Base description which applies to whole site

2.1 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1 miljoen)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Standen ontwerpbegroting 2022

5.378,3

5.198,6

5.135,7

5.097,6

4.887,0

4.834,1

Belangrijkste mutaties

      

1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

602,1

1.121,7

2.340,9

2.309,5

2.189,4

2.163,2

1.a Prijsbijstelling DMF

265,1

256,1

255,2

253,3

242,4

239,9

1.b Eindejaarsmarge DMF

577,4

     

1.c Kasschuif IT

‒ 169,0

 

169,0

   

1.d Kasschuif Vastgoed

‒ 80,0

 

40,0

40,0

  

1.e Kasschuif n.a.v. meerjarig munitieplan voor opleiding en training

‒ 61,4

22,8

18,5

48,9

8,5

‒ 12,7

1.f Valuta

51,5

73,8

93,8

113,6

80,4

59,8

1.g Interdepartementale budgetoverhevelingen

‒ 1,5

     

1.h Coalitieakkoord

 

1072,7

1952,1

1884,2

1886,6

1899,9

1.i Overige mutaties 1e supp.begroting

20,0

‒ 303,7

‒ 187,8

‒ 30,5

‒ 28,5

‒ 23,7

2. Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

8,8

287,6

161,7

   

3. Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

 

19,0

93,2

235,1

382,1

359,1

Mutaties begroting 2023

‒ 324,4

15,8

1511,2

1609,6

1865,7

1664,8

4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

‒ 3,5

‒ 1,8

‒ 1,7

‒ 1,9

‒ 1,9

‒ 1,9

5. Kasschuif instandhouding materieel

‒ 150,0

0,0

0,0

0,0

125,5

24,5

6. Kasschuif 2022 investeringen

‒ 417,0

36,0

42,0

44,0

274,0

21,0

7. 2-miljard pakket

 

381,0

1.606,8

1.764,9

1.617,9

1.640,9

Overige mutaties begroting 2023

246,2

‒ 399,3

‒ 135,9

‒ 197,4

‒ 149,8

‒ 19,7

Standen ontwerpbegroting 2023

5.444,9

6.678,8

9.284,7

9.295,7

9.373,6

9.066,8

Toelichting

 • 1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

  Met de 1e suppletoire begroting 2022 zijn onder andere de prijsbijstelling en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2021 toegevoegd aan het DMF.

 • 2. Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

  Met de 1e incidentele suppletoire begroting is € 458 miljoen budget toegevoegd. Dit budget maakt deel uit van het budget dat in het Coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. Vanwege de toegelichte urgentie (bestellen munitie) is dit budget versneld toegevoegd aan het DMF.

 • 3. Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

  Middels de 2e incidentele suppletoire begroting is € 1.088 miljoen budget toegevoegd. Dit budget maakt deel uit van het budget dat in het coalitieakkoord voor Defensie is opgenomen. Vanwege de toegelichte urgentie (bestelling van zes F-35 toestellen en vier extra MQ-9 toestellen) is dit budget versneld toegevoegd aan het DMF.

 • 4. Interdepartementale budgetoverhevelingen

  Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo daalt de begroting van Defensie met € 1,8 miljoen voor 2023. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in de verdiepingsbijlage (bijlage 2) opgenomen.

 • 5. Kasschuif Instandhouding Materieel

  Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven naar 2026 en 2027.

 • 6. Kasschuif investeringen 2022

  Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Leveringen van wapensystemen gaan nu veel trager dan daarvoor. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget naar latere jaren doorgeschoven.

 • 7. 2-miljard pakket

  Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet besloten om aanvullend te investeren in Defensie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie Sjoerdsma c.s., waarin onder andere wordt verzocht om nog tijdens deze kabinetsperiode extra in Defensie te investeren. Het kabinet verhoogt de defensieuitgaven structureel met € 2 miljard. Als onderdeel hiervan worden bestaande Rijksuitgaven voor 200 miljoen euro structureel als defensieuitgaven toegerekend aan de NAVO-norm, in aanvulling op de huidige toerekening. Met het aanvullend budget en de toerekening voldoet Nederland in 2024-2025 aan de NAVO-norm van 2%. Na 2025 zakt dit percentage terug tot onder de norm van 2%. Het aanvullend budget is samen met het budget uit het coalitieakkoord verwerkt in de Defensienota.

Licence