandeelhouder regelmatig met de NS over het rendement

2017/2018

Toezegging risico’s ten aanzien van het ECB-beleid

Handelingen II 2017-2018, nr. 20, item 16, p. 13

Doorlopend. Kamerstukken II 2017–2018, 21 501-07, nr. 1479. Kamerstukken II 2018–2019, 21 501-07, nr. 1601 en 2020-2021 21507-07, nr. 1759.

2017/2018

Toezegging DNB jaarlijks om rapportage trustsector te vragen

Handelingen II 2017-2018, nr. 105, item 8

Doorlopend. DNB neemt de rapportage op in haar zbo-verantwoording

2018/2019

Motie van het lid Leijten over eerbiedigen van de gedragslijn voor strafbare feiten begaan door ambtenaren

Kamerstukken II 2018-2019, 31 066, nr. 449

Doorlopend. De Belastingdienst respecteert de gedragslijn. In de periodieke motie- en toezeggingenbrief wordt gerapporteerd over het aantal gevallen dat besproken is in het overleg tussen OM, FIOD en Belastingdienst en in hoeveel gevallen dit heeft geleid tot aangifte.

2018/2019

Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over periodiek en integraal rapporteren over de doeltreffendheid van het instrumentarium

Kamerstukken II 2018-2019, 35 123, nr. 23

Doorlopend. De uitvoering van de motie wordt verzorgd door de minister van Economische Zaken en Klimaat.

2018/2019

Toezegging gebruik eigen cijfers EC voor herbeoordeling begroting Italië

Kamerstukken II 2018-2019, 21 501-07, nr. 1598

Doorlopend. Bij besprekingen inzake de implementatie van de Europese begrotingsregels, zet de minister van Financiën in op een consequente handhaving van de regels waaronder het consistent gebruik maken van eigen cijfers en niet die van desbetreffende lidstaten.

2018/2019

Toezegging gebonden versie Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen

Kamerstukken II 2018-2019, 28 165, nr. 302

Doorlopend. Dit is inmiddels geïntegreerd in interne processen.

2018/2019

Toezegging informeren over voorzieningen contant geld

Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 40

Doorlopend. Jaarlijks biedt de minister de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer aan, waar een stand van zaken van de voorzieningen voor contant geld onderdeel van zijn. Zie: Kamerstukken II 2020-2021, 27 863, nr. 92, Kamerstukken II 2019-2020, 27 863, nr. 87 en Kamerstukken II 2018-2019, 27 863, nr. 83.

2018/2019

Toezegging informeren Kamer over wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen Invest-NL

Handelingen II 2018-2019, nr. 82, item 16

Doorlopend. Wetswijzigingen, kapitaalinjecties of privatiseringen worden voorgelegd of gemeld aan de Kamer. Evaluatie zal worden gedeeld met de Tweede Kamer

2019/2020

Toezegging jaarlijks informeren over rendementspercentages box 3

Kamerstukken II 2016-2017, 34 550-IX, nr. 22, blz. 26

Doorlopend. De rendementspercentages en berekeningswijze voor 2023 worden voor het einde van het jaar naar de Kamer gestuurd.

2019/2020

Toezegging jaarlijks kijken naar evenwichtige inkomsensverdeling en koopkrachtontwikkeling

Handelingen I 2019-2020, nr. 12, item 3, p. 6

Doorlopend. Deze toezegging wordt elk jaar meegenomen in de augustusbesluitvorming.

2019/2020

Toezegging informeren Kamer wanneer berichten of groepen personen onder keuzeregeling worden gebracht

Kamerstukken II 2019-2020, 35 303, nr. 6, blz. 23-24 en 26

Doorlopend. Kamer is hierover op 25 november 2020 geïnformeerd in de Tweede VGR Belastingdienst 2020 (Kamerstukken 2020/21, 31066, nr. 747).

2019/2020

Toezegging toekennen standaardwaarde aan burgers die geen keuze maken voor contact via post of elektronisch

Kamerstukken II 2019-2020, 35 303, nr. 6, blz. 25-26

Doorlopend. Kamer is over voortgang van de keuzeregeling op 25 november 2020 geïnformeerd in de Tweede VGR Belastingdienst 2020 (Kamerstukken 2020/21, 31066, nr. 747).

