Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Tabel 53 Overzicht Hoogwaterbeschermingsprogramma

Oorspronkelijke financiering

          

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2021

2.022,00

2.023,00

2.024,00

2.025,00

2.026,00

2.027,00

2028-2036

Waterschappen

Totaal

251

251

0

0

0

0

0

0

0

Spoedwet

HWBP-2

239

239

      

0

 

HWBP

4

4

      

0

Overige bijdrage

HWBP-2

8

8

      

0

Rijk

Totaal

1.015

929

86

0

0

0

0

0

0

Oorspronkelijke financiering

HWBP-2

967

926

41

     

0

 

HWBP

49

4

45

     

0

Totaal bijdragen oorspronkelijke financiering

 

1.267

1.181

86

0

0

0

0

0

0

           

Bestuursakkoord Water

          

Bijdragen

 

Totaal

t/m 2021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2028-2036

Waterschappen

Totaal (50%)

4.688

1.494

216

213

213

213

213

213

1.915

 

HWBP-2

799

799

      

0

 

HWBP

3.162

580

175

165

151

141

152

168

1.629

 

Projectgebonden aandeel (10%)

726

114

40

48

62

71

61

44

286

Rijk

Totaal (50%)

4.688

1.078

209

407

513

524

481

275

1.202

 

HWBP-2

808

427

31

114

86

1

64

21

65

 

HWBP

3.880

651

178

293

428

523

416

254

1.137

Rijksbijdrage Rijkskeringen HWBP

 

688

27

21

31

38

40

43

58

429

Totaal bijdragen Bestuursakkoord Water

 

10.064

2.599

445

651

764

777

736

546

3.546

           

Totaal bijdragen

 

11.330

3.779

531

651

764

777

736

546

3.746

           

Gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

          

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2028-2036

HWBP-2

Totaal

2.581

2.174

70

112

84

0

64

21

55

 

Waterschapsprojecten

2.581

2.174

70

112

84

 

64

21

55

HWBP

Totaal (100%)

7.731

1.336

434

501

635

731

624

462

3.008

 

Waterschapsprojecten

6.540

1.027

362

433

557

643

547

400

2.571

 

Budgetoverheveling rivierverruiming

1

0

1

0

0

0

0

0

0

 

Programmabureau

129

41

6

6

6

6

6

6

52

 

Innovatie

316

146

20

13

11

11

11

11

95

 

HWBP: opleidingen nieuwe normering en MIRT bijdrage

20

9

4

1

1

1

1

1

5

 

Projectgebonden aandeel (10%)

726

114

40

48

62

71

61

44

286

Totaal gezamenlijke uitgaven Rijk en Waterschappen

 

10.312

3.510

504

614

720

731

689

483

3.062

           

Uitgaven Rijk

          

Uitgaven

 

Totaal

t/m 2021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2028-2036

HWBP-2

Totaal

242

226

2

1

1

1

0

0

10

 

Rijksprojecten

170

167

1

1

1

1

  

0

 

Interne kosten

24

24

0

     

0

 

Programmabureau

48

36

0

1

1

   

10

HWBP

Totaal

777

43

26

36

43

45

48

63

473

 

Rijksprojecten

688

27

21

31

38

40

43

58

429

 

Interne kosten

89

16

5

5

5

5

5

5

44

Totaal uitgaven Rijk

 

1.018

270

27

37

44

46

48

63

483

           

Toelichting bij het extracomptabele overzicht voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Conform het wetsvoorstel doelmatigheid en bekostiging Hoogwaterbescherming wordt in de jaarlijkse begroting en verantwoording van het Deltafonds een extra-comptabel overzicht opgenomen waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de bijdragen van het Rijk en waterschappen zich verhouden tot de uitgaven van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor een nadere toelichting op de bekostigingssystematiek van het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt verwezen naar de memorie van toelichting van het voornoemde wetsvoorstel. Het extracomptabele overzicht is als volgt opgebouwd:

De ontvangsten en bijdragen van de waterschappen respectievelijk het Rijk.

1. De bijdrage van de waterschappen bestaat uit de volgende drie elementen.

 • De jaarlijkse bijdragen van de waterschappen in de periode 2011–2013 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma die voortvloeien uit de Spoedwet.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: totaal € 131 miljoen in 2014 en jaarlijks € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën. De bijdragen van de waterschappen bestaan uit een projectgebonden aandeel voor het HWBP dat door de betreffende beheerder direct wordt betaald en een solidariteitsdeel dat via het Deltafonds wordt verevend. Het projectgebonden aandeel bedraagt 10% van de (bruto) begrote uitgaven voor waterschapsprojecten binnen het HWBP.

 • Incidentele ontvangsten bijvoorbeeld in het kader van de eindafrekening van projecten.

2. De bijdrage van het Rijk bestaat uit de volgende drie elementen:

 • De bijdrage van het Rijk zoals vastgelegd in de bijlage van het Bestuursakkoord Water (nadere toelichting op het onderdeel «Financiering van een beheersbaar programma voor de waterkeringen» van het Bestuursakkoord Water), uitgaande van het toen beschikbare budget binnen de Rijksbegroting voor het Hoogwaterschermingsprogramma.

 • De bijdragen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water: € 131 miljoen in 2014 en € 181 miljoen vanaf 2015. Vanaf 2016 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de IBOI, zoals gehanteerd door het Ministerie van Financiën, geïndexeerd met terugwerkende kracht ten opzichte van het prijspeil 2011. Het jaarbedrag prijspeil 2021 bedraagt € 213 miljoen (inclusief project gebonden aandeel).

 • De bijdrage van het Rijk aan de maatregelen voor rijkskeringen.

De uitgaven voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitgaven ten behoeve van hoogwaterbeschermingsmaatregelen bestaan uit:

 • Waterschapsprojecten: de subsidies (Lees: bij HWBP 100 respectievelijk 90% van de kosten van een sober en doelmatig ontwerp) voor versterkingen van primaire keringen in beheer van de waterschappen.

 • Rijksprojecten: de kosten van versterkingen van primaire keringen in beheer van het Rijk. Deze uitgaven komen voor wat betreft het HWBP volledig ten laste van het Rijk

 • Programmabureau: de kosten van het programmabureau.

 • Het projectgebonden aandeel van 10%: wordt door de betreffende beheerder zelf direct betaald.

 • De interne kosten hebben betrekking op de kosten van de inzet van Rijkswaterstaat-medewerkers binnen de programmabureaus en maken voor de bekostigingssystematiek geen deel uit van de programmabudgetten. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling en zijn daarom afzonderlijk weergegeven.

 • Innovatie: Betreft innovaties waaronder de projectoverstijgende verkenningen. Deze kosten vallen onder de 50/50 verdeling. De subsidie beschikking betreft hier 100% bijdrage.

De uitgaven die vallen onder a), c) en f) worden door Rijk en waterschappen voor ieder de helft bekostigd.

De kasschuiven die voortvloeien uit de verschillen tussen de geraamde en begrote uitgaven.

De ontvangsten van de waterschappen vormen een deel van de uitgaven voor het HWBP. Het andere deel wordt bekostigd door het Rijk. De uitgaven van het HWBP in de begroting wordt in een bepaald uitgaventempo geraamd. Deze kasplanning komt tot stand op basis van de planningen van de diverse projecten, ingediend door de waterschappen (en RWS). Indien de daadwerkelijke uitgaven afwijken van de geraamde uitgaven of planningen van projecten wijzigen worden de uitgavenbudgetten aangepast door middel van kasschuiven binnen de kaders van de IenW-begroting.

Licence