Base description which applies to whole site

2.4 Strategische Evaluatie Agenda

De Strategische Evaluatie Agenda (SEA) is een instrument dat is ontwikkeld aan de hand van de vierde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2020/21, 31865, nr. 184). De SEA biedt een overzicht van de beleidsthema’s, een korte toelichting op de inzichtbehoefte per thema, en een daarbij passende agendering van evaluatieonderzoek. Het doel is om meer inzicht in de beleidsthema’s te krijgen, en continue verbetering van beleid en uitvoering te stimuleren.

De SEA bevat een overzicht van alle geplande beleidsdoorlichtingen per beleidsartikel eens in de vier tot zeven jaar. Ook biedt de SEA een overzicht van alle overige ex-ante, ex-durante en ex-post onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Hieronder vallen ook de evaluaties van subsidies en andere instrumenten, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen (ZBO).

Bijlage 6: Uitwerking Strategische Evaluatie Agenda bevat een nadere toelichting op de SEA. Hierin is een formulering van de kennisbehoefte per richtingwijzer van BZK opgenomen. Daarnaast kan hier de volledige onderzoeksprogrammering per richtingwijzer gevonden worden.

Tabel 4 Planning Strategische Evaluatie Agenda

Thema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

Begrotingsartikel

Sterke en levendige democratie

Ex-post

2022

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen

1.2 Democratie

Ex-durante

2022

Evaluatie programma Leefbaarheid en Veiligheid

Ex-post

2022

Analyse effecten wijziging kiesstelsel

Ex-durante

2023

Onderzoek naar gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie

Ex-durante

2023, 2025, 2027

Staat van het Bestuur

Goed functionerend openbaar bestuur

Ex-durante

2021-2022

Community of Practice Agenda Stad/Citydeals

1.1 Bestuur en regio

Ex-durante

2021-2023

Onderzoek Publieke waardecreatie door Bestuurlijk Regionale Ecosystemen

Ex-post

2023

Evaluatie Decentralisatie Uitkering (DU) Groeiopgave Almere

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting Openbaar bestuur en democratie

Ex-durante

2023 en verder

Monitor en leertraject Regio Deals

Ex-durante

2023 en verder

Innovatiemonitor evaluatie Agenda, Stad en Regio

Ex-durante

2023, 2025, 2027

Staat van het Bestuur

Ex-post

2022 en verder

AIVD jaarverslag

2 Nationale Veiligheid

Duurzaam wonen voor iedereen

Ex-ante

2022

Onderzoek huurregelgeving t.b.v. Klimaatakkoord (doorwerking standaard en streefwaarden in WWS en mogelijkheden tot huurverlaging)

3.1 Woningmarkt

ZBO doorlichting

2022

ZBO doorlichting Huurcommissie

Agentschapsdoorlichting

2022

Agentschapsdoorlichting Dienst van de Huurcommissie

Ex-ante

2022

IBO wonen en zorg

Ex-ante

2022

IBO vermogensongelijkheid

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

Ex-post

2023

Evaluatie Wet modernisering Huurcommissie

ZBO doorlichting

2024

ZBO doorlichting Stichting Visitatie Woningcorporatie Nederland

Ex-post

2025

Evaluatie differentiatie inkomensgrenzen

Ex-post

2025

Evaluatie differentiatie overdrachtsbelasting

Ex-post

2025

Evaluatie nieuwe huisvestingswet

Ex-durante

2021 en verder

Jaarlijkse monitor Woningbouwimpuls

3.3 Woningbouw

Beleidsdoorlichting

2023

Beleidsdoorlichting Woningmarkt

Ex-durante

2023-2026

Jaarlijkse monitor Volkshuisvestingfonds

Ex-post

2026

Eindevaluatie Volkshuisvestingsfonds

Beleidsdoorlichting

2022

Beleidsdoorlichting Energietransitie gebouwde omgeving

4.1 Energietransitie gebouwde omgeving

Ex-durante

2022 ‒ 2024

Evaluatie Warmtefonds

Ex-durante/Ex-post

2022 ‒ 2024

Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

Ex-post

2023

Evaluatie Programma Reductie Energiegebruik (PRE)

Beleidsdoorlichting

2022

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

4.2 Bouwkwaliteit

ZBO doorlichting

2025

ZBO doorlichting Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Ex-post

2026

Evaluatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Evenwichte en duurzame verdeling van ruimte

Ex-durante

2022

Monitoring NOVI (Planbureau voor de leefomgeving)

5.1 Ruimtelijke ordening

Ex-post

2024/2025

Vierjaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de NOVI

ZBO doorlichting

2026

ZBO doorlichting Kadaster

Beleidsdoorlichting

2027

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Ex-durante

2023 en verder

Jaarlijkse monitoring Omgevingswet

5.2 Omgevingswet

Ex-durante

2023, 2024, 2028

Financiële onderzoeken Omgevingswet

Ex-post

2026

Evaluatie beheersovereenkomst

Ex-post

2026 ‒ 2027

Evaluatie Omgevingswet

Beleidsdoorlichting

2027

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Waarden-gedreven digitale samenleving

Beleidsdoorlichting

2021

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Agentschapsdoorlichting

2023

Agentschapsdoorlichting Logius

Ex-durante

2023

Staat van de Dienstverlening

Beleidsdoorlichting

2026

Beleidsdoorlichting artikel 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Beleidsdoorlichting

2020

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

6.5 Identiteitsstelsel

Agentschapsdoorlichting

2023

Agentschapsdoorlichting Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens

Ex-post

2023

Evaluatie Wet wijziging BRP

Beleidsdoorlichting

2024

Beleidsdoorlichting artikel 6.5 Identiteitsstelsel

Beleidsdoorlichting

2021

Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Investeringspost digitale overheid

6.6 Investeringspost digitale overheid

Ex-durante

2023

Evaluatie BIO

Beleidsdoorlichting

n.n.b.

Beleidsdoorlichting artikel 6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Ex-post

2026

Evaluatie Wet elektronische publicaties

Grenzeloos samenwerkende (Rijks-)overheid

Ex-ante

2021

IBO Agentschappen

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Ex-durante

2022-2027

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 ‒ 2026

Agentschapsdoorlichting

2023

Agentschapsdoorlichting P-Direkt

Agentschapsdoorlichting

2024

Agentschapsdoorlichting SSC-ICT

Beleidsdoorlichting

2024

Beleidsdoorlichting artikel 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Agentschapsdoorlichting

2025

Agentschapsdoorlichting FMH

ZBO doorlichting

2025

ZBO doorlichting Het Huis voor de Klokkenluiders

Ex-post

2025

Evaluatie bestedingsplan «Staat van de uitvoering»

Agentschapsdoorlichting

n.n.b.

Agentschapsdoorlichting UBR

Beleidsdoorlichting

2024

Beleidsdoorlichting artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.2 Pensioenen en uitkeringen

Agentschapsdoorlichting

2022

Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Beleidsdoorlichting

2021

Beleidsdoorlichting Doelmatige Rijkshuisvesting

9.2 Beheer materiele activa

Licence