2019/2020

Toezegging verduidelijken criteria Europese fiscale zwarte lijst

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1682, blz. 23

Doorlopend. Zal worden besproken in de Gedragscodegroep in het kader van de evaluatie van de fiscale zwarte lijst.

2019/2020

Motie van het lid Sneller over de Kamer informeren over naleving van de voorwaarden voor de staatssteun

Kamerstukken II 2019-2020, 35 505, nr. 6

Doorlopend, zal worden meegenomen  in de rapportages van de staatsagent.

2019/2020

Toezegging implementatie ESM-hervormingen

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1710

Doorlopend. De Kamer is over de opvolging geïnformeerd: Kamerstukken II 2020-2021, 21501-07, nr. 1722

2019/2020

Toezegging informeren fases Green Deal

Kamerstukken II 2019-2020, 21 501-07, nr. 1682

Doorlopend. Kamer is over de opvolging geïnformeerd middels het BNC-fiche over de Mededeling European Green Deal Investment Plan (Kamerstukken II 2019-2020, 22 112, nr. 2844) en de periodieke brieven omtrent de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket die de Kamer conform het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2021 ontvangt (zie voor eerste brief Kamerstukken II 2021-2022, 22 112, nr. 3239).

2020/2021

Motie van het lid Alkaya over geen uitzonderingen bij toekomstige herziening van de mondiale belastingregels

Kamerstukken II 2020-2021, 32 140, nr. 97

Doorlopend. Nederland zet in de onderhandelingen in op het beperkt houden van uitzonderingen, zie ook Kamerstukken II 2021-2022, 25087, nr. 285.

2020/2021

Toezegging ontwikkelingen EC-voorstellen harmonisatie en EU-toezicht

Kamerstukken II 2020-2021, 31 477, nr. 55

Doorlopend. Zie hiervoor de «Aanbiedingsbrief technisch non-paper direct toezicht Europese autoriteit tegen witwassen en terrorismefinanciering» van 28 maart 2022.

2021/2022

Motie van het lid Van Raan c.s. over jaarlijks het effect van fiscale wetgeving op CO2-reductie bekendmaken

Kamerstukken II 2021-2022, 359 27 , nr. 74

Doorlopend - in de memorie van toelichting van het Belastingplan zal het kabinet per fiscale klimaatmaatregel een beschrijving geven van de verwachte CO2-reductie. Hierbij past wel de kanttekening dat de fiscale klimaatmaatregelen vaak onderdeel zijn van een breder beleidspakket. Door deze interactie-effecten is het soms ingewikkeld om het precieze CO2-effect van 1 fiscale klimaatmaatregel afzonderlijk vast te stellen. In dat geval zal een kwalitatieve beschrijving worden opgenomen. Tot slot wordt in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een integraal beeld geschetst van de broeikasgasemissies in Nederland.

2021/2022

de motie-Idsinga c.s. over jaarlijkse inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven

Kamerstukken II 2021-2022, 31 0 66,, nr.

Doorlopend. Hiervoor is een een proces opgesteld in de bijlage aan de brief «Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda» van 3 juni 2021, Kamerstukken II 2021-2022,  32140, nr. M. Hiermee is de motie afgedaan.

2021/2022

Toezegging informeren over invulling steunmaatregelen KLM en in het bijzonder de duurzaamheidsvoorwaarden (PRISMA T02990)

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000019

Doorlopend, zal worden meegenomen  in de rapportages van de staatsagent.

2021/2022

De staatssecretaris zal in de onderhandelingen met de Verenigde Staten aandacht vragen voor de kosten van de CLN-procedures als tussentijdse oplossing.

Kamerstukken II 2020-2021, , nr.

Doorlopend. Kamer geïnformeerd in Kamerstukken 2021-2022, 25087, nr. 293.

2021/2022

Toezegging aan Romke de Jong (D66) Eens per half jaar krijgt TK rapportage m.b.t. een update tijdpad.

Kamerstukken II 2021-2022, P, nr. T2000000047

Doorlopend. Naar verwachting zal de Tweede Kamer nader geïnformeerd worden over het tijdpad via de kabinetsreactie op het CapGemini-rapport waarin het gevalideerde tijdpad wordt herijkt met het oog op de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over box 3. Het CapGemini-rapport zal voor Prinsjesdag worden opgeleverd.

Licence